EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1271

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2024/1271 z 29. apríla 2024, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1183/2005 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike

ST/8131/2024/INIT

Ú. v. EÚ L, 2024/1271, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1271/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1271/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2024/1271

30.4.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2024/1271

z 29. apríla 2024,

ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1183/2005 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1, 2 a 5,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 18. júla 2005 prijala nariadenie (ES) č. 1183/2005.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1533 (2004) zaradil 20. februára 2024 šesť osôb na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia. Týchto šesť osôb by malo byť zaradených na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 a vypustených zo zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov v prílohe Ia k uvedenému nariadeniu.

(3)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov sprístupnila aj ďalšie informácie týkajúce sa dvoch osôb uvedených na zozname fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedenom v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005, ktorých záznamy by sa preto mali aktualizovať.

(4)

Príloha I a príloha Ia k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I a príloha Ia k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 29. apríla 2024

Za Radu

predseda

D. CLARINVAL


(1)   Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 1.


PRÍLOHA

1.   Na zoznam fyzických osôb uvedený v časti „a) Zoznam osôb uvedených v článkoch 2 a 2a“ prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 sa dopĺňajú tieto osoby:

„39.   Apollinaire HAKIZIMANA

(alias: a) AMIKWE LEPIC, b) LE POÈTE, c) ADONIA)

Hodnosť: a) generálporučík, b) komisár pre obranu v rámci ozbrojenej skupiny Forces démocratiques de libération du Rwanda – Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA).

Dátum narodenia: 1964.

Dátum označenia OSN: 20. februára 2024.

Ďalšie informácie: Zaradený na zoznam podľa bodov 7 písm. b), e) a h) rezolúcie č. 2293 (2016) v rámci kategórií ‚vedúci politickí a vojenskí predstavitelia zahraničných ozbrojených skupín pôsobiacich v KDR, ktorí bránia odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii alebo presídleniu bojovníkov, ktorí patria k týmto skupinám‘; ‚plánovanie, riadenie alebo páchanie činov v KDR, ktoré predstavujú porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv alebo prípadne porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, vrátane činov zahŕňajúcich útoky na civilné obyvateľstvo vrátane jeho zabíjania, mrzačenia, znásilňovania alebo vystavovania inému sexuálnemu násiliu, únosov, núteného vysídľovania, ako aj útoky na školy a nemocnice‘ a ‚osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene označenej osoby alebo subjektu, alebo na základe pokynov takejto osoby či subjektu, alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene subjektu, ktorý vlastní alebo kontroluje označená osoba alebo subjekt, alebo na základe pokynov takéhoto subjektu‘, pričom príslušné opatrenia boli predĺžené rezolúciou č. 2688 (2023). Ako vojenský veliteľ ozbrojenej skupiny FDLR-FOCA je Apollinaire HAKIZIMANA zapojený do propagácie a podpory jej činností.

Forces démocratiques de libération du Rwanda – Forces Combattantes Abacunguzi ‘ (FDLR-FOCA), mimovládna ozbrojená skupina pôsobiaca vo východnej časti KDR podporuje ozbrojený konflikt, nestabilitu a neistotu v KDR a je zodpovedná za závažné porušovanie ľudských práv v tejto krajine vrátane zabíjania civilistov a za závažné útoky, ako sú znásilnenia a iné akty sexuálneho násilia a únosy, a to aj na deťoch. Skupinu FDLR-FOCA vedú osoby, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia: ‚generálporučík‘ Gaston Iyamuremye alias Rumuli alebo Victor Byiringiro a ‚generál‘ Pacifique Ntawunguka alias Omegam.

Ako veliteľ ozbrojenej skupiny FDLR-FOCA sa Apollinaire HAKIZIMANA podieľa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR. Je tiež zodpovedný za podporu ozbrojeného konfliktu, nestability a neistoty v KDR. Apollinaire HAKIZIMANA ako generálporučík a komisár pre obranu v rámci ozbrojenej skupiny FDLR-FOCA vedie označený subjekt spolu s označenými osobami.

40.   Ahmad Mahmood HASSAN

(alias: a) Ahmed Mahamud Hassan ALIYANI, b) Ahmad Mahmoud HASSAN, c) Ahmad Mahamood HASSAN, d) Ahmed Mahmoud HASSAN, e) Abu WAQAS, f) SAINT JOYAGE, g) JUNDI, h) ABWAKASI, i) ABUWAKAS, j) MURABU, k) MARABOU, l) MWARABU, m) LEBLANC)

Hodnosť: a) generálporučík, b) vrchný veliteľ Spojených demokratických síl (Allied Democratic Forces – ADF)

Dátum narodenia: a) 21. júla 1997, b) 1993.

