EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0266

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/266 z 9. februára 2023, ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 31. decembra 2022 do 30. marca 2023 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Text s významom pre EHP)

C/2023/871

OJ L 41, 10.2.2023, p. 77–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/266/oj

10.2.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/77


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/266

z 9. februára 2023,

ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 31. decembra 2022 do 30. marca 2023 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (1), a najmä na jej článok 77e ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov poisťovňami a zaisťovňami na účely smernice 2009/138/ES by sa pre každý referenčný dátum mali stanoviť technické informácie o príslušných časových štruktúrach bezrizikovej úrokovej miery, fundamentálnych prirážkach na výpočet párovacej korekcie a o korekciách volatility.

(2)

Poisťovne a zaisťovne by mali použiť technické informácie, ktoré sú založené na trhových údajoch vzťahujúcich sa na koniec posledného mesiaca pred prvým referenčným dátumom predkladania informácií, na ktorý sa toto nariadenie vzťahuje. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov poskytol 5. januára 2023 Komisii technické informácie súvisiace s trhovými údajmi z konca decembra 2022. Tieto informácie boli uverejnené 5. januára 2023 v súlade s článkom 77e ods. 1 smernice 2009/138/ES.

(3)

Vzhľadom na potrebu okamžitej dostupnosti technických informácií je dôležité, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr.

(4)

Z dôvodov obozretnosti treba, aby poisťovne a zaisťovne používali rovnaké technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov bez ohľadu na dátum, kedy predkladajú informácie svojim príslušným orgánom. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od prvého referenčného dátumu predkladania informácií, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie.

(5)

V záujme čo možno najskoršieho zabezpečenia právnej istoty je z vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa dostupnosti príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery riadne odôvodnené prijať opatrenia stanovené v tomto nariadení v súlade s článkom 8 v spojení s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Poisťovne a zaisťovne používajú technické informácie uvedené v odseku 2 pri výpočte technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 31. decembra 2022 do 30. marca 2023.

2.   Pre každú príslušnú menu sú technickými informáciami použitými na výpočet najlepšieho odhadu v súlade s článkom 77 smernice 2009/138/ES, párovacej korekcie v súlade s článkom 77c uvedenej smernice a korekcie volatility v súlade s článkom 77d uvedenej smernice tieto informácie:

a)

príslušné časové štruktúry bezrizikovej úrokovej miery stanovené v prílohe I;

b)

fundamentálne prirážky na výpočet párovacej korekcie stanovené v prílohe II;

c)

pre každý príslušný vnútroštátny poistný trh korekcie volatility stanovené v prílohe III.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


PRÍLOHA I

Príslušné časové štruktúry bezrizikovej úrokovej miery na výpočet najlepšieho odhadu bez akejkoľvek párovacej korekcie alebo korekcie volatility

Doba splatnosti (v rokoch)

