EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0576

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

ST/7902/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

8.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/576

z 8. apríla 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/578 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 833/2014 (2).

(2)

Nariadením (EÚ) č. 833/2014 sa vykonávajú určité opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Rada 8. apríla 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/578, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP. Rozširuje sa ním zoznam kontrolovaných položiek, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti. Zavádzajú sa ním dodatočné obmedzenia dovozu určitého tovaru z Ruska, najmä uhlia a iných tuhých fosílnych palív. Zavádzajú sa ním aj ďalšie obmedzenia vývozu, najmä pokiaľ ide o letecké palivo a iný tovar, do Ruska.

(4)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/578 sa takisto zakazuje zadávanie verejných zákaziek a koncesií ruským štátnym príslušníkom a subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku a pokračovanie v ich plnení s nimi.

(5)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/578 sa zakazuje poskytovanie podpory vrátane financovania a finančnej pomoci alebo akéhokoľvek iného prospechu z niektorého z programov Únie, Euratomu alebo členského štátu ruským subjektom, ktoré sú vo verejnom vlastníctve alebo verejne kontrolované.

(6)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/578 sa takisto zákaz vývozu bankoviek denominovaných v eurách a zákaz predaja prevoditeľných cenných papierov denominovaných v eurách rozširuje na všetky oficiálne meny členských štátov.

(7)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/578 sa rozširuje výnimka zo zákazu zapájať sa do transakcií s určitými štátom vlastnenými subjektmi, pokiaľ ide o transakcie na účely nákupu, dovozu alebo dopravy fosílnych palív a určitých nerastných surovín do Švajčiarska, Európskeho hospodárskeho priestoru a na západný Balkán.

(8)

Je vhodné rozšíriť výnimky zo zákazu transakcií s určitými podnikmi vlastnenými ruským štátom a ich dcérskymi spoločnosťami na krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarsko, ako aj na západný Balkán; Únia očakáva rýchle a plné zosúladenie všetkých krajín v regióne s reštriktívnymi opatreniami EÚ vrátane tých, ktoré sa týkajú konania Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.

(9)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/578 sa takisto zavádza zákaz pre podniky cestnej dopravy usadené v Rusku prepravovať v Únii tovar po ceste a zákaz vstupu do prístavov pre plavidlá zaregistrované pod vlajkou Ruska. Zavádza sa ním zákaz byť beneficientom, konať ako správca alebo v podobnej funkcii vo vzťahu k ruským osobám a subjektom, ako aj zákaz poskytovať určité služby trustom.

(10)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je, najmä z dôvodu zabezpečenia ich jednotného uplatňovania vo všetkých členských štátoch, potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie.

(11)

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„v)

„smernice o verejnom obstarávaní“ sú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ (*1), 2014/24/EÚ (*2), 2014/25/EÚ (*3)a 2009/81/ES (*4);

w)

„podnik cestnej dopravy“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý sa zaoberá nákladnou dopravou motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s komerčným účelom.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1)."

(*2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65)."

(*3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243)."

(*4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).“"

2.

V článku 2 ods. 4 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

určené pre civilné, nie verejne dostupné elektronické komunikačné siete, ktoré nie sú vo vlastníctve subjektu, ktorý je pod verejnou kontrolou alebo z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve;“.

3.

V článku 2 ods. 7 sa body i) a ii) nahrádzajú takto:

„i)

koncovým používateľom môže byť vojenský koncový používateľ, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe IV alebo že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru, pokiaľ predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci nie sú povolené podľa článku 2b ods. 1 písm. a);

ii)

predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú určené pre letectvo alebo vesmírny priemysel, pokiaľ takýto predaj, dodávka, presun alebo vývoz alebo poskytovanie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci nie sú povolené podľa odseku 4 písm. b); alebo“.

4.

V článku 2a ods. 4 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

určené pre civilné, nie verejne dostupné elektronické komunikačné siete, ktoré nie sú vo vlastníctve subjektu, ktorý je pod verejnou kontrolou alebo z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve;“

5.

V článku 2a ods. 7 sa body i) a ii) nahrádzajú takto:

„i)

koncovým používateľom môže byť vojenský koncový používateľ, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe IV alebo že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru, pokiaľ predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci nie sú povolené podľa článku 2b ods. 1;

ii)

predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú určené pre letectvo alebo vesmírny priemysel, pokiaľ takýto predaj, dodávka, presun alebo vývoz alebo poskytovanie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci nie sú povolené podľa odseku 4 písm. b); alebo“.

6.

V článku 3 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov z Ruska alebo cez Rusko do Únie; alebo“.

7.

V článku 3a ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

je to potrebné na zabezpečenie kritických dodávok energie v rámci Únie, ako aj prepravy zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov z Ruska alebo cez Rusko do Únie; alebo“.

8.

V článku 3b sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie vhodné na použitie pri rafinácii ropy a skvapalňovaní zemného plynu uvedené v prílohe X, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“

9.

V článku 3c sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie vhodné na použitie v letectve alebo vesmírnom priemysle uvedené v prílohe XI a letecké palivo a palivové aditíva uvedené v prílohe XX, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“

10.

V článku 3c sa dopĺňajú tieto odseky:

„6.   Odchylne od odsekov 1 a 4 môžu príslušné vnútroštátne orgány za takých podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť plnenie finančného lízingu týkajúceho sa lietadiel, ktorý bol uzavretý pred 26. februárom 2022, po tom, ako určia, že:

a)

je nevyhnutne potrebné zabezpečiť splatenie lízingu právnickej osobe, subjektu alebo orgánu založenému alebo zriadenému podľa práva členského štátu, na ktorých sa nevzťahuje žiadne z reštriktívnych opatrení uvedených v tomto nariadení, a

b)

ruskému partnerovi nebudú sprístupnené žiadne hospodárske zdroje s výnimkou prevodu vlastníctva lietadla po úplnom uhradení finančného lízingu.

7.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto článku do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

8.   Zákazom uvedeným v odseku 1 nie je dotknutý článok 2 ods. 4 písm. b) ani článok 2a ods. 4 písm. b).“

11.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3ea

1.   Zakazuje sa po 16. apríli 2022 poskytnúť vstup do prístavov na území Únie každému plavidlu registrovanému pod vlajkou Ruska.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje na plavidlá, ktoré zmenili svoju ruskú vlajku alebo registráciu na vlajku alebo registráciu akéhokoľvek iného štátu po 24. februári 2022.

