EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2104

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2104 z 29. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy pre olivový olej, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012

C/2022/4755

OJ L 284, 4.11.2022, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj

4.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2104

z 29. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy pre olivový olej, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 2, článok 78 ods. 3 a 4 a článok 88 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (2). V časti II hlave II kapitole I oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá obchodných noriem pre olivový olej a Komisia sa splnomocňuje prijímať v tejto súvislosti delegované a vykonávacie akty. V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania trhu s olivovým olejom v novom právnom rámci sa musia formou takýchto aktov prijať určité pravidlá. Uvedenými aktmi by sa malo nahradiť nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 (3) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 (4), ktoré by sa preto mali zrušiť.

(2)

Olivový olej sa vyznačuje určitými organoleptickými a nutričnými vlastnosťami, ktoré mu vzhľadom na jeho výrobné náklady umožňujú prístup na trh s relatívne vysokými cenami v porovnaní s väčšinou ostatných rastlinných tukov. Vzhľadom na túto situáciu na trhu by sa mali stanoviť obchodné normy pre olivové oleje, ktoré zaručia kvalitu výrobkov a zaistia účinný boj proti podvodom. Malo by sa tiež zlepšiť účinné monitorovanie obchodných noriem. Na tento účel by sa preto mali stanoviť osobitné ustanovenia.

(3)

Skúsenosti získané za posledné desaťročie pri vykonávaní obchodných noriem Únie pre olivový olej a pri vykonávaní kontrol zhody ukazujú, že určité aspekty regulačného rámca je potrebné zjednodušiť a objasniť.

(4)

Na účely rozlišovania medzi rôznymi druhmi olivového oleja by sa mali určiť fyzikálne a chemické vlastnosti každej kategórie olivového oleja a organoleptické vlastnosti panenských olivových olejov, aby sa zaručila čistota a kvalita príslušných výrobkov.

(5)

S cieľom nezavádzať spotrebiteľov a zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži na trhu s olivovým olejom by sa malo povoliť, aby sa namiešavať s inými rastlinnými olejmi alebo zapracovať do potravín mohli iba tie kategórie olivového oleja, ktoré sa môžu predávať konečnému spotrebiteľovi. Členské štáty by mali mať možnosť zohľadniť svoje odlišné podmienky a zakázať výrobu takýchto zmesí na svojom území.

(6)

S cieľom garantovať pravosť predávaných olivových olejov balenia určené pre maloobchod by mali mať malý objem a mali by byť opatrené vhodným uzáverom. Členským štátom by sa však mala dať možnosť povoliť väčšie balenia pre podniky spoločného stravovania.

(7)

S cieľom pomôcť spotrebiteľovi pri výbere výrobkov je nevyhnutné, aby boli na etikete čitateľne uvedené povinné informácie. Je preto potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa čitateľnosti, ako aj sústredenia povinných informácií do hlavného zorného poľa.

(8)

Názvy kategórií olivového oleja by mali zodpovedať opisom olivového oleja uvádzaného na trh v každom členskom štáte, pri obchodovaní v rámci Únie a pri obchodovaní s tretími krajinami, ako sa stanovujú v časti VIII prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

(9)

Mnohými vedeckými štúdiami sa dokázalo, že svetlo a teplo majú negatívne účinky na kvalitu olivového oleja. Na zaistenie riadnej informovanosti spotrebiteľa o optimálnych podmienkach skladovania je preto nevyhnutné, aby sa na etikete jasne uviedli osobitné podmienky skladovania.

(10)

V dôsledku poľnohospodárskych tradícií a miestnych spôsobov extrakcie a namiešavania zmesí môžu mať panenské olivové oleje určené na priamy trh úplne odlišnú chuť a kvalitu v závislosti od ich miesta pôvodu. Toto môže mať za následok cenové rozdiely v rámci rovnakej kategórie, ktoré spôsobujú narúšanie trhu. V iných kategóriách jedlého olivového oleja neexistujú žiadne podstatné rozdiely spojené s pôvodom, takže uvedenie miesta pôvodu na obale takéhoto oleja môže viesť spotrebiteľov k domnienke, že rozdiely v kvalite skutočne existujú. S cieľom nedeformovať trh s jedlým olivovým olejom sa musí vytvoriť na úrovni Európskej únie povinný systém označovania miesta pôvodu, ktorý bude obmedzený na extra panenské a panenské olivové oleje a ktorý bude spĺňať určité presne definované podmienky.

(11)

Významný podiel extra panenského a panenského olivového oleja v Únii pozostáva zo zmesí olejov pochádzajúcich z rôznych členských štátov a tretích krajín. Na označovanie pôvodu takýchto zmesí by sa mali prijať jednoduché ustanovenia.

(12)

Na regionálne označenie pôvodu sa môže vzťahovať chránené označenie pôvodu (CHOP) alebo chránené zemepisné označenie (CHZO) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (5). Označenia uvádzajúce regionálny pôvod musia byť vyhradené pre CHOP alebo CHOZ tak, aby sa zabránilo uvádzaniu spotrebiteľov do omylu, čo by mohlo eventuálne viesť k narušeniu trhu. V prípade dovážaného olivového oleja by sa mali dodržiavať pravidlá týkajúce sa nepreferenčného pôvodu stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (6).

(13)

Existujúce ochranné známky vrátane zemepisných odkazov by sa mali naďalej používať za predpokladu, že boli úradne zaregistrované v minulosti, v súlade so smernicou Rady 89/104/EHS (7) alebo s nariadením Rady (ES) č. 40/94 (8).

