EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2510

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2510 z 15. novembra 2023, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o prahové hodnoty pre zákazky na dodávku tovaru, na služby a práce

C/2023/7652

OJ L, 2023/2510, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2510

16.11.2023

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2510

z 15. novembra 2023,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o prahové hodnoty pre zákazky na dodávku tovaru, na služby a práce

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (1), a najmä na jej článok 68 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2014/115/EÚ (2) schválila protokol, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (3) uzatvorená v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Zmenená dohoda o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“) je plurilaterálnym nástrojom a jej účelom je vzájomné otvorenie trhov vládneho obstarávania medzi stranami. Dohoda sa uplatňuje na každú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy („prahové hodnoty“) stanovené v dohode a vyjadrené v zvláštnych právach čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (4) je umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí uvedenú smernicu uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. V súlade s článkom 17 smernice 2014/25/EÚ Komisia každé dva roky overí, či finančné limity stanovené v článku 15 písm. a) a b) uvedenej smernice zodpovedajú prahovým hodnotám stanoveným v dohode a v prípade potreby ich zreviduje.

(3)

Finančné limity stanovené v smernici 2014/25/EÚ boli zrevidované. V súlade s článkom 68 ods. 1 smernice 2009/81/ES sa prahové hodnoty stanovené v uvedenej smernici majú zosúladiť so zrevidovanými finančnými limitmi stanovenými v smernici 2014/25/EÚ.

(4)

Podľa článku 68 ods. 1 smernice 2009/81/ES má Komisia pri úprave finančných limitov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES (5) upraviť aj prahové hodnoty stanovené v článku 8 uvedenej smernice. V článku 17 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ, ktorou sa zrušila smernica 2004/17/ES, sa vyžaduje, aby Komisia každé dva roky zrevidovala finančné limity s účinnosťou od 1. januára. Finančné limity na roky 2024 – 2025 by sa preto mali uplatňovať od 1. januára 2024.

(5)

Vzhľadom na dostupnosť údajov nemôže výpočet finančných limitov začať skôr ako 1. septembra. Komisia podľa článku 68 ods. 3 smernice 2009/81/ES musí uverejniť upravené prahové hodnoty v eurách a ich zodpovedajúce hodnoty v ostatných národných menách členských štátov Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v záujme dodržania uvedenej lehoty Komisia využíva na účely prijatia tohto nariadenia postup pre naliehavé prípady.

(6)

Smernica 2009/81/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 8 smernice 2009/81/ES sa mení takto:

1.

v písmene a) sa suma „431 000 EUR“ nahrádza sumou „443 000 EUR“;

2.

v písmene b) sa suma „5 382 000 EUR“ nahrádza sumou „5 538 000 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/115/EÚ z 2. decembra 2013 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)   Ú. v. EÚ L 68, 7.3.2014, s. 2.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top