EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2465

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2465 z 12. decembra 2022, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

ST/15095/2022/INIT

OJ L 322, 16.12.2022, p. 81–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2465/oj

16.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 322/81


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/2465

z 12. decembra 2022,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Trh Únie s určitými vstupmi pre dusíkaté hnojivá značne závisí od dovozu z tretích krajín. V roku 2021 Únia doviezla 2,9 milióna ton amoniaku a 4,7 milióna ton močoviny na výrobu dusíkatých hnojív. Ceny týchto výrobkov sa v roku 2021 výrazne zvýšili a v aktuálnom roku vzrástli ešte viac.

(2)

V súčasnosti sa značná časť týchto vstupov pre dusíkaté hnojivá dováža do Únie z tretích krajín, ktoré využívajú preferenčný prístup na trh Únie, takže tento dovoz je od cla oslobodený. Napriek tomu Únia vo veľkom dováža vstupy pre dusíkaté hnojivá, ktoré majú pôvod v krajinách, na ktoré sa vzťahuje Spoločný colný sadzobník stanovených nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 (1), pričom colné sadzby sa v súčasnosti pohybujú od 5,5 % do 6,5 %.

(3)

V oznámení Komisie z 23. marca 2022 s názvom „Zaistenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov“ konštatuje, že na komoditných trhoch sa už pred inváziou Ruska na Ukrajinu prejavil výrazný nárast cien, ktorý poľnohospodárske trhy pociťovali zvyšovaním nákladov na energie a hnojivá a následným nárastom cien poľnohospodárskych výrobkov. Komisia si všíma, že invázia na Ukrajinu a celosvetové prudké zdražovanie komodít navodili ešte vyšší nárast cien na poľnohospodárskych trhoch a odhalili zraniteľnosť potravinového systému Únie, ktorý sčasti závisí od dovozu hnojív. Zvyšujú sa tým aj náklady výrobcov a ovplyvňuje to cenu potravín, čo vyvoláva obavy, pokiaľ ide o kúpnu silu spotrebiteľov a príjmy poľnohospodárov z Únie. Komisia zdôrazňuje, že náklady na minerálne hnojivá a ich dostupnosť musia byť z krátkodobého hľadiska prioritou, a to až do prechodu na používanie udržateľných typov hnojív alebo metód hnojenia. Odvetvie hnojív v Únii musí mať počas tohto obdobia zabezpečený prístup k potrebnému dovozu vrátane vstupov na výrobu hnojív v samotnej Únii. Komisia tiež zdôrazňuje, že ceny hnojív a dodávky pre poľnohospodárov sa budú monitorovať, aby nedošlo k ohrozeniu budúcej úrody v Únii.

(4)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vhodné prijať opatrenia na zníženie nákladov, ktorým čelia výrobcovia hnojív v Únii pri dovoze vstupov potrebných na výrobu dusíkatých hnojív.

(5)

V čase nedostatku dusíkatých hnojív na medzinárodných trhoch navyše platí, že clá na dovoz medzivstupov do Únie (ako je amoniak a močovina) odrádzajú od dodávok na trh Únie v porovnaní s inými svetovými trhmi, ktoré dovozné clá nemajú. Tento rozdiel v colných sadzbách tiež bráni snahám o diverzifikáciu dovozu do Únie.

(6)

Je preto vhodné dočasne pozastaviť clá podľa Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (2) na určité vstupy pre dusíkaté hnojivá. Toto dočasné opatrenie by sa malo uplatňovať počas obdobia šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. S cieľom umožniť posúdenie účinkov opatrenia by Komisia mala vypracovať správu a predložiť ju Rade.

(7)

Únia má zároveň v súlade s článkom 21 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii zabezpečiť vzájomný súlad medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej činnosti, ako aj medzi svojou vonkajšou činnosťou a ostatnými politikami Únie.

(8)

Situácia vo vzťahoch medzi Úniou a Ruskou federáciou sa v posledných rokoch vyvíjala veľmi negatívne, pričom v posledných mesiacoch došlo k osobitnému zhoršeniu, pokiaľ ide o nerešpektovanie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, a najmä o ničím nevyprovokovanú a neodôvodnenú útočnú vojnu voči Ukrajinu.

(9)

Únia ukladá reštriktívne opatrenia voči Ruskej federácii postupne od júla 2014. Európska rada vo svojich záveroch z 24. februára 2022 uviedla, že nevyprovokovaná a neodôvodnená vojenská agresia Ruskej federácie voči Ukrajine predstavuje hrubé porušenie medzinárodného práva a zásad Charty Organizácie Spojených národov a oslabuje európsku a celosvetovú bezpečnosť a stabilitu.

