EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1110

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1110 z 6. júna 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie (Text s významom pre EHP)

C/2023/3571

OJ L 147, 7.6.2023, p. 111–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1110/oj

7.6.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/111


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1110

z 6. júna 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (2), a najmä na jeho článok 47 ods. 2 prvý pododsek písm. b) a článok 54 ods. 4 prvý pododsek písm. a) a b),

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1793 (3) sa stanovujú pravidlá dočasného zvýšenia počtu úradných kontrol pri vstupe určitých zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín uvedených v prílohe I k danému vykonávaciemu nariadeniu do Únie, ako aj pravidlá ukladania osobitných podmienok týkajúcich sa vstupu určitých zásielok potravín a krmív z určitých tretích krajín do Únie z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov, rezíduami pesticídov, pentachlórfenolom a dioxínmi, ako aj z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie a kontaminácie farbivami Sudan, rodamínom B a rastlinnými toxínmi, ktoré sú uvedené v prílohe II k danému vykonávaciemu nariadeniu.

(2)

V článku 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 sa stanovuje povinnosť Komisie v pravidelných intervaloch nie dlhších ako šesť mesiacov preskúmať zoznamy uvedené v prílohách k danému vykonávaciemu nariadeniu s cieľom zohľadniť nové informácie týkajúce sa rizík pre zdravie ľudí a nedodržiavania právnych predpisov Únie. Takéto nové informácie zahŕňajú údaje vyplývajúce z oznámení prijatých prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) zriadeného nariadením (ES) č. 178/2002, ako aj údaje a informácie týkajúce sa zásielok a výsledky dokladových, identifikačných a fyzických kontrol vykonaných členskými štátmi a oznámených Komisii.

(3)

Nedávne oznámenia prijaté prostredníctvom systému RASFF poukazujú na existenciu vážneho priameho alebo nepriameho rizika pre zdravie ľudí pochádzajúceho z niektorých potravín alebo krmív. Okrem toho z úradných kontrol niektorých potravín a krmív neživočíšneho pôvodu vykonaných členskými štátmi v druhom polroku 2022 vyplýva, že zoznamy uvedené v prílohách I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa mali v záujme ochrany zdravia ľudí v Únii zmeniť.

(4)

Sladká paprika (Capsicum annuum) a paprika rodu Capsicum (iná ako sladká) z Dominikánskej republiky podliehajú od januára 2010 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstup do Únie z dôvodu rizika kontaminácie rezíduami pesticídov. Z úradných kontrol vykonaných členskými štátmi vyplýva, že sa zlepšil súlad s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Výsledky uvedených kontrol svedčia o tom, že vstup týchto potravín do Únie už nepredstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí. Preto už nie je nutné v ustanoveniach vyžadovať, aby každú zásielku sprevádzal úradný certifikát potvrdzujúci, že všetky výsledky odberu vzoriek a analýz preukazujú súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4). Členské štáty by však mali aj naďalej vykonávať úradné kontroly, aby sa tak zaručilo zachovanie súčasnej úrovne dodržiavania predpisov. Zápis týkajúci sa sladkej papriky (Capsicum annuum) a papriky rodu Capsicum (iná ako sladká) z Dominikánskej republiky v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu, pričom miera frekvencie identifikačných a fyzických kontrol zásielok vstupujúcich do Únie by sa mala zachovať na úrovni 50 %.

(5)

V súvislosti so zásielkami sladkej papriky (Capsicum annuum) a papriky rodu Capsicum (iná ako sladká) a pomarančov z Egypta bola pri úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi v súlade s článkami 5 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 zistená vysoká miera nesúladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu rezíduami pesticídov. Preto je vhodné zvýšiť frekvenciu identifikačných a fyzických kontrol vykonávaných na uvedených zásielkach vstupujúcich do Únie na 30 %.

(6)

Pokiaľ ide o zásielky anony šupinatej (Annona squamosa) z Egypta, údaje v oznámeniach zasielaných prostredníctvom systému RASFF, ako aj informácie týkajúce sa úradných kontrol vykonaných členskými štátmi poukazujú na vznik nových rizík pre zdravie ľudí z dôvodu možnej kontaminácie rezíduami pesticídov. Preto treba vyžadovať zvýšenú mieru úradných kontrol pri vstupe uvedenej komodity z Egypta. Uvedená komodita by sa preto mala zaradiť do prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(7)

Plody podzemnice olejnej a produkty vyrobené z plodov podzemnice olejnej z Gambie podliehajú od januára 2019 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi. Uvedené komodity sa už viac ako tri roky do Únie nedovážajú. Zápis týkajúci sa plodov podzemnice olejnej a produktov vyrobených z plodov podzemnice olejnej z Gambie v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 50 % zásielok vstupujúcich do Únie. Členské štáty by mali naďalej vykonávať úradné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby po zrušení osobitných podmienok, keď sa potenciálne obnoví obchod, uvedené komodity dovážané do Únie spĺňali príslušné požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu aflatoxínmi.

(8)

V súvislosti so zásielkami moringy olejodárnej (Moringa oleifera) z Indie bola pri úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi v súlade s článkami 5 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 zistená vysoká miera nesúladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu rezíduami pesticídov. Preto je vhodné zvýšiť frekvenciu identifikačných a fyzických kontrol vykonávaných na uvedených zásielkach vstupujúcich do Únie na 20 %.

