EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0466

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/466 z 3. marca 2023, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí izoxabénu, novalurónu a tetrakonazolu v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP)

C/2023/1388

Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2023, p. 55–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/466/oj

6.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/55


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/466

z 3. marca 2023,

ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí izoxabénu, novalurónu a tetrakonazolu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a), článok 18 ods. 1 písm. b) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) izoxabénu, novalurónu a tetrakonazolu sa stanovili v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokiaľ ide o izoxabén, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (2) odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich MRL. Úrad odporučil znížiť existujúce MRL v prípade ovocia a stromových orechov, koreňovej a hľuzovej zeleniny, cibuľovej zeleniny, melónov, tekvice, čakanky obyčajnej listnatej (šalátovej), cesnaku pažítkového, zelerovej vňate, stonkovej zeleniny, šalvie, rozmarínu, tymiánu, bazalky, olejnatých semien a plodov, obilnín a koreňov čakanky v súlade so zásadou stanovovania MRL na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni a na základe dostatočných podporných údajov pre aktuálnu správnu poľnohospodársku prax. V prípade cukety a fazule (čerstvej, bez strukov) odporučil zachovať existujúce MRL na základe dostatočných podporných údajov pre aktuálnu správnu poľnohospodársku prax. Keďže v súvislosti so žiadnou z uvedených MRL nehrozí spotrebiteľom žiadne riziko, je vhodné, aby sa MRL v prípade daných produktov stanovili v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni určenej úradom.

(3)

Pokiaľ ide o izoxabén, úrad ďalej dospel k záveru, že v prípade semien bavlníka, bylinných nálevov (sušených, z kvetov), bylinných nálevov (sušených, z koreňov) a chmeľu by sa mali MRL stanoviť na úrovni súčasných limitov detekcie (LD) špecifických pre každý produkt, a to v súlade so zásadou stanovovania MRL na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni a na základe aktuálnej správnej poľnohospodárskej praxe. Keďže však niektoré informácie neboli k dispozícii, bolo potrebné ďalšie posúdenie manažérmi rizík. Takže hoci sa tieto MRL považujú za bezpečné, budú preskúmané. Pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, je vhodné, aby sa MRL v prípade uvedených produktov stanovili v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni LD špecifických pre každý produkt.

(4)

V súvislosti s izoxabénom bola podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 predložená žiadosť o úpravu existujúcej hodnoty MRL v prípade hrachu (čerstvého, bez strukov). Jeden členský štát v súvislosti s touto žiadosťou požiadal, aby sa na stanovenie hodnoty MRL vychádzajúcej zo skúšok na rezíduá vykonaných na fazuli (čerstvej, bez strukov) použilo zrýchlené konanie uvedené v technických usmerneniach týkajúcich sa postupu stanovovania MRL (3). Úrad nedávno v rámci preskúmania existujúcich MRL izoxabénu posúdil skúšky na rezíduá vykonané na fazuli (čerstvej, bez strukov) a vydal odôvodnené stanovisko k navrhovanej hodnote MRL (4). Stanovisko úradu sa opiera o súčasné vedecké a technické poznatky v tejto oblasti. Keďže je vhodné údaje zo skúšok na rezíduá na fazuli (čerstvej, bez strukov) extrapolovať na hrach (čerstvý, bez strukov) v zmysle platných usmernení Únie týkajúcich sa extrapolácie MRL (5), nie je potrebné požiadať úrad o poskytnutie odôvodneného stanoviska k hrachu (čerstvému, bez strukov). Preto je na základe skúšok na rezíduá vykonaných na fazuli (čerstvej, bez strukov) vhodné stanoviť MRL pre hrach (čerstvý, bez strukov) v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na rovnakej úrovni ako MRL pre fazuľu (čerstvú, bez strukov).

