EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2123

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2123 z 13. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre oznamovanie vnútroštátnych marketingových požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb hromadného financovania, príslušnými orgánmi orgánu ESMA (Text s významom pre EHP)

C/2022/4852

OJ L 287, 8.11.2022, p. 120–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2123/oj

8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/120


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2123

z 13. júla 2022,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre oznamovanie vnútroštátnych marketingových požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb hromadného financovania, príslušnými orgánmi orgánu ESMA

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Regulačné odchýlky medzi členskými štátmi v súvislosti s vnútroštátnymi požiadavkami týkajúcimi sa marketingovej komunikácie môžu vytvárať prekážky pre poskytovateľov služieb hromadného financovania pôsobiacich v celej Únii. Prostredníctvom štandardných formulárov, vzorov a postupov na oznámenia zo strany vnútroštátnych príslušných orgánov orgánu ESMA sa zabezpečí jasnosť zverejnení, ktoré má vykonať orgán ESMA podľa článku 28 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2020/1503, a znižuje sa právna neistota. Aby sa zjednodušilo spracovanie týchto oznámení a aby mohol orgán ESMA ľahšie splniť požiadavky týkajúce sa zverejňovania stanovené v článku 28 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2020/1503, príslušné orgány by mali mať povinnosť posielať orgánu ESMA oznámenia prostredníctvom vyhradenej adresy, v rámci konkrétneho časového rámca a prostredníctvom harmonizovaných štandardných formulárov a vzorov.

(2)

Na účely zjednodušenia spracovania oznámení orgánu ESMA by príslušné orgány mali použiť jeden z dvoch rôznych vzorov, podľa toho, či vykonávajú oznámenie podľa článku 28 ods. 2 alebo ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

(3)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(4)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(5)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kontaktné miesto

Orgán ESMA oznámi príslušným orgánom kontaktné údaje vrátane elektronickej adresy, ktoré sa majú použiť na oznamovanie podľa článku 28 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 2

Časový rámec

1.   Príslušné orgány vykonajú oznámenie uvedené v článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 do dvoch mesiacov od 28. novembra 2022.

2.   Príslušné orgány vykonajú oznámenie uvedené v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503 pred dátumom začatia uplatňovania oznamovanej zmeny v príslušnom členskom štáte.

Článok 3

Vzory a predloženie

1.   Pri vykonávaní oznámenia v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 príslušné orgány použijú vzor stanovený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Pri vykonávaní oznámenia v súlade s článkom 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503 príslušné orgány použijú vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Príslušné orgány predložia vzory uvedené v odsekoch 1 a 2 pomocou elektronickej adresy, ktorú im podľa článku 1 poskytne orgán ESMA.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

Vzor oznámení uvedených v článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

ČASŤ A

Všeobecné informácie

Dátum oznámenia:

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán:

Adresa sídla:

Údaje osoby poverenej oznamovaním:

 

Meno (názov):

 

Telefón:

 

E-mail:

ČASŤ B

Informácie týkajúce sa oznamovaných vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sú uplatniteľné na marketingovú komunikáciu

Pole

Čiastkové pole

Opis

1

Ak je súčasťou oznámenia viacero vnútroštátnych opatrení, čiastkové polia 1 až 7 sa zopakujú a vyplnia pre každé oznamované vnútroštátne opatrenie.

1

Druh vnútroštátneho opatrenia

Vysvetlite, či v prípade oznamovaného vnútroštátneho opatrenia ide o zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie.

2

Oficiálny názov v pôvodnom jazyku oznamovaného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia uplatniteľného na marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania

 

3

Preklad oficiálneho názvu zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia uvedeného v bode 2, v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií

 

4

Dátum začatia uplatňovania oznamovaného zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia vo vnútroštátnom právnom poriadku

 

5

Hypertextový odkaz na príslušnú časť oficiálneho webového sídla členského štátu, na ktorom je uvedené úplné znenie vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia

 

6

Zhrnutie oznamovaného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia (v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií)

 

7

Ďalšie informácie (voliteľné)

 


PRÍLOHA II

Vzor oznámení uvedených v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503

ČASŤ A

Všeobecné informácie

Dátum oznámenia:

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán:

Adresa sídla:

Údaje osoby poverenej oznamovaním:

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ČASŤ B

Informácie týkajúce sa zmien vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktoré sú uplatniteľné na marketingovú komunikáciu

Pole

Čiastkové pole

Opis

1

Ak je súčasťou oznámenia viacero zmien jedného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia, čiastkové polia 1 až 8 sa vyplnia raz a zahrnú sa do nich všetky zmeny vykonané v takomto vnútroštátnom opatrení.

Ak sú súčasťou oznámenia zmeny viacerých vnútroštátnych opatrení, čiastkové polia 1 až 8 sa zopakujú a vyplnia pre každé upravené vnútroštátne opatrenie.

1

Druh vnútroštátneho opatrenia

Vysvetlite, či oznamované vnútroštátne opatrenie, ktorým sa mení vnútroštátny zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie, je zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením.

2

Oficiálny názov v pôvodnom jazyku oznamovaného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia uplatniteľného na marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania

 

3

Preklad oficiálneho názvu zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia uvedeného v bode 2, v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií

 

4

Dátum prijatia oznamovaného zákona, iného právneho predpisu, správneho opatrenia alebo iného aktu, ktorým sa menia informácie pôvodne poskytnuté podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

 

5

Dátum začatia uplatňovania oznamovaného zákona, iného právneho predpisu, správneho opatrenia alebo iného aktu, ktorým sa menia informácie pôvodne poskytnuté podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

 

6

Hypertextový odkaz na príslušnú časť oficiálneho webového sídla členského štátu, na ktorom je uvedené úplné znenie oznamovaného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu, správneho opatrenia alebo iného aktu

 

7

Zhrnutie vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia oznamovaného podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503, aktualizované v nadväznosti na zmeny oznámené v tomto formulári (v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií)

 

8

Ďalšie informácie (voliteľné)

 


Top