EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0730

Nariadenie Rady (EÚ) 2023/730 z 31. marca 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/194, ktorým sa na rok 2023 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb uplatniteľné vo vodách Únie a pre rybárske plavidlá Únie v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa na roky 2023 a 2024 stanovujú takéto rybolovné možnosti pre určité hlbokomorské populácie rýb a nariadenie (EÚ) 2022/109

ST/7526/2023/INIT

Ú. v. EÚ L 95, 4.4.2023, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/730/oj

4.4.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/730

z 31. marca 2023,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/194, ktorým sa na rok 2023 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb uplatniteľné vo vodách Únie a pre rybárske plavidlá Únie v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa na roky 2023 a 2024 stanovujú takéto rybolovné možnosti pre určité hlbokomorské populácie rýb a nariadenie (EÚ) 2022/109

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2023/194 (1) sa na rok 2023 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb uplatniteľné vo vodách Únie, ako aj pre rybárske plavidlá Únie v určitých vodách nepatriacich Únii. Celkový povolený výlov (TAC) a opatrenia funkčne súvisiace s TAC stanovenými v nariadení (EÚ) 2023/194 by sa mali zmeniť tak, aby zohľadňovali uverejnenie vedeckého odporúčania, ako aj výsledky konzultácií s tretími krajinami a zasadnutí regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO).

(2)

V nariadení (EÚ) 2023/194 bol stanovený dočasný TAC pre sardelu európsku (Engraulis encrasicolus) v podoblasti ICES 8 na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023, kým nebude k dispozícii vedecké odporúčanie týkajúce sa tejto populácie na rok 2023. Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) uverejnila 16. decembra 2022 vedecké odporúčanie týkajúce sa danej populácie na rok 2023. Konečný TAC pre túto populáciu rýb na rok 2023 by sa mal stanoviť v súlade s daným odporúčaním.

(3)

Od 9. do 13. marca 2023 sa uskutočnili dvojstranné konzultácie medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom o úrovni TAC pre piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky (Ammodytes spp.) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie podoblasti ICES 4, vo vodách Spojeného kráľovstva divízie ICES 2a a vo vodách Únie divízie 3a. Uvedené konzultácie sa uskutočnili podľa článku 498 ods. 2, 4 a 6 dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (2) a na základe pozície Únie schválenej Radou 2. marca 2023. Výsledok uvedených konzultácií bol zdokumentovaný v písomnom zázname. Príslušný TAC by sa preto mal stanoviť na úrovni dohodnutej so Spojeným kráľovstvom.

(4)

Únia a Nórsko uskutočnili dvojstranné konzultácie o: i) spoločných a spoločne obhospodarovaných populáciách v Skagerraku vrátane krevety boreálnej (Pandalus borealis) a tresky merlang (Merlangius merlangus) v divízii ICES 3a s cieľom dohodnúť sa na hospodárení s týmito populáciami vrátane rybolovných možností; ii) prístupe do vôd a iii) výmene rybolovných možností. Konzultácie o hospodárení s populáciami v Skagerraku sa uskutočnili v období od 9. novembra do 9. decembra 2022 na základe pozície Únie, na ktorej sa dohodla Rada. V období od 9. novembra 2022 do 16. marca 2023 sa uskutočnili konzultácie o prístupe do vôd a výmene rybolovných možností, a to aj na základe pozície Únie, na ktorej sa dohodla Rada. Výsledok uvedených konzultácií sa zdokumentoval v dvoch schválených záznamoch, ktoré 17. marca 2023 podpísali vedúci delegácií Únie a Nórska. Príslušné rybolovné možnosti by sa mali stanoviť na úrovni stanovenej v týchto schválených záznamoch a ostatné ustanovenia schválených záznamov by sa mali transponovať do práva Únie. Príslušné rybolovné možnosti stanovené nariadením (EÚ) 2023/194 a rybolovné možnosti pre korušku polárnu (Mallotus villosus) v grónskych vodách podoblastí ICES 5 a 14 stanovené nariadením Rady (EÚ) 2022/109 (3) by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Regionálna organizácia pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) na svojom 11. výročnom zasadnutí v roku 2023 prijala obmedzenia výlovu stavridy Trachurus murphyi, zachovala prieskumný rybolov nototénií rodu Dissostichus (Dissostichus spp.) a zrušila obmedzenie rybolovného úsilia pri rybolove pelagických druhov. Uvedené opatrenia by sa mali transponovať do práva Únie.

(6)

Komisia pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) na svojom výročnom zasadnutí v roku 2022 zachovala obmedzenia výlovu tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares) v oblasti pôsobnosti IOTC v rámci plánu obnovy danej populácie. V nariadení (EÚ) 2023/194 sa stanovuje kvóta Únie pre uvedenú populáciu na rok 2023 v súlade s uvedeným opatrením prijatým IOTC. V nadväznosti na revíziu základného ročného obmedzenia výlovu Únie v rámci plánu obnovy populácie tuniaka žltoplutvého v oblasti pôsobnosti IOTC komisia IOTC zrevidovala kvótu Únie pre túto populáciu na rok 2023 v súlade s uvedeným plánom obnovy. Táto revidovaná kvóta Únie by sa mala transponovať do práva Únie.

