EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0432

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/432 z 25. februára 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

ST/6339/2023/INIT

OJ L 59I, 25.2.2023, p. 437–582 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/432/oj

25.2.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 59/437


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2023/432

z 25. februára 2023,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch z 9. februára 2023 opätovne dôrazne odsúdila útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, ktorá predstavuje zjavné porušenie Charty Organizácie Spojených národov. Európska rada tiež zopakovala, že Únia je pripravená ďalej posilňovať svoje reštriktívne opatrenia voči Rusku.

(4)

Vzhľadom na závažnosť situácie sa Rada domnieva, že do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP, by sa malo doplniť 87 osôb a 34 subjektov zodpovedných za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

(5)

Takisto je vhodné rozšíriť na tri novozaradené banky do zoznamu výnimky zo zmrazenia aktív a zo zákazu sprístupňovať finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sa už uplatňovali na banky už predtým zaradené do zoznamu, a umožniť spracovanie platieb Konferencie židovských nárokov (Jewish Claims Conference) prostredníctvom jednej z nich.

(6)

Je tiež vhodné umožniť uvoľnenie alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sú potrebné na nakladanie s cennými papiermi alebo ich prevod zo strany subjektu usadeného v Únii, ktorý je v súčasnosti alebo bol predtým pod kontrolou konkrétneho subjektu zaradeného do zoznamu. Napokon je vhodné umožniť uvoľnenie alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov potrebných na ukončenie operácií, zmlúv alebo iných dohôd so subjektom zaradeným do zoznamu, a o tri mesiace predĺžiť lehotu pre túto výnimku s cieľom umožniť predaj a prevod vlastníckych práv v právnickej osobe, subjekte alebo orgáne usadených v Únii, ktoré vlastní fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v zozname.

(7)

Na vykonanie určitých opatrení sú potrebné ďalšie kroky Únie.

(8)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/145/SZBP sa mení takto:

1.

V článku 2:

a)

v odseku 10 písm. a) sa dátum „28. februára 2023“ nahrádza dátumom „31. mája 2023“;

b)

v odseku 17 sa odkaz na „položky číslo 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 a 127 v prílohe pod nadpisom ‚Subjekty‘“ nahrádza odkazom na „položky číslo 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 a 200 v prílohe pod nadpisom ‚Subjekty‘“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„21.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré patria subjektom uvedeným v položkách číslo 198, 199 a 200 v prílohe pod nadpisom „Subjekty“, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov uvedeným subjektom za podmienok, ktoré príslušné orgány považujú za vhodné, a po tom, ako určia, že také finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na to, aby do 26. augusta 2023 boli ukončené operácie, zmluvy alebo iné dohody vrátane vzťahov korešpondenčného bankovníctva uzavreté s uvedenými subjektmi pred 25. februárom 2023, alebo v prípade subjektu uvedeného v položke číslo 198 v prílohe pod nadpisom „Subjekty“ v súvislosti s prevodmi na účely výplaty prostriedkov Konferencie židovských nárokov (Jewish Claims Conference) príjemcom v Ruskej federácii do 26. novembra 2023 bez ohľadu na to, kedy sa operácie, zmluvy alebo iné dohody uzavreli. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku do dvoch týždňov odo dňa udelenia takéhoto povolenia.

22.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sú v držbe subjektu uvedenému v položke číslo 101 v prílohe pod nadpisom „Subjekty“, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov uvedenému subjektu, po tom, ako určili, že:

a)

takéto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na nakladanie s cennými papiermi alebo ich prevod zo strany subjektu usadeného v Únii, ktorý je v súčasnosti alebo bol predtým kontrolovaný subjektom uvedeným v položke číslo 82 v prílohe pod nadpisom „Subjekty“;

b)

také nakladanie alebo prevod sa ukončí do 24. júla 2023; a

c)

také nakladanie alebo prevod sa vykonáva na základe operácií, zmlúv alebo iných dohôd, ktoré sa so subjektom uvedeným v položke číslo 101 v prílohe pod nadpisom „Subjekty“ uzavreli alebo do ktorých bol tento subjekt iným spôsobom zapojený pred 3. júnom 2022.

23.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sú v držbe subjektu uvedeného v položke 190 v prílohe pod nadpisom „Subjekty“, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov uvedenému subjektu za podmienok, ktoré príslušné orgány považujú za vhodné, a po tom, ako určili, že takéto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na to, aby sa do 26. augusta 2023 ukončili operácie, zmluvy alebo iné dohody, ktoré sa s uvedeným subjektom uzavreli alebo do ktorých bol uvedený subjekt iným spôsobom zapojený pred 25. februárom 2023.“

2.

Príloha k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2023

Za Radu

predsedníčka

J. ROSWALL


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).


PRÍLOHA

Do zoznamu osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby a subjekty:

 

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„1413.

Olga Yevgenyevna BAS

(Ольга Евгеньевна БАС)

Dátum narodenia: 27.2.1964

Miesto narodenia: Noginsk, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Od 20. decembra 2022 členka Federálnej rady Ruskej federácie ako zástupkyňa protiprávne anektovanej tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“. Tým, že prijala a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1414.

Konstantin Vladimirovich BASYUK

(Константин Владимирович БАСЮК)

Dátum narodenia: 29.5.1966

Miesto narodenia: Taldy-Kurgan, bývalý ZSSR (dnešný Taldykorgan, Kazachstan)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Od 20. decembra 2022 člen Federálnej rady Ruskej federácie ako zástupca protiprávne anektovanej Chersonskej oblasti. Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1415.

Dmitry Nikolayevich VORONA

alias Dmytro Mykolayovich VORONA

(po rusky: Дмитрий Николаевич ВОРОНА)

(po ukrajinsky: Дмитро Миколайович ВОРОНА)

Dátum narodenia: 24.7.1980

Miesto narodenia: Doneck, bývalý ZSSR (dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Bývalý generálny riaditeľ Korporácie rozvoja Republiky Krym. Od 20. decembra 2022 člen Federálnej rady Ruskej federácie ako zástupca protiprávne anektovanej Záporožskej oblasti. Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1416.

Dariya Sergeevna LANTRATOVA

(Дарья Сергеевна ЛАНТРАТОВА)

Dátum narodenia: 20.5.1984

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Zástupkyňa tajomníka generálnej rady strany Jednotné Rusko. Od 20. decembra 2022 členka Federálnej rady Ruskej federácie ako zástupkyňa protiprávne anektovanej tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“. Tým, že prijala a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1417.

Gleb Leonidovich MIKHAILOV

(Глеб Леонидович МИХАЙЛОВ)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dekrétom prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina bol 29. decembra 2022 vymenovaný za prokurátora tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“ v pôsobnosti prokuratúry Ruskej federácie. Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1418.

Kirill Nikolaevich OSIPCHUK

(Кирилл Николаевич ОСИПЧУК)

Dátum narodenia: 1974

Miesto narodenia: Chabarovsk, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dekrétom prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina bol 29. decembra 2022 vymenovaný za prokurátora protiprávne anektovanej Záporožskej oblasti v pôsobnosti prokuratúry Ruskej federácie. Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1419.

Andrey Yuryevich PETROV

(Андрей Юрьевич ПЕТРОВ)

Dátum narodenia: 16.3.1974

Miesto narodenia: Šachty, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dekrétom prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina bol 29. decembra 2022 vymenovaný za prokurátora Chersonskej oblasti v pôsobnosti prokuratúry Ruskej federácie. Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Dátum narodenia: 14.12.1977

Miesto narodenia: Dnepropetrovsk, bývalý ZSSR (dnešné Dnipro, Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dekrétom prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina bol 29. decembra 2022 vymenovaný za prokurátora protiprávne anektovanej tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ v pôsobnosti prokuratúry Ruskej federácie. Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1421.

Tatiana Petrovna LARIONOVA

(Татьяна Петровна ЛАРИОНОВА)

Dátum narodenia: 2.7.1955

Miesto narodenia: Kazaň, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Členka Štátnej dumy, ktorá 21. decembra 2022 hlasovala za návrh zákona č. 242406-8

o zmluvnom systéme, na základe ktorého si ruská vláda privlastnila právo regulovať verejné obstarávanie v štyroch protiprávne anektovaných ukrajinských územiach a oblastiach.

Podporovala a vykonávala tak činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1422.

Oleg Alexeyevich MIKHAILOV

(Олег Алексеевич МИХАЙЛОВ)

Dátum narodenia: 6.1.1987

Miesto narodenia: Pečora, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Člen Štátnej dumy, ktorý 21. decembra 2022 hlasoval za návrh zákona č. 242406-8 o zmluvnom systéme, na základe ktorého si ruská vláda privlastnila právo regulovať verejné obstarávanie v štyroch protiprávne anektovaných ukrajinských územiach a oblastiach.

Podporoval a vykonával tak činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1423.

Zelimkhan Alikoevich MUTSOEV

(Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ)

Dátum narodenia: 13.10.1959

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Člen Štátnej dumy, ktorý 21. decembra 2022 hlasoval za návrh zákona č. 242406-8 o zmluvnom systéme, na základe ktorého si ruská vláda privlastnila právo regulovať verejné obstarávanie v štyroch protiprávne anektovaných ukrajinských územiach a oblastiach.

Podporoval a vykonával tak činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1424.

Vladimir Viktorovich PAVLOV

(Владимир Викторович ПАВЛОВ)

Dátum narodenia: 1.6.1976

Miesto narodenia: Čeľabinsk, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Člen Štátnej dumy, ktorý 21. decembra 2022 hlasoval za návrh zákona č. 242406-8 o zmluvnom systéme, na základe ktorého si ruská vláda privlastnila právo regulovať verejné obstarávanie v štyroch protiprávne anektovaných ukrajinských územiach a oblastiach.

Podporoval a vykonával tak činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Dátum narodenia: 11.2.1953

Miesto narodenia: Ploskim, bývalý ZSSR (dnešné Stanovoje, Rusko)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Vladimir Bulavin je vedúcim Federálnej colnej služby Ruskej federácie a členom Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Ako vedúci Federálnej colnej služby dohliada na úsilie o zabezpečenie paralelného dovozu do Ruska s cieľom porušiť obchodné a colné obmedzenia. Schválil tiež otvorenie úradov a uplatňovanie priamej právomoci nad colnými konaniami na protiprávne anektovaných územiach Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti a povinné uplatňovanie ruského colného kódexu na uvedených územiach.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1426.

Yevgeny Alexandrovich PRIMAKOV

alias Yevgeny Primakov Jr.

alias Yevgeny Sandro

(Евгений Александрович ПРИМАКОВ

alias Евгений Примаков-младший

alias Евгений Сандро)

Dátum narodenia: 29.4.1976

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Yevgeny Primakov je vedúcim Federálnej agentúry pre Spoločenstvo nezávislých štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a medzinárodnú humanitárnu spoluprácu (Rossotrudničestvo), ktorá je federálnym výkonným orgánom zodpovedným za poskytovanie štátnych služieb a správu štátneho majetku s cieľom podporovať a rozvíjať medzinárodné vzťahy medzi Ruskou federáciou a členskými štátmi Spoločenstva nezávislých štátov a inými cudzími krajinami, ako aj v oblasti medzinárodnej humanitárnej spolupráce.

Rossotrudničestvo aktívne organizuje medzinárodné podujatia zamerané na to, aby si široká verejnosť upevnila vnímanie okupovaných ukrajinských území ako ruských území. Ako vedúci tejto organizácie Yevgeny Primakov jasne preukazuje podporu útočnej vojne Ruska proti Ukrajine.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1427.

Vladimir Viktorovich SELIN

(Владимир Викторович СЕЛИН)

Dátum narodenia: 1.1.1955

Miesto narodenia: Voronežská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Vladimir Selin je riaditeľom Federálnej služby technickej a exportnej kontroly (FSTEK), ktorá podlieha Ministerstvu obrany Ruskej federácie. FSTEK je federálnym výkonným orgánom, ktorý zodpovedá za kontrolu a dohľad v oblasti informačnej bezpečnosti, a to aj vo vojenskej oblasti, a za vykonávanie vývozných kontrol. Z titulu tejto funkcie je zodpovedný za kontrolu a dohľad, ako aj tvorbu štátnej politiky v oblasti vývozných kontrol a vojensko-technickej spolupráce, v dôsledku čoho je zodpovedný za ruské vojnové úsilie vo všeobecnosti.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1428.

Alexey Gennadyevich KOMISSAROV

(Алексей Геннадиевич КОМИССАРОВ)

Dátum narodenia: 20.10.1969

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Alexey Komissarov je spolupredseda ústredia Všeruského ľudového frontu. Ľudový front pod jeho kontrolou a vedením poskytuje podporu ruskej vojne proti Ukrajine, a to aj prostredníctvom sociálnej kampane „Všetci za víťazstvo!“, vrátane zhromažďovania fyzických a finančných darov na podporu vojenských jednotiek tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1429.

Leonid Mikhailovich ROSHAL

(Леонид Михайлович РОШАЛЬ)

Dátum narodenia: 27.4.1933

Miesto narodenia: Livny, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Leonid Roshal je spolupredseda ústredia Všeruského ľudového frontu. Ľudový front pod jeho kontrolou a vedením poskytuje podporu ruskej vojne proti Ukrajine, a to aj prostredníctvom sociálnej kampane „Všetci za víťazstvo!“, vrátane zhromažďovania fyzických a finančných darov na podporu vojenských jednotiek tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“. Vydal tiež osobné vyhlásenia na podporu vojenskej akcie proti Ukrajine.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1430.

Elena Vladimirovna SHMELEVA

(Елена Владимировна ШМЕЛЕВА)

Dátum narodenia: 3.10.1971

Miesto narodenia: Leningrad, bývalý ZSSR (dnešný Petrohrad, Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Elena Shmeleva je spolupredsedníčka ústredia Všeruského ľudového frontu. Ľudový front pod jej vedením poskytuje podporu ruskej vojne proti Ukrajine, a to aj prostredníctvom sociálnej kampane „Všetci za víťazstvo!“, vrátane zhromažďovania fyzických a finančných darov na podporu vojenských jednotiek tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“.

Je tiež vedúcou vzdelávacieho fondu „Talent a úspech“ a predsedníčkou rady pre federálne územie „Sirius“. V tejto druhej uvedenej funkcii je zodpovedná za rokovania s orgánmi tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ ohľadne otvorenia ruských vzdelávacích centier v Doneckej oblasti.

Je preto zodpovedná za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1431.

Mikhail Mikhailovich KUZNETSOV

(Михаил Михайлович КУЗНЕЦОВ)

Dátum narodenia: 18.8.1979

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Všeruský ľudový front

Mikhail Kuznetsov je predseda výkonného výboru Všeruského ľudového frontu. V tejto funkcii je zodpovedný za organizáciu a realizáciu kampane „Všetko pre víťazstvo!“, ktorej cieľom je podporovať vojenské jednotky v tzv. „Doneckej ľudovej republike“ a „Luhanskej ľudovej republike“ položkami potrebnými na vojenské operácie. Je priamo zodpovedný za poskytovanie prostriedkov bojovníkom v týchto regiónoch.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1432.

Sergei Olegovich GORBUNOV

(Сергей Олегович ГОРБУНОВ)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Všeruský ľudový front

Sergei Gorbunov je zástupca predsedu výkonného výboru Všeruského ľudového frontu. V tejto funkcii je zodpovedný za organizáciu a realizáciu kampane „Všetko pre víťazstvo!“, ktorej cieľom je podporovať vojenské jednotky v tzv. „Doneckej ľudovej republike“ a „Luhanskej ľudovej republike“ položkami potrebnými na vojenské operácie. Je priamo zodpovedný za poskytovanie prostriedkov bojovníkom v týchto regiónoch.

Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, je zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1433.

Oleg Aleksandrovich TERLIAKOV

(Олег Александрович ТЕРЛЯКОВ)

Funkcia: Zástupca vedúceho Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor)

Dátum narodenia: 5.3.1979

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Andrei Yurievich Lipov

Subjekty, s ktorými je spojený: Roskomnadzor

Iné identifikačné údaje: Vojenská hodnosť: major

Oleg Terliakov je zástupca vedúceho Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ruská štátna agentúra zodpovedná za telekomunikácie, informačné technológie a masmédiá. Implementovala štátnu politiku cenzúry nezávislých médií.

Oleg Terliakov ako zástupca vedúceho Roskomnadzoru vedie riaditeľstvo pre udeľovanie telekomunikačných licencií a kontrolu a dohľad nad telekomunikáciami a je zodpovedný za rozhodnutia, ktoré viedli k obmedzeniu prístupu ruskej spoločnosti k informáciám a k zatvoreniu nezávislých ruských médií. Uvedenými krokmi sa vytvorila cenzúra, ktorá propaguje a schvaľuje útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine a zároveň jej pomáha.

Oleg Terliakov je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1434.

Vadim Alekseevich SUBOTIN / Vadim Alekseevich SUBBOTIN

(Вадим Алексеевич СУББОТИН)

Funkcia: Zástupca vedúceho Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor)

Dátum narodenia: 29.3.1983

Miesto narodenia: Svobodnyj-18, Amurská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Andrei Yurievich Lipov

Subjekty, s ktorými je spojený: Roskomnadzor

Vadim Subotin je zástupca vedúceho Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ruská štátna agentúra zodpovedná za komunikáciu, informačné technológie a masmédiá. Implementovala štátnu politiku cenzúry nezávislých médií.

Vadim Subotin ako zástupca vedúceho spoločnosti Roskomnadzor vedie riaditeľstvo pre udeľovanie licencií, kontrolu a dohľad v oblasti masovej komunikácie a riaditeľstvo pre kontrolu a dozor v oblasti elektronických komunikácií. V tejto funkcii je zodpovedný za rozhodnutia, ktoré viedli k obmedzeniu prístupu ruskej spoločnosti k informáciám a k zatvoreniu nezávislých ruských médií. Uvedenými krokmi sa vytvára cenzúra, ktorá propaguje a schvaľuje ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine a zároveň jej napomáha.

Vadim Subotin je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1435.

Vasiliy Sergeevich OSMAKOV

(Василий Сергеевич ОСЬМАКОВ)

Funkcia: námestník ministra priemyslu a obchodu (od roku 2016)

Dátum narodenia: 8.6.1983

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Vasiliy Osmakov je od roku 2016 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1436.

Oleg Evgenievich BOCHAROV

(Олег Евгеньевич БОЧАРОВ)

Funkcia: námestník ministra priemyslu a obchodu (od roku 2017)

Dátum narodenia: 18.6.1968

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

DIČ: 773116543703

Oleg Bocharov je od roku 2017 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1437.

Kirill Alekseevich LYSOGORSKY

(Кирилл Алексеевич ЛЫСОГОРСКИЙ)

Funkcia: námestník ministra priemyslu a obchodu (od roku 2022)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Kirill Lysogorsky je od októbra 2022 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1438.

Vasily Viktorovich SHPAK

(Василий Викторович ШПАК)

Funkcia: námestník ministra priemyslu a obchodu (od roku 2021)

Dátum narodenia: 8.4.1977

Miesto narodenia: Kujbyšev, bývalý ZSSR (dnes: Samara, Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo dokladu totožnosti: ITIN 631908586556

Vasily Shpak je od roku 2021 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1439.

Alexey Sergeevich BESPROZVANNYKH

(Алексей Сергеевич БЕСПРОЗВАННЫХ)

Funkcia: námestník ministra priemyslu a obchodu

Dátum narodenia: 23.8.1979

Miesto narodenia: Leninogorsk, Kazašská sovietska socialistická republika, bývalý ZSSR (dnes: Ridder, Kazachstan)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

DIČ: 222408092578

Alexey Besprozvannykh je od roku 2017 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je Alexey Besprozvannykh zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1440.

Ekaterina Gennadievna PRIEZZHEVA

(Екатерина Геннадьевна ПРИЕЗЖЕВА)

Funkcia: námestníčka ministra priemyslu a obchodu (od roku 2023)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Ekaterina Priezzheva je od roku 2023 námestníčkou ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestníčka ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je Ekaterina Priezzheva zodpovedná za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1441.

Albert Anvarovich KARIMOV

(Альберт Анварович КАРИМОВ)

Funkcia: námestník ministra priemyslu a obchodu (od roku 2022)

Dátum narodenia: 23.1.1976

Miesto narodenia: Kazaň, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Adresa: 125039, Moscow, Presnenskaya emb., 10, building 2

Albert Karimov je od roku 2022 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1442.

Viktor Leonidovich YEVTUKHOV

(Виктор Леонидович ЕВТУХОВ)

Funkcia: Námestník ministra priemyslu a obchodu (od roku 2012), štátny tajomník ministerstva priemyslu a obchodu (od roku 2014)

Dátum narodenia: 2.3.1968

Miesto narodenia: Leningrad, bývalý ZSSR (dnešný Petrohrad, Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

DIČ: 781001361883

Viktor Yevtukhov je od roku 2012 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. V roku 2014 bol vymenovaný za štátneho tajomníka. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra a štátny tajomník na ministerstve priemyslu a obchodu je zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Funkcia: námestník ministra priemyslu a obchodu (od roku 2021)

Dátum narodenia: 13.2.1986

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Aleksey Uchenov je od roku 2021 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1444.

Mikhail Igorevich IVANOV

(Михаил Игоревич ИВАНОВ)

Funkcia: námestník ministra priemyslu a obchodu

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Mikhail Ivanov je od roku 2020 námestníkom ministra na ministerstve priemyslu a obchodu. Ministerstvo priemyslu a obchodu je federálny výkonný orgán zodpovedný za tvorbu štátnej politiky a právnu úpravu okrem iného v oblasti vojensko-priemyselného komplexu, činností v kozmickom priestore a rozvoja leteckých technológií. Ministerstvo vykonáva dohľad nad ruským zbrojným a obranným priemyslom a zohráva kľúčovú úlohu pri obstarávaní vojenského vybavenia používaného v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako námestník ministra na ministerstve priemyslu a obchodu je zodpovedný za kroky a činnosti ministerstva, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1445.

Tatyana Alexandrovna ILYUSHNIKOVA

(Татьяна Александровна ИЛЮШНИКОВА)

Funkcia: námestníčka ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 2.6.1976

Miesto narodenia: bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Subjekty, s ktorými je spojená: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Tatyana Ilyushnikova je námestníčkou ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jej funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Tatyana Ilyushnikova je preto zodpovedná za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1446.

Polina Viktorovna KRYUCHKOVA

(Полина Викторовна КРЮЧКОВА)

Funkcia: námestníčka ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 21.2.1972

Miesto narodenia: bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

DIČ: 504701121847

Subjekty, s ktorými je spojená: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Polina Kryuchkova je námestníčkou ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jej funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Polina Kryuchkova je preto zodpovedná za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1447.

Vladimir Evgenievich ILYICHEV

(Владимир Евгеньевич ИЛЬИЧЕВ)

Funkcia: námestník ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 28.9.1976

Miesto narodenia: bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Vladimír Ilyichev je námestníkom ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jeho funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Vladimir Ilyichev je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1448.

Ilya Eduardovich TOROSOV

(Илья Эдуардович ТОРОСОВ)

Funkcia: námestník ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 14.10.1982

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Ilya Torosov je námestníkom ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jeho funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Ilya Torosov je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1449.

Aleksey Igorevich KHERSONTSEV

(Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ)

Funkcia: námestník ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 21.8.1980

Miesto narodenia: Lesnoj, Sverdlovská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

DIČ: 663004268009

Subjekty, s ktorými je spojený: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Aleksey Khersontsev je námestníkom ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jeho funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Aleksey Khersontsev je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1450.

Sergey Makarovich NAZAROV

(Сергей Макрович НАЗАРОВ)

Funkcia: námestník ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 27.7.1961

Miesto narodenia: Kizel, Permský kraj, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

DIČ: 616402746272

Subjekty, s ktorými je spojený: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Sergej Nazarov je námestníkom ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jeho funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Sergey Makarovich Nazarov je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1451.

Dmitriy Valer’yevich VOLVACH

(Дмитрий Валерьевич ВОЛЬВАЧ)

Funkcia: námestník ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 8.7.1972

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Dmitriy Volvach je námestníkom ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jeho funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Dmitriy Volvach je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1452.

Dmitriy Sergeevich VAKHRUKOV

(Дмитрий Сергеевич ВАХРУКОВ)

Funkcia: námestník ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 1983

Miesto narodenia: bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Dmitriy Vakhrukov je námestníkom ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jeho funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Dmitriy Vakhrukov je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1453.

Murat Anatolyevich KEREFOV

(Мурат Анатольевич КЕРЕФОВ)

Funkcia: námestník ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Dátum narodenia: 1978

Miesto narodenia: Naľčik, Kabardsko-balkarská republika, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Murat Kerefov je námestníkom ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jeho funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Murat Kerefov je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1454.

Maxim Andreevich KOLESNIKOV

(Максим Андреевич КОЛЕСНИКОВ)

Funkcia: námestník ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja

Miesto narodenia: bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Maxim Kolesnikov je námestníkom ministra na ruskom ministerstve hospodárskeho rozvoja. Počas výkonu jeho funkcie sa ministerstvo hospodárskeho rozvoja zapája do činností, ktorých cieľom je narušiť a ohroziť územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane opatrení na preskúmanie hospodárskeho potenciálu anektovaných ukrajinských oblastí (Chersonskej, Záporožskej a tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“), ako aj činností na podporu opatrení ruskej vlády v oblasti vojnového hospodárstva. Maxim Kolesnikov je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny, a je fyzickou osobou, ktorá podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

1455.

Alexey Nikolaievich PARIKIN

(Алексей Николаевич ПАРИКИН)

Funkcia: „prvý zástupca guvernéra“ protiprávne anektovaného mesta Sevastopol, predtým „zástupca guvernéra“ protiprávne anektovaného mesta Sevastopol

Dátum narodenia: 3.12.1978

Miesto narodenia: Makariev, Kostromská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Alexey Parikin je takzvaný „prvý zástupca guvernéra“„federálneho mesta“ Sevastopol. V uvedenej funkcii je Alexey Parikin zodpovedný za vykonávanie štátnych politík vrátane protiprávneho uznania „federálneho mesta“ Sevastopol. Vzhľadom na uvedenú funkciu a svoje konanie je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1456.

Sergey Yurievich TOLMACHEV

(Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ)

Funkcia: „zástupca guvernéra“ protiprávne anektovanej Záporožskej oblasti.

Bývalý „zástupca guvernéra“ protiprávne anektovaného mesta Sevastopol

Dátum narodenia: 1972

Miesto narodenia: Krasnojarsk, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: prezident Vladimír Putin

Sergey Tolmachev je takzvaný „zástupca guvernéra“ Záporožskej oblasti a bývalý zástupca guvernéra protiprávne anektovaného mesta Sevastopol. V uvedených funkciách sa Sergey Tolmachev zapájal do prípravy organizácie miestnych a parlamentných „volieb“ v protiprávne anektovanej oblasti Ukrajiny. Sergey Tolmachev bol zapojený aj do organizovania protiprávnych referend, ktoré sa konali v septembri 2022 v protiprávne anektovanej Záporožskej oblasti Ukrajiny. V uvedených funkciách je Sergey Tolmachev zodpovedný za vykonávanie štátnych politík vrátane protiprávneho uznania Záporožskej oblasti. Vzhľadom na uvedené postavenie a svoje konanie je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1457.

Vyacheslav Nikolaevich SMIRNOV

(Вячеслав Николаевич СМИРНОВ)

Funkcia: poradca podpredsedu Štátnej rady kancelárie prezidenta

Dátum narodenia: 10.2.1969

Miesto narodenia: bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Boris Yakovlevich Rapoport

Vyacheslav Smirnov bol vymenovaný, aby dohliadal na komunálne voľby v okupovaných oblastiach na Ukrajine a organizoval hlasovanie. Je tiež zamestnaný v sekcii činností Štátnej rady kancelárie prezidenta Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie interakcie prezidenta Ruskej federácie s odbornými organizáciami a za monitorovanie a analýzu sociálnych procesov. Táto sekcia sa intenzívne zapája do volebných procesov. V uvedenej funkcii je zodpovedný za vykonávanie ruských štátnych politík vrátane protiprávneho začlenenia ukrajinských oblastí do ruských štátnych štruktúr. Vzhľadom na uvedenú funkciu a svoje konanie je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1458.

Andriy Yuriovych TROFIMOV

alias Andrey Yurievych TROFIMOV

po ukrajinsky:

Андрiй Юрiйович ТРОФIМОB

po rusky:

Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ

Dátum narodenia: 14.8.1972

Miesto narodenia: Simferopol, Krym, bývalý ZSSR (dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Pohlavie: muž

Adresa: 86 Kyivskya St. Apt. 53, Simferopol, Crimea, Ukrajina

DIČ: 2652410875

Andriya Trofimova vymenovala ruská vláda za zástupcu vedúceho Ruskom kontrolovanej vojensko-civilnej správy v Záporožskej oblasti. Okrem toho je riaditeľom Krymskej únie novinárov. Andriy Trofimov na uvedených pozíciách pomáha zabezpečovať vykonávanie politík ruskej vlády na okupovaných územiach. Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1459.

Pavlo Igorovych FILIPCHUK

alias Pavlo Igorevich FILIPCHUK

po ukrajinsky:

Павло Iгорович ФIЛIПЧУК

po rusky:

Павел Игоревич ФИЛИПЧУК

Funkcia: vedúci správy mesta Kachovka vymenovaný Ruskom

Dátum narodenia: 5.7.1983

Miesto narodenia: Zoločiv, Ľvovská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Pohlavie: muž

Adresa: 128 K. Libknekhta Street, Kherson, Kherson Region, Ukrajina;

25 Zolina Street, Kakhovka, Kherson region, Ukrajina

DIČ: 3050100254 (Ukrajina)

Pavla Filipchuka vymenovala ruská vláda za vedúceho správy obsadeného mesta Kachovka. Pavlo Filipchuk na uvedenej pozícii pomáha zabezpečovať vykonávanie politík ruskej vlády na okupovanom území. Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1460.

Alexander Semyonovich SANCHIK

(Александр Семёнович САНЧИК)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálporučík

veliteľ 35. kombinovanej armády

Dátum narodenia: 15.10.1966

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Alexander Sanchik je ruský vojenský vodca a veliteľ 35. kombinovanej armády. 35. kombinovaná armáda zaútočila na Ukrajinu zo severu. Ako veliteľ 35. kombinovanej armády je zodpovedný za činnosť svojej jednotky. Alexander Sanchik je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1461.