(14)

Ak miesto pôvodu extra panenského alebo panenského olivového oleja označuje Úniu alebo členský štát, uvádza sa nielen miesto, kde sa olivy zberali, ale uvádzajú sa aj techniky a postupy extrahovania, ktoré ovplyvňujú kvalitu a chuť oleja. Miesto pôvodu by sa preto malo vzťahovať na zemepisnú oblasť, v ktorej bol olivový olej získaný, čo je spravidla oblasť, v ktorej bol olej z olív vyextrahovaný. V určitých prípadoch sa však olej extrahuje na mieste, ktoré nie je identické s miestom zberu olív, a táto informácia musí byť uvedená na obaloch alebo etiketách nachádzajúcich sa na obaloch tak, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia nebudú uvádzaní do omylu a trh s olivovým olejom nebude narušený.

(15)

Ak sú baliarne schválené na vnútroštátnej úrovni v súlade s článkom 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2105, ktorým sa stanovujú pravidlá kontroly zhody obchodných noriem pre olivový olej a analytické metódy charakteristík olivového oleja (9), etiketa olivového oleja by mala obsahovať alfanumerickú identifikáciu priradenú baliarni, aby sa umožnila lepšia vysledovateľnosť a ochrana spotrebiteľa.

(16)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (10) nesmú označenia uvedené na etikete zavádzať kupujúceho, najmä pokiaľ ide o vlastnosti príslušného olivového oleja, ani pripisovať mu vlastnosti, ktoré nemá, ani poukazovať na to, že má osobitné vlastnosti, ktoré má v skutočnosti väčšina olejov. Určité bežne používané alternatívne označenia špecifické pre olivový olej si vyžadujú harmonizované pravidlá, aby bolo možné takéto tvrdenia presne definovať a zabezpečiť možnosť overenia ich správnosti. Vzhľadom na šírenie určitých označení a ich ekonomický význam sa musia stanoviť objektívne kritériá ich používania s cieľom zaviesť jasnosť na trh s olivovým olejom.

(17)

Príslušne aj pojmy „prvé lisovanie za studena“ a „extrakcia za studena“ musia zodpovedať technicky definovanej tradičnej výrobnej metóde.

(18)

Určité pojmy opisujúce organoleptické vlastnosti vzťahujúce sa na chuť alebo vôňu extra panenských a panenských olivových olejov sú vymedzené v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013. S cieľom nezavádzať spotrebiteľov by sa v opise týchto olejov nemali používať žiadne iné výrazy opisujúce organoleptické vlastnosti extra panenských a panenských olivových olejov. Používanie takýchto výrazov na etikete extra panenských a panenských olivových olejov by sa malo vyhradiť pre oleje, pri ktorých boli tieto vlastnosti overené podľa zodpovedajúcej metódy analýzy Medzinárodnej rady pre olivy.

(19)

Odkaz na kyslosť v izolácii nesprávne naznačuje stupnicu absolútnej kvality, ktorá je pre spotrebiteľov zavádzajúca, pretože tento faktor predstavuje kvalitatívnu hodnotu len vo vzťahu k ostatným fyzikálno-chemickým parametrom (hodnota peroxidového čísla, obsah vosku a ultrafialová absorpcia). Preto by sa v prípade, že sa na etikete uvádza odkaz na kyslosť, mali uvádzať aj tieto parametre.

(20)

S cieľom nezavádzať spotrebiteľov by hodnota fyzikálno-chemických parametrov, keď sú takéto parametre uvedené na etikete, mala byť maximálna hodnota, ktorú by takéto parametre mohli dosiahnuť k dátumu minimálnej trvanlivosti.

(21)

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom informácie o veku výrobku by hospodárske subjekty mali mať možnosť uvádzať na etikete extra panenských a panenských olivových olejov rok zberu, ale len vtedy, ak 100 % obsahu nádoby pochádza z jedného roka zberu. Zber olív sa spravidla začína na jeseň a končí sa k jari nasledujúceho roka, a preto je vhodné objasniť spôsob uvádzania roku zberu na etikete.

(22)

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom informácie o veku olivových olejov by sa členským štátom malo povoliť uložiť povinnosť uvádzať rok zberu. V záujme nenarušenia fungovania jednotného trhu by však sa však povinnosť uvádzať tento údaj mala vzťahovať len na domácu produkciu získanú z olív zozbieraných na vlastnom území a určenú výlučne na vnútroštátny trh. S cieľom umožniť Komisii monitorovať uplatňovanie takéhoto vnútroštátneho rozhodnutia a preskúmať príslušné ustanovenie Únie vzhľadom na akýkoľvek relevantný vývoj fungovania jednotného trhu by členské štáty mali oznámiť svoje rozhodnutie v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (11).

(23)

Treba prijať kroky, ktorými sa zabezpečí, aby potraviny obsahujúce olivový olej nezavádzali spotrebiteľov vyzdvihovaním kvality oleja bez jasného špecifikovania skutočného zloženia výrobku. Percento olivového oleja a určité údaje špecifické pre výrobky pozostávajúce výlučne zo zmesi rastlinných olejov sa z tohto dôvodu musia jasne uviesť v označení výrobku. Okrem toho by sa mali zohľadniť osobitné ustanovenia o tuhých potravinách konzervovaných výlučne v olivovom oleji, ktoré sú stanovené v osobitných nariadeniach, najmä pre sardinky, tuniaky a bonity.