(7)

Podľa viacerých odporúčaní Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) môže Únia na požiadanie preniesť určitý percentuálny podiel svojich nevyužitých kvót na populácie v oblasti dohovoru ICCAT z predposledného alebo predchádzajúceho roka do daného roka v súlade s pravidlami pre jednotlivé populácie stanovenými komisiou ICCAT. Uvedené odporúčania by sa mali čo najskôr na základe návrhu Komisie transponovať do práva Únie, aby členské štáty mohli využívať kvóty Únie na populácie ICCAT v plnom rozsahu, ako ich stanovila ICCAT na rok 2024. Kým sa uvedené odporúčania netransponujú do práva Únie, v nariadení (EÚ) 2023/194 sa stanovujú kvóty pre jednotlivé členské štáty pre určité populácie na základe celkovej kvóty Únie na rok 2023, na ktorej sa dohodla ICCAT, pred úpravami z dôvodu nadmerného alebo nedostatočného rybolovu zo strany členských štátov.

(8)

Kvóty Únie pre populácie v oblasti dohovoru ICCAT na rok 2023 sa počas výročného zasadnutia ICCAT v novembri 2022 upravili v súlade s viacerými odporúčaniami ICCAT, podľa ktorých môže Únia na požiadanie preniesť stanovený percentuálny podiel svojich nevyužitých rybolovných možností z roku 2021 do roku 2023. V kvótach jednotlivých členských štátov pre tieto populácie na rok 2023 by sa mali zohľadniť prenosy nevyužitých kvót Únie, ktoré ICCAT povolila pred začiatkom rybárskych sezón týchto populácií. Kvóty pre severnú populáciu tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), južnú populáciu tuniaka dlhoplutvého (ALB/AS05N), tuniaka okatého (Thunnus obesus) v Atlantickom oceáne (BET/ATLANT), ako aj pre mečiara veľkého (Xiphias gladius) v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/AN05N) a pre mečiara veľkého v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/AS05N) by sa preto mali zmeniť tak, aby odrážali tieto úpravy, pričom je potrebné zohľadniť zásadu relatívnej stability. Okrem toho by sa mali zachovať určité opatrenia funkčne spojené s rybolovnými možnosťami, aby sa dodržali medzinárodné záväzky Únie.

(9)

Obmedzenia rybolovného úsilia pre plavidlá Únie loviace tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) v oblasti dohovoru ICCAT, ako aj maximálna násadová a chovná kapacita pre akvakultúrne farmy s tuniakom modroplutvým v Únii v danej oblasti vychádzajú pri tom z informácií získaných z ročných rybolovných plánov, ročných riadiacich plánov pre rybolovnú kapacitu a ročných riadiacich plánov pre chov tuniaka modroplutvého jednotlivých členských štátov. Členské štáty majú tieto plány predložiť Komisii každoročne do 31. januára v zmysle článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627 (4). Obmedzenia rybolovného úsilia a maximálnu násadovú a chovnú kapacitu Komisia následne nahlasuje sekretariátu ICCAT v podobe riadiaceho plánu Únie pre rybolov a kapacitu na jeho prerokovanie a schválenie komisiou ICCAT podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1627. Obmedzenia rybolovného úsilia a maximálna násadová a chovná kapacita v Únii na rok 2023 by sa mali stanoviť v súlade s plánom Únie, ktorý schválila komisia ICCAT 8. marca 2023.

(10)

Nariadenie (EÚ) 2023/194 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Rybolovné možnosti stanovené nariadením (EÚ) 2023/194 sa uplatňujú od 1. januára 2023. Ustanovenia zavedené týmto nariadením týkajúce sa rybolovných možností by sa preto mali takisto uplatňovať od 1. januára 2023 s výnimkou rybolovných možností pre korušku polárnu v grónskych vodách podoblastí ICES 5 a 14, ktoré by sa mali uplatňovať od 15. októbra 2022 do 15. apríla 2023. Takýmto retroaktívnym uplatňovaním nie sú dotknuté zásady právnej istoty ani ochrany oprávneného očakávania, keďže dotknuté rybolovné možnosti sa zvyšujú. Keďže je nevyhnutné predísť prerušeniu rybolovných činností, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (EÚ) 2023/194

Nariadenie (EÚ) 2023/194 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa vypúšťa.

2.

V článku 34 sa vypúšťa odsek 2.

3.

Prílohy IA, IB, ID, IH, IJ a VI sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmena nariadenia (EÚ) 2022/109

V prílohe IB k nariadeniu (EÚ) 2022/109 sa tabuľka pre korušku polárnu (Mallotus villosus) v grónskych vodách podoblastí 5 a 14 nahrádza takto:

Druh:

koruška polárna

Mallotus villosus

Zóna:

grónske vody podoblastí 5 a 14

(CAP/514GRN)

Dánsko

0

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

0

 

Švédsko

0

 

Všetky členské štáty

0

(1)

Únia

0

(2)

Nórsko

10 000

(2)

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

(1)

Dánsko, Nemecko a Švédsko môžu využívať kvótu pre „všetky členské štáty“ až po vyčerpaní svojich vlastných kvót. Platí však, že členské štáty s viac ako 10 % podielom na kvóte Únie nemajú ku kvóte pre „všetky členské štáty“ vôbec prístup. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Na obdobie rybolovu od 15. októbra 2022 do 15. apríla 2023.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú od 1. januára 2023 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa korušky polárnej (Mallotus villosus) v grónskych vodách podoblastí ICES 5 a 14, ktoré sa uplatňujú od 15. októbra 2022 do 15. apríla 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2023

Za Radu

predsedníčka

J. ROSWALL


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2023/194 z 30. januára 2023, ktorým sa na rok 2023 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb uplatniteľné vo vodách Únie a pre rybárske plavidlá Únie v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa na roky 2023 a 2024 stanovujú takéto rybolovné možnosti pre určité hlbokomorské populácie rýb, (Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2023, s. 1).