Alexander Vladimirovich NOVIKOV

(Александр Владимирович НОВИКОВ)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálmajor

vedúci riaditeľstva pre konštrukciu a vývoj bezpilotných vzdušných prostriedkov

Dátum narodenia: 28.11.1964

Miesto narodenia: obec Meria, bývalá Gruzínska SSR (dnešné Gruzínsko)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Alexander Novikov je ruský vojenský vodca a vedúci riaditeľstva pre konštrukciu a vývoj bezpilotných vzdušných prostriedkov. Ruské ozbrojené sily na Ukrajine opakovane využívajú drony proti vojenským a civilným cieľom. Alexander Novikov je ako vedúci riaditeľstva pre konštrukciu a vývoj bezpilotných vzdušných prostriedkov zodpovedný za vývoj bezpilotných vzdušných prostriedkov, ktoré používajú ruské ozbrojené sily. Alexander Novikov je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1462.

Alexey Vyacheslavovich AVDEEV

(Алексей Вячеславович АВДЕЕВ)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálmajor

veliteľ 3. vislianskej motostreleckej divízie nositeľky Radu červenej zástavy, Radu Suvorova a Radu Kutuzova

Dátum narodenia: 22.3.1976

Miesto narodenia: Kursk, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: ruská armáda

Alexey Avdeev je ruský vojenský vodca a veliteľ 3. vislianskej motostreleckej divízie nositeľky Radu červenej zástavy, Radu Suvorova a Radu Kutuzova. 3. motostrelecká divízia bola nasadená v častiach Ukrajiny, v ktorých ruská armáda spáchala brutálne činy proti civilistom. Ako veliteľ 3. motostreleckej divízie je zodpovedný za činnosť svojej jednotky. Alexey Avdeev je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1463.

Evgeny Nikolaevich ZHURAVLEV

(Евгений Николаевич ЖУРАВЛЕВ)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálmajor

veliteľ gardovej 4. (Kantemirovskovej) tankovej divízie tankovej armády západného vojenského okruhu

Dátum narodenia: 20.3.1978

Miesto narodenia: Chabarovská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Evgeny Zhuravlev je ruský vojenský vodca a veliteľ gardovej 4. (Kantemirovskovej) tankovej divízie tankovej armády západného vojenského okruhu. Gardová 4. (Kantemirovsková) tanková divízia sa zúčastnila na útočnej vojne proti Ukrajine. Ako veliteľ gardovej 4. (Kantemirovskovej) tankovej divízie je zodpovedný za činnosť svojej jednotky. Evgeny Zhuravlev je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1464.

Georgy Ivanovich SHUVAEV

(Георгий Иванович ШУВАЕВ)

Funkcia: ruský vojenský vodca – plukovník

Veliteľ raketových oddielov a delostrelectva 1. tankovej armády (vojenská jednotka 73621) západného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl

Dátum narodenia: 6.5.1969

Miesto narodenia: Stary Oskol, Belgorodská oblasť, predtým ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Georgy Shuvaev je ruský vojenský vodca a veliteľ raketových oddielov a delostrelectva 1. tankovej armády (vojenská jednotka 73621) západného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl. Raketové oddiely a delostrelectvo 1. tankovej armády (vojenská jednotka 73621) sa zúčastnili na útočnej vojne proti Ukrajine. Ako veliteľ raketových oddielov a delostrelectva 1. tankovej armády (vojenská jednotka 73621) západného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl je zodpovedný za ich činnosť. Georgy Shuvaev je teda zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1465.

Mikhail Mikhailovich MATVEEVSKY

(Михаил Михайлович МАТВЕЕВСКИЙ)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálporučík

veliteľ raketových oddielov a delostrelectva pozemných síl Ruskej federácie

Dátum narodenia: 1.1.1963

Miesto narodenia: obec Kobylsk, okres Kičmengo-Gorodec, Vologodská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Mikhail Matveevsky je ruský vojenský vodca a veliteľ raketových oddielov a delostrelectva pozemných síl Ruskej federácie. V útočnej vojne proti Ukrajine ruská armáda opakovane používala rakety proti vojenským a civilným cieľom. Ako veliteľ raketových oddielov a delostrelectva pozemných síl Ruskej federácie je zodpovedný za bombardovanie Ukrajiny. Mikhail Matveevsky je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1466.

Mikhail Stepanovich ZUSKO

(Михаил Степанович ЗУСЬКО)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálporučík

náčelník štábu západného zoskupenia

bývalý veliteľ 58. kombinovanej armády južného vojenského okruhu

Dátum narodenia: 24.5.1972

Miesto narodenia: Vetly, Volynská oblasť, bývalá Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Mikhail Zusko je ruským vojenským vodcom a náčelník štábu západného zoskupenia ruských ozbrojených síl. Západné zoskupenie sa zúčastňuje na útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Ako náčelník štábu západného zoskupenia ruských ozbrojených síl je zodpovedný za jeho činnosť. Mikhail Zusko je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1467.

Mikhail Yuryevich TEPLINSKIY

(Михаил Юрьевич ТЕПЛИНСКИЙ)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálplukovník

veliteľ vzdušných síl ozbrojených síl Ruskej federácie

Dátum narodenia: 9.1.1969

Miesto narodenia: Mospino, Donecká oblasť, bývalá Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Mikhail Teplinskiy je ruský vojenský vodca a veliteľ vzdušných síl ozbrojených síl Ruskej federácie. Vzdušné sily ozbrojených síl Ruskej federácie sa zúčastnili na útočnej vojne proti Ukrajine a nachádzali sa na mieste streľby do obyvateľov mesta Buča. Ako veliteľ vzdušných síl ozbrojených síl Ruskej federácie je zodpovedný za ich činnosť. Mikhail Teplinskiy je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1468.

Nikolay Mikhailovich PARSHIN

(Николай Михайлович ПАРШИН)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálporučík

vedúci hlavného riaditeľstva pre rakety a delostrelectvo Ministerstva obrany Ruskej federácie

Dátum narodenia: 20.12.1962

Miesto narodenia: obec Mordovskoje-Kolomasovo, bývalá Mordvianska ASSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Nikolay Parshin je ruský vojenský vodca a vedúci hlavného riaditeľstva pre rakety a delostrelectvo Ministerstva obrany Ruskej federácie V útočnej vojne proti Ukrajine ruská armáda opakovane používala rakety proti vojenským a civilným cieľom. Ako vedúci hlavného riaditeľstva pre rakety a delostrelectvo Ministerstva obrany Ruskej federácie je zodpovedný za bombardovanie Ukrajiny. Nikolay Parshin je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1469.

Oleg Yurievich TSOKOV

(Олег Юрьевич ЦОКОВ)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálmajor

veliteľ 144. motostreleckej divízie 20. kombinovanej armády ozbrojených síl Ruskej federácie

Dátum narodenia: 23.9.1971

Miesto narodenia: bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Oleg Tsokov je ruský vojenský vodca a veliteľ 144. motostreleckej divízie 20. kombinovanej armády ozbrojených síl Ruskej federácie. 144. motostrelecká divízia 20. kombinovanej armády ozbrojených síl Ruskej federácie sa zúčastnila na útočnej vojne proti Ukrajine. Ako veliteľ 144. motostreleckej divízie 20. kombinovanej armády ozbrojených síl Ruskej federácie zodpovedá za jej činnosť. Oleg Tsokov je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1470.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

(Рамиль Рахматуллович ИБАТУЛЛИН)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálmajor

veliteľ divízie 90. gardovej tankovej divízie

Dátum narodenia: 22.10.1976

Miesto narodenia: Bagiševo, Apastovský okres, Tatarstan, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Ramil Ibatullin je ruský vojenský vodca a veliteľ 90. gardovej tankovej divízie. 90. gardová tanková divízia sa zúčastnila na útočnej vojne proti Ukrajine. Ako veliteľ 90. gardovej tankovej divízie je zodpovedný za jej činnosť. Ramil Ibatullin je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1471.

Sergey Viktorovich KARAKAEV

(Сергей Викторович КАРАКАЕВ)

Funkcia: ruský vojenský vodca – generálplukovník

veliteľ strategických raketových síl

Dátum narodenia: 4.6.1961

Miesto narodenia: obec Ivano-Sljusarevka, Krasnodarská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Sergey Karakaev je ruský vojenský vodca a veliteľ strategických raketových síl Ruskej federácie. Ruské vojenské rakety výrazne zasiahli civilnú infraštruktúru – najmä zásobovanie elektrinou a vodou – na celej Ukrajine. Ako veliteľ strategických raketových síl je zodpovedný za strategické bombardovanie civilnej infraštruktúry na Ukrajine. Sergey Karakaev je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1472.

Lenara Khakimovna IVANOVA

(Ленара Хакимовна ИВАНОВА)

Funkcia: podpredsedníčka vlády Baškirskej republiky a ministerka rodiny, práce a sociálnej ochrany Baškirskej republiky

Štátna príslušnosť: ruská

Dátum narodenia: 31.12.1969

Miesto narodenia: Neftekamsk, bývalá Baškirská ASSR, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Pohlavie: žena

Lenara Ivanova je podpredsedníčka vlády Baškirskej republiky a ministerka rodiny, práce a sociálnej ochrany Baškirskej republiky. V uvedených funkciách je zodpovedná za protiprávnu deportáciu ukrajinských detí do Ruskej federácie. Rusko od začiatku svojej útočnej vojny proti Ukrajine deportovalo mnohých ukrajinských civilistov do oblastí okupovaných Ruskom alebo do samotného Ruska, pričom týmto civilistom často znemožňuje alebo sťažuje bezpečný prechod do neokupovaných častí Ukrajiny. Lenara Ivanova je jednou z kľúčových osôb zapojených do nútenej deportácie ukrajinských detí do Ruska a ich následnej protiprávnej adopcie zo strany ruských rodín. Lenara Ivanova svojím konaním porušuje práva ukrajinských detí a ukrajinské právo a správny poriadok.

Lenara Ivanova je preto zodpovedná za vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1473.

Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN

alias Vyacheslav DUHIN

(Вячеслав Вячеславович ДУХИН)

Funkcia: zástupca predsedu Moskovskej oblastnej dumy

Štátna príslušnosť: ruská

Dátum narodenia: 30.6.1980

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Pohlavie: muž

Vyacheslav Dukhin je zástupcom predsedu Moskovskej oblastnej dumy. V uvedenej funkcii priamo prispieva k nezákonnej deportácii a nezákonnej adopcii ukrajinských detí. Uľahčuje nezákonnú adopciu ukrajinských detí do rodín žijúcich v jeho oblasti a snaží sa zabezpečiť ruské občianstvo pre tieto nezákonne deportované ukrajinské deti. Jeho činnosti sú súčasťou širšej stratégie Ruskej federácie zameranej na nezákonnú deportáciu ukrajinských občanov. Rusko od svojej útočnej vojny proti Ukrajine deportovalo mnohých ukrajinských civilistov do oblastí okupovaných Ruskom alebo do samotného Ruska, pričom uvedeným civilistom často znemožňuje alebo sťažuje bezpečný prechod do neokupovaných častí Ukrajiny. Vyacheslav Dukhin je jednou z kľúčových osôb zapojených do nútenej deportácie ukrajinských detí do Ruska a ich následnej nezákonnej adopcie do ruských rodín. Vyacheslav Dukhin svojím konaním porušuje práva ukrajinských detí a ukrajinské právo a správny poriadok.

Vyacheslav Dukhin je preto zodpovedný za vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1474.

Tatiana Nikolaevna MOSKALKOVA

(Татьяна Николаевна МОСКАЛЬКОВА)

Funkcia: komisárka Ruskej federácie pre ľudské práva

Štátna príslušnosť: ruská

Dátum narodenia: 30.5.1955

Miesto narodenia: Vitebsk, bývalá Bieloruská SSR (dnešné Bielorusko)

Pohlavie: žena

Údajná adresa: Moskva, Ruská federácia

Tatiana Moskalkova je komisárkou Ruskej federácie pre ľudské práva. V uvedenej funkcii plní úlohu kľúčovej spolupracovníčky vlády, ktorá aktívne podporuje oficiálnu rétoriku popierajúcu, že by Rusko vykonávalo „filtráciu“ a deportáciu ukrajinského obyvateľstva. Hodnoverné zdroje potvrdzujú, že „filtračné“ tábory sú súčasťou veľkého úsilia Ruska o „filtráciu“ ukrajinského obyvateľstva ako prostriedku na potlačenie ukrajinského odporu a vymáhania lojálnosti medzi zostávajúcim obyvateľstvom. V rámci ruských „filtračných“ operácií ruské sily a ich zástupcovia vypočúvali, zadržiavali a násilne deportovali 900 000 až 1,6 milióna ukrajinských občanov vrátane tisícov detí.

Tatiana Moskalkova vo svojich rôznych verejných vystúpeniach neustále popiera, že by dochádzalo k deportácii ukrajinských občanov, čím aktívne šíri dezinformácie v mene vlády Ruskej federácie a v jej prospech.

Tatiana Moskalkova je preto zodpovedná za vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1475.

Viktoria Vyacheslavovna YAKIMOVA

(Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА)

Funkcia: predsedníčka správnej rady Gulfstream Foundation a prispievateľka tzv. „charitatívnej“ akcie Ruska s názvom „Deťom do rúk“

Štátna príslušnosť: ruská

Miesto narodenia: Roveňky, Ukrajina

Pohlavie: žena

Subjekty, s ktorými je spojená: Gulfstream Foundation

Viktoria Yakimova je jednou z hlavných prispievateľov tzv. „humanitárnej misie“ Ruska s názvom „Deťom do rúk“. V rámci akcie „Deťom do rúk“ sa ruské orgány pod vedením Ruskej komisie pre práva detí snažia počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine nezákonne deportovať a nezákonne určovať na adopciu ukrajinské deti pod zámienkou „humanitárnej pomoci“. Viktoria Yakimova na rôznych verejných vystúpeniach potvrdila, že aktívne prispieva k činnosti akcie „Deťom do rúk“. Pravidelne plní úlohu hlavnej hovorkyne tejto tzv. „humanitárnej misie“. Je dôležité poznamenať, že Rusko od začiatku útočnej vojny proti Ukrajine deportovalo mnohých ukrajinských civilistov do oblastí okupovaných Ruskom alebo do samotného Ruska, pričom uvedeným civilistom často znemožňuje alebo sťažuje bezpečný prechod do neokupovaných častí Ukrajiny. Viktoria Yakimova je jednou z kľúčových osôb zapojených do nútenej deportácie ukrajinských detí do Ruska a ich následnej nezákonnej adopcie do ruských rodín. Viktoria Yakimova svojím konaním porušuje práva ukrajinských detí a ukrajinské právo a správny poriadok.

Viktoria Yakimova je preto zodpovedná za vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1476.

Hayk Arsenovich GASPARYAN

alias Ayk Arsenovich GASPARYAN

alias „Abrek“

Айк Арсенович ГАСПАРЯН

Dátum narodenia: 20.7.1991

Štátna príslušnosť: arménska

Pohlavie: muž

Funkcia: veliteľ útočných síl Wagnerovej skupiny počas boja o Soledar na Ukrajine

Hayk Gasparyan, známy ako „Abrek“, je veliteľom útočných síl Wagnerovej skupiny na Ukrajine. Počas boja o Soledar v Doneckej oblasti Ukrajiny v januári 2023 slúžil ako veliteľ uvedených útočných síl a 31. decembra 2022 mu prezident Ruskej federácie udelil vyznamenanie za hrdinskú odvahu v boji v súvislosti s jeho účasťou na vojnovom úsilí na Ukrajine. Vo svojej funkcii je priamo zodpovedný za koordináciu a plánovanie operácií v rámci ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1477.

