EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1173

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1173 z 31. mája 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

C/2022/3390

Ú. v. EÚ L 183, 8.7.2022, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj

8.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1173

z 31. mája 2022,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (1), a najmä na jeho článok 26 prvý odsek písm. c), článok 60 ods. 4 prvý pododsek písm. b), článok 75 a článok 92,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/2116 sa stanovujú základné pravidlá týkajúce sa okrem iného povinnosti členských štátov chrániť finančné záujmy Únie a podávať správy o výkonnosti politiky. Aby sa zaistilo plynulé fungovanie nového právneho rámca, boli prijaté určité nové pravidlá týkajúce sa správ o posúdení kvality troch prvkov (systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch) integrovaného administratívneho a kontrolného systému (ďalej len „integrovaný systém“) a súvisiacich nápravných opatrení, požiadaviek na žiadosti o pomoc a systém monitorovania plôch, rámca upravujúceho získavanie satelitných údajov na účely systému monitorovania plôch a kontroly schválených medziodvetvových organizácií s ohľadom na osobitnú platbu na bavlnu. Nové pravidlá by mali nahradiť príslušné ustanovenia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 (2).

(2)

Správy o posúdení kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch by mali byť komplexné, aby bolo možné na ich základe posúdiť spoľahlivosť informácií generovaných týmito prvkami integrovaného systému. Obsah týchto správ by mal zároveň umožniť dospieť k záveru, či je poskytnutá dostatočná záruka kvality informácií používaných vo vzťahu k povinnosti členského štátu podávať správy týkajúce sa ukazovateľov výstupu a výsledkov intervencií na plochu spravovaných v rámci integrovaného systému. Preto by tieto správy mali obsahovať predovšetkým informácie o práci vykonanej v rámci posúdenia kvality, zistených nedostatkoch, ako aj diagnostické informácie o potenciálnych základných príčinách týchto nedostatkov. Konkrétne by tieto správy mali obsahovať informácie o údajoch a snímkach použitých na účely posúdenia kvality, ako aj výsledky ich testovania. Na základe skúseností týkajúcich sa výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou vo vzťahu k posúdeniu kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov sa ukázalo, že použitie špecializovaných elektronických informačných systémov je mimoriadne užitočné. V záujme uľahčenia práce členských štátov a ich komunikácie s Komisiou by sa takéto informačné systémy mali naďalej používať a prípadne rozvíjať na účely podávania správ o troch posúdeniach kvality stanovených v nariadení (EÚ) 2021/2116.

(3)

Aby tieto tri posúdenia kvality splnili svoj účel poskytovať spoľahlivé údaje pre výročnú správu o výkonnosti, ich výsledky, a najmä výsledky systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch, by sa mali skombinovať, aby bolo možné odhadnúť odchýlku plochy v rámci uvedených údajov o ukazovateľoch výstupu a výsledkov vyplývajúcu z nedostatkov príslušných systémov. Mali by sa stanoviť pravidlá pre nápravné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na účely riešenia nedostatkov vo vymedzenom časovom rámci. Okrem toho by v rámci správ pripravovaných v súvislosti s rokmi 2024 a 2026 malo byť možné overiť, že systém monitorovania plôch je správne zavedený vo všetkých členských štátoch a že postupné vykonávanie systému monitorovania plôch prebehlo úspešne a pokrýva všetky podmienky oprávnenosti a intervencie, ktoré možno monitorovať. Na tento účel by správa mala obsahovať zoznam všetkých kritérií oprávnenosti pre všetky intervencie na plochu v rámci integrovaného systému, rovnako aj informácie týkajúce sa zdrojov údajov použitých v rámci analýzy.

(4)

Členské štáty by mali zaviesť spoľahlivý a moderný systém na správu žiadostí o pomoc, ktorý by umožňoval elektronickú komunikáciu a fungoval by v ročných cykloch. Členské štáty by mali zohľadniť možnosť zjednodušenia pre prijímateľov a vnútroštátne správne orgány, napríklad stanovením, že jedna žiadosť sa môže vzťahovať na viacero intervencií, že jednu žiadosť môže podať viacero prijímateľov spoločne alebo že v prípade prevodu podniku sa v danom roku pre daný podnik posúdi len jedna žiadosť. V prípade, že za rovnakého prijímateľa zodpovedá viac než jedna platobná agentúra, členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby sa zaistilo náležité spravovanie intervencií.

(5)

Členské štáty by mali využívať výhody digitalizácie tak, že budú na všetku komunikáciu s prijímateľmi spravidla využívať elektronické prostriedky. Na účely dosiahnutia ešte väčšieho zjednodušenia by členské štáty navyše mali v najvyššej možnej miere získavať informácie potrebné na spravovanie intervencií zo zdrojov údajov, ktoré má k dispozícii verejná správa.

(6)

Členské štáty by v záujme zjednodušenia procesu predkladania žiadostí o pomoc mali poskytnúť formuláre s vopred doplnenými všetkými informáciami, ktoré sú relevantné pre prijímateľov, v ich poslednom aktualizovanom znení. Aby sa predišlo nezrovnalostiam, členské štáty by mali umožniť zmeny formulárov s vopred doplnenými informáciami a poskytnúť k nim hlavné výstrahy, na základe ktorých môžu prijímatelia identifikovať potenciálne nedodržanie predpisov a podať žiadosť správne. Členské štáty by mali pri aktualizovaní informácií v databázach vnútroštátnych správnych orgánov zohľadniť úpravy zadané príjemcami. V záujme rovnakého zaobchádzania s príjemcami, ak sa členský štát rozhodne použiť automatický systém žiadostí, tento systém by mal zaručiť rovnakú mieru podrobností, ako je stanovené v požiadavkách pre žiadosti vyplývajúcich z tohto nariadenia.

