EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0720

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/720 z 10. mája 2022 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Text s významom pre EHP)

C/2022/3015

Ú. v. EÚ L 134, 11.5.2022, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/720/oj

11.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/720

z 10. mája 2022

o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (1), a najmä na jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadením č. 19/65/EHS sa Komisia splnomocňuje uplatňovať prostredníctvom nariadenia článok 101 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a príslušných zosúladených postupov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy.

(2)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 330/2010 (3) sa vymedzuje kategória vertikálnych dohôd, ktoré podľa Komisie zvyčajne spĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy. Ako vyplynulo z hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 330/2010, ktorého účinnosť uplynie 31. mája 2022, skúsenosti s jeho uplatňovaním boli celkovo pozitívne. Vzhľadom na tieto skúsenosti, ako aj na nový vývoj na trhu, ako je napríklad nárast elektronického obchodu, a vzhľadom na nové alebo rozšírenejšie typy vertikálnych dohôd je vhodné prijať nové nariadenie o skupinovej výnimke.

(3)

Do kategórie dohôd, ktoré možno považovať za dohody zvyčajne spĺňajúce podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy, patria vertikálne dohody o nákupe alebo predaji tovaru alebo služieb, ak sú tieto dohody uzatvorené medzi nekonkurenčnými podnikmi, medzi určitými konkurentmi alebo určitými združeniami maloobchodníkov s tovarom. Takisto zahŕňa vertikálne dohody, ktoré obsahujú vedľajšie ustanovenia o udelení alebo využívaní práv duševného vlastníctva. Pojem „vertikálne dohody“ by sa mal chápať tak, aby zahŕňal aj príslušné zosúladené postupy.

(4)

Na účely uplatňovania článku 101 ods. 3 zmluvy prostredníctvom nariadenia nie je potrebné vymedziť vertikálne dohody, ktoré by mohli patriť do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Pri individuálnom posudzovaní dohôd podľa článku 101 ods. 1 zmluvy sa musí zohľadniť niekoľko faktorov, a to najmä štruktúra trhu na strane ponuky a dopytu.

(5)

Výhoda skupinovej výnimky stanovenej týmto nariadením by sa mala obmedzovať len na tie vertikálne dohody, v prípade ktorých možno s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy.

(6)

Určité typy vertikálnych dohôd môžu zlepšiť ekonomickú efektívnosť v rámci výrobného alebo distribučného reťazca tým, že uľahčujú lepšiu koordináciu medzi zúčastnenými podnikmi. Predovšetkým môžu viesť k zníženiu transakčných a distribučných nákladov zúčastnených strán a k optimalizácii úrovne ich predaja a investícií.

(7)

Pravdepodobnosť, že takéto účinky zvyšujúce efektívnosť prevážia nad prípadnými protisúťažnými účinkami spôsobenými obmedzeniami obsiahnutými vo vertikálnych dohodách, závisí od stupňa trhovej sily strán dohody, a najmä od rozsahu, v akom tieto podniky čelia konkurencii ostatných dodávateľov tovaru alebo služieb považovaných ich zákazníkmi za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné z dôvodu vlastností produktov, ich cien a zamýšľaného použitia.

(8)

Možno predpokladať, že ak trhový podiel žiadneho z podnikov, ktoré sú stranami dohody, na relevantnom trhu nepresiahne 30 %, vertikálne dohody, ktoré neobsahujú určité typy závažných obmedzení hospodárskej súťaže, vo všeobecnosti vedú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie a umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výsledných výhodách.

(9)

Ak hraničný trhový podiel presahuje 30 %, nemožno predpokladať, že by vertikálne dohody patriace do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy priniesli objektívne výhody takého charakteru a rozsahu, aby kompenzovali nevýhody, ktoré vytvárajú pre hospodársku súťaž. Zároveň sa nepredpokladá, že tieto vertikálne dohody patria do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy alebo že nespĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy.

(10)

Ekonomika online platforiem zohráva pri distribúcii tovaru a služieb čoraz dôležitejšiu úlohu. Podniky pôsobiace v ekonomike online platforiem umožňujú podnikať novými spôsobmi, z ktorých niektoré nie je ľahké kategorizovať pomocou koncepcií spájaných s vertikálnymi dohodami v tradičnom hospodárstve. Najmä online sprostredkovateľské služby umožňujú podnikom ponúkať tovar alebo služby ďalším podnikom alebo konečným spotrebiteľom s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a konečnými spotrebiteľmi. Dohody týkajúce sa poskytovania online sprostredkovateľských služieb sú vertikálne dohody, a preto by sa na ne mala vzťahovať skupinová výnimka stanovená týmto nariadením, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v tomto nariadení.