Euro

Česká koruna

Dánska koruna

Maďarský forint

Švédska koruna

Chorvátska kuna

1

3,176  %

6,512  %

3,166  %

13,655  %

3,474  %

2,494  %

2

3,295  %

6,226  %

3,285  %

12,506  %

3,414  %

2,829  %

3

3,203  %

5,777  %

3,193  %

11,342  %

3,323  %

3,038  %

4

3,152  %

5,361  %

3,142  %

10,379  %

3,236  %

3,195  %

5

3,131  %

5,054  %

3,121  %

9,665  %

3,163  %

3,348  %

6

3,110  %

4,866  %

3,100  %

9,171  %

3,104  %

3,512  %

7

3,091  %

4,754  %

3,081  %

8,857  %

3,060  %

3,684  %

8

3,086  %

4,682  %

3,076  %

8,686  %

3,030  %

3,867  %

9

3,088  %

4,635  %

3,078  %

8,622  %

3,013  %

4,030  %

10

3,092  %

4,602  %

3,082  %

8,609  %

3,010  %

4,151  %

11

3,100  %

4,576  %

3,090  %

8,625  %

3,019  %

4,236  %

12

3,085  %

4,553  %

3,075  %

8,635  %

3,035  %

4,295  %

13

3,071  %

4,532  %

3,061  %

8,624  %

3,055  %

4,335  %

14

3,053  %

4,512  %

3,043  %

8,585  %

3,075  %

4,360  %

15

3,022  %

4,491  %

3,012  %

8,510  %

3,095  %

4,375  %

16

2,974  %

4,469  %

2,964  %

8,422  %

3,114  %

4,381  %

17

2,916  %

4,446  %

2,906  %

8,328  %

3,131  %

4,382  %

18

2,859  %

4,423  %

2,849  %

8,231  %

3,147  %

4,377  %

19

2,807  %

4,399  %

2,797  %

8,133  %

3,162  %

4,368  %

20

2,765  %

4,376  %

2,755  %

8,035  %

3,176  %

4,357  %

21

2,735  %

4,352  %

2,725  %

7,937  %

3,189  %

4,344  %

22

2,715  %

4,330  %

2,705  %

7,840  %

3,200  %

4,329  %

23

2,703  %

4,307  %

2,693  %

7,746  %

3,211  %

4,313  %

24

2,697  %

4,285  %

2,688  %

7,654  %

3,221  %

4,297  %

25

2,695  %

4,264  %

2,687  %

7,564  %

3,230  %

4,280  %

26

2,698  %

4,243  %

2,689  %

7,477  %

3,238  %

4,262  %

27

2,703  %

4,223  %

2,695  %

7,393  %

3,246  %

4,245  %

28

2,711  %

4,203  %

2,703  %

7,312  %

3,253  %

4,228  %

29

2,720  %

4,184  %

2,712  %

7,234  %

3,260  %

4,210  %

30

2,730  %

4,166  %

2,723  %

7,159  %

3,266  %

4,193  %

31

2,742  %

4,149  %

2,734  %

7,087  %

3,272  %

4,177  %

32

2,753  %

4,132  %

2,746  %

7,018  %

3,278  %

4,160  %

33

2,766  %

4,115  %

2,759  %

6,952  %

3,283  %

4,145  %

34

2,778  %

4,100  %

2,772  %

6,888  %

3,288  %

4,129  %

35

2,791  %

4,084  %

2,784  %

6,827  %

3,293  %

4,114  %

36

2,804  %

4,070  %

2,797  %

6,768  %

3,297  %

4,099  %

37

2,816  %

4,055  %

2,810  %

6,712  %

3,301  %

4,085  %

38

2,829  %

4,042  %

2,823  %

6,659  %

3,305  %

4,071  %

39

2,841  %

4,029  %

2,835  %

6,607  %

3,309  %

4,058  %

40

2,853  %

4,016  %

2,848  %

6,557  %

3,312  %

4,045  %

41

2,865  %

4,004  %

2,860  %

6,510  %

3,316  %

4,032  %

42

2,877  %

3,992  %

2,871  %

6,464  %

3,319  %

4,020  %

43

2,888  %

3,981  %

2,883  %

6,421  %

3,322  %

4,008  %

44

2,899  %

3,970  %

2,894  %

6,378  %

3,325  %

3,997  %

45

2,910  %

3,959  %

2,905  %

6,338  %

3,328  %

3,986  %

46

2,920  %

3,949  %

2,915  %

6,299  %

3,330  %

3,975  %

47

2,931  %

3,939  %

2,925  %

6,262  %

3,333  %

3,965  %

48

2,940  %

3,930  %

2,935  %

6,226  %

3,335  %

3,955  %

49

2,950  %

3,921  %

2,945  %

6,191  %

3,338  %

3,945  %

50

2,959  %

3,912  %

2,954  %

6,158  %

3,340  %

3,936  %

51

2,968  %

3,903  %

2,963  %

6,126  %

3,342  %

3,927  %

52

2,977  %

3,895  %

2,972  %

6,095  %

3,344  %

3,918  %

53

2,985  %

3,887  %

2,981  %

6,065  %

3,346  %

3,910  %

54

2,993  %

3,879  %

2,989  %

6,037  %

3,348  %

3,902  %

55

3,001  %

3,872  %

2,997  %

6,009  %

3,350  %

3,894  %

56

3,009  %

3,864  %

3,005  %

5,982  %

3,352  %

3,886  %

57

3,016  %

3,857  %

3,012  %

5,956  %

3,353  %

3,879  %

58

3,024  %

3,850  %

3,020  %

5,931  %

3,355  %

3,872  %

59

3,031  %

3,844  %

3,027  %

5,907  %

3,357  %

3,865  %

60

3,037  %

3,837  %

3,033  %

5,884  %

3,358  %

3,858  %

61

3,044  %

3,831  %

3,040  %

5,861  %

3,360  %

3,851  %

62

3,050  %

3,825  %

3,047  %

5,839  %

3,361  %

3,845  %

63

3,057  %

3,819  %

3,053  %

5,818  %

3,363  %

3,839  %

64

3,063  %

3,814  %

3,059  %

5,797  %

3,364  %

3,833  %

65

3,069  %

3,808  %

3,065  %

5,777  %

3,365  %

3,827  %

66

3,074  %

3,803  %

3,071  %

5,758  %

3,367  %

3,821  %

67

3,080  %

3,798  %

3,076  %

5,739  %

3,368  %

3,816  %

68

3,085  %

3,793  %

3,082  %

5,721  %

3,369  %

3,811  %

69

3,090  %

3,788  %

3,087  %

5,703  %

3,370  %

3,805  %

70

3,095  %

3,783  %

3,092  %

5,686  %

3,371  %

3,800  %

71

3,100  %

3,778  %

3,097  %

5,669  %

3,372  %

3,795  %

72

3,105  %

3,774  %

3,102  %

5,653  %

3,373  %

3,791  %

73

3,110  %

3,769  %

3,107  %

5,637  %

3,375  %

3,786  %

74

3,114  %

3,765  %

3,111  %

5,621  %

3,376  %

3,782  %

75

3,119  %

3,761  %

3,116  %

5,606  %

3,377  %

3,777  %

76

3,123  %

3,757  %

3,120  %

5,592  %

3,377  %

3,773  %

77

3,127  %

3,753  %

3,124  %

5,578  %

3,378  %

3,769  %

78

3,132  %

3,749  %

3,128  %

5,564  %

3,379  %

3,765  %

79

3,136  %

3,745  %

3,133  %

5,550  %

3,380  %

3,761  %

80

3,139  %

3,742  %

3,136  %

5,537  %

3,381  %

3,757  %

81

3,143  %

3,738  %

3,140  %

5,524  %

3,382  %

3,753  %

82

3,147  %

3,735  %

3,144  %

5,512  %

3,383  %

3,749  %

83

3,151  %

3,731  %

3,148  %

5,499  %

3,384  %

3,746  %

84

3,154  %

3,728  %

3,151  %

5,487  %

3,384  %

3,742  %

85

3,158  %

3,725  %

3,155  %

5,476  %

3,385  %

3,739  %

86

3,161  %

3,721  %

3,158  %

5,464  %

3,386  %

3,735  %

87

3,164  %

3,718  %

3,162  %

5,453  %

3,387  %

3,732  %

88

3,168  %

3,715  %

3,165  %

5,442  %

3,387  %

3,729  %

89

3,171  %

3,712  %

3,168  %

5,432  %

3,388  %

3,726  %

90

3,174  %

3,709  %

3,171  %

5,421  %

3,389  %

3,723  %

91

3,177  %

3,706  %

3,174  %

5,411  %

3,389  %

3,720  %

92

3,180  %

3,704  %

3,177  %

5,401  %

3,390  %

3,717  %

93

3,183  %

3,701  %

3,180  %

5,391  %

3,391  %

3,714  %

94

3,186  %

3,698  %

3,183  %

5,382  %

3,391  %

3,711  %

95

3,188  %

3,696  %

3,186  %

5,373  %

3,392  %

3,708  %

96

3,191  %

3,693  %

3,189  %

5,363  %

3,393  %

3,706  %

97

3,194  %

3,691  %

3,191  %

5,355  %

3,393  %

3,703  %

98

3,196  %

3,688  %

3,194  %

5,346  %

3,394  %

3,700  %

99

3,199  %

3,686  %

3,197  %

5,337  %

3,394  %

3,698  %

100

3,201  %

3,683  %

3,199  %

5,329  %

3,395  %

3,695  %

101

3,204  %

3,681  %

3,202  %

5,321  %

3,395  %

3,693  %

102

3,206  %

3,679  %

3,204  %

5,312  %

3,396  %

3,691  %

103

3,209  %

3,677  %

3,206  %

5,305  %

3,396  %

3,688  %

104

3,211  %

3,674  %

3,209  %

5,297  %

3,397  %

3,686  %

105

3,213  %

3,672  %

3,211  %

5,289  %

3,398  %

3,684  %

106

3,215  %

3,670  %

3,213  %

5,282  %

3,398  %

3,682  %

107

3,218  %

3,668  %

3,215  %

5,274  %

3,398  %

3,679  %

108

3,220  %

3,666  %

3,218  %

5,267  %

3,399  %

3,677  %

109

3,222  %

3,664  %

3,220  %

