EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0807

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/807 z 15. decembra 2022 o úprave faktora primárnej energie pre elektrinu pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ

C/2022/9267

OJ L 101, 14.4.2023, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/807/oj

14.4.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/16


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/807

z 15. decembra 2022

o úprave faktora primárnej energie pre elektrinu pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (1), a najmä jej článok 22 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa ustanovenia v poznámke pod čiarou č. 3 v prílohe IV k smernici 2012/27/EÚ má Komisia do 25. decembra 2022 a potom každé štyri roky upraviť predvolený koeficient na základe zaznamenaných údajov.

(2)

Komisia vykonala štúdiu o preskúmaní faktora primárnej energie (FPE) s cieľom zohľadniť technologický pokrok a rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie v sektore výroby elektriny od roku 2018.

(3)

Štúdia podporuje metodiku stanovenú v odôvodnení 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 (2), v ktorej sa na výrobu elektriny a tepla z jadrovej energie uplatňuje výpočtová metóda „fyzického energetického obsahu“, na výrobu elektriny a tepla z fosílnych palív a biomasy sa uplatňuje metóda „účinnosti technickej premeny“ a v prípade energie z nepalivových obnoviteľných zdrojov sa uplatňuje metóda priameho ekvivalentu vychádzajúceho z prístupu založeného na „celkovej primárnej energii“.

(4)

V štúdii sa potvrdzuje, že treba použiť FPE orientovaný na budúcnosť, aby sa zohľadnil vplyv energetickej efektívnosti v budúcnosti. Úprava predvoleného koeficientu sa preto riadi metodikou stanovenou v odôvodnení 40 smernice (EÚ) 2018/2002 a na základe zaznamenaných údajov sa ako predvolený koeficient zvolí priemerná hodnota FPE za roky 2024 a 2025.

(5)

Príloha IV k smernici 2012/27/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2012/27/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210).


PRÍLOHA

V prílohe IV k smernici 2012/27/EÚ sa poznámka pod čiarou č. 3 nahrádza takto:

„3.

Použije sa v prípade výpočtu úspor energie vyjadrených v primárnej energii metódou zdola nahor na základe konečnej energetickej spotreby. Pokiaľ ide o úspory elektriny v kWh, členské štáty použijú koeficient stanovený transparentnou metodikou na základe vnútroštátnych okolností, ktoré majú vplyv na primárnu energetickú spotrebu, s cieľom zabezpečiť presný výpočet skutočných úspor. Uvedené okolnosti musia byť podložené a overiteľné a založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách. Pokiaľ ide o úspory elektriny v kWh, členské štáty môžu použiť predvolený koeficient 1,9 alebo uplatniť diskrečnú právomoc na stanovenie iného koeficientu za predpokladu, že ho môžu zdôvodniť. Členské štáty pritom zohľadnia energetický mix zahrnutý v ich integrovaných národných energetických a klimatických plánoch, ktoré oznamujú Komisii v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1999. Komisia do 25. decembra 2022 a potom každé štyri roky zreviduje predvolený koeficient na základe zaznamenaných údajov. Pri uvedenej úprave sa zohľadní jej vplyv na iné právne predpisy Únie, ako napríklad smernicu 2009/125/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1).“

Top