(11)

Vymedzenie online sprostredkovateľských služieb použité v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 (4) by sa malo na účely tohto nariadenia prispôsobiť. Vymedzenie použité v tomto nariadení by malo odkazovať na podniky, a to najmä s cieľom zohľadniť rozsah pôsobnosti článku 101 zmluvy. Zároveň by malo zahŕňať online sprostredkovateľské služby, ktoré uľahčujú začatie priamych transakcií medzi podnikmi, ako aj služby, ktoré uľahčujú začatie priamych transakcií medzi podnikmi a konečnými spotrebiteľmi.

(12)

Duálna distribúcia odkazuje na scenár, keď dodávateľ predáva tovar alebo služby nielen na dodávateľskej úrovni, ale aj na odberateľskej úrovni, čím konkuruje svojim nezávislým distribútorom. Tento scenár sa vyznačuje tým, že v prípade absencie veľmi závažných obmedzení hospodárskej súťaže a za predpokladu, že kupujúci nekonkuruje dodávateľovi na dodávateľskej úrovni, potenciálny negatívny vplyv vertikálnej dohody na konkurenčný vzťah medzi dodávateľom a kupujúcim na odberateľskej úrovni je menej zásadný ako potenciálny pozitívny vplyv vertikálnej dohody na hospodársku súťaž vo všeobecnosti na dodávateľskej alebo odberateľskej úrovni. Týmto nariadením by sa preto mala udeliť výnimka vertikálnym dohodám uzavretým v takýchto scenároch duálnej distribúcie.

(13)

Výmena informácií medzi dodávateľom a kupujúcim môže prispieť k priaznivým účinkom vertikálnych dohôd na hospodársku súťaž, najmä k optimalizácii výrobných a distribučných procesov. Pri duálnej distribúcii však výmena určitých druhov informácií môže vyvolávať obavy na horizontálnej úrovni. Týmto nariadením by sa preto v prípade výmeny informácií medzi dodávateľom a kupujúcim mala udeľovať výnimka iba v rámci scenára duálnej distribúcie, keď táto výmena informácií priamo súvisí s vykonávaním vertikálnej dohody a zároveň je nevyhnutná na zlepšenie výroby alebo distribúcie zmluvného tovaru alebo služieb.

(14)

Odôvodnenie udelenia výnimky vertikálnym dohodám v scenároch duálnej distribúcie sa nevzťahuje na vertikálne dohody týkajúce sa poskytovania online sprostredkovateľských služieb, ak je poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb zároveň konkurenčným podnikom na relevantnom trhu zameranom na predaj sprostredkovaného tovaru alebo služieb. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, ktorí majú takúto hybridnú funkciu, môžu mať schopnosť a motiváciu ovplyvňovať výsledok hospodárskej súťaže na relevantnom trhu zameranom na predaj sprostredkovaného tovaru alebo služieb. Týmto nariadením by sa preto nemala udeliť výnimka takýmto vertikálnym dohodám.

(15)

Týmto nariadením by sa nemala udeliť výnimka vertikálnym dohodám obsahujúcim obmedzenia, ktoré by pravdepodobne obmedzili hospodársku súťaž a poškodili spotrebiteľov alebo ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účinkov zvyšujúcich efektívnosť. Výhoda vyplývajúca zo skupinovej výnimky stanovenej týmto nariadením by sa predovšetkým nemala vzťahovať na vertikálne dohody, ktoré obsahujú určité druhy závažných obmedzení hospodárskej súťaže, ako sú minimálne a pevné ceny ďalšieho predaja, a určité druhy územnej ochrany vrátane bránenia účinnému využívaniu internetu na účely predaja alebo určitých obmedzení online reklamy. Na obmedzenia online predaja a online reklamy by sa preto mala vzťahovať skupinová výnimka stanovená týmto nariadením za predpokladu, že priamo ani nepriamo, samostatne ani v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou zúčastnených strán nemajú za cieľ zabrániť tomu, aby kupujúci alebo jeho zákazníci účinne využívali internet na predaj zmluvného tovaru alebo služieb na konkrétne územia alebo konkrétnym zákazníkom, ani zabrániť využívaniu celého online reklamného kanála, ako sú napríklad služby na porovnávanie cien alebo reklama na webových vyhľadávačoch. Napríklad, na obmedzenia online predaja by sa skupinová výnimka stanovená týmto nariadením nemala vzťahovať vtedy, ak je ich cieľom výrazne znížiť súhrnný objem online predaja zmluvného tovaru alebo služieb na relevantnom trhu alebo obmedziť možnosť spotrebiteľov kúpiť si zmluvný tovar alebo služby online. Kategorizácia obmedzenia ako veľmi závažného obmedzenia hospodárskej súťaže v zmysle článku 4 písm. e) môže zohľadňovať obsah a kontext obmedzenia, ale nemala by závisieť od okolností špecifických pre daný trh ani od individuálnej charakteristiky zúčastnených strán.

