EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0853

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/853 z 31. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o plody Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexiku, na Srí Lanke a v Thajsku

C/2022/3406

Ú. v. EÚ L 150, 1.6.2022, p. 62–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/853/oj

1.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/62


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/853

z 31. mája 2022,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o plody Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexiku, na Srí Lanke a v Thajsku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 42 ods. 4 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/2019 (2) sa na základe predbežného vyhodnotenia rizika stanovuje zoznam vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(2)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/2018 (3) sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať pri vyhodnotení rizika podľa článku 42 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v prípade vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(3)

Na základe predbežného vyhodnotenia rizika boli plody Momordica L. pochádzajúce z tretích krajín alebo oblastí tretích krajín, v ktorých bol zaznamenaný výskyt Thrips palmi Karny a v ktorých chýbajú účinné opatrenia na zmiernenie vplyvu tohto škodcu, zaradené do prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 ako vysokorizikové rastliny.

(4)

Mexiko predložilo Komisii žiadosť o vývoz plodov Momordica charantia L. do Únie 13. novembra 2019. Táto žiadosť bola doložená príslušnou technickou dokumentáciou.

(5)

Honduras, Srí Lanka a Thajsko predložili Komisii žiadosť o vývoz plodov Momordica charantia L. do Únie 27. novembra 2019. Ich žiadosti boli doložené príslušnou technickou dokumentáciou.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) prijal vedecké stanoviská týkajúce sa vyhodnotenia rizika komodity, pokiaľ ide o plody Momordica charantia L. pochádzajúce z Mexika (4), Hondurasu (5), zo Srí Lanky (6) a z Thajska (7)31. decembra 2020. Thrips palmi Karny bol jediným dotknutým škodcom analyzovaným v týchto stanoviskách. Úrad vyhodnotil opatrenia na zmiernenie rizika opísané v dokumentácii týkajúcej sa uvedeného škodcu a odhadol, aká je pravdepodobnosť neprítomnosti tohto škodcu.

(7)

Na základe uvedených stanovísk možno rastlinolekárske riziko vyplývajúce z dovozu plodov Momordica charantia L. z Hondurasu, Mexika, zo Srí Lanky a z Thajska do Únie riešiť prostredníctvom rastlinolekárskych požiadaviek na dovoz, a tým zabezpečiť, aby sa toto riziko znížilo a udržalo na prijateľnej úrovni. Plody Momordica charantia L. s pôvodom v uvedených krajinách by sa preto mali zo zoznamu vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 vypustiť.

(8)

Opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré uplatňuje Srí Lanka, sa považujú za dostatočné na to, aby sa rastlinolekárske riziko vyplývajúce z dovozu plodov Momordica charantia L. s pôvodom v tejto krajine do Únie udržalo na prijateľnej úrovni.

(9)

Komisia sa domnieva, že opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré v dokumentácii navrhli Honduras, Mexiko a Thajsko, nie sú samy osebe dostatočné na zníženie rastlinolekárskeho rizika vyplývajúceho z dovozu plodov Momordica charantia L. s pôvodom v týchto krajinách do Únie na prijateľnú úroveň. Dovoz plodov Momordica charantia L. s pôvodom v týchto krajinách do Únie by mal preto spĺňať osobitné požiadavky na dovoz: uvedené plody by mali pochádzať z oblasti bez výskytu škodcu alebo z výrobnej prevádzky s úplnou fyzickou ochranou alebo z výrobnej prevádzky, kde sa prijali viaceré opatrenia týkajúce sa produkcie a kontroly týchto plodov a manipulácie s nimi.

(10)

Keďže v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2072 (8) sa Thrips palmi Karny uvádza ako karanténny škodca Únie a v bode 71 prílohy VII k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu sa stanovujú osobitné požiadavky na dovoz plodov Momordica L. s pôvodom vo všetkých tretích krajinách, do prílohy VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 by sa mali doplniť osobitné požiadavky na dovoz plodov Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexiku, na Srí Lanke a v Thajsku.

(11)

Vykonávacie nariadenia (EÚ) 2018/2019 a (EÚ) 2019/2072 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

V záujme splnenia povinností Európskej únie vyplývajúcich z dohody Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (9) by sa mal dovoz plodov Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexiku, na Srí Lanke a v Thajsku čo najskôr obnoviť. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2019

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072

Príloha VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 z 18. decembra 2018, ktorým sa stanovuje predbežný zoznam vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v zmysle článku 42 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a zoznam rastlín, v prípade ktorých sa nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenia na vstup do Únie v zmysle článku 73 uvedeného nariadenia (Ú. v. EÚ L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2018 z 18. decembra 2018, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať na účely vyhodnotenia rizika vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (Ú. v. EÚ L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  EFSA PLH Panel (Pracovná skupina EFSA pre zdravie rastlín), 2021. Scientific Opinion on the Commodity risk assessment of Momordica charantia fruits from Mexico (Vedecké stanovisko k vyhodnoteniu rizika komodity, pokiaľ ide o plody Momordica charantia z Mexika). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(2):6398, 37 s, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6398.