3.   Na účely tohto článku plavidlo znamená:

a)

loď, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti príslušných medzinárodných dohovorov;

b)

jachtu s dĺžkou 15 metrov alebo viac, ktorá neprepravuje náklad a prepravuje najviac 12 cestujúcich, alebo

c)

rekreačné plavidlo alebo vodný skúter vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ (*5) .

4.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade plavidla, ktoré potrebuje pomoc, hľadá miesto útočiska, núdzový prístav z dôvodov námornej bezpečnosti alebo na záchranu života na mori.

5.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť vstup plavidla do prístavu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že tento vstup je potrebný na:

a)

nákup, dovoz alebo prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, titánu, hliníka, medi, niklu, paládia, železnej rudy, ako aj určitých chemických výrobkov a výrobkov zo železa uvedených v prílohe XXIV do Únie;

b)

nákup, dovoz alebo prepravu farmaceutických, medicínskych, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vrátane pšenice a hnojív, ktorých dovoz, nákup a preprava sú povolené podľa tohto nariadenia;

c)

humanitárne účely;

d)

prepravu jadrového paliva a iného tovaru, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie civilných jadrových kapacít, alebo

e)

nákup, dovoz alebo prepravu do Únie uhlia a iných tuhých fosílnych palív uvedených v prílohe XXII do 10. augusta 2022.

6.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 5 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

(*5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 90).“"

12.

V článku 3h sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť presun alebo vývoz kultúrnych statkov, ktoré sú zapožičané v rámci formálnej kultúrnej spolupráce s Ruskom, do Ruska.

5.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 4 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

13.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 3i

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo presúvať do Únie tovar uvedený v prílohe XXI, ktorý pre Rusko generuje značné príjmy a umožňuje mu tak konanie, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, ak tento tovar má pôvod v Rusku alebo sa vyváža z Ruska.

2.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií, priamo alebo nepriamo, v súvislosti so zákazom uvedeným v odseku 1;

b)

priamo alebo nepriamo, v súvislosti so zákazom uvedeným v odseku 1, poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek nákup, dovoz alebo presun tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie do 10. júla 2022 zmlúv uzavretých pred 9. aprílom 2022 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

4.   Od 10. júla 2022 sa zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 nevzťahujú na dovoz, nákup alebo prepravu alebo na súvisiacu technickú alebo finančnú pomoc, ktoré sú potrebné na dovoz do Únie:

a)

837 570 metrických ton chloridu draselného, číselný znak KN 3104 20 medzi 10. júlom daného roka a 9. júlom nasledujúceho roka;

b)

spolu 1 577 807 metrických ton ostatných výrobkov uvedených v prílohe XXI pod číselnými znakmi KN 3105 20, 3105 60 a 3105 90 medzi 10. júlom daného roka a 9. júlom nasledujúceho roka.

5.   Kvóty na objem dovozu stanovené v odseku 4 spravuje Komisia a členské štáty v súlade so systémom správy colných kvót stanoveným v článkoch 49 až 54 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (*6).

Článok 3j

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo presúvať do Únie uhlie alebo iné tuhé fosílne palivá uvedené v prílohe XXII, ak tento tovar má pôvod v Rusku alebo sa vyváža z Ruska.

2.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií, priamo alebo nepriamo, v súvislosti so zákazom uvedeným v odseku 1;

b)

priamo alebo nepriamo, v súvislosti so zákazom uvedeným v odseku 1, poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek nákup, dovoz alebo presun tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie do 10. augusta 2022 zmlúv uzavretých pred 9. aprílom 2022 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

Článok 3k

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar uvedený v prílohe XXIII, ktorý by mohol prispieť k posilneniu ruských priemyselných kapacít, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

2.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz daného tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie do 10. júla 2022 zmlúv uzavretých pred 9. aprílom alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

4.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na tovar, ktorý je potrebný na úradné účely diplomatických alebo konzulárnych misií členských štátov alebo partnerských krajín v Rusku alebo medzinárodných organizácií požívajúcich výsady v súlade s medzinárodným právom, ani na osobné veci ich zamestnancov.

5.   Príslušné orgány členských štátov môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe XXIII alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológia alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú potrebné na humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckych potrieb a potravín, alebo na presun humanitárnych pracovníkov a súvisiacu pomoc, alebo na evakuácie.

Článok 3l

1.   Každému podniku cestnej dopravy usadenému v Rusku sa zakazuje prepravovať tovar po ceste na území Únie vrátane tranzitu.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na podniky cestnej dopravy prepravujúce:

a)

poštu ako univerzálnu službu;

b)

tovar prepravovaný v tranzite cez Úniu medzi Kaliningradskou oblasťou a Ruskom za predpokladu, že preprava takéhoto tovaru nie je podľa tohto nariadenia inak zakázaná.

3.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa do 16. apríla 2022 nevzťahuje na dopravu tovaru, ktorá sa začala pred 9. aprílom 2022, za predpokladu, že dané vozidlo podniku cestnej dopravy:

a)

sa 9. aprílom 2022 už nachádzalo na území Únie alebo

b)

potrebuje vykonať tranzit cez Úniu, aby sa mohlo vrátiť do Ruska.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť prepravu tovaru podnikom cestnej dopravy usadeným v Rusku, ak príslušné orgány rozhodli, že takáto doprava je potrebná na:

a)

nákup, dovoz alebo prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, ako aj titánu, hliníka, medi, niklu, paládia a železnej rudy do Únie;

b)

nákup, dovoz alebo prepravu farmaceutických, medicínskych, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vrátane pšenice a hnojív, ktorých dovoz, nákup a preprava sú povolené podľa tohto nariadenia;

c)

humanitárne účely;

d)

fungovanie diplomatických a konzulárnych zastúpení Únie a členských štátov v Rusku vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií alebo medzinárodných organizácií v Rusku, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom, alebo

e)

presun alebo vývoz kultúrnych statkov, ktoré sú zapožičané v rámci formálnej kultúrnej spolupráce s Ruskom, do Ruska.

5.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 4 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

(*6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

14.

V článku 4 ods. 1 sa písmená c) a d) vypúšťajú.

