EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0858

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Text s významom pre EHP)

PE/88/2021/REV/2

OJ L 151, 2.6.2022, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj

2.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/858

z 30. mája 2022

o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Je dôležité zabezpečiť, aby právne predpisy Únie v oblasti finančných služieb zodpovedali digitálnemu veku a prispievali k nadčasovému hospodárstvu, ktoré pôsobí v prospech občanov, a to aj umožnením využívania inovačných technológií. Únia má politický záujem na skúmaní, vývoji a podpore zavádzania transformačných technológií vo finančnom sektore, a to vrátane zavádzania technológie distribuovanej databázy transakcií (ďalej len „DLT“). Kryptoaktíva predstavujú jeden z hlavných spôsobov využitia technológie distribuovanej databázy transakcií vo finančnom sektore.

(2)

Väčšina kryptoaktív nepatrí do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb a predstavuje výzvy, pokiaľ ide okrem iného o ochranu investorov, integritu trhu, spotrebu energie a finančnú stabilitu. Preto si takéto kryptoaktíva vyžadujú osobitný regulačný rámec na úrovni Únie. Naopak, iné kryptoaktíva sa kvalifikujú ako finančné nástroje v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4). Pokiaľ sa kryptoaktíva kvalifikujú ako finančné nástroje podľa uvedenej smernice, na emitentov takýchto kryptoaktív a na spoločnosti vykonávajúce činnosti súvisiace s takýmito kryptoaktívami sa môže vzťahovať úplný súbor právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb vrátane nariadení (EÚ) č. 236/2012 (5), (EÚ) č. 596/2014 (6), (EÚ) č. 909/2014 (7) a (EÚ) 2017/1129 (8) a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (9) a 2013/50/EÚ (10).

(3)

Očakáva sa, že tzv. tokenizácia finančných nástrojov, t. j. digitálne zobrazenie finančných nástrojov v distribuovaných databázach transakcií alebo emisia tradičných tried aktív v tokenizovanej forme tak, aby mohli byť emitované, uchovávané a prevádzané v rámci distribuovanej databázy transakcií, otvorí príležitosti na zlepšenie efektívnosti v oblasti obchodovania a poobchodných záležitostí. Keďže však základné kompromisy zahŕňajúce kreditné riziko a likviditu zostávajú vo svete tokenov, úspech systémov založených na tokenoch bude závisieť od toho, ako dobre budú komunikovať s tradičnými systémami založenými na účtoch, a to aspoň v prechodnom období.

(4)

Právne predpisy Únie v oblasti finančných služieb neboli navrhnuté so zreteľom na technológiu distribuovanej databázy transakcií a kryptoaktíva a obsahujú ustanovenia, ktoré môžu vylúčiť alebo obmedziť používanie technológie distribuovanej databázy transakcií pri emisii kryptoaktív, obchodovaní s kryptoaktívami a pri vyrovnávaní transakcií s kryptoaktívami, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje. V súčasnosti tiež chýbajú povolené infraštruktúry finančného trhu využívajúce technológiu distribuovanej databázy transakcií na poskytovanie služieb obchodovania alebo vyrovnania alebo kombináciu takýchto služieb pre kryptoaktíva, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje. Rozvoj sekundárneho trhu s takýmito kryptoaktívami by mohol priniesť viaceré výhody, ako je zvýšená efektívnosť, transparentnosť a hospodárska súťaž, pokiaľ ide o činnosti obchodovania a vyrovnania.

(5)

Zároveň existujú regulačné medzery v dôsledku právnych, technologických a prevádzkových špecifík súvisiacich s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií a kryptoaktív, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje. Neexistujú napríklad žiadne požiadavky na transparentnosť, spoľahlivosť alebo bezpečnosť protokolov a tzv. inteligentných zmlúv, ktoré sú základom kryptoaktív, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje. Základná technológia by mohla predstavovať aj niektoré nové formy rizika, ktoré nie sú primerane riešené v rámci existujúcich pravidiel. V Únii sa vypracovalo niekoľko projektov v oblasti obchodovania s kryptoaktívami, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje, a v oblasti súvisiacich poobchodných služieb a činností, ale len málo projektov sa už uplatňuje a tie, ktoré sa uplatňujú, majú obmedzený rozsah. Okrem toho, ako zdôraznila poradná skupina Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) v oblasti trhových infraštruktúr pre cenné papiere a zábezpeku a jej poradná skupina v oblasti trhových infraštruktúr pre platby, používanie technológie distribuovanej databázy transakcií by prinieslo podobné problémy, ako sú problémy, ktorým čelia konvenčné technológie, napríklad otázky fragmentácie a interoperability, a tiež by mohlo spôsobiť nové problémy, napríklad čo sa týka právnej platnosti tokenov. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti, pokiaľ ide o obchodovanie s kryptoaktívami, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje, a súvisiace poobchodné služby a činnosti je v súčasnosti predčasné uskutočňovať významné úpravy právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb s cieľom umožniť úplné zavedenie takýchto kryptoaktív a ich základnej technológie. Na druhej strane, vytváranie infraštruktúry finančného trhu pre kryptoaktíva, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje, je v súčasnosti obmedzené požiadavkami zakotvenými v právnych predpisoch Únie v oblasti finančných služieb, ktoré nie sú plne prispôsobené kryptoaktívam, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje, alebo používaniu technológie distribuovanej databázy transakcií. Napríklad platformy pre obchodovanie s kryptoaktívami zvyčajne poskytujú retailovým investorom priamy prístup, zatiaľ čo tradičné obchodné miesta zvyčajne poskytujú retailovým investorom prístup len prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

(6)

S cieľom umožniť vývoj kryptoaktív, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje, ako aj vývoj technológie distribuovanej databázy transakcií a zároveň zachovať vysokú úroveň ochrany investorov, integrity trhu, finančnej stability a transparentnosti a predchádzať regulačnej arbitráži a regulačným medzerám by bolo užitočné vytvoriť pilotný režim pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií s cieľom otestovať takéto trhové infraštruktúry DLT (ďalej len „pilotný režim“). Pilotný režim by mal umožniť, aby určité trhové infraštruktúry DLT boli dočasne oslobodené od niektorých osobitných požiadaviek uložených právnymi predpismi Únie v oblasti finančných služieb, ktoré by inak mohli prevádzkovateľom brániť pri vypracúvaní riešení týkajúcich sa obchodovania a vyrovnávania transakcií s kryptoaktívami, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje, a to bez oslabenia akýchkoľvek existujúcich požiadaviek alebo záruk, ktoré sa vzťahujú na tradičné trhové infraštruktúry. Trhové infraštruktúry DLT a ich prevádzkovatelia by mali mať v súvislosti s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií zavedené primerané záruky na zabezpečenie účinnej ochrany investorov vrátane jasne vymedzených línií zodpovednosti voči klientom za všetky straty v dôsledku prevádzkových zlyhaní. Pilotný režim by mal tiež umožniť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (11) (ďalej len „ESMA“) a príslušným orgánom vyvodiť ponaučenie z pilotného režimu a získať skúsenosti, pokiaľ ide o príležitosti a konkrétne riziká súvisiace s kryptoaktívami, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje, a s ich základnými technológiami. Skúsenosti získané vďaka pilotnému režimu by mali pomôcť identifikovať možné praktické návrhy na vhodný regulačný rámec s cieľom vykonať cielené úpravy práva Únie, čo sa týka emisie, úschovy a správy aktív, obchodovania a vyrovnania DLT finančných nástrojov.

(7)

Na splnenie cieľov pilotného režimu by sa mal vytvoriť nový únijný štatút trhovej infraštruktúry DLT, aby sa zabezpečilo, že Únia bude schopná zohrávať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o finančné nástroje v tokenizovanej forme, a prispievať k rozvoju sekundárneho trhu s takýmito aktívami. Štatút trhovej infraštruktúry DLT by mal byť dobrovoľný a nemal by infraštruktúram finančného trhu, ako sú obchodné miesta, centrálne depozitáre cenných papierov (ďalej len „centrálne depozitáre“) a centrálne protistrany (CCP), brániť v rozvoji obchodných a poobchodných služieb a činností v súvislosti s kryptoaktívami, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje alebo sú založené na technológii distribuovanej databázy transakcií podľa existujúcich právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb.

(8)

Trhové infraštruktúry DLT by mali prijať na obchodovanie alebo zaznamenávať v distribuovanej databáze transakcií len DLT finančné nástroje. DLT finančné nástroje by mali byť kryptoaktíva, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje a ktoré sú emitované, prevádzané a uchovávané v distribuovanej databáze transakcií.

(9)

Právne predpisy Únie v oblasti finančných služieb boli zamýšľané ako neutrálne právne predpisy, pokiaľ ide o používanie akejkoľvek konkrétnej technológie oproti inej technológii. Je preto potrebné vyhnúť sa odkazom na konkrétny druh technológie distribuovanej databázy transakcií. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by mali zabezpečiť, aby boli schopní dodržiavať všetky príslušné požiadavky bez ohľadu na použitú technológiu.

(10)

Pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa mali zohľadňovať zásady technologickej neutrality, proporcionality, rovnakých podmienok a „rovnakej činnosti, rovnakých rizík, rovnakých pravidiel“ s cieľom zabezpečiť, aby účastníci trhu mali regulačný priestor na inovácie, s cieľom presadzovať hodnoty transparentnosti, spravodlivosti, stability, ochrany investorov, zodpovednosti a integrity trhu a s cieľom zabezpečiť ochranu súkromia a osobných údajov, ako sa zaručuje v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(11)

Prístup k pilotnému režimu by nemal byť obmedzený len na existujúcich účastníkov, ale mal by byť otvorený aj pre nových účastníkov. Subjekt, ktorému nebolo udelené povolenie podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo smernice 2014/65/EÚ, by mohol požiadať o povolenie podľa uvedeného nariadenia alebo podľa uvedenej smernice a súčasne o osobitné povolenie podľa tohto nariadenia. V takýchto prípadoch by príslušný orgán nemal posudzovať, či takýto subjekt spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo smernice 2014/65/EÚ, v súvislosti s ktorými bolo podľa tohto nariadenia požiadané o výnimku. Takéto subjekty by mali mať možnosť prevádzkovať trhové infraštruktúry DLT len v súlade s týmto nariadením a ich povolenie by sa malo zrušiť po uplynutí platnosti ich osobitného povolenia, pokiaľ subjekty nepredložia úplnú žiadosť o povolenie podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo podľa smernice 2014/65/EÚ.

(12)

Koncepcia trhovej infraštruktúry DLT zahŕňa multilaterálne obchodné systémy DLT (ďalej len „DLT MTF“), DLT systémy vyrovnania (ďalej len „DLT SS“) a DLT systémy obchodovania a vyrovnania (ďalej len „DLT TSS“). Trhové infraštruktúry DLT by mali byť schopné spolupracovať s ostatnými účastníkmi trhu s cieľom testovať inovatívne riešenia založené na technológii distribuovanej databázy transakcií v rôznych segmentoch hodnotového reťazca pre finančné služby.

(13)

Systém DLT MTF by mal byť multilaterálny obchodný systém prevádzkovaný investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu, ktorému bolo udelené povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ a ktorý získal osobitné povolenie podľa tohto nariadenia. Úverovej inštitúcii, ktorej bolo udelené povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ a ktorá poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti, by malo byť povolené prevádzkovať systém DLT MTF len vtedy, ak jej bolo udelené povolenie ako investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu podľa smernice 2014/65/EÚ. Systémy DLT MTF a ich prevádzkovatelia by mali podliehať všetkým požiadavkám, ktoré sa uplatňujú na multilaterálne obchodné systémy a ich prevádzkovateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (12), smernice 2014/65/EÚ alebo akýchkoľvek iných príslušných právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb, okrem požiadaviek, v prípade ktorých príslušný orgán udelil výnimku v súlade s týmto nariadením.

(14)

Používanie technológie distribuovanej databázy transakcií, v rámci ktorej sa všetky transakcie zaznamenávajú v distribuovanej databáze transakcií, môže urýchliť a zlúčiť obchodovanie a vyrovnanie takmer na reálny čas a mohlo by umožniť zlúčenie obchodných a poobchodných služieb a činností. Zlúčenie obchodných a poobchodných činností v rámci jedného právneho subjektu sa však v existujúcich pravidlách nepredpokladá bez ohľadu na použitú technológiu, a to v dôsledku politických rozhodnutí týkajúcich sa špecializácie na riziko a rozčlenenia na účely podpory hospodárskej súťaže. Pilotný režim by nemal predstavovať precedens odôvodňujúci zásadné prepracovanie oddelenia obchodných a poobchodných činností alebo stavu infraštruktúr finančného trhu. Vzhľadom na potenciálne prínosy technológie distribuovanej databázy transakcií, pokiaľ ide o zlúčenie obchodovania a vyrovnania, je však odôvodnené zabezpečiť v pilotnom režime špecializovanú trhovú infraštruktúru DLT, a to systém DLT TSS, ktorý zlučuje činnosti, ktoré bežne vykonávajú multilaterálne obchodné systémy a systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi.

(15)

Systém DLT TSS by mal byť buď systémom DLT MTF, ktorý zlučuje služby poskytované systémom DLT MTF a systémom DLT SS, a mala by ho prevádzkovať investičná spoločnosť alebo organizátor trhu, ktorí získali osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS podľa tohto nariadenia, alebo by to mal byť systém DLT SS, ktorý zlučuje služby poskytované systémom DLT MTF a systémom DLT SS, a mal by ho prevádzkovať centrálny depozitár, ktorý získal osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS podľa tohto nariadenia. Úverovej inštitúcii, ktorej bolo udelené povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ a ktorá poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti, by malo byť povolené prevádzkovať systém DLT TSS len vtedy, ak jej bolo udelené povolenie ako investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu podľa smernice 2014/65/EÚ. Na investičnú spoločnosť alebo organizátora trhu prevádzkujúcich systém DLT TSS by sa mali vzťahovať požiadavky, ktoré sa uplatňujú pri systéme DLT MTF, a na centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT TSS by sa mali vzťahovať požiadavky, ktoré sa uplatňujú pri systéme DLT SS. Keďže systém DLT TSS by investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu umožnil poskytovať aj služby vyrovnania a umožnil by centrálnemu depozitáru poskytovať aj obchodné služby, je potrebné, aby investičné spoločnosti alebo organizátori trhu spĺňali aj požiadavky, ktoré sa uplatňujú na systém DLT SS, a aby centrálne depozitáre spĺňali požiadavky, ktoré sa uplatňujú na systém DLT MTF. Keďže centrálne depozitáre pri poskytovaní investičných služieb alebo činností v súlade s nariadením (EÚ) č. 909/2014 nepodliehajú niektorým požiadavkám na udelenie povolenia a organizačným požiadavkám podľa smernice 2014/65/EÚ, je vhodné zaujať podobný prístup v pilotnom režime tak pre investičné spoločnosti a organizátorov trhu, ako aj pre centrálne depozitáre prevádzkujúce systém DLT TSS. Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci systém DLT TSS by preto mali byť oslobodení od obmedzeného súboru požiadaviek na udelenie povolenia a organizačných požiadaviek podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, keďže investičná spoločnosť alebo organizátor trhu bude musieť dodržiavať požiadavky na udelenie povolenia a organizačné požiadavky podľa smernice 2014/65/EÚ. Naopak, centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT TSS by mal byť oslobodený od obmedzeného súboru požiadaviek na udelenie povolenia a organizačných požiadaviek podľa smernice 2014/65/EÚ, keďže centrálny depozitár bude musieť spĺňať požiadavky na udelenie povolenia a organizačné požiadavky podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Takéto výnimky by mali byť dočasné a nemali by sa vzťahovať na trhovú infraštruktúru DLT prevádzkovanú mimo pilotného režimu. Orgán ESMA by mal mať možnosť posúdiť technické predpisy týkajúce sa vedenia záznamov a prevádzkových rizík prijaté podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 s cieľom zabezpečiť, aby sa primerane uplatňovali na investičné spoločnosti alebo organizátorov trhu, ktorí prevádzkujú systém DLT TSS.

(16)

Prevádzkovatelia systémov DLT TSS by mali mať možnosť požiadať o rovnaké výnimky, ako sú výnimky dostupné prevádzkovateľom systémov DLT MTF a systémov DLT SS za predpokladu, že spĺňajú podmienky spojené s výnimkami a akékoľvek kompenzačné opatrenia požadované príslušnými orgánmi. Úvahy podobné tým, ktoré sa uplatňujú na systémy DLT MTF a systémy DLT SS, by sa mali vzťahovať na výnimky dostupné pre systémy DLT TSS, na všetky podmienky spojené s uvedenými výnimkami a na kompenzačné opatrenia.