(5)

Pokiaľ ide o novalurón, úrad predložil odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (6). Vzhľadom na rôzne chýbajúce údaje o toxikologicky relevantných otázkach vrátane neistôt, pokiaľ ide o možné vlastnosti uvedenej aktívnej látky narušujúce endokrinný systém, úrad nemohol vylúčiť škodlivé účinky na ľudské zdravie v prípade MRL novalurónu vo všetkých produktoch. Preto je vhodné, aby sa MRL v prípade všetkých produktov stanovili v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni LD špecifických pre každý produkt.

(6)

Pokiaľ ide o novalurón, referenčné laboratóriá Európskej únie pre rezíduá pesticídov navrhli zmeniť definíciu rezídua na „Novalurón (suma konštitučných izomérov)“ s cieľom objasniť, že rezíduá sa môžu vyskytnúť pri akomkoľvek pomere izomérov, keďže novalurón je chirálna zlúčenina. Komisia považuje túto novú definíciu rezídua za vhodnú, pretože zabezpečí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, uľahčí kontroly orgánmi presadzovania práva a nebude mať vplyv na odôvodnené stanovisko úradu. Preto by v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 396/2005 mala byť definícia rezídua novalurón „Novalurón (suma konštitučných izomérov)“.

(7)

Pokiaľ ide o tetrakonazol, úrad predložil v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL (7). Odporučil zachovať existujúcu MRL v prípade ebenovníka rajčiakového na základe dostatočných podporných údajov týkajúcich sa aktuálnej správnej poľnohospodárskej praxe. Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, je vhodné, aby sa MRL v prípade ebenovníka rajčiakového stanovila v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni určenej úradom.

(8)

Pokiaľ ide o tetrakonazol, úrad ďalej dospel k záveru, že MRL v prípade lokvátov, marhúľ, broskýň, stolového hrozna, muštového hrozna, jahôd, uhoriek šalátových, uhoriek nakladačiek, cukiet, raže, pšenice, koreňa cukrovej repy, produktov živočíšneho pôvodu okrem pečene hovädzieho dobytka a pečene koní a mlieka by sa mali znížiť v súlade so zásadou stanovovania MRL na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni a na základe aktuálnej správnej poľnohospodárskej praxe. Konštatoval, že MRL v prípade jabĺk, hrušiek, dúl, mišpúľ, čakanky obyčajnej listnatej (šalátovej), artičok pravých, ľanových semien, semien repky a vtáčích vajec by sa mali zachovať na základe aktuálnej správnej poľnohospodárskej praxe. Ďalej dospel k záveru, že MRL v prípade rajčiakov, baklažánov, melónov, tekvíc, dyne červenej, koreňov čakanky, pečene hovädzieho dobytka a pečene koní by sa mali zvýšiť na základe aktuálnej správnej poľnohospodárskej praxe. Keďže však niektoré informácie neboli k dispozícii, bolo potrebné ďalšie posúdenie manažérmi rizík. Takže hoci sa tieto MRL považujú za bezpečné, budú preskúmané. Pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, je vhodné, aby sa MRL v prípade týchto produktov stanovili v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovniach určených úradom.

(9)

Pokiaľ ide o tetrakonazol, úrad zistil, že žiadne skúšky na rezíduá s cieľom odvodiť hodnoty MRL v prípade papriky, jačmeňa, pohánky, kukurice, prosa, ovsa, ryže a ciroku nie sú k dispozícii, a preto je potrebné ďalšie posúdenie manažérmi rizík. Vzhľadom na absenciu takýchto skúšok sa Komisia domnieva, že je vhodné, aby sa MRL v prípade uvedených produktov stanovili v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni LD špecifických pre každý produkt.

(10)

Pokiaľ ide o tetrakonazol, referenčné laboratóriá Európskej únie pre rezíduá pesticídov navrhli zmeniť definíciu rezídua na „Tetrakonazol (suma konštitučných izomérov)“ s cieľom objasniť, že rezíduá sa môžu vyskytnúť pri akomkoľvek pomere izomérov, keďže novalurón je chirálna zlúčenina. Komisia považuje túto novú definíciu rezídua za vhodnú, pretože zabezpečí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, uľahčí kontroly orgánmi presadzovania práva a nebude mať vplyv na odôvodnené stanovisko úradu. Preto by v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 396/2005 mala byť definícia rezídua pre tetrakonazol „Tetrakonazol (suma konštitučných izomérov)“.