(2)  Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2021, s. 10).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) 2022/109 z 27. januára 2022, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 21, 31.1.2022, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627 zo 14. septembra 2016 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (EÚ) 2023/194 sa menia takto:

1.

V prílohe IA:

a)

V časti A sa prvá tabuľka nahrádza takto:

Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna:

8

(ANE/08.)

Španielsko

 

29 700

 

Analytický TAC

Francúzsko

 

3 300

 

Únia

 

33 000

 

 

 

 

 

TAC

 

33 000

 

b)

V časti B sa tabuľky populácii nahrádzajú takto:

i)

tabuľka pre piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky (Ammodytes spp.) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4, vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a a vo vodách Únie zóny 3a sa nahrádza takto:

Druh:

piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky

Ammodytes spp.

Zóna:

vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; vody Únie zóny 3a

Dánsko

 

181 637

(1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

 

279

(1)

Švédsko

 

6 678

(1)

Únia

 

188 594

 

Spojené kráľovstvo

 

5 773

 

 

 

 

 

TAC

 

194 367

 

(1)

Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať najviac 2 % kvóty (OT1/*2A3A4X). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami vymedzených v prílohe III prekročiť v rámci výlovu tieto množstvá:

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)(1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (1)

(SAN/234_4)(1)

(SAN/234_5R)(1)

(SAN/234_6)(1)

(SAN/234_7R)(1)

Dánsko

109 166

38 311

2 285

31 744

0

131

0

Nemecko

167

59

4

49

0

0

0

Švédsko

4 013

1 409

84

1 167

0

5

0

Únia

113 346

39 779

2 373

32 960

0

136

0

Spojené kráľovstvo

3 469

1 218

73

1 009

0

4

0

Spolu

116 815

40 997

2 446

33 969

0

140

0

(1)

Až 10 % tejto kvóty možno preniesť a využiť v nasledujúcom roku len v rámci tejto oblasti hospodárenia.

ii)

tabuľka pre mieňa lemovaného (Brosme brosme) v nórskych vodách zóny 4 sa nahrádza takto:

Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

nórske vody zóny 4

(USK/04-N.)

Belgicko

 

0

 

Preventívny TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

 

50

 

Nemecko

 

0

 

Francúzsko

 

0

 

Holandsko

 

0

 

Únia

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

iii)

tabuľka pre sleďa atlantického (Clupea harengus) v zóne 3a sa nahrádza takto:

Druh:

sleď atlantický (1)

Clupea harengus

Zóna:

3a

(HER/03A.)

Dánsko

 

9 771

(1)(2)(3)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

 

156

(1)(2)(3)

Švédsko

 

10 221

(1)(2)(3)

Únia

 

20 148

(1)(2)(3)

Nórsko

 

3 102

(2)

 

 

 

 

TAC

 

23 250

 

(1)

Úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

(2)

Iba nasledujúce množstvá populácií sleďa atlantického HER/03A. (HER/*03A.) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) možno loviť v zóne 3a:

Dánsko

559

 

Nemecko

7

 

Švédsko

403

 

Únia

969

 

Nórsko

310

 

(3)

Osobitná podmienka: najviac 50 % tohto množstva možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 4 (HER/*04-UK) a 50 % vo vodách Únie zóny 4b (HER/*4B-EU).

iv)

tabuľka pre sleďa atlantického (Clupea harengus) vo vodách Únie, Spojeného kráľovstva a Nórska zóny 4 severne od 53°30′ s. z. š. sa nahrádza takto:

Druh:

sleď atlantický (1)

Clupea harengus

Zóna:

vody Únie, Spojeného kráľovstva a Nórska zóny 4 severne od 53°30′ s. z. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

 

55 491

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Nemecko

 

37 409

 

Francúzsko

 

19 555

 

Holandsko

 

49 163

 

Švédsko

 

3 753

 

Únia

 

165 371

 

Faerské ostrovy

0

 

Nórsko

 

115 001

(2)

Spojené kráľovstvo

72 563

 

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

(2)

Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC. V rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky vo vodách Únie zóny 4b (HER/*4AB-C) prekročiť toto množstvo:

 

2 700

 

 

 

 

 

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky Únie v nórskych vodách južne od 62° s. z. š. prekročiť tieto množstvá:

nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Únia

 

2 700

 

 

 

 

 

v)

tabuľka pre tresku škvrnitú (Gadus morhua) v zóne 4, vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a a v časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat sa nahrádza takto:

Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgicko

 

542

(1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

 

3 118

 

Nemecko

 

1 977

 

Francúzsko

 

670

(1)

Holandsko

 

1 761

(1)

Švédsko

 

21

 

Únia

 

8 089

 

Nórsko

 

3 681

(2)

Spojené kráľovstvo

9 882

(1)

 

 

 

 

TAC

 

21 652

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zóne: 7d (COD/*07D.).