(17)

S cieľom zabezpečiť dodatočnú flexibilitu pri uplatňovaní určitých požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 909/2014 na investičné spoločnosti alebo organizátorov trhu prevádzkujúcich systém DLT TSS a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky pre centrálne depozitáre poskytujúce služby vyrovnania v rámci pilotného režimu by centrálne depozitáre prevádzkujúce systém DLT SS alebo systém DLT TSS a investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci systém DLT TSS mali mať možnosť požadovať určité výnimky z požiadaviek stanovených v uvedenom nariadení, pokiaľ ide o opatrenia na predchádzanie zlyhaniam vyrovnania a ich riešenie, z požiadaviek na účasť a transparentnosť, a z požiadaviek na používanie určitých komunikačných postupov s účastníkmi a inými trhovými infraštruktúrami. Uvedené výnimky by mali podliehať podmienkam, ktoré sú s nimi spojené, vrátane určitých minimálnych požiadaviek a akýmkoľvek kompenzačným opatreniam požadovaným príslušným orgánom, aby sa splnili ciele ustanovení nariadenia (EÚ) č. 909/2014, v súvislosti s ktorými sa požaduje výnimka, alebo aby sa zabezpečila ochrana investorov, integrita trhu alebo finančná stabilita. Prevádzkovateľ systému DLT TSS by mal preukázať, že požadovaná výnimka je primeraná a odôvodnená používaním technológie distribuovanej databázy transakcií.

(18)

Systém DLT SS by mal byť systém vyrovnania, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a ktorý získal osobitné povolenie na prevádzku systému DLT SS podľa tohto nariadenia. Systém DLT SS a centrálny depozitár, ktorý ho prevádzkuje, by mali podliehať všetkým príslušným požiadavkám podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a akýmkoľvek iným príslušným právnym predpisom Únie v oblasti finančných služieb s výnimkou požiadaviek, v súvislosti s ktorými bola udelená výnimka v súlade s týmto nariadením.

(19)

Ak ECB a národné centrálne banky, alebo iné inštitúcie riadené členskými štátmi, ktoré vykonávajú podobné funkcie, alebo iné verejné orgány poverené riadením verejného dlhu v Únii alebo zasahovaním do riadenia verejného dlhu v Únii, prevádzkujú systém DLT SS, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby získali osobitné povolenie od príslušného orgánu v záujme uplatnenia si výnimky podľa tohto nariadenia, keďže od takýchto subjektov sa nevyžaduje, aby podávali správy príslušným orgánom alebo dodržiavali ich pokyny a podliehajú obmedzenému súboru požiadaviek podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

(20)

Vytvorením pilotného režimu by nemali byť dotknuté úlohy a povinnosti ECB a národných centrálnych bánk v Európskom systéme centrálnych bánk, ktoré sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie a v Protokole č. 4 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a to podporovať plynulé fungovanie platobných systémov a zabezpečovať účinné a spoľahlivé zúčtovacie a platobné systémy v rámci Únie a voči tretím krajinám.

(21)

Pridelenie zodpovednosti v oblasti dohľadu stanovené v tomto nariadení je odôvodnené osobitnými charakteristikami a rizikami pilotného režimu. Štruktúra dohľadu pilotného režimu by sa preto nemala chápať ako precedens pre akékoľvek budúci právny predpis Únie v oblasti finančných služieb.

(22)

Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by mali zodpovedať za stratu finančných prostriedkov, zábezpeky alebo DLT finančného nástroja. Zodpovednosť prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT by mala byť obmedzená na trhovú hodnotu strateného aktíva v čase vzniku straty. Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT by nemal zodpovedať za udalosti, ktoré nie sú pripísateľné prevádzkovateľovi, najmä za žiadne udalosti, ktoré prevádzkovateľ preukáže, že nastali nezávisle od jeho prevádzky, vrátane problémov vzniknutých v dôsledku vonkajšej udalosti, ktorú nemohol primerane ovplyvniť.

(23)

S cieľom umožniť inováciu a experimentovanie v zdravom regulačnom prostredí pri súčasnom zachovaní ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability by druhy finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo zaznamenaných v trhovej infraštruktúre DLT mali byť obmedzené na akcie, dlhopisy a jednotky podnikov kolektívneho investovania, ktorým bola udelená výnimka len na vykonávanie podľa smernice 2014/65/EÚ. V tomto nariadení by sa mali stanoviť hraničné hodnoty, ktoré by bolo možné v určitých situáciách znížiť. S cieľom zabrániť akémukoľvek riziku ohrozujúcemu finančnú stabilitu by sa mala obmedziť najmä súhrnná trhová hodnota DLT finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo zaznamenaných v trhovej infraštruktúre DLT.

(24)

S cieľom vytvoriť čo najviac rovnaké podmienky pre finančné nástroje prijaté na obchodovanie na tradičných obchodných miestach v zmysle smernice 2014/65/EÚ a zaručiť vysoké úrovne ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability by DLT finančné nástroje prijaté na obchodovanie v systéme DLT MTF alebo v systéme DLT TSS mali podliehať ustanoveniam zakazujúcim zneužívanie trhu podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

(25)

Na žiadosť prevádzkovateľa systému DLT MTF by mali mať príslušné orgány možnosť udeliť jednu alebo viaceré dočasné výnimky, ak daný prevádzkovateľ spĺňa podmienky spojené s takýmito výnimkami, ako aj akékoľvek dodatočné požiadavky stanovené v tomto nariadení na riešenie nových foriem rizík vyplývajúcich z používania technológie distribuovanej databázy transakcií. Prevádzkovateľ systému DLT MTF by mal tiež spĺňať akékoľvek kompenzačné opatrenia požadované príslušným orgánom v záujme splnenia cieľov ustanovenia, v súvislosti s ktorými bolo požiadané o výnimku, alebo v záujme zabezpečenia ochrany investorov, integrity trhu alebo finančnej stability.

(26)

Na žiadosť prevádzkovateľa systému DLT MTF by mali mať príslušné orgány možnosť udeliť výnimku z povinnosti sprostredkovania podľa smernice 2014/65/EÚ. Tradičné multilaterálne obchodné systémy môžu v súčasnosti prijať ako členov alebo účastníkov iba investičné spoločnosti, úverové inštitúcie a iné osoby, ktoré majú dostatočnú úroveň obchodných schopností a spôsobilostí a zachovávajú si primerané organizačné opatrenia a zdroje. Naopak, mnohé platformy na obchodovanie s kryptoaktívami ponúkajú nesprostredkovaný prístup a poskytujú retailovým klientom priamy prístup. Jednou z možných regulačných prekážok rozvoja multilaterálnych obchodných systémov pre DLT finančné nástroje by preto mohla byť povinnosť sprostredkovania podľa smernice 2014/65/EÚ. Na žiadosť prevádzkovateľa systému DLT MTF by preto príslušný orgán mal mať možnosť udeliť dočasnú výnimku z uvedenej povinnosti sprostredkovania s cieľom poskytnúť retailovým investorom priamy prístup a umožniť im obchodovať na ich vlastný účet za predpokladu, že sú zavedené primerané záruky týkajúce sa ochrany investorov, že títo retailoví investori spĺňajú určité podmienky, a že prevádzkovateľ spĺňa akékoľvek dodatočné opatrenia na ochranu investorov, ktoré príslušný orgán vyžaduje. Retailoví investori, ktorí majú priamy prístup k systému DLT MTF ako členovia alebo účastníci na základe výnimky z povinnosti sprostredkovania, by sa nemali považovať za investičné spoločnosti v zmysle smernice 2014/65/EÚ len z dôvodu, že sú členmi alebo účastníkmi systému DLT MTF.

(27)

Na žiadosť prevádzkovateľa systému DLT MTF by príslušné orgány tiež mali mať možnosť udeliť výnimku z požiadaviek na oznamovanie transakcií podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 za predpokladu, že systém DLT MTF spĺňa určité podmienky.

(28)

Na udelenie výnimky podľa tohto nariadenia by prevádzkovateľ systému DLT MTF mal preukázať, že požadovaná výnimka je primeraná a obmedzená na používanie technológie distribuovanej databázy transakcií, ako je opísané v jeho podnikateľskom pláne, a že požadovaná výnimka je obmedzená na systém DLT MTF a nevzťahuje sa na žiadny iný multilaterálny obchodný systém prevádzkovaný tou istou investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu.

(29)

Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS by príslušné orgány mali mať možnosť dočasne udeliť jednu alebo viacero výnimiek, ak centrálny depozitár spĺňa podmienky spojené s takýmito výnimkami a akékoľvek dodatočné požiadavky stanovené v tomto nariadení na riešenie nových foriem rizík vyplývajúcich z používania technológie distribuovanej databázy transakcií. Centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS by mal tiež spĺňať akékoľvek kompenzačné opatrenia požadované príslušným orgánom v záujme splnenia cieľov ustanovenia, v súvislosti s ktorým bolo požiadané o výnimku, alebo v záujme zabezpečenia ochrany investorov, integrita trhu alebo finančná stabilita.

(30)

Malo by sa umožniť vyňať centrálne depozitáre prevádzkujúce systém DLT SS, z uplatňovania určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ktoré pravdepodobne môže vytvoriť regulačné prekážky pre rozvoj systémov DLT SS. Napríklad, výnimky by mali byť možné v rozsahu, že pravidlá uvedeného nariadenia, ktoré sa vzťahujú na centrálne depozitáre a ktoré odkazujú na pojmy „dematerializovaná podoba“, „účet cenných papierov“ alebo „prevodné príkazy“, sa neuplatňujú na centrálne depozitáre prevádzkujúce systém DLT SS, s výnimkou požiadaviek na prepojenie centrálnych depozitárov, ktoré by sa mali uplatňovať mutatis mutandis. Pokiaľ ide o pojem „účet cenných papierov“, výnimka by sa vzťahovala na pravidlá týkajúce sa evidencie cenných papierov, integrity emisie a oddelenia účtov. Zatiaľ čo centrálne depozitáre prevádzkujú systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi tak, že pripisujú v prospech účtov cenných papierov svojich účastníkov a odpisujú na ťarchu uvedených účtov, v systéme DLT SS nemusí vždy byť uskutočniteľné podvojné alebo viacnásobné účtovníctvo v prípade účtov cenných papierov. Preto by pre centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS mala byť možná aj výnimka z pravidiel v nariadení (EÚ) č. 909/2014, ktoré odkazujú na pojem „zaknihovaná podoba“, ak je takáto výnimka potrebná na umožnenie zaznamenávania DLT finančných nástrojov v distribuovanej databáze transakcií. Centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS by však aj naďalej mal zabezpečovať integritu emisie DLT finančných nástrojov v distribuovanej databáze transakcií a oddelenie DLT finančných nástrojov patriacich rôznym účastníkom.

(31)

Centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS by mal vždy podliehať ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 909/2014, podľa ktorých centrálny depozitár, ktorý zabezpečovanie služieb alebo činností zadáva externej tretej strane, zostáva plne zodpovedný za plnenie všetkých svojich povinností podľa uvedeného nariadenia a je povinný zabezpečiť, aby akékoľvek externé zabezpečovanie činností neviedlo k delegovaniu jeho zodpovednosti. Nariadenie (EÚ) č. 909/2014 povoľuje centrálnym depozitárom prevádzkujúcim systém DLT SS zadať zabezpečovanie hlavnej služby alebo činnosti externému dodávateľovi až po získaní povolenia od príslušného orgánu. Centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS by mal mať preto možnosť požiadať o výnimku z tejto požiadavky na udelenie povolenia v prípadoch, keď preukáže, že požiadavka nie je zlučiteľná s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií, ako sa predpokladá v jeho podnikateľskom pláne. Delegovanie úloh týkajúcich sa prevádzky systému DLT SS alebo používania technológie distribuovanej databázy transakcií, a to na vykonávanie vyrovnania, by sa nemalo považovať za externé zabezpečovanie činnosti v zmysle nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

(32)

Povinnosť sprostredkovania prostredníctvom úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti s cieľom zamedziť tomu, aby retailoví investori získali priamy prístup k systémom vyrovnania a dodania, ktoré prevádzkuje centrálny depozitár, by mohla vytvoriť regulačnú prekážku pre vývoj alternatívnych modelov vyrovnania založených na technológii distribuovanej databázy transakcií, ktorá retailovým klientom umožňuje priamy prístup. Centrálnym depozitárom prevádzkujúcim systém DLT SS by sa preto mala povoliť výnimka v tom zmysle, že pojem „účastník“ v smernici 98/26/ES sa za určitých podmienok považuje za zahŕňajúci iné osoby ako tie, ktoré sú uvedené v uvedenej smernici. Pri žiadosti o výnimku z povinnosti sprostredkovania podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 by centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS mal zabezpečiť, aby osoby, ktoré majú byť prijaté ako účastníci, spĺňali určité podmienky. Centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS by mal zabezpečiť, aby jeho účastníci mali dostatočnú úroveň schopností, spôsobilosti, skúseností a znalostí v oblasti poobchodných činností a fungovania technológie distribuovanej databázy transakcií.

(33)

Subjekty, ktoré sú oprávnené zúčastňovať sa na centrálnom depozitári podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, sú totožné so subjektami, ktoré sú oprávnené zúčastňovať sa na systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý je určený a oznámený v súlade so smernicou 98/26/ES, pretože v nariadení (EÚ) č. 909/2014 sa vyžaduje, aby systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkované centrálnymi depozitármi boli určené a oznámené podľa smernice 98/26/ES. Prevádzkovateľ systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi založeného na technológii distribuovanej databázy transakcií, ktorý požiada o oslobodenie od požiadaviek na účasť podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, by tak nespĺňal požiadavky na účasť stanovené v smernici 98/26/ES. Uvedený systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi nemôže byť určený a oznámený podľa uvedenej smernice, a preto sa v tomto nariadení neuvádza ako „DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi“, ale radšej ako systém DLT SS. Týmto nariadením by sa malo centrálnemu depozitáru umožniť prevádzkovať systém DLT SS, ktorý sa nekvalifikuje ako systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi určený podľa smernice 98/26/ES, a k dispozícii by mala byť výnimka z pravidiel o ukončení vyrovnania v nariadení (EÚ) č. 909/2014 podliehajúca určitým kompenzačným opatreniam vrátane osobitných kompenzačných opatrení na zmiernenie rizík vyplývajúcich z platobnej neschopnosti, keďže opatrenia na ochranu pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES sa neuplatňujú. Takáto výnimka by však nebránila tomu, aby systém DLT SS, ktorý spĺňa požiadavky smernice 98/26/ES, bol určený a oznámený ako systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi v súlade s uvedenou smernicou.

(34)

V nariadení (EÚ) č. 909/2014 sa podporuje vyrovnanie transakcií v peniazoch centrálnej banky. Ak vyrovnanie hotovostných platieb v peniazoch centrálnej banky nie je vhodné a dostupné, toto vyrovnanie by malo byť uskutočniteľné prostredníctvom vlastných účtov centrálneho depozitára v súlade s uvedeným nariadením alebo prostredníctvom účtov otvorených v úverovej inštitúcii (ďalej len „bezhotovostné peniaze“). Toto pravidlo však možno ťažko uplatňovať na centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS, pretože centrálny depozitár by musel vykonávať pohyby na peňažných účtoch súčasne s dodaním cenných papierov zaznamenaných v distribuovanej databáze transakcií. Centrálnym depozitárom prevádzkujúcim systém DLT SS by sa preto mala povoliť dočasná výnimka z ustanovenia uvedeného nariadenia o finančnom vyrovnaní s cieľom vyvinúť inovačné riešenia v rámci pilotného režimu uľahčením prístupu k bezhotovostným peniazom alebo umožnením používania tokenov elektronických peňazí. Vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky by sa mohlo považovať za nevhodné a nedostupné, ak vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v distribuovanej databáze transakcií nie je dostupné.

(35)

Okrem požiadaviek, ktoré sa v prostredí technológie distribuovanej databázy transakcií ukázali ako nevhodné, sa požiadavky spojené s finančným vyrovnaním podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 naďalej uplatňujú aj mimo pilotného režimu. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by preto mali vo svojich podnikateľských plánoch opísať, ako majú v úmysle dosiahnuť súlad s hlavou IV nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v prípade, že pilotný režim nakoniec ukončia.