(11)

Úrad posúdil existujúce maximálne hladiny rezíduí podľa Codex Alimentarius (ďalej len „CXL“) vo svojich odôvodnených stanoviskách. Pri stanovovaní MRL Komisia zohľadnila tie hodnoty CXL, ktoré sa považujú za bezpečné pre spotrebiteľov v Únii.

(12)

Pokiaľ ide o produkty, na ktorých nie je povolené používanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom aktívnych látok izoxabén, novalurón ani tetrakonazol a v prípade ktorých neexistujú dovozné tolerancie ani CXL, je vhodné stanoviť MRL na úrovni špecifických LD alebo by sa mala uplatňovať štandardná MRL, ako sa stanovuje v článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(13)

Komisia viedla s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov konzultácie o potrebe úpravy určitých LD. Pre všetky aktívne látky, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, laboratóriá navrhli LD špecifický pre daný produkt.

(14)

Pod hlavičkou Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie a ich pripomienky boli zohľadnené.

(15)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

V záujme umožnenia bežného obchodovania s produktmi, ich spracovania a spotreby by sa v prípade izoxabénu a tetrakonazolu nemalo toto nariadenie uplatňovať na produkty, ktoré boli vyprodukované v Únii alebo dovezené do Únie skôr, ako sa začnú uplatňovať nové MRL, a pri ktorých je zachovaná vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

(17)

Pred tým, ako nové MRL nadobudnú platnosť, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie požiadaviek, ktoré z úprav MRL vyplynú.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Pokiaľ ide o aktívne látky izoxabén a tetrakonazol vo všetkých produktoch a na nich, nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty, ktoré boli vyprodukované v Únii alebo dovezené do Únie pred 26. septembrom 2023.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. septembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for isoxaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí izoxabénu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(1):7062.

(3)  Technical guidelines MRL setting procedure in accordance with Articles 6 to 11 of Regulation (EC) No 396/2005 and Article 8 of Regulation (EC) No 1107/2009 [Technické usmernenia týkajúce sa postupu stanovovania MRL v súlade s článkami 6 až 11 nariadenia (ES) č. 396/2005 a článkom 8 nariadenia (ES) č. 1107/2009] (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).

(4)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for isoxaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí izoxabénu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(1):7062.

(5)  Technical guidelines on data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue data on products from plant and animal origin [Technické usmernenia k požiadavkám na údaje potrebné na stanovenie maximálnych hladín rezíduí, porovnateľnosť skúšok na rezíduá a extrapoláciu údajov o rezíduách v produktoch rastlinného a živočíšneho pôvodu] (SANTE/2019/12752, 23. november 2020).

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for novaluron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí novalurónu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(1):7041.

(7)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tetraconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí tetrakonazolu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(1):7111.


PRÍLOHA

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Do prílohy II sa dopĺňajú tieto stĺpce týkajúce sa izoxabénu a tetrakonazolu:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL  (1)

Izoxabén

Tetrakonazol (suma konštitučných izomérov) (F)

1

2

3

4

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*)

0,01  (*)

0110010

grapefruity

 

 

0110020

pomaranče

 

 

0110030

citróny

 

 

0110040

limety

 

 

0110050

mandarínky

 

 

0110990

iné (2)

 

 

0120000

Orechy stromové

0,01  (*)

0,01  (*)

0120010

mandle

 

 

0120020

para orechy

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0120060

lieskovce

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0120990

iné (2)

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,01  (*)

 

0130010

jablká

 

0,3 (+)

0130020

hrušky

 

0,3 (+)

0130030

dule

 

0,3 (+)

0130040

mišpule

 

0,3 (+)

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0,2 (+)

0130990

iné (2)

 

0,01  (*)

0140000

Kôstkové ovocie

0,01  (*)

 

0140010

marhule

 

0,03 (+)

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0,01  (*)

0140030

broskyne

 

0,03 (+)

0140040

slivky

 