(16)

Týmto nariadením by sa nemala udeľovať výnimka obmedzeniam, v prípade ktorých nemožno s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy. Predovšetkým, aby sa zabezpečil prístup na relevantný trh a aby sa zabránilo kolúzii na tomto trhu, udelenie skupinovej výnimky by malo podliehať určitým podmienkam. Na tento účel by sa mala výnimka z povinností nekonkurovať si obmedzovať len na tie povinnosti, ktoré netrvajú viac ako päť rokov. Z výhody vyplývajúcej z tohto nariadenia by takisto mali byť vyňaté povinnosti, v dôsledku ktorých nemôžu členovia selektívneho distribučného systému predávať značky určitých konkurenčných dodávateľov. Výhoda vyplývajúca z tohto nariadenia by sa nemala vzťahovať na maloobchodné paritné záväzky, v dôsledku ktorých nemôžu kupujúci online sprostredkovateľských služieb ponúkať, predávať ani ďalej predávať tovar alebo služby koncovým používateľom za výhodnejších podmienok prostredníctvom konkurenčných online sprostredkovateľských služieb.

(17)

Ohraničenie trhového podielu, nevyňatie určitých vertikálnych dohôd a podmienky stanovené v tomto nariadení zvyčajne zabezpečujú, že dohody, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka, neumožnia zúčastneným podnikom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti predmetného tovaru alebo služieb.

(18)

Komisia môže odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia na základe článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (5) vtedy, keď v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa uplatňuje skupinová výnimka stanovená týmto nariadením, má napriek tomu účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy. Orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môže odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003.

(19)

Ak Komisia alebo orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže odníme výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia, má povinnosť preukázať, že predmetná vertikálna dohoda patrí do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy a že daná dohoda nespĺňa ani len jednu zo štyroch podmienok stanovených v článku 101 ods. 3 zmluvy.

(20)

Pri určovaní toho, či by mala byť podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1/2003 odňatá výhoda vyplývajúca z tohto nariadenia, majú osobitný význam protisúťažné účinky, ktoré môžu vyplývať z existencie paralelných sietí vertikálnych dohôd s podobnými účinkami, ktoré výrazne obmedzujú prístup na relevantný trh alebo hospodársku súťaž na tomto trhu. Takéto kumulatívne účinky môžu nastať najmä v prípade výhradnej distribúcie, výhradných dodávok, selektívnej distribúcie, paritných záväzkov alebo povinností nekonkurovať si.

(21)

Na posilnenie dohľadu nad paralelnými sieťami vertikálnych dohôd, ktoré majú podobné protisúťažné účinky a ktoré pokrývajú viac ako 50 % daného trhu, môže Komisia prostredníctvom nariadenia vyhlásiť, že toto nariadenie sa neuplatňuje na vertikálne dohody, ktoré obsahujú špecifické obmedzenia vzťahujúce sa na predmetný trh, a tým obnoviť plnú uplatniteľnosť článku 101 zmluvy na takéto dohody,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„vertikálna dohoda“ je dohoda alebo zosúladený postup medzi dvoma alebo viacerými podnikmi, z ktorých každý na účely dohody alebo zosúladeného postupu funguje na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, pričom sa týka podmienok, za ktorých môžu strany nakupovať, predávať alebo ďalej predávať určitý tovar alebo služby;

b)

„vertikálne obmedzenie“ je obmedzenie hospodárskej súťaže vo vertikálnej dohode, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy;

c)

„konkurenčný podnik“ je skutočný alebo potenciálny konkurent; „skutočný konkurent“ je podnik, ktorý pôsobí na tom istom relevantnom trhu; „potenciálny konkurent“ je podnik, ktorý by sa v prípade absencie vertikálnej dohody z reálnych dôvodov a nielen iba v rovine teoretickej možnosti pravdepodobne v krátkom čase podujal uskutočniť potrebné dodatočné investície alebo vynaložiť iné nevyhnutné náklady, aby mohol vstúpiť na relevantný trh;

d)