(36)

V nariadení (EÚ) č. 909/2014 sa vyžaduje, aby centrálny depozitár nediskriminačne a transparentne poskytol prístup inému centrálnemu depozitáru alebo iným trhovým infraštruktúram. Poskytnutie prístupu centrálnemu depozitáru prevádzkujúcemu systém DLT SS môže byť technicky náročnejšie, zaťažujúcejšie alebo ťažko dosiahnuteľné, keďže ešte nebola testovaná interoperabilita pôvodných systémov s technológiou distribuovanej databázy transakcií. Malo by byť preto možné udeliť systému DLT SS výnimku z tejto požiadavky, ak preukáže, že uplatňovanie tejto požiadavky je neprimerané rozsahu činností systému DLT SS.

(37)

Bez ohľadu na požiadavku, v súvislosti s ktorou bolo požiadané o výnimku, by centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS mal preukázať, že požadovaná výnimka je primeraná a odôvodnená používaním technológie distribuovanej databázy transakcií. Výnimka by sa mala obmedziť na systém DLT SS a nemala by sa vzťahovať na iné systémy vyrovnania prevádzkované tým istým centrálnym depozitárom.

(38)

Trhové infraštruktúry DLT a ich prevádzkovatelia by mali podliehať dodatočným požiadavkám než tradičné trhové infraštruktúry. Dodatočné požiadavky sú potrebné na zabránenie rizikám súvisiacim s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií alebo so spôsobom, akým by trhová infraštruktúra DLT fungovala. Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT by preto mal vypracovať jasný podnikateľský plán, v ktorom bude podrobne opísané, ako sa technológia distribuovanej databázy transakcií bude používať a príslušné právne podmienky.

(39)

Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by mali stanoviť alebo prípadne zdokumentovať pravidlá fungovania technológie distribuovanej databázy transakcií, ktorú používajú, vrátane pravidiel prístupu k distribuovanej databáze transakcií a prijatia na obchodovanie v nej, pravidiel účasti overovacích uzlov a pravidiel riešenia potenciálnych konfliktov záujmov, ako aj opatrenia na riadenie rizík.

(40)

Od prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT by sa malo vyžadovať, aby členov, účastníkov, emitentov a klientov informoval o tom, ako má v úmysle vykonávať svoje činnosti a ako sa používanie technológie distribuovanej databázy transakcií vytvoria odlišuje od spôsobu, akým služby bežne poskytuje tradičný multilaterálny obchodný systém alebo centrálny depozitár prevádzkujúci systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi.

(41)

Trhové infraštruktúry DLT by mali mať osobitné a spoľahlivé IT a kybernetické mechanizmy súvisiace s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií. Takéto mechanizmy by mali byť primerané povahe, rozsahu a zložitosti podnikateľského plánu prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT. Uvedenými mechanizmami by sa mala zabezpečiť aj kontinuita a nepretržitá transparentnosť, dostupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť poskytovaných služieb vrátane spoľahlivosti akýchkoľvek inteligentných zmlúv, ktoré sa používajú, bez ohľadu na to, či sú tieto inteligentné zmluvy vytvorené samotnou trhovou infraštruktúrou DLT, alebo treťou stranou podľa postupov externého zabezpečovania činností. Trhové infraštruktúry DLT by mali tiež zabezpečiť integritu, bezpečnosť, dôvernosť, dostupnosť a prístupnosť údajov uchovávaných v distribuovanej databáze transakcií. Príslušný orgán pre trhovú infraštruktúru DLT by mal mať možnosť požiadať o audit s cieľom zabezpečiť, aby celkové IT a kybernetické mechanizmy trhovej infraštruktúry DLT boli na daný účel vhodné. Náklady na audit by mal znášať prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT.

(42)

Ak podnikateľský plán prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT zahŕňa úschovu finančných prostriedkov klientov, ako je peňažná hotovosť alebo peňažné ekvivalenty, alebo DLT finančných nástrojov, alebo prostriedkov prístupu k takýmto DLT finančným nástrojom, a to aj vo forme šifrovacích kľúčov, trhová infraštruktúra DLT by mala mať zavedené primerané mechanizmy na ochranu týchto aktív. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by nemali používať aktíva klientov na vlastný účet uvedených prevádzkovateľov, s výnimkou prípadov, keď im na to ich klienti dali predchádzajúci výslovný a písomný súhlas. Trhové infraštruktúry DLT by mali oddeliť finančné prostriedky klientov a DLT finančné nástroje a prostriedky prístupu k takýmto aktívam od svojich vlastných aktív alebo aktív iných klientov. Celkové IT a kybernetické mechanizmy trhových infraštruktúr DLT by mali zabezpečiť ochranu aktív klientov pred podvodmi, kybernetickými napadnutiami a inými závažnými prevádzkovými poruchami.

(43)

V čase udelenia osobitného povolenia by mali mať prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT zavedenú aj dôveryhodnú stratégiu ukončenia v prípade, že by sa pilotný režim prerušil alebo by sa odňalo osobitné povolenie či niektoré udelené výnimky, alebo by došlo k presiahnutiu hraničných hodnôt stanovených v tomto nariadení. Uvedená stratégia by mala zahŕňať prechod alebo návrat ich operácií v technológií distribuovanej databázy transakcií do tradičných trhových infraštruktúr. Na tento účel by sa noví účastníci alebo prevádzkovatelia systému DLT TSS, ktorí neprevádzkujú tradičnú trhovú infraštruktúru, do ktorej by mohli previesť DLT finančné nástroje, mali usilovať o uzavretie dohôd s prevádzkovateľmi tradičných trhových infraštruktúr. To má osobitný význam pre zaznamenávanie DLT finančných nástrojov. Centrálne depozitáre by preto mali podliehať určitým požiadavkám na uzavretie takýchto dohôd. Okrem toho by centrálne depozitáre mali uzatvárať takéto dohody nediskriminačným spôsobom a mali by mať možnosť účtovať primeraný obchodný poplatok založený na skutočných nákladoch.

(44)

Osobitné povolenie udelené prevádzkovateľovi trhovej infraštruktúry DLT by sa malo vo všeobecnosti riadiť rovnakými postupmi, ako sú postupy udeľovania povolení podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo smernice 2014/65/EÚ. Pri žiadosti o osobitné povolenie podľa tohto nariadenia by však žiadateľ mal uviesť výnimky, ktoré požaduje. Pred udelením osobitného povolenia trhovej infraštruktúre DLT by mal príslušný orgán poskytnúť orgánu ESMA všetky relevantné informácie. Orgán ESMA by mal v prípade potreby vydať nezáväzné stanovisko k požadovaným výnimkám alebo k primeranosti technológie distribuovanej databázy transakcií na účely tohto nariadenia. Takéto nezáväzné stanovisko by sa nemalo považovať za stanovisko v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Orgán ESMA by mal pri príprave svojho stanoviska konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov. Vo svojom nezáväznom stanovisku by sa orgán ESMA mal zamerať na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky a spravodlivú hospodársku súťaž na celom vnútornom trhu by sa orgán ESMA vo svojom nezáväznom stanovisku a usmerneniach mal zamerať na zabezpečenie konzistentnosti a proporcionality výnimiek udelených rôznymi príslušnými orgánmi v Únii, a to aj pri hodnotení primeranosti rôznych druhov technológie distribuovanej databázy transakcií použitých prevádzkovateľmi na účely tohto nariadenia.

(45)

Zaznamenávanie cenných papierov, vedenie účtov cenných papierov a správa systémov vyrovnania sú činnosti, na ktoré sa tiež vzťahujú neharmonizované ustanovenia vnútroštátneho práva, napríklad právo obchodných spoločností a právo cenných papierov. Preto je dôležité, aby prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT dodržiavali všetky príslušné pravidlá a umožnili to i svojim používateľom.

(46)

Príslušný orgán, ktorý skúma žiadosť predloženú prevádzkovateľom trhovej infraštruktúry DLT, by mal mať možnosť zamietnuť udelenie osobitného povolenie, ak by existovali dôvody domnievať sa, že trhová infraštruktúra DLT by nebola schopná dodržiavať príslušné ustanovenia stanovené v práve Únie alebo ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, ak existujú dôvody domnievať sa, že trhová infraštruktúra DLT by predstavovala hrozbu pre ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu, alebo ak žiadosť predstavuje len pokus o obídenie existujúcich požiadaviek.

(47)

V osobitnom povolení, ktoré príslušný orgán udelil prevádzkovateľovi trhovej infraštruktúry DLT, by sa mali uviesť výnimky udelené uvedenej trhovej infraštruktúre DLT. Takéto povolenie by malo platiť v celej Únii, no len počas trvania pilotného režimu. Orgán ESMA by mal na svojom webovom sídle uverejniť zoznam trhových infraštruktúr DLT a zoznam výnimiek udelených každej z nich.

(48)

Osobitné povolenia a výnimky by sa mali udeliť dočasne na obdobie najviac šiestich rokov odo dňa udelenia osobitného povolenia a mali by platiť len počas trvania pilotného režimu. Uvedené šesťročné obdobie by prevádzkovateľom trhových infraštruktúr DLT malo poskytnúť dostatočný čas na to, aby prispôsobili svoje obchodné modely akýmkoľvek úpravám pilotného režimu a fungovali v rámci pilotného režimu komerčne životaschopným spôsobom. Orgánu ESMA a Komisii by to umožnilo tiež zhromaždiť užitočný súbor údajov o prevádzke pilotného režimu po udelení kritického množstva osobitných povolení a súvisiacich výnimiek a podávať o ňom správy. A napokon, prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by tým tiež získali čas na to, aby podnikli potrebné kroky buď na ukončenie prevádzky, alebo na prechod na nový regulačný rámec na základe správ orgánu ESMA a Komisie.

(49)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 909/2014 a smernica 2014/65/EÚ, príslušné orgány by mali mať právomoc odňať osobitné povolenie alebo akékoľvek výnimky udelené trhovej infraštruktúre DLT, ak sa v základnej technológii alebo v službách a činnostiach poskytovaných prevádzkovateľom trhovej infraštruktúry DLT zistil nedostatok, ak tento nedostatok prevyšuje prínosy danej služby a činností, alebo ak prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT porušil akékoľvek povinnosti spojené s povoleniami alebo výnimkami udelenými príslušným orgánom, alebo ak prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT zaznamenal finančné nástroje, ktoré presahujú hraničné hodnoty stanovené v tomto nariadení alebo ktoré nespĺňajú iné podmienky, ktoré sa uplatňujú na DLT finančné nástroje podľa tohto nariadenia. V rámci svojej činnosti by prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT mal mať možnosť požiadať o dodatočné výnimky k tým výnimkám, o ktoré požiadal v čase udelenia prvotného uplatnenia. V takom prípade by tieto dodatočné výnimky mali byť požadované od príslušného orgánu rovnakým spôsobom ako tie, ktoré boli požadované v čase podania prvotnej žiadosti o povolenie pre trhovú infraštruktúru DLT.

(50)

Keďže v rámci pilotného režimu by prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT mohli získať dočasné výnimky z určitých ustanovení existujúcich právnych predpisov Únie, mali by po dobu platnosti svojho osobitného povolenia úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi a s orgánom ESMA. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by príslušné orgány mali informovať o každej podstatnej zmene týkajúcej sa ich podnikateľského plánu a ich kritických zamestnancov, o akýchkoľvek dôkazoch o kybernetických napadnutiach alebo iných kybernetických hrozbách, podvodoch alebo závažných pochybeniach, o akejkoľvek zmene informácií poskytnutých v čase podania prvotnej žiadosti o osobitné povolenie, o akýchkoľvek technických alebo prevádzkových ťažkostiach, najmä o tých, ktoré súvisia s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií, a o akýchkoľvek rizikách týkajúcich sa ochrany investorov, integrity trhu alebo finančnej stability, ktoré sa v čase udelenia osobitného povolenia nepredpokladali. V záujme zabezpečenia ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability by mal mať príslušný orgán, v prípade oznámenia takejto podstatnej zmeny, možnosť požadovať od trhovej infraštruktúry DLT, aby požiadala o udelenie nového osobitného povolenia alebo výnimky, alebo aby prijala akékoľvek nápravné opatrenia, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by mali príslušným orgánom na požiadanie tiež poskytovať akékoľvek relevantné informácie. Príslušné orgány by mali orgánu ESMA postúpiť informácie získané od prevádzkovateľov trhových infraštruktúr DLT a informácie o nápravných opatreniach.

(51)

Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT by mali pravidelne podávať správy svojim príslušným orgánom. Orgán ESMA by mal organizovať diskusie o týchto správach s cieľom umožniť všetkým príslušným orgánom v celej Únii získať skúsenosti, pokiaľ ide o vplyv používania technológie distribuovanej databázy transakcií a o pochopenie toho, či by mohli byť potrebné akékoľvek úpravy právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb, aby sa umožnilo používanie technológie distribuovanej databázy transakcií vo väčšom rozsahu.

(52)

Počas uplatňovania pilotného režimu je dôležité, aby tento rámec a jeho fungovanie podliehali častému monitorovaniu a hodnoteniu s cieľom maximalizovať informácie pre prevádzkovateľov trhových infraštruktúr DLT. Orgán ESMA by mal uverejňovať výročné správy s cieľom poskytnúť účastníkom trhu lepšie pochopenie fungovania a vývoja trhov a poskytnúť vysvetlenie uplatňovania pilotného režimu. Tieto výročné správy by mali obsahovať aktuálne informácie o najdôležitejších trendoch a rizikách. Uvedené výročné správy sa predložia Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(53)

Tri roky od začatia uplatňovania tohto nariadenia by orgán ESMA mal predložiť Komisii správu o hodnotení pilotného režimu. Na základe správy orgánu ESMA by Komisia mala podávať správy Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenej správe by sa mali posúdiť náklady a prínosy predĺženia pilotného režimu na ďalšie obdobie, rozšírenia pilotného režimu na iné druhy finančných nástrojov, inej zmeny pilotného režimu, zabezpečenia, aby bol pilotný režim trvalý, a to navrhnutím vhodných zmien právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb, alebo ukončenia pilotného režimu. Nebolo by želané mať súbežne dva režimy pre trhové infraštruktúry založené na DLT a pre trhové infraštruktúry bez DLT. Ak by bol pilotný režim úspešný, mohol by sa stať trvalým, a to zmenou príslušných právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb, ktorou by sa vytvoril jednotný, súdržný rámec.

(54)

V existujúcich právnych predpisoch Únie v oblasti finančných služieb sa zistili určité potenciálne nedostatky, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na kryptoaktíva, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje. Najmä regulačné technické predpisy podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 týkajúce sa určitých požiadaviek na vykazovanie údajov a požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť nie sú dostatočne prispôsobené finančným nástrojom emitovaným prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií. Sekundárne trhy s finančnými nástrojmi emitovanými prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie ešte len vznikajú, a preto sa ich vlastnosti môžu odlišovať od trhov s finančnými nástrojmi, ktoré používajú tradičné technológie. Pravidlá stanovené v uvedených regulačných technických predpisoch by sa mali uplatňovať na všetky finančné nástroje bez ohľadu na použitú technológiu. Orgán ESMA by preto v súlade s existujúcimi mandátmi v nariadení (EÚ) č. 600/2014 na vypracovanie návrhu regulačných technických predpisov mal vykonať komplexné posúdenie uvedených regulačných technických predpisov a navrhnúť akékoľvek potrebné zmeny s cieľom zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sú v ňom stanovené, mohli účinne uplatňovať na DLT finančné nástroje. Pri vykonávaní uvedeného posúdenia by mal orgán ESMA zohľadniť špecifiká DLT finančných nástrojov a to, či si vyžadujú, aby sa prispôsobili predpisy s cieľom umožniť vývoj týchto finančných nástrojov bez toho, aby boli ohrozené ciele pravidiel stanovených v regulačných technických predpisoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

(55)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov regulačných prekážok rozvoja trhových infraštruktúr DLT pre kryptoaktíva, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje, zakotvených v právnych predpisoch Únie v oblasti finančných služieb, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(56)

Týmto nariadením nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 (13). Zároveň by sa v súvislosti so subjektmi, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ, mali používať mechanizmy ohlasovania porušení v nariadení (EÚ) č. 600/2014 alebo smernice 2014/65/EÚ, ako sú stanovené podľa uvedenej smernice. Pokiaľ ide o subjekty, ktorým bolo udelené povolenie podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, mali by sa používať mechanizmy ohlasovania porušení uvedeného nariadenia, ako sú stanovené v uvedenom nariadení.

