EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1927

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1927 z 11. októbra 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia škodcu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) z určitých vymedzených oblastí

C/2022/7149

OJ L 265, 12.10.2022, p. 72–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1927/oj

12.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/72


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1927

z 11. októbra 2022,

ktorým sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia škodcu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) z určitých vymedzených oblastí

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 1 písm. d) a e) a článok 28 ods. 2,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/2072 (2) sa v časti B prílohy II stanovuje zoznam karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt na území Únie je známy.

(2)

Hmyz druhu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) (ďalej len „špecifikovaný škodca“) je zahrnutý do uvedeného zoznamu, keďže je známe, že sa vyskytuje v určitých častiach územia Únie. Ide o polyfágneho škodcu s potvrdenými negatívnymi účinkami na viaceré plodiny a okrasné rastliny na území Únie (ďalej len „špecifikované rastliny“).

(3)

Z prieskumov vykonaných v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 vyplýva, že eradikácia špecifikovaného škodcu už nie je v určitých vymedzených oblastiach možná.

(4)

Preto by sa mali stanoviť opatrenia na zamedzenie šírenia špecifikovaného škodcu z týchto oblastí spočívajúce vo vymedzení zamorených a nárazníkových zón. Tieto opatrenia sú v súlade s dostupnými technickými a vedeckými dôkazmi, pokiaľ ide o špecifikované rastliny.

(5)

Príslušné orgány by mali zvýšiť informovanosť verejnosti s cieľom zabezpečiť, aby široká verejnosť a profesionálni prevádzkovatelia, ktorých sa opatrenia na zamedzenie šírenia škodcu z vymedzených oblastí týkajú, boli informovaní o uplatňovaných opatreniach a o vymedzených oblastiach, ktoré boli na tento účel zriadené.

(6)

Ak sa však zistí výskyt špecifikovaného škodcu v nárazníkovej zóne obklopujúcej zamorenú zónu, na ktorú sa vzťahujú opatrenia na zamedzenie šírenia špecifikovaného škodcu, toto nové zistenie by v prípade, že cieľom je eradikácia, malo viesť k zriadeniu novej vymedzenej oblasti príslušným orgánom.

(7)

Každoročne by sa mali vykonávať prieskumy na zistenie výskytu špecifikovaného škodcu, ako sa stanovuje v článku 22 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1231 (3), aby sa zabezpečilo včasné zistenie výskytu špecifikovaného škodcu v tých oblastiach územia Únie, v ktorých výskyt špecifikovaného škodcu nie je známy.

(8)

Tieto prieskumy by mali vychádzať z karty na prieskum špecifikovaného škodcu, ktorú uverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, keďže sa v nej zohľadňuje najnovší vedecký a technický vývoj.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia škodcu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) z vymedzených oblastí, v ktorých jeho eradikácia nie je možná.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„špecifikovaný škodca“ je hmyz druhu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance);

2.

„špecifikované rastliny“ sú rastliny určené na výsadbu, ktoré patria k rodom/druhom Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a ich hybridy, Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crategus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus cerasus L., Prunus laurocerasus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis L., Wisteria Nutt., okrem semien, peľu a rastlín v pletivových kultúrach;

3.

„vymedzená oblasť na zamedzenie šírenia“ je oblasť uvedená v prílohe I, v ktorej nie je možné špecifikovaného škodcu eradikovať;

4.

„karta na prieskum škodcu“ je „Karta na prieskum škodcov Aleurocanthus spiniferusAleurocanthus woglumi“ vydaná Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (4).

Článok 3

Zriadenie vymedzených oblastí na zamedzenie šírenia škodcu

Príslušné orgány zriadia vymedzené oblasti na zamedzenie šírenia špecifikovaného škodcu pozostávajúce zo zamorenej zóny a z nárazníkovej zóny, ktorá sa nachádza okolo zamorenej zóny a má šírku najmenej 2 km.

Článok 4

Opatrenia vo vymedzených oblastiach na zamedzenie šírenia škodcu

1.   V zamorených zónach musia príslušné orgány zabezpečiť prijatie jedného či viacerých z týchto opatrení:

a)

biologická kontrola špecifikovaného škodcu, ako sú parazitoidy;

b)

vhodné ošetrenia proti špecifikovanému škodcovi;

c)

orezanie a likvidácia častí špecifikovaných rastlín napadnutých špecifikovaným škodcom po vykonaní ošetrení uvedených v písmene b);

d)

odchyt špecifikovaného škodcu a v prípade zistenia jeho výskytu aj uplatnenie vhodných ošetrení.