Štátna príslušnosť: Tanzánijská zjednotená republika.

Číslo cestovného pasu: a) Tanzánijská zjednotená republika AB850901, platný do 11. decembra 2026, b) Tanzánijská zjednotená republika AB187304 (platnosť uplynula 28. novembra 2016).

Adresa: Konžská demokratická republika.

Dátum označenia OSN: 20. februára 2024.

Ďalšie informácie: Ahmad Mahmood HASSAN bol zaradený na zoznam 20. februára 2024 podľa bodu 7 písm. b), e) a h) rezolúcie č. 2293 (2016) a bodu 3 rezolúcie č. 2641 (2022), ako sa opätovne potvrdilo v bode 2 rezolúcie č. 2688 (2023). Ahmad Mahmood HASSAN vedie jednotku v rámci subjektu, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, a zahraničnej ozbrojenej skupiny pôsobiacej v KDR: Spojené demokratické sily (Allied Democratic Forces – ADF). Ako vodca ADF vykonáva Ahmad Mahmood HASSAN účinné riadenie a kontrolu nad bojovníkmi skupiny. Ahmad Mahmood HASSAN sa podieľa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR. Je tiež zodpovedný za podporu ozbrojeného konfliktu, nestability a neistoty v KDR. Ahmad Mahmood HASSAN sa podieľa na výrobe alebo používaní improvizovaných výbušných zariadení v KDR, ako aj na plánovaní a objednávaní útokov pomocou improvizovaných výbušných zariadení v KDR, ako aj napomáhaní a navádzaní k nim alebo inej pomoci pri nich.

V súvislosti s bodom 7 písm. b) rezolúcie č. 2293 (2016): v záverečnej správe skupiny odborníkov OSN pre KDR z roku 2021 sa uvádza, že Ahmad Mahmood HASSAN ako ‚veliteľ tábora v oblasti Irungu/Mwalika prijímal nových odvedencov, ktorým poskytoval vojenský a ideologický výcvik‘. Je preto tiež zodpovedný za podporu ozbrojeného konfliktu, nestability a neistoty v KDR.

V súvislosti s bodom 7 písm. e) rezolúcie č. 2293 (2016): Ahmad Mahmood HASSAN sa priamo podieľal na plánovaní a vedení útokov ADF vrátane útoku na strednú školu v Lhubiriha v Ugande 16. júna 2023, bombového útoku v mestečku Kasindi (oblasť mesta Beni) 15. januára 2023 a bombového útoku v Gome 7. apríla 2022, pri ktorom zahynulo šesť osôb a 16 ďalších bolo zranených.

Ahmad Mahmood HASSAN je jedným z hlavných podporovateľov útokov na ugandskom území: v meste Mpondwe 16. júna 2023 (zahynulo 42 civilistov) a v Národnom parku kráľovnej Alžbety 17. októbra 2023 (zahynuli traja civilisti). Podľa konžských a ugandských zdrojov priamo vycvičil a riadil jednotky komanda, ktoré vykonalo útoky z územia KDR v Ugande a ktorého súčasťou bol aj veliteľ ADF MUSA KAMUSI. Ahmad Mahmood HASSAN spolu s vysokým predstaviteľom MEDDIEM NKALUBOM od roku 2023 vedie rozsiahle útoky ADF na ugandskom území.

Večer 7. apríla 2022 došlo k výbuchu v bare vo štvrti ‚Mabanga Sud‘ v Gome, známej aj ako vojenský tábor Katindo. Zahynulo šesť osôb a najmenej 16 bolo zranených. Z dôkazov, ktoré na mieste zhromaždila skupina odborníkov OSN a potvrdili ich zdroje FARDC, forenzní lekári, rozprávanie očitých svedkov a zdroje ADF, vyplýva, že výbuch zapríčinila výbušná vesta, ktorú mala na sebe žena usmrtená pri útoku. Traja spolupracovníci ADF a tri spravodajské zdroje uviedli, že útok naplánovali ADF s pomocou siete spolupracovníkov v Gome. Súčasťou siete ADF v Gome boli aspoň tri osoby identifikované ako ‚Hassan‘, ‚Yusuf‘ a ‚Masika‘, ktoré dostali pokyny od Meddieho Nkaluba a Abwakasiho (HASSAN). Tento útok bol prvým zdokumentovaným útokom ADF v Gome, pri ktorom bolo použité improvizované výbušné zariadenie.