(7)

Žiadosti o pomoc v rámci integrovaného systému by mali v rámci možností obsahovať všetky informácie potrebné na vhodné a spoľahlivé spravovanie príslušných intervencií a správne podávanie správ o ukazovateľoch výstupu a výsledkov. Na účely vhodného spravovania intervencií by prijímatelia mali naďalej niesť zodpovednosť za predložené žiadosti o pomoc, aby mohli jasne prevziať všetky súvisiace práva a povinnosti.

(8)

V záujme predchádzania nezrovnalostiam by sa mala zaviesť možnosť úpravy alebo zrušenia žiadosti o pomoc do určitého termínu. Keď sa všetci prijímatelia danej intervencie podrobia administratívnym kontrolám a/alebo kontrole pomocou systému monitorovania plôch, nie je potrebné využívať odrádzajúci účinok sankcií. Preto by malo byť povolené žiadosti pred stanoveným termínom kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, aby sa zaistil riadny výkon intervencií. Zmeny alebo zrušenie by sa však nemali povoliť vo vzťahu k nedodržaniu pravidiel týkajúcich sa nemonitorovateľných podmienok oprávnenosti zistených z iných zdrojov ako systém monitorovania plôch a administratívne kontroly. V iných prípadoch by sa možnosť zmien alebo zrušenia nemala povoliť, ak bol prijímateľ informovaný o plánovanej kontrole na mieste alebo sa v rámci takejto kontroly, ktorá bola neohlásená, už zistili nezrovnalosti. Okrem toho, aby sa podporila spoľahlivosť informácií potrebných na účely intervencií v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (3) týkajúcich sa hovädzieho dobytka, oviec a kôz, by sa termín na vykonávanie zmien mal stanoviť tak, aby sa zmeny žiadosti o pomoc a aktualizácie v počítačovej databáze umožnili pred dátumom, ktorý stanoví členský štát na splnenie požiadavky na identifikáciu a registráciu.

(9)

Členské štáty by mali zaistiť, aby geopriestorová žiadosť obsahovala informácie potrebné na správu intervencií na plochu v rámci integrovaného systému a v potrebnom rozsahu intervencií na plochu pre sektor vinohradníctva a vinárstva a z hľadiska požiadaviek v súvislosti s kondicionalitou. Mal by sa poskytnúť neúplný zoznam prvkov geopriestorovej žiadosti, ktorý by bol užitočným usmernením pre členské štáty. Pokiaľ ide o informácie o používaní prípravkov na ochranu rastlín, ktoré má poskytnúť prijímateľ, ak je to relevantné pre intervenciu v rámci integrovaného systému, na ktorú sa uplatňuje podpora v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), členské štáty sa môžu rozhodnúť tieto informácie použiť v súvislosti s povinnosťou registrácie používania týchto produktov, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4).

(10)

Na účely vhodného spravovania intervencií na zvieratá by sa mali stanoviť určité pravidlá týkajúce sa obsahu príslušných žiadostí o pomoc. Aby sa zabezpečila transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s príjemcami, malo by sa zároveň spresniť, že v prípade použitia automatického systému žiadostí sa všetky zvieratá, ktoré prijímateľ vlastní a ktoré sú potenciálne oprávnené na získanie pomoci v rámci danej intervencie, považujú za nahlásené na účely tejto intervencie.

(11)

Nariadením (EÚ) 2021/2116 sa systém monitorovania plôch zaviedol ako povinný prvok integrovaného systému. Na účely zabezpečenia správneho vykonávania tejto povinnosti jednotným spôsobom by systém monitorovania plôch mal mať rovnaký rozsah vo všetkých členských štátoch, a vzťahovať sa tak na všetkých prijímateľov a všetky intervencie na plochu spravované v rámci integrovaného systému a všetky monitorovateľné podmienky. Automatizácia analýzy údajov v rámci systému monitorovania plôch by sa mala priorizovať, aby sa podporil prierezový cieľ modernizácie SPP. Preto by sa mal počet podmienok oprávnenosti, ktoré možno považovať za monitorovateľné prostredníctvom satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou, postupne zväčšovať. Na tento účel by mali členské štáty zaistiť, aby sa v rokoch 2023 a 2024 na všetky podmienky oprávnenosti, ktoré možno považovať za monitorovateľné automatickým spracúvaním satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus, vzťahoval systém monitorovania plôch. Členské štáty však môžu rozhodnúť, či sú tieto monitorovateľné podmienky oprávnenosti skutočne riešené spracúvaním satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus, alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou. Ak podmienky oprávnenosti nemožno považovať za monitorovateľné prostredníctvom satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus, členské štáty sa môžu rozhodnúť situáciu riešiť spracúvaním iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou alebo ich považovať za nemonitorovateľné. Od roku 2025 by mali členské štáty zaistiť, aby sa na všetky podmienky oprávnenosti, ktoré možno považovať za monitorovateľné automatickým spracúvaním satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus alebo iných fotografií s geografickou lokalizáciou, vzťahoval systém monitorovania plôch. Vzhľadom na úsilie a investície potrebné na zahrnutie fotografií s geografickou lokalizáciou s aspoň rovnocennou hodnotou pre systém monitorovania plôch by sa však členským štátom malo ponechať určité časové obdobie na vykonanie potrebných prípravných prác. Z toho dôvodu potrebujú členské štáty zabezpečiť, aby sa podmienky oprávnenosti, ktoré možno považovať za monitorovateľné pomocou fotografií s geografickou lokalizáciou, zahŕňali postupne v priebehu programového obdobia. Prostredníctvom tohto úsilia by sa mala od roku 2025 zabezpečiť konštantná miera napredovania. Členské štáty by mali rozhodnúť, ktoré podmienky oprávnenosti, ktoré možno považovať za monitorovateľné pomocou fotografií s geografickou lokalizáciou, zahrnú do systému monitorovania plôch v jednotlivých rokoch. Okrem toho na účely ďalšieho zjednodušenia integrácie tejto novej technológie do systému monitorovania plôch pre členské štáty by členské štáty mali do 1. januára 2027 uplatniť systém monitorovania plôch minimálne na určitú časť intervencií, pre ktoré možno podmienky oprávnenosti považovať za monitorovateľné len pomocou fotografií s geografickou lokalizáciou. Členské štáty by mali mať flexibilitu pri rozhodovaní, ktoré intervencie, ktoré majú aspoň jednu podmienku oprávnenosti, ktorá sa bude monitorovať pomocou fotografií s geografickou lokalizáciou v rámci systému monitorovania plôch, do tohto percentuálneho podielu zahrnie. V rámci tohto rozhodnutia by však členské štáty mali zabezpečiť, aby sa na všetky intervencie na plochu vzťahoval systém monitorovania plôch, podľa článku 70 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