 

(2)

Z toho 3 064 ton možno vyloviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo:

nórske vody zóny 4 (COD/*04N-)

 

 

 

 

Únia

 

5 853

 

 

 

 

 

vi)

tabuľka pre čertovité (Lophiidae) v nórskych vodách zóny 4 sa nahrádza takto:

Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

nórske vody zóny 4

(ANF/04-N.)

Belgicko

 

33

 

Preventívny TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

 

842

 

Nemecko

 

13

 

Holandsko

 

12

 

Únia

 

900

 

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

vii)

tabuľka pre tresku jednoškvrnnú (Melanogrammus aeglefinus) v zóne 4 a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a sa nahrádza takto:

Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a

(HAD/2AC4.)

Belgicko

 

363

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Dánsko

 

2 495

(1)

Nemecko

 

1 588

(1)

Francúzsko

 

2 768

(1)

Holandsko

 

272

(1)

Švédsko

 

223

(1)

Únia

 

7 709

(1)

Nórsko

 

13 432

(2)

Spojené kráľovstvo

 

37 261

 

 

 

 

 

TAC

 

58 402

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30’ s. z. š (HAD/*6AN58).

(2)

Z toho 11 182 ton možno vyloviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo:

nórske vody zóny 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

 

Únia

 

4 774

 

 

 

 

 

viii)

tabuľka pre tresku merlang (Merlangius merlangus) v zóne 3a sa nahrádza takto:

Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

3a

(WHG/03A.)

Dánsko

 

480

 

Preventívny TAC

Holandsko

 

2

 

Švédsko

 

52

 

Únia

 

534

 

 

 

 

 

TAC

 

676

 

ix)

tabuľka pre tresku merlang (Merlangius merlangus) v zóne 4 a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a sa nahrádza takto:

Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a

(WHG/2AC4.)

Belgicko

 

600

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Dánsko

 

2 596

 

Nemecko

 

675

 

Francúzsko

 

3 900

 

Holandsko

 

1 500

 

Švédsko

 

4

 

Únia

 

9 275

 

Nórsko

 

3 429

(1)

Spojené kráľovstvo

 

21 410

 

 

 

 

 

TAC

 

34 294

 

(1)

Z toho 2 855 ton možno vyloviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo:

nórske vody zóny 4 (WHG/*04N-)

 

 

 

 

Únia

 

5 333

 

 

 

 

 

x)

tabuľka pre merlúzu európsku (Merluccius merluccius) v nórskych vodách zóny 4 sa nahrádza takto:

Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

nórske vody zóny 4

(HKE/04-N.)

Belgicko

 

16

 

Preventívny TAC

Dánsko

 

1 496

 

Nemecko

 

169

 

Francúzsko

 

69

 

Holandsko

 

120

 

Švédsko

 

neuplatňuje sa

 

Únia

 

1 870

 

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

xi)

tabuľka pre tresku belasú (Micromesistius poutassou) vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 sa nahrádza takto:

Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

vody Spojeného kráľovstva, Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

(WHB/1X14)

Dánsko

 

62 968

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Nemecko

 

24 483

(1)

Španielsko

 

53 383

(1)(2)

Francúzsko

 

43 821

(1)

Írsko

 

48 761

(1)

Holandsko

 

76 784

(1)

Portugalsko

 

4 959

(1)(2)

Švédsko

 

15 576

(1)

Únia

 

330 735

(1)(3)

Nórsko

 

74 000

(4)(5)

Faerské ostrovy

0

 

Spojené kráľovstvo

106 036

 

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

(1)

Osobitná podmienka: v rámci celkového obmedzeného množstva 0 ton, ku ktorému má Únia prístup, môžu členské štáty vyloviť vo vodách Faerských ostrovov maximálne tento percentuálny podiel svojich kvót (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Túto kvótu možno previesť do zón 8c, 9 a 10; do vôd Únie oblasti CECAF 34.1.1; Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

(3)

Osobitná podmienka: v rámci kvót Únie vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:

 

 

10 000

 

(4)

Možno loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 6a severne od 56° 30′ s. š., zóny 6b a zóny 7 západne od 12° z. z. d.

(5)

Osobitná podmienka: Z nórskej kvóty možno vo vodách Únie zón 2a, 4, 6a severne od 56° 30′ s. š., zóny 6b a zóny 7 západne od 12° z. z. d. vyloviť toto množstvo:

 

 

150 000

 

xii)

tabuľka pre tresku belasú (Micromesistius poutassou) v zónach 8c, 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 sa nahrádza takto:

Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španielsko

 

41 910

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Portugalsko

 

10 477

 

Únia

 

52 387

(1)

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

(1)

Osobitná podmienka: v rámci kvót Únie vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:

 

 

10 000

 

 

 

 

 

xiii)

tabuľka pre mieňa veľkého (Molva molva) v nórskych vodách zóny 4 sa nahrádza takto:

Druh:

mieň veľký

Molva molva

Zóna:

nórske vody zóny 4

(LIN/04-N.)

