EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995A0330(01)

Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zjednodušenom postupe vydávania osôb medzi členskými štátmi Európskej únie

OJ C 78, 30.3.1995, p. 2–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 128 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 128 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 107 - 115

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

41995A0330(01)Úradný vestník C 078 , 30/03/1995 S. 0002 - 0010


Dohovor

vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zjednodušenom postupe vydávania osôb medzi členskými štátmi Európskej únie

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY tohto dohovoru, členské štáty Európskej únie,

ODVOLÁVAJÚC SA na akt Rady z 9. marca 1995,

ŽELAJÚC SI zlepšiť justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi v trestných veciach s ohľadom na súdne konania a vykonávanie rozsudkov,

UZNÁVAJÚC význam extradície v rámci justičnej spolupráce na dosiahnutie týchto cieľov,

SÚC PRESVEDČENÉ o potrebe zjednodušenia postupov pre extradíciu v rozsahu, ktorý je v súlade s ich základnými právnymi zásadami, vrátane zásad Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

ZAZNAMENÁVAJÚC, že vo veľkom množstve extradičných konaní žiadaná osoba súhlasí so svojím vydaním,

BERÚC NA VEDOMIE, že je v takýchto prípadoch žiaduce redukovať na minimum čas potrebný na extradíciu a akúkoľvek dobu zadržania na účely extradície,

USUDZUJÚC, že uplatňovanie Európskeho dohovoru o extradícii z 13. decembra 1957 by sa malo uľahčiť prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia postupov pri extradícii,

USUDZUJÚC, že ustanovenia Európskeho dohovoru o extradícii zostávajú použiteľné pre všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené týmto dohovorom,

DOHODLI SA NA TÝCHTO OPATRENIACH:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. Cieľom tohto dohovoru je uľahčiť uplatňovanie Európskeho dohovoru o extradícii medzi členskými štátmi Európskej únie, a to doplnením jej ustanovení.

2. Odsek 1 nemá dosah na uplatňovanie priaznivejších ustanovení v bilaterálnych a multilaterálnych dohodách, ktoré sú v platnosti medzi členskými štátmi.

Článok 2

Záväzky k vydaným osobám

Členské štáty sa zaväzujú k vzájomnému vydávaniu podľa zjednodušených postupov tak, ako je to ustanovené v tomto dohovore, osôb hľadaných na účely extradície za predpokladu súhlasu týchto osôb a dohody s dožiadaným štátom v súlade s týmto dohovorom.

Článok 3

Podmienky na vydanie

1. Podľa článku 2 akákoľvek osoba, ktorá podlieha žiadosti na predbežné zadržanie v súlade s článkom 16 Európskeho dohovoru o extradícii, sa vydá v súlade s článkami 4 až 11 a článkom 12 ods. 1 tohto dohovoru.

2. Vydaná osoba uvedená v odseku 1 nepodlieha predloženiu žiadosti o extradíciu alebo predloženiu dokumentov požadovaných podľa článku 12 Európskeho dohovoru o extradícii.

Článok 4

Poskytované informácie

1. Tieto informácie od žiadajúceho štátu sa považujú za primerané informácie o zadržanej osobe na účely uplatňovania článkov 6 a 7 a pre príslušné orgány uvedené v článku 5 ods. 2:

a) totožnosť hľadanej osoby;

b) orgán žiadajúci zadržanie;

c) existencia zatýkacieho rozkazu alebo iných dokumentov, ktoré majú rovnaký právny účinok alebo vykonateľný rozsudok;

d) charakter a právny opis trestného činu;

e) opis okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta a stupňa spoluúčasti hľadanej osoby;

f) pokiaľ je možné, následky trestného činu.

2. Napriek odseku 1 sa môžu požadovť ďalšie informácie, ak informácie poskytnuté podľa uvedeného odseku nie sú dostatočné na to, aby umožnili príslušnému orgánu dožiadaného štátu poskytnúť súhlas na vydanie osoby.

Článok 5

Súhlas a schválenie

1. Súhlas zadržanej osoby sa udelí v súlade s článkami 6 a 7.

2. Príslušné orgány dožiadaného štátu vyjadria svoj súhlas v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi.

Článok 6

Informácie poskytnuté osobe

V prípade, že žiadaná osoba na účely extradície je zadržaná na území iného členského štátu, príslušné orgány informujú túto osobu v súlade so svojím vnútroštátnym právom o žiadosti, ktorá sa vzťahuje na túto osobu, a možnosti jej súhlasu na jej vydanie do žiadajúceho štátu podľa zjednodušeného postupu.

Článok 7

Udelenie súhlasu

1. Súhlas zadržanej osoby, a ak je to určené, jej výslovné vzdanie sa nároku na uplatnenie zásady špeciality sa udelí pred príslušným súdnym orgánom dožiadaného štátu v súlade s jeho vnútroštátnym právom.

2. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie, že súhlas a tam, kde je to potrebné, vzdanie sa nároku, ako je uvedené v odseku 1, ktoré sú ustanovené takým spôsobom, aby sa preukázalo, že dotknutá osoba ich udelila dobrovoľne a plne si uvedomuje ich následky. Za týmto účelom zadržaná osoba má právo na právneho zástupcu.

3. Súhlas a tam, kde je to potrebné, vzdanie sa nároku, ako je uvedené v odseku 1, sa zaznamenajú. Postup pri zaznamenávaní je v súlade s vnútroštátnymi právom dožiadaného štátu.

4. Súhlas a tam, kde je to potrebné, vzdanie sa nároku, ako je uvedené v odseku 1, nemožno odvolať. Pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo pristúpení môžu členské štáty uviesť vo vyhlásení, že súhlas a tam, kde je to potrebné, vzdanie sa nároku možno odvolať v súlade s predpismi platnými podľa vnútroštátneho práva. V takomto prípade lehota medzi oznámením súhlasu a jeho odvolaním sa neberie do úvahy pri určení lehôt stanovených podľa článku 16 ods. 4 Európskeho dohovoru o extradícii.

Článok 8

Oznámenie súhlasu

1. Dožiadaný štát bezodkladne oznámi žiadajúcemu štátu udelenie súhlasu osoby. Takže žiadajúci štát môže predložiť tam, kde je to použiteľné, žiadosť o extradíciu a dožiadaný štát oznámi najneskôr do 10 dní po predbežnom zadržaní, či osoba udelila alebo neudelila svoj súhlas.

2. Oznámenie uvedené odseku 1 sa vykoná priamo medzi príslušnými orgánmi.

Článok 9

Vzdanie sa nároku na uplatnenie zásady špeciality

Každý členský štát smie vyhlásiť pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení alebo v akomkoľvek inom čase, že pravidlá ustanovené v článku 14 Európskeho dohovoru o extradícii sa neuplatňujú v prípade, že osoba podľa článku 7 tohto dohovoru:

a) súhlasí s extradíciou alebo

b) súhlasí s extradíciou a výslovne sa vzdáva svojho nároku na uplatnenie zásady špeciality.

Článok 10

Oznámenie rozhodnutia o extradícii

1. Napriek pravidlám ustanoveným v článku 18 ods. 1 Európskeho dohovoru o extradícii rozhodnutie o extradícii vydané podľa zjednodušeného postupu a informácie, ktoré sa týkajú zjednodušeného postupu pri extradícii, sa oznámi priamo medzi príslušnými orgánmi dožiadaného štátu a orgánmi žiadajúceho štátu, ktorý žiadal o predbežnú väzbu.

2. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 sa oznámi najneskôr do 20 dní odo dňa, keď osoba udelila svoj súhlas.

Článok 11

Termín na vydanie osoby

1. Vydanie osoby sa uskutoční v priebehu 20 dní odo dňa, keď rozhodnutie o extradícii bolo oznámené za podmienok ustanovených v článku 10 ods. 2.

2. Ak je osoba zadržiavaná po konečnom termíne stanovenom v odseku 1, prepustí sa na území dožiadaného štátu.

3. Ak by vydaniu osoby v termíne stanovenom v odseku 1 bránili okolnosti, ktoré sú mimo jeho kontroly, dotknutý orgán uvedený v článku 10 ods. 1 o tom informuje iný orgán. Oba orgány odsúhlasia nový dátum vydania. V takom prípade sa vydanie uskutoční v priebehu 20 dní od takto odsúhlaseného dátumu. Ak predmetná osoba je stále zadržiavaná aj po uplynutí tejto lehoty, v takom prípade sa prepustí.

4. Odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa neuplatňujú v prípadoch, keď dožiadaný štát vysloví žiadosť použiť článok 19 Európskeho dohovoru o extradícii.

Článok 12

Súhlas daný po uplynutí lehoty stanovenej v článku 8 alebo za iných okolností

1. V prípade, že zadržaná osoba udelila súhlas po uplynutí termínu desiatich dní, ktorý je stanovený v článku 8, dožiadaný štát:

- vykoná zjednodušený postup, ako je to ustanovené v tomto dohovore, ak žiadosť o extradíciu v zmysle článku 12 Európskeho dohovoru o extradícii nebola ešte prijatá,

- smie použiť tento zjednodušený postup, ak žiadosť o extradíciu v zmysle článku 12 Európskeho dohovoru o extradícii bola medzitým prijatá.