(24)

V záujme zjednodušenia by sa v prípade potravinových výrobkov konzervovaných výlučne v olivovom oleji nemalo vyžadovať, aby sa na etikete uvádzalo percento pridaného oleja vo vzťahu k celkovej čistej hmotnosti potraviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)

vlastností olivových olejov uvedených v časti VIII bodoch 1 až 6 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b)

osobitných obchodných noriem pre olivové oleje uvedené v časti VIII bode 1 písm. a) a b) a v bodoch 3 a 6 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 pri predaji konečnému spotrebiteľovi v prírodnom stave alebo ako súčasť potraviny.

Článok 2

Kategórie olivového oleja

1.   Olivové oleje, ktoré spĺňajú charakteristiky stanovené:

a)

v bode 1 tabuliek A a B prílohy I k tomuto nariadeniu sa považujú za extra panenský olivový olej v zmysle časti VIII bodu 1 písm. a) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b)

v bode 2 tabuliek A a B prílohy I k tomuto nariadeniu sa považujú za panenský olivový olej v zmysle časti VIII bodu 1 písm. b) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

c)

v bode 3 tabuliek A a B prílohy I k tomuto nariadeniu sa považujú za lampantový olivový olej v zmysle časti VIII bodu 1 písm. c) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

d)

v bode 4 tabuliek A a B prílohy I k tomuto nariadeniu sa považujú za rafinovaný olivový olej v zmysle časti VIII bodu 2 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

e)

v bode 5 tabuliek A a B prílohy I k tomuto nariadeniu sa považujú za olivový olej zložený z rafinovaných olivových olejov a panenských olivových olejov v zmysle časti VIII bodu 3 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

f)

v bode 6 tabuliek A a B prílohy I k tomuto nariadeniu sa považujú za surový olej z olivových výliskov v zmysle časti VIII bodu 4 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

g)

v bode 7 tabuliek A a B prílohy I k tomuto nariadeniu sa považujú za rafinovaný olej z olivových výliskov v zmysle časti VIII bodu 5 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

h)

v bode 8 tabuliek A a B prílohy I k tomuto nariadeniu sa považujú za olej z olivových výliskov v zmysle časti VIII bodu 6 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Charakteristiky olivových olejov stanovené v prílohe I sa určujú v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/2105.

Článok 3

Zmesi a olivový olej v iných potravinách

1.   Súčasťou zmesí olivového oleja a iných rastlinných olejov môžu byť iba oleje uvedené v článku 1 písm. b).

2.   Do iných potravín sa môžu zapracovať len oleje uvedené v článku 1 písm. b).

3.   Členské štáty môžu na svojom území zakázať výrobu zmesí olivového oleja a iných rastlinných olejov uvedených v odseku 1 na účely vlastnej spotreby. Nemôžu však na svojom území zakázať obchodovanie s takýmito zmesami pochádzajúcimi z iných krajín a nemôžu na svojom území zakázať ani výrobu takýchto zmesí na účely uvádzania na trh v inom členskom štáte alebo na účely exportu.

Článok 4

Balenie

1.   Oleje uvedené v článku 1 písm. b) sa musia konečnému spotrebiteľovi ponúkať v baleniach s objemom maximálne päť litrov. Takéto balenia musia byť opatrené otváracím systémom, ktorý sa po prvom otvorení už nedá uzatvoriť, a musia byť označené v súlade s týmto nariadením.

2.   V prípade olejov uvedených v článku 1 písm. b) určených na spotrebu v reštauráciách, nemocniciach, jedálňach a iných podobných kolektívnych zariadeniach môžu členské štáty stanoviť maximálnu kapacitu balení presahujúcu päť litrov, v závislosti od typu príslušného zariadenia.

Článok 5

Označovanie

1.   Označovanie údajov uvedených v článkoch 6 až 9 na etikete je povinné.

2.   Názov podľa právnych predpisov uvedený v článku 6 ods. 1 a prípadne miesto pôvodu uvedené v článku 8 ods. 1 sa zoskupia v rámci hlavného zorného poľa vymedzeného v článku 2 ods. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, a to buď na tej istej etikete, alebo na viacerých etiketách pripevnených k tej istej nádobe, alebo priamo na tej istej nádobe. Každá z týchto informácií sa uvedie v úplnom znení a ako homogénny blok textu.

3.   Označovanie údajov uvedených v článkoch 10, 11 a 12 na etikete je dobrovoľné.

Článok 6

Názov podľa právnych predpisov a označovanie kategórie olejov

1.   Opis olejov uvedený v článku 1 písm. b) sa považuje za ich názov podľa právnych predpisov v zmysle článku 2 ods. 2 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

2.   Na etikete týchto olejov sa musia jasným a nezmazateľným písmom okrem opisu uvedeného v odseku 1, ale nie nevyhnutne v jeho blízkosti, uviesť tieto informácie o kategórii oleja:

a)

extra panenský olivový olej:

„olivový olej výberovej kategórie, získaný priamo z olív a výlučne mechanickými spôsobmi“;

b)

panenský olivový olej:

„olivový olej získaný priamo z olív a výlučne mechanickými spôsobmi“;

c)

olivový olej pozostávajúci z rafinovaných olivových olejov a panenských olivových olejov:

„olej obsahujúci výlučne olivové oleje, ktoré prešli rafináciou, a oleje získané priamo z olív“;

d)

olej z olivových výliskov:

i)

„olej obsahujúci výlučne oleje získané opracovaním produktu získaného po extrakcii olivového oleja a oleje získané priamo z olív“ alebo

ii)

„olej obsahujúci výlučne oleje získané spracovaním olivových výliskov a oleje získané priamo z olív“.

Článok 7

Osobitné podmienky skladovania

Informácie o osobitných podmienkach skladovania olejov uvedených v článku 1 písm. b), t. j. bez prístupu svetla a tepla, sa uvádzajú na ich nádobách alebo na etiketách, ktoré sú k nim pripojené.