0,01  (*)

0140990

iné (2)

 

0,01  (*)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

0151000

a)

hrozno

0,01  (*)

0,07

0151010

stolové hrozno

 

(+)

0151020

muštové hrozno

 

(+)

0152000

b)

jahody

0,01

0,15 (+)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

0,01  (*)

0,01  (*)

0153010

ostružiny

 

 

0153020

ostružina ožinová

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

0153990

iné (2)

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,01  (*)

0,01  (*)

0154010

čučoriedky

 

 

0154020

brusnice

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

 

0154050

šípky

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

 

0154990

iné (2)

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,01  (*)

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

0161010

datle

 

0,01  (*)

0161020

figy

 

0,01  (*)

0161030

stolové olivy

 

0,01  (*)

0161040

kumkváty

 

0,01  (*)

0161050

karambola

 

0,01  (*)

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0,09

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0,01  (*)

0161990

iné (2)

 

0,01  (*)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0,01  (*)

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

0162990

iné (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0,01  (*)

0163010

avokáda

 

 

0163020

banány

 

 

0163030

mangá

 

 

0163040

papáje

 

 

0163050

granátové jablká

 

 

0163060

cherimoya

 

 

0163070

guavy

 

 

0163080

ananásy

 

 

0163090

plody chlebovníka

 

 

0163100

duriany

 

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

 

0163990

iné (2)

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

zemiaky

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

0212030

jamy

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

0212990

iné (2)

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0213010

repa obyčajná

 

 

0213020

mrkva

 

 

0213030

zeler

 

 

0213040

chren

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

0213060

paštrnák

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

0213080

reďkovka

 

 

0213090

kozia brada

 

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

0213990

iné (2)

 

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,01  (*)

0,01  (*)

0220010

cesnak

 

 

0220020

cibuľa

 

 

0220030

šalotka

 

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

 

0220990

iné (2)

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

0,01  (*)

 

0231010

rajčiaky

 

0,15 (+)

0231020

sladká paprika

 

0,01  (*)

0231030

baklažán

 

0,15 (+)

0231040

okra/ibištek jedlý

 

0,01  (*)

0231990

iné (2)

 

0,01  (*)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0,15

0232010

uhorky šalátové

0,01  (*)

(+)

0232020

uhorky nakladačky

0,01  (*)

(+)

0232030

cukety

0,05

(+)

0232990

iné (2)

0,01  (*)

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,01  (*)

0,08

0233010

melóny

 

(+)

0233020

tekvica

 

(+)

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

(+)

0233990

iné (2)

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01  (*)

0,01  (*)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01  (*)

0,01  (*)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

0241010

brokolica

 

 

0241020

karfiol

 

 

0241990

iné (2)

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

0242990

iné (2)

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

0243020

kel

 

 

0243990

iné (2)

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

0,01  (*)

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

0,01  (*)

0251010

valeriánka poľná

 

 

0251020

hlávkový šalát

 

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

0251060

rukola/eruka

 

 

0251070

červená horčica

 

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

 

0251990

iné (2)

 

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

 

0,01  (*)

0252010

špenát

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

 

0252990

iné (2)

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

 

0,01  (*)

0254000

d)

potočnica lekárska

 

0,01  (*)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

 

0,02 (+)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

 

0,02  (*)

0256010

trebuľka

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

0256040

petržlen

 

 

0256050

šalvia

 

 

0256060

rozmarín

 

 

0256070

tymian

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

0256100

estragón

 

 

0256990

iné (2)

 

 

0260000

Strukoviny

 

0,01  (*)

0260010

fazuľa (so strukmi)

0,01  (*)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,02

 

0260030

hrach (so strukmi)

0,01  (*)

 

0260040

hrach (bez strukov)

0,02

 

0260050

šošovica

0,01  (*)

 

0260990

iné (2)

0,01  (*)

 

0270000

Stonková zelenina

0,01  (*)

 

0270010

špargľa

 

0,01  (*)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0,01  (*)

0270030

zeler

 

0,01  (*)

0270040

fenikel obyčajný

 