15.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Zákazmi uvedenými v odseku 1 nie je dotknutá pomoc pri:

a)

dovoze, nákupe alebo preprave súvisiacej s: i) poskytovaním náhradných dielov a služieb potrebných na údržbu a bezpečnosť existujúcich spôsobilostí v rámci Únie; alebo ii) plnením zmlúv uzavretých pred 1. augustom 2014 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, alebo

b)

predaji, dodávke, presune alebo vývoze náhradných dielov a služieb potrebných na údržbu a bezpečnosť existujúcich spôsobilostí v rámci Únie.“

16.

V článku 5aa ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

transakcie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na priamy alebo nepriamy nákup, dovoz alebo prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, ako aj titánu, hliníka, medi, niklu, paládia a železnej rudy z Ruska alebo cez Rusko do Únie, krajiny, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska alebo na západný Balkán;“.

17.

V článku 5aa ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

transakcie na účely nákupu, dovozu alebo prepravy uhlia alebo iných tuhých fosílnych palív do Únie uvedených v prílohe XXII do 10. augusta 2022.“

18.

Článok 5b sa nahrádza takto:

„Článok 5b

1.   Zakazuje sa prijímať vklady od ruských štátnych príslušníkov alebo fyzických osôb, ktoré majú v Rusku pobyt, alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov usadených v Rusku, ak celková hodnota vkladov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu na jednu úverovú inštitúciu presahuje 100 000 EUR.

2.   Zakazuje sa poskytovať peňaženku, účet alebo držiteľskú správu pre kryptoaktíva ruským štátnym príslušníkom alebo fyzickým osobám, ktoré majú v Rusku pobyt, alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku, ak celková hodnota kryptoaktív fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu na jednu peňaženku, jeden účet alebo jedného prevádzkovateľa držiteľskej správy presahuje 10 000 EUR.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na štátnych príslušníkov členského štátu, krajiny, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo Švajčiarska, ani na fyzické osoby, ktoré majú povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt v členskom štáte, krajine, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo vo Švajčiarsku.

4.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na vklady, ktoré sú potrebné na účely nezakázaného cezhraničného obchodu s tovarom a službami medzi Úniou a Ruskom.“

19.

V článku 5c ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článku 5b ods. 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť prijatie takéhoto vkladu alebo poskytovanie peňaženky, účtu alebo držiteľskej správy za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že prijatie takéhoto vkladu alebo poskytovanie peňaženky, účtu alebo držiteľskej správy je:“.

20.

V článku 5d ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článku 5b ods. 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť prijatie takéhoto vkladu alebo poskytovanie peňaženky, účtu alebo držiteľskej správy za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že prijatie takéhoto vkladu alebo poskytovanie peňaženky, účtu alebo držiteľskej správy je:“.

21.

V článku 5f sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa predávať prevoditeľné cenné papiere denominované v akejkoľvek oficiálnej mene ktoréhokoľvek členského štátu vydané po 12. apríli 2022 alebo podielové listy podniku kolektívneho investovania s expozíciou voči takýmto cenným papierom akémukoľvek ruskému štátnemu príslušníkovi alebo fyzickej osobe, ktorá má v Rusku pobyt, alebo akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadeným v Rusku.“

22.

Článok 5i sa nahrádza takto:

„Článok 5i

1.   Zakazuje sa predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať bankovky denominované v akejkoľvek oficiálnej mene ktoréhokoľvek členského štátu do Ruska alebo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku vrátane vlády a Centrálnej banky Ruska alebo na použitie v Rusku.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na predaj, dodávku, prevod alebo vývoz bankoviek denominovaných v akejkoľvek oficiálnej mene ktoréhokoľvek členského štátu, ak je takýto predaj, dodávka, prevod alebo vývoz potrebný na:

a)

osobné použitie fyzických osôb cestujúcich do Ruska alebo členov ich najbližších rodín, ktorí s nimi cestujú, alebo

b)

oficiálne účely diplomatických misií, konzulárnych úradov alebo medzinárodných organizácií v Rusku, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom.“

23.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 5k

1.   Zakazuje sa zadávanie všetkých verejných zákaziek alebo koncesií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, ako aj článku 10 ods. 1, 3, ods. 6 písm. a) až e), ods. 8, 9 a 10, článkov 11, 12, 13 a 14 smernice 2014/23/EÚ, článkov 7 a 8, článku 10 písm. b) až f) a h) až j) smernice 2014/24/EÚ, článku 18, článku 21 písm. b) až e) a g) až i), článkov 29 a 30 smernice 2014/25/EÚ a článku 13 písm. a) až d), písm. f) až h) a písm. j) smernice 2009/81/ES, nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

a)

ruský štátny príslušník alebo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku;

b)

právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

c)

právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku,

vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť zadávanie a pokračovanie v plnení zákaziek určených na:

a)

prevádzku, údržbu, vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom, dodávku paliva a jeho opätovné spracovanie a zaistenie bezpečnosti civilných jadrových kapacít, a na pokračovanie projektovania, výstavby a uvádzania do prevádzky, ktoré sú potrebné na dokončenie civilných jadrových zariadení, ako aj na dodávku prekurzorového materiálu na výrobu rádioizotopov na lekárske účely a podobných lekárskych aplikácií, kritické technológie na monitorovanie environmentálneho žiarenia, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja;

b)

medzivládnu spoluprácu vo vesmírnych programoch;

c)

dodanie nevyhnutne potrebného tovaru alebo služieb, ktoré môžu dodať alebo ich môžu dodať v dostatočnom množstve len osoby uvedené v odseku 1;

d)

fungovanie diplomatických a konzulárnych zastúpení Únie a členských štátov v Rusku vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií alebo medzinárodných organizácií v Rusku, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom;

e)

nákup, dovoz alebo prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, ako aj titánu, hliníka, medi, niklu, paládia a železnej rudy z Ruska alebo cez Rusko do Únie, alebo

f)

nákup, dovoz alebo prepravu do Únie uhlia a iných tuhých fosílnych palív uvedených v prílohe XXII do 10. augusta 2022.

3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto článku do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

4.   Zákazy uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na plnenie do 10. októbra 2022 zmlúv uzavretých pred 9. aprílom 2022.