(57)

Prevádzka trhových infraštruktúr DLT by mohla zahŕňať spracúvanie osobných údajov. Ak je na účely tohto nariadenia potrebné spracúvať osobné údaje, toto spracúvanie by sa malo vykonávať v súlade s príslušným právom Únie v oblasti ochrany osobných údajov. Týmto nariadením nie sú dotknuté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (14) a (EÚ) 2018/1725 (15). V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa konzultovalo s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal svoje stanovisko 23. apríla 2021.

(58)

V nariadení (EÚ) č. 600/2014 sa stanovuje prechodné obdobie, počas ktorého by sa nediskriminačný prístup k centrálnej protistrane alebo k obchodnému miestu podľa uvedeného nariadenia nemal uplatňovať na tie centrálne protistrany alebo obchodné miesta, ktoré požiadali svoje príslušný orgány o povolenie využívať prechodné mechanizmy, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze. Obdobie, počas ktorého mohla byť príslušným orgánom udelená centrálnej protistrane alebo obchodnému miestu výnimka z uplatňovania pravidiel nediskriminačného prístupu v súvislosti s derivátmi obchodovanými na burze, uplynulo 3. júla 2020. Zvýšená neistota a volatilita trhov následne negatívne ovplyvnili prevádzkové riziká centrálnych protistrán a obchodných miest, a preto bol dátum začatia uplatňovania nového režimu otvoreného prístupu pre centrálne protistrany a obchodné miesta ponúkajúce obchodné a zúčtovacie služby v súvislosti s derivátmi obchodovanými na burze odložený článkom 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 (16) o jeden rok, t. j. do 3. júla 2021. Dôvody na odloženie dátumu začatia uplatňovania nového režimu otvoreného prístupu pretrvávajú. Režim otvoreného prístupu by okrem toho mohol byť v rozpore so súbežnými politickými cieľmi na podporu obchodovania a inovácií v rámci Únie, pretože by mohol odrádzať od inovácií v oblasti derivátov obchodovaných na burze tým, že by umožnil konkurentom, ktorých otvorený prístup zvýhodňuje, spoliehať sa na infraštruktúru a investície etablovaných subjektov s cieľom ponúkať konkurenčné produkty s nízkymi počiatočnými nákladmi. Zachovanie systému, v rámci ktorého sa deriváty zúčtovávajú a obchodujú vo vertikálne integrovanom subjekte, je tiež v súlade s dlhodobými medzinárodnými trendmi. Dátum začatia uplatňovania nového režimu otvoreného prístupu by sa preto mal odložiť o ďalšie dva roky, a to do 3. júla 2023.

(59)

Vymedzenie pojmu „finančný nástroj“ v smernici 2014/65/EÚ v súčasnosti výslovne nezahŕňa finančné nástroje emitované prostredníctvom triedy technológií, ktorá podporuje distribuované zaznamenávanie šifrovaných údajov, t. j. technológiou distribuovanej databázy transakcií. Aby sa zabezpečilo, že s takýmito finančnými nástrojmi sa bude dať na trhu obchodovať podľa existujúceho právneho rámca, malo by sa vymedzenie finančných nástrojov v smernici 2014/65/EÚ zmeniť tak, aby zahŕňalo tieto nástroje.

(60)

Hoci sa v tomto nariadení stanovuje regulačný rámec pre trhové infraštruktúry DLT vrátane tých, ktoré poskytujú služby vyrovnania, všeobecný regulačný rámec pre systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré prevádzkujú centrálne depozitáre, je stanovený v nariadení (EÚ) č. 909/2014, ktoré obsahuje ustanovenia o disciplíne pri vyrovnaní. Režim disciplíny pri vyrovnaní zahŕňa pravidlá pre nahlasovanie zlyhaní vyrovnania, výber a prerozdeľovanie peňažných sankcií a povinné odkupy. Podľa regulačných technických predpisov prijatých podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 sa ustanovenia o disciplíne pri vyrovnaní uplatňujú od 1. februára 2022. Zainteresované strany však poskytli dôkazy o tom, že povinné odkupy by mohli zvýšiť tlak na likviditu a náklady na cenné papiere vystavené riziku odkúpenia. Takýto vplyv by sa mohol ešte viac zhoršiť v prípadoch volatility trhu. V tejto súvislosti by uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa povinných odkupov stanovených v nariadení (EÚ) č. 909/2014 mohlo mať negatívny vplyv na efektívnosť a konkurencieschopnosť kapitálových trhov v Únii. Uvedený vplyv by zase mohol viesť k širším rozpätiam medzi nákupnou a predajnou cenou, k zníženiu efektívnosti trhu a k zníženej motivácii požičiavať cenné papiere na trhoch požičiavania cenných papierov a trhoch s repo transakciami a vyrovnávať transakcie v centrálnych depozitároch usadených v Únii. Očakáva sa preto, že náklady na uplatňovanie pravidiel o povinných odkupoch prevážia nad potenciálnymi prínosmi. S ohľadom na tento potenciálny negatívny vplyv by sa nariadenie (EÚ) č. 909/2014 malo zmeniť tak, aby pre každé opatrenie týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní bolo možné stanoviť iný dátum uplatňovania, čím by sa mohol ďalej odložiť dátum uplatňovania pravidiel o povinných odkupoch. Uvedený odklad by Komisii umožnil v kontexte nadchádzajúceho legislatívneho návrhu, ktorým sa má preskúmať nariadenie (EÚ) č. 909/2014, posúdiť, ako by sa mal zmeniť rámec disciplíny pri vyrovnaní, a najmä pravidlá týkajúce sa povinných odkupov, s cieľom zohľadniť a riešiť uvedené otázky. Takýmto odkladom by sa okrem toho zabezpečilo, že účastníkom trhu vrátane tých trhových infraštruktúr DLT, na ktoré by sa vzťahoval režim disciplíny pri vyrovnaní, nevzniknú náklady na vykonávanie dvakrát v prípade, že uvedené pravidlá sa zmenia v dôsledku preskúmania nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

(61)

Prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT by nemalo oslabiť politiky členských štátov v oblasti klímy. Preto je dôležité ďalej podporovať rozvoj technológií distribuovanej databázy transakcií s nízkymi alebo nulovými emisiami a investície do takýchto technológií,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky v súvislosti s trhovými infraštruktúrami DLT a ich prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o:

a)

udeľovanie a odňatie osobitných povolení na prevádzku trhových infraštruktúr DLT v súlade s týmto nariadením;

b)

udeľovanie, úpravu a odňatie výnimiek súvisiacich s osobitnými povoleniami;

c)

ustanovenie, úpravu a zrušenie podmienok spojených s výnimkami a pokiaľ ide o ustanovenie, úpravu a zrušenie kompenzačných alebo nápravných opatrení;

d)

prevádzkovanie trhových infraštruktúr DLT;

e)

dohľad nad trhovými infraštruktúrami DLT a

f)

spoluprácu medzi prevádzkovateľmi trhových infraštruktúr DLT, príslušnými orgánmi a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) zriadeným nariadením (EÚ) č. 1095/2010 (ďalej len „ESMA“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„technológia distribuovanej databázy transakcií“ alebo „DLT“ je technológia, ktorá umožňuje prevádzku a používanie distribuovaných databáz transakcií;

2.

„distribuovaná databáza transakcií“ je informačný archív, v ktorom sa uchovávajú záznamy o transakciách a ktorý je zdieľaný v súbore sieťových uzlov DLT a synchronizovaný medzi sieťovými uzlami DLT, pričom využíva mechanizmus konsenzu;

3.

„mechanizmus konsenzu“ sú pravidlá a postupy, na základe ktorých sa dosiahne dohoda medzi sieťovými uzlami DLT o tom, že transakcia je overená;

4.

„sieťový uzol DLT“ je zariadenie alebo proces, ktoré sú súčasťou siete a v ktorých je uložená úplná alebo čiastočná kópia záznamov o všetkých transakciách zaznamenaných v distribuovanej databáze transakcií;

5.

„trhová infraštruktúra DLT“ je multilaterálny obchodný systém DLT, DLT systém vyrovnania alebo DLT systém obchodovania a vyrovnania;

6.

„multilaterálny obchodný systém DLT“ alebo „DLT MTF“ je multilaterálny obchodný systém, ktorý prijíma na obchodovanie len DLT finančné nástroje;

7.

„DLT systém vyrovnania“ alebo „DLT SS“ je systém vyrovnania, ktorý vyrovnáva transakcie s DLT finančnými nástrojmi proti zaplateniu alebo proti dodaniu bez ohľadu na to, či bol tento systém vyrovnania určený a oznámený v súlade so smernicou 98/26/ES, a ktorý umožňuje prvotné zaznamenanie DLT finančných nástrojov alebo umožňuje poskytovanie služieb úschovy v súvislosti s DLT finančnými nástrojmi;

8.

„vyrovnanie“ je vyrovnanie vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

9.

„zlyhanie vyrovnania“ je zlyhanie vyrovnania vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 15 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

10.

„DLT systém obchodovania a vyrovnania“ alebo „DLT TSS“ je systém DLT MTF alebo systém DLT SS, ktorý kombinuje služby poskytované systémom DLT MTF a systémom DLT SS;

11.

„DLT finančný nástroj“ je finančný nástroj, ktorý je emitovaný, zaznamenávaný, prevádzaný a uchovávaný s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií;

12.

„finančný nástroj“ je finančný nástroj vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2014/65/EÚ;

13.

„multilaterálny obchodný systém“ je multilaterálny obchodný systém vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 22 smernice 2014/65/EÚ;

14.

„centrálny depozitár cenných papierov“ alebo „centrálny depozitár“ je centrálny depozitár cenných papierov vymedzený v článku 2 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

15.

„systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi“ je systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi vymedzený v článku 2 ods. 1 bode 10 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

16.

„pracovný deň“ je pracovný deň vymedzený v článku 2 ods. 1 bode 14 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

17.

„dodanie proti zaplateniu“ je dodanie proti zaplateniu vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 27 nariadenia (EÚ) č. 909/2014;

18.

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (17);

19.

„investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;

20.

„organizátor trhu“ je organizátor trhu vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 18 smernice 2014/65/EÚ;

21.

„príslušný orgán“ je jeden alebo viac príslušných orgánov:

a)

určených v súlade s článkom 67 smernice 2014/65/EÚ;

b)

určených v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo

c)

inak určených členským štátom na dohľad nad uplatňovaním tohto nariadenia.

Článok 3

Obmedzenia na finančné nástroje prijaté na obchodovanie alebo zaznamenané v trhovej infraštruktúre DLT

1.   DLT finančné nástroje sa prijímajú na obchodovanie v trhovej infraštruktúre DLT alebo sú zaznamenávané v trhovej infraštruktúre DLT len vtedy, ak v čase prijatia na obchodovanie alebo v čase zaznamenania v distribuovanej databáze transakcií, DLT finančné nástroje sú:

a)

akcie, ktorých emitent má trhovú kapitalizáciu alebo predbežnú trhovú kapitalizáciu nižšiu ako 500 miliónov EUR;

b)

dlhopisy, iné formy sekuritizovaného dlhu vrátane vkladových potvrdeniek vo vzťahu k takýmto cenným papierom alebo nástroje peňažného trhu s veľkosťou emisie menšou ako 1 miliarda EUR okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku, alebo

c)

jednotky podnikov kolektívneho investovania, na ktoré sa vzťahuje článok 25 ods. 4 písm. a) bod iv) smernice 2014/65/EÚ, ktorých trhová hodnota spravovaných aktív je nižšia ako 500 miliónov EUR.

Podnikové dlhopisy vydávané emitentmi, ktorých trhová kapitalizácia v čase ich emisie nepresiahla 200 miliónov EUR, sú vylúčené z výpočtu hraničnej hodnoty uvedenej v prvom pododseku písm. b).

2.   Súhrnná trhová hodnota všetkých DLT finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie v trhovej infraštruktúre DLT alebo ktoré sú zaznamenané v trhovej infraštruktúre DLT, nesmie v čase prijatia nového DLT finančného nástroja na obchodovanie alebo jeho prvotného záznamu presiahnuť 6 miliárd EUR.

Ak by prijatie na obchodovanie alebo pôvodné zaznamenanie nového DLT finančného nástroja viedlo k tomu, že súhrnná trhová hodnota uvedená v prvom pododseku by dosiahla 6 miliárd EUR, trhová infraštruktúra DLT nesmie prijať tento DLT finančný nástroj na obchodovanie ani ho zaznamenať.

3.   Ak súhrnná trhová hodnota všetkých DLT finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie v trhovej infraštruktúre DLT alebo ktoré sú zaznamenané v trhovej infraštruktúre DLT, dosiahne 9 miliárd EUR, prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT aktivuje stratégiu prechodu uvedenú v článku 7 ods. 7 Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT v mesačnej správe stanovenej v odseku 5 oznámi príslušnému orgánu aktiváciu svojej stratégie prechodu a časový rámec tohto prechodu.

4.   Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT vypočíta mesačný priemer súhrnnej trhovej hodnoty DLT finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje alebo ktoré sú zaznamenané v danej trhovej infraštruktúre DLT. Uvedený mesačný priemer sa vypočíta ako priemer denných záverečných cien každého DLT finančného nástroja vynásobený počtom DLT finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje alebo ktoré sú zaznamenané v danej trhovej infraštruktúre DLT s rovnakým medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov (ISIN).

Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT používa tento mesačný priemer:

a)

pri posudzovaní toho, či by prijatie na obchodovanie alebo zaznamenanie nového DLT finančného nástroja v nasledujúcom mesiaci viedlo k tomu, že súhrnná trhová hodnota DLT finančných nástrojov by dosiahla hraničnú hodnotu uvedenú v odseku 2 tohto článku, a

b)

pri rozhodovaní, či aktivovať stratégie prechodu uvedenú v článku 7 ods. 7.

5.   Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT predkladá svojmu príslušnému orgánu mesačné správy preukazujúce, že všetky DLT finančné nástroje, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo zaznamenané v trhovej infraštruktúre DLT, nepresahujú hraničné hodnoty uvedené v odsekoch 2 a 3.

6.   Príslušný orgán môže stanoviť nižšie hraničné hodnoty, ako sú hodnoty stanovené v odsekoch 1 a 2. Ak príslušný orgán zníži hraničnú hodnotu uvedenú v odseku 2, hodnota stanovená v odseku 3 sa považuje za úmerne zníženú.

Na účely prvého pododseku tohto odseku príslušný orgán zváži trhový objem a priemernú kapitalizáciu DLT finančných nástrojov daného druhu, ktoré boli prijaté na obchodné platformy v členských štátoch, v ktorých sa budú vykonávať služby a činnosti, a zváži riziká, ktoré sa týkajú emitentov, druhu použitej technológie distribuovanej databázy transakcií a služieb a činností trhovej infraštruktúry DLT.

7.   Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 sa uplatňuje na DLT finančné nástroje prijaté na obchodovanie v systéme DLT MTF alebo v systéme DLT TSS.

Článok 4

Požiadavky a výnimky týkajúce sa systémov DLT MTF

1.   Systém DLT MTF podlieha požiadavkám, ktoré sa uplatňujú na multilaterálny obchodný systém podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a smernice 2014/65/EÚ.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípade tých požiadaviek, v súvislosti s ktorými bola investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu prevádzkujúcim systém DLT MTF udelená výnimka podľa odsekov 2 a 3 tohto článku, za predpokladu, že uvedená investičná spoločnosť alebo organizátor trhu spĺňa:

a)

článok 7;

b)

odseky 2, 3 a 4 tohto článku a

c)

akékoľvek kompenzačné opatrenia, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné na splnenie cieľov tých ustanovení, v súvislosti s ktorými bolo požiadané o výnimku, alebo na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu alebo finančnej stability.

2.   Okrem osôb uvedených v článku 53 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ, príslušný orgán môže na žiadosť prevádzkovateľa systému DLT MTF povoliť tomuto prevádzkovateľovi, aby povolil fyzickým a právnickým osobám obchodovať na vlastný účet ako členovia alebo účastníci za predpokladu, že takéto osoby spĺňajú tieto požiadavky:

a)

majú dostatočne dobrú povesť;

b)

majú dostatočnú úroveň schopností, spôsobilosti a skúseností s obchodovaním vrátane znalostí o fungovaní technológie distribuovanej databázy transakcií;

c)

nie sú tvorcami trhu v systéme DLT MTF;

d)

nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania v systéme DLT MTF;

e)

neposkytujú iným osobám priamy elektronický prístup do systému DLT MTF;

f)

neobchodujú na ich vlastný účet pri vykonávaní pokynov klientov v trhovej infraštruktúre DLT a

g)

udelili informovaný súhlas s obchodovaním v systéme DLT MTF ako členovia alebo účastníci a systém DLT MTF ich informoval o potenciálnych rizikách používania jeho systémov na obchodovanie s DLT finančnými nástrojmi.

