EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2169

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2169 zo 17. októbra 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1477, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/492, zmeneným vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776, na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte rozširuje na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku

C/2023/6810

Ú. v. EÚ L, 2023/2169, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2169/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2169/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2169

18.10.2023

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2169

zo 17. októbra 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1477, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/492, zmeneným vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776, na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte rozširuje na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

keďže:

1.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/492 (2) Komisia uložila konečné antidumpingové clá na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte.

(2)

Po prešetrovaniach obchádzania boli tieto opatrenia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/1477 (3) rozšírené na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku, s výnimkou tých, ktoré vyrobili spoločnosti Saertex Turkey Tekstil Ltd Şti, Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. a Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi/Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi.

2.   POSTUP

2.1.   Začatie

(3)

Komisii bola doručená žiadosť o čiastočné priebežné revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia. Žiadosť podala spoločnosť Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS (ďalej len „žiadateľ“), výrobca v Turecku, pričom rozsah sa obmedzuje na preskúmanie možnosti udeliť žiadateľovi oslobodenie od platných opatrení.

(4)

Po preskúmaní dôkazov, ktoré predložil žiadateľ, po konzultáciách s členskými štátmi a po tom, ako výrobné odvetvie Únie dostalo možnosť vyjadriť sa, Komisia začala 4. júla 2023 z úradnej moci čiastočné priebežné revízne prešetrovanie a v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnila oznámenie o začatí revízneho prešetrovania (4).

2.2.   Prešetrovaný výrobok

(5)

Prešetrovaným výrobkom sú textílie z tkaných a/alebo stehovaných prameňov a/alebo priadzí z nekonečného skleneného vlákna tiež s ďalšími prvkami, okrem výrobkov, ktoré sú impregnované alebo predimpregnované, a okrem riedkych sieťovín s veľkosťou ôk viac ako 1,8 mm po dĺžke aj šírke a s plošnou hmotnosťou viac ako 35 g/m2, v súčasnosti zatriedené pod číselné znaky KN ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 a ex 7019 90 00 (kódy TARIC 7019610081, 7019610084, 7019620081, 7019620084, 7019630081, 7019630084, 7019640081, 7019640084, 7019650081, 7019650084, 7019660081, 7019660084, 7019691081, 7019691084, 7019699081, 7019699084, 7019900081 a 7019900084), odosielané z Turecka, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku (kódy TARIC 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 a 7019900083).

(6)

Prešetrovaný výrobok sa používa na vystuženie termoplastických a teplom tvrditeľných živíc v odvetví kompozitných materiálov.

2.3.   Obdobie revízneho prešetrovania

(7)

Obdobie revízneho prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2023 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“).

2.4.   Prešetrovanie

(8)

Komisia o začatí revízneho prešetrovania oficiálne informovala žiadateľa a vlády Turecka. Zainteresované strany boli vyzvané, aby oznámili svoje stanoviská a boli informované o možnosti požiadať o vypočutie. Nebola doručená žiadna taká žiadosť.

(9)

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, požiadala žiadateľa, aby vyplnil dotazník. Žiadateľ predložil vyplnený dotazník v stanovenej lehote.

(10)

V júli 2023 Komisia vykonala overovanie na mieste v priestoroch žiadateľa. Komisia sa snažila overiť všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na to, aby stanovila, či žiadateľ spĺňa potrebné podmienky.

3.   ZISTENIA

(11)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že žiadateľ je skutočným výrobcom prešetrovaného výrobku a že nie je prepojený so žiadnym z čínskych vývozcov alebo výrobcov, na ktorých sa vzťahujú platné antidumpingové opatrenia. Prešetrovaním sa ďalej potvrdilo, že žiadateľ dokáže vyrobiť celé množstvo, ktoré vyviezol do Únie, a že pokiaľ ide o výrobu prešetrovaného výrobku, nemá žiadne obchodné prepojenie s čínskymi alebo egyptskými vyvážajúcimi výrobcami.

(12)

Komisia preto dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa podmienky na to, aby mohol využiť oslobodenie od opatrení.

4.   ZMENA ZOZNAMU SPOLOČNOSTÍ, KTORÉ VYUŽÍVAJÚ OSLOBODENIE OD ROZŠÍRENÝCH OPATRENÍ

(13)

Vzhľadom na uvedené zistenia Komisia dospela k záveru, že žiadateľ by sa mal pridať do zoznamu spoločností, ktoré sú oslobodené od antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1477.

(14)

Žiadateľ a výrobné odvetvie Únie boli informovaní o zámere Komisie oslobodiť spoločnosť Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS od platných antidumpingových opatrení.

(15)

Strany dostali možnosť predložiť pripomienky. Neboli doručené žiadne pripomienky.

(16)

Toto nariadenie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka uvedená v článku 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1477 sa nahrádza touto tabuľkou:

„Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Turecko

Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti.

C115

Turecko

Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş.

C116

Turecko

Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi

C117

Turecko

Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS

899G“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/492 z 1. apríla 2020, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte (Ú. v. EÚ L 108, 6.4.2020. s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1477 zo 6. septembra 2022, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/492, zmeneným vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776, na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte rozširuje na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku (Ú. v. EÚ L 233, 8.9.2022, s. 1).

(4)  Oznámenie o začatí čiastočného priebežného revízneho prešetrovania antidumpingových a vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte, rozšírených na dovoz odosielaný z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku (Ú. v. EÚ C 236, 4.7.2023, s. 7).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2169/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top