V záverečnej správe skupiny odborníkov OSN pre KDR z roku 2023 sa tiež uvádza, že práve HASSAN ‚mal posledné slovo, pokiaľ ide o miesto a termíny útokov s použitím improvizovaných výbušných zariadení, a vyžadoval, aby spôsobili čo najviac obetí‘. Vzhľadom na svoje vedúce postavenie v rámci ADF a priame zapojenie do plánovania a vedenia útokov ADF je teda Ahmad Mahmood HASSAN zapojený do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR.

V súvislosti s bodom 7 písm. h) rezolúcie č. 2293 (2016): v záverečnej správe skupiny odborníkov OSN pre KDR z roku 2021 sa uvádza, že Ahmad Mahmood HASSAN ako ‚veliteľ tábora v Irungu/Mwalika prijímal nových odvedencov, ktorým poskytoval vojenský a ideologický výcvik‘. Preto koná v mene ADF.

V súvislosti s bodom 3 rezolúcie č. 2641 (2022): v záverečnej správe skupiny odborníkov OSN z roku 2021 sa uvádza, že Ahmad Mahmood HASSAN bol ‚zodpovedný za väčšinu improvizovaných výbušných zariadení ADF a výzbroj vo svojom tábore‘. Správa skupiny odborníkov OSN pre KDR z roku 2023 obsahuje aj podrobnosti o viacerých bombách, ktoré zostrojil Ahmad Mahmood HASSAN, vrátane improvizovaného výbušného zariadenia, ktoré explodovalo na rušnom trhu v meste Beni 25. januára 2023. Ahmad Mahmood HASSAN sa podieľa na výrobe a zhotovovaní improvizovaných výbušných zariadení v KDR. V záverečnej správe z roku 2023 sa tiež uvádza, že práve Ahmad Mahmood HASSAN ‚mal posledné slovo, pokiaľ ide o miesto a termíny útokov s použitím improvizovaných výbušných zariadení, a vyžadoval, aby spôsobili čo najviac obetí‘. Vzhľadom na svoje vedúce postavenie v rámci ADF a priame zapojenie do plánovania a vedenia útokov ADF sa teda Ahmad Mahmood HASSAN podieľa na páchaní, plánovaní a objednávaní útokov pomocou improvizovaných výbušných zariadení v KDR, ako aj napomáhaní a navádzaní k nim alebo inej pomoci pri nich.

41.   Michel RUKUNDA

(alias: MAKANIKA)

Hodnosť: veliteľ a vojenský vodca ozbrojenej skupiny Twirwaneho.

Dátum narodenia: 12. septembra 1974.

Miesto narodenia: Minembwe, Južné Kivu, Konžská demokratická republika.

Štátna príslušnosť: Konžská demokratická republika.

Adresa: Konžská demokratická republika.

Dátum označenia OSN: 20. februára 2024.

Ďalšie informácie: Zaradený na zoznam podľa bodu 7 písm. c), d) a e) rezolúcie č. 2293 (2016) v rámci kategórií ‚vedúci politickí a vojenskí predstavitelia konžských milícií vrátane tých, ktorí sú podporovaní z krajín mimo KDR, ktorí bránia účasti svojich bojovníkov v procese odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie‘; ‚osoby alebo subjekty, ktoré verbujú alebo využívajú deti v ozbrojených konfliktoch v KDR v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom‘; ‚plánovanie, riadenie alebo páchanie činov v KDR, ktoré predstavujú porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv alebo prípadne porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, vrátane činov zahŕňajúcich útoky na civilné obyvateľstvo vrátane jeho zabíjania, mrzačenia, znásilňovania alebo vystavovania inému sexuálnemu násiliu, únosov, núteného vysídľovania, ako aj útoky na školy a nemocnice‘; a ‚osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov označenej osoby alebo subjektu, alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu, ktorý vlastní alebo kontroluje označená osoba alebo subjekt‘, ako sa predlžuje rezolúciou č. 2688 (2023). Ako vojenský veliteľ ozbrojených konžských milícií sa Michel RUKUNDA podieľa na propagácii a podpore ich činností.