0,01  (*)

0270050

artičoky pravé

 

0,2 (+)

0270060

pór

 

0,01  (*)

0270070

rebarbora

 

0,01  (*)

0270080

bambusové výhonky

 

0,01  (*)

0270090

rastový vrchol paliem

 

0,01  (*)

0270990

iné (2)

 

0,01  (*)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

pestované huby

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

fazuľa

 

 

0300020

šošovica

 

 

0300030

hrach

 

 

0300040

lupiny

 

 

0300990

iné (2)

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (*)

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

0401010

ľanové semená

 

0,15

0401020

arašidy

 

0,01  (*)

0401030

mak siaty

 

0,01  (*)

0401040

sezamové semená

 

0,01  (*)

0401050

slnečnicové semená

 

0,01  (*)

0401060

semená repky

 

0,15 (+)

0401070

sója fazuľová

 

0,01  (*)

0401080

horčicové semená

 

0,01  (*)

0401090

semená bavlníka

(+)

0,01  (*)

0401100

semená tekvice

 

0,01  (*)

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0,01  (*)

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0,01  (*)

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0,01  (*)

0401140

semená konopy siatej

 

0,01  (*)

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0,01  (*)

0401990

iné (2)

 

0,01  (*)

0402000

Olejnaté plody

 

0,01  (*)

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

 

0402030

plody palmy olejnej

 

 

0402040

kapok

 

 

0402990

iné (2)

 

 

0500000

OBILNINY

0,01  (*)

 

0500010

jačmeň

 

0,01  (*)

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0,01  (*)

0500030

kukurica

 

0,01  (*)

0500040

proso siate

 

0,01  (*)

0500050

ovos

 

0,01  (*)

0500060

ryža

 

0,01  (*)

0500070

raž

 

0,02 (+)

0500080

cirok

 

0,01  (*)

0500090

pšenica

 

0,02 (+)

0500990

iné (2)

 

0,01  (*)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (*)

0,05  (*)

0610000

Čaje

 

 

0620000

Kávové bôby

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

0631000

a)

kvetov

(+)

 

0631010

rumanček kamilkový

(+)

 

0631020

ibištek

(+)

 

0631030

ruža

(+)

 

0631040

jazmín

(+)

 

0631050

lipa

(+)

 

0631990

iné (2)

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

0632010

jahoda

 

 

0632020

rooibos

 

 

0632030

mate/maté

 

 

0632990

iné (2)

 

 

0633000

c)

koreňov

(+)

 

0633010

valeriána lekárska

(+)

 

0633020

všehoj (ženšeň)

(+)

 

0633990

iné (2)

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

0640000

Kakaové bôby

 

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

0700000

CHMEĽ

0,05  (*) (+)

0,05  (*)

0800000

KORENINY

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

0810020

černuška siata

 

 

0810030

zeler

 

 

0810040

koriander

 

 

0810050

rasca

 

 

0810060

kôpor

 

 

0810070

fenikel

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

0810990

iné (2)

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

nové korenie

 

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

0820040

kardamon

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

0820070

vanilka

 

 

0820080

tamarinda

 

 

0820990

iné (2)

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

škorica

 

 

0830990

iné (2)

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

0840010

sladké drievko

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

zázvor (10)

 

 

0840030

kurkuma

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

chren dedinský (11)

 

 

0840990

iné (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

klinčeky

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

0850990

iné (2)

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

šafran

 

 

0860990

iné (2)

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

muškátový kvet

 

 

0870990

iné (2)

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01  (*)

 

0900010

koreň cukrovej repy

 

0,01  (*) (+)

0900020

cukrová trstina

 

0,01  (*)

0900030

korene čakanky

 

0,06 (+)

0900990

iné (2)

 

0,01  (*)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

1010000

Tkanivá z

0,01  (*)

 

1011000

a)

ošípaných

 

 

1011010

svalovina

 

0,01  (*) (+)

1011020

tukové tkanivo

 

0,07 (+)

1011030

pečeň

 

0,7 (+)

1011040

obličky

 