Anton Olegovich ELIZAROV

alias YELIZAROV

Антон Олегович ЕЛИЗАРОВ

Dátum narodenia: 1981

Miesto narodenia: Rostovská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Funkcia: vojenský veliteľ Wagnerovej skupiny

Anton ELIZAROV, krycie meno „Lotus“, je vojenský veliteľ Wagnerovej jednotky zodpovedný za obsadenie ukrajinského mesta Soledar v januári 2023. Vo svojej funkcii je zodpovedný za koordináciu a plánovanie operácií a vysielanie žoldnierov. Aktívne sa zúčastňuje na ruskej útočnej vojne proti Ukrajine. Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1478.

Alexandr Semenovich BROD

(Александр Семёнович БРОД)

Funkcia: člen Prezidentskej rady pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva

predseda koordinačnej rady celoruskej verejnej organizácie „Lawyers for the rights and worthy life of a person“ (Právnici za práva a hodnotný život osoby)

Dátum narodenia: 19.8.1969

Miesto narodenia: Kujbyšev, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Alexandr Brod je ruský právnik a obhajca ľudských práv lojálny voči Kremľu. Je členom Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva. Od začiatku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine zdôvodňuje inváziu Ruska a šíri ruskú propagandu a dezinformácie o vojne. Poprel zodpovednosť ozbrojených síl Ruskej federácie za vojnové zločiny spáchané v Buči, pričom z masakru nepravdivo obvinil ukrajinské sily. Šíri aj nepodložené tvrdenia o údajných nacistických zločinoch spáchaných ukrajinskou vládou proti jej vlastnému ľudu.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Osoby, s ktorými je spojený: prezident Vladimir Putin

Subjekty, s ktorými je spojený: Prezidentská rada pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva

celoruská verejná organizácia „Lawyers for the rights and worthy life of a person“ (Právnici za práva a hodnotný život osoby)

 

 

1479.

Valery Aleksandrovich FADEYEV

(Валерий Алексаандрович ФАДЕЕВ)

Funkcia: novinár, bývalý tajomník Občianskej komory Ruskej federácie, úradujúci predseda Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva

Dátum narodenia: 10.10.1960

Miesto narodenia: Taškent, bývalá Uzbecká SSR (dnešný Uzbekistan)

Štátna príslušnosť: ruská

Valery Fadeyev je členom Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva. Pomohol podriadiť tento orgán politickej línii vlády Ruskej federácie v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu. Je poradcom Vladimira Putina.

Od začiatku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine zdôvodňuje inváziu Ruska a šíri ruské dezinformácie o vojne a vojnovú propagandu. Podporil protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola Ruskou federáciou v roku 2014 a protiprávne referendá na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny v roku 2022.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: prezident Vladimir Putin

Subjekty, s ktorými je spojený: Prezidentská rada pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva

 

 

1480.

Igor Stanislavovich ASHMANOV

(Игорь Станиславович АШМАНОВ)

Funkcia: člen Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, expert na informačné technológie, generálny riaditeľ spoločnosti Ashmanov & Partners, prezident Kribrumu

Dátum narodenia: 9.1.1962

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Igor Ašmanov je ruský odborník a podnikateľ v oblasti IT. Je členom Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva. Počas prezidentskej kampane v roku 2018 bol dôverníkom vtedajšieho kandidáta Vladimira Putina.

Od začiatku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine zdôvodňuje inváziu Ruska a šíri ruskú propagandu a dezinformácie o vojne. Obhajoval posilnenie vojnovej cenzúry v Ruskej federácii.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Valery Fadeyev

Subjekty, s ktorými je spojený: Prezidentská rada pre občiansku spoločnosť a ľudské práva

Ashmanov & Partners, Kribrum

 

 

1481.

Kirill Valeryevich VYSHINSKY

(po rusky: Кирилл Валериевич ВЫШИНСКИЙ;

po ukrajinsky: Кирило Валерiйович ВИШИНСЬКИЙ)

Funkcia: člen Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, výkonný riaditeľ mediálnej skupiny Rossiya Segodnya

Dátum narodenia: 19.2.1967

Miesto narodenia: Dnipro, bývalá Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ruská, ukrajinská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Valery Fadeyev

Kirill Vyšinskij je ruský propagandista. Je výkonným riaditeľom ruskej mediálnej skupiny Rossiya Segodnya, ktorá je napojená na vládu a financovaná z federálneho rozpočtu Ruskej federácie. Prostredníctvom svojho média Sputnik šírila Rossiya Segodnya prokremeľskú propagandu a dezinformácie o útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Kirill Vyšinskij je členom Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1482.

Alexandr Igorevich KOTS

(Александр Игоревич КОЦ)

Funkcia: člen Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, člen pracovnej skupiny pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (vojna) na Ukrajine, osobitný spravodajca denníka Komsomoľská Pravda

Dátum narodenia: 3.11.1978

Miesto narodenia: Sachalinská oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Alexandr Koc je osobitný spravodajca prokremeľského bulvárneho denníka Komsomoľská Pravda. Je členom Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, v rámci ktorej je členom pracovnej skupiny pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (vojnu) na Ukrajine.

Podporil útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine. Šíril ruské vojnové dezinformácie a propagandu o vojne a protiprávnych referendách na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. Vyzval na ruské útoky na civilnú infraštruktúru Ukrajiny bez ohľadu na to, ako to ovplyvní civilné obyvateľstvo Ukrajiny.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Valery Fadeyev

Subjekty, s ktorými je spojený: Prezidentská rada pre občiansku spoločnosť a ľudské práva

Komsomoľská Pravda

 

 

1483.

Marina Magomednebiyevna AKHMEDOVA

(Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА)

Funkcia: spisovateľka a novinárka,

redaktorka online vydania Regnum,

zástupkyňa šéfredaktora časopisu Russkiy Reporter,

členka Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva

Marina Achmedovová je ruská spisovateľka. Je členkou Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, v rámci ktorej je členkou pracovnej skupiny pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (vojnu) na Ukrajine.

Od začiatku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine podporuje inváziu Ruska a šíri ruskú propagandu a dezinformácie o vojne.

Je preto zodpovedná za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Dátum narodenia: 11.2.1977

Miesto narodenia: Tomsk, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Subjekty, s ktorými je spojená: Prezidentská rada pre občiansku spoločnosť a ľudské práva

Regnum

 

 

1484.

Maxim Adolfovich ZAMSHEV

(Максим Адольфович ЗАМШЕВ)

Funkcia: člen Prezidentskej rady pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva

šéfredaktor týždenníka Literaturnaya Gazeta, podpredseda rady moskovskej pobočky Zväzu spisovateľov Ruska, člen Zväzu novinárov Ruska

Maxim Zamšev je ruský spisovateľ. Je členom prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva. Je tiež šéfredaktorom týždenníka Literaturnaya Gazeta. Od začiatku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine podporuje inváziu Ruska a šíri ruskú propagandu a dezinformácie o vojne.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Dátum narodenia: 27.4.1972

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Valery Fadeyev

Subjekty, s ktorými je spojený: Prezidentská rada pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, celoruská verejná organizácia Zväz spisovateľov Ruska, týždenník Literaturnaya Gazeta

 

 

1485.

Nikolai Fyodorovich IVANOV

(Николай Фёдорович ИВАНОВ)

Funkcia: člen Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, predseda rady celoruskej verejnej organizácie Zväz spisovateľov Ruska

Dátum narodenia: 8.6.1956

Miesto narodenia: Strachovo, Brianska oblasť, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Nikolaj Ivanov je ruský spisovateľ a propagandista. Je členom Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva. Je tiež predsedom rady Zväzu spisovateľov Ruska.

Od začiatku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine podporuje konanie Ruska a šíri ruskú propagandu a dezinformácie o vojne. Verejne používal vojenský symbol „Z“, ktorý využíva ruská propaganda na podporu ruskej útočnej vojny proti Ukrajine.

Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Valery Fadeyev

Subjekty, s ktorými je spojený: Prezidentská rada pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, celoruská verejná organizácia Zväz spisovateľov Ruska

 

 

1486.

Yulia Alexandrovna BELEKHOVA

(Юлия Александровна БЕЛЕХОВА)

Funkcia: členka Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, vedúca pracovnej skupiny pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (vojnu) na Ukrajine, vedúca moskovskej regionálnej zložky proputinovskej politickej koalície Všeruský ľudový front

Yulia Belekhova je členkou Prezidentskej rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva a predsedníčkou pracovnej skupiny tejto rady pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (vojnu) na Ukrajine. Je tiež vedúcou moskovskej regionálnej zložky proputinovského Všeruského ľudového frontu. Podporila útočnú vojnu Ruska voči Ukrajine a zúčastnila sa na propagandistických podujatiach na podporu vojny.

Je preto zodpovedná za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Dátum narodenia: 10.11.1982

Miesto narodenia: Noginsk, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Subjekty, s ktorými je spojená: Prezidentská rada pre občiansku spoločnosť a ľudské práva

 

 

1487.

Vyacheslav Oleksandrovych BOGUSLAYEV

(Вячеслав Александрович БОГУСЛАЕВ)

Funkcia: generálny riaditeľ JSC MOTOR SICH

bývalý poslanec ukrajinského parlamentu

Dátum narodenia: 28.10.1938

Miesto narodenia: Oral/Uralsk, bývalý ZSSR (dnešný Kazachstan)

Štátna príslušnosť: ukrajinská, ruská

Pohlavie: muž

Vyacheslav Boguslayev je bývalý ukrajinský zástupca proruskej strany regiónov a hlavný akcionár spoločnosti JSC MOTOR SICH, ukrajinského výrobcu motorov lietadiel. Je zodpovedný za to, že ruskej armáde dodáva motory na výrobu a opravu bojových vrtuľníkov (Mi-8, Mi24, Mi28 a Ka-52), ktoré sa vo veľkej miere využívajú počas konfliktu na Ukrajine, najmä na začiatku vojny. Napriek konfliktu pokračoval v poskytovaní vojenského vybavenia ruským jednotkám. Je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1488.

Abualfazl NAZERI

(ابو الفضل نظری)

Funkcia: podpredseda predstavenstva Paravar Pars Company

Dátum narodenia: 14.9.1969

Miesto narodenia: Shahryar, Irán

Štátna príslušnosť: iránska

Pohlavie: muž

Číslo dokladu totožnosti: 4910857826 (Irán)

Subjekty, s ktorými je spojený: Paravar Pars Company

Abualfazl Nazeri je podpredseda predstavenstva spoločnosti Paravar Pars Company, ktorá vyrába bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV) pre vzdušné a kozmické sily (AF) Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) (IRGC AF) a testoval UAV pre námorné sily IRGC. Spoločnosť Paravar Pars Company sa podieľala najmä na výskume, vývoji a výrobe iránskych bezpilotných vzdušných prostriedkov Shahed-171, ktoré vyvinuli IRGC AF. Bezpilotné vzdušné prostriedky Shahed-171, ktoré sa vyrábajú v Iráne, používa Ruská federácia v útočnej vojne proti Ukrajine. Vo svojej funkcii je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1489.

Abulghasem VALAGOHAR

(Abolghasem VALAGOHAR

Abualqassem VALAGOHAR)

Funkcia: člen predstavenstva Paravar Pars Company

Dátum narodenia: 5.8.1969

Miesto narodenia: Behbahan, Irán

Štátna príslušnosť: iránska

Pohlavie: muž

Číslo dokladu totožnosti: 1860747957 (Irán)

Subjekty, s ktorými je spojený: Paravar Pars Company

Abulghasem Valagohar je člen predstavenstva spoločnosti Paravar Pars Company, ktorá vyrába bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV) pre vzdušné a kozmické sily (AF) Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) (IRGC AF) a testuje UAV pre námorné sily IRGC. Spoločnosť Paravar Pars Company sa podieľala najmä na výskume, vývoji a výrobe iránskych bezpilotných vzdušných prostriedkov Shahed-171, ktoré vyvinuli IRGC AF. Bezpilotné vzdušné prostriedky Shahed-171, ktoré sa vyrábajú v Iráne, používa Ruská federácia v útočnej vojne proti Ukrajine. Vo svojej funkcii je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1490.

Hossein SHAMSABADI

Funkcia: výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ Paravar Pars Company

Dátum narodenia: 4.6.1974

Miesto narodenia: Teherán, Irán

Štátna príslušnosť: iránska

Pohlavie: muž

Číslo dokladu totožnosti: 2181176574 (Irán)

Subjekty, s ktorými je spojený: Paravar Pars Company

Hossein Shamsabadi je výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ spoločnosti Paravar Pars Company, ktorá vyrába bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV) pre vzdušné a kozmické sily (AF) Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) (IRGC AF) a testuje UAV pre námorné sily IRGC. Spoločnosť Paravar Pars Company sa podieľala najmä na výskume, vývoji a výrobe iránskych bezpilotných vzdušných prostriedkov Shahed-171, ktoré vyvinuli IRGC AF. Bezpilotné vzdušné prostriedky Shahed-171, ktoré sa vyrábajú v Iráne, používa Ruská federácia v útočnej vojne proti Ukrajine. Vo svojej funkcii je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Funkcia: člen predstavenstva Qods Aviation Industries

Dátum narodenia: 2.5.1968

Miesto narodenia: Teherán, Irán

Štátna príslušnosť: iránska

Pohlavie: muž

Číslo dokladu totožnosti: 0052944492 (Irán)

Subjekty, s ktorými je spojený: Qods Aviation industries

Ghassem Damavandian je generálny riaditeľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Qods Aviation Industry (QAI), subjektu, ktorý predáva bezpilotné lietadlá Mohajer-6 Rusku, ktoré ich využíva vo svojej útočnej vojne proti Ukrajine. Vo svojej funkcii je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1492.

Kirill Alekseevich KLEIMENOV

(Кирилл Алексеевич КЛЕЙМЕНОВ)

Funkcia: zástupca generálneho riaditeľa, riaditeľ riaditeľstva pre informačné programy, člen správnej rady televízneho kanála Channel One (Pervyi Kanal)

Dátum narodenia: 20.9.1972

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Konstantin Ernst – generálny riaditeľ televíznej stanice Channel One, Rusko

Kirill Kleimenov je zástupca generálneho riaditeľa, riaditeľ riaditeľstva pre informačné programy a člen správnej rady významného ruského televízneho kanála Pervyi Kanal (Channel One), ktorý je pod trvalou priamou kontrolou Ruskej federácie. Pervyi Kanal rozširuje a podporuje politiky ruských orgánov prostredníctvom svojich propagandistických aktivít. Počas útočnej vojny proti Ukrajine je Pervyi Kanal jedným z najaktívnejších a najvýraznejších nástrojov šírenia kremeľskej rétoriky, ktorá podporuje vojnu agresívnymi komentármi a narúša územnú celistvosť Ukrajiny, podporuje protiprávnu anexiu Krymu a ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine.

25. 2. 2023

 

 

Subjekty, s ktorými je spojený: Channel One (Pervyi Kanal)

19 Akademika Korolyova Street Moscow 127427

Ruská federácia

Iné identifikačné údaje: bývalý televízny moderátor spravodajstva „Новости“ na kanáli Channel One (Pervyi Kanal); člen rady pre udeľovanie cien vlády Ruskej federácie v oblasti masmédií

Kirill Kleimenov má ako zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ riaditeľstva pre informačné programy priamy vplyv na obsah kanála Pervyi Kanal a na spôsob, akým informuje o ruskej útočnej vojne proti Ukrajine a krokoch ruskej vlády.

Podporuje tým činnosti a politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

1493.