Michel RUKUNDA je veliteľ a hlavný vojenský vodca ozbrojenej skupiny Twirwaneho v Južnom Kivu. Táto skupina pod jeho velením verbuje už 12-ročné deti, ktoré sa aktívne zúčastňujú na nepriateľských akciách, a to aj v pozícii strážnikov, ozbrojeného osobného sprievodu Michela RUKUNDU a bojovníkov. Deti sa verbujú takmer výlučne z komunity Banyamulenge, a to aj násilím. Pod vedením Michela RUKUNDU sa skupina Twirwaneho dopustila vrážd a trestania civilistov za to, že sa k nej odmietli pridať alebo to nedovolili svojim deťom.

42.   Mohamed Ali NKALUBO

(alias: a) Meddie NKALUBO, b) Meddie LEE, c) KASIBANTE, d) Abou SHAUKAN, e) DEFENDER, f) PUNNY BOY, g) Abdul JIHAD, h) Abu SHAUKAN, i) PUNISHER)

Hodnosť: vrchný veliteľ Spojených demokratických síl (Allied Democratic Forces s – ADF) pre operácie/organizáciu/podporu, ako aj komunikáciu a propagandu.

Dátum narodenia: a) 1987, b) 1988, c) 1991, d) 1992, e) 1993.

Miesto narodenia: Kampala, Uganda.

Štátna príslušnosť: Uganda.

Adresa: Konžská demokratická republika.

Dátum označenia OSN: 20. februára 2024.

Ďalšie informácie: Zaradený na zoznam podľa bodu 7 písm. b), d), e) a h) rezolúcie č. 2293 (2016), ako sa opätovne potvrdilo v bode 2 rezolúcie č. 2688 (2023): Mohamed Ali NKALUBO sa zapájal a naďalej sa zapája do činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR a ohrozujú mier a bezpečnosť v KDR. Mohamed Ali NKALUBO zohráva významnú úlohu v ozbrojenej skupine ADF, ktorá je označeným subjektom. Ako vrchný veliteľ ADF je spoluzodpovedný za zločiny spáchané ADF (zabíjanie, únosy, rabovanie, verbovanie detských vojakov, sexuálne zneužívanie a nezákonný obchod, nezákonná ťažba, zdaňovanie a šírenie zbraní) a je zodpovedný za ospravedlňovanie opakovaných a úmyselných útokov skupiny ADF proti civilistom v Ituri a Severnom Kivu. Bol identifikovaný aj ako osoba zodpovedná za výrobu zbraní pre ADF a za zblíženie ADF s ISIL/Islamským štátom už v roku 2017.

Mohamed Ali NKALUBO sústavne a opakovane zneužíva svoju moc ako vojenský vodca subjektu ADF, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, čím podkopáva mier a bezpečnosť KDR a porušuje ľudské práva v KDR. Naplánoval viacero útokov na území KDR alebo sa na nich zúčastnil. V kostole letničnej cirkvi v Kasindi, 56 km juhovýchodne od mesta Beni (provincia Severné Kivu) vybuchlo 15. januára 2023 výbušné zariadenie ADF. Pri výbuchu, ku ktorému došlo počas bohoslužby, zahynulo najmenej 13 civilistov a viac ako 76 ďalších bolo zranených. Sily ADF vykonali 2. a 3. apríla 2023 sériu útokov, následkom ktorých prišlo v blízkosti hraníc oblastí Mambasa a Irumu (provincia Ituri) o život najmenej 31 civilistov. Jednotky ADF prepadli a zabili 7. apríla 2023 v dedine Musamdaba pri obci Enebuela 25 km severozápadne od mesta Beni najmenej 24 civilistov vrátane 14 mužov a 10 žien. Jednotky ADF prepadli 11. apríla 2023 hliadku MONUSCO, ktorá reagovala na hlásený útok v obci Mabelenga (provincia Ituri). Mohamed Ali NKALUBO ako koordinátor vonkajších operácií ADF koordinuje logistické a pomocné siete ADF. Od roku 2021 prevádza Mohamed Ali NKALUBO finančné prostriedky na agentov ADF na podporu operácií v celej oblasti Veľkých jazier. Ako hlavný zhotovovateľ výbušných zariadení uvedenej skupiny vycvičil samovražedného atentátnika, ktorý uskutočnil útok v Katinde 7. apríla 2022. Mohamed Ali NKALUBO riadil aj útok na reštauráciu v Kampale v Ugande 23. októbra 2021 zameraný na miesto, ktoré údajne navštevujú ugandskí úradníci. Tiež sa priamo podieľal na pokuse o útok v Rwande v auguste a septembri 2021. Je blízkym spolupracovníkom tanzánijského štátneho príslušníka Ahmeda Mahmouda HASSANA alias ABU WAKASA alebo ABWAKASIHO, jedného z hlavných podporovateľov útokov na ugandskej pôde: v Mpondwe 16. júna 2023 a Národnom parku kráľovnej Alžbety 17. októbra 2023.