Článok 8

Miesto pôvodu

1.   V prípade extra panenského olivového oleja a panenského olivového oleja uvedených v časti VIII bode 1 písm. a) a b) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa na etikete uvádza miesto pôvodu.

2.   V prípade olejov uvedených v časti VIII bodoch 3 a 6 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa na etikete miesto pôvodu neuvádza.

3.   Miesto pôvodu uvedené v odseku 1 pozostáva:

a)

v prípade olivových olejov pochádzajúcich v súlade s odsekmi 6 a 7 z jedného členského štátu alebo tretej krajiny, odkaz na tento členský štát, Úniu alebo prípadne tretiu krajinu alebo

b)

v prípade zmesí olivových olejov pochádzajúcich v súlade s odsekmi 6 a 7 z viac ako jedného členského štátu alebo tretej krajiny, podľa potreby jedno z týchto označení:

i)

„zmes olivových olejov s pôvodom v Európskej únii“ alebo z odkazu na Úniu;

ii)

„zmes olivových olejov nepochádzajúcich z Európskej únie“ alebo z odkazu na iný pôvod ako pôvod z Únie;

iii)

„zmes olivových olejov z Únie a olivových olejov nepochádzajúcich z Únie“ alebo z odkazu na pôvod z Únie a iný pôvod ako pôvod z Únie, alebo

c)

z chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

4.   Názvy značiek alebo firiem, o ktorých zápis sa požiadalo do 31. decembra 1998 v súlade so smernicou 89/104/EHS alebo do 31. mája 2002 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 40/94, sa nepovažujú za miesto pôvodu v zmysle tohto nariadenia.

5.   V prípade dovozu z tretích krajín sa miesto pôvodu určuje v súlade s článkami 59 až 63 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

6.   Miesto pôvodu uvádzajúce členský štát alebo Úniu musí zodpovedať zemepisnej oblasti, v ktorej boli olivy zozbierané a v ktorej sa nachádza lisovňa, v ktorej bol olej z olív vyextrahovaný.

7.   Ak boli olivy zozbierané v členskom štáte alebo v tretej krajine inej než krajina, v ktorej sa nachádza lisovňa, v ktorej bol olej z olív vyextrahovaný, miesto pôvodu musí obsahovať tento text: „(extra) panenský olivový olej získaný v (Únii alebo názov dotknutého členského štátu alebo dotknutej tretej krajiny) z olív zozbieraných v (Únii alebo názov dotknutého členského štátu alebo dotknutej tretej krajiny)“.

Článok 9

Číslo baliarne

V prípade olejov uvedených v článku 1 písm. b) sa na etikete v relevantných prípadoch uvádza alfanumerická identifikácia baliarne schválenej v súlade s článkom 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2105.

Článok 10

Nepovinné vyhradené výrazy

Na používanie nepovinných vyhradených výrazov v zmysle prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ktoré sa môžu uvádzať na etikete olejov uvedených v článku 1 písm. b) tohto nariadenia, sa uplatňujú tieto podmienky:

a)

označenie „prvé lisovanie za studena“ sa môže uvádzať iba v prípade extra panenských alebo panenských olivových olejov získaných pri teplote nižšej ako 27 °C z prvého mechanického lisovania olivovej pasty metódou tradičnej extrakcie s použitím hydraulických lisov;

b)

označenie „extrakcia za studena“ sa môže uvádzať v prípade extra panenských alebo panenských olivových olejov získaných pri teplote nižšej ako 27 °C perkoláciou alebo odstredením olivovej pasty;

c)

označenia organoleptických vlastností, ktoré sa týkajú chuti alebo vône, sa môžu objaviť len v prípade extra panenských a panenských olivových olejov. Na etikete sa môžu uvádzať len organoleptické vlastnosti vymedzené v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, a to len vtedy, ak sú založené na posúdení vykonanom podľa metódy uvedenej v bode 5 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/2105. Definície a rozsahy výsledkov, ktoré umožňujú uvádzať tieto organoleptické vlastnosti, sú stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu;

d)

označenie maximálnej kyslosti predpokladanej k dátumu minimálnej trvanlivosti uvedenému v článku 9 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 sa môže uviesť len vtedy, ak sú na označení rovnakej veľkosti a v rovnakom zornom poli uvedené údaje o maximálnej hodnote peroxidového čísla, obsahu vosku a ultrafialovej absorpcie stanovené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/2105, ktoré sa predpokladajú k rovnakému dátumu.

Článok 11

Údaj o roku zberu

1.   Rok zberu sa môže uvádzať iba na extra panenskom olivovom oleji a panenskom olivovom oleji uvedených v časti VIII bode 1 písm. a) a b) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Rok zberu sa môže uviesť len vtedy, ak 100 % obsahu nádoby pochádza z uvedeného zberu, a na etikete sa uvedie buď vo forme príslušného hospodárskeho roku v súlade s článkom 6 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, alebo v uvedenom poradí vo forme mesiaca a roku zberu. Mesiac zodpovedá mesiacu extrakcie oleja z olív.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že rok zberu uvedený v odseku 1 sa uvedie na etikete olivových olejov uvedených v danom odseku pochádzajúcich z ich domácej výroby, získaných z olív zozbieraných na ich území a určených len pre ich vnútroštátne trhy.

4.   Rozhodnutím uvedeným v odseku 3 sa nebráni predaju olivových olejov opatrených etiketou pred dátumom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia až do vyčerpania zásob.

5.   Členské štáty oznámia Komisii rozhodnutie uvedené v odseku 3 v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183.