Článok 5l

1.   Zakazuje sa poskytovať priamu alebo nepriamu podporu vrátane financovania a finančnej pomoci alebo akýchkoľvek iných výhod v rámci akéhokoľvek programu Únie, Euratomu alebo vnútroštátneho programu členského štátu a zmlúv v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (*7) akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadenému v Rusku, ktoré sú z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na:

a)

humanitárne účely, núdzové situácie v oblasti verejného zdravia, naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo ako reakcia na prírodné katastrofy;

b)

rastlinolekárske a veterinárne programy;

c)

medzivládnu spoluprácu v oblasti vesmírnych programov a v rámci dohody o medzinárodnom termonukleárnom experimentálnom reaktore;

d)

prevádzku, údržbu, vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom, dodávku paliva a jeho opätovné spracovanie a zaistenie bezpečnosti civilných jadrových kapacít, ako aj na dodávku prekurzorového materiálu na výrobu rádioizotopov na lekárske účely a podobných lekárskych aplikácií, kritické technológie na monitorovanie environmentálneho žiarenia, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja;

e)

mobilitu jednotlivcov a medziľudské kontakty;

f)

programy spolupráce v oblasti klímy a životného prostredia s výnimkou podpory v kontexte výskumu a inovácií;

g)

fungovanie diplomatických a konzulárnych zastúpení Únie a členských štátov v Rusku vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií alebo medzinárodných organizácií v Rusku, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom.

Článok 5m

1.   Zakazuje sa zaregistrovať trust alebo akúkoľvek inú podobnú právnu štruktúru, poskytnúť im sídlo, obchodnú alebo administratívnu adresu, ako aj správcovské služby, ak ich zriaďovateľom alebo beneficientom sú:

a)

ruskí štátni príslušníci alebo fyzické osoby s pobytom v Rusku;

b)

právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku;

c)

právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú uvedené v písmenách a) alebo b),

d)

právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sú pod kontrolou fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmenách a), b) alebo c);

e)

fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmenách a), b), c) alebo d).

2.   Od 10. mája 2022 sa zakazuje konať ako správca, poverený akcionár, riaditeľ, tajomník alebo vykonávať podobnú funkciu pre trust alebo podobnú právnu štruktúru, ako sú uvedené v odseku 1, alebo zabezpečiť, aby tieto funkcie vykonávala iná osoba.

3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre ukončenie zmlúv do 10. mája 2022, ktoré sú v rozpore s týmto článkom a ktoré boli uzavreté pred 9. aprílom 2022 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

4.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak zriaďovateľom alebo beneficientom je štátny príslušník členského štátu alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na dočasný alebo trvalý pobyt v niektorom členskom štáte.

5.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť služby uvedené v uvedených odsekoch za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že je to potrebné na:

a)

humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckych potrieb a potravín, alebo na presun humanitárnych pracovníkov a súvisiacu pomoc, alebo na evakuácie, alebo

b)

činnosti občianskej spoločnosti, ktoré priamo podporujú demokraciu, ľudské práva alebo právny štát v Rusku.

(*7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).“"

24.

V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

zistených prípadov porušenia a obchádzania zákazov stanovených v tomto nariadení, a to aj v štádiu pokusu, prostredníctvom kryptoaktív.“

25.

V článku 11 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené mimo Únie, v ktorých priamo alebo nepriamo vlastnia viac ako 50 % vlastníckych práv;“.

26.

Príloha VII sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

27.

Príloha VIII sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

28.

Príloha X sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

29.

Príloha XVII sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

30.

Príloha XVIII sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

31.

Prílohy XX, XXI, XXII, XXIII a XXIV sa dopĺňajú v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 111, 8.4.2022.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).


PRÍLOHA I

V prílohe VII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa dopĺňa táto kategória:

„Kategória VIII – Rôzne položky

X.A.VIII.001

Zariadenia na ťažbu ropy alebo prieskum ropy:

a)

integrované meracie zariadenie pre vŕtaciu hlavu vrátane inerciálnych navádzacích systémov na meranie počas vŕtacích prác (MWD);

b)

systémy na monitorovanie plynov a ich detektory navrhnuté na stálu prevádzku a odhaľovanie sírovodíka;

c)

zariadenia na seizmologické merania vrátane reflexnej seizmiky a seizmických vibrátorov;

d)

echoloty pracujúce na základe odrazu sedimentu.

X.A.VIII.002

Zariadenia, „elektronické zostavy“ a komponenty osobitne navrhnuté pre kvantové počítače, kvantovú elektroniku, kvantové snímače, kvantové spracovateľské jednotky, qubitové obvody, qubitové radarové zariadenia alebo kvantové radarové systémy vrátane Pockelsových článkov.

Poznámka 1:

Kvantové počítače vykonávajú výpočty, ktoré využívajú spoločné vlastnosti kvantových stavov, ako je superpozícia, interferencia a kvantové previazanie.

Poznámka 2:

Jednotky, obvody a zariadenia zahŕňajú okrem iného supravodivé obvody, kvantové žíhanie, iónovú pascu, fotónovú interakciu, kremík/spin, studené atómy.

X.A.VIII.003

Mikroskopy, súvisiace zariadenia a detektory:

a)

skenovacie elektrónové mikroskopy (SEM);

b)

skenovacie Augerove mikroskopy;

c)

transmisné elektrónové mikroskopy (TEM);

d)

mikroskopy atomárnych síl (AFM);

e)

skenovacie elektrónové mikroskopy (SEM);

f)

zariadenie a detektory osobitne navrhnuté na použitie s mikroskopmi uvedenými v X.A.VIII.003.a) až X.A.VIII.003.e) využívajúce ktorúkoľvek z týchto techník na analýzu materiálu:

1.

röntgenová fotospektroskopia (XPS);

2.

energo-disperzná röntgenová spektroskopia (EDX, EDS); alebo

3.

elektrónová spektroskopia na chemickú analýzu (ESCA).

X.A.VIII.004

Zberačské zariadenia kovových rúd na hlbokomorskom dne.

X.A.VIII.005

Výrobné zariadenia a obrábacie stroje:

a)

Aditívne výrobné zariadenia na „výrobu“ kovových častí;

Poznámka:

X.A.VIII.005.a) sa vzťahuje len na tieto systémy:

1.

systémy s práškovým lôžkom (powder-bed systems) využívajúce selektívne tavenie laserom (selective laser melting, SLM), systémy laserového spekania kovov (laser cusing), priame kovové laserové slinovanie (direct metal laser sintering, DMLS) alebo tavenie elektrónovým lúčom (electron beam melting, EBM), alebo

2.

systémy s dávkovaním prášku (powder-fed systems) využívajúce naváranie laserovým lúčom, priame pokovovanie energiou (direct energy deposition) alebo pokovovanie laserom (laser metal deposition).

b)

aditívne výrobné zariadenia na „energetické materiály“ vrátane zariadení používajúcich ultrazvukové vytláčanie (ultrasonic extrusion);

c)

aditívne výrobné zariadenia na fotopolymerizáciu (VAT photopolymerization, VVP) využívajúce stereo litografiu (stereo lithography, SLA) alebo digitálne svetelné spracovanie (digital light processing, DLP).

