EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0928

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/928 z 15. júna 2022, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie (Text s významom pre EHP)

C/2022/4215

OJ L 161, 16.6.2022, p. 67–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/928/oj

16.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/67


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/928

z 15. júna 2022,

ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 230 ods. 1 a článok 232 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovuje požiadavka na vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, podľa ktorej tieto zásielky musia pochádzať z tretej krajiny alebo územia, resp. z ich pásma či kompartmentu uvedených v zozname v súlade s článkom 230 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(2)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/692 (2) sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat, ktoré musia na účely vstupu do Únie spĺňať zásielky určitých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem či, v prípade živočíchov akvakultúry, kompartmentov.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/404 (3) sa stanovujú zoznamy tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem alebo kompartmentov, z ktorých je povolený vstup tých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.

(4)

Konkrétne sa v prílohách V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 stanovujú zoznamy tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie.

(5)

Kanada nahlásila Komisii výskyt dvoch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny: jedno v kanadskej provincii Britská Kolumbia a druhé v kanadskej provincii Ontário, pričom ich výskyt bol laboratórnou analýzou (RT-PCR) potvrdený 18. mája 2022.

(6)

Kanada okrem toho nahlásila Komisii výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny nachádzajúceho sa v kanadskej provincii Britská Kolumbia, ktoré bolo laboratórnou analýzou (RT-PCR) potvrdené 22. mája 2022.

(7)

Kanada navyše nahlásila Komisii výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny nachádzajúceho sa v kanadskej provincii Saskatchewan, ktoré bolo laboratórnou analýzou (RT-PCR) potvrdené 26. mája 2022.

(8)

Spojené kráľovstvo nahlásilo Komisii výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy nachádzajúceho sa v blízkosti lokality Ludlow (Ludlow, Shropshire, Spojené kráľovstvo), ktoré bolo laboratórnou analýzou (RT-PCR) potvrdené 1. júna 2022.

(9)

Spojené kráľovstvo okrem toho nahlásilo Komisii výskyt ďalšieho ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy nachádzajúceho sa v blízkosti lokality Ludlow (Ludlow, Shropshire, Spojené kráľovstvo), ktoré bolo laboratórnou analýzou (RT-PCR) potvrdené 7. júna 2022.

(10)

Spojené štáty americké nahlásili Komisii výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny nachádzajúceho sa v americkom štáte Pensylvánia, ktoré bolo laboratórnou analýzou (RT-PCR) potvrdené 2. júna 2022.

(11)

V nadväznosti na tieto výskyty ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy veterinárne orgány Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických zriadili v okruhu 10 km okolo postihnutých zariadení kontrolné pásmo a v záujme kontroly výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy a obmedzenia šírenia tejto choroby zaviedli politiku likvidácie zvierat.

(12)

Kanada, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké predložili Komisii informácie o epidemiologickej situácii na svojom území, ako aj o opatreniach prijatých na zamedzenie ďalšieho šírenia vysokopatogénnej aviárnej influenzy. Komisia tieto informácie vyhodnotila. Na základe tohto hodnotenia a v záujme ochrany štatútu zdravia zvierat v Únii by už vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri z oblastí, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia zavedené veterinárnymi orgánmi Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických z dôvodu nedávneho výskytu ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy, nemal byť do Únie povolený.

(13)

Spojené kráľovstvo okrem toho predložilo aktualizované informácie o epidemiologickej situácii na svojom území v súvislosti s piatimi výskytmi ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch hydiny: dva neďaleko lokality North Somercotes (East Lindsey, Lincolnshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo) potvrdené 28. decembra 2021 a 5. januára 2022, dva neďaleko lokality Louth (East Lindsey, Lincolnshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo) potvrdené 31. decembra 2021 a 10. januára 2022 a jedno neďaleko lokality Lazonby (Eden, Cumbria, Anglicko, Spojené kráľovstvo) potvrdené 4. januára 2022. Spojené kráľovstvo takisto predložilo informácie o opatreniach, ktoré prijalo na zabránenie ďalšiemu šíreniu tejto choroby. V nadväznosti na výskyt týchto ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy a s cieľom kontrolovať a obmedziť šírenie tejto choroby zaviedlo Spojené kráľovstvo najmä politiku likvidácie zvierat. Po zavedení politiky likvidácie zvierat v chovoch hydiny, ktoré boli na území krajiny nakazené, Spojené kráľovstvo navyše dokončilo vykonávanie požadovaných opatrení na čistenie a dezinfekciu.