5,260  %

3,399  %

3,675  %

110

3,224  %

3,662  %

3,222  %

5,253  %

3,400  %

3,673  %

111

3,226  %

3,660  %

3,224  %

5,246  %

3,400  %

3,671  %

112

3,228  %

3,658  %

3,226  %

5,240  %

3,401  %

3,669  %

113

3,230  %

3,657  %

3,228  %

5,233  %

3,401  %

3,667  %

114

3,232  %

3,655  %

3,230  %

5,227  %

3,402  %

3,665  %

115

3,234  %

3,653  %

3,232  %

5,220  %

3,402  %

3,663  %

116

3,236  %

3,651  %

3,234  %

5,214  %

3,402  %

3,662  %

117

3,237  %

3,649  %

3,235  %

5,208  %

3,403  %

3,660  %

118

3,239  %

3,648  %

3,237  %

5,202  %

3,403  %

3,658  %

119

3,241  %

3,646  %

3,239  %

5,196  %

3,404  %

3,656  %

120

3,243  %

3,644  %

3,241  %

5,190  %

3,404  %

3,655  %

121

3,245  %

3,643  %

3,243  %

5,184  %

3,404  %

3,653  %

122

3,246  %

3,641  %

3,244  %

5,179  %

3,405  %

3,651  %

123

3,248  %

3,640  %

3,246  %

5,173  %

3,405  %

3,650  %

124

3,249  %

3,638  %

3,248  %

5,168  %

3,406  %

3,648  %

125

3,251  %

3,637  %

3,249  %

5,163  %

3,406  %

3,646  %

126

3,253  %

3,635  %

3,251  %

5,157  %

3,406  %

3,645  %

127

3,254  %

3,634  %

3,252  %

5,152  %

3,407  %

3,643  %

128

3,256  %

3,632  %

3,254  %

5,147  %

3,407  %

3,642  %

129

3,257  %

3,631  %

3,255  %

5,142  %

3,407  %

3,640  %

130

3,259  %

3,629  %

3,257  %

5,137  %

3,408  %

3,639  %

131

3,260  %

3,628  %

3,258  %

5,132  %

3,408  %

3,637  %

132

3,262  %

3,627  %

3,260  %

5,127  %

3,408  %

3,636  %

133

3,263  %

3,625  %

3,261  %

5,123  %

3,409  %

3,635  %

134

3,264  %

3,624  %

3,263  %

5,118  %

3,409  %

3,633  %

135

3,266  %

3,623  %

3,264  %

5,113  %

3,409  %

3,632  %

136

3,267  %

3,622  %

3,265  %

5,109  %

3,409  %

3,630  %

137

3,268  %

3,620  %

3,267  %

5,104  %

3,410  %

3,629  %

138

3,270  %

3,619  %

3,268  %

5,100  %

3,410  %

3,628  %

139

3,271  %

3,618  %

3,269  %

5,096  %

3,410  %

3,627  %

140

3,272  %

3,617  %

3,271  %

5,091  %

3,411  %

3,625  %

141

3,274  %

3,615  %

3,272  %

5,087  %

3,411  %

3,624  %

142

3,275  %

3,614  %

3,273  %

5,083  %

3,411  %

3,623  %

143

3,276  %

3,613  %

3,274  %

5,079  %

3,411  %

3,622  %

144

3,277  %

3,612  %

3,276  %

5,075  %

3,412  %

3,620  %

145

3,278  %

3,611  %

3,277  %

5,071  %

3,412  %

3,619  %

146

3,280  %

3,610  %

3,278  %

5,067  %

3,412  %

3,618  %

147

3,281  %

3,609  %

3,279  %

5,063  %

3,413  %

3,617  %

148

3,282  %

3,608  %

3,280  %

5,059  %

3,413  %

3,616  %

149

3,283  %

3,607  %

3,281  %

5,056  %

3,413  %

3,615  %

150

3,284  %

3,606  %

3,283  %

5,052  %

3,413  %

3,614  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Bulharský lev

Britská libra

Rumunský leu

Poľský zlotý

Islandská koruna

Nórska koruna

1

3,126  %

4,460  %

6,975  %

6,401  %

6,849  %

3,456  %

2

3,245  %

4,470  %

7,091  %

6,602  %

6,785  %

3,384  %

3

3,153  %

4,326  %

7,246  %

6,719  %

6,685  %

3,281  %

4

3,103  %

4,177  %

7,437  %

6,751  %

6,580  %

3,195  %

5

3,081  %

4,062  %

7,638  %

6,744  %

6,479  %

3,146  %

6

3,060  %

3,952  %

7,835  %

6,722  %

6,381  %

3,134  %

7

3,041  %

3,859  %

8,024  %

6,693  %

6,286  %

3,142  %

8

3,036  %

3,795  %

8,225  %

6,669  %

6,193  %

3,158  %

9

3,038  %

3,748  %

8,413  %

6,658  %

6,102  %

3,178  %

10

3,042  %

3,710  %

8,556  %

6,648  %

6,012  %

3,196  %

11

3,050  %

3,683  %

8,635  %

6,621  %

5,925  %

3,212  %

12

3,035  %

3,663  %

8,660  %

6,576  %

5,841  %

3,226  %

13

3,021  %

3,647  %

8,644  %

6,519  %

5,759  %

3,238  %

14

3,003  %

3,633  %

8,598  %

6,454  %

5,681  %

3,248  %

15

2,972  %

3,619  %

8,529  %

6,385  %

5,606  %

3,257  %

16

2,924  %

3,604  %

8,443  %

6,311  %

5,534  %

3,266  %

17

2,867  %

3,589  %

8,345  %

6,237  %

5,465  %

3,273  %

18

2,809  %

3,572  %

8,238  %

6,161  %

5,399  %

3,280  %

19

2,758  %

3,554  %

8,126  %

6,086  %

5,336  %

3,286  %

20

2,716  %

3,535  %

8,010  %

6,012  %

5,275  %

3,292  %

21

2,687  %

3,514  %

7,892  %

5,939  %

5,218  %

3,297  %

22

2,668  %

3,493  %

7,774  %

5,868  %

5,162  %

3,302  %

23

2,657  %

3,471  %

7,657  %

5,799  %

5,110  %

3,307  %

24

2,652  %

3,451  %

7,541  %

5,731  %

5,059  %

3,311  %

25

2,652  %

3,431  %

7,428  %

5,666  %

5,011  %

3,315  %

26

2,655  %

3,412  %

7,317  %

5,604  %

4,966  %

3,319  %

27

2,662  %

3,395  %

7,210  %

5,543  %

4,922  %

3,322  %

28

2,670  %

3,380  %

7,105  %

5,485  %

4,880  %

3,326  %

29

2,681  %

3,366  %

7,004  %

5,429  %

4,840  %

3,329  %

30

2,692  %

3,355  %

6,907  %

5,375  %

4,802  %

3,332  %

31

2,704  %

3,345  %

6,813  %

5,323  %

4,765  %

3,335  %

32

2,717  %

3,337  %

6,723  %

5,274  %

4,730  %

3,338  %

33

2,731  %

3,331  %

6,637  %

5,226  %

4,697  %

3,340  %

34

2,744  %

3,326  %

6,554  %

5,181  %

4,665  %

3,343  %

35

2,758  %

3,321  %

6,474  %

5,137  %

4,634  %

3,345  %

36

2,771  %

3,318  %

6,397  %

5,095  %

4,605  %

3,347  %

37

2,785  %

3,316  %

6,324  %

5,055  %

4,577  %

3,350  %

38

2,798  %

3,314  %

6,253  %

5,016  %

4,550  %

3,352  %

39

2,811  %

3,313  %

6,186  %

4,979  %

4,524  %

3,354  %

40

2,824  %

3,312  %

6,121  %

4,944  %

4,499  %

3,356  %

41

2,836  %

3,311  %

6,059  %

4,910  %

4,475  %

3,358  %

42

2,849  %

3,311  %

5,999  %

4,877  %

4,453  %

3,359  %

43

2,861  %

3,312  %

5,942  %

4,845  %

4,431  %

3,361  %

44

2,872  %

3,312  %

5,887  %

4,815  %

4,410  %

3,363  %

45

2,884  %

3,313  %

5,834  %

4,786  %

4,389  %

3,365  %

46

2,895  %

3,314  %

5,784  %

4,758  %

4,370  %

3,366  %

47

2,905  %

3,315  %

5,735  %

4,731  %

4,351  %

3,368  %

48

2,916  %

3,316  %

5,688  %

4,705  %

4,333  %

3,369  %

49

2,926  %

3,317  %

5,643  %

4,680  %

4,316  %

3,370  %

50

2,935  %

3,318  %

5,599  %

4,656  %

4,299  %

3,372  %

51

2,945  %

3,320  %

5,558  %

4,633  %

4,283  %

3,373  %

52

2,954  %

3,321  %

5,517  %

4,611  %

4,267  %

3,374  %

53

2,963  %

3,323  %

5,479  %

4,589  %

4,252  %

3,376  %

54

2,971  %

3,324  %

5,441  %

4,569  %

4,238  %

3,377  %

55

2,980  %

3,326  %

5,405  %

4,548  %

4,224  %

3,378  %

56

2,988  %

3,327  %

5,370  %

4,529  %

4,210  %

3,379  %

57

2,996  %

3,329  %

5,336  %

4,510  %

4,197  %

3,380  %

58

3,003  %

3,330  %

5,304  %

4,492  %

4,184  %

3,381  %

59

3,010  %

3,332  %

5,272  %

4,475  %

4,172  %

3,382  %

60

3,018  %

3,333  %

5,242  %

4,458  %

4,160  %

3,383  %

61

3,024  %

3,335  %

5,212  %

4,441  %

4,149  %

3,384  %

62

3,031  %

3,336  %

5,184  %

4,425  %

4,137  %

3,385  %

63

3,038  %

3,338  %

5,156  %

4,410  %

4,127  %

3,386  %

64

3,044  %

3,339  %

5,130  %

4,395  %

4,116  %

3,387  %

65

3,050  %

3,341  %

5,104  %

4,380  %

4,106  %

3,388  %

66

3,056  %

3,342  %

5,078  %

4,366  %

4,096  %