(9)

V súvislosti so zásielkami ryže z Indie bola pri úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi v súlade s článkami 5 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 zistená vysoká miera nesúladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu rezíduami pesticídov. Preto je vhodné zvýšiť frekvenciu identifikačných a fyzických kontrol vykonávaných na uvedených zásielkach vstupujúcich do Únie na 10 %.

(10)

V súvislosti so zásielkami guavy (Psidium guajava) z Indie bola pri úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi v súlade s článkami 5 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 zistená vysoká miera nesúladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu rezíduami pesticídov. Preto je vhodné zvýšiť frekvenciu identifikačných a fyzických kontrol vykonávaných na uvedených zásielkach vstupujúcich do Únie na 30 %.

(11)

Paprika rodu Capsicum (sladká alebo iná ako sladká) z Indie podlieha od januára 2016 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri jej vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi. Z úradných kontrol vykonaných členskými štátmi vyplýva, že sa zlepšil súlad s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Výsledky uvedených kontrol svedčia o tom, že vstup týchto potravín do Únie nepredstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí. Preto už nie je nutné v ustanoveniach vyžadovať, aby každú zásielku sprevádzal úradný certifikát potvrdzujúci súlad všetkých výsledkov odberu vzoriek a analýz s nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (5). Členské štáty by však mali aj naďalej vykonávať úradné kontroly, aby sa tak zaručilo zachovanie súčasnej úrovne dodržiavania predpisov. Zápis týkajúci sa papriky rodu Capsicum (sladká alebo iná ako sladká) z Indie v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 10 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(12)

Svätojánsky chlieb (karob), semená karobu, neolúpané, nedrvené ani nemleté, a slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba alebo semien karobu z Indie a guárova guma z Indie podliehajú od januára 2022 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie etylénoxidom. Z úradných kontrol vykonaných členskými štátmi vyplýva, že sa zlepšil súlad s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Výsledky uvedených kontrol svedčia o tom, že vstup týchto potravín do Únie nepredstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí. Preto už nie je nutné v ustanoveniach vyžadovať, aby každú zásielku sprevádzal úradný certifikát potvrdzujúci súlad všetkých výsledkov odberu vzoriek a analýz s nariadením (ES) č. 396/2005. Členské štáty by však mali aj naďalej vykonávať úradné kontroly, aby sa tak zaručilo zachovanie súčasnej úrovne dodržiavania predpisov. Zápisy týkajúce sa svätojánskeho chleba (karobu), semien karobu, neolúpaných, nedrvených ani nemletých, a slizov a zahusťovadiel, tiež modifikovaných, získaných zo svätojánskeho chleba alebo semien karobu z Indie a guárovej gumy z Indie v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mali vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(13)

Guárova guma z Indie podlieha od februára 2015 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri jej vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi. Z úradných kontrol vykonaných členskými štátmi vyplýva, že sa zlepšil súlad s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Výsledky uvedených kontrol svedčia o tom, že vstup týchto potravín do Únie nepredstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí. Preto už nie je nutné v ustanoveniach vyžadovať, aby každú zásielku sprevádzal úradný certifikát potvrdzujúci súlad všetkých výsledkov odberu vzoriek a analýz s požiadavkami Únie. Členské štáty by však mali aj naďalej vykonávať úradné kontroly, aby sa tak zaručilo zachovanie súčasnej úrovne dodržiavania predpisov. Zápis týkajúci sa guárovej gumy z Indie v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 50 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(14)

Pokiaľ ide o zásielky semien rasce rímskej z Indie, údaje vyplývajúce z oznámení v systéme RASFF, ako aj informácie týkajúce sa úradných kontrol vykonávaných členskými štátmi poukazujú na vznik nových rizík pre zdravie ľudí z dôvodu možnej kontaminácie rezíduami pesticídov. Preto treba vyžadovať zvýšenú mieru úradných kontrol pri vstupe uvedenej komodity z Indie. Uvedená komodita by sa preto mala zaradiť do prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(15)

Instantné rezancové polievky obsahujúce koreniny/chuťové prísady alebo omáčky z Južnej Kórey podliehajú od decembra 2021 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie etylénoxidom. Z úradných kontrol vykonaných členskými štátmi vyplýva, že sa zlepšil súlad s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Výsledky uvedených kontrol svedčia o tom, že vstup týchto potravín do Únie nepredstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí. Preto už nie je nutné v ustanoveniach vyžadovať, aby každú zásielku sprevádzal úradný certifikát potvrdzujúci súlad všetkých výsledkov odberu vzoriek a analýz s nariadením (ES) č. 396/2005. Členské štáty by však mali aj naďalej vykonávať úradné kontroly, aby sa tak zaručilo zachovanie súčasnej úrovne dodržiavania predpisov. Zápis týkajúci sa instantných rezancových polievok obsahujúcich koreniny/chuťové prísady alebo omáčky z Južnej Kórey v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(16)

V súvislosti so zásielkami centely ázijskej (Centella asiatica) a papagájovca prisadnutého (Alternanthera sessilis) zo Srí Lanky bola pri úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi v súlade s článkami 5 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 zistená vysoká miera nesúladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu rezíduami pesticídov. Preto je vhodné zvýšiť frekvenciu identifikačných a fyzických kontrol vykonávaných na uvedených zásielkach vstupujúcich do Únie na 50 %.

(17)

Svätojánsky chlieb (karob), semená karobu, neolúpané, nedrvené ani nemleté, a slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba alebo semien karobu z Malajzie, podliehajú od decembra 2021 zvýšenej miere úradných kontrol z dôvodu rizika kontaminácie etylénoxidom. Uvedené komodity sa už viac ako jeden rok do Únie nedovážajú. Príslušný zápis v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť.