(12)

Okrem toho by sa mal zároveň stanoviť spoločný súbor požiadaviek, aby sa zaručilo, že na plochách, pre ktoré sa požaduje intervencia, sa nenachádza neoprávnená pôda a nedochádza na nej k neoprávnenému využívaniu pôdy ani k zmenám v kategórii poľnohospodárskej plochy, ktoré by mohli ovplyvniť analýzu podmienok oprávnenosti vzťahujúcich sa na intervenciu vykonávanú pomocou systému monitorovania plôch. V priebehu roka podania žiadosti by sa mali tieto kritériá posúdiť z hľadiska podmienok oprávnenosti intervencií zahrnutých v danej žiadosti o pomoc, aby bolo možné vykonať účelnú následnú analýzu pomocou systému monitorovania plôch. Malo by sa posúdiť využívanie pôdy vo vymedzenej oblasti, aby sa dospelo k záveru, či na základe danej žiadosti o pomoc a príslušnej intervencie došlo k očakávanému priestorovému alebo časovému správaniu. Pri vyvíjaní systému monitorovania plôch by mali členské štáty naplno využívať jeho potenciál, to znamená využívať dostupné informácie na aktualizáciu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a využívať možnosť komunikácie s prijímateľmi o povoľovaní zmien v žiadostiach o pomoc. Keď členský štát potrebuje informovať prijímateľa o nedodržaní pravidiel vyplývajúcom z výsledkov systému monitorovania plôch a týkajúcom sa prítomnosti neoprávnených plôch alebo neoprávneného používania pôdy, tieto informácie o nedodržaní pravidiel by sa mali oznámiť hneď po ich zistení, aby mal prijímateľ možnosť svoju žiadosť o pomoc čo najskôr zmeniť a aby sa mohla analýza systému monitorovania plôch vykonať ešte raz účelným a včasným spôsobom. Zároveň by sa malo prostredníctvom stanovenia toho, ktoré intervencie sa majú zahrnúť v roku 2023, spresniť, ako sa možnosť postupného vykonávania systému uplatňuje v praxi.

(13)

Na to, aby bolo možné do systému monitorovania plôch zahrnúť všetky podmienky oprávnenosti všetkých intervencií na plochu spravovaných v rámci integrovaného systému, ktoré možno monitorovať pomocou satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou, je potrebné rozšíriť typy údajov a stanoviť normy, na základe ktorých sa zaistí ich rovnocennosť so satelitnými údajmi. Aby sa predišlo nedostatkom v rámci snáh členských štátov o modernizáciu, na účely systému monitorovania plôch by sa mali fotografie s geografickou lokalizáciou považovať za údaje s aspoň rovnocennou hodnotou.

(14)

Je potrebné stanoviť špeciálne pravidlá objektívneho a efektívneho postupu, na základe ktorého sa majú získavať satelitné údaje slúžiace pre systém monitorovania plôch.

(15)

Na účely vhodného spravovania intervencií v súvislosti s bavlnou by sa mali stanoviť určité pravidlá týkajúce sa obsahu kontrol, ktoré členské štáty vykonávajú v schválených medziodvetvových organizáciách.

(16)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014 malo zrušiť. Toto nariadenie by však malo naďalej platiť pre žiadosti o pomoc v súvislosti s priamymi platbami predloženými pred 1. januárom 2023 a pre žiadosti o platbu podané vo vzťahu k podporným opatreniam vykonaným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (5).

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy, Výboru pre spoločnú poľnohospodársku politiku a Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom (ďalej len „integrovaný systém“), ktorý sa uvádza v článku 65 nariadenia (EÚ) 2021/2116, vo vzťahu k:

a)

forme, obsahu a spôsobom zasielania alebo sprístupňovania nasledujúcich informácií Komisii:

i)

správ o posúdení kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch;

ii)

nápravných opatrení uvedených v článkoch 68, 69 a 70 nariadenia (EÚ) 2021/2116;

b)

základným funkciám a pravidlám systému podávania žiadostí o pomoc v súlade s článkom 69 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a systému monitorovania plôch uvedenému v článku 70 daného nariadenia vrátane parametrov postupného zvyšovania počtu intervencií v rámci systému monitorovania plôch;

c)

postupu na získavanie satelitných údajov uvedených v článku 24 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v záujme splnenia určených cieľov;

d)

rámcu, ktorým sa riadi získavanie, vylepšovanie a využívanie satelitných údajov, a príslušných termínov, ako aj

e)

systému na kontrolu schválených medziodvetvových organizácií s ohľadom na osobitnú platbu na bavlnu, ktorá sa uvádza v hlave III kapitole II oddiele 3 pododdiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Článok 2

Správy o posúdení kvality

1.   Členské štáty poskytnú Komisii posúdenie kvality uvedené v článku 68 ods. 3, článku 69 ods. 6 a článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 vo forme správ predkladaných prostredníctvom elektronických informačných systémov, ktoré umožňujú výmenu informácií, dokumentov a podporných údajov.