„dodávateľ“ je aj podnik, ktorý poskytuje online sprostredkovateľské služby;

e)

„online sprostredkovateľské služby“ sú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (6), ktoré umožňujú podnikom ponúkať tovar alebo služby:

i)

iným podnikom s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií medzi týmito podnikmi alebo

ii)

konečným spotrebiteľom s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií medzi týmito podnikmi a konečnými spotrebiteľmi;

bez ohľadu na to, či a kde sa tieto transakcie nakoniec uzavrú;

f)

„povinnosť nekonkurovať si“ je akákoľvek priama či nepriama povinnosť, v dôsledku ktorej nemôže kupujúci vyrábať, kupovať, predávať alebo ďalej predávať tovar alebo služby konkurujúce zmluvnému tovaru alebo službám, alebo akákoľvek priama či nepriama povinnosť kupujúceho nakupovať od dodávateľa alebo iného podniku určeného dodávateľom viac ako 80 % svojho celkového nákupu zmluvného tovaru alebo služieb a ich náhrad na relevantnom trhu, pričom základom tohto výpočtu je hodnota jeho nákupov uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo, ak je to v danom odvetví bežné, objem takýchto nákupov;

g)

„selektívny distribučný systém“ je distribučný systém, v ktorom sa dodávateľ zaväzuje predávať zmluvný tovar alebo služby, či už priamo alebo nepriamo, iba distribútorom vybraným na základe určených kritérií a v ktorom sa títo distribútori zaväzujú nepredávať tento tovar ani služby neautorizovaným distribútorom na území, ktoré dodávateľ vyhradil na prevádzku tohto systému;

h)

„výhradný distribučný systém“ je distribučný systém, v ktorom dodávateľ prideľuje územie alebo skupinu zákazníkov výhradne sebe alebo maximálne piatim kupujúcim a obmedzuje všetkých svojich ostatných kupujúcich v aktívnom predaji na výhradné územie alebo výhradnej skupine zákazníkov;

i)

„práva duševného vlastníctva“ zahŕňajú práva priemyselného vlastníctva, know-how, autorské právo a práva súvisiace s autorským právom;

j)

„know-how“ je súbor patentovo nechránených praktických informácií, ktoré dodávateľ nadobudol na základe skúsenosti a skúšania a ktoré sú tajné, významné a identifikované; „tajné“ znamená, že know-how nie je všeobecne známe ani ľahko prístupné; „významné“ znamená, že know-how je pre kupujúceho dôležité a užitočné z hľadiska používania, predaja alebo ďalšieho predaja zmluvného tovaru alebo služieb; „identifikované“ znamená, že know-how je opísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom tak, aby bolo možné overiť, či spĺňa kritériá utajenia a významnosti;

k)

„kupujúci“ je okrem iného podnik, ktorý podľa dohody patriacej do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy predáva tovar alebo služby v mene iného podniku;

l)

„aktívny predaj“ je aktívne zacielenie na zákazníkov formou návštev, listov, e-mailov, telefonických hovorov alebo iných prostriedkov priamej komunikácie alebo formou cielenej reklamy a propagácie, či už offline alebo online, napríklad prostredníctvom tlačených alebo digitálnych médií vrátane online médií, služieb porovnávania cien alebo reklamy na webových vyhľadávačoch zameraných na zákazníkov na konkrétnych územiach alebo na konkrétne skupiny zákazníkov, prevádzky webového sídla s doménou najvyššej úrovne, ktorá zodpovedá konkrétnym územiam, alebo rozšírením webového sídla o jazyky, ktoré sa bežne používajú na konkrétnych územiach, ak sa takéto jazyky líšia od jazykov bežne používaných na území, na ktorom je kupujúci usadený;

m)

„pasívny predaj“ je predaj uskutočňovaný v reakcii na nevyžiadané požiadavky jednotlivých zákazníkov vrátane dodania tovaru alebo služieb zákazníkovi, a to bez iniciovania predaja prostredníctvom aktívneho zacielenia na konkrétneho zákazníka, konkrétnu skupinu zákazníkov alebo konkrétne územie, vrátane predaja, ktorý je výsledkom účasti vo verejnom obstarávaní alebo reakcie na súkromné výzvy na predkladanie ponúk.