Ak príslušný orgán udelí výnimku uvedenú v prvom pododseku tohto odseku, môže vyžadovať dodatočné opatrenia na ochranu fyzických osôb prijatých do systému DLT MTF ako členov alebo účastníkov. Takéto opatrenia musia byť primerané rizikovému profilu týchto členov alebo účastníkov.

3.   Na žiadosť prevádzkovateľa systému DLT MTF môže príslušný orgán vyňať tohto prevádzkovateľa alebo jeho členov alebo účastníkov z uplatňovania článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Ak príslušný orgán udelí výnimku uvedenú v prvom pododseku tohto odseku, systém DLT MTF vedie záznamy o všetkých transakciách vykonaných prostredníctvom jeho systémov. Tieto záznamy obsahujú všetky údaje uvedené v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ktoré sú relevantné so zreteľom na systém, ktorý používa systém DLT MTF a člen alebo účastník vykonávajúci transakciu. Systém DLT MTF tiež zabezpečí, aby príslušné orgány oprávnené prijímať údaje priamo z multilaterálneho obchodného systému v súlade s článkom 26 uvedeného nariadenia mali priamy a okamžitý prístup k týmto údajom. S cieľom získať prístup k týmto záznamom sa prijme takýto príslušný orgán do systému DLT MTF ako účastník s funkciou regulačného pozorovateľa.

Príslušný orgán bez zbytočného odkladu sprístupní orgánu ESMA všetky informácie, ku ktorým pristúpil v súlade s týmto článkom.

4.   Ak prevádzkovateľ systému DLT MTF žiada o výnimku podľa odseku 2 alebo 3, musí preukázať, že požadovaná výnimka je:

a)

primeraná a odôvodnená s ohľadom na používanie technológie distribuovanej databázy transakcií a

b)

obmedzená na systém DLT MTF a nevzťahuje sa na žiadny iný multilaterálny obchodný systém prevádzkovaný uvedeným prevádzkovateľom.

5.   Odseky 2, 3 a 4 tohto článku sa uplatňujú mutatis mutandis na centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT TSS v súlade s článkom 6 ods. 2.

6.   Orgán ESMA vypracuje usmernenia o kompenzačných opatreniach uvedených v odseku 1 druhom pododseku písm. c).

Článok 5

Požiadavky a výnimky týkajúce sa systémov DLT SS

1.   Centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS podlieha požiadavkám, ktoré sa uplatňujú na centrálny depozitár prevádzkujúci systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípade tých požiadaviek, v súvislosti s ktorými bola centrálnemu depozitáru prevádzkujúcemu systém DLT SS udelená výnimka podľa odsekov 2 až 9 tohto článku, za predpokladu, že uvedený centrálny depozitár spĺňa:

a)

článok 7;

b)

odseky 2 až 10 tohto článku a

c)

akékoľvek kompenzačné opatrenia, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné na splnenie cieľov ustanovení, v súvislosti s ktorými bolo požiadané o výnimku, alebo na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu alebo finančnej stability.

2.   Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS môže príslušný orgán vyňať tohto centrálneho depozitára z uplatňovania článku 2 ods. 1 bodov 4, 9 alebo 28 alebo článku 3, 37 alebo 38 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že tento centrálny depozitár:

a)

preukáže, že používanie „účtu cenných papierov“ vymedzeného v článku 2 ods. 1 bode 28 uvedeného nariadenia alebo používanie zaknihovanej podoby, ako sa stanovuje v článku 3 uvedeného nariadenia, je nezlučiteľné s používaním konkrétnej technológie distribuovanej databázy transakcií;

b)

navrhne kompenzačné opatrenia na splnenie cieľov ustanovení, v súvislosti s ktorými bolo požiadané o výnimku, a zabezpečí minimálne:

i)

to, aby sa DLT finančné nástroje zaznamenávali v distribuovanej databáze transakcií;

ii)

to, aby sa počet DLT finančných nástrojov v emisii alebo v časti emisie zaznamenaných centrálnym depozitárom prevádzkujúcim systém DLT SS rovnal celkovému počtu DLT finančných nástrojov tvoriacich takúto emisiu alebo časť emisie, ktoré sú zaznamenané v ktoromkoľvek okamihu v distribuovanej databáze transakcií;

iii)

to, aby sa viedli záznamy, ktoré centrálnemu depozitáru prevádzkujúcemu systém DLT SS umožnia v ktoromkoľvek okamihu bezodkladne oddeliť DLT finančné nástroje člena, účastníka, emitenta alebo klienta od DLT finančných nástrojov iného člena, účastníka, emitenta alebo klienta, a

iv)

to, aby neboli povolené prečerpania cenných papierov, debetné zostatky ani neprimeraná tvorba alebo výmaz cenných papierov.

3.   Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS môže príslušný orgán vyňať tohto centrálneho depozitára z uplatňovania článku 6 alebo 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že tento centrálny depozitár zabezpečí spoľahlivými postupmi a opatreniami aspoň to, aby systém DLT SS:

a)

umožňoval jasné, presné a včasné potvrdenie podrobností o transakciách s DLT finančnými nástrojmi vrátane všetkých platieb uskutočnených v súvislosti s DLT finančnými nástrojmi, ako aj o uvoľnení alebo uplatnení akejkoľvek zábezpeky súvisiacej s DLT finančnými nástrojmi, a

b)

zabraňoval zlyhaniam vyrovnania, alebo riešil zlyhania vyrovnania, ak im nie je možné zabrániť.

4.   Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS môže príslušný orgán vyňať tohto centrálneho depozitára z uplatňovania článku 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 len vo vzťahu k externému zabezpečovaniu hlavnej služby prostredníctvom tretej strany za predpokladu, že uplatňovanie uvedeného článku nie je zlučiteľné s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií, ako predpokladá systém DLT SS prevádzkovaný daným centrálnym depozitárom.

5.   Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS môže príslušný orgán tomuto centrálnemu depozitáru povoliť prijatie aj fyzických a právnických osôb, ktoré nie sú uvedené v článku 2 písm. f) smernice 98/26/ES, ako účastníkov v systéme DLT SS za predpokladu, že tieto osoby:

a)

majú dostatočne dobrú povesť;

b)

majú dostatočnú úroveň schopností, spôsobilosti, skúseností a znalostí, v súvislosti s vyrovnaním, fungovaním technológie distribuovanej databázy transakcií a posudzovaním rizika, a

c)

dali informovaný súhlas na svoje začlenenie do pilotného režimu stanoveného týmto nariadením a boli primerane informované o jeho experimentálnej povahe a o prípadných rizikách, ktoré s tým súvisia.

6.   Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS môže príslušný orgán vyňať tohto centrálneho depozitára z uplatňovania článku 33, 34 alebo 35 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že tento centrálny depozitár navrhne kompenzačné opatrenia na splnenie cieľov uvedených článkov a zabezpečí aspoň to, aby:

a)

systém DLT SS zverejňoval transparentné, objektívne a nediskriminačné kritériá účasti umožňujúce spravodlivý a otvorený prístup pre všetky osoby, ktoré sa chcú stať účastníkmi, a

b)

systém DLT SS zverejňoval ceny a poplatky spojené so službami vyrovnania, ktoré poskytuje.

7.   Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS môže príslušný orgán vyňať tohto centrálneho depozitára z uplatňovania článku 39 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že tento centrálny depozitár navrhne kompenzačné opatrenia na splnenie cieľov uvedeného článku a zabezpečí spoľahlivými postupmi a opatreniami aspoň to, aby:

a)

systém DLT SS vyrovnával transakcie s DLT finančnými nástrojmi takmer v reálnom čase alebo počas daného dňa a v každom prípade najneskôr druhý pracovný deň po uzatvorení obchodu;

b)

systém DLT SS zverejňoval pravidlá upravujúce systém vyrovnania a

c)

systém DLT SS zmierňoval akékoľvek riziko vyplývajúce z neoznačenia systému DLT SS ako systému na účely smernice 98/26/ES, najmä pokiaľ ide o insolvenčné konanie.

Na účely prevádzkovania systému DLT SS sa na základe vymedzenia centrálneho depozitára v nariadení (EÚ) č. 909/2014 ako právnickej osoby, ktorá prevádzkuje systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, nevyžaduje, aby členské štáty určili a oznámili systém DLT SS ako systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi podľa smernice 98/26/ES. To však nebráni členským štátom, aby určili a oznámili systém DLT SS ako systém vyrovnania transakcií podľa smernice 98/26/ES, ak systém DLT SS spĺňa všetky požiadavky uvedenej smernice.

Ak systém DLT SS nie je určený a oznámený ako systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi podľa smernice 98/26/ES, centrálny depozitár prevádzkujúci tento systém DLT SS navrhne kompenzačné opatrenia na zmiernenie rizík vyplývajúcich z platobnej neschopnosti.

8.   Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS môže príslušný orgán vyňať tohto centrálneho depozitára z uplatňovania článku 40 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že tento centrálny depozitár uskutočňuje vyrovnanie na základe dodania proti zaplateniu.

Vyrovnanie platieb sa vykonáva prostredníctvom peňazí centrálnej banky, a to aj v tokenizovanej forme, ak je to vhodné a dostupné, alebo, ak to nie je vhodné a dostupné, prostredníctvom účtu centrálneho depozitára v súlade s hlavou IV nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo prostredníctvom bezhotovostných peňazí, a to aj v tokenizovanej forme, v súlade s uvedenou hlavou, alebo prostredníctvom tokenov elektronických peňazí.

Odchylne od druhého pododseku tohto odseku sa hlava IV nariadenia (EÚ) č. 909/2014 neuplatňuje na úverovú inštitúciu, ak poskytuje vyrovnanie platieb s použitím bezhotovostných peňazí trhovej infraštruktúre DLT, ktorá zaznamenáva DLT finančné nástroje, ktorých súhrnná trhová hodnota vypočítaná v súlade s článkom 3 ods. 4 tohto nariadenia v čase prvotného zaznamenania nového DLT finančného nástroja nepresahuje 6 miliárd EUR.

Ak k vyrovnaniu dochádza s použitím bezhotovostných peňazí poskytnutých úverovou inštitúciou, na ktorú sa nevzťahuje hlava IV nariadenia (EÚ) č. 909/2014 na základe tretieho pododseku tohto odseku, alebo ak sa pri vyrovnaní platieb používajú tokeny elektronických peňazí, centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS identifikuje, meria, monitoruje, riadi a minimalizuje akékoľvek riziká vyplývajúce z používania takýchto prostriedkov.

Služby súvisiace s tokenmi elektronických peňazí, ktoré sú rovnocenné so službami uvedenými v oddiele C písmenách b) a c) prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, poskytuje centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS v súlade s hlavou IV nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo úverová inštitúcia.

9.   Na žiadosť centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS môže príslušný orgán vyňať tohto centrálneho depozitára z uplatňovania článku 50, 51 alebo 53 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že tento centrálny depozitár preukáže, že používanie technológie distribuovanej databázy transakcií nie je zlučiteľné s pôvodnými systémami iných centrálnych depozitárov alebo iných trhových infraštruktúr alebo že udelenie prístupu inému centrálnemu depozitáru alebo inej trhovej infraštruktúre používajúcej pôvodné systémy by vzhľadom na rozsah činností systému DLT SS viedlo k vzniku neprimeraných nákladov.

Ak bola centrálnemu depozitáru prevádzkujúcemu systém DLT SS udelená výnimka v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, tento centrálny depozitár poskytne iným prevádzkovateľom systémov DLT SS alebo iným prevádzkovateľom systémov DLT TSS prístup k svojmu systému DLT SS. Centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS informuje príslušný orgán o svojom zámere poskytnúť takýto prístup. Príslušný orgán môže zakázať takýto prístup v rozsahu, v akom by takýto prístup poškodil stabilitu finančného systému Únie alebo finančného systému dotknutého členského štátu.

10.   Ak centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS žiada o výnimku podľa odsekov 2 až 9, musí preukázať, že požadovaná výnimka je:

a)

primeraná a odôvodnená s ohľadom na používanie technológie distribuovanej databázy transakcií a

b)

obmedzená na systém DLT SS a nevzťahuje sa na systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý je prevádzkovaný rovnakým centrálnym depozitárom.

11.   Odseky 2 až 10 tohto článku sa uplatňujú mutatis mutandis na investičnú spoločnosť alebo organizátora trhu prevádzkujúcich systém DLT TSS v súlade s článkom 6 ods. 1.

12.   Orgán ESMA vypracuje usmernenia o kompenzačných opatreniach uvedených v odseku 1 druhom pododseku písm. c) tohto článku.

Článok 6

Požiadavky a výnimky týkajúce sa systému DLT TSS

1.   Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci systém DLT TSS podliehajú:

a)

požiadavkám, ktoré sa uplatňujú na multilaterálny obchodný systém podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a smernice 2014/65/EÚ a

b)

mutatis mutandis požiadavkám, ktoré sa uplatňujú na centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, s výnimkou článkov 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 a 47 uvedeného nariadenia.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípade tých požiadaviek, v súvislosti s ktorými bola investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu prevádzkujúcim systém DLT TSS udelená výnimka podľa článku 4 ods. 2 a 3 a článku 5 ods. 2 až 9, za predpokladu, že uvedená investičná spoločnosť alebo organizátor trhu spĺňa:

a)

článok 7;

b)

článok 4 ods. 2, 3 a 4 a článok 5 ods. 2 až 10 a

c)

akékoľvek kompenzačné opatrenia, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné na splnenie cieľov ustanovení, v súvislosti s ktorými bolo požiadané o výnimku, alebo na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu alebo finančnej stability.

2.   Centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT TSS podlieha:

a)

požiadavkám, ktoré sa uplatňujú na centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, a

b)

mutatis mutandis požiadavkám, ktoré sa uplatňujú na multilaterálny obchodný systém podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a smernice 2014/65/EÚ s výnimkou článkov 5 až 13 tejto smernice.

Prvý pododsek tohto odseku sa neuplatňuje v prípade tých požiadaviek, v súvislosti s ktorými bola centrálnemu depozitáru prevádzkujúcemu systém DLT TSS udelená výnimka podľa článku 4 ods. 2 a 3 a článku 5 ods. 2 až 9, za predpokladu, že uvedený centrálny depozitár spĺňa:

a)

článok 7;

b)

článok 4 ods. 2, 3 a 4 a článok 5 ods. 2 až 10 a

c)

akékoľvek kompenzačné opatrenia, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné na splnenie cieľov ustanovení, v súvislosti s ktorými bolo požiadané o výnimku, alebo na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu alebo finančnej stability.

Článok 7

Dodatočné požiadavky na trhové infraštruktúry DLT

1.   Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT vypracujú jasné a podrobné podnikateľské plány, v ktorých opíšu, ako majú v úmysle vykonávať svoje služby a činnosti, ktoré budú zahŕňať opis ich kritických zamestnancov, technických aspektov a používania technológie distribuovanej databázy transakcií a informácie požadované podľa odseku 3.

Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT tiež verejne sprístupnia aktualizovanú, jasnú a podrobnú písomnú dokumentáciu, v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých majú trhová infraštruktúra DLT a jej prevádzkovatelia fungovať, vrátane právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľov trhových infraštruktúr DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a klientov využívajúcich ich trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych podmienkach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania, akékoľvek opatrenia na ochranu pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES a súdna príslušnosť na podanie žaloby. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT môžu svoju písomnú dokumentáciu sprístupniť elektronickými prostriedkami.

2.   Prevádzkovatelia trhovej infraštruktúry DLT vo vhodných prípadoch vytvoria alebo zdokumentujú pravidlá fungovania technológie distribuovanej databázy transakcií, ktorú používajú, vrátane pravidiel prístupu k distribuovanej databáze transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení s cieľom zabezpečiť ochranu investorov, integritu trhu a finančnú stabilitu.

3.   Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT poskytujú svojim členom, účastníkom, emitentom a klientom na svojom webovom sídle jasné a jednoznačné informácie o tom, ako prevádzkovatelia vykonávajú ich funkcie, služby a činnosti a ako sa ich vykonávanie uvedených funkcií, služieb a činností líši od funkcií, služieb a činností vykonávaných multilaterálnym obchodným systémom alebo systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré nie sú založené na technológii distribuovanej databázy transakcií. Tieto informácie zahŕňajú druh použitej technológie distribuovanej databázy transakcií.