2.   V správach uvedených v odseku 1 sa poskytnú informácie o práci vykonanej v rámci posúdení kvality, najmä vo vzťahu k výsledkom návštev in situ a/alebo analýze snímok, ktorými sa zabezpečia spoľahlivé a presvedčivé informácie týkajúce sa skutočnej situácie na danom mieste, a kvantifikujú sa nedostatky zistené v rámci jednotlivých posúdení kvality. Výsledky posúdení kvality uvedených v odseku 1 sa skombinujú, aby sa kvantifikovala chyba v počte hektárov alebo podiele plôch vykázaných vo výročnej správe o výkonnosti.

3.   V prípade, že sa na základe výsledkov posúdení kvality odhalia nedostatky vo vzťahu k posúdeniam kvality uvedeným v odseku 1, členské štáty v správe o posúdení kvality jasne uvedú, aké nápravné opatrenia sa majú prijať na vyriešenie týchto nedostatkov. Ak sa Komisia domnieva, že pokrok vo vykonávaní nápravných opatrení navrhnutých v predchádzajúcom roku je nedostatočný, môže požiadať členský štát, aby predložil akčný plán v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

4.   Ak sa v rámci posúdenia kvality uvedeného v odseku 1 odhalia opakujúce sa nedostatky, Komisia požiada o akčný plán v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v prípade, že sú v druhom roku po sebe odhalené rovnaké nedostatky bez akéhokoľvek zlepšenia, ktoré sa považujú za vážne v súlade s článkom 2 písm. d) daného nariadenia.

5.   V správe o posúdení kvality systému monitorovania plôch predloženej vo vzťahu k rokom 2024 a 2026 sa uvedú všetky podmienky oprávnenosti pre všetky intervencie, na ktoré sa vzťahuje systém monitorovania plôch, s informáciami týkajúcimi sa zdrojov údajov použitých na analýzu.

Článok 3

Všeobecné pravidlá pre systém podávania žiadostí o pomoc

1.   Členské štáty zriadia elektronický systém na podávanie žiadostí o pomoc, ktoré prijímatelia predložia každý rok a ktoré obsahujú všetky potrebné informácie na to, aby mohli členské štáty overiť podmienky oprávnenosti na podporu minimálne pre intervencie uvedené v článku 65 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj prípadné podmienky a požiadavky v súvislosti s kondicionalitou a platobnými nárokmi. Tento systém umožní jasnú a jednoznačnú identifikáciu prijímateľov, a to najmä v prípadoch použitia automatického systému žiadostí uvedeného v článku 65 ods. 4 písm. f) daného nariadenia. Systém zahŕňa systém podávania geopriestorových žiadostí a v relevantných prípadoch systém podávania žiadostí na zvieratá, ako sa uvádza v článku 66 ods. 1 písm. b) daného nariadenia.

2.   Tieto žiadosti o pomoc sa predložia v rámci termínu stanoveného členským štátom a vzťahujú sa na kalendárny rok podania.

3.   Členské štáty môžu predložiť jednotnú žiadosť o pomoc, ktorá bude zahŕňať viacero intervencií uvedených v článku 65 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116, platobných nárokov a kondicionality.

4.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že skupina prijímateľov môže predložiť žiadosť o pomoc spoločne, ak sa zaistí rovnaký prístup ku všetkým prijímateľom.

5.   V prípade prevodu podniku z jedného prijímateľa na druhého členské štáty v roku tohto prevodu zohľadnia len jednu žiadosť o pomoc daného podniku.

6.   V prípade intervencií na zvieratá podľa článkov 31, 34 a 70 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v prípade prevodu zvieraťa z jedného prijímateľa na druhého môžu členské štáty v roku tohto prevodu pre dané zviera zohľadniť viac než jednu žiadosť o pomoc, ak dokážu zabezpečiť nediskrimináciu príslušných prijímateľov, účinnosť kontrol a spravodlivé uplatnenie prípadných sankcií a dodržanie zásady ročnej platnosti integrovaného systému.

7.   Na účely riadneho výkonu intervencií v rámci členského štátu a v prípadoch, keď za správu žiadostí o pomoc rovnakého prijímateľa zodpovedá viacero platobných agentúr, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia, aby zaistil sprístupnenie potrebných informácií všetkým zapojeným platobným agentúram.

Článok 4

Zjednodušenie postupov týkajúcich sa systému podávania žiadostí o pomoc

1.   Členské štáty zriadia elektronické prostriedky komunikácie medzi prijímateľom a orgánmi, ktorými sa zabezpečí spoľahlivosť prenesených údajov z hľadiska vhodného spravovania intervencií v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému. Ak doplňujúce dokumenty nemožno preniesť elektronicky, členské štáty stanovia rovnaké časové limity na ich prenos neelektronickými spôsobmi.

2.   Členské štáty môžu stanoviť zjednodušené postupy pre prípady, ak orgány už majú údaje k dispozícii, najmä ak sa situácia od posledného predloženia žiadosti o pomoc nezmenila. Členské štáty sa môžu rozhodnúť použiť údaje odvodené zo zdrojov údajov, ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány na účely žiadostí o pomoc. Členské štáty zabezpečia, aby tieto zdroje údajov poskytovali úroveň zabezpečenia potrebnú na vhodné spravovanie údajov s cieľom zaručiť spoľahlivosť, integritu a bezpečnostnú ochranu údajov.

3.   Ak je to vhodné, členské štáty môžu požiadať, aby sa informácie potrebné v akýchkoľvek doplňujúcich dokumentoch predložili spolu so žiadosťou o pomoc priamo zo zdroja informácií.