Alexander Zavenovich

AKOPOV

(Александр Завенович АКОПОВ)

Funkcia: zástupca generálnej riaditeľky „National Media Group“

Dátum narodenia: 22.11.1957

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: BALANOVA Svetlana Evgenievna

БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна

generálna riaditeľka „NATIONAL MEDIA GROUP“

Alexander Akopov je zástupcom generálnej riaditeľky veľkého mediálneho holdingu National Media Group (NMG), ktorý kontroluje médiá, ktoré aktívne šíria propagandu a dezinformácie súvisiace s ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine. Je zástupcom Svetlany Balanovej, vedúcej NMG.

NMG je zakladateľom 28 mediálnych podnikov v Rusku vrátane Channel One, Channel 5, REN TV a STS, 78.ru a ďalších, ako aj celoštátnych novín Izvestia a Delovoy Peterburg. Alexander Akopov vykonáva popri funkcii zástupcu generálnej riaditeľky NMG aj funkciu generálneho riaditeľa STS, jedného z hlavných televíznych kanálov holdingu NMG.

25. 2. 2023

 

 

Zaradená na zoznam podľa rozhodnutia Rady 2014/145/SZBP zo 16.12.2022

KABAYEVA Alina Maratovna

КАБАЕВА Алина Маратовна

predsedníčka predstavenstva CJSC National Media Group

Zaradená na zoznam podľa rozhodnutia Rady 2014/145/SZBP z 3.6.2022

Subjekty, s ktorými je spojený:

National Media Group

Registračné číslo: 1087746152207

DIČ: 7704676655

Alexander Akopov je ako jeden z kľúčových vedúcich predstaviteľov NMG zodpovedný za podporu činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho je spojený so Svetlanou Balanovou.

 

 

 

Adresa: 119034, Moscow, Prechistenskaya embankment, 13, building 1, Rusko

Zaradený do zoznamu podľa rozhodnutia Rady 2014/145/SZBP zo 16.12.2022

Gas Industry Insurance Company SOGAZ – menšinový vlastník REN TV

Registračné číslo: 1027739820921

DIČ: 7736035485

Adresa: 107078, Moscow, Academician Sakharova Ave., 10, Rusko

Zaradený do zoznamu podľa rozhodnutia Rady 2014/145/SZBP z 28.2.2022

 

 

1494.

Evgeniy Vladimirovich BEKASOV

(Евгений Владимирович БЕКАСОВ)

Funkcia:

šéfredaktor televízneho kanála Rossiya 24

Dátum narodenia: 14.10.1980

Miesto narodenia: Kaliningrad, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Oleg Borisovich DOBRODEEV/Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ, generálny riaditeľ VGTRK Zaradený na zoznam podľa rozhodnutia Rady 2014/145/SZBP z 8. apríla 2022

Jevgenij Bekasov je šéfredaktor Rossiya 24, významného ruského televízneho kanála, ktorý je súčasťou VGTRK (vysielacia spoločnosť Štátna televízia a rozhlas Ruska), mediálneho holdingu vo vlastníctve a pod kontrolou Ruskej federácie. Rossiya 24 rozširuje a podporuje politiky ruských orgánov prostredníctvom propagandistických aktivít. Počas útočnej vojny proti Ukrajine je Rossiya 24 jedným z najaktívnejších a najdôležitejších nástrojov šírenia kremeľskej rétoriky tým, že podporuje vojnu agresívnymi komentármi a narúša územnú celistvosť Ukrajiny, podporuje protiprávnu anexiu Krymu a ruskú útočnú vojnu voči Ukrajine.

Ako šéfredaktor Rossiya 24 má priamy vplyv na spôsob, akým toto médium informuje o ruskej útočnej vojne voči Ukrajine a o krokoch, ktoré prijala ruská vláda. Preto podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Andrey Olegovich KONDRASHOV/Андрей Олегович КОНДРАШОВ, prvý zástupca generálneho riaditeľa VGTRK

Subjekty, s ktorými je spojený: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

 

 

 

 

vysielacia spoločnosť Štátna televízia a rozhlas Ruska (VGTRK)

Registračné číslo: 1027700310076

Adresa: 125373, Moscow, Pokhodnyy Proyezd 3-2, Rusko

125373, Москва город, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, Pоссия

Zaradený do zoznamu podľa rozhodnutia Rady 2014/145/SZBP zo 16.12.2022

 

 

1495.

Milosh Eduardovich WAGNER

(Милош Эдуардович ВАГНЕР)

Funkcia: Zástupca vedúceho Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor)

Dátum narodenia: 14.10.1979

Miesto narodenia: Uchta, Komijská republika, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Andrey Yurievich Lipov

Subjekty, s ktorými je spojený: Roskomnadzor

Miloš Wagner je zástupca vedúceho Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ruská štátna agentúra zodpovedná za telekomunikácie, informačné technológie a masmédiá. Implementovala štátnu politiku cenzúry voči nezávislým médiám.

Miloš Wagner ako zástupca vedúceho Roskomnadzoru dohliada na oddelenie ochrany práv subjektov s osobnými údajmi a Úrad pre právnu podporu. Je zodpovedný za rozhodnutia, ktoré viedli k obmedzeniu prístupu ruskej spoločnosti k informáciám, dohľadu nad ruskými používateľmi internetu a zatvoreniu nezávislých ruských médií. Týmito krokmi sa vytvára cenzurovaný informačný priestor, ktorý propaguje ruskú útočnú vojnu voči Ukrajine, pomáha jej a schvaľuje ju.

Miloš Wagner je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1496.

Vladimir Viktorovich LOGUNOV

(Владимир Викторович ЛОГУНОВ)

Funkcia: zástupca vedúceho Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor)

Dátum narodenia: 1.11.1982

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Andrey Yurievich Lipov

Subjekty, s ktorými je spojený: Roskomnadzor

Iné identifikačné údaje: úradujúci štátny radca Ruskej federácie, 2. trieda

Vladimir Logunov je zástupca vedúceho Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ruská štátna agentúra zodpovedná za telekomunikácie, informačné technológie a masmédiá. Implementovala štátnu politiku cenzúry voči nezávislým médiám.

Vladimir Logunov ako zástupca riaditeľa Roskomnadzor dohliada na finančné, administratívne a logistické oddelenia a zaujíma zásadnú pozíciu pri fungovaní Roskomnadzora. Podporil zákon „o činnostiach zahraničných subjektov na ‚internetovej‘ telekomunikačnej sieti na území Ruskej federácie“, ktorý zvýšil dosah štátnych cenzorov na internetové spoločnosti. Je zodpovedný za rozhodnutia, ktoré viedli k obmedzeniu prístupu ruskej spoločnosti k informáciám. Týmito krokmi sa vytvára cenzurovaný informačný priestor, ktorý propaguje ruskú útočnú vojnu voči Ukrajine, pomáha jej a schvaľuje ju.

25. 2. 2023

 

 

 

Vladimir Logunov je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

1497.

Yakov Iosifovich KAZAKOV

alias Yaakov KEDMI, Yasha KAZAKOV

(Яков Иосифович КАЗАКOВ)

Funkcia: bývalý politik, diplomat, politický komentátor, pravidelne vystupuje v štátnej televízii a je účastníkom prokremeľských diskusných programov

Dátum narodenia: 5.3.1947

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Izrael

Pohlavie: muž

Jakov Kedmi (Kazakov) je politickým komentátorom a pravidelne vystupuje v štátnej televízii a je účastníkom prokremeľských propagandistických relácií. Jeho vyhlásenia o Ukrajine zodpovedajú najkontroverznejším tvrdeniam ruských úradníkov a propagandistov. Jakov Kedmi (Kazakov) kritizoval Ukrajinu, obvinil ukrajinské vedenie z nacizmu a že je vojenskou hrozbou pre tzv. „Doneckú ľudovú republiku“ a „Luhanskú ľudovú republiku“ a Rusko. Odôvodňuje útočnú vojnu Ruska voči Ukrajine a uvádza, že to bolo nevyhnutné. Jakov Kedmi (Kazakov) vyhlásil, že Rusko musí mať pod kontrolou ukrajinské územia a spochybňuje štátnosť Ukrajiny. Tvrdí, že akékoľvek územie Ukrajiny, ktoré zostane pod ukrajinskou kontrolou, bude predstavovať hrozbu pre Rusko, pretože sa z neho stane vojenská základňa s využitím proti Rusku. Nevylúčil možnosť, že by ruská armáda okupovala celú Ukrajinu, úplne zničila ukrajinskú armádu a úplne zlikvidovala súčasné ukrajinské vedenie.

25. 2. 2023

 

 

 

Jakov Kedmi (Kazakov) je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

1498.

Sergey Yervandovich KURGINYAN

(Сергей Ервандович КУРГИНЯН)

Funkcia: ruský politik, politológ, zakladateľ a vodca ruského hnutia „Essence of Time“ (Podstata časov)

Dátum narodenia: 14.11.1949

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Sergej Kurginjan je ruský politik, politológ, zakladateľ a vodca ruského hnutia „Essence of Time“ (Podstata časov). Sergej Kurginjan sa pravidelne zúčastňuje na prokremeľských propagandistických programoch vrátane programu „Večer s Vladimírom Solovjovom“ na štátnom televíznom kanáli „Rusko 1“. Jeho verejné vyhlásenia o Ukrajine zodpovedajú rétorike ruských úradníkov a propagandistov. Sergej Kurginjan systematicky spochybňuje územnú celistvosť Ukrajiny a vyzýva Rusko na okupáciu a denacifikáciu Ukrajiny. Verejne vyjadril podporu ruským zinscenovaným referendám za začlenenie ukrajinských zvrchovaných území do Ruska.

Sergej Kurginjan je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

1499.

Vitaliy Tovievich TRETYAKOV

(Виталий Товиевич ТРЕТЬЯКОВ)

Funkcia: ruský novinár a politológ, dekan Televíznej vysokej školy, Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova

Dátum narodenia: 2.1.1953

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Vitalij Treťjakov je ruský novinár a politológ, dekan Televíznej vysokej škol na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova. Pravidelne sa zúčastňuje na prokremeľských propagandistických programoch vrátane programu „Večer s Vladimírom Solovjovom“ na štátnom televíznom kanáli „Rusko 1“. Jeho verejné vyhlásenia o Ukrajine zodpovedajú rétorike ruských úradníkov a propagandistov. Vitalij Tretyakov neustále oprávňuje ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine a vyzýva na zničenie ukrajinskej vlády, spochybňuje štátnosť Ukrajiny, trvá na konečnom ruskom víťazstve bez akýchkoľvek kompromisov a vyjadruje svoj názor, že celé územie Ukrajiny musí byť okupované. Vo svojich vyjadreniach obvinil Ukrajinu, že provokuje Rusko na použitie jadrových zbraní.

Vitalij Treťjakov je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023“,

 

Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„175.

All-Russia People’s Front (Všeruský ľudový front) (ONF)

(po rusky: Общероссийский народный фронт)

Adresa: 40th Building, Mosfilmovskaya Street, Moscow, Rusko, 119285

Typ subjektu: verejná organizácia Ruskej federácie

Dátum registrácie: 6.9.2013

Miesto registrácie: Moskva, Ruská federácia

Registračné číslo: 1137799016695

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Rusko

Všeruský ľudový front (ONF) je sociálne hnutie vytvorené v máji 2011 ako koalícia sociálno-politických organizácií na návrh vtedajšieho ruského premiéra Vladimira Putina, ktorý je naďalej jeho vedúcim predstaviteľom. Cieľom ONF je vytvárať formálne spojenectvá medzi stranou Jednotné Rusko a mnohými ruskými mimovládnymi organizáciami. V súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine organizuje ONF spoločenskú kampaň „Všetci za víťazstvo!“, prostredníctvom ktorej zhromažďuje hmotné a finančné dary na podporu vojenských jednotiek tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“.

25. 2. 2023

 

 

 

ONF vlastní práva na ochrannú známku symbolu „Z“, ktorý sa používa na vyjadrenie podpory útočnej vojne proti Ukrajine a ozbrojeným silám Ruskej federácie. Členovia ONF sú zodpovední za organizovanie viacerých verejných stretnutí na podporu útočnej vojny Ruska proti Ukrajine, na ktorých sa vo veľkej miere používa symbol „Z“.

ONF je preto zodpovedný za podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

176.

National Wealth Fund of the Russian Federation (Fond národného majetku Ruskej federácie)

(po rusky: Фонд национального благосостояния)

Adresa: st. Ilyinka, 9 building 1, 109097, Moscow, Rusko

Typ subjektu: fond Ruskej federácie

Dátum registrácie: 1.10.2010

Miesto registrácie: Moskva, Ruská federácia

Daňové identifikačné číslo: 7710168360

Registračné číslo: 1037739085636

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Rusko

Fond národného majetku Ruskej federácie je rezervný fond pod kontrolou vlády. Podľa ministerstva financií mal fond 13,6 bilióna rubľov, čo zodpovedá 10,2 % hrubého domáceho produktu Ruska pôvodne predpokladaného na rok 2022.

Fond národného majetku sa použil na pokrytie deficitov ruského federálneho rozpočtu počas útočnej vojny proti Ukrajine a ruská vláda sa pripravuje pokryť rozpočtové deficity v rokoch 2023 a 2024 prostriedkami z Fondu národného majetku.

Fond národného majetku je preto zodpovedný za finančnú podporu vlády Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Subjekty, s ktorými je spojený: Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

VTB Bank

Sberbank

 

 

177.

Avrora JSC (Avrora a. s.)

(alias Avrora; alias Aurora; alias Concern Avrora Scientific and Production Association Joint Stock Company; alias AO „Kontsern“ NPO „Avrora“)

(po rusky: Акционерное Общество „Концерн“ Научно-Производственное Объединение „Аврора“)

Miesto registrácie: Ruská federácia (194021, Saint Petersburg, ul. Karbysheva, 15)

Dátum registrácie: 27.2.2009

Registračné číslo: 7802463197 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Subjekty a jednotlivci, s ktorými je spojená:

Konstantin Yurevich Shilov (generálny riaditeľ)

JCS „NRK-R.O.S.T.“ (zakladateľ)

JSC „KMP“ (zakladateľ)

Avrora a. s. je popredným podnikom v ruskom odvetví námornej obrany. Je držiteľom licencie ruského ministerstva priemyslu a obchodu na vývoj zbraní a vojenského vybavenia, ako aj licencie Štátnej korporácie pre jadrovú energiu (Rosatom) na „prácu na využívanie jadrovej energie na obranné účely vrátane vývoja jadrových zbraní a jadrových elektrární na vojenské účely“. Avrora a. s. je najznámejšia svojou činnosťou v oblasti vývoja, výroby a dodávky automatizovaných riadiacich systémov pre hladinové lode a ponorky námorníctva Ruskej federácie. Konkrétne vyvíja, vyrába a dodáva palubné hardvérové automatizované riadiace systémy pre ponorky a námorné hladinové lode ruských ozbrojených síl a zabezpečuje ich záručnú údržbu a servis.

Avrora a. s. preto materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

178.

Battery Company Rigel JSC (Spoločnosť na výrobu batérií Rigeľ a. s.)