3,389  %

67

3,062  %

3,343  %

5,054  %

4,353  %

4,086  %

3,390  %

68

3,068  %

3,345  %

5,030  %

4,339  %

4,077  %

3,391  %

69

3,073  %

3,346  %

5,007  %

4,326  %

4,068  %

3,391  %

70

3,078  %

3,347  %

4,985  %

4,314  %

4,059  %

3,392  %

71

3,084  %

3,349  %

4,963  %

4,302  %

4,051  %

3,393  %

72

3,089  %

3,350  %

4,942  %

4,290  %

4,042  %

3,394  %

73

3,094  %

3,351  %

4,921  %

4,278  %

4,034  %

3,394  %

74

3,098  %

3,353  %

4,901  %

4,267  %

4,026  %

3,395  %

75

3,103  %

3,354  %

4,882  %

4,256  %

4,019  %

3,396  %

76

3,108  %

3,355  %

4,863  %

4,246  %

4,011  %

3,397  %

77

3,112  %

3,356  %

4,845  %

4,235  %

4,004  %

3,397  %

78

3,116  %

3,357  %

4,827  %

4,225  %

3,997  %

3,398  %

79

3,120  %

3,358  %

4,809  %

4,215  %

3,990  %

3,398  %

80

3,125  %

3,359  %

4,792  %

4,206  %

3,983  %

3,399  %

81

3,129  %

3,361  %

4,775  %

4,196  %

3,977  %

3,400  %

82

3,132  %

3,362  %

4,759  %

4,187  %

3,970  %

3,400  %

83

3,136  %

3,363  %

4,743  %

4,178  %

3,964  %

3,401  %

84

3,140  %

3,364  %

4,728  %

4,170  %

3,958  %

3,401  %

85

3,144  %

3,365  %

4,713  %

4,161  %

3,952  %

3,402  %

86

3,147  %

3,366  %

4,698  %

4,153  %

3,946  %

3,402  %

87

3,151  %

3,366  %

4,683  %

4,145  %

3,940  %

3,403  %

88

3,154  %

3,367  %

4,669  %

4,137  %

3,935  %

3,404  %

89

3,157  %

3,368  %

4,655  %

4,129  %

3,929  %

3,404  %

90

3,161  %

3,369  %

4,642  %

4,122  %

3,924  %

3,405  %

91

3,164  %

3,370  %

4,629  %

4,114  %

3,919  %

3,405  %

92

3,167  %

3,371  %

4,616  %

4,107  %

3,914  %

3,405  %

93

3,170  %

3,372  %

4,603  %

4,100  %

3,909  %

3,406  %

94

3,173  %

3,373  %

4,591  %

4,093  %

3,904  %

3,406  %

95

3,176  %

3,373  %

4,579  %

4,086  %

3,899  %

3,407  %

96

3,179  %

3,374  %

4,567  %

4,080  %

3,894  %

3,407  %

97

3,181  %

3,375  %

4,556  %

4,073  %

3,890  %

3,408  %

98

3,184  %

3,376  %

4,544  %

4,067  %

3,885  %

3,408  %

99

3,187  %

3,376  %

4,533  %

4,060  %

3,881  %

3,409  %

100

3,189  %

3,377  %

4,522  %

4,054  %

3,876  %

3,409  %

101

3,192  %

3,378  %

4,512  %

4,048  %

3,872  %

3,409  %

102

3,195  %

3,379  %

4,501  %

4,042  %

3,868  %

3,410  %

103

3,197  %

3,379  %

4,491  %

4,037  %

3,864  %

3,410  %

104

3,199  %

3,380  %

4,481  %

4,031  %

3,860  %

3,411  %

105

3,202  %

3,381  %

4,471  %

4,025  %

3,856  %

3,411  %

106

3,204  %

3,381  %

4,461  %

4,020  %

3,852  %

3,411  %

107

3,206  %

3,382  %

4,452  %

4,015  %

3,849  %

3,412  %

108

3,209  %

3,383  %

4,442  %

4,009  %

3,845  %

3,412  %

109

3,211  %

3,383  %

4,433  %

4,004  %

3,841  %

3,412  %

110

3,213  %

3,384  %

4,424  %

3,999  %

3,838  %

3,413  %

111

3,215  %

3,384  %

4,415  %

3,994  %

3,834  %

3,413  %

112

3,217  %

3,385  %

4,407  %

3,989  %

3,831  %

3,413  %

113

3,219  %

3,386  %

4,398  %

3,985  %

3,827  %

3,414  %

114

3,221  %

3,386  %

4,390  %

3,980  %

3,824  %

3,414  %

115

3,223  %

3,387  %

4,382  %

3,975  %

3,821  %

3,414  %

116

3,225  %

3,387  %

4,374  %

3,971  %

3,818  %

3,415  %

117

3,227  %

3,388  %

4,366  %

3,966  %

3,814  %

3,415  %

118

3,229  %

3,388  %

4,358  %

3,962  %

3,811  %

3,415  %

119

3,231  %

3,389  %

4,350  %

3,958  %

3,808  %

3,415  %

120

3,233  %

3,389  %

4,343  %

3,953  %

3,805  %

3,416  %

121

3,235  %

3,390  %

4,335  %

3,949  %

3,802  %

3,416  %

122

3,236  %

3,390  %

4,328  %

3,945  %

3,799  %

3,416  %

123

3,238  %

3,391  %

4,321  %

3,941  %

3,797  %

3,417  %

124

3,240  %

3,391  %

4,314  %

3,937  %

3,794  %

3,417  %

125

3,242  %

3,392  %

4,307  %

3,933  %

3,791  %

3,417  %

126

3,243  %

3,392  %

4,300  %

3,929  %

3,788  %

3,417  %

127

3,245  %

3,393  %

4,293  %

3,926  %

3,786  %

3,418  %

128

3,246  %

3,393  %

4,287  %

3,922  %

3,783  %

3,418  %

129

3,248  %

3,393  %

4,280  %

3,918  %

3,780  %

3,418  %

130

3,250  %

3,394  %

4,274  %

3,915  %

3,778  %

3,418  %

131

3,251  %

3,394  %

4,267  %

3,911  %

3,775  %

3,419  %

132

3,253  %

3,395  %

4,261  %

3,907  %

3,773  %

3,419  %

133

3,254  %

3,395  %

4,255  %

3,904  %

3,770  %

3,419  %

134

3,256  %

3,396  %

4,249  %

3,901  %

3,768  %

3,419  %

135

3,257  %

3,396  %

4,243  %

3,897  %

3,766  %

3,419  %

136

3,258  %

3,396  %

4,237  %

3,894  %

3,763  %

3,420  %

137

3,260  %

3,397  %

4,232  %

3,891  %

3,761  %

3,420  %

138

3,261  %

3,397  %

4,226  %

3,888  %

3,759  %

3,420  %

139

3,263  %

3,398  %

4,220  %

3,884  %

3,757  %

3,420  %

140

3,264  %

3,398  %

4,215  %

3,881  %

3,754  %

3,421  %

141

3,265  %

3,398  %

4,209  %

3,878  %

3,752  %

3,421  %

142

3,266  %

3,399  %

4,204  %

3,875  %

3,750  %

3,421  %

143

3,268  %

3,399  %

4,199  %

3,872  %

3,748  %

3,421  %

144

3,269  %

3,399  %

4,193  %

3,869  %

3,746  %

3,421  %

145

3,270  %

3,400  %

4,188  %

3,866  %

3,744  %

3,422  %

146

3,271  %

3,400  %

4,183  %

3,864  %

3,742  %

3,422  %

147

3,273  %

3,400  %

4,178  %

3,861  %

3,740  %

3,422  %

148

3,274  %

3,401  %

4,173  %

3,858  %

3,738  %

3,422  %

149

3,275  %

3,401  %

4,168  %

3,855  %

3,736  %

3,422  %

150

3,276  %

3,401  %

4,164  %

3,852  %

3,734  %

3,423  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Švajčiarsky frank

Austrálsky dolár

Thajský baht

Kanadský dolár

Čilské peso

Kolumbijské peso

1

1,055  %

3,984  %

1,185  %

4,610  %

8,944  %

11,268  %

2

1,154  %

4,138  %

1,454  %

4,314  %

7,171  %

11,852  %

3

1,226  %

4,096  %

1,632  %

3,917  %

6,257  %

12,229  %

4

1,286  %

4,097  %

1,766  %

3,661  %

5,804  %

12,491  %

5

1,336  %

4,166  %

1,889  %

3,520  %

5,552  %

12,656  %

6

1,378  %

4,262  %

2,019  %

3,467  %

5,400  %

12,759  %

7

1,413  %

4,338  %

2,161  %

3,463  %

5,301  %

12,824  %

8

1,444  %

4,406  %

2,313  %

3,482  %

5,233  %

12,867  %

9

1,468  %

4,464  %

2,466  %

3,508  %

5,185  %

12,893  %

10

1,489  %

4,506  %

2,616  %

3,530  %

5,151  %

12,887  %

11

1,505  %

4,543  %

2,759  %

3,543  %

5,122  %

12,832  %

12

1,516  %

4,571  %

2,891  %

3,548  %

5,097  %

12,736  %

13

1,523  %

4,588  %

3,011  %

3,547  %

5,073  %

12,610  %

14

1,523  %

4,595  %

3,116  %

3,543  %

5,052  %

12,460  %

15

1,524  %

4,595  %

3,206  %

3,537  %

5,032  %

12,293  %

16

1,529  %

4,586  %

3,280  %

3,529  %

5,014  %

12,114  %

17

1,539  %

4,570  %

3,340  %

3,519  %

4,996  %

11,926  %

18

1,551  %

4,543  %

3,389  %

3,509  %

4,980  %

11,733  %

19

1,566  %

4,506  %

3,429  %

3,499  %

4,965  %

11,538  %

20

1,583  %

4,457  %

3,462  %

3,489  %

4,951  %

11,342  %

21

1,600  %

4,397  %

3,489  %

3,479  %

4,938  %

11,147  %

22

1,618  %

4,329  %

3,511  %

3,469  %

4,925  %

10,955  %

23

1,636  %

4,257  %

3,529  %