Jeho meno figuruje v záverečnej správe skupiny expertov OSN pre KDR za rok 2023.

43.   William Amuri YAKUTUMBA

(alias: YAKUTUMBA)

Hodnosť: a) generálny tajomník a vodca koalície Coalition Nationale du Peuple pour la Souverainité du Congo (CNPSC) (do februára 2023), b) zakladateľ a vodca organizácie MAI-MAI YAKUTUMBA.

Dátum narodenia: a) 1970, b) 1972.

Miesto narodenia: Lunbondja, Fizi Territory, Južné Kivu, Konžská demokratická republika.

Štátna príslušnosť: Konžská demokratická republika.

Dátum označenia OSN: 20. februára 2024.

Ďalšie informácie: Zaradený na zoznam podľa bodu 7 písm. c), d), e) a g) rezolúcie č. 2293 (2016), ako sa opätovne potvrdilo v bode 2 rezolúcie č. 2688 (2023): William Amuri YAKUTUMBA sa zapájal a naďalej sa zapája do činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR a ohrozujú mier a bezpečnosť v KDR.

William Amuri YAKUTUMBA sústavne a opakovane zneužíva svoju moc pri výkone úloh v rámci vojenského vedenia milícií MAI MAI YAKUTUMBA na oslabenie mieru a bezpečnosti v KDR, a to aj prostredníctvom nedovoleného obchodovania s prírodnými zdrojmi a ich využívania, ako aj páchania porušovania ľudských práv v KDR vrátane znásilnení, masových znásilnení a iných foriem sexuálneho a rodovo motivovaného násilia. Naplánoval viacero útokov na území KDR v provinciách Južné a Severné Kivu alebo sa na ich plánovaní zúčastnil. Koalícia MAI MAI sa od roku 2021 zúčastňuje na zrážkach s ozbrojenou skupinou Twirwaneho, pričom útočí na civilistov z komunity Banyamulenge. V októbri 2021 došlo v dedinách okolo mesta Bibokoboko k niekoľkým útokom, ktoré pripravili o život približne 30 civilistov z komunity Banyamulenge vrátane žien a detí a viedli k hromadnému vysídľovaniu. V roku 2021 prevzali milície MAI MAI YAKUTUMBA kontrolu nad zlatými baňami Makungu, Kuwa a Mitondo, ktoré sa nachádzajú v okolí mesta Misisi, ako aj nad výrobou zlata z týchto baní a obchodovaním s ním. Vo februári 2023 bol William Amuri YAKUTUMBA odvolaný z vedenia CNPSC pre nesúhlas politického vedenia koalície, keď sa jednostranne rozhodol presunúť sa do Severného Kivu a bojovať proti hnutiu M23.

Jeho meno figuruje v záverečnej správe skupiny expertov OSN pre KDR z roku 2023 (pozri prílohu 73: Vplyv krízy hnutia M23 na Južné Kivu).

44.   Willy NGOMA

Hodnosť: a) major, b) vojenský hovorca hnutia M23.

Dátum narodenia: 1974.

Štátna príslušnosť: Konžská demokratická republika.

Adresa: Konžská demokratická republika.

Dátum označenia OSN: 20. februára 2024.

Ďalšie informácie: Zaradený na zoznam podľa bodu 7 písm. c), e) a h) rezolúcie č. 2293 (2016), ako sa opätovne potvrdilo v bode 2 rezolúcie č. 2688 (2023): Willy NGOMA sa zapájal a naďalej sa zapája do činností, ktoré ohrozujú mier a bezpečnosť v KDR. Je vojenským vodcom a hovorcom hnutia M23 – konžských milícií, ktoré získali podporu z krajín mimo KDR a bránia procesu odzbrojenia a reintegrácie. Willy NGOMA zohráva významnú úlohu v označenom subjekte.