(alias Rigel; alias Joint Stock Company Battery Company „Rigel“)

(po rusky: Акционерное Общество Аккумуляторная Компания „Ригель“)

Miesto registrácie: Professora Popova st., 38, Saint Petersburg 197376, Russia

Dátum registrácie: 28.10.2002

Registračné číslo: 9728042468 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Spoločnosť na výrobu batérií Rigeľ a. s. vyrába nikel-metalhydridové a strieborno-zinkové batérie a viac ako 15 rokov je dodávateľom ruského námorníctva. Spoločnosť sa označuje za „hlavného vývojára lítiovo-iónových batérií a batérií pre zdroje autonómneho a neprerušovaného napájania, komunikácie, dopravu a ďalšie zariadenia“ a poskytuje celý cyklus vývoja, výroby a dodávok lítiových batérií pre ruské námorníctvo a ruské ministerstvo obrany.

Spoločnosť na výrobu batérií Rigeľ a. s. preto materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

 

 

Subjekty a jednotlivci, s ktorými je spojená:

Iuliia Vladimirovna Shishova (zakladateľka)

Evgeniy Nikolaevich Vlasov (generálny riaditeľ)

Igor Kozlov (predseda)

OOO Alianstreid (riadiaca organizácia)

OOO Bykovogaz (subjekt založený spoločnosťou Rigel JSC)

 

 

179.

Design Bureau Ametist JSC (Konštrukčný úrad Ametist a. s.)

(alias АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „АМЕТИСТ““; alias AO „KB „AMETIST““)

Miesto registrácie: Moscow, Ruská federácia (125373, Moscow, Pokhodniy Proezd, Domovladenie 3, str. 2)

Dátum registrácie: 17.12.2008

Registračné číslo: 7723691017 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Subjekty a jednotlivci, s ktorými je spojený:

Evgeny Vasilievich Chabanov, generálny riaditeľ

Konštrukčný úrad Ametist a. s. je popredným konštruktérom delostreleckých systémov pre námorníctvo Ruskej federácie. Ruské ministerstvo obrany opisuje Konštrukčný úrad Ametist ako „hlavnú konštrukčnú spoločnosť pre palubné muničné komplexy, radarové a opticko-elektronické systémy požiarnej kontroly a pobrežné delostrelectvo vyvinuté pre námorníctvo Ruskej federácie“. Konštrukčný úrad Ametist predovšetkým vyvíja a vyrába zbraňové systémy, ktoré sa aktívne používajú v útočnej vojne Ruska proti Ukrajine. Okrem iného vyvinul raketový systém OSA-M, ktorý bol nasadený na rôznych ruských vojnových lodiach vrátane ruského vlajkového krížnika Moskva, ktorý sa priamo zapojil do útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

Konštrukčný úrad Ametist preto materiálne podporuje činnosti, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

180.

Dubnensky Machine-Building Plant JSC (Dubnenský strojársky závod a. s.)

(alias Dubna Machine-Building Plant;

alias Dubninsky machine-building plant;

a.k.a Dubna Engineering Plant;

alias Joint-stock company „Dubnensky machine-building plant“ named after N.P. Fedorov; alias Aktsionernoye obshchestvo „Dubnenskiy mashinostroitel’nyy zavod“ imeni N.P.Fodorova)

Miesto registrácie: Ruská federácia (141983, Moscow region, Dubna, Zhukovsky Str. 2, building 1)

Dátum registrácie: 26.2.2004

Registračné číslo: 5010030050 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Subjekty a jednotlivci, s ktorými je spojený:

Aleksey Leonidovich Belykh, generálny riaditeľ

Dubnenský strojársky závod a. s. je subjekt, ktorý aktívne prispieva k vojensko-priemyselnému komplexu Ruska. Závod vyvíja prieskumné a útočné drony Orion, ako aj námorné drony pre ruské ozbrojené sily. Drony vyrábané Dubnenským strojárskym závodom a. s. sú vybavené riadenými strelami. Uvedené drony nasadzujú ruské ozbrojené sily vo svojej útočnej vojne proti Ukrajine. V období od februára do apríla 2022 bolo na Ukrajine potvrdených šesť zabití ruskými dronmi Orion, ktoré vyrobil Dubnenský strojársky závod a. s.

Dubnenský strojársky závod a. s. preto materiálne podporuje činnosti, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho Dubnenský strojársky závod a. s. materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

 

(po rusky: Акционерное общество „Дубненский машиностроительный завод“ имени Н.П.Фёдорова;

alias Дубненский машиностроительный завод; alias АО ДМЗ ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА)

 

 

 

181.

Elektropribor JSC (Elektropribor a. s.)

(alias Elektropribor;

alias State Research Center of the Russian Federation Concern CSRI Elektropribor, JSC;

alias Aktsionernoe Obshchestvo „Kontsern „Tsentralnyi Nauchno-Issledovatelskii Institut“„Elektropribor““;

(po rusky:

Акционерное Общество „Концерн „Центральный Научно-Исследовательский Институт“„Электроприбор““)

Miesto registrácie: Ruská federácia (197046, Saint Petersburg, ul. Malaia Posadskaia, 30)

Dátum registrácie: 26.2.2009

Registračné číslo: 7813438763 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Subjekty a jednotlivci, s ktorými je spojená:

Aleksander Viacheslavovich Sokolov (generálny riaditeľ)

JSC „NRK-R.O.S.T.“ (zakladateľ)

JSC „KMP“ (zakladateľ)

JSC „TSNII „DELFIN““ (subjekt založený spoločnosťou Elektropribor JSC)

Elektropribor a. s. je vedúcou spoločnosťou v ruskom odvetví námornej obrany. Vyvíja a vyrába vysokopresnú navigáciu, gyroskopiu, gravimetriu a optické elektronické systémy pre ponorky, ako aj námorné komunikačné systémy. Je držiteľom aktívnej licencie ruského ministerstva priemyslu na vývoj zbraní, munície a vojenského vybavenia. Konkrétne vyrába navigačné systémy pre bojové lode Ruskej federácie. Spoločnosť o sebe tvrdí, že „zabezpečuje vysokú prevádzkovú dostupnosť ruských námorných podmorských síl“.

Elektropribor a. s. preto materiálne podporuje činnosti, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho je subjektom, ktorý materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

182.

Morinformsystem Agat JSC (Morinformsistema Agat a. s.)

(alias Morinsis-agat; alias Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern „Morinformsistema – Agat“)

(po rusky: Акционерное Общество Концерн „Моринформсистема – Агат“; alias Моринсис – Агат)

Miesto registrácie: Ruská federácia (105275, Moscow, sh. Entuziastov, 29)

Dátum registrácie: 6.2.2006

Registračné číslo: 7720544208 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Subjekty a jednotlivci, s ktorými je spojená:

Mikhail Iurevich Khramov (generálny riaditeľ)

JSC „KMP“ (zakladateľ)

JSC „NRK-R.O.S.T.“ (registrátor)

Morinformsistema Agat a. s. je vedúcou spoločnosťou v ruskom odvetví lodiarskeho priemyslu. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj, výrobu a údržbu bojových informačných a riadiacich systémov, ako aj integrovaných systémov, integrovaných automatických riadiacich systémov pre námorné formácie, systémov riadenia paľby námorných riadených striel s plochou dráhou letu a balistických striel, systémov lodných a pobrežných striel, radarových systémov a sonarových systémov. Je opisovaná ako zastrešujúca organizácia v ruskom lodiarskom priemysle, ktorá sa špecializuje na informačné systémy a technológie, systémové inžinierstvo v oblasti námorných výpočtových zariadení, elektromagnetickú kompatibilitu rádioelektronických zariadení, demagnetizačné systémy, systémy riadenia paľby námorných riadených striel s plochou dráhou letu a balistických striel, bojové informačné a riadiace systémy a integrované systémy riadenia pre hladinové lode a ponorky. V dôsledku toho predstavuje spoločnosť Morinformsistema Agat a. s. kľúčový subjekt poskytujúci materiálnu podporu ruským námorným silám počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

25. 2. 2023

 

 

Dcérske spoločnosti:

JSC AKIN

OJSC Zavod Elektropribor

JSC KB Amethyst

JSC Comet

JSC NPP Salyut

JSC PO Binom

JSC Central Research Institute Kurs

JSC Plant Topaz

JSC Izumrud

JSC KGFI

JSC Morinsis-Agat-KIP

FSPC JSC NPO Mars

JSC NPF Meridian

AO Typhoon

Spoločnosť Morinformsistema Agat a. s. preto materiálne podporuje činnosti, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho je subjektom, ktorý materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

183.

Zelenodolsk Design Bureau JSC (Zelenodolský závod A. M. Gorkého a. s.)

(po rusky: AO Зеленодольский завод имени А. М. Горького)

Miesto registrácie: Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Ruská federácia (422540, Republic of Tatarstan, r-n Zelenodolskii, Zelenodolsk, ul. Lenina, 41A)

Dátum registrácie: 27.5.2008

Registračné číslo: 1648024290 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Subjekty a jednotlivci, s ktorými je spojený:

Alexander Nikolaevich FILIPOV (generálny riaditeľ)

OOO „CHEREPOVETSKOE PKB“ (zakladateľ)

Zelenodolský závod A. M. Gorkého a. s. je vedúca lodiarska spoločnosť v rámci vojensko-priemyselného komplexu Ruska. Zelenodolský závod A. M. Gorkého a. s. navrhol pre ruské ozbrojené sily najmenej 17 rôznych vojnových lodí a má osobitné odborné znalosti v oblasti výstavby protiponorkových bojových lodí, vojenských hliadkových lodí a špionážnych lodí. Počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine sa na bombových útokoch na Ukrajinu podieľali rôzne vojnové lode vybavené riadenými strelami s plochou dráhou letu Kalibr, ktoré navrhol Zelenodolský závod A. M. Gorkého a. s. Okrem toho tento závod v septembri 2022 podpísal s ruskými ozbrojenými silami zmluvu na konštrukciu dvoch nových špionážnych lodí pre námorníctvo Ruskej federácie.

Zelenodolský závod A. M. Gorkého a. s. preto materiálne podporuje činnosti, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

184.

Avtodor

(alias State Unitary Enterprise of the Donetsk People’s Republic „Avtodor“)

(po rusky: Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики „Автодор“)

Miesto registrácie: (283001, Donetsk, Komsomolsky prospect, 6a), Ukrajina

Dátum registrácie: 4.9.2015

Registračné číslo: 9303014834 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ukrajina

Subjekty a osoby, s ktorými je spojený:

Artur Rasikhovich Dobrorez, vedúci právneho subjektu

Avtodor je stavebný podnik podriadený „riaditeľstvu pre cesty“„ministerstva dopravy“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“. Od začiatku útočnej vojny Ruska proti Ukrajine Avtodor aktívne obnovuje strategickú infraštruktúru, ako sú mosty a cesty, v mene ruských okupačných síl. Okupačné sily Ruska poverili Avtodor vybudovaním cestných spojení medzi okupovanými regiónmi Ukrajiny, ako aj nahradením ukrajinských dopravných značiek v okupovaných oblastiach značkami v ruskom jazyku. Činnosť spoločnosti Avtodor je súčasťou širšej stratégie, ktorú Ruská federácia vykonáva v spolupráci s okupačnými silami v tzv. „Doneckej ľudovej republike“ s cieľom pokročiť v útočnej vojne Ruska prostredníctvom projektov v oblasti infraštruktúry.

Spoločnosť Avtodor preto materiálne podporuje konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Avtodor je okrem toho subjektom, ktorý realizuje transakcie so separatistickými skupinami v ukrajinskom regióne Donbas.

25. 2. 2023

185.

Nizhneangarsktransstroy

(alias OOO „NATS“;

(po rusky: Общество С Ограниченной Ответственностью „Нижнеангарсктрансстрой“; alias ООО НАТС)

Miesto registrácie: (Moscow, Proezd-12 Maryina Roshcha, d. 9, str. 1), Ruská federácia

Dátum registrácie: 21.6.2012

Registračné číslo: 7717727466 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesta podnikateľskej činnosti: Ukrajina, Ruská federácia

Subjekty a osoby, s ktorými je spojená:

Vsevolod Valeryevich Sokolov, generálny riaditeľ a zakladateľ

Nizhneangarsktransstroy je stavebná spoločnosť so sídlom v Moskve, ktorá sa špecializuje na opravy ciest a diaľnic. Táto spoločnosť bola najmä ruskými silami okupujúcimi Ukrajinu poverená, aby opravila most spájajúci územie Ruskej federácie s okupovaným ukrajinským Krymským polostrovom, ktorý bol 8. októbra 2022 poškodený výbuchom. Opravy, ktoré vykonáva Nizhneangarsktransstroy, majú pre vojnové úsilie Ruska osobitný strategický význam. Krymský most funguje ako pozemný koridor medzi Ruskou federáciou a okupovaným územím Ukrajiny a jeho dostupnosť priamo ovplyvňuje schopnosť Ruska viesť vojnu na južnej Ukrajine.

Spoločnosť Nizhneangarsktransstroy preto materiálne podporuje konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Nizhneangarsktransstroy je okrem toho subjektom, ktorý materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

186.

Ministry of Emergency Situations of the so-called „Donetsk People’s Republic“ (Ministerstvo pre núdzové situácie tzv. Doneckej ľudovej republiky)

(alias Ministerstvo Po Delam Grazhdanskoy Oborony, Chrezvychaynym Situatsiyam i Likvidatsii Posledstviy Stikhiynykh Bedstviy Donetskoy; alias MCHS DNR)

(po rusky: Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики; alias МЧС ДНР)

Miesto registrácie: (283048, Donetsk, st. Shchorsa, 60), Ukrajina

Dátum registrácie: 9.10.2014

Registračné číslo: 9303011960 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ukrajina, Ruská federácia

Subjekty a osoby, s ktorými je spojené:

Alexey Alexandrovich Kostrubitsky – vedúci právneho subjektu a tzv. „minister“.

Tzv. „Ministerstvo pre núdzové situácie Doneckej ľudovej republiky“ je subjekt, ktorý v roku 2014 zriadili okupačné sily spojené s Ruskom v Doneckej oblasti Ukrajiny. Toto tzv. „Ministerstvo pre núdzové situácie Doneckej ľudovej republiky“ odvtedy pôsobí ako neuznaný vládny subjekt samozvanej „Doneckej ľudovej republiky“. Personál ministerstva bol priamo zapojený do nútenej „filtrácie“ ukrajinských civilistov na viacerých miestach v Doneckej oblasti Ukrajiny.

Ruský „filtračný“ systém pre osoby z Doneckej oblasti, ktorý organizuje toto tzv. „Ministerstvo pre núdzové situácie Doneckej ľudovej republiky“, je určený na potlačenie ukrajinského odporu a presadenie lojálnosti medzi zostávajúcim obyvateľstvom prostredníctvom registrácie, vypočúvania a v niektorých prípadoch časovo neobmedzeného zadržiavania osôb, ktoré sú údajne lojálne ukrajinskej vláde.

25. 2. 2023

 

 

 

Tzv. „Ministerstvo pre núdzové situácie Doneckej ľudovej republiky“ pre núdzové situácie preto materiálne podporuje konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho toto tzv. „Ministerstvo pre núdzové situácie Doneckej ľudovej republiky“ je subjektom, ktorý materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

 

187.