2.   Na účely tohto nariadenia pojmy „podnik“, „dodávateľ“ a „kupujúci“ zahŕňajú aj príslušné s nimi prepojené podniky.

„Prepojené podniky“ sú:

a)

podniky, v ktorých má strana dohody priamo alebo nepriamo:

i)

právo uplatňovať viac než polovicu hlasovacích práv alebo

ii)

právo menovať viac než polovicu členov dozornej rady, predstavenstva alebo orgánov, ktoré v súlade s právom zastupujú podnik, alebo

iii)

právo riadiť podnikové záležitosti alebo

b)

podniky, ktoré majú v strane dohody, priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v písmene a), alebo

c)

podniky, v ktorých má niektorý podnik uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo práva alebo právomoci uvedené v písmene a), alebo

d)

podniky, v ktorých má jedna zo strán takejto dohody spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmene a), b) alebo c) alebo v ktorých majú dva alebo viaceré uvedené podniky spolu práva alebo právomoci uvedené v písmene a), alebo

e)

podniky, v ktorých sú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne v držbe:

i)

strán dohody alebo príslušných s nimi prepojených podnikov uvedených v písmenách a) až d), alebo

ii)

jednej alebo viacerých strán dohody, alebo jedného alebo viacerých ich prepojených podnikov uvedených v písmenách a) až d) a jednej alebo viacerých tretích strán.

Článok 2

Výnimka

1.   Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa týmto vyhlasuje, že článok 101 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na vertikálne dohody. Táto výnimka sa uplatňuje, pokiaľ takéto vertikálne dohody obsahujú vertikálne obmedzenia.

2.   Výnimka uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na vertikálne dohody uzavreté medzi združením podnikov a jednotlivými členmi alebo medzi takýmto združením a jednotlivými dodávateľmi, a to len vtedy, ak sú všetci členovia združenia maloobchodníkmi s tovarom a ak žiaden jednotlivý člen združenia, spolu s jeho prepojenými podnikmi, nemá celkový ročný obrat prevyšujúci 50 miliónov EUR. Toto nariadenie sa vzťahuje na vertikálne dohody uzavreté takýmito združeniami bez ohľadu na uplatňovanie článku 101 zmluvy na horizontálne dohody uzavreté medzi členmi združenia alebo rozhodnutia prijaté združením.

3.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa vzťahuje na vertikálne dohody obsahujúce ustanovenia, ktoré sa týkajú postúpenia práv duševného vlastníctva kupujúcemu alebo ich požívania kupujúcim, pod podmienkou, že tieto ustanovenia nepredstavujú hlavný cieľ takýchto dohôd a že priamo súvisia s použitím, predajom alebo ďalším predajom tovaru alebo služieb zo strany kupujúceho alebo jeho zákazníkov. Výnimka platí pod podmienkou, že tieto ustanovenia neobsahujú v súvislosti so zmluvným tovarom alebo službami také obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré majú rovnaký cieľ ako vertikálne obmedzenia, ktorým sa na základe tohto nariadenia udeľuje výnimka.

4.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na vertikálne dohody uzavreté medzi konkurenčnými podnikmi. Táto výnimka sa však uplatňuje, ak konkurenčné podniky uzavrú nerecipročnú vertikálnu dohodu a platí jedna z týchto možností:

a)

dodávateľ pôsobí na dodávateľskej úrovni ako výrobca, dovozca alebo veľkoobchodník a na odberateľskej úrovni ako dovozca, veľkoobchodník alebo maloobchodník s tovarom, zatiaľ čo kupujúcim je dovozca, veľkoobchodník alebo maloobchodník na odberateľskej úrovni a nie konkurenčný podnik na dodávateľskej úrovni, na ktorej kupuje zmluvný tovar, alebo

b)

dodávateľ je poskytovateľom služieb na viacerých úrovniach obchodu, zatiaľ čo kupujúci poskytuje svoje služby na maloobchodnej úrovni a nie je konkurenčným podnikom na úrovni obchodu, na ktorej zmluvné služby kupuje.

5.   Výnimky stanovené v odseku 4 písm. a) a b) sa nevzťahujú na výmenu informácií medzi dodávateľom a kupujúcim, ktorá buď priamo nesúvisí s vykonávaním vertikálnej dohody, alebo nie je potrebná na zlepšenie výroby či distribúcie zmluvného tovaru alebo služieb, prípadne nespĺňa ani jednu z týchto dvoch podmienok.

6.   Výnimky uvedené v odseku 4 písm. a) a b) sa nevzťahujú na vertikálne dohody týkajúce sa poskytovania online sprostredkovateľských služieb, ak je poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb konkurenčným podnikom na relevantnom trhu zameranom na predaj sprostredkovaného tovaru alebo služieb.

7.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktorých predmet patrí do rozsahu pôsobnosti akéhokoľvek iného nariadenia o skupinovej výnimke, ak sa v takomto nariadení nestanovuje inak.