Belgicko

 

4

 

Preventívny TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

 

477

 

Nemecko

 

13

 

Francúzsko

 

5

 

Holandsko

 

1

 

Únia

 

500

 

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

xiv)

tabuľka pre homára štíhleho (Nephrops norvegicus) v nórskych vodách zóny 4 sa nahrádza takto:

Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

nórske vody zóny 4

(NEP/04-N.)

Dánsko

 

200

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

 

0

 

Únia

 

200

 

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

xv)

tabuľka pre krevetu boreálnu (Pandalus borealis) v zóne 3a sa nahrádza takto:

Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

3a

(PRA/03A.)

Dánsko

 

1 429

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Švédsko

 

769

 

Únia

 

2 198

 

 

 

 

 

TAC

 

4 117

 

xvi)

tabuľka pre krevetu boreálnu (Pandalus borealis) v nórskych vodách južne od 62° s. z. š. sa nahrádza takto:

Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. z. š.

(PRA/4N-S62)

Dánsko

 

200

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Švédsko

 

123

(1)

Únia

 

323

 

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

(1)

Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvót pre tieto druhy.

xvii)

tabuľka pre platesu veľkú (Pleuronectes platessa) v zóne 4, vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a a v časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat sa nahrádza takto:

Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgicko

 

4 732

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Dánsko

 

15 378

 

Nemecko

 

4 436

 

Francúzsko

 

887

 

Holandsko

 

29 572

 

Únia

 

55 005

 

Nórsko

 

9 305

(1)

Spojené kráľovstvo

 

35 184

 

 

 

 

 

TAC

 

132 922

 

(1)

Z toho 7 746 ton možno vyloviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo:

nórske vody zóny 4 (PLE/*04N-)

 

 

 

 

Únia

 

30 209

 

 

 

 

 

xviii)

tabuľka pre tresku tmavú (Pollachius virens) v zónach 3a a 4 a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a sa nahrádza takto:

Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

3a a 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a

(POK/2C3A4)

Belgicko

 

17

(1)

Analytický TAC

Dánsko

 

1 964

(1)

Nemecko

 

4 960

(1)

Francúzsko

 

11 672

(1)

Holandsko

 

50

(1)

Švédsko

 

270

(1)

Únia

 

18 933

(1)

Nórsko

 

28 255

(2)

Spojené kráľovstvo

 

6 186

 

 

 

 

 

TAC

 

53 374

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho najviac 15 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30’ s. z. š (POK/*6AN58).

(2)

Z toho sa 23 106 ton môže vyloviť vo vodách Únie zóny 4 a v zóne 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo:

nórske vody zóny 4 (POK/*04N-)

 

 

 

 

 

Únia

 

16 178

 

 

 

 

 

xix)

tabuľka pre soleu európsku (Solea solea) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a sa nahrádza takto:

Druh:

solea európska

Solea solea

Zóna:

vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a

(SOL/24-C.)

Belgicko

 

681

 

Analytický TAC

Dánsko

 

311

 

Nemecko

 

545

 

Francúzsko

 

136

 

Holandsko

 

6 151

 

Únia

 

7 824

 

Nórsko

 

5

(1)

Spojené kráľovstvo

 

1 323

 

 

 

 

 

TAC

 

9 152

 

(1)

Loví sa iba vo vodách Únie zóny 4 (SOL/*04-EU).

xx)

tabuľka pre iné druhy v nórskych vodách zóny 4 sa nahrádza takto:

Druh:

iné druhy

Zóna:

nórske vody zóny 4

(OTH/04-N.)

Belgicko

 

14

 

Preventívny TAC

Dánsko

 

1 320

 

Nemecko

 

149

 

Francúzsko

 

61

 

Holandsko

 

106

 

Švédsko

 

neuplatňuje sa

(1)

Únia

 

1 650

(2)

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

(1)

Kvóta „iných druhov“ pridelená Nórskom Švédsku na tradičnej úrovni.

(2)

Druhy, na ktoré sa nevzťahujú iné TAC.

xxi)

tabuľka pre iné druhy vo vodách Únie zón 4 a 6a severne od 56° 30′ s. z. š. sa nahrádza takto:

Druh:

iné druhy

Zóna:

vody Únie zón 4 a 6a severne od 56° 30′ s. z. š.

(OTH/46AN-EU)

Únia

 

neuplatňuje sa

 

Preventívny TAC

Nórsko

 

500

(1)(2)

Faerské ostrovy

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

neuplatňuje sa

 

(1)

Obmedzené na zónu 4 (OTH/*4-EU).

(2)

Druhy, na ktoré sa nevzťahujú iné TAC.

2.

