EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0222

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2024/222 z 12. januára 2024, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 odkladá dátum skončenia platnosti schválenia kyseliny boritej na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

C/2024/24

Ú. v. EÚ L, 2024/222, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/222/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/222/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2024/222

16.1.2024

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2024/222

z 12. januára 2024,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 odkladá dátum skončenia platnosti schválenia kyseliny boritej na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 5,

po porade so Stálym výborom pre biocídne výrobky,

keďže:

(1)

Kyselina boritá bola (pod názvom kyselina trihydrogenboritá) zaradená do prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8. Podľa článku 86 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa preto považovala za látku schválenú podľa uvedeného nariadenia za podmienok stanovených v prílohe I k smernici 98/8/ES.

(2)

V súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 bola 28. februára 2020 predložená žiadosť o obnovenie schválenia kyseliny boritej na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 (ďalej len „žiadosť“).

(3)

Hodnotiaci príslušný orgán Holandska 2. júla 2020 informoval Komisiu, že na základe jeho rozhodnutia podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 je potrebné úplné hodnotenie žiadosti. Podľa článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia má hodnotiaci príslušný orgán vykonať úplné hodnotenie žiadosti do 365 dní od jej validácie.

(4)

Hodnotiaci príslušný orgán môže v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 podľa potreby požiadať žiadateľa o poskytnutie dostatočných údajov na vykonanie hodnotenia. V takom prípade sa lehota 365 dní pozastaví na obdobie, ktoré nesmie celkovo presiahnuť 180 dní, pokiaľ charakter požadovaných údajov alebo výnimočné okolnosti neodôvodňujú dlhšie pozastavenie.

(5)

Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) má do 270 dní od prijatia odporúčania hodnotiaceho príslušného orgánu vypracovať v súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 stanovisko k obnoveniu schválenia účinnej látky a predložiť ho Komisii.

(6)

Na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/1288 (3) sa dátum skončenia platnosti schválenia kyseliny boritej na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 odložil na 28. februára 2024, aby sa poskytol dostatočný čas na preskúmanie žiadosti.

(7)

Hodnotiaci príslušný orgán Holandska 1. septembra 2023 informoval Komisiu o oneskorení hodnotenia vzhľadom na potrebu posúdiť dodatočné údaje požadované od žiadateľa.

(8)

Platnosť schválenia sa tak z dôvodov, na ktoré žiadateľ nemá vplyv, skončí pravdepodobne pred prijatím rozhodnutia o jeho obnovení. Dátum skončenia platnosti schválenia je preto vhodné znovu odložiť o obdobie dostatočne dlhé na to, aby bolo možné dokončiť preskúmanie žiadosti. Vzhľadom na lehoty, ktoré hodnotiaci príslušný orgán potrebuje na hodnotenie a agentúra na vypracovanie a predloženie svojho stanoviska, ako aj na lehotu potrebnú na rozhodnutie Komisie o tom, či sa platnosť schválenia kyseliny boritej na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 obnoví, by sa dátum skončenia platnosti mal odložiť na 31. augusta 2026.

(9)

Po opätovnom odložení dátumu skončenia platnosti schválenia zostáva kyselina boritá naďalej schválená na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 za podmienok stanovených v prílohe I k smernici 98/8/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dátum skončenia platnosti schválenia kyseliny boritej na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 stanovený vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2021/1288 sa odkladá na 31. augusta 2026.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. januára 2024

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1288 z 2. augusta 2021, ktorým sa odkladá dátum skončenia platnosti schválenia kyseliny boritej na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 (Ú. v. EÚ L 279, 3.8.2021, s. 43).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/222/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top