4.   Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT zabezpečia, aby celkové IT a kybernetické mechanizmy súvisiace s používaním ich technológie distribuovanej databázy transakcií boli primerané povahe, rozsahu a zložitosti ich podnikania. Týmito mechanizmami sa zabezpečí kontinuita a nepretržitá transparentnosť, dostupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť ich služieb a činností vrátane spoľahlivosti inteligentných zmlúv používaných v trhovej infraštruktúre DLT. Týmito mechanizmami sa tiež zabezpečí integrita, bezpečnosť a dôvernosť všetkých údajov uchovávaných týmito prevádzkovateľmi, ako aj dostupnosť a prístupnosť týchto údajov.

Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT musia mať zavedené osobitné postupy pre riadenie prevádzkových rizík pre riziká spojené s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií a kryptoaktív, a pre to, ako tieto riziká riešiť, ak sa naplnia.

Na posúdenie spoľahlivosti celkových IT a kybernetických mechanizmov trhovej infraštruktúry DLT môže príslušný orgán požadovať audit týchto mechanizmov. Ak príslušný orgán požaduje audit, vymenuje nezávislého audítora, ktorý ho vykoná. Náklady na audit znáša trhová infraštruktúra DLT.

5.   Ak prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT zabezpečuje úschovu finančných prostriedkov, zábezpeky alebo DLT finančných nástrojov členov, účastníkov, emitentov alebo klientov, a zabezpečuje prostriedky prístupu k takýmto aktívam, a to aj vo forme šifrovacích kľúčov, tento prevádzkovateľ musí mať zavedené primerané mechanizmy na zabránenie použitiu uvedených aktív na vlastný účet prevádzkovateľa bez predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu príslušného člena, účastníka, emitenta alebo klienta v písomnej podobe, ktorý môže byť udelený elektronickými prostriedkami.

Prevádzkovatelia trhovej infraštruktúry DLT vedú bezpečné, presné, spoľahlivé a vyhľadateľné záznamy o finančných prostriedkoch, zábezpeke a DLT finančných nástrojoch, ktoré sú vedené v rámci ich trhovej infraštruktúry DLT, pre ich členov, účastníkov, emitentov alebo klientov, ako aj o prostriedkoch prístupu k týmto finančným prostriedkom, zábezpeke a DLT finančným nástrojom.

Prevádzkovatelia trhovej infraštruktúry DLT oddeľujú finančné prostriedky, zábezpeku a DLT finančné nástroje členov, účastníkov, emitentov alebo klientov, ktorí používajú trhovú infraštruktúru DLT, a prostriedky prístupu k takýmto aktívam, od finančných prostriedkov, zábezpeky a DLT finančných nástrojov prevádzkovateľa, ako aj od finančných prostriedkov, zábezpeky a DLT nástrojov iných členov, účastníkov, emitentov a klientov.

Celkovými IT a kybernetickými mechanizmami uvedenými v odseku 4 sa zabezpečí, aby uvedené finančné prostriedky, zábezpeka a DLT finančné nástroje, ktoré sú vedené v rámci trhovej infraštruktúry DLT pre jej členov, účastníkov, emitentov alebo klientov, ako aj prostriedky prístupu k nim boli chránené pred rizikami neoprávneného prístupu, hekerstva, znehodnotenia, straty, kybernetického napadnutia, krádeže, podvodu, nedbanlivosti alebo iných závažných prevádzkových porúch.

6.   V prípade straty finančných prostriedkov, straty zábezpeky alebo straty DLT finančného nástroja zodpovedá prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT, v rámci ktorej došlo k strate finančných prostriedkov, zábezpeky alebo DLT finančných nástrojov, za stratu až do výšky trhovej hodnoty strateného aktíva. Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT nezodpovedá za stratu, ak preukáže, že strata vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti, ktorú nemohol primerane ovplyvniť a ktorej dôsledkom sa napriek primeranému úsiliu nedalo zabrániť.

Prevádzkovatelia trhovej infraštruktúry DLT zavedú transparentné a primerané mechanizmy na zabezpečenie ochrany investorov a zavedú mechanizmy na vybavovanie sťažností klientov a postupy na odškodnenie alebo nápravu v prípade spôsobenia strát investorom v dôsledku ktorýchkoľvek okolností uvedených v prvom pododseku tohto odseku alebo v dôsledku ukončenia činnosti z dôvodu akýchkoľvek okolností uvedených v článku 8 ods. 13, článku 9 ods. 11 a článku 10 ods. 10.

Príslušný orgán môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, že od prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT bude vyžadovať dodatočné prudenciálne záruky vo forme vlastných zdrojov alebo poistnej zmluvy, ak príslušný orgán určí, že na prípadné záväzky spojené so škodami spôsobenými klientom prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT v dôsledku ktorýchkoľvek okolností uvedených v prvom pododseku tohto odseku sa dostatočne nevzťahujú prudenciálne požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 909/2014, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 (18), smernici 2014/65/EÚ alebo smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 (19) s cieľom zabezpečiť ochranu investorov.

7.   Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT stanoví a verejne sprístupní jasnú a podrobnú stratégiu na obmedzenie činnosti konkrétnej trhovej infraštruktúry DLT alebo na prechod od konkrétnej trhovej infraštruktúry DLT alebo na ukončenie jej prevádzky (ďalej len „stratégia prechodu“) vrátane prechodu alebo návratu svojich operácií s využitím technológie distribuovanej databázy transakcií k tradičným trhovým infraštruktúram v prípade, že:

a)

bola presiahnutá hraničná hodnota stanovená v článku 3 ods. 3;

b)

sa má odňať alebo inak zrušiť osobitné povolenie alebo výnimka udelená podľa tohto nariadenia, a to aj vtedy, keď je osobitné povolenie alebo výnimka zrušená v dôsledku udalostí predpokladaných podľa článku 14 ods. 2, alebo

c)

dôjde k dobrovoľnému alebo nedobrovoľnému ukončeniu činnosti trhovej infraštruktúry DLT.

Stratégia prechodu musí byť pripravená tak, aby ju bolo možné včas zaviesť.

V stratégii prechodu sa stanoví, ako sa má zaobchádzať s členmi, účastníkmi, emitentmi a klientmi v prípade odňatia alebo zrušenia osobitného povolenia alebo ukončenia činnosti, ako sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku. V stratégii prechodu sa stanoví, ako majú byť klienti, najmä retailoví investori, chránení pred akýmkoľvek neprimeraným vplyvom odňatia alebo zrušenia osobitného povolenia alebo ukončenia činnosti. Stratégia prechodu sa priebežne aktualizuje na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu.

V stratégii prechodu sa uvedie, čo sa má urobiť v prípade presiahnutia hraničnej hodnoty uvedenej v článku 3 ods. 3.

8.   Investičné spoločnosti alebo organizátori trhu, ktorí majú povolenie prevádzkovať len systém DLT MTF podľa článku 8 ods. 2 tohto nariadenia a ktorí vo svojich stratégiách prechodu neuvádzajú, že majú v úmysle získať povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému podľa smernice 2014/65/EÚ, ako aj centrálne depozitáre prevádzkujúce systém DLT TSS vynaložia maximálne úsilie na uzavretie dohôd s investičnými spoločnosťami alebo organizátormi trhu prevádzkujúcimi multilaterálny obchodný systém podľa smernice 2014/65/EÚ o prevzatí ich operácií a tieto dohody uvedú vo svojich stratégiách prechodu.

9.   Centrálne depozitáre prevádzkujúce systém DLT SS, ktoré majú povolenie prevádzkovať len systém DLT SS len podľa článku 9 ods. 2 tohto nariadenia a ktoré vo svojich stratégiách prechodu neuvádzajú, že majú v úmysle získať povolenie na prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, a investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci systém DLT TSS vynaložia maximálne úsilie na uzavretie dohôd s centrálnymi depozitármi prevádzkujúcimi systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi o prevzatí ich operácií a tieto dohody uvedú vo svojich stratégiách prechodu.

Centrálne depozitáre prevádzkujúce systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorým je doručená žiadosť o uzavretie dohôd uvedených v prvom pododseku tohto odseku, musia odpovedať do troch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Centrálny depozitár prevádzkujúci systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi uzatvorí dohody nediskriminačným spôsobom a môže účtovať primeraný komerčný poplatok na základe skutočných nákladov. Takúto žiadosť zamietne len vtedy, ak sa domnieva, že by takéto dohody ovplyvnili plynulé a riadne fungovanie finančných trhov alebo spôsobovali systémové riziko. Žiadosť nemôže zamietnuť z dôvodu straty podielu na trhu. Ak žiadosť zamietne, o dôvodoch zamietnutia písomne informuje prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ktorý podal žiadosť.

10.   Dohody uvedené v odsekoch 8 a 9 sa uzavrú najneskôr do piatich rokov odo dňa udelenia osobitného povolenia alebo sa uzavrú skôr, ak to vyžaduje príslušný orgán s cieľom riešiť riziko predčasného ukončenia platnosti osobitného povolenia.

Článok 8

Osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF

1.   Právnická osoba, ktorej bolo podľa smernice 2014/65/EÚ udelené povolenie ako investičnej spoločnosti alebo povolenie na prevádzkovanie regulovaného trhu, môže požiadať o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF podľa tohto nariadenia.

2.   Ak právnická osoba požiada o povolenie ako investičná spoločnosť alebo o povolenie prevádzkovať regulovaný trh podľa smernice 2014/65/EÚ a zároveň požiada o osobitné povolenie podľa tohto článku, s jediným účelom prevádzkovať systém DLT MTF, príslušný orgán neposudzuje, či žiadateľ spĺňa požiadavky smernice 2014/65/EÚ, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku v súlade s článkom 4 tohto nariadenia.

3.   Ak, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, právnická osoba súčasne požiada o povolenie ako investičná spoločnosť alebo o povolenie prevádzkovať regulovaný trh a o osobitné povolenie, predloží vo svojej žiadosti informácie požadované podľa článku 7 smernice 2014/65/EÚ, s výnimkou informácií, ktoré by boli potrebné na preukázanie súladu s požiadavkami, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku v súlade s článkom 4 tohto nariadenia.

4.   Žiadosť o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF podľa tohto nariadenia obsahuje tieto informácie:

a)

podnikateľský plán žiadateľa, pravidlá systému DLT MTF a akékoľvek právne podmienky uvedené v článku 7 ods. 1, ako aj informácie týkajúce sa fungovania, služieb a činností systému DLT MTF, ako sa uvádza v článku 7 ods. 3;

b)

opis fungovania použitej technológie distribuovanej databázy transakcií, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2;

c)

opis celkových IT a kybernetických mechanizmov žiadateľa, ako sa uvádza v článku 7 ods. 4;

d)

dôkazy o tom, že žiadateľ zaviedol dostatočné prudenciálne záruky na splnenie svojich záväzkov a na odškodnenie svojich klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 6 treťom pododseku;

e)

v príslušných prípadoch opis mechanizmov úschovy DLT finančných nástrojov klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 5;

f)

opis mechanizmov na zabezpečenie ochrany investorov a opis mechanizmov na riešenie sťažností a prostriedkov nápravy klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 6 druhom pododseku;

g)

stratégia prechodu žiadateľa a

h)

výnimky, ktoré žiadateľ žiada podľa článku 4, odôvodnenie každej požadovanej výnimky a akékoľvek navrhované kompenzačné opatrenia a prostriedky, prostredníctvom ktorých má v úmysle splniť podmienky spojené s týmito výnimkami.

5.   Do 23. marca 2023 orgán ESMA vypracuje usmernenia na stanovenie štandardných formulárov, formátov a vzorov na účely odseku 4.

6.   Príslušný orgán do 30 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF posúdi, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný orgán stanoví lehotu, do ktorej má žiadateľ poskytnúť chýbajúce alebo akékoľvek dodatočné informácie. Príslušný orgán informuje žiadateľa, keď bude považovať žiadosť za úplnú.

Hneď ako bude príslušný orgán považovať žiadosť za úplnú, zašle kópiu tejto žiadosti orgánu ESMA.

7.   Ak je to potrebné na podporu konzistentnosti a primeranosti výnimiek alebo ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability, orgán ESMA poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k požadovaným výnimkám alebo k primeranosti druhu technológie distribuovanej databázy transakcií použitej na účely tohto nariadenia, a to do 30 kalendárnych dní od doručenia kópie uvedenej žiadosti.

Pred vydaním nezáväzného stanoviska orgán ESMA konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadní pri vydaní svojho stanoviska.

Ak orgán ESMA vydá nezáväzné stanovisko, príslušný orgán toto stanovisko náležite zváži a poskytne orgánu ESMA vyhlásenie o všetkých významných odchýlkach od tohto stanoviska, ak o to orgán ESMA požiada. Stanovisko orgánu ESMA a vyhlásenie príslušného orgánu sa nezverejňujú.

8.   Do 24. marca 2025 orgán ESMA vypracuje usmernenia na podporu konzistentnosti a proporcionality:

a)

výnimiek udelených prevádzkovateľom systémov DLT MTF v celej Únii, a to aj v kontexte hodnotenia primeranosti rôznych druhov technológie distribuovanej databázy transakcií, ktorú prevádzkovatelia systémov DLT MTF používajú na účely tohto nariadenia, a

b)

uplatňovania možnosti stanovenej v článku 3 ods. 6.

Týmito usmerneniami sa zabezpečí ochrana investorov, integrita trhu a finančná stabilita.

Orgán ESMA tieto usmernenia pravidelne aktualizuje.

9.   Príslušný orgán do 90 pracovných dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF vykoná posúdenie žiadosti a rozhodne, či udelí osobitné povolenie. Ak žiadateľ požiada súčasne o povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ a o osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, lehota na posúdenie sa môže predĺžiť o ďalšie obdobie až po lehotu uvedenú v článku 7 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ.

10.   Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 44 smernice 2014/65/EÚ, príslušný orgán odmietne udeliť osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF, ak existujú dôvody domnievať sa, že:

a)

existujú významné riziká ohrozujúce ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu, ktoré žiadateľ riadne nerieši a nezmierňuje;

b)

osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF a požadované výnimky sa žiadajú s cieľom obísť právne alebo regulačné požiadavky, alebo

c)

prevádzkovateľ systému DLT MTF nebude môcť dodržiavať alebo nedovolí svojim používateľom dodržiavať príslušné ustanovenia práva Únie alebo ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti práva Únie.

11.   Osobitné povolenie je platné v celej Únii najviac šesť rokov odo dňa vydania. V osobitnom povolení sa uvedú výnimky, ktoré sa udeľujú v súlade s článkom 4, akékoľvek kompenzačné opatrenia a akékoľvek nižšie hraničné hodnoty stanovené príslušným orgánom v súlade s článkom 3 ods. 6.

Príslušný orgán bezodkladne informuje orgán ESMA o udelení, zamietnutí alebo odňatí osobitného povolenia podľa tohto článku vrátane akýchkoľvek informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle:

a)

zoznam systémov DLT MTF, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení, zoznam výnimiek udelených jednotlivým systémom DLT MTF a akékoľvek nižšie hraničné hodnoty stanovené príslušnými orgánmi pre každý z nich, a

b)

celkový počet žiadostí o výnimky, ktoré boli podané podľa článku 4, s uvedením počtu a druhov udelených alebo zamietnutých výnimiek spolu s odôvodneniami každého zamietnutia.

Informácie uvedené v treťom pododseku písm. b) sa uverejňujú anonymne.

12.   Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 44 smernice 2014/65/EÚ, príslušný orgán odníme osobitné povolenie alebo akékoľvek súvisiace výnimky, ak:

a)

vo fungovaní použitej technológie distribuovanej databázy transakcií alebo v službách a činnostiach poskytovaných prevádzkovateľom systému DLT MTF sa zistil nedostatok, ktorý predstavuje riziko pre ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu a riziko prevažuje nad prínosmi služieb a činností, ktoré sú predmetom experimentovania;

b)

prevádzkovateľ systému DLT MTF porušil podmienky spojené s výnimkami;

c)

prevádzkovateľ systému DLT MTF prijal na obchodovanie finančné nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1;

d)

prevádzkovateľ systému DLT MTF presiahol hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2;

e)

prevádzkovateľ systému DLT MTF presiahol hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 3 a neaktivoval stratégiu prechodu alebo

f)

prevádzkovateľ systému DLT MTF získal osobitné povolenie alebo súvisiace výnimky na základe zavádzajúcich informácií alebo podstatného vynechania informácií.

