EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0251

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/251 zo 4. februára 2023, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

C/2023/938

OJ L 32I, 4.2.2023, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/251/oj

4.2.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 32/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/251

zo 4. februára 2023,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 833/2014 (1) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, najmä na jeho článok 7a,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 833/2014.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 833/2014 sa vykonávajú určité opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (2).

(3)

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1909 (3) sa zaviedla výnimka zo zákazu poskytovať námornú dopravu a zákazu poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s námornou dopravou ropy alebo ropných výrobkov, ktoré majú v pôvod v Rusku alebo sa z Ruska vyvážajú, do tretích krajín, nakúpených na úrovni alebo pod úrovňou vopred stanoveného cenového stropu, na ktorom sa dohodla Koalícia pre cenové stropy. Táto výnimka by mala zmierniť nepriaznivé dôsledky na dodávky energie do tretích krajín a znížiť prudký nárast cien spôsobený mimoriadnymi trhovými podmienkami a zároveň obmedziť ruské príjmy z ropy.

(4)

V rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2369 (4) bol do prílohy XI pridaný cenový strop, t. j. cena za barel, za ktorú alebo pod ktorou je ropa z Ruska vyňatá zo zákazu poskytovať námornú dopravu a zákazu poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s námornou dopravou do tretích krajín.

(5)

Rada 4. februára 2023 rozhodnutím (SZBP) 2023/252 (5) zmenila rozhodnutie 2014/512/SZBP s cieľom pridať do jeho prílohy XI dva dodatočné cenové stropy pre ropné výrobky, jeden pre ropné výrobky obchodované so zľavou oproti surovej rope („zľava oproti surovej rope“) a druhý pre ropné výrobky obchodované s prirážkou k surovej rope („prirážka k surovej rope“), t. j. cenu za barel, za ktorú alebo pod ktorou dochádza k vyňatiu ropných výrobkov z Ruska zo zákazu poskytovať námornú dopravu a zákazu poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo financovanie či finančnú pomoc v súvislosti s námornou dopravou do tretích krajín.

(6)

Príloha XXVIII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XXVIII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1909 zo 6. októbra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 259 I , 6.10.2022, s. 122).

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2369 z 3. decembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 311 I , 3.12.2022, s. 8).

(5)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/252 zo 4. februára 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 32 I, 4.2.2023, s. 11).


PRÍLOHA

Príloha XXVIII k nariadeniu Rady (EÚ) č. 833/2014 sa mení takto:

1.

vypúšťa sa tento text:

„[tabuľka s číselnými znakmi KN výrobkov a zodpovedajúcimi cenami podľa údajov orgánu pre stanovovanie cenových stropov]“

2.

do tabuľky sa dopĺňa tento podnadpis:

Cena za surovú ropu

3.

dopĺňa sa tento podnadpis a tabuľka:

Ceny za ropné výrobky

Číselný znak KN

Opis

Prirážka k cene ropy/

zľava k cene ropy

Cena za barel (USD)

Dátum uplatňovania

 

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov (iné ako surové) a prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; iné ako obsahujúce bionaftu a iné ako odpadové oleje

 

2710 12

Ľahké oleje a prípravky

2710 12 11

Určené na špecifické spracovanie

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 12 15

Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 12 11

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

 

Na ostatné účely

Špeciálne druhy benzínu

 

2710 12 21

Lakový benzín

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 12 25

Ostatné

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

 

Ostatné

Motorový benzín

 

2710 12 31

Letecký benzín

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

 

Ostatné s obsahom olova

Nepresahujúcim 0,013  g/liter

 

2710 12 41

S oktánovým číslom (RON) menej ako 95

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 12 45

S oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 12 49

S oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 12 50

Presahujúcim 0,013  g/liter

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 12 70

Letecký petrolej benzínového typu

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 12 90

Ostatné ľahké oleje

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19

Ostatné

 

 

Stredné oleje

2710 19 11

Určené na špecifické spracovanie

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19 15

Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 11

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

 

Na ostatné účely

Kerozín

 

2710 19 21

Letecký petrolej

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19 25

Ostatné

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19 29

Ostatné

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

 

Ťažké oleje

Plynové oleje

 

2710 19 31

Určené na špecifické spracovanie

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19 35

Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 31

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

 

Na ostatné účely

 

2710 19 43

S obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19 46

S obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19 47

S obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19 48

S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

 

Vykurovacie oleje

 

2710 19 51

Určené na špecifické spracovanie

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 55

Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 51

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

 

Na ostatné účely

 

2710 19 62

S obsahom síry nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 66

S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,5 hmotnostného %

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 67

S obsahom síry presahujúcim 0,5 hmotnostného %

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

 

Mazacie oleje; ostatné oleje

 

2710 19 71

Určené na špecifické spracovanie

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 19 75

Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 71

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

 

Na ostatné účely

 

2710 19 81

Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 83

Hydraulické oleje

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 85

Biele oleje, kvapalný parafín

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 87

Prevodové oleje a redukčné oleje

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 91

Prípravky používané pri obrábaní kovov, oleje na uvoľňovanie odliatkov z foriem, antikorózne oleje

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 93

Elektrické izolačné oleje

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 19 99

Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 20

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov (iné ako surové) a prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov, obsahujúce bionaftu, iné ako odpadové oleje

 

 

Plynové oleje

2710 20 11

S obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 20 16

S obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

2710 20 19

S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %

Prirážka k cene ropy

100

5. februára 2023

 

Vykurovacie oleje

 

2710 20 32

S obsahom síry nepresahujúcim 0,5 hmotnostného %

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 20 38

S obsahom síry presahujúcim 0,5 hmotnostného %

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 20 90

Ostatné oleje

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

 

Odpadové oleje

 

2710 91

Obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly (PCT) alebo polybrómované bifenyly (PBB)

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023

2710 99

Ostatné

Zľava k cene ropy

45

5. februára 2023“


Top