EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2520

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/2520 z 8. novembra 2023 o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom Trust and Freedom (Dôvera a sloboda) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788

C/2023/7599

OJ L, 2023/2520, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2520/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2520/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2520

16.11.2023

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/2520

z 8. novembra 2023

o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom Trust and Freedom (Dôvera a sloboda) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

Komisii bola 9. októbra 2023 predložená žiadosť o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom Trust and Freedom (Dôvera a sloboda).

(2)

Táto žiadosť nasleduje po žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom Trust and Freedom (Dôvera a sloboda), ktorá bola predložená Komisii 24. júla 2023.

(3)

Komisia listom z 23. augusta 2023 [C(2023) 5630 final] v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/788 informovala skupinu organizátorov, že pokiaľ ide o žiadosť o registráciu predloženú 24. júla 2023, požiadavky na registráciu stanovené v článku 6 ods. 3 prvom pododseku písm. a), d) a e) uvedeného nariadenia boli splnené a že článok 6 ods. 3 prvý pododsek písm. b) uvedeného nariadenia sa neuplatňuje. Komisia však takisto vysvetlila, že iniciatíva nespĺňa požiadavku uvedenú v článku 6 ods. 3 prvom pododseku písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/788. Komisia predovšetkým vysvetlila, že pokiaľ ide o tretí z troch cieľov iniciatívy („Ochrana základných práv v právnych predpisoch EÚ prostredníctvom mechanizmu rušenia“), Komisia nie je oprávnená navrhovať žiadne právne predpisy, ktoré by umožnili zriadiť nezávislé súdne preskúmanie „aktivované občanmi, miestnymi a národnými parlamentmi, v rámci ktorého možno pred prijatím preskúmať a zrušiť akýkoľvek návrh právneho aktu EÚ, ktorý porušuje základné práva zakotvené v Charte základných práv“ a že súdne prostriedky nápravy sú podrobne stanovené v Zmluvách.

(4)

Komisia preto podľa článku 6 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (EÚ) 2019/788 informovala organizátorov, že iniciatívu môžu buď zmeniť v záujme zohľadnenia posúdenia Komisie, alebo môžu pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť v súlade s článkom 6 ods. 4 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/788.

(5)

Skupina organizátorov 9. októbra 2023 iniciatívu opätovne predložila bez tretieho cieľa.

(6)

Zámery zmenenej iniciatívy vyjadrené organizátormi sú, aby Komisia navrhla právne predpisy, „ktoré podporujú slobodu, transparentnosť, zodpovednosť a individuálnu angažovanosť v rámci EÚ“, a aby pristúpila k „vytvoreni[u] a posilneni[u] systému bŕzd a protiváh, čím sa zabezpečí, aby inštitúcie EÚ reagovali na potreby a záujmy jednotlivcov a zároveň dodržiavali naše ľudské práva zakotvené v Charte základných práv EÚ“. Tieto zámery organizátori ďalej vymedzujú prostredníctvom dvoch cieľov. Prvý cieľ „Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a uznávanie informovaného súhlasu“ si vyžaduje opatrenia určené členským štátom v súvislosti s „vymedzen[ím] informovaného súhlasu [a] podpor[ou] nadradenos[ti] ľudskej dôstojnosti, slobody a telesnej autonómie v rámci Európskej únie“. V rámci druhého cieľa „Zlepšenie transparentnosti a posilnenie postavenia občanov“ sa Komisia vyzýva, aby navrhla právny akt, „ktorým sa zvýši transparentnosť a zlepší prístup k informáciám v rozhodovacích procesoch EÚ“.

(7)

V prílohe k zmenenej iniciatíve sú uvedené ďalšie podrobnosti o predmete, cieľoch a súvislostiach iniciatívy. Odkazuje sa v nej na základné práva a Komisia sa nabáda k tomu, aby „podporovala morálne a duchovné dedičstvo zakotvené v preambule“ Charty základných práv Európskej únie „podporovaním nedeliteľných, univerzálnych hodnôt ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity, upevňovaním demokracie, právneho štátu a uprednostňovaním jednotlivca prostredníctvom občianstva Únie a zóny slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.“

(8)

Pokiaľ ide o prvý cieľ iniciatívy týkajúci sa ľudskej dôstojnosti a uznávania informovaného súhlasu, v prílohe sa uvádza päť zásad: i) „Rešpektovanie autonómie a nedotknuteľnosti jednotlivca“ uznaním toho, že „informovaný súhlas znamená, že každý jednotlivec má právo prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a možností liečby“; ii) „Zachovanie slobodného súhlasu za každých okolností“, keďže slobodný súhlas „je kľúčový vo výskume (klinické skúšanie), ako aj v kontexte liečby“; iii) „Poskytovanie presných, zrozumiteľných a prístupných informácií“ v súvislosti s komunikáciou medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi; iv) „Komplexné pochopenie klinického skúšania a lekárskych postupov“, čo znamená, že pacienti „by mali plne rozumieť povahe, účelu, rizikám a potenciálnym [rizikám]“; v) „Uznanie práva na odmietnutie alebo odvolanie súhlasu“.