V prílohe IB:

a)

Tabuľka pre sleďa atlantického (Clupea harengus) vo vodách Spojeného kráľovstva, Faerských ostrovov a Nórska a v medzinárodných vodách zón 1 a 2 sa nahrádza takto:

Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

vody Spojeného kráľovstva, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

(HER/1/2-)

Belgicko

10

 

Analytický TAC

Dánsko

10 220

 

Nemecko

1 790

 

Španielsko

34

 

Francúzsko

441

 

Írsko

2 646

 

Holandsko

3 657

 

Poľsko

517

 

Portugalsko

34

 

Fínsko

158

 

Švédsko

3 787

 

Únia

23 294

 

Spojené kráľovstvo

9 983

 

 

 

 

TAC

511 171

 

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

nórske vody severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

19 780

 

 

 

2, 5b severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (HER/*25B-F)

 

 

Belgicko

0

 

 

 

Dánsko

0

 

 

 

Nemecko

0

 

 

 

Španielsko

0

 

 

 

Francúzsko

0

 

 

 

Írsko

0

 

 

 

Holandsko

0

 

 

 

Poľsko

0

 

 

 

Portugalsko

0

 

 

 

Fínsko

0

 

 

 

Švédsko

0

 

 

 

b)

tabuľka pre tresku škvrnitú (Gadus morhua) v nórskych vodách zón 1 a 2 sa nahrádza takto:

Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

nórske vody zón 1 a 2

(COD/1N2AB.)

Nemecko

2 081

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Grécko

258

 

Španielsko

2 321

 

Írsko

258

 

Francúzsko

1 911

 

Portugalsko

2 321

 

Únia

9 150

 

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

c)

Tabuľka pre dlhochvostov rodu Macrourus (Macrourus spp.) v grónskych vodách podoblastí 5 a 14 sa nahrádza takto:

Druh:

dlhochvosty rodu Macrourus

Macrourus spp.

Zóna:

grónske vody podoblastí 5 a 14

(GRV/514GRN)

Únia

60

(1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

(2)

(1)

Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

(2)

Nórsku sa prideľuje nasledujúce množstvo v tonách. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

 

 

45

 

 

 

d)

Tabuľka pre dlhochvostov rodu Macrourus (Macrourus spp.) v grónskych vodách oblasti NAFO 1 sa nahrádza takto:

Druh:

dlhochvosty rodu Macrourus

Macrourus spp.

Zóna:

grónske vody oblasti NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Únia

45

(1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

(2)

(1)

Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

(2)

Nórsku sa prideľuje nasledujúce množstvo v tonách. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

 

 

55

 

 

 

e)

Tabuľka pre tresku jednoškvrnnú (Melanogrammus aeglefinus) v nórskych vodách zón 1 a 2 sa nahrádza takto:

Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

nórske vody zón 1 a 2

(HAD/1N2AB.)

Nemecko

250

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

150

 

Únia

400

 

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

f)

Tabuľka pre krevetu boreálnu (Pandalus borealis) v grónskych vodách podoblastí 5 a 14 sa nahrádza takto:

Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

grónske vody podoblastí 5 a 14

(PRA/514GRN)

Dánsko

1 439

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

1 438

 

Únia

2 877

 

Nórsko

2 123

 

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

g)

Tabuľka pre tresku tmavú (Pollachius virens) v nórskych vodách zón 1 a 2 sa nahrádza takto:

Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

nórske vody zón 1 a 2

(POK/1N2AB.)

Nemecko

474

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

76

 

Únia

550

 

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

h)

Tabuľka pre halibuta tmavého (Reinhardtius hippoglossoides) v nórskych vodách zón 1 a 2 sa nahrádza takto:

Druh:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna:

nórske vody zón 1 a 2

(GHL/1N2AB.)

Nemecko

125

(1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

125

(1)

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

i)

Tabuľka pre halibuta tmavého (Reinhardtius hippoglossoides) v grónskych vodách oblasti NAFO 1 sa nahrádza takto:

Druh:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna:

grónske vody oblasti NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Nemecko

1 700

(1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

1 700

(1)

Nórsko

325

(1)

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

(1)

Má sa loviť južne od 68o s. z. š.

j)

Tabuľka pre halibuta tmavého (Reinhardtius hippoglossoides) v grónskych vodách podoblastí 5, 12 a 14 sa nahrádza takto:

Druh:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna:

grónske vody podoblastí 5, 12 a 14

(GHL/5-14GL)

Nemecko

4 300

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Únia

4 300

(1)

Nórsko

850

 

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

(1)

Z tejto kvóty môže loviť naraz maximálne šesť plavidiel.

k)

Tabuľka pre sebastesy (Sebastes mentella) v nórskych vodách zón 1 a 2 sa nahrádza takto:

Druh:

sebastes

Sebastes mentella

Zóna:

Nórske vody zóny 1 a 2

(REB/1N2AB.)

Nemecko

851

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Španielsko

106

 

Francúzsko

93

 

Portugalsko

450

 

Únia

1 500

 

 

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

l)

Tabuľka pre sebastesy (dnové) (Sebastes spp.) v grónskych vodách oblasti NAFO 1F a v grónskych vodách podoblastí 5 a 14 sa nahrádza takto:

Druh:

sebastesy (dnové)

Sebastes spp.

Zóna:

grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody podoblastí 5 a 14

(RED/N1G14D)

Nemecko

969

(1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

5

(1)

Únia

974

(1)

Nórsko

556

(1)

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

(1)

Možno loviť iba vlečnými sieťami a len severne a západne od čiary spájajúcej body s týmito súradnicami:

Bod

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

 

1

59° 15' s. z. š.

54° 26' z. z. d.

 

2

59° 15' s. z. š.

44° 00' z. z. d.

 

3

59° 30' s. z. š.

42° 45' z. z. d.

 

4

60° 00' s. z. š.

42° 00' z. z. d.

 

5

62° 00' s. z. š.

40° 30' z. z. d.

 

6

62° 00' s. z. š.