0,04 (+)

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,7

1011990

iné (2)

 

0,01  (*)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

1012010

svalovina

 

0,015 (+)

1012020

tukové tkanivo

 

0,2 (+)

1012030

pečeň

 

1,5 (+)

1012040

obličky

 

0,06 (+)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1,5

1012990

iné (2)

 

0,01  (*)

1013000

c)

oviec

 

 

1013010

svalovina

 

0,01  (*) (+)

1013020

tukové tkanivo

 

0,09 (+)

1013030

pečeň

 

0,9 (+)

1013040

obličky

 

0,05 (+)

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,9

1013990

iné (2)

 

0,01  (*)

1014000

d)

kôz

 

 

1014010

svalovina

 

0,01  (*) (+)

1014020

tukové tkanivo

 

0,09 (+)

1014030

pečeň

 

0,9 (+)

1014040

obličky

 

0,05 (+)

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,9

1014990

iné (2)

 

0,01  (*)

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

svalovina

 

0,015 (+)

1015020

tukové tkanivo

 

0,2 (+)

1015030

pečeň

 

1,5 (+)

1015040

obličky

 

0,06 (+)

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1,5

1015990

iné (2)

 

0,01  (*)

1016000

f)

hydiny

 

 

1016010

svalovina

 

0,015 (+)

1016020

tukové tkanivo

 

0,3 (+)

1016030

pečeň

 

0,05 (+)

1016040

obličky

 

0,01  (*) (+)

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,3

1016990

iné (2)

 

0,01  (*)

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

1017010

svalovina

 

0,01  (*)

1017020

tukové tkanivo

 

0,09

1017030

pečeň

 

0,9

1017040

obličky

 

0,05

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,9

1017990

iné (2)

 

0,01  (*)

1020000

Mlieko

0,01  (*)

 

1020010

dobytok

 

0,02 (+)

1020020

ovce

 

0,01  (*) (+)

1020030

kozy

 

0,01  (*) (+)

1020040

kone

 

0,02 (+)

1020990

iné (2)

 

0,01  (*)

1030000

Vtáčie vajcia

0,01  (*)

0,05

1030010

slepačie

 

(+)

1030020

kačacie

 

(+)

1030030

husacie

 

(+)

1030040

prepeličie

 

(+)

1030990

iné (2)

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01  (*)

0,01  (*)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,01  (*)

0,01  (*)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01  (*)

0,01  (*)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

 

Izoxabén

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0401090 semená bavlníka

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0631000 a) kvetov

0631010 rumanček kamilkový

0631020 ibištek

0631030 ruža

0631040 jazmín

0631050 lipa

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0633000 c) koreňov

0633010 valeriána lekárska

0633020 všehoj (ženšeň)

0700000 CHMEĽ

Tetrakonazol (suma konštitučných izomérov) (F)

(F)

Rozpustné v tuku

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá vrátane analýzy materskej látky a metabolitov nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0130010 jablká

0130020 hrušky

0140010 marhule

0140030 broskyne

1011010 svalovina

1011020 tukové tkanivo

1011030 pečeň

1011040 obličky

1012010 svalovina

1012020 tukové tkanivo

1012030 pečeň

1012040 obličky

1013010 svalovina

1013020 tukové tkanivo

1013030 pečeň

1013040 obličky

1014010 svalovina

1014020 tukové tkanivo

1014030 pečeň

1014040 obličky

1015010 svalovina

1015020 tukové tkanivo

1015030 pečeň

1015040 obličky

1016010 svalovina

1016020 tukové tkanivo

1016030 pečeň

1016040 obličky

1020010 dobytok

1020020 ovce

1020030 kozy

1020040 kone

1030010 slepačie

1030020 kačacie

1030030 husacie

1030040 prepeličie

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá vrátane analýzy metabolitov nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0130030 dule

0130040 mišpule

0130050 mišpuľník japonský, lokvát

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite metabolitu pri skladovaní nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0151010 stolové hrozno

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a stabilite metabolitov pri skladovaní nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0151020 muštové hrozno