(9)

Pokiaľ ide o druhý cieľ iniciatívy týkajúci sa transparentnosti, v prílohe sa uvádza päť opatrení: i) „Vyžadovanie väčšej transparentnosti vyzývaním na zverejňovanie programov, zápisníc zo stretnutí, interných správ, e-mailov a SMS“; ii) „Zverejňovanie lobistických aktivít vytvorením verejného registra… lobistov“ a „ich interakcie s úradníkmi EÚ“; iii) „Zákaz tajných stretnutí“ úradníkov EÚ; iv) „Hodnotenie verejného záujmu pred súkromným záujmom“; v) „Zriadenie sankcií za porušenia“.

(10)

Skupina organizátorov predložila v rámci svojej žiadosti o registráciu aj doplňujúci dokument pripojený k iniciatíve a obsahujúci všeobecné určenie právnych základov a navrhovaných nástrojov.

(11)

Komisia sa domnieva, že pokiaľ ide o opatrenia, ktoré si vyžaduje prvý cieľ iniciatívy týkajúci sa ľudskej dôstojnosti a informovaného súhlasu, mohla by napriek tomu, že nemá právomoc navrhnúť legislatívny akt, ktorým by sa rozsiahlo a všeobecne upravila otázka súhlasu vo všetkých rôznych oblastiach zdravotníckeho práva, v zásade navrhnúť príslušné opatrenia založené na osobitných ustanoveniach ZFEÚ, ako sú článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. c). Ustanovenie uvedené ako druhé v poradí tvorí základ pre osobitné opatrenia s cieľom riešiť spoločné otázky v oblasti bezpečnosti. Komisia by preto mohla predložiť návrh právneho aktu v tých oblastiach verejného zdravia, v ktorých bola Únii udelená osobitná právomoc. Okrem právomoci v súvislosti s týmito osobitnými opatreniami má Únia iba podpornú právomoc v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 6 a článkom 168 ods. 1 ZFEÚ, pričom činnosť Únie dopĺňa vnútroštátne politiky, a v súlade s článkom 168 ods. 7 ZFEÚ rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky a organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.

(12)

Pokiaľ ide o opatrenia požadované v rámci druhého cieľa iniciatívy týkajúceho sa transparentnosti, Komisia by mohla predložiť návrh právneho aktu, ktorým sa zlepší transparentnosť a prístup k informáciám v rozhodovacích procesoch EÚ na základe článku 15 ods. 3 ZFEÚ.

(13)

Z uvedených dôvodov sa Komisia domnieva, že žiadna časť zmenenej iniciatívy nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv.

(14)

Týmto záverom nie je dotknuté posúdenie toho, či by v tomto prípade boli splnené konkrétne hmotnoprávne podmienky požadované na to, aby Komisia konala, vrátane dodržania zásad proporcionality a subsidiarity a dodržania základných práv.

(15)

Skupina organizátorov poskytla primerané dôkazy o tom, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2019/788, a určila kontaktné osoby v súlade s článkom 5 ods. 3 prvým pododsekom uvedeného nariadenia.

(16)

Zmenená iniciatíva nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená ani šikanózna, ani nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii ani s právami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie.

(17)

Iniciatíva s názvom Trust and Freedom (Dôvera a sloboda) by sa preto mala zaregistrovať.

(18)

Záver, že podmienky registrácie podľa článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/788 sú splnené, neznamená, že Komisia akýmkoľvek spôsobom potvrdzuje vecnú správnosť obsahu zmenenej iniciatívy, za ktorú nesie výlučnú zodpovednosť skupina organizátorov iniciatívy. Obsah zmenenej iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Komisie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Európska iniciatíva občanov s názvom Trust and Freedom (Dôvera a sloboda) sa registruje.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené skupine organizátorov iniciatívy občanov Trust and Freedom (Dôvera a sloboda), ktorú ako kontaktné osoby zastupujú Justyna Magdalena WALKEROVÁ a Helena Maria TENDER DA COSTA CABRALOVÁ.

V Bruseli 8. novembra 2023

Za Komisiu

Věra JOUROVÁ

podpredsedníčka


(1)   Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2520/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top