40° 00' z. z. d.

 

7

62° 40' s. z. š.

40° 15' z. z. d.

 

8

63° 09' s. z. š.

39° 40' z. z. d.

 

9

63° 30' s. z. š.

37° 15' z. z. d.

 

10

64° 20' s. z. š.

35° 00' z. z. d.

 

11

65° 15' s. z. š.

32° 30' z. z. d.

 

12

65° 15' s. z. š.

29° 50' z. z. d.

 

m)

Tabuľka pre iné druhy v nórskych vodách zón 1 a 2 sa nahrádza takto:

Druh:

iné druhy

Zóna:

nórske vody zón 1 a 2

(OTH/1N2AB.)

Nemecko

89

(1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

36

(1)

Únia

125

(1)

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

3.

V prílohe ID:

a)

Tabuľka pre severnú populáciu tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v Atlantickom oceáne, severne od 5° s. z. š. sa nahrádza takto:

Druh:

severná populácia tuniaka dlhoplutvého

Thunnus alalunga

Zóna:

Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š.

(ALB/AN05N)

Írsko

 

3 398,46

 

Analytický TAC

Španielsko

 

19 154,93

 

Francúzsko

 

6 024,53

 

Portugalsko

 

2 100,86

 

Únia

 

30 678,78

(1) (2)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Počet rybárskych plavidiel Únie loviacich ako cieľový druh severnú populáciu tuniaka dlhoplutvého sa v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 520/2007 stanovuje na 1 241 .

(2)

Osobitná podmienka: V rámci tejto kvóty nemôžu úlovky vo vodách Spojeného kráľovstva (ALB/*AN05N-UK) prekročiť toto množstvo: 280,00.

b)

Tabuľka pre južnú populáciu tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v Atlantickom oceáne, južne od 5° s. z. š. sa nahrádza takto:

Druh:

južná populácia tuniaka dlhoplutvého

Thunnus alalunga

Zóna:

Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š.

(ALB/AS05N)

Španielsko

 

1 051,29

 

Analytický TAC

Francúzsko

 

345,49

 

Portugalsko

 

735,71

 

Únia

 

2 132,50

 

 

 

 

 

TAC

 

28 000

 

c)

Tabuľka pre tuniaka okatého (Thunnus obesus) v Atlantickom oceáne sa nahrádza takto:

Druh:

tuniak okatý

Thunnus obesus

Zóna:

Atlantický oceán

(BET/ATLANT)

Španielsko

 

8 181,90

(1)

Analytický TAC

Francúzsko

 

3 475,31

(1)

Portugalsko

 

3 106,23

(1)

Únia

 

14 763,44

(1)

 

 

 

 

TAC

 

62 000

(1)

(1)

Úlovky tuniaka okatého plavidlami na lov vakovou sieťou (BET/* ATLPS) a plavidlami na lov lovnou šnúrou s celkovou dĺžkou 20 metrov a viac (BET/*ATLLL) sa nahlasujú osobitne. Od júna, keď úlovky dosiahnu 80 % kvóty, sú členské štáty povinné nahlasovať úlovky týchto plavidiel každý týždeň.

d)

Tabuľka pre mečiara veľkého (Xiphias gladius) v Atlantickom oceáne, severne od 5° s. z. š. sa nahrádza takto:

Druh:

mečiar veľký

Xiphias gladius

Zóna:

Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š.

(SWO/AN05N)

Španielsko

 

6 359,36

(2)

Analytický TAC

Portugalsko

 

1 155,83

(2)

Iné členské štáty

129,84

(1)(2)

Únia

 

7 645,03

 

 

 

 

 

TAC

 

13 200

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Osobitná podmienka: najviac 2,39 % z tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/*AS05N). Úlovky, ktoré sa majú započítať na základe osobitnej podmienky do spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SWO/*AS05N_AMS).

e)

Tabuľka pre mečiara veľkého (Xiphias gladius) v Atlantickom oceáne, južne od 5° s. z. š. sa nahrádza takto:

Druh:

mečiar veľký

Xiphias gladius

Zóna:

Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š.

(SWO/AS05N)

Španielsko

 

5 002,72

(1)

Analytický TAC

Portugalsko

 

329,53

(1)

Únia

 

5 332,26

 

 

 

 

 

TAC

 

10 000

 

(1)

Osobitná podmienka: najviac 3,51 % z tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/*AN05N).

4.

Príloha IH sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IH

OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Druh:

nototénie rodu Dissostichus

Dissostichus spp.

Zóna:

oblasť dohovoru SPRFMO

(TOT/SPR-RB)

TAC

75

(1)

Preventívny TAC

(1)

Tento ročný TAC je len na prieskumný rybolov. Rybolov sa obmedzuje na jeden výjazd s maximálnym trvaním 60 po sebe nasledujúcich dní, ktorý sa môže uskutočniť kedykoľvek od 1. mája a 15. novembra 2023. Od 1. do 15. novembra 2023 sa lovné šnúry nasadzujú len v noci a všetok rybolov sa okamžite ukončí, ak uhynie:

a)

jedinec niektorého z týchto druhov vtákov: Diomedea exulans, Thalassarche chrysostoma, Thalassarche melanophris, Procellaria cinerea, Pterodroma mollis; alebo

b)

tri jedince niektorého z týchto druhov vtákov: Phoebetria palpebrata, Macronectes giganteusMacronectes halli.

