EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2142

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/2142 z 13. októbra 2023, ktorým sa menia vykonávacie rozhodnutia (EÚ) 2021/60, (EÚ) 2021/61 a (EÚ) 2021/65, pokiaľ ide o poskytovateľa referenčných materiálov [oznámené pod číslom C(2023) 6730]

C/2023/6730

Ú. v. EÚ L, 2023/2142, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2142/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2142/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2142

17.10.2023

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/2142

z 13. októbra 2023,

ktorým sa menia vykonávacie rozhodnutia (EÚ) 2021/60, (EÚ) 2021/61 a (EÚ) 2021/65, pokiaľ ide o poskytovateľa referenčných materiálov

[oznámené pod číslom C(2023) 6730]

(Iba holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

Spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty, zastúpená v Únii spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko, je podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 držiteľom povolenia na umiestnenie na trh geneticky modifikovanej kukurice obsahujúcej jedinú zmenu MIR 162 (jednoznačný identifikátor SYN-IR162-4), na ktorú sa vzťahujú vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/60 (2), vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/61 (3) a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/65 (4).

(2)

V prílohách k vykonávacím rozhodnutiam (EÚ) 2021/60, (EÚ) 2021/61 a (EÚ) 2021/65 sa odkazuje na poskytovateľa referenčných materiálov a uvádzajú sa odkazy na webové sídla, na ktorých sú k dispozícii referenčné materiály pre metódu detekcie.

(3)

Spoločnosť Bayer Agriculture BV listom zo 17. októbra 2022 informovala v mene spoločnosti Bayer CropScience LP Komisiu o zmene poskytovateľa referenčných materiálov v súvislosti s geneticky modifikovanou kukuricou MIR162, a preto by sa vykonávacie rozhodnutia (EÚ) 2021/60, (EÚ) 2021/61 a (EÚ) 2021/65 mali zmeniť s cieľom aktualizovať údaj, pokiaľ ide o odkazy na webové sídla na účely prístupu k príslušným referenčným materiálom.

(4)

Zmena poskytovateľa referenčných materiálov v súvislosti s geneticky modifikovanou kukuricou MIR 162 by sa mala zapísať do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá uvedeného v článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(5)

Navrhované zmeny rozhodnutí o povoleniach sú čisto administratívnej povahy a nevyžadujú si nové posúdenie príslušných výrobkov.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/60

Písmeno d) bod 3 prílohy sa nahrádza takto:

„3.

Referenčné materiály: AOCS 0512 (pre MON-87427-7) a AOCS 0906 (pre MON-89Ø34-3) sú dostupné prostredníctvom American Oil Chemists Society na adrese https://www.aocs.org/crm a ERM®-BF415 (pre MON-ØØ6Ø3-6) a ERM®-BF446 (pre SYN-IR162-4) sú dostupné prostredníctvom Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie na adrese https://crm.jrc.ec.europa.eu/.“

Článok 2

Zmena vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/61

Písmeno d) bod 3 prílohy sa nahrádza takto:

„3.

Referenčné materiály: AOCS 0512 (pre MON-87427-7), AOCS 0709 (for MON-8746Ø-4) a AOCS 0906 (pre MON-89Ø34-3) sú dostupné prostredníctvom American Oil Chemists Society na adrese https://www.aocs.org/crm a ERM®-BF415 (pre MON-ØØ6Ø3-6) a ERM®-BF446 (pre SYN-IR162-4) sú dostupné prostredníctvom Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie na adrese https://crm.jrc.ec.europa.eu/.“

Článok 3

Zmena vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/65

Písmeno d) bod 3 prílohy sa nahrádza takto:

„3.

Referenčné materiály: AOCS 0512 (pre MON-87427-7), AOCS 0906 (pre MON-89Ø34-3) a AOCS 0215 (pre MON-87411-9) sú dostupné prostredníctvom American Oil Chemists Society na adrese https://www.aocs.org/crm a ERM®-BF446 (pre SYN-IR162-4) je dostupný prostredníctvom Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie na adrese https://crm.jrc.ec.europa.eu/.“

Článok 4

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko.

V Bruseli 13. októbra 2023

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)   Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/60 z 22. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1111 (Ú. v. EÚ L 26, 26.1.2021, s. 5).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/61 z 22. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 26, 26.1.2021, s. 12).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/65 z 22. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 26, 26.1.2021, s. 37).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2142/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top