EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1161

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1161 z 5. júla 2022, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú rozpočtové stropy na rok 2022

C/2022/4521

OJ L 179, 6.7.2022, p. 30–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1161/oj

6.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1161

z 5. júla 2022,

ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú rozpočtové stropy na rok 2022

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 1, článok 36 ods. 4, článok 42 ods. 2, článok 47 ods. 3, článok 49 ods. 2, článok 51 ods. 4 a článok 53 ods. 7,

keďže:

(1)

Pre každý členský štát, ktorý uplatňuje režim základných platieb stanovený v hlave III kapitole 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, musí Komisia stanoviť ročný vnútroštátny strop na rok 2022 podľa článku 22 ods. 1 uvedeného nariadenia tak, že od ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu odpočíta stropy stanovené podľa článkov 42, 47, 49, 51 a 53 uvedeného nariadenia. V súlade s článkom 22 ods. 2 uvedeného nariadenia treba zohľadniť každé zvýšenie, ktoré členské štáty uplatnia v zmysle daného ustanovenia.

(2)

Pre každý členský štát, ktorý uplatňuje režim jednotnej platby na plochu stanovený v hlave III kapitole 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, musí Komisia stanoviť ročný vnútroštátny strop na rok 2022 podľa článku 36 ods. 4 uvedeného nariadenia tak, že od ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu odpočíta stropy stanovené podľa článkov 42, 47, 49, 51 a 53 uvedeného nariadenia. V súlade s článkom 36 ods. 4 druhým pododsekom uvedeného nariadenia platí, že Komisia pri stanovovaní ročného vnútroštátneho stropu pre režim jednotnej platby na plochu zohľadní každé zvýšenie, ktoré členské štáty uplatnili na základe uvedeného ustanovenia.

(3)

Pre každý členský štát, ktorý prideľuje redistributívnu platbu stanovenú v hlave III kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, musí Komisia na percentuálnom základe oznámenom príslušnými členskými štátmi v zmysle článku 42 ods. 1 uvedeného nariadenia stanoviť ročný vnútroštátny strop na rok 2022 podľa článku 42 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie stanovenú v hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, musia sa ročné vnútroštátne stropy podľa článku 47 ods. 3 uvedeného nariadenia vypočítať na rok 2022 v súlade s článkom 47 ods. 1 uvedeného nariadenia a dosiahnuť výšku 30 % vnútroštátneho stropu príslušného členského štátu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu.

(5)

Pre členské štáty, ktoré poskytujú platbu na oblasti s prírodnými prekážkami stanovenú v hlave III kapitole 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, musí Komisia stanoviť ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 podľa článku 49 ods. 2 uvedeného nariadenia na percentuálnom základe, ktorý oznámili príslušné členské štáty v zmysle článku 49 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(6)

Pokiaľ ide o platbu pre mladých poľnohospodárov stanovenú v hlave III kapitole 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, musí Komisia stanoviť ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 podľa článku 51 ods. 4 uvedeného nariadenia na percentuálnom základe, ktorý oznámili členské štáty v zmysle článku 51 ods. 1 uvedeného nariadenia a ktorý nesmie byť vyšší ako 2 % ročného stropu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu.

(7)

Ak celková výška platby pre mladých poľnohospodárov uplatnená v roku 2022 prekročí v členskom štáte strop stanovený pre daný členský štát podľa článku 51 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, členský štát musí rozdiel financovať v súlade s článkom 51 ods. 2 uvedeného nariadenia a súčasne dodržať maximálnu výšku stanovenú v článku 51 ods. 1 uvedeného nariadenia. V záujme jasnosti je vhodné stanoviť túto maximálnu výšku pre každý členský štát.

(8)

Pre každý členský štát, ktorý v roku 2022 poskytuje dobrovoľnú viazanú podporu stanovenú v hlave IV kapitole 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, musí Komisia na rok 2022 stanoviť ročný vnútroštátny strop podľa článku 53 ods. 7 uvedeného nariadenia na percentuálnom základe, ktorý oznámil príslušný členský štát v zmysle článku 54 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(9)

Uplatňovanie režimov priamej podpory stanovených podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na rok 2022 sa začalo 1. januára 2022. V záujme konzistentnosti medzi uplatniteľnosťou uvedeného nariadenia na rok nároku 2022 a uplatniteľnosťou príslušných rozpočtových stropov by sa toto nariadenie malo uplatňovať od rovnakého dátumu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pre režim základných platieb podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 stanovujú v bode I prílohy k tomuto nariadeniu.

2.   Pre režim jednotnej platby na plochu podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 stanovujú v bode II prílohy k tomuto nariadeniu.

3.   Pre redistributívnu platbu podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 stanovujú v bode III prílohy k tomuto nariadeniu.

4.   Pre platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie podľa článku 47 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 stanovujú v bode IV prílohy k tomuto nariadeniu.

5.   Pre platbu na oblasti s prírodnými prekážkami podľa článku 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 stanovujú v bode V prílohy k tomuto nariadeniu.