Kaluga-based Instrument-Making Plant Typhoon JSC

(alias Typhoon; alias Tyfun; alias Research and production enterprise „Kaluga instrument-making plant „Tyfun““)

(po rusky: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД „ТАЙФУН““; alias АО „Тайфун“)

Miesto registrácie: (248600, Kaluga, Voskresenskiy per, 28), Ruská federácia

Dátum registrácie: 10.7.2002

Registračné číslo: 4026005699 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Subjekty a osoby, s ktorými je spojený:

Andrey Alekseevich Petrakov, generálny riaditeľ

„Typhoon“ JSC je popredným podnikom ruského vojensko-priemyselného komplexu, ktorý vyvíja, vyrába a dodáva zbraňové systémy, ktoré ruské ozbrojené sily aktívne používajú v útočnej vojne proti Ukrajine. Napríklad pobrežný raketový systém BAL-E, ktorý „Typhoon“ JSC vyvinul pre ruské ministerstvo obrany, použili ruské ozbrojené sily na spustenie riadených striel s plochou dráhou letu proti ukrajinským pozemným cieľom v Odeskej oblasti v júni 2022. Okrem toho taktický pobrežný raketový systém Rubezh-ME rovnako vyvinutý spoločnosťou „Typhoon“ JSC využívali ruské ozbrojené sily na odpaľovanie rakiet z Krymského polostrova od začiatku útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

Spoločnosť „Typhoon“ JSC preto materiálne podporuje konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Spoločnosť „Typhoon“ JSC je okrem toho subjektom, ktorý materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

188.

Russian National Reinsurance Company JSC

(alias RNRC; alias RNPK; alias Rossiyskaya Natsional’naya Perestrakhovochnaya Kompaniya)

(po rusky: Российская Национальная Перестраховочная Компания; alias РНПК)

Miesto registrácie: Moskva, Ruská federácia

Dátum registrácie: 3.8.2016

Registračné číslo: 7706440687 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Ďalšie informácie:

Russian National Reinsurance Company JSC (Ruská národná zaisťovacia spoločnosť) je dcérskou spoločnosťou Bank of Russia

Ruská národná zaisťovacia spoločnosť (RNRC) je ruská štátom kontrolovaná akciová spoločnosť a dcérska spoločnosť Bank of Russia. RNRC v súčasnosti funguje ako hlavný zaisťovateľ ruských lodí zodpovedných za vývoz ruskej ropy vrátane flotily spoločnosti Sovcomflot, a to v nadväznosti na to, ako západné poisťovne zrušili poistné krytie pre ruských vlastníkov lodí vzhľadom na západné sankcie z dôvodu útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. Táto zaisťovacia služba, ktorú ponúka RNRC, umožnila ruskej vláde zvrátiť a zmierniť vplyv západných sankcií na obchod s ropou, ktorý vláde Ruskej federácie poskytuje významný zdroj príjmov.

Bank of Russia zvýšila od začiatku útočnej vojny Ruska proti Ukrajine schválené základné imanie svojej dcérskej spoločnosti RNRC zo 71 miliárd na 300 miliárd rubľov. Rôzne ďalšie zdroje vrátane zdrojov, ktoré citujú ruských vládnych úradníkov, potvrdzujú, že RNRC zaistila prepravu ropných látok na lodiach plávajúcich pod ruskou vlajkou, ktoré západné podniky odmietli poistiť.

25. 2. 2023

 

 

 

Russian National Reinsurance Company je preto subjektom, ktorý materiálne a finančne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech. Ruská národná zaisťovacia spoločnosť je okrem toho zapojená do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

 

189.

Joint Stock Company „Scientific and Production Association „Impuls““ (JSC „SPA „Impuls““) (JSC „SPA „Impulse““)

(po rusky: Акционерное общество „Научно-производственное объединение „Импульс““ (АО „НПО „Импульс““)

Adresa: 195299, St. Petersburg, Kirishskaya St., 2A, Ruská federácia

Typ subjektu: akciová spoločnosť

Miesto registrácie: Ruská federácia

Dátum registrácie: 9.2.2012

Registračné číslo: 1127847076202

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Akciová spoločnosť „Scientific and production association „Impuls““ vyvíja a zavádza automatizované kontrolné systémy pre strategické raketové sily Ministerstva obrany Ruskej federácie. Taktiež poskytuje ozbrojeným silám Ruskej federácie služby súvisiace s celým životným cyklom svojich výrobkov. Tento subjekt je súčasťou divízie „Automated control systems“ holdingu „Roselektronika“ spoločnosti Rostec. Pre Ruskú federáciu, ako aj jej vojensko-priemyselný komplex, má strategický význam. Akciová spoločnosť „Scientific and production association „Impuls““ teda vyrába a dodáva vojenské výrobky používané ruskými ozbrojenými silami v útočnej vojne proti Ukrajine. Akciová spoločnosť „Scientific and production association „Impuls““ je preto zodpovedná za podporu vlády Ruskej federácie, zodpovednej za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech. Akciová spoločnosť „Scientific and production association „Impuls““ je taktiež zodpovedná za materiálnu podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

190.

Limited Liability Company „Commercial Vehicles - GAZ Group“

(alias Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu „Kommercheskiye avtomobili - Gruppa GAZ“)

(po rusky: Общество с ограниченной ответственностью „Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ“)

Adresa: 603004, Nizhegorodskaya oblast’, gorod Nizhniy Novgorod, pr-kt Il’icha, d.5, Ruská federácia

Typ subjektu: spoločnosť s ručením obmedzeným

Miesto registrácie: Nizhniy Novgorod, Ruská federácia

Dátum registrácie: 18.11.2004

Registračné číslo: 1045207058687

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Limited Liability Company „Commercial Vehicles - GAZ Group“ je najväčším výrobcom úžitkových vozidiel v Rusku. Portfólio výrobkov spoločnosti zahŕňa ľahké a stredné ťažké úžitkové vozidlá, autobusy, motory a viac ako 500 typov špeciálnych vozidiel. Limited Liability Company „Commercial Vehicles - GAZ Group“ dodáva vyrobené vozidlá „GAZ“ ruským ozbrojeným silám, ktoré ich používajú v útočnej vojne proti Ukrajine.

Limited Liability Company „Commercial Vehicles - GAZ Group“ je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania narúšajúceho a ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

191.

Limited Liability Company United Machine-Building Group

 

(alias LLC „OMG“)

(po rusky: Общество с ограниченной ответственностью „Объединенная машиностроительная группа“; alias ООО „ОМГ“)

Adresa: Moscow, Rochdelskaya str., 15, bld. 8, Ruská federácia

Typ subjektu: spoločnosť s ručením obmedzeným

Miesto registrácie: Moscow, Ruská federácia

Dátum registrácie: 15.11.2018

Registračné číslo: 1187746941106

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Limited Liability Company United Machine-Building Group je ruský priemyselný holding, ktorý vo veľkej miere pôsobí na trhu s hnacími sústavami pre nákladné vozidlá s pohonom všetkých kolies a pre zrovnávače.

Táto skupina nadobudla aktíva niektorých hlavných dodávateľov obrnených nákladných vozidiel pre ruské ozbrojené sily. Limited Liability Company United Machine-Building Group dodáva vyrobené nákladné vozidlá a iné vozidlá ruským ozbrojeným silám, ktoré ich používajú v útočnej vojne proti Ukrajine.

Limited Liability Company United Machine-Building Group je preto zodpovedný za materiálnu podporu konania narúšajúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Limited Liability Company United Machine-Building Group takisto prijíma štátnu pomoc na výrobu poľnohospodárskych strojov, a preto má prospech z vlády Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

192.

JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev“

(alias Khrunichev State Research and Production Space Center; alias The Khrunichev Space Center; alias Khrunichev GKNPTS, JSC)

(po rusky: АО „Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева“; alias Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева; alias Космический центр имени Хруничева; alias ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО)

Adresa: 18, Novozavodskaya St., 121087 Moscow, Ruská federácia

Typ subjektu: akciová spoločnosť

Miesto registrácie: Moskva, Ruská federácia

Dátum registrácie: 17.11.2017

Registračné číslo: 5177746220361

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Ďalšie informácie: INN 7730239877, KPP 773001001, OKPO 20239393

JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev“ je súčasťou štátnej spoločnosti „Roscosmos“ a je popredným podnikom ruského raketového a vesmírneho priemyslu. Je vývojárom a sériovým výrobcom ťažkých nosných rakiet „Proton-M“, nosných rakiet „Angara“ a ľahkých nosných rakiet „Rokot“. Vojenské oddelenie ministerstva obrany objednáva rakety Angara na vypúšťanie vojenských satelitov. „Roscosmos“ zasiela satelitné snímky Ukrajiny ruskému ministerstvu obrany, čím ruskej armáde poskytuje informácie a spravodajskú podporu. JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev“ vyrába a dodáva výrobky, ktoré používa ruská armáda počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev“ je preto zodpovedný za materiálnu podporu konania, ktoré narúša a ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

193.

Patriot Media Group

(po rusky: Медиагруппа „Патриот“)

Adresa: 197374, St. Petersburg, Prospect Primorsky, 78, building 1, Ruská federácia

Telefón: +7 (981) 722 50 09

Webové sídlo: https://mediapatriot.ru

Email: media@mediapatriot.ru

Osoby, s ktorými je spojená:

Nikolay Stolyarchuk (vedúci koordinačnej rady Patriot Media Group)

Yevgeny Prigozhin (predseda správnej rady Patriot Media Group)

Patriot Media Group je ruská mediálna organizácia, na čele správnej rady ktorej stojí Jevgenij Prigožin. Táto mediálna organizácia šíri provládnu propagandu a dezinformácie na podporu útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. Patriot Media Group definuje prebiehajúcu vojnu ako „oslobodenie ruskej zeme od neonacistov na Ukrajine“ a tvrdí, že NATO plánuje bezprostredný útok na Ruskú federáciu.

Patriot Media Group preto materiálne podporuje konanie a politiky, ktorými sa narúša a ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Subjekty, s ktorými je spojená:

Organizáciu Patriot Media Group tvorí okrem iného:

Federalnoye Agentsvo Novostey (RIA FAN)

Ekonomika Segodnya

Narodnye Novosti

Polityka Segodnya

Slovo i Delo

Zhurnalistskaya Pravda

PolitExpert

iReactor

NewInform

PolitRossiya

Nevskiye Novosti

 

 

194.

JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga“

(po rusky: Акционерное общество „Государственное машиностроительное конструкторское бюро „РАДУГА“ имени А.Я. Березняка“)

Adresa: 2a, Zhukovsky St., Dubna, Moscow region, 141980, Ruská federácia

Telefón: +7 (495) 777-07-30

Fax: +7 (495) 777-07-36

Email: raduga@dubna.ru

Webové sídlo: https://ktrv.ru/about/structure/raduga.html#

Osoby, s ktorými je spojená: Generálny riaditeľ – Boris Viktorovich Obnosov

Subjekty, s ktorými je spojená: JSC Tactical Missiles Corporation

JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga“ je ruská spoločnosť, ktorá vyvíja a vyrába riadené strely. Dodáva zbrane ozbrojeným silám Ruskej federácie.

Vyrobila letecké riadené strely s plochou dráhou letu Ch-101, ktoré ozbrojené sily Ruskej federácie použili počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. Riadené strely Ch-101 boli použité pri ruských leteckých útokoch na civilnú infraštruktúru Ukrajiny.

JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga“ je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga“ okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech.

25. 2. 2023

195.

Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency

(po rusky: Федеральное государственное унитарное предприятие „Международное информационное агентство „Россия сегодня““) (Rossija Segodňa)

Adresa: 4 Zubovsky Boulevard, 119021 Moscow, Ruská federácia

Telefón: +7 (495) 645-66-01

Fax: +7 (495) 637-45-45

Webové sídlo: https://rossiyasegodnya.com/

Email: office@ria.ru

Osoby, s ktorými je spojená:

Dmitry Kiselev – generálny riaditeľ

Margarita Simonyan – šéfredaktorka.

Rossija Segodňa je ruská mediálna skupina napojená na vládu. Je financovaná z federálneho rozpočtu Ruskej federácie. Prostredníctvom svojho podriadeného mediálneho subjektu Sputnik šíri provládnu propagandu a dezinformácie o útočnej vojne Ruska proti Ukrajine, pričom definuje Ukrajinu ako nacistický režim a šíri nepravdivé informácie o programoch v oblasti biologických zbraní na Ukrajine. Okrem toho šíri informácie o zodpovednosti západných krajín za potravinovú krízu v Afrike v dôsledku ich sankcií proti Rusku.

Rossiya Segodnya teda materiálne podporuje konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech.

25. 2. 2023

 

 

Subjekty, s ktorými je spojená:

Sputnik

RIA Novosti

RIA.RU

PRIME

InoSMI

TOK/KOT

Baltnews

Ukraina.ru

Social Navigator

Arctic.ru

Sputnik Radio

 

 

196.

Special Technology Center Ltd.

(alias STC, Ltd)

(po rusky: Специальный Технологический Центр - ООО „СТЦ“)

Adresa: 195220, St. Petersburg, Piskarevsky prospect, 150, building 5

195220, St. Petersburg, st. Gzhatskaya, 21, letter B, office 53

Ruská federácia

Telefón: 8 (812) 244-33-13

Fax: 8 (812) 535-77-00, 8 (812) 535-58-16

Email: office@stc-spb.ru

Webové sídlo: https://www.stc-spb.ru/contacts/

Special Technology Center Ltd. je ruská technologická spoločnosť pôsobiaca v obrannom priemysle. Dodáva zbrane ozbrojeným silám Ruskej federácie.

Vyrobila bezpilotné vzdušné prostriedky Orlan-10, ktoré použili ozbrojené sily Ruskej federácie počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

Special Technology Center Ltd. je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech.

25. 2. 2023

197.

JSC Ural Civil Aviation Factory

(alias JSC Urals Works of Civil Aviation; alias „UZGA AO“; alias Ural Civil Aviation Plant)

(po rusky: АО „Уральский завод гражданской авиации“; alias АО „УЗГА“)

Adresa: 2G Bakhchivandzhi S, Ekaterinburg 620025, Ruská federácia

Telefón: +7 (343) 295-51-51

Fax: +7 (343) 205-81-81

Email: PRESSA@UWCA.RU

Webové sídlo: https://www.uwca.ru/en/

Subjekty, s ktorými je spojená: Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

JSC Ural Civil Aviation Factory je ruský výrobca lietadiel a spoločnosť vykonávajúca údržbu, opravy a generálne opravy. Dodáva zbrane ozbrojeným silám Ruskej federácie.

Vyrába bezpilotné vzdušné prostriedky Forpost, ktoré používajú ozbrojené sily Ruskej federácie počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

JSC Ural Civil Aviation Factory je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech.

25. 2. 2023

198.

Alfa-Bank JSC

(po rusky: Альфа-Банк)

Adresa: 11 Mashi Poryvayevoy str. Moscow, 107078, Ruská federácia

Typ subjektu: akciová spoločnosť

Miesto registrácie: 27 Kalanchevskaya str. Moscow, 107078, Ruská federácia

Dátum registrácie: 26.7.2022

Registračné číslo: 1027700067328

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Osoby, s ktorými je spojená:

Petr Aven,

German Khan, Mikhail Fridman

Alfa-Bank JSC je najväčšou súkromnou bankou v Ruskej federácii. Ruská centrálna banka ju zaradila do zoznamu systémovo dôležitých úverových inštitúcií. Alfa-Bank pôsobí v bankovom sektore, ktorý je kľúčovou zložkou finančného systému Ruskej federácie. Alfa-Bank je preto zapojená do hospodárskeho odvetvia, ktoré poskytuje významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Ďalšie subjekty, s ktorými je spojená:

Alfa Capital Markets LTD (Cyprus)

Alfa-Direct (Russia)

Alfa-Forex LLC (Russia)

Alfa-Lizing OOO (Russia)

Amsterdam Trade Bank NV (the Netherlands)

Subsidiary Bank Alfa-Bank JSC (Kazakhstan)

ABH Holdings

Ďalšie informácie: finančný sektor, bankovníctvo

 

 

199.