Článok 3

Hraničný trhový podiel

1.   Výnimka stanovená v článku 2 platí pod podmienkou, že trhový podiel dodávateľa nepresahuje 30 % relevantného trhu, na ktorom predáva zmluvný tovar alebo služby, a trhový podiel kupujúceho nepresahuje 30 % relevantného trhu, na ktorom kupuje zmluvný tovar alebo služby.

2.   Na účely odseku 1, keď na základe viacstrannej dohody podnik kupuje zmluvný tovar alebo služby od iného podniku, ktorý je stranou tejto dohody, a predáva zmluvný tovar alebo služby ďalšiemu podniku takisto zúčastnenému na tejto dohode, na uplatnenie výnimky stanovenej v článku 2 musí trhový podiel prvého podniku dodržať hraničný trhový podiel stanovený v uvedenom odseku, ktorý má ako kupujúci a zároveň ako dodávateľ.

Článok 4

Obmedzenia, ktoré vedú k odňatiu výhody skupinovej výnimky – veľmi závažné obmedzenia hospodárskej súťaže

Výnimka stanovená v článku 2 sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou strán, majú za cieľ:

a)

obmedzenie schopnosti kupujúceho stanoviť svoju predajnú cenu bez toho, aby bola dotknutá možnosť dodávateľa uložiť maximálnu predajnú cenu alebo odporučiť predajnú cenu za predpokladu, že nepredstavujú pevnú alebo minimálnu predajnú cenu v dôsledku tlaku ktorejkoľvek zo strán alebo v dôsledku nimi poskytnutých stimulov;

b)

ak dodávateľ prevádzkuje výhradný distribučný systém, obmedzenie územia, kam môže výhradný distribútor aktívne alebo pasívne predávať zmluvný tovar alebo služby, alebo obmedzenie zákazníkov, ktorým môže zmluvný tovar alebo služby predávať, s výnimkou:

i)

obmedzenia aktívneho predaja zo strany výhradného distribútora a jeho priamych zákazníkov na územie alebo skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre dodávateľa alebo ktoré dodávateľ pridelil výhradne najviac piatim ďalším výhradným distribútorom;

ii)

obmedzenia aktívneho alebo pasívneho predaja zo strany výhradného distribútora a jeho zákazníkov neautorizovaným distribútorom nachádzajúcim sa na území, kde dodávateľ prevádzkuje selektívny distribučný systém pre zmluvný tovar alebo služby;

iii)

obmedzenia miesta usadenia výhradného distribútora;

iv)

obmedzenia aktívneho alebo pasívneho predaja koncovým používateľom zo strany výhradného distribútora pôsobiaceho na veľkoobchodnej úrovni;

v)

obmedzenia schopnosti výhradného distribútora aktívne alebo pasívne predávať komponenty dodávané na účely zabudovania zákazníkom, ktorí by ich použili na výrobu rovnakého druhu tovaru, ako je tovar vyrábaný dodávateľom;

c)

ak dodávateľ prevádzkuje selektívny distribučný systém:

i)

obmedzenie územia, kam môžu členovia selektívneho distribučného systému aktívne alebo pasívne predávať zmluvný tovar alebo služby, alebo obmedzenie zákazníkov, ktorým môžu zmluvný tovar alebo služby predávať, s výnimkou:

1.

obmedzenia aktívneho predaja zo strany členov selektívneho distribučného systému a ich priamych zákazníkov na územie alebo skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre dodávateľa alebo ktoré dodávateľ pridelil výhradne najviac piatim výhradným distribútorom;

2.

obmedzenia aktívneho alebo pasívneho predaja zo strany členov selektívneho distribučného systému a ich zákazníkov neautorizovaným distribútorom nachádzajúcim sa na území, kde sa prevádzkuje systém selektívnej distribúcie;

3.

obmedzenia miesta usadenia členov selektívneho distribučného systému;

4.

obmedzenia aktívneho alebo pasívneho predaja koncovým používateľom zo strany členov selektívneho distribučného systému, ktorí pôsobia na veľkoobchodnej úrovni;

5.