Článok 5

Požiadavky týkajúce sa systému podávania žiadostí o pomoc

1.   Členské štáty prostredníctvom elektronických prostriedkov poskytnú prijímateľom formuláre s vopred doplnenými informáciami, ako sa uvádza v článku 69 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

2.   V prípade intervencií na plochu uvedených v článku 65 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116 formuláre s vopred doplnenými informáciami obsahujú príslušný grafický materiál v poslednej aktualizovanej verzii, poskytnutý prostredníctvom rozhrania založeného na geografickom informačnom systéme, aby sa zjednodušilo geopriestorové deklarovanie plôch na účely týchto intervencií a kondicionality.

3.   Vo formulároch s vopred doplnenými informáciami uvedených v odseku 1 sa uvedie:

a)

jedinečná identifikácia všetkých poľnohospodárskych pozemkov a jednotiek pôdy, ktoré obsahujú nepoľnohospodárske plochy považované za oprávnené zo strany členského štátu podniku;

b)

rozloha a poloha nahlásených plôch týchto pozemkov a príslušná oprávnená plocha stanovená na účely platby za prechádzajúci rok na účely intervencií na plochu;

c)

informácie relevantné v súvislosti s kondicionalitou.

4.   V prípadoch, keď je to relevantné pre žiadosť o pomoc, možno prijímateľom poskytnúť aj informácie pochádzajúce zo systému monitorovania plôch.

5.   V prípade intervencií na zvieratá vzťahujúce sa na hovädzí dobytok alebo ovce a kozy členský štát na poskytovanie formulárov s vopred doplnenými najaktuálnejšími informáciami z databázy využije aktualizovanú počítačovú databázu vymedzenú v článku 2 bode 25) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2035 (6), ktorá musí byť aktualizovaná v súlade s termínmi uvedenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/520 (7).

6.   Členské štáty poskytnú prijímateľom možnosť opraviť formuláre s vopred doplnenými informáciami v termíne, ktorý stanoví členský štát, v súlade s podmienkami týkajúcimi sa termínu na predloženie žiadostí o pomoc stanovenými v článku 3 a zmeny alebo zrušenia žiadosti o pomoc stanovenými v článku 7.

7.   Úpravy uvedené prijímateľmi vo formulároch s vopred doplnenými údajmi sa zohľadnia v rámci aktualizácie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, uplatňovania systému monitorovania plôch a prípadne počítačovej databázy uvedenej v odseku 5.

8.   S cieľom uľahčiť prijímateľom predkladanie sa v systéme podávania žiadostí o pomoc stanovia hlavné výstrahy, na ktoré sa treba zamerať počas postupu podávania žiadosti.

9.   Členské štáty využívajúce automatický systém žiadostí uvedený v článku 65 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2116 zaistia rovnocennú úroveň podrobností, ako sa stanovuje v tomto nariadení.

Článok 6

Obsah žiadostí o pomoc

1.   Žiadosť o pomoc znamená žiadosť o podporu v rámci niektorej z intervencií spravovaných pomocou integrovaného systému alebo prípadne žiadosť o podporu alebo žiadosť o platbu.

2.   Žiadosť o pomoc obsahuje aspoň tieto údaje:

a)

totožnosť prijímateľa;

b)

podrobnosti intervencie, o ktorú žiada;

c)

prípadné doplňujúce dokumenty potrebné na stanovenie podmienok oprávnenosti a iných príslušných požiadaviek pre danú intervenciu;

d)

informácie relevantné v súvislosti s kondicionalitou.

Prijímateľ naďalej nesie zodpovednosť za žiadosť o pomoc a správnosť odovzdaných informácií. To platí aj v prípade, ak členské štáty používajú automatický systém žiadostí.

3.   Členské štáty zaistia, aby žiadosť o pomoc obsahovala všetky informácie potrebné na vyňatie údajov relevantných na účely správneho podávania správ o ukazovateľoch výstupu a výsledkov, ktoré sa uvádzajú v článku 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 vo vzťahu k intervenciám, ktorých sa týka žiadosť o pomoc.

Článok 7

Zmeny alebo zrušenie žiadostí o pomoc

1.   Prijímateľ môže žiadosti o pomoc zmeniť alebo úplne alebo čiastočne zrušiť za týchto podmienok:

a)

v prípade intervencií, na ktoré sa vzťahuje systém monitorovania plôch, kedykoľvek pred uplynutím termínu, ktorý stanoví členský štát a ktorý by mal byť najneskôr 15 kalendárnych dní pred dátumom, keď má prebehnúť platba prvej splátky alebo preddavkov, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 44 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Možnosti zmien alebo zrušenia sa však nepovoľujú vo vzťahu k nedodržaniu predpisov, ktoré sa týka nemonitorovateľných podmienok oprávnenosti zistených inak ako pomocou systému monitorovania plôch alebo administratívnych kontrol alebo po tom, ako bol prijímateľ informovaný o úmysle členského štátu vykonať kontrolu na mieste;

b)

v prípade intervencií na zvieratá uvedených v článku 34 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré sa týkajú hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, kedykoľvek pred uplynutím termínu, ktorý stanoví členský štát a ktorý by mal byť najneskôr 15 kalendárnych dní pred dátumom, keď má prebehnúť platba prvej splátky alebo preddavkov, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 44 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Vo vzťahu k podmienkam oprávnenosti týkajúcim sa identifikácie a registrácie zvierat sa zmeny alebo zrušenie povoľujú len pred dátumom stanoveným členským štátom v súlade s článkom 34 ods. 2 druhou vetou nariadenia (EÚ) 2021/2115 a v prípade, že nebol prekročený termín uvedený v prvej vete tohto bodu. Zmeny alebo zrušenie sa okrem toho nepovoľujú v prípade, že bol prijímateľ informovaný o úmysle členského štátu vykonať kontrolu na mieste alebo vtedy, ak sa prijímateľ dozvie o nedodržaní pravidiel prostredníctvom neohlásenej kontroly na mieste. Zmeny alebo zrušenie sú však povolené v súvislosti s časťou, ktorá nie je ovplyvnená nedodržaním pravidiel zisteným pri kontrole na mieste;

c)

v prípade iných intervencií, kedykoľvek pred uplynutím termínu, ktorý stanoví členský štát a ktorý by mal byť najneskôr 15 kalendárnych dní pred dátumom, keď má prebehnúť platba prvej splátky alebo preddavkov, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 44 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Zmeny alebo zrušenie sa však nepovoľujú v prípade, že bol prijímateľ informovaný o úmysle členského štátu vykonať kontrolu na mieste alebo vtedy, ak sa prijímateľ dozvie o nedodržaní pravidiel prostredníctvom neohlásenej kontroly na mieste. Zmeny alebo zrušenie sú však povolené v súvislosti s časťou, ktorá nie je ovplyvnená nedodržaním pravidiel zisteným pri kontrole na mieste;