Článok 12

Údaj o prítomnosti olivového oleja mimo zoznamu zložiek v zmesiach a potravinách

1.   Ak je prítomnosť olejov uvedených v článku 1 písm. b) v zmesi s inými rastlinnými olejmi zvýraznená na etikete inde ako v zozname zložiek, použitím slov, obrázkov alebo grafiky, príslušná zmes musí mať tento obchodný opis: „Zmes rastlinných olejov (alebo špecifické názvy použitých rastlinných olejov) a olivového oleja“, za ktorým bude priamo nasledovať údaj o percente takýchto olejov v zmesi.

2.   Prítomnosť olejov uvedených v článku 1 písm. b) možno zvýrazniť obrázkami alebo grafikou na etikete zmesi uvedenej v odseku 1, len ak predstavuje viac ako 50 % príslušnej zmesi.

3.   S výnimkou tuhých potravín konzervovaných výlučne v olivovom oleji, najmä výrobkov uvedených v nariadeniach Rady (EHS) č. 2136/89 (12) a (EHS) č. 1536/92 (13), a ak je prítomnosť olejov uvedených v článku 1 písm. b) tohto nariadenia uvedená na etikete inde ako v zozname zložiek, použitím slov, obrázkov alebo grafiky, za názvom potraviny nasleduje priamo percentuálny podiel oleja vo vzťahu k celkovej čistej hmotnosti potraviny.

4.   Percento pridaných olejov uvedené v článku 1 písm. b) vo vzťahu k celkovej čistej hmotnosti potraviny uvedenej v odseku 3 tohto článku sa môže nahradiť percentom pridaného oleja v pomere k celkovej hmotnosti tukov, a to pridaním slov „percento tukov“.

5.   Opisy uvedené v článku 6 ods. 1 sa môžu nahradiť slovami „olivový olej“ na etikete výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 3 tohto článku.

Ak je vo výrobku prítomný olej z olivových výliskov, slová „olivový olej“ sa nahrádzajú slovami „olej z olivových výliskov“.

6.   Ak sa do olejov uvedených v článku 1 písm. b) pridávajú iné potraviny, výsledné potraviny nesmú byť označené žiadnym z názvov podľa právnych predpisov uvedených v článku 6.

Článok 13

Zrušenia

Nariadenie (EHS) č. 2568/91 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2105 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (Ú. v. ES L 248, 5.9.1991, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olej (Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012, s. 14).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(7)  Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2105, ktorým sa stanovujú pravidlá kontroly zhody obchodných noriem pre olivový olej a analytické metódy charakteristík olivového oleja (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(11)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

(12)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 z 21. júna 1989 stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek (Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 79).

(13)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely (Ú. v. ES L 163, 17.6.1992, s. 1).


PRÍLOHA I

CHARAKTERISTIKY OLIVOVÉHO OLEJA

A)   Kvalitatívne vlastnosti

Kategória

Kyslosť

(%) (*)

Peroxidové číslo

(mEq O2/kg)

K232

K268 alebo K270

ΔΚ

Organoleptické vlastnosti

Etylestery mastných kyselín

(mg/kg)

Medián defektoru (Md) (*)  (1)

Medián ovocnosti (Mf)  (2)

1.

Extra panenský olivový olej

≤ 0,80

≤ 20,0

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0,0

Mf > 0,0

≤ 35

2.

Panenský olivový olej

≤ 2,0

≤ 20,0

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0,0

3.

Lampantový olivový olej

> 2,0

Md > 3,5  (3)

4.

Rafinovaný olivový olej

≤ 0,30

≤ 5,0

≤ 1,25

≤ 0,16

 

5.

Olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov

≤ 1,00

≤ 15,0

≤ 1,15

≤ 0,15

 

6.

Surový olej z olivových výliskov

 

7.

Rafinovaný olej z olivových výliskov

≤ 0,30

≤ 5,0

≤ 2,00

≤ 0,20

 

8.

Olej z olivových výliskov

≤ 1,00

≤ 15,0

≤ 1,70

≤ 0,18

 

B)   Znaky čistoty

Kategória

Skladba mastných kyselín  (4)

Celkový obsah trans- izomérov kyseliny olejovej

(%)

Celkový obsah trans- izomérov kyseliny linolovej + kyseliny linolénovej

(%)

Stigmastadiény

(mg/kg)  (6)

ΔΕCN42

2-glyceryl monopalmitát

(%)

Myristová

(%)

Linolénová

(%)

Arachidová

(%)

Eikosenová

(%)

Behenová

(%)

Lignocerová

(%)

1.

Extra panenský olivový olej

≤ 0,03

≤ 1,00  (5)

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ |0,20 |

≤ 0,9 , ak je % kyseliny palmitovej celkovo ≤ 14,00  %

≤ 1,0 ak je % kyseliny palmitovej celkovo > 14,00  %

2.

Panenský olivový olej

≤ 0,03

≤ 1,00  (5)

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ |0,20 |

≤ 0,9 , ak je % kyseliny palmitovej celkovo ≤ 14,00  %

≤ 1,0 ak je % kyseliny palmitovej celkovo > 14,00  %

3.

Lampantový olivový olej

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,50

≤ |0,30 |

≤ 0,9 , ak je % kyseliny palmitovej celkovo ≤ 14,00  %

≤ 1,1 ak je % kyseliny palmitovej celkovo > 14,00  %

4.

Rafinovaný olivový olej

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤|0,30 |

≤ 0,9 , ak je % kyseliny palmitovej celkovo ≤ 14,00  %

≤ 1,1 ak je % kyseliny palmitovej celkovo > 14,00  %

5.

Olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ |0,30 |

≤ 0,9 , ak je % kyseliny palmitovej celkovo ≤ 14,00  %

≤ 1,0 ak je % kyseliny palmitovej celkovo > 14,00  %

6.

Surový olej z olivových výliskov

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ |0,60 |

≤ 1,4

7.

Rafinovaný olej z olivových výliskov

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ |0,50 |

≤ 1,4

8.

Olej z olivových výliskov

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ |0,50 |

≤ 1,2

Tabuľka B pokračovanie

Kategória

Skladba sterolov

Celkový obsah sterolov

(mg/kg)

Erytrodiol a uvaol (%) (**)

Vosky (mg/kg) (**)

Chole- sterol (%)

Brassica -sterol (%)

Kampesterol  (7) (%)

Stigmasterol (%)

Zzjavný β–sitosterol  (8) (%)

Δ-7-stigma-stenol  (7) (%)

1.

Extra panenský olivový olej

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C42 + C44 + C46 ≤ 150

2.

Panenský olivový olej

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C42 + C44 + C46 ≤ 150

3.

Lampantový olivový olej

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5  (9)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300  (9)

4.

Rafinovaný olivový olej

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5  (10)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

5.

Olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

6.

Surový olej z olivových výliskov

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5  (11)

C40 + C42 + C44 + C46 > 350  (11)

7.

Rafinovaný olej z olivových výliskov

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

8.

Olej z olivových výliskov

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

Poznámky:

a)

Výsledky analýz sa musia uvádzať s rovnakým počtom desatinných miest, aký je určený pre jednotlivé charakteristiky. Číslica na poslednom desatinnom mieste sa musí zaokrúhliť smerom nahor, ak je nasledujúca číslica väčšia ako 4.

b)

Ak hoci len jediná charakteristika nezodpovedá určeným hodnotám, tento olivový olej sa zaradí do inej kategórie alebo sa označí za nespĺňajúci predpisy na účely tohto nariadenia.

c)

V prípade lampantového olivového oleja sa oba kvalitatívne znaky označené hviezdičkou (*) môžu odlišovať od limitov stanovených pre predmetnú kategóriu súčasne.

d)

Ak je znak označený dvoma hviezdičkami (**), znamená to, že v prípade surového oleja z olivových výliskov sa oba príslušné limity môžu líšiť od stanovených hodnôt súčasne. V prípade olivového oleja z olivových výliskov a rafinovaného olivového oleja z olivových výliskov sa jeden z relevantných limitov môže líšiť od stanovených hodnôt.

Dodatok

Rozhodovacie stromy

Rozhodovací strom pre kampesterol v panenských a extra panenských olivových olejoch:

Image 1

Ostatné parametre musia spĺňať limity stanovené v tomto nariadení.

Rozhodovací strom pre delta-7-stigmastenol:

extra panenské a panenské olivové oleje

Image 2

Ostatné parametre musia spĺňať limity stanovené v tomto nariadení.

lampantové olivové oleje

Image 3

Ostatné parametre musia spĺňať limity stanovené v tomto nariadení.

rafinované olivové oleje a olivové oleje pozostávajúce z rafinovaných olivových olejov a panenských olivových olejov

Image 4

Ostatné parametre musia spĺňať limity stanovené v tomto nariadení.

surový olej z olivových výliskov, rafinovaný olej z olivových výliskov a olej z olivových výliskov

Image 5

Ostatné parametre musia spĺňať limity stanovené v tomto nariadení.


(1)  Medián defektorov sa vymedzuje ako medián defektoru vnímaného s najväčšou intenzitou.

(2)  Ak je medián atribútu horkosti a/alebo atribútu štipľavosti vyšší ako 5,0, predseda degustačnej komisie túto skutočnosť uvedie.

(3)  Medián defektoru môže byť 3,5 alebo nižší ak medián ovocnosti je rovný 0,0.

(4)  Obsah ostatných mastných kyselín (%): palmitovej: 7,00 – 20,00; palmitoolejovej: 0,30 – 3,50; heptadekánovej: ≤ 0,40; heptadecénovej: ≤ 0,60; stearovej: 0,50 – 5,00; olejovej: 55,00 – 85,00; linolovej: 2,50 – 21,00.

(5)  Ak je podiel kyseliny linolénovej vyšší ako 1,00, ale nižší alebo rovný 1,40, pomer zjavného β-sitosterolu/kampesterolu musí byť vyšší alebo rovný 24.

(6)  Celkový obsah izomérov, ktoré by sa (ne-)dali separovať pomocou kapilárnej kolóny.

(7)  Pozri dodatok k tejto prílohe.

(8)  Zjavný β-sitosterol: Δ-5,23-stigmastadienol+klerosterol+β-sitosterol+sitostanol+Δ-5-avenasterol+ Δ-5,24-stigmastadienol.

(9)  Oleje s obsahom voskov medzi 300 mg/kg a 350 mg/kg sa považujú za lampantový olivový olej, ak je celkový obsah alifatických alkoholov najviac 350 mg/kg alebo ak je percentuálny podiel erytrodiolu a uvaolu najviac 3,5.

(10)  Oleje s obsahom erytrodiolu + uvaolu medzi 4,5 a 6 % musia mať obsah erytrodiolu najviac 75 mg/kg.

(11)  Oleje s obsahom voskov od 300 mg/kg do 350 mg/kg sa považujú za surový olej z olivových výliskov, ak celkovo obsahujú viac ako 350 mg/kg alifatických alkoholov a ak je obsah erytrodiolu a uvaolu vyšší ako 3,5 %.