Rybolov sa ďalej obmedzuje na maximálny počet 5 000 háčikov na záťah s maximálnym počtom 120 záťahov. Lovné šnúry sa nastavujú najmenej na 3 námorné míle od seba a v rámci jedného kalendárneho roka sa nenastavujú na rovnaké miesta. Rybolov sa ukončí, keď sa dosiahne TAC, alebo keď sa počas výjazdu dokončí 120 záťahov, podľa toho, čo nastane skôr. Rybolov sa obmedzuje na hĺbky od 600 m do 2 500  m a uskutočňuje sa len v rámci tohto výskumného bloku:

 

SZ

50° 30’ j. z. š., 136° v. z. d.

 

 

SV

50° 30’ j. z. š., 140° 30’ v. z. d.

 

 

V-vonkajší roh

52° 45’ j. z. š., 140° 30’ v. z. d.

 

 

V-vnútorný roh

52° 45’ j. z. š., 145° 30’ v. z. d.

 

 

JV

54° 50’ j. z. š., 145° 30’ v. z. d.

 

 

JZ

54° 50’ j. z. š., 136° v. z. d.

 

 


Druh:

stavrida Trachurus murphyi

Trachurus murphyi

Zóna:

oblasť dohovoru SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Nemecko

15 280,63

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Holandsko

16 562,63

 

Litva

10 632,66

 

Poľsko

18 282,08

 

Únia

60 758,00

 

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

5.

Príloha IJ sa nahrádza takto:

„„PRÍLOHA IJ

OBLASŤ PÔSOBNOSTI IOTC

Výlov tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares) rybárskymi plavidlami Únie neprekročí obmedzenia výlovu stanovené v tejto prílohe.

Druh:

tuniak žltoplutvý

Thunnus albacares

Zóna:

Oblasť pôsobnosti IOTC

(YFT/IOTC)

Francúzsko

27 710

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Taliansko

2 365

 

Španielsko

42 903

 

Portugalsko

100

(1)

Únia

73 078

 

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

““

6.

V prílohe VI:

a)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Maximálny počet rybárskych plavidiel každého členského štátu, ktoré môžu dostať oprávnenie loviť, ponechávať na palube, prekladať, prepravovať alebo vyloďovať tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori.

Tabuľka A

 

Počet rybárskych plavidiel (1)

 

Grécko (2)

Španielsko

Francúzsko

Chorvátsko

Taliansko

Cyprus (3)

Malta (4)

Portugalsko

Plavidlá na lov vakovou sieťou (5)

0

6

22

18

21

1

2

0

Plavidlá na lov lovnou šnúrou

0

41

23

0

40

20

63

0

Lode s návnadou

0

66

8

0

0

0

0

0

Ručná šnúra

0

1

47

12

0

0

0

0

Plavidlá na lov vlečnou sieťou

0

0

57

0

0

0

0

0

Maloobjemový rybolov

38

850

140

0

0

0

0

76

Ostatný drobný rybolov (6)

65

0

0

0

60

0

236

0

b)

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

Maximálna chovná a kŕmna kapacita tuniaka modroplutvého pre každý členský štát a maximálna násada tuniaka modroplutvého uloveného vo voľnej prírode, ktorú môže každý členský štát prideliť svojim farmám vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori.

Tabuľka A

Maximálna chovná kapacita a kŕmna kapacita pre tuniaky

 

Počet fariem

Kapacita (v tonách)

Grécko

2

2 100

Španielsko

10

11 852

Chorvátsko

4

7 880

Taliansko

13

10 220

Cyprus

3

1 034

Malta

7

14 679

Portugalsko

2

500

Tabuľka B

Maximálna násada tuniaka modroplutvého uloveného vo voľnej prírode (v tonách)

Grécko

785,0

Španielsko

7 738,9

Chorvátsko

2 947,0

Taliansko

2 064,0

Cyprus

756,6

Malta

10 486,0

Portugalsko

350,0


(1)  Hodnoty v tejto tabuľke sa môžu ešte zvýšiť pod podmienkou, že budú splnené medzinárodné záväzky Únie.

(2)  Jedno stredne veľké plavidlo na lov vakovou sieťou je nahradené najviac 10 plavidlami na lov lovnou šnúrou alebo jedným malým plavidlom na lov vakovou sieťou a tromi inými plavidlami vykonávajúcimi drobný rybolov.

(3)  Jedno stredne veľké plavidlo na lov vakovou sieťou možno nahradiť najviac 10 plavidlami na lov lovnou šnúrou alebo jedným malým plavidlom na lov vakovou sieťou a najviac tromi plavidlami na lov lovnou šnúrou.

(4)  Jedno stredne veľké plavidlo na lov vakovou sieťou možno nahradiť najviac 10 plavidlami na lov lovnou šnúrou.

(5)  Individuálne počty plavidiel na lov vakovou sieťou uvedené v tejto tabuľke sú výsledkom prevodov medzi členskými štátmi a nestanovujú sa nimi historické práva do budúcnosti.

(6)  Viacúčelové plavidlá, ktoré používajú viac druhov výstroja (lovné šnúry, ručné šnúry, vlečné lovné šnúry).


Top