2.   V prípade nedodržania podmienok oprávnenosti zisteného prostredníctvom administratívnych kontrol alebo systému monitorovania plôch členské štáty informujú prijímateľov a umožnia im zmeniť alebo zrušiť žiadosť o pomoc vo vzťahu k časti, na ktorú sa toto nedodržanie vzťahuje, v súlade s odsekom 1 písm. a), b) a c). V prípade intervencií na zvieratá uvedených v článku 34 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré sa týkajú hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, sa v prípade nedodržania podmienky oprávnenosti týkajúcej sa identifikácie a registrácie zvierat povolia zmeny a zrušenia len do dátumu, ktorý na splnenie týchto požiadaviek určí členský štát, ako sa uvádza v odseku 2 daného článku. Aby členské štáty tento postup prijímateľovi uľahčili, môžu pristúpiť k potrebným opravám žiadosti o pomoc v súvislosti s časťou, pre ktorú neboli splnené podmienky. V takom prípade však členské štáty zabezpečia, aby prijímateľ o týchto zmenách vykonaných členským štátom vedel a aby mal možnosť v prípade nesúhlasu reagovať.

3.   V prípade intervencií na zvieratá uvedených v článku 34 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré sa týkajú hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, môžu členské štáty stanoviť, že oznámenia do počítačovej databázy, ktoré sa uvádzajú v článku 5 ods. 5 tohto nariadenia, o zvieratách, ktoré podnik opustili, sa môže nahradiť písomným stiahnutím daného zvieraťa.

4.   V prípade členských štátov, ktoré na účely intervencií na zvieratá uplatňujú automatický systém žiadostí uvedený v článku 65 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2116, môžu prijímatelia svoju žiadosť zrušiť len vo vzťahu ku všetkým zvieratám relevantným na účely intervencie, ktoré sú registrované v počítačovej databáze.

5.   Zmeny alebo zrušenie sa vykonajú prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov vytvorených členským štátom.

6.   Členské štáty informujú prijímateľov o poslednom dátume, keď je možné zmeniť alebo zrušiť žiadosť o pomoc. Členské štáty zaistia rovnaké zaobchádzanie s prijímateľmi, na ktorých sa vzťahuje automatický systém žiadostí uvedený v článku 65 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 8

Geopriestorová žiadosť

1.   Geopriestorová žiadosť sa použije pre všetky intervencie na plochu v rámci integrovaného systému a pre relevantné informácie v súvislosti s kondicionalitou, ako aj v prípade prijímateľov, na ktorých sa vzťahuje kondicionalita, ale ktorí nežiadajú o podporu v rámci intervencií na plochu.

2.   Geopriestorová žiadosť sa môže použiť aj pre intervencie na plochu v sektore vinohradníctva a vinárstva, ako sa stanovuje v hlave III kapitole III oddiele 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 6, geopriestorová aplikácia obsahuje aspoň tieto informácie:

a)

jednoznačnú identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov a jednotiek pôdy, ktoré obsahujú nepoľnohospodárske plochy považované za oprávnené zo strany členského štátu podniku;

b)

jasné vymedzenie plochy nahlásenej na účely pomoci v rámci každej intervencie na poľnohospodárskych pozemkoch a jednotkách pôdy, ktoré obsahujú nepoľnohospodárske plochy považované za oprávnené zo strany členského štátu, najmä ak je plocha, na ktorú sa vzťahuje žiadosť, menšia než celková plocha poľnohospodárskeho pozemku;

c)

typ, polohu a prípadne veľkosť krajinných prvkov relevantných v súvislosti s kondicionalitou alebo intervenciami;

d)

prípadne plodiny, ktoré sa na poľnohospodárskych pozemkoch pestujú;

e)

prípadne či sa pozemok využíva na ekologické poľnohospodárstvo, a najmä na konverziu alebo údržbu postupov ekologického poľnohospodárstva a postupov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (8), ktoré sú relevantné pre podporu poskytovanú na účely intervencií uvedených v článkoch 31 a 70 nariadenia (EÚ) 2021/2115 alebo v súvislosti s kondicionalitou;

f)

prípadne informácie o používaní prípravkov na ochranu rastlín pre pozemky v rámci intervencií na udržateľné a obmedzené používanie pesticídov v súlade s článkami 31 a 70 nariadenia (EÚ) 2021/2115. Členské štáty sa môžu rozhodnúť použiť tieto informácie s ohľadom na požiadavku vedenia záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín, ktorá sa stanovuje v článku 67 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

g)

identifikáciu platobných nárokov v súlade so systémom identifikácie a registrácie stanoveným v článku 73 nariadenia (EÚ) 2021/2116 na účely základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti;

h)

v prípade plôch, pre ktoré sa žiada o osobitnú platbu na bavlnu, odrodu použitých bavlníkových semien a prípadne identifikáciu schválenej medziodvetvovej organizácie, ktorej je prijímateľ členom;

i)

v prípade plôch používaných na pestovania konopy, odrodu použitých semien, uvedenie množstiev použitých semien vyjadrených v kilogramoch na hektár a oficiálne etikety z obalov semien v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES (9), a najmä jej článkom 12, alebo akýkoľvek iný dokument, ktorý členský štát uzná ako rovnocenný. Ak je potrebné tieto etikety predložiť aj ďalším vnútroštátnym orgánom, členské štáty môžu stanoviť, že sa tieto etikety majú vrátiť prijímateľom. Vrátené etikety sa musia označiť ako použité na účely žiadosti.