(10)

Rada naposledy 3. júna 2022 prijala šiesty balík sankcií voči Ruskej federácii za jej pokračujúcu útočnú vojnu voči Ukrajine a hlásené zverstvá, ktorých sa dopúšťajú ruské ozbrojené sily na Ukrajine.

(11)

Hoci je Ruská federácia členom Svetovej obchodnej organizácie, Únia je na základe výnimiek, ktoré sa uplatňujú podľa Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, a najmä článku XXI dohody GATT 1994, oslobodená od povinnosti udeliť výrobkom dovážaným z Ruskej federácie výhody poskytované podobným výrobkom dovážaným z iných krajín (zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod).

(12)

Nebolo by teda vhodné povoliť, aby sa na dovoz z Ruskej federácie vzťahovali nulové clá a zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(13)

V posledných rokoch sa zhoršuje aj situácia medzi Úniou a Bieloruskom, pretože režim nerešpektuje medzinárodné právo, základné práva a ľudské práva. Bielorusko okrem toho od samého začiatku podporuje útočnú vojnu Ruskej federácie voči Ukrajine, okrem iného tým, že Ruskej federácii umožňuje odpaľovať balistické rakety z bieloruského územia, umožňuje prepravu ruského vojenského personálu a ťažkých zbraní, tankov a vojenských transportérov, umožňuje ruským vojenským lietadlám lietať na Ukrajinu v bieloruskom vzdušnom priestore, poskytuje čerpacie miesta a skladuje ruské zbrane a vojenské vybavenie v Bielorusku.

(14)

Únia ukladá reštriktívne opatrenia voči Bielorusku postupne od októbra 2020. Rada 2. decembra 2021 prijala piaty balík sankcií so zreteľom na pokračujúce porušovanie ľudských práv a inštrumentalizáciu migrantov. Ďalšie balíky sankcií boli prijaté 24. februára, 2. marca, 9. marca a 3. júna 2022 vzhľadom na zapojenie sa Bieloruska do neodôvodnenej a nevyprovokovanej útočnej vojny Ruskej federácie voči Ukrajine. Bielorusko navyše nie je členom Svetovej obchodnej organizácie. Únia preto nie je na základe Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie povinná udeliť výrobkom z Bieloruska zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod. Okrem toho obchodné dohody umožňujú opatrenia odôvodnené na základe uplatniteľných doložiek o výnimkách, najmä na základe bezpečnostných výnimiek.

(15)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vylúčenie Ruskej federácie a Bieloruska z rozsahu pozastavenia všeobecných ciel, ako sa stanovuje v tomto nariadení, primerané pri uplatňovaní Všeobecných pravidiel týkajúcich sa colných sadzieb podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 najmä v prvej časti, oddiele I časti B ods. 1

(16)

Dovoz vstupov pre dusíkaté hnojivá s pôvodom v Ruskej federáciu a Bielorusku by preto nemal podliehať pozastaveniu ciel. Dovoz výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, z Ruskej federácie a Bieloruska by mal naopak naďalej podliehať dovoznému clu, ktorému podliehal predtým.

(17)

Vzhľadom na výrazné a náhle zvýšenie cien vstupov z výroby dusíkatých hnojív, ktoré ešte zhoršila núdzová situácia, ktorú útočná vojna Ruskej federácie voči Ukrajine vyvolala na trhu s hnojivami, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(18)

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa mení takto:

1.

V druhej časti triede VI kapitole 28 sa znenie týkajúce sa číselného znaku KN 2814 10 00 v stĺpci 3 („Zmluvná colná sadzba (%)“) nahrádza takto:

„5,5 (*1)

(*1)  Clo pozastavené na všeobecnom základe na obdobie šiestich mesiacov od 16. decembra 2022 s výnimkou Ruska a Bieloruska, na ktoré sa uplatňuje sadzba 5,5 %, podľa nariadenia Rady (EÚ) 2022/2465.“"

2.

V druhej časti triede VI kapitole 31 sa znenie týkajúce sa číselných znakov KN 3102 10 10 a 3102 10 90 v stĺpci 3 („Zmluvná colná sadzba (%)“) nahrádza takto:

„6,5 (*2)

(*2)  Clo pozastavené na všeobecnom základe na obdobie šiestich mesiacov od 16. decembra 2022 s výnimkou Ruska a Bieloruska, na ktoré sa uplatňuje sadzba 6,5 %, podľa nariadenia Rady (EÚ) 2022/2465.“"

Článok 2

Komisia do 17. mája 2023 vypracuje správu hodnotiacu dôsledky pozastavenia cla stanoveného v tomto nariadení a predloží ju Rade. Na základe tejto správy Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh na predĺženie pozastavenia cla.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 17. júna 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top