(18)

Pokiaľ ide o zásielky papáje melónovej (Carica papaya) z Mexika, údaje v oznámeniach zasielaných prostredníctvom systému RASFF, ako aj informácie týkajúce sa úradných kontrol vykonaných členskými štátmi poukazujú na vznik nových rizík pre zdravie ľudí z dôvodu možnej kontaminácie rezíduami pesticídov. Preto treba vyžadovať zvýšenú mieru úradných kontrol pri vstupe uvedenej komodity z Mexika. Uvedená komodita by sa preto mala zaradiť do prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(19)

Semená vodového melóna (Egusi, Citrullus spp.) a z nich získané produkty z Nigérie podliehajú od januára 2019 zvýšenej miere úradných kontrol z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi. Uvedené komodity sa už viac ako tri roky do Únie nedovážajú. Príslušný zápis v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť.

(20)

Paprika rodu Capsicum (iná ako sladká) z Pakistanu podlieha od januára 2019 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri jej vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie rezíduami pesticídov. Uvedené komodity sa už viac ako tri roky do Únie nedovážajú. Zápis týkajúci sa papriky rodu Capsicum (iná ako sladká) z Pakistanu v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie. Členské štáty by mali naďalej vykonávať úradné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby po zrušení osobitných podmienok, keď sa potenciálne obnoví obchod, uvedené komodity dovážané do Únie spĺňali príslušné požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu rezíduami pesticídov.

(21)

Plody podzemnice olejnej a produkty vyrobené z plodov podzemnice olejnej zo Senegalu podliehajú od júla 2017 zvýšenej miere úradných kontrol z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi. Uvedené komodity sa už viac ako tri roky do Únie nedovážajú. Príslušný zápis v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť.

(22)

Plody podzemnice olejnej a produkty vyrobené z plodov podzemnice olejnej zo Sudánu podliehajú od januára 2019 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi. Uvedené komodity sa už viac ako tri roky do Únie nedovážajú. Zápis týkajúci sa plodov podzemnice olejnej a produktov vyrobených z plodov podzemnice olejnej zo Sudánu v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 50 % zásielok vstupujúcich do Únie. Členské štáty by mali naďalej vykonávať úradné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby po zrušení osobitných podmienok, keď sa potenciálne obnoví obchod, uvedené komodity dovážané do Únie spĺňali príslušné požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu aflatoxínmi.

(23)

Pokiaľ ide o zásielky sezamovej pasty tahini a chalva zo Sýrie, údaje v oznámeniach zaslaných prostredníctvom systému RASFF, ako aj informácie týkajúce sa úradných kontrol vykonaných členskými štátmi poukazujú na vznik nových rizík pre zdravie ľudí z dôvodu možnej kontaminácie baktériami rodu Salmonella. Preto treba vyžadovať zvýšenú mieru úradných kontrol pri vstupe daných komodít zo Sýrie. Uvedené komodity by sa preto mali zaradiť do prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(24)

V súvislosti so zásielkami granátových jabĺk z Turecka bola pri úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi v súlade s článkami 5 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 zistená vysoká miera nesúladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu rezíduami pesticídov. Preto je vhodné zvýšiť frekvenciu identifikačných a fyzických kontrol vykonávaných na uvedených zásielkach vstupujúcich do Únie na 30 %.

(25)

Svätojánsky chlieb (karob), semená karobu, neolúpané, nedrvené ani nemleté, a slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba alebo semien karobu z Turecka, podliehajú od decembra 2021 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie etylénoxidom. Z úradných kontrol vykonaných členskými štátmi vyplýva, že sa zlepšil súlad s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Výsledky uvedených kontrol svedčia o tom, že vstup týchto potravín do Únie nepredstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí. Preto už nie je nutné v ustanoveniach vyžadovať, aby každú zásielku sprevádzal úradný certifikát potvrdzujúci súlad všetkých výsledkov odberu vzoriek a analýz s nariadením (ES) č. 396/2005. Členské štáty by však mali aj naďalej vykonávať úradné kontroly, aby sa tak zaručilo zachovanie súčasnej úrovne dodržiavania predpisov. Zápis týkajúci sa svätojánskeho chleba (karobu), semien karobu, neolúpaných, nedrvených ani nemletých, a slizov a zahusťovadiel, tiež modifikovaných, získaných zo svätojánskeho chleba alebo semien karobu z Turecka v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mali vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(26)

Sušené marhule a marhule, inak upravené alebo konzervované, z Uzbekistanu podliehajú od apríla 2015 zvýšenej miere úradných kontrol z dôvodu rizika kontaminácie siričitanmi. Z úradných kontrol týchto komodít vykonaných členskými štátmi vyplýva, že miera súladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie je vo všeobecnosti uspokojujúca. Preto už nie je opodstatnená zvýšená miera úradných kontrol týchto komodít a ich zápis v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa mal vypustiť.