Článok 9

Žiadosti o intervencie na zvieratá

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 6, žiadosti o intervencie na zvieratá obsahujú aspoň tieto informácie:

a)

počet zvierat alebo prípadne počet dobytčích jednotiek každého typu, v súvislosti s ktorým sa uplatňujú intervencie na zvieratá;

b)

prípadne informácie o umiestnení, kde budú zvieratá držané počas kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje táto žiadosť o pomoc;

c)

ak sa podpora týka hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, aktualizované informácie relevantné pre intervencie na zvieratách vo vzťahu k systému na identifikáciu a registráciu zvierat v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

2.   Členské štáty, ktoré aplikujú automatický systém žiadostí podľa článku 65 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2116, zaistia rovnocennú úroveň podrobností, ako sa stanovuje v článku 1 tohto nariadenia, na základe informácií dostupných v oficiálnej počítačovej databáze, ktorá obsahuje aktualizované údaje pre všetky zvieratá, v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115. V rámci automatického systému žiadostí sa všetky zvieratá prijímateľa, na ktorého sa vzťahujú intervencie, považujú za súčasť žiadosti.

Článok 10

Systém monitorovania plôch

1.   Systém monitorovania plôch sa vzťahuje na všetky žiadosti o pomoc v súvislosti s intervenciami na plochu v rámci integrovaného systému, predložené v každom členskom štáte, a používa sa na pozorovanie, sledovanie a posudzovanie poľnohospodárskych činností a postupov na hektároch, na ktoré sa vzťahujú tieto intervencie na plochu a minimálne na účely podávania výročných správ o výkonnosti.

2.   Členské štáty zaručia, že v rámci všetkých intervencií na plochu sa bude pre podmienky oprávnenosti, ktoré možno monitorovať pomocou satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou, uplatňovať systém monitorovania plôch, pričom túto informáciu oznámia dotknutým prijímateľom.

3.   Na účely systému monitorovania plôch sa podmienka oprávnenosti považuje za monitorovateľnú vtedy, keď ju možno monitorovať pomocou satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus. Členské štáty sa môžu rozhodnúť pre podmienky oprávnenosti považované za monitorovateľné použiť satelitné údaje z družíc Sentinel programu Copernicus alebo akékoľvek iné údaje s aspoň rovnocennou hodnotou, ako sa stanovuje v článku 11. Od 1. januára 2025 sa však podmienka oprávnenosti považuje za monitorovateľnú, ak ju možno monitorovať pomocou satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus alebo fotografií s geografickou lokalizáciou, ktoré sa uvádzajú v článku 11. Od 1. januára 2025 sa členské štáty môžu rozhodnúť pre podmienky oprávnenosti považované za monitorovateľné použiť satelitné údaje z družíc Sentinel programu Copernicus, fotografie s geografickou lokalizáciou alebo akékoľvek iné údaje s aspoň rovnocennou hodnotou.

4.   V prípade podmienok oprávnenosti, ktoré možno monitorovať pomocou fotografií s geografickou lokalizáciou, sa členské štáty môžu rozhodnúť ich postupne zahrnúť do systému monitorovania plôch. Členské štáty zaistia, aby sa najneskôr do 1. januára 2027 systém monitorovania plôch používal pre aspoň 70 % intervencií, ktorých podmienky oprávnenosti možno monitorovať len pomocou fotografií s geografickou lokalizáciou. Členské štáty rozhodnú, ktoré podmienky oprávnenosti monitorovateľné pomocou fotografií s geografickou lokalizáciou zahrnú do systému monitorovania plôch v jednotlivých rokoch.

5.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť v rámci analýzy monitorovateľných podmienok oprávnenosti pomocou systému monitorovania plôch skombinovať satelitné údaje z družíc Sentinel programu Copernicus a/alebo iné typy údajov s aspoň rovnocennou hodnotou v súlade s kritériami uvedenými v článku 11, aby sa pokryl celý súbor príslušných žiadostí o pomoc. Členské štáty sa môžu zároveň rozhodnúť vykonať kaskádovú analýzu satelitných údajov z družíc Sentinel a/alebo iných typov údajov s aspoň rovnocennou hodnotou na účely zníženia počtu nejednoznačne monitorovaných prípadov. V prípade podmienok oprávnenosti, ktoré možno monitorovať len pomocou fotografií s geografickou lokalizáciou, sa členský štát v prípade absencie vstupov od prijímateľov rozhodne, že táto podmienka oprávnenosti nebola splnená.

6.   Členské štáty zaistia, aby hektáre, ktoré k poslednému termínu, keď je povolené vykonávať zmeny žiadostí o pomoc v súlade s článkom 7, nespĺňajú príslušné podmienky oprávnenosti, boli vylúčené z výročnej správy o výkonnosti.

7.   V záujme spoľahlivého pozorovania, sledovania a posudzovania poľnohospodárskych činností systém monitorovania plôch zaisťuje na úrovni poľnohospodárskeho pozemku alebo jednotiek pôdy obsahujúcich nepoľnohospodárske plochy považované za oprávnené zo strany členského štátu, detekciu týchto prvkov:

a)

prítomnosť neoprávnených plôch, najmä v dôsledku trvalých štruktúr;

b)

prítomnosť neoprávneného používania pôdy;

c)

zmena kategórie poľnohospodárskej plochy, či už ide o ornú pôdu, trvalý trávny porast, alebo trvalé plodiny.