2.   Ak bol výskyt špecifikovaného škodcu v nárazníkovej zóne úradne potvrdený, uplatňujú sa články 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

3.   Vo vymedzených oblastiach na zamedzenie šírenia škodcu musia príslušné orgány zvýšiť informovanosť verejnosti o hrozbe, ktorú špecifikovaný škodca predstavuje, a o opatreniach prijatých na zabránenie jeho ďalšiemu šíreniu z týchto oblastí.

Príslušné orgány informujú širokú verejnosť a profesionálnych prevádzkovateľov o zriadení vymedzenej oblasti na zamedzenie šírenia škodcu.

Článok 5

Prieskumy

1.   Príslušné orgány vykonajú prieskumy stanovené v odsekoch 2 a 3, pričom zohľadnia informácie uvedené na karte na prieskum škodcu.

2.   Každoročne vykonávajú prieskumy založené na riziku, ktoré sú zamerané na zistenie výskytu špecifikovaného škodcu v tých oblastiach územia Únie, v ktorých jeho výskyt nie je známy, ale jeho usídlenie je možné.

3.   V nárazníkových zónach vymedzených oblastí určených na zamedzenie šírenia škodcu vykonávajú každoročne prieskumy podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 s cieľom zistiť výskyt špecifikovaného škodcu.

Tieto prieskumy musia zahŕňať:

a)

vizuálne prehliadky na zistenie výskytu špecifikovaného škodcu alebo jeho symptómov vo vhodných intervaloch;

b)

odchyt;

c)

odber vzoriek a testovanie rastlín so symptómami alebo s podozrením na napadnutie špecifikovaným škodcom.

Tieto prieskumy musia byť intenzívnejšie ako prieskumy uvedené v odseku 2, s vyšším počtom vizuálnych prehliadok, pascí a v prípade potreby aj s odberom vzoriek a testovaním.

Článok 6

Podávanie správ

Členské štáty do 30. apríla každého roka predložia Komisii a ostatným členským štátom výsledky prieskumov vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa:

a)

článku 5 ods. 2 tohto nariadenia s použitím jedného zo vzorov stanovených v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/1231;

b)

článku 5 ods. 3 tohto nariadenia s použitím jedného zo vzorov stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1231 z 27. augusta 2020 o formáte a pokynoch na vyplnenie výročných správ o výsledkoch prieskumov a o formáte viacročných programov prieskumov a praktických mechanizmoch uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (Ú. v. EÚ L 280, 28.8.2020, s. 1).

(4)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), 2019. Karta na prieskum škodcov Aleurocanthus spiniferusAleurocanthus woglumi. Podporná publikácia EFSA 2019:EN-1565. 17pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1565. K dispozícii online: https://arcg.is/u5DTL.


PRÍLOHA I

Zoznam vymedzených oblastí určených na zamedzenie šírenia škodcu podľa článku 2

1.   Chorvátsko

Číslo vymedzenej oblasti (VO)

Zóna VO

Región

Obce alebo iné administratívne/geografické vymedzenia

Obec

Katastrálna obec

1.

Zamorená zóna

Dubrovnícko-neretvianska župa

Konavle

Vitaljina, Ljuta, Đurinići

Nárazníková zóna

Dubrovnícko-neretvianska župa

Konavle

Pločice, Pavlje Brdo, Vodovađa, Dubravka, Dunave, Popovići, Gruda, Lovorno, Pridvorje, Zastolje, Radovčići, Kuna Konavoska

2.

Zamorená zóna

Splitsko-dalmatínska župa

Jelsa

Vrisnik

Milna

Milna

Nárazníková zóna

Splitsko-dalmatínska župa

Jelsa

Jelsa, Pitve, Vrbanj, Dol, Stari Grad, Svirče, Vrbovska

Šolta

Gornje Selo

Milna

Bobovišća

Nerežišća

Nerežišća, Dračevica

Sutivan

Sutivan

2.   Grécko

Číslo vymedzenej oblasti (VO)

Zóna VO

Región

Obce alebo iné administratívne/geografické vymedzenia

1.

Zamorená zóna

Iónske ostrovy

Korfu (1)


(1)  Bez nárazníkovej zóny, keďže celý ostrov je zamorenou zónou.