13.   Ak prevádzkovateľ systému DLT MTF má v úmysle podstatne zmeniť fungovanie použitej technológie distribuovanej databázy transakcií alebo služieb, či činností tohto prevádzkovateľa a táto podstatná zmena si vyžaduje nové osobitné povolenie, novú výnimku alebo úpravu jednej alebo viacerých existujúcich výnimiek prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek podmienok spojených s výnimkou, prevádzkovateľ systému DLT MTF požiada o nové osobitné povolenie, výnimku alebo úpravu.

Ak prevádzkovateľ systému DLT MTF požiada o nové osobitné povolenie, výnimku alebo úpravu, uplatní sa postup stanovený v článku 4. Túto žiadosť spracúva príslušný orgán v súlade s týmto článkom.

Článok 9

Osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS

1.   Právnická osoba, ktorej bolo podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 udelené povolenie ako centrálnemu depozitáru, môže požiadať o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS podľa tohto nariadenia.

2.   Ak právnická osoba požiada o povolenie ako centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a zároveň požiada o osobitné povolenie podľa tohto článku, s jediným účelom prevádzkovať systém DLT SS, príslušný orgán neposudzuje, či žiadateľ spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) č. 909/2014, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal výnimku v súlade s článkom 5 tohto nariadenia.

3.   Ak, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, právnická osoba súčasne požiada o povolenie ako centrálny depozitár a o osobitné povolenie, predloží vo svojej žiadosti informácie uvedené v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, s výnimkou informácií, ktoré by boli potrebné na preukázanie súladu s požiadavkami, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku v súlade s článkom 5 tohto nariadenia.

4.   Žiadosť o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS podľa tohto nariadenia obsahuje tieto informácie:

a)

podnikateľský plán žiadateľa, pravidlá systému DLT SS a akékoľvek právne podmienky uvedené v článku 7 ods. 1, ako aj informácie týkajúce sa fungovania, služieb a činností systému DLT SS, ako sa uvádza v článku 7 ods. 3;

b)

opis fungovania použitej technológie distribuovanej databázy transakcií, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2;

c)

opis celkových IT a kybernetických mechanizmov žiadateľa, ako sa uvádza v článku 7 ods. 4;

d)

dôkazy o tom, že žiadateľ zaviedol dostatočné prudenciálne záruky na splnenie svojich záväzkov a na odškodnenie svojich klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 6 treťom pododseku;

e)

v príslušných prípadoch opis mechanizmov úschovy DLT finančných nástrojov klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 5;

f)

opis mechanizmov na zabezpečenie ochrany investorov a opis mechanizmov na riešenie sťažností a prostriedkov nápravy klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 6 druhom pododseku;

g)

stratégia prechodu žiadateľa a

h)

výnimky, ktoré žiadateľ žiada podľa článku 5, odôvodnenie každej požadovanej výnimky a akékoľvek navrhované kompenzačné opatrenia a prostriedky, prostredníctvom ktorých má v úmysle splniť podmienky spojené s týmito výnimkami.

5.   Do 23. marca 2023 orgán ESMA vypracuje usmernenia na stanovenie štandardných formulárov, formátov a vzorov na účely odseku 4.

6.   Príslušný orgán do 30 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS posúdi, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný orgán stanoví lehotu, do ktorej má žiadateľ poskytnúť chýbajúce alebo akékoľvek dodatočné informácie. Príslušný orgán informuje žiadateľa, keď bude považovať žiadosť za úplnú.

Hneď ako bude príslušný orgán považovať žiadosť za úplnú, zašle kópiu tejto žiadosti:

a)

orgánu ESMA a

b)

relevantným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

7.   Ak je to potrebné na podporu konzistentnosti a primeranosti výnimiek alebo ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability, orgán ESMA poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k požadovaným výnimkám alebo k primeranosti druhu technológie distribuovanej databázy transakcií použitej na účely tohto nariadenia, a to do 30 kalendárnych dní od doručenia kópie uvedenej žiadosti.

Pred vydaním nezáväzného stanoviska orgán ESMA konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje pri vydaní svojho stanoviska.

Ak orgán ESMA vydá nezáväzné stanovisko, príslušný orgán toto stanovisko náležite zváži a poskytne orgánu ESMA vyhlásenie o všetkých významných odchýlkach od tohto stanoviska, ak o to orgán ESMA požiada. Stanovisko orgánu ESMA a vyhlásenie príslušného orgánu sa nezverejňujú.

Relevantné orgány uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 poskytnú príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k charakteristikám systému DLT SS, ktorý prevádzkuje žiadateľ, do 30 kalendárnych dní od doručenia kópie uvedenej žiadosti.

8.   Do 24. marca 2025 orgán ESMA vypracuje usmernenia na podporu konzistentnosti a proporcionality:

a)

výnimiek udelených centrálnym depozitárom prevádzkujúcim systémy DLT SS v celej Únii, a to aj v kontexte hodnotenia primeranosti rôznych druhov technológie distribuovanej databázy transakcií, ktorú organizátori trhu používajú na účely tohto nariadenia, a

b)

uplatňovania možnosti stanovenej v článku 3 ods. 6.

Týmito usmerneniami sa zabezpečí ochrana investorov, integrita trhu a finančná stabilita.

Orgán ESMA tieto usmernenia pravidelne aktualizuje.

9.   Príslušný orgán do 90 pracovných dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS vykoná posúdenie žiadosti a rozhodne, či udelí osobitné povolenie. Ak žiadateľ požiada súčasne o povolenie ako centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a o osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, lehota na posúdenie sa môže predĺžiť o ďalšie obdobie až po lehotu uvedenú v článku 17 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

10.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, príslušný orgán odmietne udeliť osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS, ak existujú dôvody domnievať sa, že:

a)

existujú významné riziká ohrozujúce ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu, ktoré žiadateľ riadne nerieši a nezmierňuje;

b)

osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS a požadované výnimky sa žiadajú s cieľom obísť právne alebo regulačné požiadavky alebo

c)

centrálny depozitár nebude môcť dodržiavať alebo nedovolí svojim používateľom dodržiavať príslušné ustanovenia práva Únie alebo ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti práva Únie.

11.   Osobitné povolenie je platné v celej Únii najviac šesť rokov odo dňa vydania. V osobitnom povolení sa špecifikujú výnimky, ktoré sa udeľujú v súlade s článkom 5, akékoľvek kompenzačné opatrenia a akékoľvek nižšie hraničné hodnoty stanovené príslušným orgánom v súlade s článkom 3 ods. 6.

Príslušný orgán bezodkladne informuje orgán ESMA a relevantné orgány uvedené v odseku 7 tohto článku o udelení, zamietnutí alebo odňatí osobitného povolenia podľa tohto článku vrátane informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle:

a)

zoznam systémov DLT SS, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení, zoznam výnimiek udelených jednotlivým systémom DLT SS a akékoľvek nižšie hraničné hodnoty stanovené príslušnými orgánmi pre každý z nich a

b)

celkový počet žiadostí o výnimky, ktoré boli podané podľa článku 5, s uvedením počtu a druhov udelených alebo zamietnutých výnimiek spolu s odôvodneniami každého zamietnutia.

Informácie uvedené v treťom pododseku písm. b) sa uverejňujú anonymne.

12.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, príslušný orgán odníme osobitné povolenie alebo súvisiace výnimky, ak:

a)

vo fungovaní použitej technológie distribuovanej databázy transakcií alebo v službách a činnostiach poskytovaných centrálnym depozitárom prevádzkujúcim systém DLT SS sa zistil nedostatok, ktorý predstavuje riziko pre ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu a riziko prevažuje nad prínosmi služieb a činností, ktoré sú predmetom experimentovania;

b)

centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS porušil podmienky spojené s výnimkami;

c)

centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS zaznamenal finančné nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1;

d)

centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS presiahol hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2;

e)

centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS presiahol hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 3 a neaktivoval stratégiu prechodu alebo

f)

centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS získal osobitné povolenie alebo súvisiace výnimky na základe zavádzajúcich informácií alebo podstatného vynechania informácií.

13.   Ak centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS má v úmysle podstatne zmeniť fungovanie použitej technológie distribuovanej databázy transakcií alebo služieb, či činností tohto centrálneho depozitára a táto podstatná zmena si vyžaduje nové osobitné povolenie, novú výnimku alebo úpravu jednej alebo viacerých existujúcich výnimiek centrálneho depozitára alebo akýchkoľvek podmienok spojených s výnimkou, centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS požiada o nové osobitné povolenie, výnimku alebo úpravu.

Ak centrálny depozitár prevádzkujúci systém DLT SS požiada o nové osobitné povolenie, výnimku alebo úpravu, uplatňuje sa postup stanovený v článku 5. Túto žiadosť spracúva príslušný orgán v súlade s týmto článkom.

Článok 10

Osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS

1.   Právnická osoba, ktorej bolo podľa smernice 2014/65/EÚ udelené povolenie ako investičnej spoločnosti alebo povolenie na prevádzkovanie regulovaného trhu, alebo povolenie ako centrálnemu depozitáru podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, môže požiadať o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS podľa tohto nariadenia.

2.   Ak právnická osoba požiada o povolenie ako investičná spoločnosť alebo o povolenie prevádzkovať regulovaný trh podľa smernice 2014/65/EÚ, alebo ako centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, a zároveň požiada o osobitné povolenie podľa tohto článku, s jediným účelom prevádzkovať systém DLT TSS, príslušný orgán neposudzuje, či žiadateľ spĺňa požiadavky smernice 2014/65/EÚ alebo požiadavky nariadenia (EÚ) č. 909/2014, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

3.   Ak, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, právnická osoba súčasne požiada o povolenie ako investičná spoločnosť alebo o povolenie prevádzkovať regulovaný trh, alebo o povolenie ako centrálny depozitár, a o osobitné povolenie, predloží vo svojej žiadosti informácie požadované podľa článku 7 smernice 2014/65/EÚ alebo článku 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, s výnimkou informácií, ktoré by boli potrebné na preukázanie súladu s požiadavkami, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

4.   Žiadosť o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS podľa tohto nariadenia obsahuje tieto informácie:

a)

podnikateľský plán žiadateľa, pravidlá systému DLT TSS a akékoľvek právne podmienky uvedené v článku 7 ods. 1, ako aj informácie týkajúce sa fungovania, služieb a činností systému DLT TSS, ako sa uvádza v článku 7 ods. 3;

b)

opis fungovania použitej technológie distribuovanej databázy transakcií, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2;

c)

opis celkových IT a kybernetických mechanizmov žiadateľa, ako sa uvádza v článku 7 ods. 4;

d)

dôkazy o tom, že žiadateľ zaviedol dostatočné prudenciálne záruky na splnenie svojich záväzkov a na odškodnenie svojich klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 6 treťom pododseku;

e)

v príslušných prípadoch opis mechanizmov úschovy DLT finančných nástrojov klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 5;

f)

opis mechanizmov na zabezpečenie ochrany investorov a opis mechanizmov na riešenie sťažností a prostriedkov nápravy klientov, ako sa uvádza v článku 7 ods. 6 druhom pododseku;

g)

stratégia prechodu žiadateľa a

h)

výnimky, ktoré žiadateľ žiada podľa článku 6, odôvodnenie každej požadovanej výnimky a akékoľvek navrhované kompenzačné opatrenia a prostriedky, prostredníctvom ktorých má v úmysle splniť podmienky spojené s týmito výnimkami.

5.   Okrem informácií uvedených v odseku 4 tohto článku žiadateľ, ktorý má v úmysle prevádzkovať systém DLT TSS ako investičná spoločnosť alebo organizátor trhu, predloží informácie o tom, ako má v úmysle plniť príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 tohto nariadenia, s výnimkou informácií, ktoré by boli potrebné na preukázanie súladu s požiadavkami, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku v súlade s uvedeným článkom.

Okrem informácií uvedených v odseku 4 tohto článku žiadateľ, ktorý má v úmysle prevádzkovať systém DLT TSS ako centrálny depozitár, predloží informácie o tom, ako má úmysle plniť príslušné požiadavky smernice 2014/65/EÚ, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia, s výnimkou informácií, ktoré by boli potrebné na preukázanie súladu s požiadavkami, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku v súlade s uvedeným článkom.

6.   Do 23. marca 2023 orgán ESMA vypracuje usmernenia na stanovenie štandardných formulárov, formátov a vzorov na účely odseku 4.

7.   Príslušný orgán do 30 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS posúdi, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný orgán stanoví lehotu, do ktorej má žiadateľ poskytnúť chýbajúce alebo akékoľvek dodatočné informácie. Príslušný orgán informuje žiadateľa, keď bude považovať žiadosť za úplnú.

Hneď ako bude príslušný orgán považovať žiadosť za úplnú, zašle kópiu tejto žiadosti:

a)

orgánu ESMA a

b)

relevantným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

8.   Ak je to potrebné na podporu konzistentnosti a primeranosti výnimiek alebo ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability, orgán ESMA poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k požadovaným výnimkám alebo k primeranosti druhu technológie distribuovanej databázy transakcií použitej na účely tohto nariadenia, a to do 30 kalendárnych dní od doručenia kópie uvedenej žiadosti.

Pred vydaním nezáväzného stanoviska orgán ESMA konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadní pri vydaní svojho stanoviska.

Ak orgán ESMA vydá nezáväzné stanovisko, príslušný orgán toto stanovisko náležite zváži a poskytne orgánu ESMA vyhlásenie o všetkých významných odchýlkach od tohto stanoviska, ak o to orgán ESMA požiada. Stanovisko orgánu ESMA a vyhlásenie príslušného orgánu sa nezverejňujú.

Relevantné orgány uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 poskytnú príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k charakteristikám systému DLT TSS, ktorý prevádzkuje žiadateľ, do 30 kalendárnych dní od doručenia kópie uvedenej žiadosti.

9.   Príslušný orgán do 90 pracovných dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS vykoná posúdenie žiadosti a rozhodne, či udelí osobitné povolenie. Ak žiadateľ požiada súčasne o povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ alebo podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a o osobitné povolenie podľa tohto článku, lehota na posúdenie sa môže predĺžiť o ďalšie obdobie až po lehotu uvedenú v článku 7 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ alebo v článku 17 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

10.   Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 44 smernice 2014/65/EÚ a článok 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, príslušný orgán odmietne udeliť osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS, ak existujú dôvody domnievať sa, že:

a)

existujú významné riziká ohrozujúce ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu, ktoré žiadateľ riadne nerieši a nezmierňuje;

b)

osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS a požadované výnimky sa žiadajú s cieľom obísť právne alebo regulačné požiadavky alebo

c)

prevádzkovateľ systému DLT TSS nebude môcť dodržiavať alebo nedovolí svojim používateľom dodržiavať príslušné ustanovenia práva Únie alebo ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti práva Únie.

11.   Osobitné povolenie je platné v celej Únii najviac šesť rokov odo dňa vydania. V osobitnom povolení sa špecifikujú výnimky, ktoré sa udeľujú v súlade s článkom 6, akékoľvek kompenzačné opatrenia a akékoľvek nižšie hraničné hodnoty stanovené príslušným orgánom v súlade s článkom 3 ods. 6

Príslušný orgán bezodkladne informuje orgán ESMA a relevantné orgány uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 o udelení, zamietnutí alebo odňatí osobitného povolenia podľa tohto článku vrátane akýchkoľvek informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle:

a)

zoznam systémov DLT TSS, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení, zoznam výnimiek udelených jednotlivým systémom DLT TSS a akékoľvek nižšie hraničné hodnoty stanovené príslušnými orgánmi pre každý z nich, a

b)

celkový počet žiadostí o výnimky, ktoré boli podané podľa článku 6, s uvedením počtu a druhov udelených alebo zamietnutých výnimiek spolu s odôvodneniami každého zamietnutia.

Informácie uvedené v treťom pododseku písm. b) sa uverejňujú anonymne.

12.   Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 44 smernice 2014/65/EÚ a článok 20 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, príslušný orgán odníme osobitné povolenie alebo akékoľvek súvisiace výnimky, ak:

a)

vo fungovaní použitej technológie distribuovanej databázy transakcií alebo v službách a činnostiach poskytovaných prevádzkovateľom systému DLT TSS sa zistil nedostatok, ktorý predstavuje riziko pre ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu a riziko prevažuje nad prínosmi služieb a činností, ktoré sú predmetom experimentovania;

b)

prevádzkovateľ systému DLT TSS porušil podmienky spojené s výnimkami;

c)

prevádzkovateľ systému DLT TSS prijal na obchodovanie alebo zaznamenal finančné nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1;

d)

prevádzkovateľ systému DLT TSS presiahol hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2;

e)

prevádzkovateľ systému DLT TSS presiahol hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 3 a neaktivoval stratégiu prechodu alebo

f)

prevádzkovateľ systému DLT TSS získal osobitné povolenie alebo súvisiace výnimky na základe zavádzajúcich informácií alebo podstatného vynechania informácií.