X.A.VIII.006

Zariadenia na „výrobu“ tlačenej elektroniky pre organické svetelné emisné diódy (OLED), organické tranzistory riadené poľom (OFET) alebo organické fotovoltické články (OPVC).

X.A.VIII.007

Zariadenia na „výrobu“ mikroelektromechanických systémov (MEMS) používajúce mechanické vlastnosti kremíka vrátane snímačov vo formáte čipu, ako sú tlakové membrány, ohýbané nosníky (bending beams) alebo zariadenia na mimoriadne precízne nastavenie (micro adjustment devices).

X.A.VIII.008

Zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu e-palív (elektropalív a syntetických palív) alebo solárnych článkov s mimoriadne vysokou účinnosťou (účinnosť > 30 %).

X.A.VIII.009

Zariadenia na prácu v ultra-vysokom vákuu (equipment for ultra-high-vacuum, UHV):

a)

čerpadlá pracujúce v ultra-vysokom vákuu (UHV) [sublimačné, turbomolekulárne, difúzne, kryogénne, iónovo-sorpčné (ion getter)];

b)

tlakomery pracujúce v ultra-vysokom vákuu (UHV).

Poznámka:

UHV znamená 100 nanopascalov (nPa) alebo menej.

X.A.VIII.010

„Systémy kryogénneho chladenia“ navrhnuté na udržiavanie teplôt pod 1,1 K počas 48 hodín alebo viac, a súvisiace kryogénne chladiace zariadenia:

a)

pulzné trubice (Pulse Tubes);

b)

kryostaty;

c)

Dewarove nádoby;

d)

systém na manipuláciu s plynom (Gas Handling System, GHS);

e)

kompresory;

f)

riadiace jednotky.

Poznámka:

„Systémy kryogénneho chladenia“ zahŕňajú okrem iného chladiace systémy na riedenie, chladiace zariadenia na adiabatickú demagnetizáciu a laserové chladiace systémy.

X.A.VIII.011

„Odpuzdrovacie“ zariadenia pre polovodičové zariadenia.

Poznámka:

„Odpuzdrenie“ je odstránenie uzáveru, veka alebo zapuzdrovacieho materiálu zo zabaleného integrovaného obvodu mechanickými, tepelnými alebo chemickými prostriedkami.

X.A.VIII.012

Fotodetektory s vysokou kvantovou účinnosťou (QE) s QE viac ako 80 % v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 400 nm, ale nepresahujúcej 1 600 nm.

X.AVIII.013

Číslicovo riadené obrábacie stroje s jednou alebo viacerými lineárnymi osami s dĺžkou pohybu viac ako 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Kovové prášky a prášky kovových zliatin použiteľné pre ktorýkoľvek zo systémov uvedených v X.A.VIII.005.a).

X.C.VIII.002

Pokročilé materiály:

a)

materiály na maskovanie (cloaking) alebo adaptabilnú kamufláž (adaptive camouflage);

b)

metamateriály, napr. s negatívnym indexom lomu;

c)

nepoužíva sa;

d)

vysokoentropické zliatiny (HEA);

e)

Heuslerove zlúčeniny;

f)

Kitaevove materiály vrátane Kitaevových spinových kvapalín.

X.C.VIII.003

Konjugované polyméry (vodivé, polovodivé, elektroluminiscenčné) na tlačenú alebo organickú elektroniku.

X.C.VIII.004

Energetické materiály a ich zmesi:

a)

pikrát amónny (CAS 131-74-8);

b)

čierny pušný prach;

c)

hexanitrodifenylamín (CAS 131-73-7);

d)

difluóramín (CAS 10405-27-3);

e)

nitrátový škrob (CAS 9056-38-6);

f)

nepoužíva sa;

g)

tetranitronaftalén;

h)

trinitroanizol;

i)

trinitronaftalén;

j)

trinitroxylén;

k)

N-pyrolidinón; 1-metyl-2-pyrolidinón (CAS 872-50-4);

l)

dioktylmaleát (CAS 142-16-5);

m)

etylhexylakrylát (CAS 103-11-7);

n)

trietylhliník (TEA) (CAS 97-93-8), trimetylhliník (TMA) (CAS 75-24-1) a iné pyroforické alkyly kovov a aryly lítia, sodíka a horčíka, zinku alebo bóru;

o)

nitrocelulóza (CAS 9004-70-0);

p)

nitroglycerín (alebo glyceroltrinitrát, trinitroglycerín) (NG) (CAS 55-63-0);

q)

2,4,6-trinitrotoluén (TNT) (CAS 118-96-7);

r)

etyléndiamíndinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s)

pentaerytritoltetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t)

azid olova (CAS 13424-46-9), normálny styfnát olova (CAS 15245-44-0) a zásaditý styfnát olova (CAS 12403-82-6), výbušné pušné prachy alebo zlúčeniny pušných prachov obsahujúce azidy alebo azidové komplexy;

u)

nepoužíva sa;

v)

nepoužíva sa;

w)

dietyldifenyl močovina (CAS 85-98-3); dimetyldifenyl močovina (CAS 611-92-7); metyletyldifenyl močovina;

x)

N,N-difenylmočovina (nesymetrická difenylmočovina) (CAS 603-54-3);

y)

metyl-N,N-difenylmočovina (metyl nesymetrická difenylmočovina) (CAS 13114-72-2);

z)

etyl-N,N-difenylmočovina (etyl nesymetrická difenylmočovina) (CAS 64544-71-4);

aa)

nepoužíva sa;

bb)

4-nitrodifenylamín (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc)

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd)

nepoužíva sa;

X.D.VIII.001

Softvér osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadenia uvedeného v X.A.VIII.005 až X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

Softvér osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadenia, „elektronických zostáv“ alebo komponentov uvedených v X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

Softvér pre digitálne dvojčatá výrobkov aditívnej výroby alebo na stanovenie spoľahlivosti výrobkov aditívnej výroby.