Willy NGOMA s cieľom oslabiť mier a bezpečnosť v KDR sústavne a opakovane zneužíva svoju moc pri výkone úloh v rámci vojenského vedenia subjektu M23, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

Willy NGOMA je vojenským hovorcom subjektu M23, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia. Ako vojenský hovorca hnutia M23 je spoluzodpovedný za zločiny spáchané skupinou M23 (zabíjanie, únosy, rabovanie, verbovanie detských vojakov, sexuálne zneužívanie, nezákonný obchod a zdaňovanie, nezákonná ťažba a šírenie zbraní) a je priamo zodpovedný za zdôvodňovanie opakovaných útokov hnutia M23 na východe KDR a informovanie o nich.

Jeho meno figuruje v záverečnej správe skupiny expertov OSN pre KDR za rok 2023 (pozri okrem iného prílohu 25: Vedenie a štruktúra M23 a prílohu 26: Dodatočné informácie o výzbroji a vojenskom vybavení skupiny M23).“

2.   Zodpovedajúce záznamy uvedené na zozname fyzických osôb v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 v časti „a) Zoznam osôb uvedených v článkoch 2 a 2a“ sa nahrádzajú týmito záznamami:

„37.   Bernard Maheshe BYAMUNGU

(alias: Tiger One)

Hodnosť: a) brigádny generál, b) zástupca veliteľa zodpovedný za operácie a spravodajstvo hnutia M23.

Dátum narodenia: 10. októbra 1974.

Miesto narodenia: Konžská demokratická republika.

Štátna príslušnosť: Konžská demokratická republika.

Adresa: Konžská demokratická republika.

Dátum označenia OSN: 25. októbra 2023.

Ďalšie informácie: Zaradený na zoznam podľa bodu 7 písm. c) a h) rezolúcie č. 2293 (2016) ako ‚vedúci politickí a vojenskí predstavitelia konžských milícií vrátane tých, ktorí sú podporovaní z krajín mimo KDR, ktorí bránia účasti svojich bojovníkov v procese odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie‘ a ‚osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov označenej osoby alebo subjektu, alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu, ktorý vlastní alebo kontroluje označená osoba alebo subjekt‘, ako sa opätovne potvrdilo v bode 2 rezolúcie č. 2688 (2023). Ako vodca hnutia M23 je zapojený do propagácie a podpory činností tejto ozbrojenej skupiny. V januári 2023 bol povýšený na brigádneho generála Konžskej revolučnej armády, ozbrojenej zložky hnutia M23. Následne bol vymenovaný za náčelníka štábu a zástupcu Sultaniho Makengu a odvtedy potvrdzoval plánovanie každej operácie hnutia M23 v KDR. Konžské orgány vydali príkaz na jeho zadržanie.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Odôvodnenie zaradenia na zoznam: Bernard Maheshe BYAMUNGU bol zaradený na zoznam 25. októbra 2023 podľa bodu 7 písm. c) a h) rezolúcie č. 2293 (2016), ako sa opätovne potvrdilo v bode 2 rezolúcie č. 2688 (2023): zapájal sa a naďalej sa zapája do činností, ktoré ohrozujú mier a bezpečnosť v KDR. Je vojenským vodcom konžských milícií, ktoré získali podporu z krajín mimo KDR a bránia procesu odzbrojenia a reintegrácie. Bernard Maheshe BYAMUNGU vedie hnutie M23, ktoré je označeným subjektom.

Ďalšie informácie: Bernard Maheshe BYAMUNGU sústavne a opakovane zneužíva svoju moc pri výkone úloh v rámci vojenského vedenia viacerých ozbrojených skupín a dopúšťa sa porušovania ľudských práv v KDR. Bernard Maheshe BYAMUNGU bol vysokým vojenským veliteľom 8. brigády RCD-Goma. Počas tohto obdobia plánoval a riadil zverstvá v meste Kindu vrátane verejných mimosúdnych popráv troch vojakov v uliciach tohto mesta. Neskôr bol zodpovedný za veľký počet oportunistických vrážd civilistov v Kivu, ktoré predstavujú porušovanie ľudských práv. Minimálne od roku 2012 sa Bernard Maheshe BYAMUNGU pridružil k hnutiu M23, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, a stal sa jedným z jeho vodcov. Od októbra 2022 je Bernard Maheshe BYAMUNGU zástupcom veliteľa zodpovedným za operácie a spravodajstvo hnutia M23, ktoré sa 29. novembra 2022 dopustilo zverstiev na civilistoch, okrem iného v dedine Kishishe.