13.   Ak prevádzkovateľ systému DLT TSS má v úmysle podstatne zmeniť fungovanie použitej technológie distribuovanej databázy transakcií alebo služieb, či činností tohto prevádzkovateľa a táto podstatná zmena si vyžaduje nové osobitné povolenie, novú výnimku alebo úpravu jednej alebo viacerých existujúcich výnimiek prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek podmienok spojených s výnimkou, prevádzkovateľ systému DLT TSS požiada o nové osobitné povolenie, výnimku alebo úpravu.

Ak prevádzkovateľ systému DLT TSS požiada o nové osobitné povolenie, výnimku alebo úpravu, uplatňuje sa postup stanovený v článku 6. Takúto žiadosť spracúva príslušný orgán v súlade s týmto článkom.

Článok 11

Spolupráca medzi prevádzkovateľmi trhových infraštruktúr DLT, príslušnými orgánmi a orgánom ESMA

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 909/2014 a smernica 2014/65/EÚ, prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT spolupracujú s príslušnými orgánmi.

Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT bezodkladne informujú svoje príslušné orgány o ktorejkoľvek z týchto skutočností hneď, ako sa o nej dozvedia:

a)

akejkoľvek navrhovanej podstatnej zmene ich podnikateľského plánu vrátane zmien týkajúcich sa kritických zamestnancov, pravidiel trhovej infraštruktúry DLT a právnych podmienok;

b)

akýchkoľvek dôkazoch o neoprávnenom prístupe, podstatnej poruche, strate, kybernetických napadnutiach alebo iných kybernetických hrozbách, podvode, krádeži alebo iných závažných pochybeniach, ktoré zasiahli prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT;

c)

akejkoľvek podstatnej zmene informácií poskytnutých príslušnému orgánu;

d)

akýchkoľvek technických alebo prevádzkových ťažkostiach pri vykonávaní činností alebo poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahuje osobitné povolenie, vrátane ťažkostí súvisiacich s vývojom alebo používaním technológie distribuovanej databázy transakcií a DLT finančných nástrojov, alebo

e)

akýchkoľvek vzniknutých rizikách pre ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu, s ktorými sa nepočítalo v žiadosti o osobitné povolenie alebo s ktorými sa nepočítalo v čase udelenia osobitného povolenia.

Zmeny uvedené v písmene a) druhého pododseku sa oznámia najmenej štyri mesiace pred plánovanou zmenou bez ohľadu na to, či si navrhovaná podstatná zmena vyžaduje zmenu osobitného povolenia alebo súvisiacich výnimiek alebo podmienok spojených s týmito výnimkami v súlade s článkom 8, 9 alebo 10.

Ak sa oznámia záležitosti uvedené v druhom pododseku písm. a) až e), príslušný orgán môže od prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT požadovať, aby podal žiadosť v súlade s článkom 8 ods. 13, článkom 9 ods. 13 alebo článkom 10 ods. 13, alebo môže od prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT požadovať, aby prijal nápravné opatrenia, ako sa uvádza v odseku 3 tohto článku.

2.   Prevádzkovateľ trhových infraštruktúr DLT poskytne príslušnému orgánu všetky relevantné informácie, ktoré požaduje.

3.   Príslušný orgán môže požadovať akékoľvek nápravné opatrenia v súvislosti s podnikateľským plánom prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, pravidlami trhovej infraštruktúry DLT a právnymi podmienkami s cieľom zabezpečiť ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu. Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT informuje o vykonávaní akýchkoľvek nápravných opatrení požadovaných príslušným orgánom vo svojich správach uvedených v odseku 4.

4.   Každých šesť mesiacov odo dňa udelenia osobitného povolenia prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT predkladá správu príslušnému orgánu. Uvedená správa obsahuje:

a)

zhrnutie informácií uvedených v odseku 1 druhom pododseku;

b)

počet a hodnotu DLT finančných nástrojov prijatých na obchodovanie v systéme DLT MTF alebo v systéme DLT TSS a počet a hodnotu DLT finančných nástrojov zaznamenaných prevádzkovateľom systému DLT SS alebo systému DLT TSS;

c)

počet a hodnotu transakcií, s ktorými sa obchoduje v systéme DLT MTF alebo systéme DLT TSS a ktoré sú vyrovnávané prevádzkovateľom systému DLT SS alebo systému DLT TSS;

d)

odôvodnené posúdenie akýchkoľvek ťažkostí pri uplatňovaní právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb alebo vnútroštátnych právnych predpisov a

e)

akékoľvek opatrenia prijaté na vykonanie podmienok spojených s výnimkami alebo na vykonanie akýchkoľvek kompenzačných alebo nápravných opatrení požadovaných príslušným orgánom.

5.   Orgán ESMA plní koordinačnú úlohu voči príslušným orgánom s cieľom dosiahnuť spoločné chápanie technológie distribuovanej databázy transakcií a trhovej infraštruktúry DLT, vytvoriť spoločnú kultúru dohľadu a konvergenčné postupy dohľadu, a zabezpečiť konzistentné prístupy a konvergenciu výsledkov v oblasti dohľadu.

Príslušné orgány postupujú orgánu ESMA informácie a správy prijaté od prevádzkovateľov trhových infraštruktúr DLT podľa odsekov 1, 2 a 4 tohto článku včas a informujú orgán ESMA o všetkých opatreniach prijatých podľa odseku 3 tohto článku.

Orgán ESMA pravidelne informuje príslušné orgány o:

a)

akýchkoľvek správach predložených podľa odseku 4 tohto článku;

b)

akýchkoľvek osobitných povoleniach a výnimkách udelených podľa tohto nariadenia, ako aj o podmienkach spojených s týmito výnimkami;

c)

akomkoľvek odmietnutí zo strany príslušného orgánu udeliť osobitné povolenie alebo výnimku, akomkoľvek odňatí osobitného povolenia alebo výnimky a akomkoľvek ukončení činnosti trhovej infraštruktúry DLT.

6.   Orgán ESMA monitoruje uplatňovanie osobitných povolení a akýchkoľvek súvisiacich výnimiek a podmienok spojených s týmito výnimkami, ako aj akýchkoľvek kompenzačných alebo nápravných opatrení požadovaných príslušnými orgánmi. Orgán ESMA predkladá Komisii výročnú správu o tom, ako sa takéto osobitné povolenia, výnimky, podmienky a kompenzačné alebo nápravné opatrenia uplatňujú v praxi.

Článok 12

Určenie príslušných orgánov

1.   Príslušným orgánom pre investičnú spoločnosť prevádzkujúcu systém DLT MTF alebo systém DLT TSS je príslušný orgán určený členským štátom určeným v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 55 písm. a) bodmi ii) a iii) smernice 2014/65/EÚ.

2.   Príslušným orgánom pre organizátora trhu prevádzkujúceho systém DLT MTF alebo systém DLT TSS je príslušný orgán určený členským štátom, v ktorom sa nachádza sídlo organizátora trhu prevádzkujúceho systém DLT MTF alebo systém DLT TSS, alebo ak v súlade s právom uvedeného členského štátu organizátor trhu nemá registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie organizátora trhu prevádzkujúceho systém DLT MTF alebo systém DLT TSS.

3.   Príslušným orgánom pre centrálneho depozitára prevádzkujúceho systém DLT SS alebo systém DLT TSS je príslušný orgán určený členským štátom určeným v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 23 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Článok 13

Oznámenie príslušných orgánov

Členské štáty oznámia orgánu ESMA a Komisii akékoľvek príslušné orgány v zmysle článku 2 bodu 21 písm. c). Orgán ESMA uverejní na svojom webovom sídle zoznam uvedených príslušných orgánov.

Článok 14

Podávanie správ a preskúmanie

1.   Do 24. marca 2026 orgán ESMA predloží Komisii správu o:

a)

fungovaní trhových infraštruktúr DLT v celej Únii;

b)

počte trhových infraštruktúr DLT;

c)

druhoch výnimiek požadovaných trhovými infraštruktúrami DLT a druhoch udelených výnimiek;

d)

počte a hodnote DLT finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie a ktoré sú zaznamenané v trhových infraštruktúrach DLT;

e)

počte a hodnote transakcií obchodovaných alebo vyrovnaných v trhových infraštruktúrach DLT;

f)

druhoch použitej technológie distribuovanej databázy transakcií a technických otázkach súvisiacich s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií vrátane záležitostí uvedených v článku 11 ods. 1 druhom pododseku písm. b) a o vplyve používania technológie distribuovanej databázy transakcií na ciele politiky Únie v oblasti klímy;

g)

postupoch zavedených prevádzkovateľmi systémov DLT SS alebo systémov DLT TSS v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. b);

h)

akýchkoľvek rizikách, zraniteľnostiach a neefektívnostiach, ktoré predstavuje používanie technológie distribuovanej databázy transakcií pre ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu vrátane nových druhov právnych, systémových a prevádzkových rizík, ktoré sa dostatočne neriešia právnymi predpismi Únie v oblasti finančných služieb, a akýchkoľvek iných nezamýšľaných účinkoch na likviditu, volatilitu, ochranu investorov, integritu trhu alebo finančnú stabilitu;

i)

akýchkoľvek rizikách regulačnej arbitráže alebo problémoch ovplyvňujúcich rovnosť podmienok medzi trhovými infraštruktúrami DLT v rámci pilotného režimu stanoveného týmto nariadením a medzi trhovými infraštruktúrami DLT a inými trhovými infraštruktúrami používajúcimi pôvodné systémy;

j)

akýchkoľvek problémoch súvisiacich s interoperabilitou medzi trhovými infraštruktúrami DLT a inými infraštruktúrami používajúcimi pôvodné systémy;

k)

všetkých prínosoch a nákladoch vyplývajúcich z používania technológie distribuovanej databázy transakcií, pokiaľ ide o dodatočnú likviditu a financovanie startupov a malých a stredných podnikov, zlepšenie bezpečnosti a efektívnosti, spotrebu energie a zmierňovanie rizika v celom obchodnom a poobchodnom reťazci vrátane evidencie a úschovy DLT finančných nástrojov, vysledovateľnosť transakcií a posilnený súlad s procesom poznaj svojho klienta a procesom boja proti praniu špinavých peňazí, korporátne udalosti a priame vykonávania práv investorov prostredníctvom inteligentných zmlúv, a podávanie správ a funkciu dohľadu na úrovni trhovej infraštruktúry DLT;

l)

akýchkoľvek odmietnutiach udeliť osobitné povolenia alebo výnimky, akýchkoľvek úpravách alebo odňatiach takýchto osobitných povolení alebo výnimiek, ako aj akýchkoľvek kompenzačných alebo nápravných opatreniach;

m)

akomkoľvek ukončení činnosti trhovej infraštruktúry DLT a o dôvodoch tohto ukončenia;

n)

primeranosti hraničných hodnôt uvedených v článku 3 a článku 5 ods. 8 vrátane možných dôsledkov vyplývajúcich zo zvýšenia týchto hraničných hodnôt, pričom sa zohľadnia najmä systémové aspekty a rôzne druhy technológie distribuovanej databázy transakcií, a

o)

celkovom posúdení nákladov a prínosov pilotného režimu stanoveného týmto nariadením a odporúčaní, či pokračovať v tomto pilotnom režime a za akých podmienok.

2.   Na základe správy uvedenej v odseku 1 Komisia do troch mesiacov od prijatia tejto správy predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Uvedená správa obsahuje analýzu nákladov a prínosov o tom, či by sa pilotný režim stanovený týmto nariadením mal:

a)

predĺžiť na ďalšie obdobie najviac troch rokov;

b)

rozšíriť na ďalšie druhy finančných nástrojov, ktoré možno emitovať, zaznamenávať, prevádzať alebo uchovávať v rámci technológie distribuovanej databázy transakcií;

c)

zmeniť;

d)

stať trvalým prostredníctvom vhodných zmien príslušných právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb alebo

e)

ukončiť vrátane všetkých osobitných povolení udelených podľa tohto nariadenia.

Komisia môže vo svojej správe navrhnúť akékoľvek vhodné úpravy právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb alebo akúkoľvek harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré by uľahčili používanie technológie distribuovanej databázy transakcií vo finančnom sektore, ako aj akékoľvek opatrenia potrebné na prechod trhových infraštruktúr DLT z pilotného režimu stanoveného týmto nariadením.

V prípade, že sa tento pilotný režim predĺži o ďalšie obdobie, ako sa stanovuje v prvom pododseku písm. a) tohto odseku, Komisia požiada orgán ESMA, aby najneskôr tri mesiace pred koncom obdobia predĺženia predložil dodatočnú správu v súlade s odsekom 1. Po doručení tejto správy Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade dodatočnú správu v súlade s týmto odsekom.

Článok 15

Priebežné správy

Orgán ESMA uverejní ročné priebežné správy s cieľom poskytnúť účastníkom trhu informácie o fungovaní trhov, riešiť nesprávne správanie prevádzkovateľov trhových infraštruktúr DLT, objasniť uplatňovanie tohto nariadenia a aktualizovať predchádzajúce indikácie založené na vývoji technológie distribuovanej databázy transakcií. Uvedené správy tiež obsahujú celkový opis uplatňovania pilotného režimu stanoveného v tomto nariadení zameriavajúc sa na trendy a vznikajúce riziká a predkladajú sa Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Prvá takáto správa sa uverejní do 24. marca 2024.

Článok 16

Zmena nariadenia (EÚ) č. 600/2014

V článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak Komisia dospeje k záveru, že deriváty obchodované na burze netreba vynímať z rozsahu pôsobnosti článkov 35 a 36 v súlade s článkom 52 ods. 12, centrálna protistrana alebo obchodné miesto môže pred 22. júnom 2022 požiadať svoj príslušný orgán o povolenie na využívanie prechodných mechanizmov. Príslušný orgán po zohľadnení rizík ohrozujúcich riadne fungovanie príslušnej centrálnej protistrany alebo obchodného miesta a vyplývajúcich z uplatňovania prístupových práv podľa článku 35 alebo 36, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze, môže rozhodnúť, že článok 35 alebo 36 sa nebude uplatňovať na príslušnú centrálnu protistranu alebo obchodné miesto, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze, počas prechodného obdobia do 3. júla 2023. Ak sa príslušný orgán rozhodne takéto prechodné obdobie schváliť, centrálna protistrana či obchodné miesto nemajú počas prechodného obdobia prístupové práva podľa článku 35 alebo 36, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze. Vždy keď príslušný orgán schváli prechodné obdobie, oznámi to orgánu ESMA a v prípade centrálnej protistrany kolégiu príslušných orgánov pre túto centrálnu protistranu.“

Článok 17

Zmena nariadenia (EÚ) č. 909/2014

V článku 76 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Každé z opatrení týkajúcich sa disciplíny pri vyrovnávaní uvedené v článku 7 ods. 1 až 13 sa uplatňuje odo dňa začatia uplatňovania uvedeného pre každé opatrenie týkajúce sa disciplíny pri vyrovnávaní v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa článku 7 ods. 15.“

Článok 18

Zmeny smernice 2014/65/EÚ

Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa bod 15 nahrádza takto:

„15.

‚finančný nástroj‘ je jeden z nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I, a to aj vtedy, keď sú takéto nástroje emitované prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií;“.

2.

V článku 93 sa vkladá tento odsek:

„3a.   Do 23. marca 2023 členské štáty prijmú a uverejnia ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 4 ods. 1 bodom 15 a oznámia ich Komisii. Uvedené ustanovenia uplatňujú od 23. marca 2023.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty, ktoré nemôžu prijať ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 4 ods. 1 bodom 15 do 23. marca 2023, pretože ich legislatívne postupy trvajú viac ako deväť mesiacov, využijú predĺženie najviac o šesť mesiacov od 23. marca 2023 za predpokladu, že oznámia Komisii potrebu využiť toto predĺženie do 23. marca 2023.“

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 23. marca 2023 s výnimkou:

a)

článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 6 a článku 17, ktoré sa uplatňujú od 22. júna 2022, a

b)

článku 16, ktorý sa uplatňuje od 4. júla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2022

Za Európsky parlament

predsedníčka

R. METSOLA

Za Radu

predseda

B. LE MAIRE


(1)  Ú. v. EÚ C 244, 22.6.2021, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ C 155, 30.4.2021, s. 31.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 24. marca 2022 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. apríla 2022.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 13).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a (EÚ) 2017/1132 (Ú. v. EÚ L 22, 22.1.2021, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64).


Top