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá vrátane analýzy metabolitov, stabilite metabolitu pri skladovaní a rezíduách metabolitov pri striedaní plodín nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0152000 b) jahody

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá vrátane analýzy metabolitov a rezíduách metabolitov pri striedaní plodín nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0231010 rajčiaky

0231030 baklažán

0232010 uhorky šalátové

0232030 cukety

0233010 melóny

0233020 tekvica

0233030 dyňa červená (vodový melón)

0500070 raž

0500090 pšenica

0900010 koreň cukrovej repy

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o rezíduách metabolitov pri striedaní plodín nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0232020 uhorky nakladačky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá vrátane analýzy metabolitov nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0255000 e) čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá vrátane analýzy materskej látky a metabolitov a rezíduách metabolitov pri striedaní plodín nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0270050 artičoky pravé

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá vrátane analýzy materskej látky a metabolitov, stabilite metabolitov pri skladovaní a rezíduách metabolitov pri striedaní plodín nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0401060 semená repky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá vrátane analýzy materskej látky nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 6. marca 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0900030 korene čakanky“

2.

V časti A prílohy III sa vypúšťajú stĺpce týkajúce sa izoxabénu, novalurónu a tetrakonazolu.

3.

V prílohe V sa dopĺňa tento stĺpec týkajúci sa novalurónu:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL  (2)

Novalurón (suma konštitučných izomérov) (F)

1

2

3

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,01  (*)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

grapefruity

 

0110020

pomaranče

 

0110030

citróny

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky

 

0110990

iné (2)

 

0120000

Orechy stromové

 

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné (2)

 

0130000

Jadrové ovocie

 

0130010

jablká

 

0130020

hrušky

 

0130030

dule

 

0130040

mišpule

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0130990

iné (2)

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0140030

broskyne

 

0140040

slivky

 

0140990

iné (2)

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružina ožinová

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

0153990

iné (2)

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné (2)

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty

 

0161050

karambola

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0161990

iné (2)

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné (2)

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

 

0163020

banány

 

0163030

mangá

 

0163040

papáje

 

0163050

granátové jablká

 

0163060

cherimoya

 

0163070

guavy

 

0163080

ananásy

 

0163090

plody chlebovníka

 

0163100

duriany

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0163990

iné (2)

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (*)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jamy

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

0212990

iné (2)

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa obyčajná

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka

 

0213090

kozia brada

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné (2)

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,01  (*)

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa

 

0220030

šalotka

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

0220990

iné (2)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*)

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky

 

0231020

sladká paprika

 

0231030

baklažán

 

0231040

okra/ibištek jedlý

 

0231990

iné (2)

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety

 

0232990

iné (2)

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny

 

0233020

tekvica

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné (2)

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01  (*)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

0241010

brokolica

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné (2)

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta

 

0242990

iné (2)

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

0243020

kel

 

0243990

iné (2)

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,01  (*)

0251010

valeriánka poľná

 

0251020

hlávkový šalát

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola/eruka

 

0251070

červená horčica

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

0251990

iné (2)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01  (*)

0252010

špenát

 

0252020

portulaka zeleninová

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0252990

iné (2)

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01  (*)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01  (*)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01  (*)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02  (*)

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať

 

0256040

petržlen

 

0256050

šalvia

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymian

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

0256100

estragón

 

0256990

iné (2)

 

0260000

Strukoviny

0,01  (*)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné (2)

 

0270000

Stonková zelenina

0,01  (*)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel obyčajný

 

0270050

artičoky pravé

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

0270990

iné (2)

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*)

0280010

pestované huby

 

0280020

divorastúce huby

 

0280990

machy a lišajníky

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*)

0300010

fazuľa

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné (2)

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (*)

0401000

Olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky

 

0401070

sója fazuľová

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlníka

 

0401100

semená tekvice

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0401140

semená konopy siatej

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0401990

iné (2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0402030

plody palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné (2)

 

0500000

OBILNINY

0,01  (*)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso siate

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica

 

0500990

iné (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (*)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávové bôby