obmedzenia schopnosti aktívne alebo pasívne predávať komponenty dodávané na účely zabudovania zákazníkom, ktorí by ich použili na výrobu rovnakého druhu tovaru, ako je tovar vyrábaný dodávateľom;

ii)

obmedzenie krížových dodávok medzi členmi selektívneho distribučného systému, ktorí pôsobia na rovnakej alebo inej úrovni obchodu;

iii)

obmedzenie aktívneho alebo pasívneho predaja koncovým používateľom zo strany členov selektívneho distribučného systému, ktorí pôsobia na maloobchodnej úrovni, bez toho, aby bolo dotknuté písmeno c) bod i) body 1 a 3;

d)

ak dodávateľ neprevádzkuje výhradný ani selektívny distribučný systém, obmedzenie územia, kam môže kupujúci aktívne alebo pasívne predávať zmluvný tovar alebo služby, alebo obmedzenie zákazníkov, ktorým môže zmluvný tovar alebo služby predávať, s výnimkou:

i)

obmedzenia aktívneho predaja zo strany kupujúceho a jeho priamych zákazníkov na územie alebo skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre dodávateľa alebo ktoré dodávateľ pridelil výhradne najviac piatim výhradným distribútorom;

ii)

obmedzenia aktívneho alebo pasívneho predaja zo strany kupujúceho a jeho zákazníkov neautorizovaným distribútorom nachádzajúcim sa na území, kde dodávateľ prevádzkuje selektívny distribučný systém pre zmluvný tovar alebo služby;

iii)

obmedzenia miesta usadenia kupujúceho;

iv)

obmedzenia aktívneho alebo pasívneho predaja koncovým používateľom zo strany kupujúceho pôsobiaceho na veľkoobchodnej úrovni;

v)

obmedzenia schopnosti kupujúceho aktívne alebo pasívne predávať komponenty dodávané na účely zabudovania zákazníkom, ktorí by ich použili na výrobu rovnakého druhu tovaru, ako je tovar vyrábaný dodávateľom;

e)

zabránenie účinnému využívaniu internetu zo strany kupujúceho alebo jeho zákazníkov na predaj zmluvného tovaru alebo služieb, keďže sa tým obmedzuje územie, kam možno predávať zmluvný tovar alebo služby, alebo zákazníci, ktorým možno zmluvný tovar alebo služby predávať, v zmysle písmen b), c) alebo d), a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť uložiť kupujúcemu povinnosť zaviesť:

i)

iné obmedzenia online predaja alebo

ii)

obmedzenia online reklamy, ktorých cieľom nie je zabrániť využívaniu celého online reklamného kanála;

f)

obmedzenie dohodnuté medzi dodávateľom komponentov a kupujúcim, ktorý zabudováva tieto komponenty, pokiaľ ide o schopnosť dodávateľa predávať komponenty ako náhradné diely koncovým používateľom alebo opravovniam, veľkoobchodníkom alebo iným poskytovateľom služieb, ktorí nie sú poverení kupujúcim opravou alebo servisnými službami pre jeho tovar.

Článok 5

Vylúčené obmedzenia

1.   Výnimka stanovená v článku 2 sa nevzťahuje na tieto povinnosti uvedené vo vertikálnych dohodách:

a)

akákoľvek priama alebo nepriama povinnosť nekonkurovať si, ktorej trvanie je neobmedzené alebo presahuje päť rokov;

b)

akákoľvek priama alebo nepriama povinnosť, v dôsledku ktorej nemôže kupujúci po skončení platnosti dohody vyrábať, kupovať, predávať ani ďalej predávať tovar alebo služby;

c)

akákoľvek priama alebo nepriama povinnosť, v dôsledku ktorej nemôžu členovia selektívneho distribučného systému predávať značky určitých konkurenčných dodávateľov;

d)

akákoľvek priama alebo nepriama povinnosť, v dôsledku ktorej nemôže kupujúci online sprostredkovateľských služieb ponúkať, predávať ani ďalej predávať tovar alebo služby koncovým používateľom za výhodnejších podmienok prostredníctvom konkurenčných online sprostredkovateľských služieb.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) sa časové obmedzenie piatich rokov neuplatňuje, ak kupujúci predáva zmluvný tovar alebo služby z priestorov a pozemkov vo vlastníctve dodávateľa alebo ním prenajatých od tretích strán neprepojených s kupujúcim, a to za predpokladu, že trvanie povinnosti nekonkurovať si nepresiahne obdobie využívania týchto priestorov a pozemkov zo strany kupujúceho.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b) sa výnimka stanovená v článku 2 vzťahuje na akúkoľvek priamu alebo nepriamu povinnosť, v dôsledku ktorej nemôže kupujúci po skončení platnosti dohody vyrábať, kupovať, predávať ani ďalej predávať tovar alebo služby, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

povinnosť sa vzťahuje na tovar alebo služby, ktoré konkurujú zmluvnému tovaru alebo službám;

b)

povinnosť je obmedzená na priestory a pozemky, z ktorých kupujúci prevádzkoval činnosť počas zmluvného obdobia;

c)

povinnosť je nevyhnutná na ochranu know-how, ktoré dodávateľ postúpil kupujúcemu;

d)

trvanie povinnosti je obmedzené na obdobie jedného roka po skončení platnosti dohody.