Public joint-stock company Rosbank

(po rusky: Публичное акционерное общество Росбанк)

Adresa: 9 ul. Bolshaya Yakimanka, Moscow, 119180, Ruská federácia

Typ subjektu: verejná akciová spoločnosť

Miesto registrácie: 107078, Moscow, Masha Poryvaeva str., 34, Ruská federácia

Dátum registrácie: 2.3.1993

Registračné číslo: OGRN: 1027739460737

INN: 7730060164

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Rosbank je jedna z najväčších finančných štruktúr v Rusku a jeden z najväčších veriteľov v krajine. Ruská centrálna banka ju uvádza ako systémovo dôležitú úverovú inštitúciu krajiny. V roku 2020 predstavovali jej celkové aktíva 1 363 miliárd RUB a čistý zisk vo výške 15,5 miliardy RUB.

Spoločnosť Rosbank bola nadobudnutá ako časť pomoci od ruskej vlády. Rosbank podniká v ruskom sektore finančných služieb, ktorý je pre ruskú vládu strategickým odvetvím. Bankový sektor predstavuje približne 87 % celkových aktív vo finančnom sektore. V Rusku je podiel celkových bankových aktív na HDP približne 90 % HDP. Spoločnosť Rosbank teda pôsobí v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, významný zdroj príjmov.

25. 2. 2023

200.

Tinkoff Bank JSC

(po rusky: AO „Тинькофф банк“)

(Poštová) adresa: Moscow, 127994, st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26; PO Box 23, Moscow, 102001, Ruská federácia

Typ subjektu: akciová spoločnosť

Miesto registrácie: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscow, Ruská federácia

Tinkoff Bank je jedna z troch najväčších bánk v Rusku z hľadiska počtu jej aktívnych klientov. Má vedúce postavenie v oblasti finančných technológií a Centrálna banka Ruska zaradila banku Tinkoff Bank do zoznamu systémovo dôležitých úverových inštitúcií. Tinkoff Bank pôsobí v bankovom sektore, ktorý je kľúčovou zložkou finančného systému Ruskej federácie.

Spoločne s ruskou vládou implementovala programy na financovanie a podporu podnikania v Rusku. Tinkoff Bank poskytuje podporu svojim klientom v súvislosti s vojenskou mobilizáciou v Ruskej federácii.

Tinkoff Bank je preto zapojená do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Dátum registrácie: 28.11.2002

Registračné číslo: 1027739642281

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Osoby, s ktorými je spojená:

Vladimir Potanin (akcionár)

Ďalšie subjekty, s ktorými je spojená: TCS Group Holding PLC – akcionár

 

 

201.

LLC Lipetsk Mechanical Plant

(OOO Липецкий механический завод)

Adresa: 398006, Lipetsk, st. Krasnozavodskaya, 1, Ruská federácia

Telefón: +7 (4742) 90-72-40

Email: priemnaya@lmz48.ru

Webové sídlo: https://www.lmz48.ru

Subjekty, s ktorými je spojený: Kalashnikov

Lipecký mechanizačný závod je ruská vojenská priemyselná spoločnosť. Dodáva zbrane ozbrojeným silám Ruskej federácie. Vyrobila pásové samohybné podvozky pre raketové systémy typu zem-vzduch S-300V4, ktoré ozbrojené sily Ruskej federácie použili počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

Lipecký mechanizačný závod je preto zodpovedný za materiálnu podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech.

25. 2. 2023

202.

Verejná akciová spoločnosť „Scientific and Production Association „Almaz“ named after Academician A.A. Raspletin“

PJSC NPO Almaz

(Публичное Акционерное Общество „Научно-Производственное Объединение „Алмаз“ имени Академика А.А.Расплетина“)

ПАО „НПО „Алмаз““

Adresa: 125190, Moscow, Leningradsky ave., 80 k 16, Ruská federácia

Typ subjektu: verejná akciová spoločnosť

Miesto registrácie: Ruská federácia

Dátum registrácie: 12.8.2002

Registračné číslo: 1027700118984

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Doplňujúce informácie:

INN 7712040285,

KPP 774301001

Verejná akciová spoločnosť „Vedecká a výrobná asociácia „Almaz“ pomenovaná po akademikovi A. A. Raspletinovi“ je súčasťou ruským štátom vlastneného koncernu leteckej obrany „Almaz-Antey“ a vyrába raketové systémy typu zem-vzduch pre jednotky národnej protivzdušnej obrany. Je vývojárom a modernizátorom skupiny mobilných raketových systémov typu zem-vzduch S-300. Rusko používa rakety zem-vzduch S-300 na útok na pozemné ciele na Ukrajine. Verejná akciová spoločnosť „Vedecká a výrobná asociácia „Almaz“ pomenovaná po akademikovi A. A. Raspletinovi“ preto vyrába a dodáva výrobky, ktoré používa ruská armáda počas útočnej vojny voči Ukrajine.

Verejná akciová spoločnosť „Vedecká a výrobná asociácia „Almaz“ pomenovaná po akademikovi A. A. Raspletinovi“ je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania, ktoré narúša a ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

203.

PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva:“ (KMZ „Zenit“)

(ПАО Красногорский завод им. С.А. Зверева ((КМЗ „Зенит“))

Adresa: 143403, Moscow region, Krasnogorsk, st. River, 8, Ruská federácia

Typ spoločnosti: súkromná spoločnosť

Miesto registrácie: Centrálna federálna oblasť Ruskej federácie

Dátum registrácie: 29.12.1999

Registračné číslo: 1025002882850

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Osoby, s ktorými je spojená: riaditeľ Alexander Novikov

Ďalšie subjekty, s ktorými je spojená: materská spoločnosť: Shvabe (Rostec)

PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva“ je ruský podnik vo vlastníctve JSC Shvabe, ktorý je súčasťou spoločnosti Rostec corporation a pôsobí v obrannom priemysle. Vyrába vojenské technológie, vojenské vybavenie a iný vojenský hardvér. PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva“ dodáva vyrobené optoelektronické položky, ktoré používa ruská armáda v útočnej vojne proti Ukrajine.

PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva“ je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

204.

Joint Stock Company „Shvabe“

JSC „Shvabe“

(Акционерное общество „ШВАБЕ“

АО „ШВАБЕ“)

Adresa:

129366, Moscow, Prospekt Mira, 176, Ruská federácia

(po rusky: 129366, Москва Город, Пр-Кт Мира, Д. 176)

Typ spoločnosti: verejná akciová spoločnosť

Miesto registrácie: Jekaterinburg, Ruská federácia

Dátum registrácie: 5.4.2010

Registračné číslo: 1107746256727

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

JSC Shvabe (Shvabe), holdingová spoločnosť vo vlastníctve spoločnosti Rostec, sa špecializuje na výskum a masovú výrobu optických a laserových systémov a komplexov. Spoločnoť Shvabe spája viacero priemyselných lokalít a výskumných inštitúcií v rámci Ruska a tvorí základ odvetvia optiky v krajine. Vykonáva celý cyklus vývoja špičkovej optoelektronickej a laserovej technológie pre ruskú národnú bezpečnosť. Takisto vyrába a vyvíja optoelektronické a laserové systémy pre ozbrojené sily Ruskej federácie.

JSC Shvabe dodáva optické a laserové systémy ruským ozbrojeným silám, ktoré ich používajú v útočnej vojne proti Ukrajine. JSC Shvabe je preto zodpovedná za materiálnu podporu činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

205.

AO Plasma

Iné mená: AKTCIONERNOE OBSHESTVO „NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIJ INSTITUT GAZORAZRYADNIH PRIBOROV „PLAZMA““

(АО „Плазма“ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ПРИБОРОВ „ПЛАЗМА““)

Adresa: 390023, Tsiolkovsky st, 24, Ryazan, Ruská federácia

Typ spoločnosti: štátna korporácia

Miesto registrácie: Ruská federácia

Dátum registrácie: 16.10.2002

Registračné číslo: TIN (INN): 6230005886

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Osoby, s ktorými je spojená: vedúci spoločnosti: Sergej Vladimirovich Maksimov

AO Plasma je štátom vlastnená spoločnosť a najväčší vývojár a výrobca plazmovej elektroniky v Rusku vrátane plynových laserov a systémov na nich založených, nástrojov na zobrazovanie informácií (na nich založených panelov a monitorov a iných zariadení), spínacích zariadení s plynovým výbojom a priemyselnej keramiky. AO Plasma vyrába aj vákuové kovovo-keramické jednotky a zariadenie pasívnej antény, ktoré používa GLONASS, globálny navigačný satelitný systém. GLONASS je ruský satelitný navigačný systém určený na prevádzkovú navigáciu a časovú podporu pre neobmedzený počet pozemných, námorných, vzdušných a kozmických používateľov. Systém GLONASS nepretržite pomáha ruským ozbrojeným silám pri uskutočňovaní presných útokov taktickými raketami (napr. taktickými raketami Iskander) počas ruskej útočnej vojny proti Ukrajine.

Spoločnosť AO Plasma preto materiálne podporuje konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25. 2. 2023

 

 

Ďalšie subjekty, s ktorými je spojená:

AO „VOLGAR“

OAO „FOTONIKA-NV“

OOO „PEKON“

SP ZAO NPK „ORION-PLAZMA“

ZAO „PLAZMA-SOFO“

OAO „RUSELEKTRONIKA-NV“

 

 

 

 

Ďalšie informácie:

KPP: 623001001

OKPO: 07626955

OGRN: 1026201102850

OKFS: 61 – Vlastníctvo štátnych korporácií

OKOGU: 4100304 – Štátna korporácia na podporu vývoja, výroby a vývozu výrobkov s vyspelou technológiou „Ruské technológie“ (štátna korporácia „Ruské technológie“)

OKOPF: 12247 – Otvorené akciové spoločnosti OKTMO: 61701000001

FSFR: 04700-A

OKATO: 61401375 – Ryazanskaya area, citya oblastnogo znacheniya Ryazanskoj area, Ryazan, Oktyabrskij

 

 

206.

Atomflot

(alias ФГУП Атомфлот; alias Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Атомного Флота; alias FSUE Atomflot; alias Rosatomflot)

Miesto registrácie: Murmansk, Ruská federácia (Murmanská oblasť, mesto Murmansk, ter. Murmansk-17, 1)

Dátum registrácie: 6. decembra 2002

Registračné číslo: 5192110268 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Atomflot je ruská spoločnosť, ktorá spravuje ruskú flotilu ľadoborcov. Flotila ľadoborcov, ktorú spravuje Atomflot, je navrhnutá tak, aby plnila ciele Ruska v oblasti námornej dopravy pozdĺž severomorskej trasy – arktickej skratky medzi Európou a Áziou. Severomorská trasa sa stala novou strategickou príležitosťou na uvoľnenie a speňaženie rozsiahlych ruských zásob ropy a zemného plynu v Arktíde, čo pre vládu Ruskej federácie predstavuje významný zdroj príjmov. Vzhľadom na presun vývozu ropy a zemného plynu z Európy do Ázie v dôsledku útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a následných sankcií západu má ruská flotila ľadoborcov kľúčový význam pre stratégiu krajiny v oblasti uhľovodíkov v Arktíde. S cieľom sprevádzať ropné a plynové tankery na oveľa dlhšej a náročnejšej plavbe z polostrovov Jamal a Gydan do Ázie, namiesto oveľa kratšej trasy do Európy s menšín množstvom ľadu, sa Rusko bude spoliehať na flotilu jadrových ľadoborcov spoločnosti Atomflot.

25. 2. 2023

 

 

 

Atomflot je preto subjekt zodpovedný za materiálnu a finančnú podporu vlády Ruskej federácie, zodpovednej za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, alebo z nej má prospech. Táto spoločnosť je okrem toho zapojená do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

 

207.

195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons

(alias АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „195 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ“; alias АО 195 РЗ РАВ; alias OPEN JOINT STOCK COMPANY „195 REPAIR PLANTS RACKET-ARTILLERY ARMS“)

Miesto registrácie: Ruská federácia (183032, Murmanská oblasť, Murmansk, Zavodskaya Ulitsa, dom 7)

Dátum registrácie: 24. apríla 2009

Registračné číslo: 5110002377 (daňové identifikačné číslo)

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

Subjekty a osoby, s ktorými je spojená:

Natalya Ivanovna Kondratskaya, generálna riaditeľka

Materská spoločnosť:

JSC „Remvooruzhenie“

„195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons“ je ruský vojensko-priemyselný podnik, ktorý zaisťuje opravu a údržbu vojenských výrobkov, ktoré ruské ozbrojené sily používali počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. Tento podnik je držiteľom licencií poskytnutých ruskou vládou na „vývoj a opravu zbraní a vojenského vybavenia“ a uvádza, že ponúka „opravárenské a údržbárske služby pre lode“ námorníctva Ruskej federácie.

„195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons“ preto materiálne podporuje konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny, a má z nej prospech.

25. 2. 2023

208.

SUN Ship Management (D) Ltd.

Miesto registrácie: Dubaj, Spojené arabské emiráty (Unit OT 17-32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubaj, PO Box 507065, Spojené arabské emiráty)

Dátum registrácie: 2.8.2012

Registračné číslo: 1244

Hlavné miesta podnikateľskej činnosti: Spojené arabské emiráty, Ruská federácia, Európska únia

Spoločnosť SUN Ship Management (D) Ltd., predtým známa ako SCF Management Services (Dubai) Ltd., je lodnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v Dubaji, ktorá je súčasťou PAO Sovcomflot (SCF Group), najväčšej ruskej prepravnej spoločnosti špecializujúcej sa na prepravu skvapalneného plynu, surovej ropy a ropných výrobkov, ako aj na poskytovanie prepravných služieb pre energetickú prvovýrobu na mori. Spoločnosť SUN Ship (D) Management Ltd. riadi a prevádzkuje flotilu takmer sto plavidiel na prepravu ropy, skvapalneného zemného plynu a chemických látok s nosnosťou viac ako 150 000 ton.

Od začiatku útočnej vojny Ruska proti Ukrajine SUN Ship Management (D) Ltd. pôsobí ako jedna z kľúčových spoločností riadiacich a prevádzkujúcich námornú prepravu ruskej ropy. Dôležitá je skutočnosť, že ako súčasť ruskej štátnej prepravnej spoločnosti PAO Sovcomflot je Ruská federácia konečným príjemcom služieb spoločnosti SUN Ship Management (D) Ltd.. Takéto služby poskytujú vláde Ruskej federácie významný zdroj príjmov a predstavujú viac ako 70 % ruských príjmov z energetiky, čo Kremľu umožňuje financovať útočnú proti Ukrajine.

25. 2. 2023“.

 

 

Subjekty a osoby, s ktorými je spojená:

PAO Sovcomflot (materská spoločnosť)

Vladimir Oskirko (riaditeľ)

Salah Ibrahim Sayed Sharaf (riaditeľ)

Alexey Khaidukov (riaditeľ)

Alexander Verbo (riaditeľ)

Andrey Kontsenebin (riaditeľ)

SCF Overseas Holding Limited

SUN Ship Management (D) Ltd. je preto subjektom, ktorý materiálne a finančne podporuje vládu Ruskej federácie a má z toho prospech. SUN Ship Management (D) Ltd. je okrem toho subjektom zapojeným do hospodárskeho odvetvia, ktoré poskytuje významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie.

 


Top