X.E.VIII.001

Technológia na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadenia uvedeného v X.A.VIII.001 až X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

Technológia na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ materiálov uvedených v X.C.VIII.002 alebo X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

Technológia na digitálne dvojčatá výrobkov aditívnej výroby, na stanovenie spoľahlivosti výrobkov aditívnej výroby alebo softvér uvedený v X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

Technológia na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ softvéru uvedeného v X.D.VIII.001 až X.D.VIII.002.“

PRÍLOHA II

V prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa dopĺňa táto partnerská krajina:

 

„JAPONSKO“.


PRÍLOHA III

Príloha X k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA X

Zoznam tovaru a technológií podľa článku 3b ods. 1

 

KN

Výrobok

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Alkylačné a izomerizačné jednotky

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Jednotky na výrobu aromatických uhľovodíkov

ex

8419 40 00

Atmosférické vákuové jednotky na destiláciu ropy (CDU)

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Jednotky na katalytické reformovanie/krakovanie

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Koksárenské zariadenia s oneskorením

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Flexikoksárenské jednotky

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Hydrokrakovacie reaktory

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Hydrokrakovacie reaktorové nádoby

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Technológie na výrobu vodíka

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 alebo 8419 89 10

Technológie spätného získavania a čistenia vodíka

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Hydrorafinačné technológie/jednotky

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Nafta-izomerizačné jednotky

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Polymerizačné jednotky

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 alebo 8419 60 00

Technológie spracovania rafinérskeho vykurovacieho plynu a zachytávania síry (vrátane jednotiek na amínovú vypierku, jednotiek na zachytávanie síry, jednotiek na spracovanie koncového plynu)

ex

8479 89 97

Jednotky odasfaltovania rozpúšťadlami

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Jednotky na výrobu síry

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Jednotky na alkyláciu a regeneráciu kyseliny sírovej

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Termokrakovacie jednotky

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

[Toluén a ťažké aromatické uhľovodíky] Transalkylačné jednotky

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Zariadenia na ľahké krakovanie

ex

8419 89 98 alebo 8419 89 10

Jednotky na hydrokrakovanie vákuového plynového oleja

ex

8418 69 00

Spracovateľské jednotky na chladenie plynu v rámci výroby LNG

ex

8419 40 00

Spracovateľské jednotky na separáciu a frakcionáciu uhľovodíkov v rámci výroby LNG

ex

8419 60 00

Spracovateľské jednotky na skvapalňovanie zemného plynu

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Chladiace boxy v rámci výroby LNG

ex

8419 50 20 alebo 8419 50 80

Kryogénne výmenníky v rámci výroby LNG

ex

8414 10 81

Kryogénne čerpadlá v rámci výroby LNG


PRÍLOHA IV

Príloha XVII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA XVII

ZOZNAM VÝROBKOV ZO ŽELEZA A Z OCELE PODĽA ČLÁNKU 3g

Číselné znaky KN/kódy TARIC

Názov tovaru

7208 10 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 25 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 26 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 27 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 36 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 37 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 38 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 39 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 40 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 52 99

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 53 90

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 54 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7211 14 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7211 19 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7212 60 00