(5)  EFSA PLH Panel (Pracovná skupina EFSA pre zdravie rastlín), 2021. Scientific Opinion on the Commodity risk assessment of Momordica charantia fruits from Honduras (Vedecké stanovisko k vyhodnoteniu rizika komodity, pokiaľ ide o plody Momordica charantia z Hondurasu). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(2):6395, 34 s, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6395.

(6)  EFSA PLH Panel (Pracovná skupina EFSA pre zdravie rastlín), 2021. Commodity risk assessment of Momordica charantia fruits from Sri Lanka (Vyhodnotenie rizika komodity, pokiaľ ide o plody Momordica charantia zo Srí Lanky). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(2):6397, 35 s, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6397.

(7)  EFSA PLH Panel (Pracovná skupina EFSA pre zdravie rastlín), 2021. Scientific Opinion on the Commodity risk assessment of Momordica charantia fruits from Thailand (Vedecké stanovisko k vyhodnoteniu rizika komodity, pokiaľ ide o plody Momordica charantia z Thajska). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(2):6399, 33 s, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6399.

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1).

(9)  Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (dohoda SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


PRÍLOHA I

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 bode 3 sa text v druhom stĺpci tabuľky („Opis“) nahrádza takto:

Momordica L., okrem plodov Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexiku, na Srí Lanke a v Thajsku“.


PRÍLOHA II

Príloha VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 sa mení takto:

a)

Bod 71 sa nahrádza takto:

 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Číselné znaky KN

Pôvod

Osobitné požiadavky

„71.

Plody Momordica L., okrem plodov Momordica charantia L. s pôvodom v Hondurase, Mexiku, na Srí Lanke a v Thajsku

ex 0709 99 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody majú pôvod:

a)

v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Thrips palmi Karny v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)

v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thrips palmi Karny a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení, za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.“;

b)

Medzi body 71 a 72 sa vkladá tento bod 71.1:

„71.1.

Plody Momordica charantia L.

ex 0709 99 90

Honduras, Mexiko, Srí Lanka a Thajsko

Úradné potvrdenie, že plody:

a)

pochádzajú z oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thrips palmi Karny a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení, za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)

pochádzajú z výrobnej prevádzky s fyzickou ochranou proti Thrips palmi Karny a bezprostredne pred vývozom nebol úradnou kontrolou reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnou normou ISPM31 (1) zistený výskyt tohto škodcu a/alebo symptómov jeho prítomnosti

a

bolo s nimi manipulované a boli balené takými spôsobmi, aby sa zabránilo napadnutiu škodcom Thrips Palmi Karny po opustení výrobnej prevádzky,

a

v rastlinolekárskom osvedčení sú uvedené informácie o vysledovateľnosti

alebo

c)

boli vyprodukované v súlade s účinným systémovým prístupom, ktorým sa má zabezpečiť, aby boli bez výskytu Thrips palmi Karny, a ktorý zahŕňa aspoň splnenie všetkých týchto požiadaviek:

i)

výrobná prevádzka:

bola počas celého produkčného cyklu vybavená lepkavými pascami na zachytenie Thrips palmi Karny,

bola počas celého produkčného cyklu aspoň trikrát za týždeň podrobená prehliadke, pri ktorej sa zistilo, že je bez výskytu dotknutého škodcu a/alebo symptómov jeho prítomnosti; v prípade podozrenia na prítomnosť Thrips palmi Karny sa v nej vykonali príslušné ošetrenia na to, aby sa tento škodca v danej prevádzke nevyskytoval,

vykonalo sa v nej účinné odstránenie buriny s cieľom odstrániť alternatívnych hostiteľov škodcu Thrips palmi Karny a

ii)

plody podliehali účinným opatreniam proti Thrips palmi Karny zameraným na kontrolu kultúr a národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny tieto opatrenia vopred písomne oznámila Komisii a

iii)

zozbierané plody:

bolo s nimi manipulované a boli prepravené do baliarní spôsobom, ktorý zabraňuje napadnutiu škodcom po opustení výrobnej prevádzky,

boli očistené kefou a umyté vodou obsahujúcou dezinfekčný prostriedok, aby sa zabránilo výskytu lariev alebo dospelých jedincov Thrips palmi Karny,

bolo s nimi manipulované a boli balené spôsobom, ktorý zabraňuje napadnutiu škodcom po opustení baliarne,

bezprostredne pred vývozom bolo úradnou kontrolou reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnou normou ISPM31 zistené, že sú bez symptómov prítomnosti Thrips palmi Karny,

iv)

v rastlinolekárskom osvedčení sú uvedené informácie o vysledovateľnosti.


(1)  Medzinárodná norma pre rastlinolekárske opatrenia (ISPM) č. 31,Metódy odberu vzoriek zo zásielok (fao.org).“.


Top