PRÍLOHA II

Vzory na podávanie správ o výsledkoch prieskumov vykonávaných podľa článku 5 ods. 3

Časť A

1.   Vzor na podávanie správ o výsledkoch každoročných prieskumov

Image 1

2.   Pokyny na vyplnenie vzoru

V prípade vyplnenia tohto vzoru sa vzor v časti B tejto prílohy nevypĺňa.

V stĺpci 1:

uveďte názov zemepisnej oblasti, číslo prieniku (ohniska) alebo akékoľvek informácie, ktoré umožňujú identifikáciu vymedzenej oblasti (VO), a dátum jej zriadenia.

V stĺpci 2:

uveďte veľkosť VO pred začiatkom prieskumu.

V stĺpci 3:

uveďte veľkosť VO po prieskume.

V stĺpci 4:

uveďte prístup: zamedzenie šírenia. Podľa potreby pridajte ďalšie riadky v závislosti od počtu VO na škodcu a prístupov, ktoré sa na ne vzťahujú.

V stĺpci 5:

uveďte zónu VO, v ktorej sa vykonal prieskum, a podľa potreby pridajte ďalšie riadky: zamorená zóna (ZZ) alebo nárazníková zóna (NZ) v samostatných riadkoch. V relevantnom prípade uveďte v ďalších riadkoch oblasť NZ, v ktorej sa vykonal prieskum (napr. posledných 20 km priliehajúcich k ZZ, okolo škôlok atď.).

V stĺpci 6:

uveďte číslo a opis prieskumných lokalít výberom jednej z týchto položiek na opis:

1.

Voľné priestranstvo (produkčná plocha): 1.1. pole (orná pôda, pasienok), 1.2. sad/vinohrad, 1.3. škôlka, 1.4. les.

2.

Voľné priestranstvo (iné): 2.1. súkromná záhrada, 2.2. verejné lokality, 2.3. oblasť ochrany, 2.4. voľne rastúce rastliny v oblastiach iných, ako sú oblasti ochrany; 2.5. iné, so špecifikovaním konkrétneho prípadu (napr. záhradné centrum, obchodné prevádzky, ktoré používajú drevený obalový materiál, drevársky priemysel, mokrade, zavlažovacie a drenážne systémy atď.).

3.

Fyzicky uzavreté priestranstvá: 3.1. skleník, 3.2. súkromná lokalita, iná ako skleník, 3.3. verejná lokalita, iná ako skleník, 3.4. iné, so špecifikovaním konkrétneho prípadu (napr. záhradné centrum, obchodné prevádzky, ktoré používajú drevený obalový materiál, drevársky priemysel).

V stĺpci 7:

uveďte rizikové oblasti identifikované na základe biológie škodcu, výskytu hostiteľských rastlín, ekoklimatických podmienok a rizikových lokalít.

V stĺpci 8:

uveďte rizikové oblasti zahrnuté do prieskumu (z oblastí identifikovaných v stĺpci 7).

V stĺpci 9:

uveďte rastliny, plody, semená, pôdu, obalový materiál, drevo, stroje, vozidlá, vodu, iné, so špecifikovaním konkrétneho prípadu.

V stĺpci 10:

uveďte zoznam skúmaných rastlinných druhov/rodov (každý z nich uveďte v inom riadku).

V stĺpci 11:

uveďte mesiace v roku, v ktorých sa vykonal prieskum.

V stĺpci 12:

uveďte podrobnosti o prieskume v závislosti od osobitných právnych požiadaviek v prípade každého škodcu. Uveďte N/A, ak informácie v určitom stĺpci nie sú relevantné.

V stĺpcoch 13 a 14:

v relevantnom prípade uveďte výsledky; dostupné informácie uveďte v príslušných stĺpcoch. „Neurčené“ sú tie analyzované vzorky, pri ktorých nebol získaný žiadny výsledok, a to z dôvodu rôznych faktorov (napr. výsledok bol pod úrovňou detekcie, vzorka nebola spracovaná – identifikovaná, išlo o starú vzorku).

V stĺpci 15:

uveďte oznámenia o prienikoch v roku, v ktorom sa uskutočnil prieskum, pokiaľ ide o zistenia v NZ. Ak príslušný orgán rozhodol, že pri predmetnom zistení ide o jeden z prípadov uvedených v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 2 alebo článku 16 nariadenia (EÚ) 2016/2031, netreba uvádzať číslo oznámenia. V danom prípade uveďte dôvod neposkytnutia tejto informácie v stĺpci 16 („Poznámky“).