Členské štáty použijú informácie uvedené v tomto odseku v relevantných prípadoch na účely aktualizácie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

8.   Členské štáty oznámia prijímateľom informácie o hektároch, pre ktoré neboli splnené príslušné podmienky oprávnenosti, a o zistenej prítomnosti neoprávnených plôch, prítomnosti neoprávneného používania pôdy alebo zmene kategórie poľnohospodárskej plochy, aby mohli prijímatelia vykonať zmeny žiadostí o pomoc, ako sa uvádza v článku 7, alebo poskytnúť ďalšie dôkazy. Členské štáty sa môžu zároveň rozhodnúť oznámiť prijímateľom akékoľvek ďalšie provizórne výsledky vrátane nejednoznačne monitorovaných prípadov, aby prijímateľom v prípade potreby umožnili zmeniť ich žiadosti v súlade s článkom 7 ods. 1.

9.   Odchylne od odseku 1 a s cieľom umožniť postupné zvyšovanie počtu intervencií, ktoré možno analyzovať pomocou systému monitorovania plôch, tento systém v roku 2023 poskytne aspoň tieto informácie:

a)

všetky relevantné podmienky oprávnenosti týkajúce sa základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, ktorá sa uvádza v článku 21 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

všetky relevantné podmienky oprávnenosti týkajúce sa intervencií pre prírodné alebo iné osobitné obmedzenia jednotlivých oblastí, ktoré sa uvádzajú v článku 71 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Článok 11

Údaje s aspoň rovnocennou hodnotou pre systém monitorovania plôch

Členské štáty sa môžu rozhodnúť na účely systému monitorovania plôch použiť iné údaje s aspoň rovnocennou hodnotu, ak sú tieto údaje v digitálnej podobe, umožňujú automatické spracúvanie údajov, sú systematicky dostupné pre príslušných prijímateľov alebo kategórie oblastí v členskom štáte, nie sú diskriminačné a sú vhodné na stanovenie dodržania príslušnej podmienky oprávnenosti alebo povinnosti platnej pre plochu, na ktorú sa príslušná podmienka vzťahuje. Fotografie s geografickou lokalizáciou sa v tejto súvislosti považujú za ďalšie údaje s aspoň rovnocennou hodnotou, ako sa uvádza v článku 65 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 12

Získavanie satelitných údajov

1.   Na účely článku 24 nariadenia (EÚ) 2021/2116 každý členský štát do 1. novembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku vykonania posúdenia kvality systému monitorovania plôch, informuje Komisiu o svojich špecifikáciách v súvislosti so získavaním satelitných údajov v týchto ohľadoch:

a)

súbor pozemkov pre každú intervenciu, z ktorého sa vyberie vzorka na posúdenie kvality;

b)

harmonogram získavania satelitných údajov pre podmienky oprávnenosti intervencie pre vybrané pozemky.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) členské štáty získajú súbory pozemkov použitých ako vzorka na účely posúdenie kvality na základe žiadostí o pomoc z roka, ktorý predchádzal kalendárnemu roku tohto posúdenia kvality. Súbor pozemkov, pre ktoré sa požadujú satelitné údaje, môže byť v kalendárnom roku, v ktorom prebieha posúdenie kvality, aktualizovaný vzhľadom na pozemky, ktoré po podaní žiadostí o pomoc v danom kalendárnom roku už nie sú pre danú intervenciu relevantné alebo na pozemky, na ktoré sa vzťahujú intervencie, pre ktoré sa v predchádzajúcom roku pomoc neuplatňovala.

3.   Komisia uzatvorí s príslušným členským štátom dohodu, ktorá sa týka informácií uvedených v odseku 1 písm. a) a b), do 15. januára nasledujúceho po oznámení informácií uvedených v odseku 1.

4.   Príslušné orgány alebo orgány, ktoré ich zastupujú, uvedené v článku 24 nariadenia (EÚ) 2021/2116, musia dodržiavať ustanovenia o autorských právach stanovené v zmluvách s dodávateľmi.

5.   Ak úhrn žiadostí, ktoré prijali členské štáty, presiahne rozpočet k dispozícii na uplatňovanie článku 24 nariadenia (EÚ) 2021/2116, Komisia rozhodne o obmedzení množstva satelitných údajov, ktoré sa poskytujú, pričom sa usiluje o čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov. Ak navyše členské štáty počas kalendárneho roka do súboru na posúdenie kvality systému monitorovania plôch pridajú nové pozemky, Komisia nemusí byť schopná získať všetky potrebné snímky.

Článok 13

Kontroly schválených medziodvetvových organizácií na účely osobitnej platby na bavlnu

Členské štáty vykonajú administratívne kontroly schválených medziodvetvových organizácií na účely osobitnej platby na bavlnu, v súlade s týmto článkom.

Ak je to potrebné na overenie oprávnenosti na zvýšenie sumy pomoci stanovenej v článku 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, členské štáty vykonajú krížovú kontrolu vyhlásenia prijímateľa, uvedeného v geopriestorovej žiadosti, o tom, že je členom schválenej medziodvetvovej organizácie, s informáciami prevedenými príslušnou organizáciou.

Aspoň raz za päť rokov členské štáty overia súlad s kritériami schvaľovania medziodvetvových organizácií a zoznam ich členov.

Článok 14

Zrušovacie ustanovenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2023.

Bude sa však naďalej uplatňovať na:

a)

žiadosti o pomoc v súvislosti s priamymi platbami, ktoré boli predložené pred 1. januárom 2023;

b)

žiadosti o platbu podané v súvislosti s opatreniami podpory vykonanými podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

c)

kontrolný systém a správne sankcie, pokiaľ ide o pravidlá krížového plnenia.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc týkajúce sa intervencií vykonávaných v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 od 1. januára 2023.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 187.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 115).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/520 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvierat (Ú. v. EÚ L 104, 25.3.2021, s. 39).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(9)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).


Top