Odsekom 1 písm. b) nie je dotknutá možnosť uloženia časovo neohraničeného obmedzenia týkajúceho sa používania a sprístupňovania know-how, ktoré sa nestalo verejne dostupným.

Článok 6

Odňatie výhody v jednotlivých prípadoch

1.   Komisia môže odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, ak v niektorom konkrétnom prípade zistí, že vertikálna dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka stanovená v článku 2 tohto nariadenia, má napriek tomu účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy. Takéto účinky sa môžu objaviť napríklad vtedy, keď je relevantný trh zameraný na poskytovanie online sprostredkovateľských služieb vysoko koncentrovaný a hospodárska súťaž medzi poskytovateľmi takýchto služieb je obmedzená kumulatívnym účinkom paralelných sietí podobných dohôd, ktoré obmedzujú kupujúcich online sprostredkovateľských služieb v ponuke, predaji alebo ďalšom predaji tovaru alebo služieb koncovým používateľom za výhodnejších podmienok na ich kanáloch priameho predaja.

2.   Orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môže odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003.

Článok 7

Neuplatňovanie tohto nariadenia

Podľa článku 1a nariadenia č. 19/65/EHS môže Komisia v prípade, že paralelné siete podobných vertikálnych obmedzení pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu, nariadením vyhlásiť, že toto nariadenie sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré obsahujú osobitné obmedzenia vzťahujúce sa na uvedený trh.

Článok 8

Uplatňovanie hraničného trhového podielu

Na účely uplatňovania hraničných trhových podielov stanovených v článku 3 platia tieto pravidlá:

a)

trhový podiel dodávateľa sa vypočíta na základe údajov týkajúcich sa hodnoty predaja na trhu a trhový podiel kupujúceho sa vypočíta na základe údajov týkajúcich sa hodnoty nákupu na trhu. Ak nie sú údaje týkajúce sa hodnoty predaja alebo hodnoty nákupu na trhu k dispozícii, môžu sa na určenie trhového podielu dotknutého podniku použiť odhady založené na iných spoľahlivých informáciách o trhu vrátane údajov o objeme predaja a nákupu na trhu;

b)

trhové podiely sa vypočítajú na základe údajov za predchádzajúci kalendárny rok;

c)

trhový podiel dodávateľa zahŕňa všetok tovar alebo všetky služby dodané vertikálne integrovaným distribútorom na účely predaja;

d)

ak trhový podiel pôvodne nebol väčší ako 30 %, ale následne stúpol nad túto hranicu, výnimka stanovená v článku 2 platí naďalej aj počas obdobia dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 30 %;

e)

trhový podiel podnikov uvedených v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. e) sa rovnomerne rozdelí medzi všetky podniky, ktoré majú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) uvedeného pododseku.

Článok 9

Uplatňovanie limitu obratu

1.   Na účely výpočtu celkového ročného obratu v zmysle článku 2 ods. 2 sa spočíta obrat dosiahnutý príslušnou stranou vertikálnej dohody počas predchádzajúceho finančného roka a obrat dosiahnutý jej prepojenými podnikmi v súvislosti so všetkým tovarom a službami, bez všetkých daní a ostatných poplatkov. Na tento účel sa neprihliada na obchodné vzťahy medzi stranou vertikálnej dohody a jej prepojenými podnikmi ani na obchodné vzťahy medzi jej prepojenými podnikmi navzájom.

2.   Výnimka stanovená v článku 2 zostane platná, ak sa počas akéhokoľvek obdobia dvoch po sebe idúcich finančných rokov limit celkového ročného obratu nepresiahne o viac ako 10 %.

Článok 10

Prechodné obdobie

Zákaz stanovený v článku 101 ods. 1 zmluvy sa počas obdobia od 1. júna 2022 do 31. mája 2023 nevzťahuje na dohody, ktoré boli v platnosti už 31. mája 2022 a ktoré nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky v zmysle tohto nariadenia, ale ktoré 31. mája 2022 splnili podmienky na udelenie výnimky v zmysle nariadenia (EÚ) č. 330/2010.

Článok 11

Obdobie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2022.

Jeho účinnosť sa skončí 31. mája 2034.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES 36, 6.3.1965.

(2)  Ú. v. EÚ C 359, 7.9.2021, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).


Top