(27)

Instantné rezancové polievky obsahujúce koreniny/chuťové prísady alebo omáčky z Vietnamu podliehajú od decembra 2021 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie etylénoxidom. Z úradných kontrol vykonaných členskými štátmi vyplýva, že sa zlepšil súlad s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Výsledky uvedených kontrol svedčia o tom, že vstup týchto potravín do Únie nepredstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí. Preto už nie je nutné v ustanoveniach vyžadovať, aby odberu vzoriek a analýz s nariadením (ES) č. 396/2005. Členské štáty by však mali aj naďalej vykonávať úradné kontroly, aby sa tak zaručilo zachovanie súčasnej úrovne dodržiavania predpisov. Zápis týkajúci sa instantných rezancových polievok obsahujúcich koreniny/chuťové prísady alebo omáčky z Vietnamu v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(28)

S cieľom zabezpečiť účinnú ochranu pred potenciálnymi zdravotnými rizikami vyplývajúcimi z kontaminácie plodov podzemnice olejnej aflatoxínmi by sa v zápise týkajúcom sa Bolívie v stĺpci, ktorý odkazuje na „Krmivá a potraviny (zamýšľané použitie)“ v tabuľke bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793, mal v riadku, ktorý odkazuje na „plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované“, doplniť výraz „vrátane zmesí“. Rovnako by sa v stĺpci, ktorý odkazuje na „Číselný znak KN“, mali doplniť číselné znaky KN pre zmesi.

(29)

V súvislosti so zásielkami plodov podzemnice olejnej a produktov vyrobených z plodov podzemnice olejnej z Egypta bola pri úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi v súlade s článkami 7 a 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 zistená vysoká miera nesúladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu aflatoxínmi. Preto je vhodné zvýšiť frekvenciu identifikačných a fyzických kontrol vykonávaných na uvedených zásielkach vstupujúcich do Únie na 30 %.

(30)

V súvislosti so zápisom týkajúcim sa sezamových semien z Indie, ktoré podliehajú zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie baktériami rodu Salmonella a etylénoxidom, sa zamýšľané použitie od októbra 2021 rozšírilo na „krmivo“. Táto komodita sa odvtedy na účely zamýšľaného použitia ako „krmivo“ do Únie nedováža. Zvýšená miera úradných kontrol a osobitné podmienky v dôsledku rizika kontaminácie baktériou druhu Salmonella v sezamových semenách z Indie určených na použitie ako „krmivo“ už preto nie je odôvodnená a v zápise týkajúcom sa Indie v stĺpci „Krmivá a potraviny (zamýšľané použitie)“ v tabuľke bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa znenie v riadku, ktorý odkazuje na „Krmivá a potraviny“, malo zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(31)

V súvislosti so zásielkami pomarančov z Turecka bola pri úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi v súlade s článkami 7 a 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1793 zistená vysoká miera nesúladu s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu rezíduami pesticídov. Preto je vhodné zvýšiť frekvenciu identifikačných a fyzických kontrol vykonávaných na uvedených zásielkach vstupujúcich do Únie na 30 %.

(32)

Nespracované marhuľové jadrá z Turecka, ktoré majú byť umiestnené na trh pre konečného spotrebiteľa, podliehajú od júla 2019 zvýšenej miere úradných kontrol a osobitným podmienkam pri ich vstupe do Únie z dôvodu rizika kontaminácie kyanidom. Úradné kontroly danej komodity vykonané členskými štátmi poukazujú na pretrvávajúcu vysokú mieru nesúladu od zavedenia zvýšenej frekvencie úradných kontrol. Uvedené kontroly svedčia o tom, že vstup danej komodity do Únie predstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí. Preto je okrem zvýšenej miery úradných kontrol potrebné stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa dovozu nespracovaných marhuľových jadier z Turecka, ktoré majú byť umiestnené na trh pre konečného spotrebiteľa. Predovšetkým by mali byť všetky zásielky nespracovaných marhuľových jadier z Turecka, ktoré majú byť umiestnené na trh pre konečného spotrebiteľa, sprevádzané úradným certifikátom, v ktorom sa uvádza, že všetky výsledky odberu vzoriek a analýz preukazujú súlad s nariadením (ES) č. 1881/2006. Výsledky odberu vzoriek a analýz by sa mali priložiť k uvedenému certifikátu. Zápis týkajúci sa nespracovaných marhuľových jadier z Turecka, ktoré majú byť umiestnené na trh pre konečného spotrebiteľa, v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa preto mal vypustiť a presunúť do bodu 1 prílohy II k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 50 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(33)

Pistácie a z nich získané produkty sú uvedené v bode 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 z dôvodu možnej kontaminácie aflatoxínmi s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 50 % zásielok vstupujúcich do Únie. Pistácie a z nich získané produkty zo Spojených štátov boli vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1900 (6) vypustené zo zoznamu uvedeného vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/1793, keďže z  s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o kontamináciu aflatoxínmi, a v ich prípade sa už nevyžadovala zvýšená miera úradných kontrol. Údaje z oznámení zasielaných prostredníctvom systému RASFF, ako aj informácie týkajúce sa úradných kontrol vykonaných členskými štátmi v druhom polroku 2022 však poukazujú na vznik nových rizík pre zdravie ľudí, ktoré si vyžadujú stanovenie osobitných dovozných podmienok, a to v dôsledku možnej kontaminácie pistácií a z nich získaných výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch a odoslaných do Únie z Turecka aflatoxínmi.

(34)

S cieľom zabezpečiť ochranu pred potenciálnymi zdravotnými rizikami vyplývajúcimi z možnej kontaminácie nebezpečnými látkami uvedenými v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa do uvedenej prílohy mal doplniť bod 3, v ktorom sa uvádzajú potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu odoslané do Únie z inej tretej krajiny, ako je krajina pôvodu.

