EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1622

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1622 zo 17. mája 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa rozvíjajúcich sa trhových hospodárstiev a rozvinutých hospodárstiev (Text s významom pre EHP)

C/2022/3103

Ú. v. EÚ L 244, 21.9.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1622/oj

21.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 244/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1622

zo 17. mája 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa rozvíjajúcich sa trhových hospodárstiev a rozvinutých hospodárstiev

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 325ap ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Podľa požiadaviek na vlastné zdroje pri trhovom riziku podľa alternatívneho štandardizovaného prístupu stanoveného v článkoch 325c až 325ay nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa na výpočet požiadavky na vlastné zdroje podľa metódy založenej na citlivostiach stanovenej v článkoch 325d až 325k vyžaduje, aby sa uplatňovali rizikové váhy pre akciové riziko uvedené v tabuľke 8 článku 325ap uvedeného nariadenia podľa delegovaného aktu uvedeného v článku 461a. Keďže trhy tvoriace rozvinuté hospodárstva a trhy tvoriace rozvíjajúce sa trhové hospodárstva sú vzájomne sa vylučujúcimi kategóriami, malo by sa objasniť, že všetky trhy, ktoré nepredstavujú rozvinuté hospodárstva, by sa mali považovať za rozvíjajúce sa trhové hospodárstva.

(2)

Pri určovaní, ktoré trhy predstavujú rozvinuté hospodárstva a ktoré predstavujú rozvíjajúce sa trhové hospodárstva, je potrebné na jednej strane zabezpečiť rovnaké podmienky a na druhej strane zaviesť prístup založený na riziku. V tejto súvislosti sa za najvhodnejšie riešenie považuje stanovenie zoznamu krajín, ktoré predstavujú rozvinuté hospodárstva, a to vzhľadom na prístup Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS), ako aj na potrebu dosiahnuť spoločné vykonávanie metodiky výpočtu súvisiacich požiadaviek týkajúcich sa trhového rizika vo všetkých členských štátoch. Hoci by sa mali zohľadniť medzinárodné normy BCBS, malo by sa bližšie spresniť, že trhy členských štátov, ktoré sú menej volatilné než trhy uznané za rozvinuté hospodárstva v súlade s týmito medzinárodnými normami, predstavujú skôr rozvinuté než rozvíjajúce sa trhové hospodárstva. Okrem toho by sa pri určovaní rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhových hospodárstiev malo náležite zohľadniť vytvorenie vnútorného trhu v Únii, existencia Európskeho hospodárskeho priestoru a osobitosti súvisiace so zámorskými krajinami a územiami niektorých členských štátov.

(3)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo.

(4)

Európsky orgán pre bankovníctvo uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozvinuté hospodárstva a rozvíjajúce sa trhové hospodárstva

1.   Na účely stanovenia rizikových váh pre citlivosti na faktory akciového rizika a akciovej repo sadzby v súlade s článkom 325ap nariadenia (EÚ) č. 575/2013 predstavujú rozvinuté hospodárstva tieto krajiny:

a)

členské štáty Európskej únie;

b)

zámorské krajiny a územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom, Francúzskom alebo Holandskom vrátane Faerských ostrovov, ako aj tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie;

c)

tieto tretie krajiny:

i)

tretie krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore;

ii)

Austrália;

iii)

Kanada;

iv)

Hongkong;

v)

Japonsko;

vi)

Mexiko;

vii)

Nový Zéland;

viii)

Singapur;

ix)

Švajčiarsko;

x)

Spojené kráľovstvo;

xi)

Spojené štáty.

2.   Na účely stanovenia rizikových váh pre citlivosti na faktory akciového rizika a akciovej repo sadzby podľa článku 325ap nariadenia (EÚ) č. 575/2013 krajiny, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 tohto článku, predstavujú rozvíjajúce sa trhové hospodárstva.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top