EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024A03208

Stanovisko Komisie z 17. mája 2024 k plánu ukladania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky a demontáže jadrovej elektrárne Emsland (KKE) v spolkovej krajine Dolné Sasko, Nemecko (Iba nemecké znenie je autentické)

C/2024/3222

Ú. v. EÚ C, C/2024/3208, 21.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3208/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3208/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/3208

21.5.2024

STANOVISKO KOMISIE

z 17. mája 2024

k plánu ukladania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky a demontáže jadrovej elektrárne Emsland (KKE) v spolkovej krajine Dolné Sasko, Nemecko

(Iba nemecké znenie je autentické)

(C/2024/3208)

Toto posúdenie vychádza z ustanovení Zmluvy o Euratome bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie posúdenia, ktoré sa majú vykonať podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a zo sekundárnych právnych predpisov (1).

V súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome dostala Európska komisia 26. mája 2023 od nemeckej vlády všeobecné údaje týkajúce sa plánu ukladania rádioaktívneho odpadu (2) pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky a demontáže jadrovej elektrárne Emsland.

Na základe týchto údajov a ďalších informácií, o ktoré Komisia požiadala 28. septembra 2023 a ktoré nemecké orgány predložili 8. novembra 2023 a 11. januára 2024, ako aj po porade so skupinou odborníkov Komisia vypracovala toto stanovisko:

1.

Vzdialenosť lokality od hranice s najbližším členským štátom, v tomto prípade s Holandskom, je 20 km.

2.

Nie je pravdepodobné, že by pri bežných činnostiach vyraďovania jadrovej elektrárne Emsland (KKE) z prevádzky a jej demontáže výpuste kvapalných a plynných rádioaktívnych látok spôsobili ožiarenie obyvateľstva v inom členskom štáte, ktoré by bolo vzhľadom na limity dávok stanovené v smernici o základných bezpečnostných normách (3) zo zdravotného hľadiska závažné.

3.

Pevný rádioaktívny odpad sa pred prepravou do oprávnených spracovateľských zariadení alebo úložísk nachádzajúcich sa v Nemecku upravuje a dočasne skladuje na mieste (v novej budove Emsland Technology and Logistics Building, TLE).

4.

Ostatný pevný odpad a zvyškové materiály, ktoré neprekračujú uvoľňovacie úrovne, budú oslobodené od regulačnej kontroly a budú sa ukladať ako konvenčný odpad alebo recyklovať či opätovne používať. Bude sa pri tom postupovať v súlade s kritériami stanovenými v smernici o základných bezpečnostných normách.

5.

V prípade neplánovaných výpustí rádioaktívnych látok, ktoré môžu nastať po haváriách typu a rozsahu uvedeného vo všeobecných údajoch, by tieto výpuste nemali spôsobiť rádioaktívnu kontamináciu vody, pôdy či ovzdušia iného členského štátu, ktorá by bola vzhľadom na referenčné úrovne stanovené v smernici o základných bezpečnostných normách zo zdravotného hľadiska závažná.

Komisia preto zastáva názor, že plnenie plánu ukladania rádioaktívneho odpadu v akejkoľvek forme pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky a demontáže jadrovej elektrárne Emsland (KKE), ktorá sa nachádza v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, by za bežnej prevádzky ani v prípade havárií typu a rozsahu uvedeného vo všeobecných údajoch nemalo spôsobiť rádioaktívnu kontamináciu vody, pôdy či ovzdušia iného členského štátu, ktorá by bola zo zdravotného hľadiska závažná vzhľadom na ustanovenia smernice o základných bezpečnostných normách.

V Bruseli 17. mája 2024

Za Komisiu

Kadri SIMSON

členka Komisie


(1)  Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mali napríklad dôkladnejšie posúdiť environmentálne aspekty. Komisia by chcela poukázať najmä na ustanovenia smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej smernicou 2014/52/EÚ, na smernicu 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, ako aj na smernicu 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernicu 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.

(2)  Ukladanie rádioaktívneho odpadu v zmysle bodu 1 odporúčania Komisie 2010/635/Euratom z 11. októbra 2010 o uplatňovaní článku 37 Zmluvy o Euratome (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2010, s. 36).

(3)  Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3208/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top