38.   Protogène RUVUGAYIMIKORE

(alias: a) Ruhinda, b) Gaby Ruhinda, c) Zorro Midende, d) Gatokarakura)

Hodnosť: veliteľ špeciálnej jednotky FDLR ‚ Commando de recherche et d’action en profondeur ‘ (‚CRAP‘), teraz nazývanej Maccabe.

Dátum narodenia: a) 1968, b) 1969, c) 1970.

Miesto narodenia: a) Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture, Rwanda, b) Nyabihu District, Western Province, Rwanda.

Adresa: Nyiragongo, Severné Kivu, Konžská demokratická republika.

Dátum označenia OSN: 25. októbra 2023.

Ďalšie informácie: Zaradený na zoznam podľa bodu 7 písm. b), e) a h) rezolúcie č. 2293 (2016) v rámci kategórií ‚vedúci politickí a vojenskí predstavitelia zahraničných ozbrojených skupín pôsobiacich v KDR, ktorí bránia odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii alebo presídleniu bojovníkov, ktorí patria k týmto skupinám‘; ‚páchanie činov v KDR, ktoré predstavujú porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv alebo prípadne porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, vrátane činov zahŕňajúcich útoky na civilné obyvateľstvo vrátane jeho zabíjania, mrzačenia, znásilňovania alebo vystavovania inému sexuálnemu násiliu, únosov, núteného vysídľovania, ako aj útoky na školy a nemocnice‘ a ‚osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene označenej osoby alebo subjektu, alebo na základe pokynov takejto osoby či subjektu, alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene subjektu, ktorý vlastní alebo kontroluje označená osoba alebo subjekt, alebo na základe pokynov takéhoto subjektu‘, ako sa opätovne potvrdilo bodom 2 rezolúcie č. 2688 (2023). Ako vodca FDLR vykonáva účinné riadenie a kontrolu nad bojovníkmi skupiny.

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Odôvodnenie zaradenia na zoznam: Protogène RUVUGAYIMIKORE bol zaradený na zoznam 25. októbra 2023 podľa bodu 7 písm. b), e) a h) rezolúcie č. 2293 (2016), ako sa opätovne potvrdilo v bode 2 rezolúcie č. 2688 (2023).

Protogène RUVUGAYIMIKORE sa podieľa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR. Je tiež zodpovedný za podporu ozbrojeného konfliktu, nestability a neistoty v KDR.

Protogène RUVUGAYIMIKORE vedie jednotku FDLR – subjektu, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, a koná v mene označených osôb.

Ďalšie informácie: Protogène RUVUGAYIMIKORE je vodcom ozbrojenej skupiny pôsobiacej vo východnej časti KDR, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, s názvom Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (Demokratické sily za oslobodenie Rwandy) – Forces Combattantes Abacunguzi (Bojové sily Abacunguzi) (FDLR-FOCA). Velí špeciálnej jednotke FDLR-FOCA ‚ Commando de recherche et d’action en profondeur ‘ (‚CRAP‘) (teraz nazývanej Maccabe). FDLR-FOCA najmenej od roku 2023 aktívne verbuje a školí nových bojovníkov na posilnenie osobitnej jednotky, ktorej velí Protogène RUVUGAYIMIKORE.

Z titulu jeho pozície v rámci FDLR-FOCA sa Protogène RUVUGAYIMIKORE podieľa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR. Je tiež zodpovedný za podporu ozbrojeného konfliktu, nestability a neistoty v KDR. Protogène RUVUGAYIMIKORE dohliada na výcvik a nábor bojovníkov označeného subjektu a je priamym spolupracovníkom týchto osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia: ‚generálporučík‘ GASTON IYAMUREMYE a ‚generál‘ PACIFIQUE NTAWUNGUKA.“

3.

Zo zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedeného v časti „A. Osoby“ prílohy Ia k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 sa vypúšťajú tieto záznamy:

„11.

Meddie NKALUBO;

15.

Willy NGOMA;

16.

William YAKUTUMBA;

19.

Michel RUKUNDA;

21.

Ahmad Mahmood HASSAN;

24.

Apollinaire HAKIZIMANA.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1271/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top