EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0937

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/937 z 10. mája 2023, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o zaradenie „fosfátovaného diškrobfosfátu vyrobeného z pšeničného škrobu“ do únijného zoznamu nových potravín (Text s významom pre EHP)

C/2023/2977

OJ L 125, 11.5.2023, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/937/oj

11.5.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/937

z 10. mája 2023,

ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o zaradenie „fosfátovaného diškrobfosfátu vyrobeného z pšeničného škrobu“ do únijného zoznamu nových potravín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 8,

po konzultácii so Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

keďže:

(1)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 mala Komisia do 1. januára 2018 zostaviť únijný zoznam nových potravín povolených alebo oznámených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(2)

Únijný zoznam nových potravín povolených alebo oznámených podľa nariadenia (ES) č. 258/97 bol zriadený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 (3).

(3)

Komisia našla v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 chybu. Treba ju opraviť, aby sa prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a príslušným orgánom členských štátov zaručila jasnosť a právna istota, čím sa zároveň zabezpečí riadne vykonávanie a používanie únijného zoznamu nových potravín.

(4)

Novú potravinu „fosfátovaný diškrobfosfát vyrobený z pšeničného škrobu“ (fosfátovaný pšeničný škrob) povolil v súlade s nariadením (ES) č. 258/97 príslušný orgán Spojeného kráľovstva v máji 2014, a to za určitých podmienok používania. V čase, keď bol zriadený pôvodný zoznam, nebola táto nová potravina omylom zaradená do únijného zoznamu. Preto je vhodné, aby sa „fosfátovaný diškrobfosfát vyrobený z pšeničného škrobu“ doplnil do únijného zoznamu nových potravín.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa opravuje v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa opravuje takto:

a)

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa medzi zápis týkajúci sa „fosfátovaného kukuričného škrobu“ a zápis týkajúci sa „fosfatidylserínu z fosfolipidov rýb“ vkladá tento zápis:

Fosfátovaný pšeničný škrob

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚fosfátovaný pšeničný škrob‘.“

 

Pečené pekárske výrobky

15  %

Cestoviny

Raňajkové cereálie

Cereálne tyčinky

b)

V tabuľke 2 (Špecifikácie) sa medzi zápis týkajúci sa „fosfátovaného kukuričného škrobu“ a zápis týkajúci sa „fosfatidylserínu z fosfolipidov rýb“ vkladá tento zápis:

Fosfátovaný pšeničný škrob

Opis:

Fosfátovaný diškrobfosfát vyrobený z pšeničného škrobu (fosfátovaný pšeničný škrob) je chemicky modifikovaný rezistentný škrob získaný z pšeničného škrobu kombinovaním chemických ošetrení na účely vytvorenia fosfátových väzieb v jednotlivých molekulách škrobu a medzi nimi.

Nová zložka potravín je biely alebo takmer biely sypký prášok.

Charakteristiky/zloženie:

Číslo CAS: 11120-02-8

Chemický vzorec: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = počet glukózových jednotiek; x, y = stupne substitúcie

Parameter

Prášková forma 1

Prášková forma 2

Fosfátovaný diškrobfosfát (sušina)

≥ 85  %

≥ 75  %

Nemodifikovaný pšeničný škrob (sušina)

≤ 15  %

≤ 25  %

Vlhkosť

9 – 12  %

Vláknina spolu (sušina)

≥ 76,0  %

≥ 66,0  %

Popol

≤ 3  %

Bielkoviny

≤ 0,5  %

Celkový obsah tuku

≤ 0,50  %

≤ 0,34  %

Zvyškový viazaný fosfor

≤ 0,4  % (ako fosfor)

pH (25 % suspenzia)

4,5 – 6,5

Ťažké kovy:

Arzén: ≤ 1 mg/kg

Olovo: ≤ 2 mg/kg

Ortuť: ≤ 0,1 (mg/kg)

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet živých aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 10 4 JTK/g

Celkový počet kvasiniek a plesní: ≤ 200 JTK/g

Escherichia coli: negatívny výsledok skúšky

Salmonella spp.: negatívny výsledok skúšky

JTK: jednotky tvoriace kolónie“


Top