PRÍLOHA II

Vymedzenie nepovinnej terminológie týkajúcej sa organoleptických vlastností na účely označovania

Predseda degustačnej komisie zriadenej v súlade s článkom 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2105 môže na požiadanie potvrdiť, že hodnotené oleje spĺňajú vymedzenia a rozsahy zodpovedajúce výlučne týmto výrazom v závislosti od intenzity a vnímania atribútov.

Pozitívne atribúty (ovocný, horký a štipľavý): Podľa intenzity vnímania:

robustný, ak je medián atribútu vyšší ako 6,0,

stredný, ak je medián atribútu vyšší než 3 a maximálne 6,0,

lahodný, ak je medián atribútu maximálne 3,0.

Ovocnosť: súbor čuchových vnemových vlastností oleja, ktoré závisia od odrody olív a pochádzajú z nepoškodených, čerstvých olív, v ktorých nedominuje zelená ani zrelá ovocnosť. Pociťuje sa priamo a/alebo retronazálne.

Zelená ovocnosť: súbor čuchových vnemových vlastností oleja, ktoré pripomínajú zelené ovocie, závisia od odrody olív a pochádzajú zo zelených, nepoškodených, čerstvých olív. Pociťuje sa priamo a/alebo retronazálne.

Zrelá ovocnosť: súbor čuchových vnemových vlastností oleja, ktoré pripomínajú zrelé ovocie, závisia od odrody olív a pochádzajú z nepoškodených, čerstvých olív. Pociťuje sa priamo a/alebo retronazálne.

Dobre vyvážený olej: olej nevykazujúci žiadnu nevyváženosť, ktorou sa myslí čuchovo-chuťový a taktilný vnem a pri ktorej je medián atribútu horkosti a medián atribútu štipľavosti maximálne o 2,0 bodu vyšší ako medián ovocnosti.

Jemný olej: olej, ktorého medián atribútov horkosti a štipľavosti je maximálne 2,0.

Výrazy, ktoré treba použiť v protokole o organoleptickej skúške

Medián atribútu

ovocnosť

zrelá ovocnosť

zelená ovocnosť

lahodná ovocnosť

≤ 3,0

stredná ovocnosť

3,0 < Me ≤ 6,0

robustná ovocnosť

> 6,0

lahodná zrelá ovocnosť

≤ 3,0

stredná zrelá ovocnosť

3,0 < Me ≤ 6,0

robustná zrelá ovocnosť

> 6,0

lahodná zelená ovocnosť

≤ 3,0

stredná zelená ovocnosť

3,0 < Me ≤ 6,0

robustná zelená ovocnosť

> 6,0

lahodná horkosť

≤ 3,0

stredná horkosť

3,0 < Me ≤ 6,0

robustná horkosť

> 6,0

lahodná štipľavosť

≤ 3,0

stredná štipľavosť

3,0 < Me ≤ 6,0

robustná štipľavosť

> 6,0

dobre vyvážený olej

Medián atribútu horkosti a medián atribútu štipľavosti je maximálne o 2,0 bodu vyšší ako medián ovocnosti.

jemný olej

Medián atribútu horkosti a medián atribútu štipľavosti je maximálne 2.


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012

Nariadenie (EHS) č. 2568/91

Toto nariadenie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2105

------

------

článok 1 písm. a)

 

------

------

 

Článok 1

------

------

 

článok 2 ods. 2

článok 1 ods. 1

 

článok 1 písm. b) a článok 1 ods. 2

 

článok 1 ods. 2

 

článok 1 písm. b)

 

článok 2 prvý odsek

 

článok 4 ods. 1

 

článok 2 druhý odsek

 

článok 4 ods. 2

 

článok 3 prvý odsek

 

článok 6 ods. 1

 

článok 3 druhý odsek písm. a) až d)

 

článok 6 ods. 2 písm. a) až d)

 

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

 

článok 8 ods. 1

 

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

 

článok 8 ods. 2

 

článok 4 ods. 1 tretí pododsek

 

-

 

článok 4 ods. 2

 

článok 8 ods. 3

 

článok 4 ods. 3

 

článok 8 ods. 4

 

článok 4 ods. 4

 

článok 8 ods. 5

 

článok 4 ods. 5 prvý pododsek

 

článok 8 ods. 6

 

článok 4 ods. 5 druhý pododsek

 

článok 8 ods. 7

 

Článok 4a

 

Článok 7

 

Článok 4b

 

Článok 5

 

článok 5 prvý odsek písm. a) až d)

 

článok 10 písm. a) až d)

 

článok 5 prvý odsek písm. e)

 

článok 11 ods. 1 a 2

 

článok 5 druhý odsek

 

-

 

článok 5 a prvý odsek

 

článok 11 ods. 3

 

článok 5a druhý odsek

 

článok 11 ods. 4

 

článok 5a tretí odsek

 

článok 11 ods. 5

 

článok 6 ods. 1 prvý pododsek

 

článok 12 ods. 1

 

článok 6 ods. 1 druhý pododsek

 

článok 12 ods. 2

 

článok 6 ods. 1 tretí pododsek

 

článok 3 ods. 3

 

článok 6 ods. 2 prvý pododsek

 

článok 12 ods. 3

 

článok 6 ods. 2 druhý pododsek

 

článok 12 ods. 4

 

článok 6 ods. 3

 

článok 12 ods. 5

 

-

-

článok 12 ods. 6

 

článok 6 ods. 4

 

-

 

Článok 7

 

 

článok 5 ods. 2

článok 8 ods. 1

 

 

