Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41992A0529

Dohovor o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980

OJ C 169, 8.7.2005, p. 26–27 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
OJ L 333, 18.11.1992, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 101 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 101 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 59 - 84

In force

8.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 169/26


DOHOVOR

o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ZMLUVY O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

BERÚC DO ÚVAHY, že Španielske kráľovstvo a Portugalská republika sa pri vzniku členstva zaviazali pristúpiť k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV:

Melchiora WATHELETA,

podpredsedu vlády, ministra spravodlivosti a hospodárstva,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA:

Michaela BENDIKA,

ministra spravodlivosti,

PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO:

Wolfganga HEYDEHO,

ministerského riaditeľa na Spolkovom ministerstve spravodlivosti,

PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY:

Michalisa PAPACONSTANTINOUA,

ministra spravodlivosti,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA:

Tomása DE LA QUADRA-SALCEDO y Fernández DEL CASTILLA,

ministra spravodlivosti,

PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY:

Michela VAUZELLA,

strážcu pečatí, ministra spravodlivosti,

PREZIDENT ÍRSKA:

Pádraiga FLYNNA,

ministra spravodlivosti,

PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY:

Giovanniho BATTISTINIHO,

veľvyslanca v Lisabone,

JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA:

Charlesa ELSENA,

prvého radcu vlády,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA:

E. M. H. HIRSCHA BALLINA,

ministra spravodlivosti,

PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY:

Álvara Josého BRILHANTA LABORINHA LÚCIA,

ministra spravodlivosti,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA:

Johna Marka TAYLORA,

parlamentného štátneho tajomníka pre ministerstvo financií,

DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Španielske kráľovstvo a Portugalská republika týmto pristupujú k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980.

Článok 2

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 22 ods. 2, článok 27 a druhá veta článku 30 ods. 3 sa vypúšťajú.

2.

Článok 31 písm. d) sa nahrádza takto:

„d)

oznámenia podľa článkov 23, 24, 25, 26 a 30“

.

Článok 3

Generálny tajomník Rady Európskych spoločenstiev pošle overenú kópiu Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky v anglickom, dánskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, nemeckom a talianskom jazyku vládam Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky.

Znenie Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky v portugalskom a španielskom jazyku sa nachádza v prílohách I a II k tomuto dohovoru. Znenia vypracované v portugalskom a španielskom jazyku sú autentické za rovnakých podmienok ako ostatné znenia Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky.

Článok 4

Tento dohovor ratifikujú signatárske štáty. Ratifikačné listiny sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Tento dohovor nadobúda platnosť medzi štátmi, ktoré ho ratifikovali, prvým dňom tretieho mesiaca po uložení poslednej ratifikačnej listiny Španielskym kráľovstvom a Portugalskou republikou a jedným štátom, ktorý ratifikoval Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky.

Tento dohovor nadobúda platnosť pre každý zmluvný štát, ktorý ho následne ratifikuje, prvým dňom tretieho mesiaca po uložení jeho ratifikačnej listiny.

Článok 6

Generálny tajomník Rady Európskych spoločenstiev oznámi signatárskym štátom:

a)

uloženie každej ratifikačnej listiny;

b)

dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre zmluvné štáty.

Článok 7

Tento dohovor, vyhotovený v jednom origináli v anglickom, dánskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, nemeckom, portugalskom, španielskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické, sa uloží do archívu Generálneho sekretariátu Rady Európskych spoločenstiev. Generálny tajomník pošle overenú kópiu vláde každého signatárskeho štátu.


Top