6.   Pre platbu pre mladých poľnohospodárov podľa článku 51 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 stanovujú v bode VI prílohy k tomuto nariadeniu.

7.   Maximálna výška platby pre mladých poľnohospodárov podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa na rok 2022 stanovuje v bode VII prílohy k tomuto nariadeniu.

8.   Pre dobrovoľnú viazanú podporu podľa článku 53 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2022 stanovujú v bode VIII prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608.


PRÍLOHA

I.   Ročné vnútroštátne stropy pre režim základných platieb podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2022

Belgicko

206 964

Dánsko

496 739

Nemecko

2 819 741

Írsko

814 613

Grécko

1 068 315

Španielsko

2 789 560

Francúzsko

3 025 958

Chorvátsko

181 856

Taliansko

2 074 792

Luxembursko

22 741

Malta

650

Holandsko

424 101

Rakúsko

458 384

Portugalsko

268 021

Slovinsko

72 697

Fínsko

259 284

Švédsko

391 651

II.   Ročné vnútroštátne stropy pre režim jednotnej platby na plochu podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2022

Bulharsko

381 002

Česko

464 763

Estónsko

127 424

Cyprus

29 400

Lotyšsko

175 229

Litva

224 175

Maďarsko

712 920

Poľsko

1 549 794

Rumunsko

947 209

Slovensko

205 513

III.   Ročné vnútroštátne stropy pre redistributívnu platbu podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2022

Belgicko

45 157

Bulharsko

55 967

Nemecko

316 571

Francúzsko

672 643

Chorvátsko

40 323

Litva

86 777

Poľsko

281 472

Portugalsko

78 100

Rumunsko

106 527

Slovensko

10 600

IV.   Ročné vnútroštátne stropy pre platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie podľa článku 47 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2022

Belgicko

141 599

Bulharsko

239 177

Česko

254 432

Dánsko

234 909

Nemecko

1 356 732

Estónsko

58 073

Írsko

355 885

Grécko

538 858

Španielsko

1 439 232

Francúzsko

2 017 928

Chorvátsko

120 968

Taliansko

1 088 559

Cyprus

14 294

Lotyšsko

95 742

Litva

173 555

Luxembursko

10 030

Maďarsko

391 715

Malta

1 573

Holandsko

182 933

Rakúsko

203 275

Poľsko

1 017 370

Portugalsko

205 658

Rumunsko

575 809

Slovinsko

39 459

Slovensko

118 810

Fínsko

155 260

Švédsko

205 771

V.   Ročné vnútroštátne stropy pre platbu na oblasti s prírodnými prekážkami podľa článku 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2022

Dánsko

2 857

Slovinsko

2 078

VI.   Ročné vnútroštátne stropy pre platbu pre mladých poľnohospodárov podľa článku 51 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2022

Belgicko

8 909

Bulharsko

1 521

Česko

1 696

Dánsko

15 661

Nemecko

45 224

Estónsko

1 258

Írsko

23 726

Grécko

35 924

Španielsko

95 949

Francúzsko

67 264

Chorvátsko

8 065

Taliansko

72 571

Cyprus

476

Lotyšsko

2 489

Litva

7 231

Luxembursko

501

Maďarsko

5 223

Malta

21

Holandsko

12 196

Rakúsko

13 552

Poľsko

33 912

Portugalsko

13 711

Rumunsko

22 766

Slovinsko

1 578

Slovensko

1 706

Fínsko

5 175

Švédsko

13 718

VII.   Maximálna výška platby pre mladých poľnohospodárov podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2022

Belgicko

9 440

Bulharsko

15 945

Česko

16 962

Dánsko

15 661

Nemecko

90 449

Estónsko

3 872

Írsko

23 726

Grécko

35 924

Španielsko

95 949

Francúzsko

134 529

Chorvátsko

8 065

Taliansko

72 571

Cyprus

953

Lotyšsko

6 383

Litva

11 570

Luxembursko

669

Maďarsko

26 114

Malta

105

Holandsko

12 196

Rakúsko

13 552

Poľsko

67 825

Portugalsko

13 711

Rumunsko

38 387

Slovinsko

2 631

Slovensko

7 921

Fínsko

10 351

Švédsko

13 718

VIII.   Ročné vnútroštátne stropy pre dobrovoľnú viazanú podporu podľa článku 53 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2022

Belgicko

79 279

Bulharsko

119 588

Česko

127 216

Dánsko

32 863

Estónsko

6 821

Írsko

3 000

Grécko

178 243

Španielsko

573 444

Francúzsko

1 008 964

Chorvátsko

60 484

Taliansko

468 806

Cyprus

3 812

Lotyšsko

45 680

Litva

86 777

Luxembursko

160

Maďarsko

195 857

Malta

3 000

Holandsko

3 350

Rakúsko

14 229

Poľsko

508 685

Portugalsko

134 434

Rumunsko

276 893

Slovinsko

17 099

Slovensko

59 405

Fínsko

101 436

Švédsko

89 168


Top