Časť B

1.   Vzor na podávanie správ o výsledkoch každoročných prieskumov založených na štatistických údajoch

Image 2

2.   Pokyny na vyplnenie vzoru

V prípade vyplnenia tohto vzoru sa vzor v časti A tejto prílohy nevypĺňa.

Vysvetlite východiskové predpoklady koncepcie prieskumu pri každom škodcovi. Zhrňte a odôvodnite:

cieľová populácia, epidemiologická jednotka a kontrolné jednotky,

metóda detekcie a citlivosť metódy,

rizikový (-é) faktor (-y) s uvedením úrovní rizika a zodpovedajúcich relatívnych rizík a podielov populácie hostiteľských rastlín.

V stĺpci 1:

uveďte názov zemepisnej oblasti, číslo prieniku (ohniska) alebo akékoľvek informácie, ktoré umožňujú identifikáciu vymedzenej oblasti (VO), a dátum jej zriadenia.

V stĺpci 2:

uveďte veľkosť VO pred začiatkom prieskumu.

V stĺpci 3:

uveďte veľkosť VO po prieskume.

V stĺpci 4:

uveďte prístup: zamedzenie šírenia. Podľa potreby pridajte ďalšie riadky v závislosti od počtu VO na škodcu a prístupov, ktoré sa na ne vzťahujú.

V stĺpci 5:

uveďte zónu VO, v ktorej sa vykonal prieskum, a podľa potreby pridajte ďalšie riadky: zamorená zóna (ZZ) alebo nárazníková zóna (NZ) v samostatných riadkoch. V relevantnom prípade uveďte v ďalších riadkoch oblasť NZ, v ktorej sa vykonal prieskum (napr. posledných 20 km priliehajúcich k ZZ, okolo škôlok atď.).

V stĺpci 6:

uveďte číslo a opis prieskumných lokalít výberom jednej z týchto položiek na opis:

1.

Voľné priestranstvo (produkčná plocha): 1.1. pole (orná pôda, pasienok), 1.2. sad/vinohrad, 1.3. škôlka, 1.4. les.

2.

Voľné priestranstvo (iné): 2.1. súkromné záhrady, 2.2. verejné lokality, 2.3. oblasť ochrany, 2.4. voľne rastúce rastliny v oblastiach iných, ako sú oblasti ochrany; 2.5. iné, so špecifikovaním konkrétneho prípadu (napr. záhradné centrum, obchodné prevádzky, ktoré používajú drevený obalový materiál, drevársky priemysel, mokrade, zavlažovacie a drenážne systémy atď.).

3.

Fyzicky uzavreté priestranstvá: 3.1. skleník, 3.2. súkromná lokalita, iná ako skleník, 3.3. verejná lokalita, iná ako skleník, 3.4. iné, so špecifikovaním konkrétneho prípadu (napr. záhradné centrum, obchodné prevádzky, ktoré používajú drevený obalový materiál, drevársky priemysel).

V stĺpci 7:

uveďte mesiace v roku, v ktorých sa vykonali prieskumy.

V stĺpci 8:

uveďte zvolenú cieľovú populáciu a zoznam príslušných hostiteľských druhov/rodov zahrnutých do prieskumu, ako aj pokrytú oblasť. Cieľová populácia sa vymedzuje ako súbor kontrolných jednotiek. Pri poľnohospodárskych plochách sa jej veľkosť zvyčajne uvádza v hektároch, ale mohlo by ísť aj o parcely, polia, skleníky atď. Svoje rozhodnutie podložte tvrdeniami. Uveďte kontrolné jednotky, ktoré boli predmetom prieskumu. „Kontrolná jednotka“ sú rastliny, časti rastlín, komodity, materiály, vektory škodcov, ktoré boli dôkladne preskúmané na účely identifikácie a detekcie škodcov.

V stĺpci 9:

uveďte epidemiologické jednotky, v ktoré boli predmetom prieskumu, ako aj ich opis a jednotku merania. „Epidemiologická jednotka“ je homogénna oblasť, v ktorej by interakcie medzi škodcom, hostiteľskými rastlinami a abiotickými a biotickými faktormi a podmienkami viedli v prípade výskytu škodcu k rovnakej epidemiologickej situácii. Epidemiologické jednotky sú podskupinami cieľovej populácie, ktoré sú z epidemiologického hľadiska homogénne, pričom zahŕňajú aspoň jednu hostiteľskú rastlinu. V niektorých prípadoch sa celá hostiteľská populácia v regióne/oblasti/krajine môže definovať ako epidemiologická jednotka. Môže ísť o regióny NUTS (vymedzené v nomenklatúre územných jednotiek pre štatistické účely), mestské oblasti, lesy, záhrady s ružami či farmy, alebo o určitú plochu vymedzenú v hektároch. Výber musí byť podložený tvrdeniami.

