EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41996A1023(01)

Protokol vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

OJ C 313, 23.10.1996, p. 2–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 86 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 61 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 61 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 73 - 81

In force

41996A1023(01)Úradný vestník C 313 , 23/10/1996 S. 0002 - 0010


Protokol

vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY tohto protokolu, členské štáty Európskej únie,

ODVOLÁVAJÚC SA na akt Rady Európskej únie z 27. septembra 1996,

SO ŽELANÍM, ABY sa zabezpečilo, aby ich trestné práva účinne prispievali k ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev,

UZNÁVAJÚC, ŽE dôležitosť dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 na boj proti podvodom, ktoré majú dopad na príjmy a výdavky spoločenstva,

VO VEDOMÍ, že ďalšie trestné činy, najmä činy úplatkárstva zo strany, resp. voči národným verejným činiteľom a verejným činiteľom Spoločenstva, zodpovedných za vyberanie, správu a vydávanie finančných prostriedkov spoločenstva pod ich kontrolou, môžu poškodzovať alebo ohrozovať finančné záujmy Európskych spoločenstiev,

BERÚC DO ÚVAHY, že v takomto úplatkárstve môžu byť zaangažované osoby rôznych národností zamestnané v rôznych verejných zastupiteľstvách alebo orgánoch a že v záujme účinného postupu proti takémuto úplatkárstvu s medzinárodnými rozmermi je dôležité, aby bol ich odsúdeniahodný charakter rovnako vnímaný v rámci trestných práv členských štátov,

S VEDOMÍM, ŽE ustanovenia trestného práva niekoľkých členských štátov upravujúce zločin súvisiaci s výkonom verejných povinností vo všeobecnosti a týkajúci sa najmä úplatkárstva sa vzťahujú len na činy spáchané zo strany, resp. voči ich národným verejným činiteľom a nevzťahujú sa na, resp. vzťahujú sa len vo výnimočných prípadoch, na konanie týkajúce sa verejných činiteľov spoločenstva alebo národných verejných činiteľov ostatných členských štátov,

V PRESVEDČENÍ ŽE, je potrebné schváliť vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ toto netrestá činy úplatkárstva týkajúce sa verejných činiteľov spoločenstva alebo verejných činiteľov ostatných členských štátov, ktoré poškodzujú alebo môžu poškodzovať finančné záujmy Európskych spoločenstiev,

PRESVEDČENÍ TIEŽ, ŽE takéto schválenie vnútroštátneho práva by sa nemalo obmedzovať, s ohľadom na verejných činiteľov spoločenstva, na činy aktívneho alebo pasívneho úplatkárstva, ale malo by byť rozšírené na ďalšie, ktoré majú alebo môžu mať dopad na príjmy a výdavky Európskych spoločenstiev, vrátane zločinov spáchaných zo strany alebo voči osobám, ktoré sú poverené najvyššími zodpovednosťami,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE je potrebné stanoviť aj súdnu príslušnosť a vzájomnú spoluprácu, pri zachovaní právnych podmienok, za ktorých sa tieto majú uplatňovať v zvláštnych prípadoch, vrátane vzdania sa imunity, ak to je potrebné,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE na trestné činy, ktoré sú predmetom tohto protokolu, by mali platiť príslušné ustanovenia Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995,

DOHODLI SA NA TÝCHTO USTANOVENIACH:

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu:

1. a) "Verejný činiteľ" označuje každého verejného činiteľa "Spoločenstva" alebo "národného verejného činiteľa" vrátane každého národného verejného činiteľa iného členského štátu;

b) výraz "verejný činiteľ Spoločenstva" označuje:

- každú osobu, ktorá je verejným činiteľom alebo iným zmluvným zamestnancom v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev alebo Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev,

- každú osobu, ktorú členské štáty alebo verejný, resp. súkromný orgán poskytol do Európskych spoločenstiev, ktorá vykonáva rovnakú funkciu, akými sú funkcie verejných činiteľov alebo ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Ako na úradníkov Spoločenstva sa pozerá aj na členov subjektov zriadených v súlade so zmuluvami o založení Európskych spoločenstiev a na iných zamestnancov týchto subjektov, na ktorých sa nevzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev;

c) výraz "národný verejný činiteľ" sa chápe s odvolaním na vymedzenie "verejného činiteľa", resp. "štátneho verejného činiteľa" v národnom práve členského štátu, v ktorom dotyčná osoba vykonáva funkciu na účely uplatňovania trestného práva tohto členského štátu.

Avšak v prípade konania týkajúceho sa verejného činiteľa členského štátu uvedeného do funkcie iným členským štátom nie je posledne menovaný viazaný na uplatňovanie vymedzenia "národného verejného činiteľa" okrem jeho uplatňovania do tej miery, v ktorej sa toto vymedzenie zhoduje s jeho národným právom;

2. "Dohovor" znamená dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 [1].

