EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2073

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/2073 z 27. októbra 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

ST/11832/2022/INIT

Ú. v. EÚ L 280, 28.10.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2073/oj

28.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/2073

z 27. októbra 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (1), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 4. februára 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 101/2011.

(2)

Na základe preskúmania, ktoré vykonala Rada, by sa záznamy týkajúce sa siedmich osôb a informácie o ich práve na obhajobu a ich práve na účinnú súdnu ochranu mali vypustiť.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.


PRÍLOHA

V oddieloch A a B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa vypúšťajú záznamy o týchto osobách:

„4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI“;

„36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“;

„44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“.

Top