(35)

Vzhľadom na nové informácie týkajúce sa zásielok pistácií a z nich získaných produktov s pôvodom v Spojených štátoch a odoslaných do Únie z Turecka je potrebné stanoviť osobitné podmienky, ktorými sa riadi ich vstup do Únie. Preto by sa mali pistácie a z nich získané produkty s pôvodom v Spojených štátoch a odoslané do Únie z Turecka zahrnúť do bodu 3 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 s frekvenciou identifikačných a fyzických kontrol stanovenou na 50 % zásielok vstupujúcich do Únie a mal by ich sprevádzať úradný certifikát vydaný príslušnými orgánmi Turecka, v ktorom sa uvádza, že všetky výsledky odberu vzoriek preukazujú súlad s nariadením (ES) č. 1881/2006.

(36)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu pri vstupe zásielok, ktoré už boli odoslané z krajiny pôvodu alebo z inej tretej krajiny, ak je táto krajina odlišná od krajiny pôvodu, do Únie v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, je vhodné stanoviť prechodné obdobie pre zásielky nespracovaných marhuľových jadier z Turecka, ktoré majú byť umiestnené na trh pre konečného spotrebiteľa, a pre zásielky pistácií a z nich získaných produktov s pôvodom v Spojených štátoch a odoslaných do Únie z Turecka, ktoré nie sú sprevádzané výsledkami odberu vzoriek ani úradným certifikátom. Zároveň je zabezpečená ochrana verejného zdravia v prípade zásielok nespracovaných marhuľových jadier z Turecka, ktoré sa majú umiestniť na trh pre konečného spotrebiteľa, a zásielok pistácií a z nich získaných produktov s pôvodom v Spojených štátoch a odoslaných do Únie z Turecka, keďže tieto komodity podliehajú identifikačným a fyzickým kontrolám s frekvenciou 50 % zásielok vstupujúcich do Únie.

(37)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. V záujme konzistentnosti a jasnosti je vhodné nahradiť prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 v celom rozsahu textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(38)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 178/2002 z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov, rezíduami pesticídov, pentachlórfenolom a dioxínmi, ako aj z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie a kontaminácie farbivami Sudan, rodamínom B a rastlinnými toxínmi ustanovujú osobitné podmienky týkajúce sa vstupu týchto kategórií zásielok potravín a krmív na územie Únie:

i)

zásielky potravín a krmív neživočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo ich častí s obsahom ktorýchkoľvek potravín a krmív uvedených v tabuľke bode 1 prílohy II, ktoré sú označené číselnými znakmi KN a patria do klasifikácií TARIC podľa uvedenej prílohy;

ii)

zásielky potravín pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých zložiek s obsahom ktorejkoľvek z potravín uvedených v tabuľke bode 1 prílohy II z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi v množstve viac ako 20 % buď v samostatnom produkte, alebo v kombinácii uvedených produktov, ktoré sú označené číselnými znakmi KN uvedenými v tabuľke bode 2 danej prílohy;

iii)

zásielky potravín a krmív neživočíšneho pôvodu odoslané do Únie z tretej krajiny inej ako krajina pôvodu, ktoré obsahujú ktorékoľvek potraviny a krmivá uvedené v tabuľke bode 3 prílohy II;“.

2.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Prechodné obdobia

1.   Zásielky nespracovaných marhuľových jadier z Turecka, ktoré sa majú umiestniť na trh pre konečného spotrebiteľa a ktoré boli odoslané z Turecka alebo z inej tretej krajiny, ak je táto krajina odlišná od krajiny pôvodu, do Únie pred dátumom nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1110 (*1), môžu vstupovať do Únie do 27. augusta 2023 bez toho, aby boli sprevádzané výsledkami odberu vzoriek a analýz a úradným certifikátom podľa článkov 10 a 11.

2.   Zásielky pistácií a z nich získaných produktov s pôvodom v Spojených štátoch, ktoré boli odoslané do Únie z Turecka pred dátumom nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/1110, môžu vstupovať do Únie do 27. augusta 2023 bez toho, aby boli sprevádzané výsledkami odberu vzoriek a analýz a úradným certifikátom podľa článkov 10 a 11.

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1110 zo 6. júna 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie (Ú. v. EÚ L 147, 7.6.2023, s. 111).“"

3.

Prílohy I a II sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 z 22. októbra 2019 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 (Ú. v. EÚ L 277, 29.10.2019, s. 89).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1900 z 27. októbra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie (Ú. v. EÚ L 387, 3.11.2021, s. 78).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach a kontrolných miestach

Riadok

Krajina pôvodu

Potraviny a krmivá (zamýšľané použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Nebezpečnosť

Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol (v %)

 

 

lieskové orechy (Corylus sp.), nelúpané

0802 21 00

 

 

 

 

 

lieskové orechy (Corylus sp.), lúpané

0802 22 00

 

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce lieskové orechy

ex 0813 50 39 ;

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

pasta z lieskových orechov

ex 2007 10 10 ;

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

lieskové orechy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 19 12 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

 

1

Azerbajdžan (AZ)

 

ex 2008 97 14 ;

15

aflatoxíny

20

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

15

 

 

 

 

múka, múčka a prášok z lieskových orechov

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olej z lieskových orechov

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(potraviny)

 

 

 

 

 

 

para orechy, nelúpané

0801 21 00 ;

 

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce nelúpané para orechy

(potraviny)

ex 0813 50 31 ;

20

 

 

 

 

ex 0813 50 39 ;

20

aflatoxíny

50

 

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

 

 

 

ex 0813 50 99

20

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

2

Brazília (BR)

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91 ;