Článok 2

Pasívna korupcia

1. Na účely tohto protokolu je pasívnou korupciou zámerné konanie verejného činiteľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa požaduje alebo prijíma výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre tretiu stranu, resp. prijíma prísľub takejto výhody, za to, aby konal alebo sa zdržal konania v súlade so svojou povinnosťou, resp. pri výkone svojich funkcií v rozpore s jeho úradnými povinnosťami spôsobom, ktorý poškodzuje, resp. môže poškodzovať finančné záujmy Európskych spoločenstiev.

2. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby konanie typu uvedeného v odseku 1, bolo pokladané za trestný čin.

Článok 3

Aktívna korupcia

1. Na účely tohto protokolu je aktívnou korupciou zámerné konanie každého, kto prisľúbi alebo dá, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, výhodu akéhokoľvek druhu verejnému činiteľovi pre neho samého alebo pre tretiu stranu, aby konali alebo sa zdržali konania v súlade so svojou povinnosťou, resp. pri výkone ich funkcií v rozpore s ich úradnými povinnosťami spôsobom, ktorý poškodzuje, resp. môže poškodzovať finančné záujmy Európskych spoločenstiev.

2. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby konanie uvedené v odseku 1, bolo pokladané za trestný čin.

Článok 4

Prispôsobovanie

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby skutkové podstaty priestupkov predstavujúcich konanie typu uvedeného v odseku 1 dohovoru, spáchaných jeho národnými verejnými činiteľmi pri výkone ich funkcií, platili v jeho trestnom práve rovnako v prípadoch, keď takéto priestupky spáchajú verejní činitelia spoločenstva pri výkone ich povinností.

2. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby skutkové podstaty priestupkov predstavujúcich konanie typu uvedeného v odseku 1 tohto článku a článkoch 2 a 3, spáchaných zo strany alebo voči vládnym ministrom, voleným členom parlamentných komôr, členom najvyšších súdov alebo členom jeho audítorského dvora pri výkone svojich funkcií, platili v jeho trestnom práve rovnako v prípadoch, keď sú takéto priestupky spáchané zo strany alebo voči členom Komisie Európskych spoločenstiev, Európskeho parlamentu, Súdneho dvora alebo Audítorského dvora Európskych spoločenstiev pri výkone ich povinností.

3. Ak členský štát prijal zvláštne zákonodarstvo, pokiaľ ide o úkony alebo opomenutia, za ktoré sú zodpovední vládni ministri z dôvodu svojho zvláštneho politického postavenia v tomto členskom štáte, pre takéto právne predpisy nemusí platiť odsek 2 tohto článku za predpokladu, že členský štát zabezpečí, aby trestné právne predpisy, ktorými sa vykonávajú články 2 a 3 a odsek 1 tohto článku, postihovali členov Komisie Európskeho spoločenstva.

4. Odseky 1, 2 a 3 nechávajú nedotknutými ustanovenia platné v každom členskom štáte, pokiaľ ide o trestné konanie a určovanie príslušného súdu.

5. Tento protokol sa uplatňuje v plnom súlade s relevantnými ustanoveniami základných zmlúv Európskych spoločenstiev, Protokolu o privilégiách a výsadách Európskych spoločenstiev, stanovami Súdneho dvora a predpisov schválených za účelom ich vykonávania, s ohľadom na na zrušenie imunity.

Článok 5

Tresty

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby konanie uvedené v článkoch 2 a 3 a účasť a návod na dané konanie bolo možné potrestať prostredníctvom účinných, primeraných a odstrašujúcich trestných postihov a aspoň vo vážnych prípadoch prostredníctvom trestov spočívajúcich v zbavení slobody, čo môže viesť k vydaniu stíhaných osôb.

2. Odsekom 1 nie je dotknutý výkon disciplinárnych právomocí proti národným verejným činiteľom alebo verejným činiteľom Spoločenstva zo strany príslušných orgánov. Pri určovaní toho, aký postih má byť uvalený, môžu národné trestné súdy v súlade so zásadami svojich vnútroštátnych právnych predpisov brať ohľad na akýkoľvek disciplinárny postih, ktorý bol uvalený na rovnakú osobu za rovnaké konanie.

Článok 6

Súdna príslušnosť

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na stanovenie svojej súdnej príslušnosti pre priestupky, ktoré zistil podľa článkov 2, 3 a 4, ak:

a) je priestupok spáchaný celkom alebo z časti na jeho území;

b) priestupca je jeho štátnym príslušníkom alebo jeho verejným činiteľom;

c) priestupok je spáchaný voči jednej z osôb uvedenej v článku 1 alebo členovi jednej z inštitúcií uvedenej v článku 4 ods. 2, ktoré sú jeho štátnymi príslušníkmi;

d) priestupcom je verejný činiteľ spoločenstva pracujúci pre inštitúciu alebo orgán Európskeho spoločenstva vytvorené podľa základných zmlúv Európskych spoločenstiev, ktoré majú sídlo v danom členskom štáte.

2. Každý členský štát môže pri podávaní oznámenia v zmysle článku 9 ods. 2 vyhlásiť, že nebude uplatňovať, alebo bude uplatňovať len vo zvláštnych prípadoch alebo za zvláštnych podmienok jedno alebo viaceré pravidlá stanovené v odseku 1 písm. b), c) a d).