2. V prípade, že nebola zaslaná žiadosť o predbežnú väzbu a súhlas bol udelený po prijatí žiadosti o extradíciu, dožiadaný štát môže použiť zjednodušený postup ustanovený v tomto dohovore.

3. Pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo pristúpení každý členský štát uvedie, či predpokladá uplatňovať odsek 1 druhú zarážku a odsek 2, a v takom prípade tiež uvedie za akých podmienok.

Článok 13

Opätovná extradícia inému členskému štátu

V prípade, že sa zásada špeciality nepoužila na osobu, ktorá podlieha extradícii, v súlade s vyhlásením členských štátov, ktoré je ustanovené v článku 9 tohto dohovoru, článok 15 Európskeho dohovoru o extradícii sa nevzťahuje na opätovnú extradíciu tejto osoby inému členskému štátu, ak uvedené vyhlásenie neustanovuje inak.

Článok 14

Tranzit

V prípade tranzitu, za podmienok ustanovených v článku 21 Európskeho dohovoru o extradícii, ak ide o extradíciu podľa zjednodušeného postupu, sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a) v prípade naliehavej potreby uplatnenie obsahujúce informácie požadované článkom 4 môže byť vykonané štátom tranzitu akoukoľvek metódou umožňujúcou písomný záznam. Štát tranzitu môže vydať známe rozhodnutie, pričom použije rovnakú metódu;

b) informácie uvedené v článku 4 musia byť dostatočné, aby umožnili príslušnému orgánu štátu tranzitu presvedčiť sa, či sa extradícia vykonáva podľa zjednodušeného postupu pre extradíciu a vykonali donucovacie opatrenia, ktoré sú potrebné na vykonanie tranzitu voči osobe vydanej cudziemu štátu.

Článok 15

Určenie príslušných orgánov

Pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo pristúpení môže každý členský štát uviesť vo vyhlásení, ktoré orgány sú príslušné v zmysle článkov 4 až 8, 10 a 14.

Článok 16

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie. Generálny tajomník Rady oznámi všetkým členským štátom takéto uloženie.

2. Tento dohovor nadobúda platnosť 90 dní odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení tým členským štátom, ktorý ako posledný splnil túto formalitu.

3. Ak tento dohovor nadobudne platnosť, môže ktorýkoľvek členský štát po uložení jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť, že dohovor sa uplatňuje na jeho vzťahy k členským štátom, ktoré urobili to isté vyhlásenie 90 dní po dátume uloženia jeho vyhlásenia.

4. Akékoľvek vyhlásenie urobené podľa článku 9 nadobúda platnosť 30 dní po jeho uložení, ale nie skôr, ako nadobudne platnosť tento dohovor alebo po začatí jeho uplatňovania dotknutým členským štátom.

5. Tento dohovor sa vzťahuje len na žiadosti predložené po tomto dátume, po ktorom nadobudne platnosť, alebo sa uplatňuje medzi dožiadaným štátom a žiadajúcim štátom.

Článok 17

Pristúpenie

1. Tento dohovor je otvorený na pristúpenie ktoréhokoľvek štátu, ktorý sa stane členom Európskej únie.

2. Text tohto dohovoru, v jazyku pristupujúceho štátu, vypracovaný Generálnym sekretariátom Rady Európskej únie a schválený všetkými členskými štátmi, je rovnako autentický ako ostatné autentické texty. Generálny sekretár pošle overenú kópiu textu každému členskému štátu.

3. Listiny o pristúpení sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

4. Tento dohovor nadobúda platnosť s ohľadom na akýkoľvek štát, ktorý súhlasí s 90 dňovou lehotou po uložení jeho listiny o pristúpení alebo po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru, ak už nadobudol platnosť v čase uplynutia uvedenej 90 dňovej lehoty.

5. V prípade, že tento dohovor ešte nenadobudol platnosť v čase uloženia ich listín o pristúpení, vzťahuje sa na pristupujúce štáty článok 16 ods. 3 článok.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμδαση.In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.Tili bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá a cada Estado miembro una copia autenticada de dicho texto.Udfærdiget i Bruxelles, den tiende marts nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet genpart til hver medlemsstat.Geschehen zu Brüssel am zehnten März neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνον αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμδουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 0 Γενικός Γραμματέας διαδιδάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.Done at Brussels, this tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall transmit a certified copy to each of the Member States.Fait à Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de Mhárta míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh an tArdrúnaí cóip dhílis dheimhnithe chuig gach Ballstát.Fatto a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderdvijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke Lid-Staat.Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá uma cópia autenticada a cada Estado-membro.Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän-kymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeristö toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille jäsenvaltioille.Utfärdad i Bryssel dentionde mars år nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall vidarebefordra en bestyrkt kopia tili varje medlemsstat.

Pour le gouvernement du royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την κυδέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolesta

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top