 

rezíduá pesticídov (3)

30

 

2008 11 96 ;

 

 

2008 11 98

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

 

palmový olej

1511 10 90

 

 

 

Pobrežie Slonoviny (CI)

(potraviny)

1511 90 11

 

farbivá Sudan (14)

20

 

ex 1511 90 19

90

 

 

1511 90 99

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91 ;

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

aflatoxíny

10

 

 

 

 

 

 

4

Čína (KN)

 

 

 

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

sladká paprika (Capsicum

annuum)

(potraviny – drvené alebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

 

 

čaj, tiež aromatizovaný

(potraviny)

0902

 

rezíduá pesticídov (3)  (5)

20

5

Kolumbia (CO)

Mučenka jazykovitá (sladká granadilla) a mučenka jedlá (Passiflora ligularisPassiflora edulis)

(potraviny)

ex 0810 90 20

30

rezíduá pesticídov (3)

10

6

Dominikánska republika (DO)

sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

rezíduá pesticídov (3)  (17)

50

0710 80 51

 

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

rezíduá pesticídov (3)  (6)

30

7

Egypt (EG)

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

pomaranče

(potraviny – čerstvé alebo sušené)

0805 10

 

rezíduá pesticídov (3)

30

 

 

anona šupinatá (Annona squamosa)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

ex 0810 90 75

20

rezíduá pesticídov (3)

20

 

 

lieskové orechy (Corylus sp.), nelúpané

0802 21 00

 

 

 

 

 

lieskové orechy (Corylus sp.), lúpané

0802 22 00

 

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce lieskové orechy

ex 0813 50 39 ;

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

pasta z lieskových orechov

ex 2007 10 10 ;

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

lieskové orechy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 19 12 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

 

8

Gruzínsko (GE)

 

ex 2008 97 14 ;

15

aflatoxíny

30

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

15

 

 

 

 

múka, múčka a prášok z lieskových orechov

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olej z lieskových orechov

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(potraviny)

 

 

 

 

9

Gambia (GM)

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované, vrátane zmesí

2008 11 91 ;

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

aflatoxíny

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

10

Izrael (IL)  (16)

bazalka (Ocimum basilicum)

(potraviny)

ex 1211 90 86

20

rezíduá pesticídov (3)

10

mäta (Mentha)

(potraviny)

ex 1211 90 86

30

rezíduá pesticídov (3)

10

 

 

listy piepra betelového (Piper betle L.)

(potraviny)

ex 1404 90 00  (10)

10

Salmonella  (4)

30

 

 

ibištek jedlý (okra)

ex 0709 99 90 ;

20

rezíduá pesticídov  (3)  (7)  (13)

20

 

 

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0710 80 95

30

 

 

moringa olejodárna (Moringa oleifera)

ex 0709 99 90

10

rezíduá pesticídov (3)

20

 

 

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0710 80 95

75

 

 

ryža

(potraviny)

1006

 

aflatoxíny a

ochratoxín A

5

 

 

 

 

 

rezíduá pesticídov (3)

10

 

 

 

 

 

vigna čínska špargľová a vigna čínska pravá

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená

zelenina)

ex 0708 20 00 ;

10

rezíduá pesticídov (3)

20

 

 

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

guava (Psidium guajava)

(potraviny)

ex 0804 50 00

30

rezíduá pesticídov (3)

30

 

 

muškátový oriešok (Myristica fragrans)

(potraviny – sušené koreniny)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

aflatoxíny

30

 

 

11

India (IN)

paprika rodu Capsicum

(sladká alebo iná ako sladká)

(potraviny – sušené, pražené,

drvené alebo mleté)

0904 21 10

 

aflatoxíny

10

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

ex 0904 21 90

20

 

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

 

ex 2005 99 80

94

 

 

svätojánsky chlieb (karob)

1212 92 00

 

rezíduá pesticídov (13)

20

 

 

semená karobu, neolúpané, nedrvené ani nemleté

1212 99 41

 

 

slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba alebo semien karobu

(potraviny a krmivá)

1302 32 10

 

 

guarová guma

(potraviny a krmivá)

ex 1302 32 90

 

rezíduá pesticídov (13)

20

pentachlórfenol a dioxíny

50

semená rasce rímskej

0909 31 00

 

rezíduá pesticídov (3)

20

semená rasce rímskej, drvené alebo mleté

(potraviny)

0909 32 00

12

Keňa (KE)

fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

rezíduá pesticídov (3)

10

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

rezíduá pesticídov (3)

20

ex 0710 80 59

20

13

Južná Kórea (KR)

výživové doplnky s obsahom rastlinných prípravkov  (15)

(potraviny)

ex 1302

ex 2106

 

rezíduá pesticídov (13)

30

instantné rezancové polievky obsahujúce koreniny/chuťové prísady alebo omáčky

(potraviny)

ex 1902 30 10

30

rezíduá pesticídov (13)

20

14

Srí Lanka (LK)

centela ázijská (Centella asiatica)

(potraviny)

ex 1211 90 86

60

rezíduá pesticídov (3)

50

papagájovec prisadnutý (Alternanthera sessilis)

(potraviny)

ex 0709 99 90

35

rezíduá pesticídov (3)

50

15

Madagaskar (MG)

vigna čínska pravá (Vigna unguiculata, black eyed beans)

(potraviny)

0713 35 00

 

rezíduá pesticídov (3)

10

16

Mexiko (MX)

papája melónová (Carica papaya)

(Potraviny – čerstvé a chladené)