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

0631000

a)

kvetov

 

0631010

rumanček kamilkový

 

0631020

ibištek

 

0631030

ruža

 

0631040

jazmín

 

0631050

lipa

 

0631990

iné (2)

 

0632000

b)

listov a bylín

 

0632010

jahoda

 

0632020

rooibos

 

0632030

mate/maté

 

0632990

iné (2)

 

0633000

c)

koreňov

 

0633010

valeriána lekárska

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

0633990

iné (2)

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0640000

Kakaové bôby

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

0700000

CHMEĽ

0,05  (*)

0800000

KORENINY

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (*)

0810010

aníz/anízové semeno

 

0810020

černuška siata

 

0810030

zeler

 

0810040

koriander

 

0810050

rasca

 

0810060

kôpor

 

0810070

fenikel

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné (2)

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (*)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

0820070

vanilka

 

0820080

tamarinda

 

0820990

iné (2)

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (*)

0830010

škorica

 

0830990

iné (2)

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

0840010

sladké drievko

0,05  (*)

0840020

zázvor (10)

 

0840030

kurkuma

0,05  (*)

0840040

chren dedinský (11)

 

0840990

iné (2)

0,05  (*)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (*)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné (2)

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (*)

0860010

šafran

 

0860990

iné (2)

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (*)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné (2)

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01  (*)

0900010

koreň cukrovej repy

 

0900020

cukrová trstina

 

0900030

korene čakanky

 

0900990

iné (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

Tkanivá z

 

1011000

a)

ošípaných

 

1011010

svalovina

0,02  (*)

1011020

tukové tkanivo

0,1  (*)

1011030

pečeň

0,05  (*)

1011040

obličky

0,05  (*)

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*)

1011990

iné (2)

0,1  (*)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

1012010

svalovina

0,02  (*)

1012020

tukové tkanivo

0,1  (*)

1012030

pečeň

0,05  (*)

1012040

obličky

0,05  (*)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*)

1012990

iné (2)

0,1  (*)

1013000

c)

oviec

 

1013010

svalovina

0,02  (*)

1013020

tukové tkanivo

0,1  (*)

1013030

pečeň

0,05  (*)

1013040

obličky

0,05  (*)

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*)

1013990

iné (2)

0,1  (*)

1014000

d)

kôz

 

1014010

svalovina

0,02  (*)

1014020

tukové tkanivo

0,1  (*)

1014030

pečeň

0,05  (*)

1014040

obličky

0,05  (*)

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*)

1014990

iné (2)

0,1  (*)

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

svalovina

0,02  (*)

1015020

tukové tkanivo

0,1  (*)

1015030

pečeň

0,05  (*)

1015040

obličky

0,05  (*)

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*)

1015990

iné (2)

0,1  (*)

1016000

f)

hydiny

 

1016010

svalovina

0,02  (*)

1016020

tukové tkanivo

0,1  (*)

1016030

pečeň

0,05  (*)

1016040

obličky

0,05  (*)

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*)

1016990

iné (2)

0,1  (*)

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

1017010

svalovina

0,02  (*)

1017020

tukové tkanivo

0,1  (*)

1017030

pečeň

0,05  (*)

1017040

obličky

0,05  (*)

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*)

1017990

iné (2)

0,1  (*)

1020000

Mlieko

0,02  (*)

1020010

dobytok

 

1020020

ovce

 

1020030

kozy

 

1020040

kone

 

1020990

iné (2)

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01  (*)

1030010

slepačie

 

1030020

kačacie

 

1030030

husacie

 

1030040

prepeličie

 

1030990

iné (2)

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,05  (*)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01  (*)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,01  (*)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01  (*)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

Novalurón (suma konštitučných izomérov) (F)

(F)

Rozpustné v tuku“


(*)  Označuje dolnú hranicu analytického stanovenia.

(1)  Pokiaľ ide o úplný zoznam výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I.

(*)  Označuje dolnú hranicu analytického stanovenia.

(2)  Pokiaľ ide o úplný zoznam výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I.


Top