3,459  %

4,913  %

10,767  %

24

1,655  %

4,183  %

3,544  %

3,450  %

4,901  %

10,583  %

25

1,673  %

4,110  %

3,556  %

3,442  %

4,890  %

10,404  %

26

1,691  %

4,038  %

3,565  %

3,434  %

4,880  %

10,231  %

27

1,709  %

3,971  %

3,573  %

3,427  %

4,870  %

10,064  %

28

1,727  %

3,908  %

3,579  %

3,421  %

4,860  %

9,903  %

29

1,744  %

3,852  %

3,583  %

3,415  %

4,851  %

9,748  %

30

1,761  %

3,802  %

3,587  %

3,411  %

4,842  %

9,599  %

31

1,777  %

3,759  %

3,589  %

3,406  %

4,834  %

9,456  %

32

1,793  %

3,723  %

3,591  %

3,403  %

4,826  %

9,319  %

33

1,808  %

3,691  %

3,592  %

3,400  %

4,818  %

9,187  %

34

1,823  %

3,664  %

3,592  %

3,397  %

4,811  %

9,062  %

35

1,837  %

3,641  %

3,592  %

3,395  %

4,804  %

8,941  %

36

1,851  %

3,621  %

3,592  %

3,393  %

4,797  %

8,826  %

37

1,864  %

3,604  %

3,591  %

3,392  %

4,791  %

8,716  %

38

1,877  %

3,588  %

3,590  %

3,391  %

4,784  %

8,610  %

39

1,890  %

3,575  %

3,589  %

3,390  %

4,778  %

8,509  %

40

1,902  %

3,564  %

3,588  %

3,389  %

4,772  %

8,413  %

41

1,914  %

3,554  %

3,586  %

3,389  %

4,767  %

8,320  %

42

1,925  %

3,545  %

3,585  %

3,388  %

4,761  %

8,231  %

43

1,936  %

3,537  %

3,583  %

3,388  %

4,756  %

8,146  %

44

1,946  %

3,531  %

3,581  %

3,388  %

4,751  %

8,065  %

45

1,956  %

3,525  %

3,580  %

3,388  %

4,746  %

7,987  %

46

1,966  %

3,519  %

3,578  %

3,388  %

4,741  %

7,912  %

47

1,976  %

3,515  %

3,576  %

3,388  %

4,737  %

7,839  %

48

1,985  %

3,511  %

3,574  %

3,388  %

4,732  %

7,770  %

49

1,994  %

3,507  %

3,572  %

3,389  %

4,728  %

7,704  %

50

2,002  %

3,504  %

3,570  %

3,389  %

4,724  %

7,640  %

51

2,010  %

3,501  %

3,569  %

3,389  %

4,720  %

7,578  %

52

2,018  %

3,498  %

3,567  %

3,390  %

4,716  %

7,519  %

53

2,026  %

3,496  %

3,565  %

3,390  %

4,712  %

7,462  %

54

2,034  %

3,494  %

3,563  %

3,391  %

4,709  %

7,406  %

55

2,041  %

3,492  %

3,562  %

3,391  %

4,705  %

7,353  %

56

2,048  %

3,490  %

3,560  %

3,392  %

4,702  %

7,302  %

57

2,055  %

3,489  %

3,558  %

3,392  %

4,699  %

7,253  %

58

2,061  %

3,487  %

3,557  %

3,393  %

4,695  %

7,205  %

59

2,068  %

3,486  %

3,555  %

3,393  %

4,692  %

7,159  %

60

2,074  %

3,485  %

3,553  %

3,394  %

4,689  %

7,114  %

61

2,080  %

3,484  %

3,552  %

3,395  %

4,686  %

7,071  %

62

2,086  %

3,483  %

3,550  %

3,395  %

4,683  %

7,029  %

63

2,091  %

3,482  %

3,549  %

3,396  %

4,681  %

6,988  %

64

2,097  %

3,481  %

3,547  %

3,396  %

4,678  %

6,949  %

65

2,102  %

3,480  %

3,546  %

3,397  %

4,675  %

6,911  %

66

2,107  %

3,480  %

3,545  %

3,398  %

4,673  %

6,874  %

67

2,112  %

3,479  %

3,543  %

3,398  %

4,670  %

6,838  %

68

2,117  %

3,478  %

3,542  %

3,399  %

4,668  %

6,804  %

69

2,122  %

3,478  %

3,541  %

3,399  %

4,666  %

6,770  %

70

2,126  %

3,477  %

3,540  %

3,400  %

4,663  %

6,737  %

71

2,131  %

3,477  %

3,538  %

3,400  %

4,661  %

6,706  %

72

2,135  %

3,476  %

3,537  %

3,401  %

4,659  %

6,675  %

73

2,140  %

3,476  %

3,536  %

3,402  %

4,657  %

6,645  %

74

2,144  %

3,475  %

3,535  %

3,402  %

4,655  %

6,615  %

75

2,148  %

3,475  %

3,534  %

3,403  %

4,653  %

6,587  %

76

2,152  %

3,474  %

3,533  %

3,403  %

4,651  %

6,559  %

77

2,156  %

3,474  %

3,532  %

3,404  %

4,649  %

6,532  %

78

2,159  %

3,474  %

3,531  %

3,404  %

4,647  %

6,506  %

79

2,163  %

3,473  %

3,530  %

3,405  %

4,645  %

6,480  %

80

2,167  %

3,473  %

3,529  %

3,405  %

4,643  %

6,455  %

81

2,170  %

3,473  %

3,528  %

3,406  %

4,642  %

6,431  %

82

2,173  %

3,472  %

3,527  %

3,406  %

4,640  %

6,407  %

83

2,177  %

3,472  %

3,526  %

3,407  %

4,638  %

6,384  %

84

2,180  %

3,472  %

3,525  %

3,407  %

4,637  %

6,361  %

85

2,183  %

3,471  %

3,524  %

3,408  %

4,635  %

6,339  %

86

2,186  %

3,471  %

3,523  %

3,408  %

4,633  %

6,318  %

87

2,189  %

3,471  %

3,522  %

3,408  %

4,632  %

6,297  %

88

2,192  %

3,471  %

3,522  %

3,409  %

4,630  %

6,276  %

89

2,195  %

3,470  %

3,521  %

3,409  %

4,629  %

6,256  %

90

2,198  %

3,470  %

3,520  %

3,410  %

4,628  %

6,236  %

91

2,201  %

3,470  %

3,519  %

3,410  %

4,626  %

6,217  %

92

2,203  %

3,470  %

3,518  %

3,411  %

4,625  %

6,198  %

93

2,206  %

3,470  %

3,518  %

3,411  %

4,623  %

6,180  %

94

2,209  %

3,469  %

3,517  %

3,411  %

4,622  %

6,162  %

95

2,211  %

3,469  %

3,516  %

3,412  %

4,621  %

6,144  %

96

2,214  %

3,469  %

3,516  %

3,412  %

4,620  %

6,127  %

97

2,216  %

3,469  %

3,515  %

3,413  %

4,618  %

6,110  %

98

2,218  %

3,468  %

3,514  %

3,413  %

4,617  %

6,093  %

99

2,221  %

3,468  %

3,514  %

3,413  %

4,616  %

6,077  %

100

2,223  %

3,468  %

3,513  %

3,414  %

4,615  %

6,061  %

101

2,225  %

3,468  %

3,512  %

3,414  %

4,614  %

6,046  %

102

2,227  %

3,468  %

3,512  %

3,414  %

4,613  %

6,030  %

103

2,230  %

3,468  %

3,511  %

3,415  %

4,612  %

6,016  %

104

2,232  %

3,467  %

3,511  %

3,415  %

4,610  %

6,001  %

105

2,234  %

3,467  %

3,510  %

3,415  %

4,609  %

5,986  %

106

2,236  %

3,467  %

3,509  %

3,416  %

4,608  %

5,972  %

107

2,238  %

3,467  %

3,509  %

3,416  %

4,607  %

5,958  %

108

2,240  %

3,467  %

3,508  %

3,416  %

4,606  %

5,945  %

109

2,242  %

3,467  %

3,508  %

3,417  %

4,605  %

5,932  %

110

2,244  %

3,466  %

3,507  %

3,417  %

4,604  %

5,918  %

111

2,246  %

3,466  %

3,507  %

3,417  %

4,604  %

5,906  %

112

2,247  %

3,466  %

3,506  %

3,417  %

4,603  %

5,893  %

113

2,249  %

3,466  %

3,506  %

3,418  %

4,602  %

5,881  %

114

2,251  %

3,466  %

3,505  %

3,418  %

4,601  %

5,868  %

115

2,253  %

3,466  %

3,505  %

3,418  %

4,600  %

5,856  %

116

2,254  %

3,466  %

3,504  %

3,419  %

4,599  %

5,845  %

117

2,256  %

3,465  %

3,504  %

3,419  %

4,598  %

5,833  %

118

2,258  %

3,465  %

3,503  %

3,419  %

4,597  %

5,822  %

119

2,259  %

3,465  %

3,503  %

3,419  %

4,597  %

5,810  %

120

2,261  %

3,465  %

3,503  %

3,420  %

4,596  %

5,799  %

121

2,262  %

3,465  %

3,502  %

3,420  %

4,595  %

5,789  %

122

2,264  %

3,465  %

3,502  %

3,420  %

4,594  %

5,778  %

123

2,265  %

3,465  %

3,501  %

3,420  %

4,593  %

5,768  %

124

2,267  %

3,465  %

3,501  %

3,421  %

4,593  %

5,757  %

125

2,268  %

3,464  %

3,500  %

3,421  %

4,592  %

5,747  %

126

2,270  %

3,464  %

3,500  %

3,421  %

4,591  %

5,737  %

127

2,271  %

3,464  %

3,500  %

3,421  %

4,590  %

5,727  %

128

2,273  %

3,464  %

3,499  %

3,421  %

4,590  %

5,718  %

129

2,274  %

3,464  %

3,499  %

3,422  %

4,589  %

5,708  %

130

2,275  %

3,464  %

3,498  %

3,422  %

4,588  %

5,699  %

131

2,277  %

3,464  %

3,498  %

3,422  %

4,588  %

5,690  %

132

2,278  %

3,464  %

3,498  %

3,422  %

4,587  %