0807 20 00

 

rezíduá pesticídov (3)

20

17

Malajzia (MY)

chlebovník (Artocarpus heterophyllus)

(potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

rezíduá pesticídov (3)

50

 

 

Zmesi korenín

(potraviny)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

aflatoxíny

50

 

 

ryža

(potraviny)

1006

 

aflatoxíny a

ochratoxín A

10

18

Pakistan (PK)

 

 

 

rezíduá pesticídov (3)

5

 

 

 

 

 

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

rezíduá pesticídov (3)

20

 

 

ex 0710 80 59

20

19

Rwanda (RW)

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

rezíduá pesticídov (3)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované, vrátane zmesí

2008 11 91 ;

 

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

20

Sudán (SD)

2008 11 98 ;

 

aflatoxíny

50

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

 

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

21

Sýria (SY)

tahini a chalva zo sezamových semien

(potraviny)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

40

40

Salmonella  (2)

20

22

Thajsko (TH)

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

rezíduá pesticídov (3)  (8)

30

ex 0710 80 59

20

 

 

citróny (Citrus limon, Citrus

limonum)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo sušené)

0805 50 10

 

rezíduá pesticídov (3)

30

 

 

grapefruity

(potraviny)

0805 40 00

 

rezíduá pesticídov (3)

30

 

 

granátové jablká

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

ex 0810 90 75

30

rezíduá pesticídov (3)  (9)

30

 

 

sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

rezíduá pesticídov (3)  (10)

20

23

Turecko (TR)

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

 

 

semená rasce rímskej

0909 31 00

 

pyrolizidínové alkaloidy

20

semená rasce rímskej, drvené alebo mleté

(potraviny)

0909 32 00

 

 

 

sušené oregano

(potraviny)

ex 1211 90 86

40

pyrolizidínové alkaloidy

20

 

 

sezamové semená

(potraviny)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

svätojánsky chlieb (karob)

1212 92 00

 

rezíduá pesticídov (13)

20

 

 

semená karobu, neolúpané, nedrvené ani nemleté

1212 99 41

 

 

 

slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba alebo semien karobu

(potraviny a krmivá)

1302 32 10

 

24

Uganda (UG)

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

rezíduá pesticídov (3)

50

ex 0710 80 59

20

rezíduá pesticídov (13)

10

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

25

Spojené štáty (US)

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

aflatoxíny

20

 

 

 

 

 

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

26

Vietnam (VN)

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

rezíduá pesticídov (3)  (12)

50

ex 0710 80 59

20

instantné rezancové polievky obsahujúce koreniny/chuťové prísady alebo omáčky

(potraviny)

ex 1902 30 10

30

rezíduá pesticídov (13)

20

PRÍLOHA II

Potraviny a krmivá z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky ich vstupu na územie Únie z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov, rezíduami pesticídov, pentachlórfenolom a dioxínmi, ako aj z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie, kontaminácie farbivami Sudan, rodamínom B a rastlinnými toxínmi

1.   Potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) bode i)

Riadok

Krajina pôvodu

Krmivá a potraviny (zamýšľané použitie)

Číselný znak KN (18)

Podpoložka TARIC

Nebezpečnosť

Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol (v %)

1

Bangladéš (BD)

potraviny, ktoré obsahujú listy piepra betelového (Piper betle) alebo z nich pozostávajú

(potraviny)

ex 1404 90 00  (25)

10

Salmonella  (22)

50

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované, vrátane zmesí

2008 11 91 ;

 

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

2

Bolívia (BO)

 

ex 2008 19 92 ;

40

aflatoxíny

50

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brazília (BR)

čierne korenie (Piper nigrum)

(potraviny – nedrvené ani

nemleté)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (19)

50

4

Čína (KN)

xantánová guma

(potraviny a krmivá)

ex 3913 90 00

40

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

baklažány (Solanum

melongena)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

0709 30 00

 

rezíduá pesticídov (20)

50

 

 

vigna čínska špargľová a vigna čínska pravá (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0708 20 00

10

rezíduá pesticídov (20)  (28)

30

5

Dominikánska

republika (DO)

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované, vrátane zmesí

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

6

Egypt (EG)

 

ex 2008 19 92 ;

40

aflatoxíny

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

korenie rodu Piper; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

0904

 

aflatoxíny

50

7

Etiópia (ET)

zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie

(potraviny – sušené koreniny)

0910

 

 

sezamové semená

(potraviny)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované, vrátane zmesí

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

aflatoxíny

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

8

Ghana (GH)

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

palmový olej

1511 10 90

 

 

 

 

 

(potraviny)

1511 90 11

 

farbivá Sudan (27)

50

 

 

 

ex 1511 90 19

90

 

 

 

1511 90 99

 

 

 

9

Indonézia (ID)

muškátový oriešok (Myristica fragrans)

(potraviny – sušené koreniny)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

aflatoxíny

30

 

 

listy karí (Bergera/Murraya koenigii)

(potraviny – čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené)

ex 1211 90 86

10

rezíduá pesticídov (20)  (29)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované, vrátane zmesí

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

aflatoxíny

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

India (IN)

 

 

 

 

 

 

múka a múčka z plodov podzemnice olejnej

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

arašidová pasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(potraviny a krmivá)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

paprika rodu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

rezíduá pesticídov (20)  (21)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

sezamové semená

(potraviny)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

sezamové semená

(potraviny a krmivá)

1207 40 90

 

rezíduá pesticídov (26)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

zmesi prídavných látok v potravinách s obsahom karobovej gumy alebo guarovej gumy