článok 2 ods. 3

článok 8 ods. 2

 

 

článok 4 ods. 3

článok 8 ods. 3

 

 

článok 4 ods. 2

článok 8 ods. 4

 

 

článok 4 ods. 3

Článok 8a

 

 

článok 2 ods. 1 a článok 4 ods. 1

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

 

 

článok 13 ods. 1

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

 

 

článok 13 ods. 2

článok 9 ods. 1 tretí pododsek

 

 

----

článok 9 ods. 1 štvrtý pododsek

 

 

----

článok 9 ods. 1 piaty pododsek

 

 

----

článok 9 ods. 2 prvý pododsek

 

 

článok 6 ods. 1

článok 9 ods. 2 druhý pododsek písm. a), b) a c)

 

 

článok 6 ods. 2 písm. a), b) a c)

článok 9 ods. 2 tretí pododsek

 

Článok 9

 

-----

 

 

článok 6 ods. 3

článok 10 prvý odsek úvodná veta

 

 

Článok 14

článok 10 prvý odsek písm. a) až d) a druhý odsek

 

 

-----

Článok 10a

 

 

Článok 14

príloha I

 

-

 

príloha II

 

-

 

 

článok 1 ods. 1

článok 2 ods. 1 písm. a) a článok 2 ods. 1 písm. b)

 

 

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 1 písm. c)

 

 

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 1 písm. d)

 

 

článok 1 ods. 4

článok 2 ods. 1 písm. e)

 

 

článok 1 ods. 5

článok 2 ods. 1 písm. f)

 

 

článok 1 ods. 6

článok 2 ods. 1 písm. g)

 

 

článok 1 ods. 7

článok 2 ods. 1 písm. h)

 

-------

------

článok 2 ods. 2

 

-------

------

článok 3 ods. 1 a 2

 

 

článok 2 ods. 1

 

Článok 7

 

článok 2 ods. 1 písm. a)

 

príloha I, bod 1

 

článok 2 ods. 1 písm. b)

 

príloha I, bod 2

 

článok 2 ods. 1 písm. c)

 

-----

 

článok 2 ods. 1 písm. d)

 

-----

 

článok 2 ods. 1 písm. e)

 

príloha I, bod 3

 

článok 2 ods. 1 písm. f)

 

príloha I, bod 4

 

článok 2 ods. 1 písm. g)

 

príloha I, bod 5

 

článok 2 ods. 1 písm. h)

 

-----

 

článok 2 ods. 1 písm. i)

 

príloha I, bod 6

 

článok 2 ods. 1 písm. j)

 

príloha I, bod 7

 

článok 2 ods. 1 písm. k)

 

príloha I, bod 8

 

článok 2 ods. 1 písm. l)

 

príloha I, bod 9

 

článok 2 ods. 1 písm. m)

 

príloha I, bod 10

 

článok 2 ods. 2, prvý pododsek a časť bodu 9.4 prílohy XII

 

článok 10 ods. 1

 

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

 

článok 11 ods. 1

 

článok 2 ods. 2 tretí pododsek

 

článok 11 ods. 2

 

-

 

článok 11 ods. 3

 

časť bodu 9.4 prílohy XII

 

článok 11 ods. 4

 

článok 2 ods. 3 prvý pododsek

 

článok 3 ods. 1

 

článok 2 ods. 3 druhý pododsek

 

článok 3 ods. 2

 

článok 2 ods. 4 prvý pododsek

 

článok 9 ods. 2

 

článok 2 ods. 4 druhý pododsek

 

článok 9 ods. 3

 

článok 2 ods. 4 tretí pododsek

 

článok 9 ods. 4

 

článok 2 ods. 5

 

článok 9 ods. 5

 

článok 2 a ods. 1

 

článok 3 ods. 1

 

článok 2 a ods. 2

 

článok 3 ods. 3

 

článok 2 a ods. 3

 

článok 3 ods. 4

 

článok 2a ods. 4 prvý pododsek

 

článok 3 ods. 5

 

článok 2a ods. 4 druhý pododsek

 

článok 3 ods. 2

 

článok 2 a ods. 5

 

článok 9 ods. 1

 

článok 3 prvý odsek

 

článok 13 ods. 1

 

článok 3 druhý odsek

 

článok 3 ods. 6

 

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

 

článok 10 ods. 1

 

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

 

článok 10 ods. 2

 

článok 4 ods. 1 tretí pododsek

 

článok 10 ods. 3

 

článok 4 ods. 2

 

článok 10 ods. 4

 

článok 4 ods. 3

 

-

 

článok 6 ods. 1

 

článok 12 ods. 1

 

článok 6 ods. 2

 

článok 12 ods. 2

 

Článok 7

 

----

 

článok 7 a druhý odsek

 

článok 2 ods. 2

 

článok 8 ods. 1

 

-

 

článok 8 ods. 2

 

Článok 14

 

príloha I

príloha I

 

 

príloha XII bod 3.3

príloha II

 

 

príloha Ia okrem bodu 2.1

 

príloha II

 

príloha Ia, bod 2.1

 

článok 9 ods. 6

 

príloha Ib

 

príloha III

 

príloha III

 

----

 

príloha IV

 

----

 

príloha VII

 

----

 

príloha IX

 

----

 

príloha X

 

----

 

príloha XI

 

----

 

príloha XII okrem bodu 3.3 a časti bodu 9.4

 

----

 

príloha XV

 

príloha IV

 

príloha XVI

 

----

 

príloha XVII

 

----

 

príloha XVIII

 

----

 

príloha XIX

 

----

 

príloha XX

 

----

 

príloha XXI

 

príloha V


Top