Článok 7

Vzťah k Dohovoru

1. Článok 3, článok 5 ods. 1, 2 a 4 a článok 6 dohovoru budú platiť tak, ako keby v nich nachádzalo odvolanie sa na konanie uvedené v článkoch 2, 3 a 4 tohto protokolu.

2. Pre tento protokol platia aj tieto ustanovenia dohovoru:

- článok 7 pod podmienkou, že ak sa v čase podávania oznámenia upraveného v článku 9 ods. 2 tohto protokolu neuvedie inak, tak sa uplatní každé vyhlásenie v zmysle článku 7 ods. 2 dohovoru aj pre tento protokol,

- článok 9,

- článok 10.

Článok 8

Súdny dvor

1. Každý spor medzi členskými štátmi ohľadom výkladu alebo uplatňovania tohto protokolu musí byť v prvej fáze preskúmaný Radou v súlade s postupom uvedeným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii s vyhliadkou na dosiahnutie riešenia.

Ak sa nepodarí nájsť riešenie do šiestich mesiacov, môže jeden z účastníkov sporu postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev.

2. Každý spor medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a Komisiou Európskych spoločenstiev týkajúci sa článku 1, s výnimkou bodu 1 písm. c) alebo článkov 2, 3 a 4, alebo tretej zarážky článku 7 ods. 2 tohto protokolu, ktorý sa ukázalo za nemožné vyriešiť prostredníctvom rokovania, môže byť predložený Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

1. Tento protokol podlieha schváleniu členskými štátmi v súlade s ich ústavnými požiadavkami.

2. Členské štáty upovedomia generálneho tajomníka Rady Európskej únie o splnení postupov požadovaných na základe ich ústavných pravidiel pre schvaľovanie tohto protokolu.

3. Tento protokol nadobudne účinnosť 90 dní po tom, čo oznámenie v zmysle odseku 2 podá členský štát, ktorý ako člen Európskej únie v deň schválenia aktu, ktorým sa vypracováva tento protokol, Radou, splní túto formalitu ako posledný. Ak však dohovor v tento deň ešte nenadobudol účinnosť, tento protokol nadobudne účinnosť v deň, v ktorý nadobudne účinnosť dohovor.

Článok 10

Pristúpenie nových členských štátov

1. K tomuto protokolu môže pristúpiť každý štát, ktorý sa stane členským štátom Európskej únie.

2. Text tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu vyhotovený Radou Európskej únie je autentický.

3. Dokumenty o pristúpení sú uložené u depozitára.

4. Tento protokol nadobudne účinnosť ohľadne každého štátu, ktorý k nemu pristúpi, 90 dní po dni, kedy došlo k uloženiu dokumentov o pristúpení, alebo v deň nadobudnutia účinnosti tohoto protokolu, ak tento nenadobudol účinnosť pri uplynutí uvedenej deväťdesiatdňovej lehoty.

Článok 11

Výhrady

1. S výnimkou výhrad v zmysle článku 6 ods. 2 nie sú prípustné žiadne výhrady.

2. Každý členský štát, ktorý podal výhradu, ju môže celú alebo z časti kedykoľvek stiahnuť tým, že to oznámi depozitárovi. Stiahnutie sa stane účinným v deň, v ktorý depozitár obdrží oznámenie.

Článok 12

Depozitár

1. Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Rady Európskej únie.

2. Depozitár uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie o postupe schvaľovania a pristupovania, vyhláseniach a výhradách a akýchkoľvek ďalších oznámeniach týkajúcich sa protokolu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

V jednom vyhotovení v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické a toto vyhotovenie je uložené v archívoch Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie.

Pour le gouvernement du Royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolestaPå finska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

[1] Ú. v. ES L 316, 27.11.1995, s. 49.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Vyhlásenia členských štátov pri schvaľovaní aktu, ktorým sa vypracováva tento protokol

1. Vyhlásenie nemeckej delegácie:

"Vláda Spolkovej republiky Nemecko vyhlasuje svoj zámer, s ohľadom na protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (verejní činitelia), dosiahnuť prostredníctvom rokovania dohodu o právomoci Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vydávať predbežné rozhodnutia, ktorá je rovnaká ako právomoc požadovaná v Dohovore o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a to do toho istého dňa".

2. Spoločné vyhlásenie belgickej, luxemburskej a holandskej delegácie:

"Vlády Belgického kráľovstva, Holandského kráľovstva a Luxemburského veľkovojvodstva majú za to, že nato, aby tento protokol mohol nadobudnúť platnosť, je potrebné, aby sa do konca novembra 1996 našlo uspokojivé riešenie otázky právomoci vykladať protokol, ktorá má byť udelená Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev, pokiaľ možno v rámci súčasných rozhovorov o udelení právomoci Súdnemu dvoru, aby vydával predbežné rozhodnutia o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev".

3. Vyhlásenie rakúskej delegácie:

"Rakúsko predpokladá, že v blízkej budúcnosti dôjde k priaznivému vyriešeniu otázky právomoci Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vydávať predbežné rozhodnutia a bude pracovať na dosiahnutie tohto cieľa".

--------------------------------------------------

Top