(potraviny)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

korenie rodu Piper; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

(potraviny – sušené koreniny)

0904

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

vanilka

(potraviny – sušené koreniny)

0905

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

škorica a kvety škoricovníka

(potraviny – sušené koreniny)

0906

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

klinčeky (celé plody, klinčeky a stopky)

(potraviny – sušené koreniny)

0907

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

muškátový oriešok, muškátový kvet a kardamómy

(potraviny – sušené koreniny)

0908

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce rímskej alebo rasce lúčnej, bobuľky borievky

(potraviny – sušené koreniny)

0909

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie

(potraviny – sušené koreniny)

0910

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

omáčky a prípravky na omáčky; ochucujúce a koreniace zmesi; horčicová múka, múčka a pripravená horčica

(potraviny)

2103

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

uhličitan vápenatý

(potraviny a krmivá)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

rezíduá pesticídov (26)

30

 

 

výživové doplnky s obsahom rastlinných prípravkov  (30)

(potraviny)

ex 1302

ex 2106

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

pistácie, nelúpané

0802 51 00

 

 

 

 

 

pistácie, lúpané

0802 52 00

 

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

11

Irán (IR)

pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 19 13 ;

20

aflatoxíny

50

 

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

múka, múčka a prášok z pistácií

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(potraviny)

 

 

 

 

12

Libanon (LB)

okrúhlica (Brassica rapa ssp. rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou)

ex 2001 90 97

11; 19

rodamín B  (31)

50

okrúhlica (Brassica rapa ssp. rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované slaným nálevom alebo kyselinou citrónovou, nemrazené)

ex 2005 99 80

93

rodamín B  (31)

50

13

Srí Lanka (LK)

paprika rodu Capsicum

(sladká alebo iná ako sladká)

(potraviny – sušené, pražené, drvené alebo mleté)

0904 21 10

 

aflatoxíny

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

14

Malajzia (MY)

zmesi prídavných látok v potravinách s obsahom karobovej gumy

(potraviny)

ex 2106 90 92

 

rezíduá pesticídov (26)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

15

Nigéria (NG)

sezamové semená

(potraviny)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

sezamové semená

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

16

Sudán (SD)

(potraviny)

ex 2008 19 19

40

 

 

 

ex 2008 19 99

40

 

 

sušené figy

0804 20 90

 

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce figy

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasta zo sušených fíg

ex 2007 10 10 ;

50

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

 

 

sušené figy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 97 12 ;

11

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

11

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

 

17

Turecko (TR)

 

ex 2008 97 51 ;

11

aflatoxíny

30

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

 

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

 

 

múka, múčka a prášok zo sušených fíg

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(potraviny)

 

 

 

 

 

 

pistácie, nelúpané

0802 51 00

 

 

 

 

 

pistácie, lúpané

0802 52 00

 

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 19 13 ;

20

aflatoxíny

50

 

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

múka, múčka a prášok z pistácií

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(potraviny)

 

 

 

 

 

 

listy viniča

(potraviny)

ex 2008 99 99

11; 19

rezíduá pesticídov (20)  (23)

50

 

 

mandarínky (tiež tangerínky a sacumy), klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

(potraviny – čerstvé alebo sušené)

0805 21 ;

0805 22 00 ;

0805 29 00

 

rezíduá pesticídov (20)

20

 

 

pomaranče

(potraviny – čerstvé alebo sušené)

0805 10

 

rezíduá pesticídov (20)

30

 

 

zmesi prídavných látok v potravinách s obsahom karobovej gumy

(potraviny)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

rezíduá pesticídov (26)

20

nespracované celé, drvené, mleté, polené a sekané marhuľové jadrá, ktoré majú byť umiestnené na trh pre konečného spotrebiteľa  (32)  (33)

(potraviny)

ex 1212 99 95

20

kyanid

50

18

Uganda (UG)

sezamové semená

(potraviny)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Spojené štáty (US)

výťažok z vanilky

(potraviny)

1302 19 05

 

rezíduá pesticídov (26)

20

 

 

ibištek jedlý (okra)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 99 90 ;

20

rezíduá pesticídov (20)  (24)

50

21

Vietnam (VN)

ex 0710 80 95

30

 

 

pitahaya (dračie ovocie)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

ex 0810 90 20

10

rezíduá pesticídov (20)  (24)

20

 

 

 

 

2.   Potraviny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) bode ii)

Riadok

Potraviny, ktoré pozostávajú z dvoch alebo viacerých zložiek a obsahujú akýkoľvek samostatný produkt uvedený v tabuľke bode 1 tejto prílohy z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi, a to v množstve presahujúcom 20 % buď v samostatnom produkte, alebo v kombinácii uvedených produktov

 

Číselný znak KN  (34)

Opis  (35)

1

ex 1704 90

cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao, okrem žuvačky, tiež s cukrovou polevou alebo obalené v cukre

2

ex 1806

čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

3

ex 1905

chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, pečatné oblátky, ryžový papier a podobné produkty

3.   Potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) bode iii)

Riadok

Krajina pôvodu

Krajina, z ktorej sú zásielky odoslané do Únie

Potraviny a krmivá (zamýšľané použitie)

Číselný znak KN (36)

Podpoložka TARIC

Nebezpečnosť

Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol (v %)

1

Spojené štáty (US)

Turecko (TR)  (37)

pistácie, nelúpané

0802 51 00

 

aflatoxíny

50

pistácie, lúpané

0802 52 00

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19