5,681  %

133

2,279  %

3,464  %

3,497  %

3,423  %

4,586  %

5,672  %

134

2,281  %

3,463  %

3,497  %

3,423  %

4,586  %

5,663  %

135

2,282  %

3,463  %

3,497  %

3,423  %

4,585  %

5,654  %

136

2,283  %

3,463  %

3,496  %

3,423  %

4,585  %

5,646  %

137

2,284  %

3,463  %

3,496  %

3,423  %

4,584  %

5,637  %

138

2,285  %

3,463  %

3,496  %

3,424  %

4,583  %

5,629  %

139

2,287  %

3,463  %

3,495  %

3,424  %

4,583  %

5,621  %

140

2,288  %

3,463  %

3,495  %

3,424  %

4,582  %

5,613  %

141

2,289  %

3,463  %

3,495  %

3,424  %

4,582  %

5,605  %

142

2,290  %

3,463  %

3,494  %

3,424  %

4,581  %

5,597  %

143

2,291  %

3,463  %

3,494  %

3,424  %

4,580  %

5,589  %

144

2,292  %

3,463  %

3,494  %

3,425  %

4,580  %

5,582  %

145

2,293  %

3,462  %

3,493  %

3,425  %

4,579  %

5,574  %

146

2,294  %

3,462  %

3,493  %

3,425  %

4,579  %

5,567  %

147

2,296  %

3,462  %

3,493  %

3,425  %

4,578  %

5,560  %

148

2,297  %

3,462  %

3,493  %

3,425  %

4,578  %

5,552  %

149

2,298  %

3,462  %

3,492  %

3,425  %

4,577  %

5,545  %

150

2,299  %

3,462  %

3,492  %

3,426  %

4,577  %

5,538  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Hongkonský dolár

Indická rupia

Mexické peso

Nový taiwanský dolár

Novozélandský dolár

Juhoafrický rand

1

4,854  %

6,813  %

11,265  %

0,896  %

5,488  %

7,756  %

2

4,505  %

7,015  %

10,052  %

0,971  %

5,340  %

7,834  %

3

4,207  %

7,128  %

9,256  %

1,030  %

5,082  %

7,982  %

4

4,026  %

7,212  %

8,955  %

1,080  %

4,894  %

8,159  %

5

3,964  %

7,257  %

8,872  %

1,122  %

4,787  %

8,418  %

6

3,915  %

7,291  %

8,853  %

1,156  %

4,752  %

8,701  %

7

3,867  %

7,322  %

8,853  %

1,183  %

4,735  %

9,025  %

8

3,827  %

7,349  %

8,851  %

1,206  %

4,728  %

9,288  %

9

3,799  %

7,374  %

8,837  %

1,223  %

4,729  %

9,486  %

10

3,784  %

7,401  %

8,802  %

1,236  %

4,738  %

9,639  %

11

3,783  %

7,410  %

8,744  %

1,265  %

4,751  %

9,759  %

12

3,789  %

7,404  %

8,668  %

1,306  %

4,767  %

9,849  %

13

3,800  %

7,385  %

8,580  %

1,355  %

4,783  %

9,911  %

14

3,811  %

7,359  %

8,484  %

1,409  %

4,798  %

9,945  %

15

3,820  %

7,327  %

8,382  %

1,465  %

4,811  %

9,951  %

16

3,826  %

7,290  %

8,278  %

1,522  %

4,820  %

9,929  %

17

3,829  %

7,251  %

8,172  %

1,579  %

4,826  %

9,886  %

18

3,829  %

7,211  %

8,066  %

1,635  %

4,828  %

9,826  %

19

3,828  %

7,169  %

7,962  %

1,690  %

4,825  %

9,753  %

20

3,826  %

7,127  %

7,859  %

1,743  %

4,817  %

9,672  %

21

3,823  %

7,085  %

7,758  %

1,795  %

4,804  %

9,584  %

22

3,818  %

7,044  %

7,660  %

1,845  %

4,787  %

9,491  %

23

3,814  %

7,003  %

7,565  %

1,893  %

4,766  %

9,397  %

24

3,808  %

6,964  %

7,474  %

1,939  %

4,744  %

9,300  %

25

3,803  %

6,925  %

7,385  %

1,983  %

4,720  %

9,204  %

26

3,797  %

6,887  %

7,300  %

2,025  %

4,695  %

9,109  %

27

3,791  %

6,850  %

7,218  %

2,065  %

4,670  %

9,015  %

28

3,785  %

6,815  %

7,139  %

2,104  %

4,644  %

8,923  %

29

3,779  %

6,781  %

7,063  %

2,141  %

4,618  %

8,832  %

30

3,772  %

6,748  %

6,990  %

2,177  %

4,592  %

8,745  %

31

3,766  %

6,716  %

6,921  %

2,211  %

4,566  %

8,660  %

32

3,760  %

6,685  %

6,854  %

2,243  %

4,541  %

8,578  %

33

3,754  %

6,655  %

6,790  %

2,274  %

4,516  %

8,499  %

34

3,748  %

6,627  %

6,729  %

2,304  %

4,492  %

8,422  %

35

3,742  %

6,599  %

6,671  %

2,333  %

4,468  %

8,348  %

36

3,736  %

6,573  %

6,615  %

2,360  %

4,445  %

8,278  %

37

3,731  %

6,547  %

6,561  %

2,386  %

4,423  %

8,209  %

38

3,725  %

6,523  %

6,509  %

2,412  %

4,401  %

8,144  %

39

3,720  %

6,500  %

6,460  %

2,436  %

4,380  %

8,081  %

40

3,715  %

6,477  %

6,413  %

2,459  %

4,360  %

8,020  %

41

3,710  %

6,455  %

6,367  %

2,481  %

4,340  %

7,962  %

42

3,705  %

6,434  %

6,324  %

2,502  %

4,321  %

7,906  %

43

3,700  %

6,414  %

6,282  %

2,523  %

4,303  %

7,853  %

44

3,695  %

6,395  %

6,242  %

2,543  %

4,285  %

7,801  %

45

3,691  %

6,376  %

6,203  %

2,562  %

4,268  %

7,752  %

46

3,686  %

6,358  %

6,166  %

2,580  %

4,251  %

7,704  %

47

3,682  %

6,341  %

6,131  %

2,597  %

4,235  %

7,658  %

48

3,678  %

6,324  %

6,097  %

2,614  %

4,220  %

7,614  %

49

3,673  %

6,308  %

6,064  %

2,631  %

4,205  %

7,571  %

50

3,670  %

6,292  %

6,032  %

2,646  %

4,191  %

7,531  %

51

3,666  %

6,277  %

6,001  %

2,661  %

4,177  %

7,491  %

52

3,662  %

6,263  %

5,972  %

2,676  %

4,163  %

7,453  %

53

3,658  %

6,249  %

5,943  %

2,690  %

4,150  %

7,417  %

54

3,655  %

6,235  %

5,916  %

2,704  %

4,138  %

7,381  %

55

3,651  %

6,222  %

5,890  %

2,717  %

4,125  %

7,347  %

56

3,648  %

6,210  %

5,864  %

2,730  %

4,114  %

7,314  %

57

3,645  %

6,197  %

5,839  %

2,742  %

4,102  %

7,283  %

58

3,642  %

6,186  %

5,815  %

2,754  %

4,091  %

7,252  %

59

3,639  %

6,174  %

5,792  %

2,766  %

4,080  %

7,222  %

60

3,636  %

6,163  %

5,770  %

2,777  %

4,070  %

7,193  %

61

3,633  %

6,152  %

5,748  %

2,788  %

4,060  %

7,166  %

62

3,630  %

6,142  %

5,728  %

2,798  %

4,050  %

7,139  %

63

3,627  %

6,132  %

5,707  %

2,808  %

4,041  %

7,113  %

64

3,625  %

6,122  %

5,688  %

2,818  %

4,032  %

7,087  %

65

3,622  %

6,113  %

5,669  %

2,828  %

4,023  %

7,063  %

66

3,619  %

6,103  %

5,650  %

2,837  %

4,014  %

7,039  %

67

3,617  %

6,094  %

5,632  %

2,846  %

4,006  %

7,016  %

68

3,615  %

6,086  %

5,615  %

2,855  %

3,998  %

6,994  %

69

3,612  %

6,077  %

5,598  %

2,864  %

3,990  %

6,972  %

70

3,610  %

6,069  %

5,581  %

2,872  %

3,982  %

6,951  %

71

3,608  %

6,061  %

5,565  %

2,880  %

3,975  %

6,930  %

72

3,606  %

6,053  %

5,550  %

2,888  %

3,967  %

6,910  %

73

3,604  %

6,046  %

5,535  %

2,895  %

3,960  %

6,891  %

74

3,602  %

6,038  %

5,520  %

2,903  %

3,953  %

6,872  %

75

3,600  %

6,031  %

5,506  %

2,910  %

3,947  %

6,853  %

76

3,598  %

6,024  %

5,492  %

2,917  %

3,940  %

6,836  %

77

3,596  %

6,017  %

5,478  %

2,924  %

3,934  %

6,818  %

78

3,594  %

6,011  %

5,465  %

2,931  %

3,928  %

6,801  %

79

3,592  %

6,004  %

5,452  %

2,937  %

3,922  %

6,785  %

80

3,590  %

5,998  %

5,439  %

2,944  %

3,916  %

6,768  %

81

3,589  %

5,992  %

5,427  %

2,950  %

3,910  %

6,753  %

82

3,587  %

5,986  %

5,415  %

2,956  %

3,904  %

6,737  %

83

3,585  %

5,980  %

5,404  %

2,962  %

3,899  %

6,722  %

84

3,584  %

5,974  %

5,392  %

2,968  %

3,894  %

6,708  %

85

3,582  %

5,969  %

5,381  %

2,973  %

3,888  %

6,693  %

86

3,581  %

5,963  %

5,370  %

2,979  %

3,883  %

6,679  %

87

3,579  %

5,958  %

5,360  %

2,984  %

3,878  %

6,666  %

88

3,578  %

5,953  %

5,349  %

2,989  %

3,873  %

6,653  %

89

3,576  %

5,948  %

5,339  %

2,995  %

3,869  %

6,639  %

90

3,575  %