(14)

Komisia vyhodnotila informácie, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo, a dospela k záveru, že ohniská vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch hydiny neďaleko lokality North Somercotes (East Lindsey, Lincolnshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo), neďaleko lokality Louth (East Lindsey, Lincolnshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo) a neďaleko lokality Lazonby (Eden, Cumbria, Anglicko, Spojené kráľovstvo) boli odstránené a že už neexistuje žiadne riziko spojené so vstupom komodít z hydiny do Únie z pásiem Spojeného kráľovstva, z ktorých bol v dôsledku týchto ohnísk vstup komodít z hydiny do Únie pozastavený.

(15)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu v Kanade, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch amerických, by sa mali prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 zmeniť. Nariadenie (EÚ) 2021/404 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Kanade, Spojenom kráľovstve a v Spojených štátoch amerických, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu a vážne riziko jej rozšírenia do Únie, by zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/404, ktoré sa majú vykonať na základe tohto nariadenia, mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júna 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (Ú. v. EÚ L 114, 31.3.2021, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 sa menia takto:

1.

Príloha V sa mení takto:

a)

Časť 1 sa mení takto:

i)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa za riadok týkajúci sa pásma CA-2.63 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásiem CA-2.64 až CA-2.67:

CA

Kanada

CA-2.64

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

18. 5. 2022

 

CA-2.65

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

18. 5. 2022

 

CA-2.66

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

22. 5. 2022

 

CA-2.67

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

26. 5. 2022“;

 

ii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.79 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.79

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022“;

iii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.82 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.82

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022“;

iv)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásiem GB-2.85 a GB-2.86 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.85

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

GB-2.86

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022“;

v)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.88 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.88

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022“;

vi)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa za riadok týkajúci sa pásma GB-2.122 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásiem GB-2.123 až GB-2.124:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.123

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

1. 6. 2022

 

GB-2.124

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

7. 6. 2022“;

 

vii)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa za riadok týkajúci sa pásma US-2.223 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásma US-2.224:

US

Spojené štáty americké

US-2.224

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

2. 6. 2022“;

 

b)

Časť 2 sa mení takto:

i)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa za opis pásma CA-2.63 dopĺňajú tieto opisy pásiem CA-2.64 až CA-2.67:

„Canada

CA-2.64

British Columbia:

BC-IP9: Latitude 49.04 Longitude -122.38

BC-IP11: Latitude 49.04 Longitude -122.39

The municipalities involved are:

3km PZ: Aldergrove, Aberdeen and West Abbotsford

10km SZ: Langley Township, Bradner, Townline Hill, Abbotsford and South Poplar

CA-2.65

Ontario - Latitude 44.3 Longitude -79.25

The municipalities involved are:

3km PZ: Brighton Beach, Balfour Beach and Orchard Grove

10km SZ: Stroud, Innisfil, Nantyr, Alcona, Georgina, Filey Beach, Baldwin, Keswick, Brown Hill, Ravenshoe, Beverley Isles, Deerhurst, Fennell and Gilford Beach

CA-2.66

British Columbia - Latitude 49.65 Longitude -120.41

The municipalities involved are:

3km PZ: Bankeir

10km SZ: Jellicoe

CA-2.67

Saskatchewan - Latitude 50.51 Longitude -103.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Dingley

10km SZ: Indian Head and Sintaluta“;

ii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa za opis pásma GB-2.122 dopĺňajú tieto opisy pásiem GB-2.123 až GB-2.124:

„United Kingdom

GB-2.123

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.32 and W2.72.

GB-2.124

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.35 and W2.63.“;

iii)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa za opis týkajúci sa pásma US-2.223 dopĺňa tento opis týkajúci sa pásma US-2.224:

„United States

US-2.224

State of Pennsylvania - Berks 10

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1349705°W 40.5745889°N).“

2.

V prílohe XIV sa časť 1 mení takto:

i)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa za riadok týkajúci sa pásma CA-2.63 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásiem CA-2.64 až CA-2.67:

CA

Kanada

CA-2.64

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

18. 5. 2022

 

CA-2.65

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

18. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

18. 5. 2022

 

CA-2.66

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

22. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

22. 5. 2022

 

CA-2.67

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

26. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

26. 5. 2022“;

 

ii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.79 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.79

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

28. 12. 2021

8. 6. 2022“;

iii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.82 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.82

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

31. 12. 2021

8. 6. 2022“;

iv)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásiem GB-2.85 a GB-2.86 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.85

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

4. 1. 2022

7. 6. 2022

GB-2.86

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

5. 1. 2022

8. 6. 2022“;

v)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.88 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.88

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

10. 1. 2022

8. 6. 2022“;

vi)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa za riadok týkajúci sa pásma GB-2.122 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásiem GB-2.123 až GB-2.124:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.123

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

1. 6. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

1. 6. 2022

 

GB-2.124

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

7. 6. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

7. 6. 2022“;

 

vii)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa za riadok týkajúci sa pásma US-2.223 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásma US-2.224:

US

Spojené štáty americké

US-2.224

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

2. 6. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

2. 6. 2022“.

 


Top