EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1796

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/1796 z 18. septembra 2023 o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine v CLXXV, ktorá sa týka EÚ, v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

ST/6618/2023/INIT

Ú. v. EÚ L 233, 21.9.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1796/oj

Related international agreement

21.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 233/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2023/1796

z 18. septembra 2023

o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine v CLXXV, ktorá sa týka EÚ, v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6, druhým pododsekom, písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada 15. júna 2018 poverila Komisiu, aby začala rokovania podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 o rozdelení colných kvót uvedených v listine CLXXV, ktorá sa týka EÚ, v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva Únie.

(2)

Rokovania s Čilskou republikou sa ukončili 1. decembra 2022 parafovaním Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine v CLXXV, ktorá sa týka EÚ, v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (ďalej len „dohoda“).

(3)

Dohoda bola podpísaná v mene Únie 9. júna 2023, s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu, v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2023/676 (2).

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Čilskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV, ktorá sa týka EÚ, v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (3).

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 4 ods. 1 dohody (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. septembra 2023

Za Radu

predseda

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Súhlas z 11. júla 2023 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/676 z 20. marca 2023 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV, ktorá sa týka EÚ, v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2023, s. 1).

(3)  Pozri stranu 3 tohto úradného vestníka.

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top