5,943  %

5,329  %

3,000  %

3,864  %

6,627  %

91

3,574  %

5,938  %

5,319  %

3,005  %

3,859  %

6,614  %

92

3,572  %

5,933  %

5,310  %

3,009  %

3,855  %

6,602  %

93

3,571  %

5,928  %

5,301  %

3,014  %

3,851  %

6,590  %

94

3,570  %

5,924  %

5,292  %

3,019  %

3,846  %

6,579  %

95

3,568  %

5,919  %

5,283  %

3,023  %

3,842  %

6,567  %

96

3,567  %

5,915  %

5,274  %

3,028  %

3,838  %

6,556  %

97

3,566  %

5,911  %

5,265  %

3,032  %

3,834  %

6,545  %

98

3,565  %

5,906  %

5,257  %

3,036  %

3,830  %

6,534  %

99

3,564  %

5,902  %

5,249  %

3,040  %

3,826  %

6,524  %

100

3,562  %

5,898  %

5,241  %

3,045  %

3,822  %

6,514  %

101

3,561  %

5,894  %

5,233  %

3,049  %

3,819  %

6,503  %

102

3,560  %

5,890  %

5,225  %

3,053  %

3,815  %

6,494  %

103

3,559  %

5,887  %

5,218  %

3,056  %

3,812  %

6,484  %

104

3,558  %

5,883  %

5,210  %

3,060  %

3,808  %

6,474  %

105

3,557  %

5,879  %

5,203  %

3,064  %

3,805  %

6,465  %

106

3,556  %

5,876  %

5,196  %

3,067  %

3,801  %

6,456  %

107

3,555  %

5,872  %

5,189  %

3,071  %

3,798  %

6,447  %

108

3,554  %

5,869  %

5,182  %

3,075  %

3,795  %

6,438  %

109

3,553  %

5,865  %

5,175  %

3,078  %

3,792  %

6,429  %

110

3,552  %

5,862  %

5,169  %

3,081  %

3,789  %

6,421  %

111

3,551  %

5,859  %

5,162  %

3,085  %

3,786  %

6,413  %

112

3,550  %

5,856  %

5,156  %

3,088  %

3,783  %

6,404  %

113

3,550  %

5,852  %

5,150  %

3,091  %

3,780  %

6,396  %

114

3,549  %

5,849  %

5,143  %

3,094  %

3,777  %

6,389  %

115

3,548  %

5,846  %

5,137  %

3,097  %

3,774  %

6,381  %

116

3,547  %

5,843  %

5,131  %

3,100  %

3,771  %

6,373  %

117

3,546  %

5,840  %

5,126  %

3,103  %

3,768  %

6,366  %

118

3,545  %

5,837  %

5,120  %

3,106  %

3,766  %

6,358  %

119

3,545  %

5,835  %

5,114  %

3,109  %

3,763  %

6,351  %

120

3,544  %

5,832  %

5,109  %

3,112  %

3,760  %

6,344  %

121

3,543  %

5,829  %

5,103  %

3,115  %

3,758  %

6,337  %

122

3,542  %

5,826  %

5,098  %

3,118  %

3,755  %

6,330  %

123

3,541  %

5,824  %

5,093  %

3,120  %

3,753  %

6,323  %

124

3,541  %

5,821  %

5,087  %

3,123  %

3,750  %

6,317  %

125

3,540  %

5,819  %

5,082  %

3,126  %

3,748  %

6,310  %

126

3,539  %

5,816  %

5,077  %

3,128  %

3,746  %

6,304  %

127

3,539  %

5,814  %

5,072  %

3,131  %

3,743  %

6,297  %

128

3,538  %

5,811  %

5,067  %

3,133  %

3,741  %

6,291  %

129

3,537  %

5,809  %

5,063  %

3,136  %

3,739  %

6,285  %

130

3,537  %

5,806  %

5,058  %

3,138  %

3,736  %

6,279  %

131

3,536  %

5,804  %

5,053  %

3,140  %

3,734  %

6,273  %

132

3,535  %

5,802  %

5,049  %

3,143  %

3,732  %

6,267  %

133

3,535  %

5,799  %

5,044  %

3,145  %

3,730  %

6,261  %

134

3,534  %

5,797  %

5,040  %

3,147  %

3,728  %

6,255  %

135

3,533  %

5,795  %

5,035  %

3,150  %

3,726  %

6,250  %

136

3,533  %

5,793  %

5,031  %

3,152  %

3,724  %

6,244  %

137

3,532  %

5,791  %

5,027  %

3,154  %

3,722  %

6,239  %

138

3,532  %

5,788  %

5,023  %

3,156  %

3,720  %

6,233  %

139

3,531  %

5,786  %

5,018  %

3,158  %

3,718  %

6,228  %

140

3,530  %

5,784  %

5,014  %

3,160  %

3,716  %

6,223  %

141

3,530  %

5,782  %

5,010  %

3,162  %

3,714  %

6,218  %

142

3,529  %

5,780  %

5,006  %

3,164  %

3,712  %

6,213  %

143

3,529  %

5,778  %

5,002  %

3,166  %

3,710  %

6,208  %

144

3,528  %

5,776  %

4,999  %

3,168  %

3,709  %

6,203  %

145

3,528  %

5,775  %

4,995  %

3,170  %

3,707  %

6,198  %

146

3,527  %

5,773  %

4,991  %

3,172  %

3,705  %

6,193  %

147

3,527  %

5,771  %

4,987  %

3,174  %

3,703  %

6,188  %

148

3,526  %

5,769  %

4,984  %

3,176  %

3,702  %

6,184  %

149

3,526  %

5,767  %

4,980  %

3,178  %

3,700  %

6,179  %

150

3,525  %

5,765  %

4,977  %

3,180  %

3,698  %

6,175  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Brazílsky real

Čínsky jüan

Malajzijský ringgit

Ruský rubeľ

Singapurský dolár

Juhokórejský won

1

13,115  %

2,097  %

3,367  %

10,194  %

4,156  %

3,921  %

2

12,615  %

2,292  %

3,595  %

8,858  %

3,717  %

3,769  %

3

12,526  %

2,458  %

3,705  %

8,718  %

3,537  %

3,647  %

4

12,550  %

2,595  %

3,791  %

8,990  %

3,448  %

3,584  %

5

12,607  %

2,701  %

3,864  %

9,351  %

3,391  %

3,525  %

6

12,655  %

2,784  %

3,924  %

9,696  %

3,352  %

3,482  %

7

12,690  %

2,854  %

3,972  %

9,994  %

3,324  %

3,456  %

8

12,722  %

2,916  %

4,016  %

10,248  %

3,305  %

3,444  %

9

12,733  %

2,974  %

4,052  %

10,433  %

3,291  %

3,434  %

10

12,746  %

3,028  %

4,090  %

10,564  %

3,283  %

3,419  %

11

12,719  %

3,081  %

4,131  %

10,645  %

3,280  %

3,394  %

12

12,649  %

3,131  %

4,175  %

10,683  %

3,280  %

3,364  %

13

12,547  %

3,180  %

4,221  %

10,683  %

3,281  %

3,330  %

14

12,421  %

3,226  %

4,270  %

10,651  %

3,284  %

3,297  %

15

12,278  %

3,270  %

4,322  %

10,591  %

3,289  %

3,265  %

16

12,122  %

3,312  %

4,378  %

10,508  %

3,293  %

3,235  %

17

11,959  %

3,352  %

4,434  %

10,410  %

3,298  %

3,208  %

18

11,789  %

3,390  %

4,486  %

10,300  %

3,303  %

3,185  %

19

11,617  %

3,426  %

4,531  %

10,181  %

3,308  %

3,165  %

20

11,445  %

3,461  %

4,567  %

10,057  %

3,312  %

3,150  %

21

11,273  %

3,493  %

4,590  %

9,930  %

3,317  %

3,139  %

22

11,103  %

3,524  %

4,603  %

9,801  %

3,321  %

3,131  %

23

10,937  %

3,554  %

4,608  %

9,673  %

3,324  %

3,126  %

24

10,774  %

3,582  %

4,607  %

9,545  %

3,328  %

3,123  %

25

10,616  %

3,609  %

4,601  %

9,419  %

3,331  %

3,122  %

26

10,463  %

3,635  %

4,591  %

9,296  %

3,334  %

3,122  %

27

10,315  %

3,659  %

4,577  %

9,176  %

3,337  %

3,124  %

28

10,172  %

3,682  %

4,562  %

9,059  %

3,340  %

3,126  %

29

10,035  %

3,705  %

4,544  %

8,946  %

3,343  %

3,129  %

30

9,902  %

3,726  %

4,526  %

8,837  %

3,345  %

3,133  %

31

9,776  %

3,746  %

4,506  %

8,732  %

3,348  %

3,137  %

32

9,654  %

3,766  %

4,486  %

8,631  %

3,350  %

3,141  %

33

9,538  %

3,784  %

4,466  %

8,533  %

3,352  %

3,146  %

34

9,426  %

3,802  %

4,446  %

8,440  %

3,355  %

3,150  %

35

9,319  %

3,819  %

4,425  %

8,350  %

3,357  %

3,155  %

36

9,217  %

3,835  %

4,405  %

8,263  %

3,359  %

3,160  %

37

9,119  %

3,851  %

4,385  %

8,181  %

3,361  %

3,165  %

38

9,025  %

3,866  %

4,366  %

8,101  %

3,362  %

3,170  %

39

8,935  %

3,881  %

4,346  %

8,025  %

3,364  %

3,175  %

40

8,849  %

3,894  %

4,328  %

7,952  %

3,366  %

3,180  %

41

8,767  %

3,908  %

4,309  %

7,882  %

3,367  %

3,185  %

42

8,688  %

3,921  %

4,292  %

7,815  %

3,369  %

3,190  %

43

8,612  %

3,933  %

4,274  %

7,750  %

3,371  %

3,194  %

44

8,539  %

3,945  %

4,258  %

7,688  %

3,372  %

3,199  %

45

8,470  %

3,956  %

4,241  %

7,629  %

3,373  %

3,203  %

46

8,403  %

3,967  %