V stĺpci 10:

uveďte metódy použité počas prieskumu vrátane počtu činností v jednotlivých prípadoch v závislosti od osobitných právnych požiadaviek v prípade každého škodcu. Ak informácie požadované v určitom stĺpci nie sú k dispozícii, uveďte N/A.

V stĺpci 11:

uveďte odhad účinnosti odberu vzoriek. Účinnosť odberu vzoriek je pravdepodobnosť, že sa z napadnutej rastliny vyberú napadnuté časti. V prípade vektorov je to účinnosť metódy, pokiaľ ide o odchyt pozitívneho vektora, keď sa vyskytuje v oblasti prieskumu. V prípade pôdy je to účinnosť výberu vzorky pôdy obsahujúcej škodcu, keď sa škodca vyskytuje v oblasti prieskumu.

V stĺpci 12:

„citlivosť metódy“ je pravdepodobnosť, že metóda správne odhalí výskyt škodcu. Citlivosť metódy je vymedzená ako pravdepodobnosť, že výsledok testu skutočne pozitívneho hostiteľa je pozitívny. Ide o vynásobenie účinnosti odberu vzoriek (t. j. pravdepodobnosť, že sa z napadnutej rastliny vyberú napadnuté časti) diagnostickou citlivosťou (charakterizovanou vizuálnou prehliadkou a/alebo laboratórnym testom, ktoré sa používajú v procese identifikácie).

V stĺpci 13:

v ďalších riadkoch uveďte rizikové faktory a podľa potreby pridajte ďalšie riadky. Pri každom rizikovom faktore uveďte úroveň rizika a zodpovedajúce relatívne riziko, ako aj podiel hostiteľskej populácie.

V stĺpci B:

uveďte podrobnosti o prieskume v závislosti od osobitných právnych požiadaviek v prípade každého škodcu. Uveďte N/A, ak informácie v určitom stĺpci nie sú relevantné. Informácie, ktoré sa majú uviesť v týchto stĺpcoch, súvisia s informáciami uvedenými v stĺpci 10 „Metódy detekcie“.

V stĺpci 18:

uveďte počet miest odchytu, ak sa tento počet líši od počtu pascí (stĺpec 17) (napr. tá istá pasca sa používa na rôznych miestach).

V stĺpci 21:

uveďte počet vzoriek vyhodnotených ako pozitívne, negatívne alebo neurčené. „Neurčené“ sú tie analyzované vzorky, pri ktorých nebol získaný žiadny výsledok, a to z dôvodu rôznych faktorov (napr. výsledok bol pod úrovňou detekcie, vzorka nebola nespracovaná – neidentifikovaná, išlo o starú vzorku atď.).

V stĺpci 22:

uveďte oznámenia o prienikoch v roku, v ktorom sa uskutočnil prieskum, pokiaľ ide o zistenia v nárazníkovej zóne. Ak príslušný orgán rozhodol, že pri predmetnom zistení ide o jeden z prípadov uvedených v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 2 alebo článku 16 nariadenia (EÚ) 2016/2031, netreba uvádzať číslo oznámenia. V takomto prípade uveďte dôvod neposkytnutia tejto informácie v stĺpci 25 („Poznámky“).

V stĺpci 23:

uveďte citlivosť prieskumu, ako sa vymedzuje v medzinárodnej norme pre rastlinolekárske opatrenia (ISPM 31). Táto hodnota dosiahnutej úrovne istoty, pokiaľ ide o stav bez výskytu škodcu, sa vypočíta na základe vykonaného preskúmania (a/alebo odobraných vzoriek) v závislosti od citlivosti metódy a predpokladanej prevalencie.

V stĺpci 24:

uveďte predpokladanú prevalenciu na základe odhadu pravdepodobnej skutočnej prevalencie škodcu na poli pred vykonaním prieskumu. Predpokladaná prevalencia je stanovená ako cieľ prieskumu a zodpovedá kompromisu, ktorý robia pracovníci poverení riadením rizík, medzi rizikom výskytu škodcu a zdrojmi dostupnými na prieskum. Obyčajne sa v prípade detekčného prieskumu stanovuje hodnota 1 %.


Top