EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1219

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1219 zo 14. júla 2022, ktorým sa mení príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235, pokiaľ ide o vzory certifikátov na vstup zásielok určitých zmiešaných výrobkov do Únie a ich tranzit cez Úniu (Text s významom pre EHP)

C/2022/4884

Ú. v. EÚ L 188, 15.7.2022, p. 75–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1219/oj

15.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/75


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1219

zo 14. júla 2022,

ktorým sa mení príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235, pokiaľ ide o vzory certifikátov na vstup zásielok určitých zmiešaných výrobkov do Únie a ich tranzit cez Úniu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (2), a najmä na jeho článok 238 ods. 3 a článok 239 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (3), a najmä na jeho článok 90 prvý odsek písm. a) a b) a článok 126 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/2235 (4) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa certifikátov zdravia zvierat stanovených v nariadení (EÚ) 2016/429, úradných certifikátov stanovených v nariadení (EÚ) 2017/625 a certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na základe uvedených nariadení, ktoré sa vyžadujú na vstup určitých zásielok zvierat a tovaru do Únie (ďalej spolu len „certifikáty“). Konkrétne v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 sa okrem iného stanovujú vzory certifikátov na vstup zásielok určitých zmiešaných výrobkov do Únie a ich tranzit cez Úniu.

(2)

V kapitole 50 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na vstup netrvanlivých a trvanlivých zmiešaných výrobkov, ktoré obsahujú akékoľvek množstvo mäsových výrobkov, s výnimkou želatíny, kolagénu a vysoko rafinovaných výrobkov, a ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, do Únie (vzor COMP). V kapitole 52 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na tranzit netrvanlivých zmiešaných výrobkov a trvanlivých zmiešaných výrobkov, ktoré obsahujú akékoľvek množstvo mäsových výrobkov a sú určené na ľudskú spotrebu, cez Úniu do tretej krajiny okamžitým tranzitom alebo po skladovaní v Únii (vzor TRANSIT-COMP). Oba uvedené vzory zahŕňajú osobitné potvrdenie o zdravotnom stave zvierat pre mliečne výrobky obsiahnuté v zmiešaných výrobkoch. Požiadavky na tepelné ošetrenie uvedené v daných potvrdeniach by sa mali zosúladiť so spôsobmi ošetrenia stanovenými v prílohe XXVII k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/692 (5). Okrem toho by sa ako nadbytočná mala vypustiť požiadavka uvádzať dátumy výroby mliečnych výrobkov a výrobkov na báze mledziva obsiahnutých v zmiešaných výrobkoch, pretože opis uvedený v poznámke pod čiarou (2) sa vzťahuje na všetky zložky živočíšneho pôvodu. Ďalej by sa mali doplniť a objasniť určité poznámky pod čiarou v poznámkach k časti II uvedených vzorov. Kapitoly 50 a 52 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 treba preto zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Okrem toho by sa v kapitole 52 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 mala vypustiť požiadavka uvádzať schvaľovacie číslo zariadenia pôvodu mliečnych výrobkov obsiahnutých v zmiešaných výrobkoch, ktoré prechádzajú cez Úniu, keďže Únia nie je konečným miestom určenia daných zmiešaných výrobkov. Preto treba zodpovedajúcim spôsobom zmeniť kapitolu 52 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235.

(4)

Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

S cieľom vyhnúť sa akémukoľvek narušeniu obchodu v súvislosti so vstupom zásielok určitých zmiešaných výrobkov do Únie a ich tranzitom cez Úniu by sa malo povoliť, aby sa počas prechodného obdobia za určitých podmienok naďalej používali certifikáty vydané v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/2235 v znení platnom pred zmenami vykonanými týmto nariadením.

(6)

Zmeny, ktoré sa majú týmto nariadením vykonať vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/2235, by v záujme právnej istoty a uľahčenia obchodu mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr, keďže vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/2235 sa uplatňuje od 21. apríla 2021.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia do 15. apríla 2023 sa naďalej povoľuje vstup do Únie a tranzit cez Úniu, pokiaľ ide o zásielky určitých zmiešaných výrobkov, ku ktorým sú priložené zodpovedajúce certifikáty vydané podľa vzorov stanovených v kapitolách 50 a 52 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 v znení platnom pred zmenami vykonanými v uvedenom vykonávacom nariadení týmto vykonávacím nariadením, a to za predpokladu, že daný certifikát bol vydaný najneskôr 15. januára 2023.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2235 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat, vzory úradných certifikátov a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií zvierat a tovaru do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 599/2004, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 636/2014 a (EÚ) 2019/628, smernica 98/68/ES a rozhodnutia 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Ú. v. EÚ L 442, 30.12.2020, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).


PRÍLOHA

Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 sa mení takto:

1.

Kapitola 50 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 50

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP NETRVANLIVÝCH ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV A TRVANLIVÝCH ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV OBSAHUJÚCICH AKÉKOĽVEK MNOŽSTVO MÄSOVÝCH VÝROBKOV, S VÝNIMKOU ŽELATÍNY, KOLAGÉNU A VYSOKO RAFINOVANÝCH VÝROBKOV, A URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR COMP)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

2.

Kapitola 52 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 52

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA TRANZIT NETRVANLIVÝCH ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV A TRVANLIVÝCH ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV OBSAHUJÚCICH AKÉKOĽVEK MNOŽSTVO MÄSOVÝCH VÝROBKOV A URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU CEZ ÚZEMIE ÚNIE DO TRETEJ KRAJINY, A TO BUĎ OKAMŽITÝM TRANZITOM, ALEBO PO USKLADNENÍ V ÚNII (VZOR TRANZIT-COMP)

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21


Top