4,226  %

7,572  %

3,375  %

3,208  %

47

8,338  %

3,978  %

4,210  %

7,517  %

3,376  %

3,212  %

48

8,277  %

3,988  %

4,195  %

7,464  %

3,377  %

3,216  %

49

8,217  %

3,998  %

4,181  %

7,413  %

3,379  %

3,220  %

50

8,160  %

4,007  %

4,167  %

7,365  %

3,380  %

3,224  %

51

8,105  %

4,016  %

4,154  %

7,317  %

3,381  %

3,228  %

52

8,052  %

4,025  %

4,141  %

7,272  %

3,382  %

3,232  %

53

8,001  %

4,034  %

4,128  %

7,228  %

3,383  %

3,236  %

54

7,952  %

4,042  %

4,116  %

7,186  %

3,384  %

3,239  %

55

7,904  %

4,050  %

4,104  %

7,146  %

3,385  %

3,243  %

56

7,859  %

4,058  %

4,093  %

7,106  %

3,386  %

3,246  %

57

7,814  %

4,065  %

4,082  %

7,068  %

3,387  %

3,250  %

58

7,772  %

4,073  %

4,071  %

7,032  %

3,388  %

3,253  %

59

7,730  %

4,080  %

4,061  %

6,996  %

3,389  %

3,256  %

60

7,691  %

4,086  %

4,051  %

6,962  %

3,390  %

3,259  %

61

7,652  %

4,093  %

4,041  %

6,929  %

3,391  %

3,262  %

62

7,615  %

4,099  %

4,032  %

6,897  %

3,392  %

3,265  %

63

7,578  %

4,106  %

4,023  %

6,866  %

3,393  %

3,268  %

64

7,543  %

4,112  %

4,014  %

6,836  %

3,393  %

3,270  %

65

7,509  %

4,117  %

4,005  %

6,807  %

3,394  %

3,273  %

66

7,476  %

4,123  %

3,997  %

6,778  %

3,395  %

3,276  %

67

7,444  %

4,129  %

3,989  %

6,751  %

3,396  %

3,278  %

68

7,413  %

4,134  %

3,981  %

6,724  %

3,397  %

3,281  %

69

7,383  %

4,139  %

3,973  %

6,698  %

3,397  %

3,283  %

70

7,354  %

4,144  %

3,966  %

6,673  %

3,398  %

3,285  %

71

7,325  %

4,149  %

3,959  %

6,649  %

3,399  %

3,288  %

72

7,298  %

4,154  %

3,951  %

6,625  %

3,399  %

3,290  %

73

7,271  %

4,159  %

3,945  %

6,602  %

3,400  %

3,292  %

74

7,245  %

4,163  %

3,938  %

6,579  %

3,401  %

3,294  %

75

7,219  %

4,168  %

3,931  %

6,558  %

3,401  %

3,296  %

76

7,194  %

4,172  %

3,925  %

6,536  %

3,402  %

3,298  %

77

7,170  %

4,176  %

3,919  %

6,516  %

3,402  %

3,300  %

78

7,147  %

4,180  %

3,913  %

6,495  %

3,403  %

3,302  %

79

7,124  %

4,184  %

3,907  %

6,476  %

3,403  %

3,304  %

80

7,101  %

4,188  %

3,901  %

6,456  %

3,404  %

3,306  %

81

7,080  %

4,192  %

3,896  %

6,438  %

3,405  %

3,307  %

82

7,058  %

4,196  %

3,890  %

6,419  %

3,405  %

3,309  %

83

7,038  %

4,200  %

3,885  %

6,402  %

3,406  %

3,311  %

84

7,017  %

4,203  %

3,880  %

6,384  %

3,406  %

3,312  %

85

6,998  %

4,207  %

3,875  %

6,367  %

3,407  %

3,314  %

86

6,978  %

4,210  %

3,870  %

6,351  %

3,407  %

3,316  %

87

6,960  %

4,213  %

3,865  %

6,334  %

3,408  %

3,317  %

88

6,941  %

4,217  %

3,860  %

6,319  %

3,408  %

3,319  %

89

6,923  %

4,220  %

3,856  %

6,303  %

3,408  %

3,320  %

90

6,905  %

4,223  %

3,851  %

6,288  %

3,409  %

3,322  %

91

6,888  %

4,226  %

3,847  %

6,273  %

3,409  %

3,323  %

92

6,871  %

4,229  %

3,842  %

6,259  %

3,410  %

3,324  %

93

6,855  %

4,232  %

3,838  %

6,245  %

3,410  %

3,326  %

94

6,839  %

4,235  %

3,834  %

6,231  %

3,411  %

3,327  %

95

6,823  %

4,237  %

3,830  %

6,217  %

3,411  %

3,328  %

96

6,808  %

4,240  %

3,826  %

6,204  %

3,411  %

3,330  %

97

6,792  %

4,243  %

3,822  %

6,191  %

3,412  %

3,331  %

98

6,778  %

4,245  %

3,818  %

6,178  %

3,412  %

3,332  %

99

6,763  %

4,248  %

3,815  %

6,166  %

3,413  %

3,333  %

100

6,749  %

4,250  %

3,811  %

6,153  %

3,413  %

3,334  %

101

6,735  %

4,253  %

3,807  %

6,142  %

3,413  %

3,335  %

102

6,721  %

4,255  %

3,804  %

6,130  %

3,414  %

3,337  %

103

6,708  %

4,258  %

3,800  %

6,118  %

3,414  %

3,338  %

104

6,695  %

4,260  %

3,797  %

6,107  %

3,414  %

3,339  %

105

6,682  %

4,262  %

3,794  %

6,096  %

3,415  %

3,340  %

106

6,669  %

4,265  %

3,791  %

6,085  %

3,415  %

3,341  %

107

6,657  %

4,267  %

3,787  %

6,074  %

3,415  %

3,342  %

108

6,645  %

4,269  %

3,784  %

6,064  %

3,416  %

3,343  %

109

6,633  %

4,271  %

3,781  %

6,054  %

3,416  %

3,344  %

110

6,621  %

4,273  %

3,778  %

6,044  %

3,416  %

3,345  %

111

6,609  %

4,275  %

3,775  %

6,034  %

3,417  %

3,346  %

112

6,598  %

4,277  %

3,772  %

6,024  %

3,417  %

3,347  %

113

6,587  %

4,279  %

3,769  %

6,014  %

3,417  %

3,348  %

114

6,576  %

4,281  %

3,767  %

6,005  %

3,417  %

3,349  %

115

6,565  %

4,283  %

3,764  %

5,996  %

3,418  %

3,349  %

116

6,555  %

4,285  %

3,761  %

5,987  %

3,418  %

3,350  %

117

6,545  %

4,287  %

3,758  %

5,978  %

3,418  %

3,351  %

118

6,534  %

4,288  %

3,756  %

5,969  %

3,418  %

3,352  %

119

6,524  %

4,290  %

3,753  %

5,960  %

3,419  %

3,353  %

120

6,514  %

4,292  %

3,751  %

5,952  %

3,419  %

3,354  %

121

6,505  %

4,294  %

3,748  %

5,944  %

3,419  %

3,354  %

122

6,495  %

4,295  %

3,746  %

5,935  %

3,420  %

3,355  %

123

6,486  %

4,297  %

3,743  %

5,927  %

3,420  %

3,356  %

124

6,477  %

4,299  %

3,741  %

5,919  %

3,420  %

3,357  %

125

6,468  %

4,300  %

3,739  %

5,912  %

3,420  %

3,357  %

126

6,459  %

4,302  %

3,736  %

5,904  %

3,420  %

3,358  %

127

6,450  %

4,303  %

3,734  %

5,896  %

3,421  %

3,359  %

128

6,441  %

4,305  %

3,732  %

5,889  %

3,421  %

3,360  %

129

6,433  %

4,306  %

3,730  %

5,882  %

3,421  %

3,360  %

130

6,424  %

4,308  %

3,728  %

5,875  %

3,421  %

3,361  %

131

6,416  %

4,309  %

3,725  %

5,867  %

3,422  %

3,362  %

132

6,408  %

4,311  %

3,723  %

5,860  %

3,422  %

3,362  %

133

6,400  %

4,312  %

3,721  %

5,854  %

3,422  %

3,363  %

134

6,392  %

4,314  %

3,719  %

5,847  %

3,422  %

3,364  %

135

6,384  %

4,315  %

3,717  %

5,840  %

3,422  %

3,364  %

136

6,377  %

4,316  %

3,715  %

5,834  %

3,423  %

3,365  %

137

6,369  %

4,318  %

3,713  %

5,827  %

3,423  %

3,366  %

138

6,362  %

4,319  %

3,711  %

5,821  %

3,423  %

3,366  %

139

6,355  %

4,320  %

3,710  %

5,814  %

3,423  %

3,367  %

140

6,347  %

4,322  %

3,708  %

5,808  %

3,423  %

3,367  %

141

6,340  %

4,323  %

3,706  %

5,802  %

3,424  %

3,368  %

142

6,333  %

4,324  %

3,704  %

5,796  %

3,424  %

3,369  %

143

6,326  %

4,325  %

3,702  %

5,790  %

3,424  %

3,369  %

144

6,320  %

4,327  %

3,701  %

5,784  %

3,424  %

3,370  %

145

6,313  %

4,328  %

3,699  %

5,779  %

3,424  %

3,370  %

146

6,306  %

4,329  %

3,697  %

5,773  %

3,424  %

3,371  %

147

6,300  %

4,330  %

3,695  %

5,767  %

3,425  %

3,371  %

148

6,293  %

4,331  %

3,694  %

5,762  %

3,425  %

3,372  %

149

6,287  %

4,332  %

3,692  %

5,756  %

3,425  %

3,372  %

150

6,281  %

4,334  %

3,691  %

5,751  %

3,425  %

3,373  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Turecká líra

Americký dolár

Japonský jen

1

12,324  %

5,074  %

–0,102  %

2

9,703  %

4,658  %

–0,068  %

3

8,788  %

4,259  %

–0,025  %

4

8,474  %

4,048  %

0,061  %

5

8,461  %

3,949  %

0,162  %

6

8,630  %

3,878  %

0,254  %