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7225 19 10

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7225 30 10

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7225 30 30

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7225 30 90

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7225 40 15

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7225 40 90

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7226 19 10

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7226 91 20

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7226 91 91

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7226 91 99

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7209 15 00

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 16 90

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 17 90

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 18 91

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 25 00

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 26 90

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 27 90

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 28 90

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 90 20

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 90 80

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7211 23 20

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7211 23 30

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7211 23 80

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7211 29 00

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7211 90 20

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7211 90 80

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7225 50 20

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7225 50 80

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7226 20 00

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7226 92 00

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 16 10

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7209 17 10

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7209 18 10

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7209 26 10

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7209 27 10

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7209 28 10

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7225 19 90

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7226 19 80

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7210410020

Pokovované plechy

7210410030

Pokovované plechy

7210490020

Pokovované plechy

7210490030

Pokovované plechy

7210610020

Pokovované plechy

7210610030

Pokovované plechy

7210690020

Pokovované plechy

7210690030

Pokovované plechy

7212300020

Pokovované plechy

7212300030

Pokovované plechy

7212506120

Pokovované plechy

7212506130

Pokovované plechy

7212506920

Pokovované plechy

7212506930

Pokovované plechy

7225920020

Pokovované plechy

7225920030

Pokovované plechy

7225990011

Pokovované plechy

7225990022

Pokovované plechy

7225990023

Pokovované plechy

7225990041

Pokovované plechy

7225990045

Pokovované plechy

7225990091

Pokovované plechy

7225990092

Pokovované plechy

7225990093

Pokovované plechy

7226993010

Pokovované plechy

7226993030

Pokovované plechy

7226997011

Pokovované plechy

7226997013

Pokovované plechy

7226997091

Pokovované plechy

7226997093

Pokovované plechy

7226997094

Pokovované plechy

7210 20 00

Pokovované plechy

7210 30 00

Pokovované plechy

7210 90 80

Pokovované plechy

7212 20 00

Pokovované plechy

7212 50 20

Pokovované plechy

7212 50 30

Pokovované plechy

7212 50 40

Pokovované plechy

7212 50 90

Pokovované plechy

7225 91 00

Pokovované plechy

7226 99 10

Pokovované plechy

7210410080

Pokovované plechy

7210490080

Pokovované plechy

7210610080

Pokovované plechy

7210690080

Pokovované plechy

7212300080

Pokovované plechy

7212506180

Pokovované plechy

7212506980

Pokovované plechy

7225920080

Pokovované plechy

7225990025

Pokovované plechy

7225990095

Pokovované plechy

7226993090

Pokovované plechy

7226997019

Pokovované plechy

7226997096

Pokovované plechy

7210 70 80

Plechy s organickým povlakom

7212 40 80

Plechy s organickým povlakom

7209 18 99

Výrobky z pocínovanej ocele

7210 11 00

Výrobky z pocínovanej ocele

7210 12 20

Výrobky z pocínovanej ocele

7210 12 80

Výrobky z pocínovanej ocele

7210 50 00

Výrobky z pocínovanej ocele

7210 70 10

Výrobky z pocínovanej ocele

7210 90 40

Výrobky z pocínovanej ocele

7212 10 10

Výrobky z pocínovanej ocele

7212 10 90

Výrobky z pocínovanej ocele

7212 40 20

Výrobky z pocínovanej ocele

7208 51 20

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7208 51 91

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7208 51 98

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7208 52 91

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7208 90 20

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7208 90 80

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7210 90 30

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7225 40 12

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7225 40 40

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7225 40 60

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7219 11 00

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 12 10

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 12 90

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 13 10

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 13 90

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 14 10

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 14 90

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 22 10

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 22 90

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 23 00

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 24 00

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7220 11 00

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7220 12 00

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 31 00

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 32 10

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 32 90

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 33 10

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 33 90

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 34 10

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 34 90

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 35 10

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 35 90

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 90 20

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 90 80

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7220 20 21

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7220 20 29

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7220 20 41

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7220 20 49

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7220 20 81

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7220 20 89

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7220 90 20

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7220 90 80

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 21 10

Dosky kvart z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 21 90

Dosky kvart z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7214 30 00

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 91 10

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 91 90

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 99 31

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 99 39

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 99 50

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 99 71

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 99 79

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 99 95

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7215 90 00

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 10 00

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 21 00

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 22 00

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 40 10

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 40 90

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 50 10

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 50 91

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 50 99

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7216 99 00

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 10 20

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 20 10

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 20 91

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 30 20

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 30 41

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 30 49

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 30 61

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 30 69

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 30 70

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 30 89

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 60 20

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 60 80

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 70 10

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 70 90

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7228 80 00

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 20 00

Roxorové tyče

7214 99 10

Roxorové tyče

7222 11 11

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 11 19

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 11 81

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 11 89

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 19 10

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 19 90

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 20 11

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 20 19

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 20 21

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 20 29

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 20 31

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 20 39

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 20 81

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 20 89

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 30 51

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 30 91

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 30 97

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 40 10

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 40 50

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 40 90

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7221 00 10

Valcovaný drôt z nehrdzavejúcej ocele

7221 00 90

Valcovaný drôt z nehrdzavejúcej ocele

7213 10 00

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 20 00

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 91 10

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 91 20

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 91 41

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 91 49

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 91 70

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 91 90

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 99 10

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 99 90

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7227 10 00

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7227 20 00

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7227 90 10

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7227 90 50

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7227 90 95

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7216 31 10

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 31 90

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 32 11

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 32 19

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 32 91

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 32 99

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 33 10

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 33 90

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7301 10 00

Štetovnice

7302 10 22

Železničný materiál

7302 10 28

Železničný materiál

7302 10 40

Železničný materiál

7302 10 50

Železničný materiál

7302 40 00

Železničný materiál

7306 30 41

Iné rúry, rúrky

7306 30 49

Iné rúry, rúrky

7306 30 72

Iné rúry, rúrky

7306 30 77

Iné rúry, rúrky

7306 61 10

Duté profily

7306 61 92

Duté profily

7306 61 99

Duté profily

7304 11 00

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 22 00

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 24 00

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 41 00

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 49 83

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 49 85

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 49 89

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 19 10

Ostatné bezšvové rúry

7304 19 30

Ostatné bezšvové rúry

7304 19 90

Ostatné bezšvové rúry

7304 23 00

Ostatné bezšvové rúry

7304 29 10

Ostatné bezšvové rúry

7304 29 30

Ostatné bezšvové rúry

7304 29 90

Ostatné bezšvové rúry

7304 31 20

Ostatné bezšvové rúry

7304 31 80

Ostatné bezšvové rúry

7304 39 30

Ostatné bezšvové rúry

7304 39 50

Ostatné bezšvové rúry

7304 39 82

Ostatné bezšvové rúry

7304 39 83

Ostatné bezšvové rúry

7304 39 88

Ostatné bezšvové rúry

7304 51 81

Ostatné bezšvové rúry

7304 51 89

Ostatné bezšvové rúry

7304 59 82

Ostatné bezšvové rúry

7304 59 83

Ostatné bezšvové rúry

7304 59 89

Ostatné bezšvové rúry

7304 90 00

Ostatné bezšvové rúry

7305 11 00

Veľké zvárané rúry

7305 12 00

Veľké zvárané rúry

7305 19 00

Veľké zvárané rúry

7305 20 00

Veľké zvárané rúry

7305 31 00

Veľké zvárané rúry

7305 39 00

Veľké zvárané rúry

7305 90 00

Veľké zvárané rúry

7306 11 00

Ostatné zvárané rúrky

7306 19 00

Ostatné zvárané rúrky

7306 21 00

Ostatné zvárané rúrky

7306 29 00

Ostatné zvárané rúrky

7306 30 12

Ostatné zvárané rúrky

7306 30 18

Ostatné zvárané rúrky

7306 30 80

Ostatné zvárané rúrky

7306 40 20

Ostatné zvárané rúrky

7306 40 80

Ostatné zvárané rúrky

7306 50 21

Ostatné zvárané rúrky

7306 50 29

Ostatné zvárané rúrky

7306 50 80

Ostatné zvárané rúrky

7306 69 10

Ostatné zvárané rúrky

7306 69 90

Ostatné zvárané rúrky

7306 90 00

Ostatné zvárané rúrky

7215 10 00

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7215 50 11

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7215 50 19

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7215 50 80

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7228 10 90

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7228 20 99

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7228 50 20

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7228 50 40

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7228 50 61

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7228 50 69

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7228 50 80

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7217 10 10

Drôt z nelegovanej ocele

7217 10 31

Drôt z nelegovanej ocele

7217 10 39

Drôt z nelegovanej ocele

7217 10 50

Drôt z nelegovanej ocele

7217 10 90

Drôt z nelegovanej ocele

7217 20 10

Drôt z nelegovanej ocele

7217 20 30

Drôt z nelegovanej ocele

7217 20 50

Drôt z nelegovanej ocele

7217 20 90

Drôt z nelegovanej ocele

7217 30 41

Drôt z nelegovanej ocele

7217 30 49

Drôt z nelegovanej ocele

7217 30 50

Drôt z nelegovanej ocele

7217 30 90

Drôt z nelegovanej ocele

7217 90 20

Drôt z nelegovanej ocele

7217 90 50

Drôt z nelegovanej ocele

7217 90 90

Drôt z nelegovanej ocele


PRÍLOHA V

Príloha XVIII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa mení takto:

1.

Oddiel 10 sa mení takto:

„10.

Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perál, klenoty, výrobky zo zlata a striebra

ex

7101 00 00

Perly, prírodné alebo umelo pestované, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované ani nezasadené; perly, prírodné alebo umelo pestované, dočasne navlečené na niť na uľahčenie prepravy

ex

7102 00 00

Diamanty, tiež opracované, ale nemontované ani nezasadené, okrem diamantov na priemyselné použitie

ex

7103 00 00

Drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované ani nezasadené; netriedené drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, dočasne navlečené na niť na uľahčenie prepravy

ex

7104 91 00

Diamanty, okrem diamantov na priemyselné použitie

ex

7105 00 00

Drvina a prach z prírodných alebo syntetických drahokamov alebo polodrahokamov, okrem drviny a prachu na priemyselné použitie

ex

7106 00 00

Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), neopracované (surové) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

ex

7107 00 00

Základné kovy plátované striebrom, ale nespracované viac ako na polotovar

ex

7108 00 00

Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), neopracované (surové) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

ex

7109 00 00

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar

ex

7110 11 00

Platina, neopracovaná (surová) alebo vo forme prachu

ex

7110 19 00

Platina, iná ako neopracovaná (surová) alebo vo forme prachu

ex

7110 21 00

Paládium, neopracované (surové) alebo vo forme prachu

ex

7110 29 00

Paládium, iné ako neopracované (surové) alebo vo forme prachu

ex

7110 31 00

Ródium, neopracované (surové) alebo vo forme prachu

ex

7110 39 00

Ródium, iné ako neopracované (surové) alebo vo forme prachu

ex

7110 41 00

Irídium, osmium a ruténium, neopracované (surové) alebo vo forme prachu

ex

7110 49 00

Irídium, osmium a ruténium, iné ako neopracované (surové) alebo vo forme prachu

ex

7111 00 00

Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar

ex

7113 00 00

Klenotnícke výrobky a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

ex

7114 00 00

Zlatnícky a striebornícky tovar a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

ex

7115 00 00

Ostatné výrobky z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

ex

7116 00 00

Výrobky z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, syntetických alebo rekonštituovaných)“

2.

Dopĺňa sa tento oddiel:

„23.

Optické výrobky a vybavenie

ex

9004 90 90

Vybavenie na nočné videnie alebo vybavenie na termovíziu

 

9005 10 00

Binokulárne ďalekohľady

ex

9005 80 00

Monokuláre s lomeným okulárom

ex

9013 10 90

Teleskopické zameriavače

ex

9013 10 90

Optické mieridlá

ex

9013 10 90

Mieridlá s termovíziou

ex

9013 80 90

Zameriavače s červeným bodom

 

9015 10 00

Ďiaľkomery“


PRÍLOHA VI

Dopĺňajú sa tieto prílohy:

„PRÍLOHA XX

ZOZNAM LETECKÉHO PALIVA A PALIVOVÝCH ADITÍV PODĽA ČLÁNKU 3c

Číselný znak KN/kód TARIC

Názov tovaru

 

Letecké palivo (iné ako kerozín)

2710 12 70

Letecký petrolej benzínového typu (ľahké oleje)

2710 19 29

Iné ako kerozín (stredné oleje)

2710 19 21

Letecký petrolej kerozínového typu (stredné oleje)

2710 20 90

Letecký petrolej kerozínového typu zmiešaný s bionaftou  (1)

 

Oxidačné inhibítory

Oxidačné inhibítory používané v aditívach do mazacích olejov:

3811 21 00

oxidačné inhibítory obsahujúce ropné oleje

3811 29 00

ostatné oxidačné inhibítory

3811 90 00

Oxidačné inhibítory používané do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje

 

Antistatické aditíva

Antistatické aditíva do mazacích olejov:

3811 21 00

obsahujúce ropné oleje

3811 29 00

ostatné

3811 90 00

Antistatické aditíva do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje

 

Inhibítory korózie

Inhibítory korózie do mazacích olejov:

3811 21 00

obsahujúce ropné oleje

3811 29 00

ostatné

3811 90 00

Inhibítory korózie do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje

 

Inhibítory námrazy palivového systému (protinámrazové aditíva)

Inhibítory námrazy palivového systému do mazacích olejov:

3811 21 00

obsahujúce ropné oleje

3811 29 00

ostatné

3811 90 00

Inhibítory námrazy palivového systému do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje

 

Deaktivátory kovov

Deaktivátory kovov do mazacích olejov:

3811 21 00

obsahujúce ropné oleje

3811 29 00

ostatné

3811 90 00

Deaktivátory kovov do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje

 

Biocídne aditíva

Biocídne aditíva do mazacích olejov:

3811 21 00

obsahujúce ropné oleje

3811 29 00

ostatné

3811 90 00

Biocídne aditíva do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje

 

Aditíva na zlepšenie termostability

Aditíva na zlepšenie termostability do mazacích olejov:

3811 21 00

obsahujúce ropné oleje

3811 29 00

ostatné

3811 90 00

Aditíva na zlepšenie termostability do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje

PRÍLOHA XXI

ZOZNAM TOVARU A TECHNOLÓGIÍ PODĽA ČLÁNKU 3i

Číselný znak KN

Názov tovaru

0306

Kôrovce, tiež s pancierom, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené kôrovce, tiež s pancierom, tiež varené pred údením alebo počas údenia; kôrovce, s pancierom, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

1604 31 00

Kaviár

1604 32 00

Náhradky kaviáru

2523

Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné cementy hydraulické, tiež farbené alebo vo forme slinkov

ex 2825

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli; ostatné anorganické zásady; ostatné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovov, okrem číselných znakov KN 2825 20 00 a 2825 30 00

ex 2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany, tiež chemicky definované, okrem číselného znaku KN 2835 26 00

ex 2901

Acyklické uhľovodíky, okrem číselného znaku KN 2901 10 00

2902

Cyklické uhľovodíky

ex 2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem číselného znaku KN 2905 11 00

2907

Fenoly; fenolalkoholy

2909

Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralkoholfenoly, alkoholperoxidy, éterperoxidy, acetálne a hemiacetálne peroxidy, ketoperoxidy (tiež chemicky definované), a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

3104 20

Chlorid draselný

3105 20

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojivé prvky dusík, fosfor a draslík

3105 60

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky fosfor a draslík

ex 3105 90 20

Ostatné hnojivá obsahujúce chlorid draselný

ex 3105 90 80

Ostatné hnojivá obsahujúce chlorid draselný

3902

Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov, v primárnych formách

4011

Nové pneumatiky, z kaučuku

44

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

4705

Drevná buničina získaná kombináciou mechanického a chemického rozvlákňovacieho procesu

4804

Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenka položky 4802 alebo 4803

6810

Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa, tiež vystužené

7005

Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7007

Bezpečnostné sklo, pozostávajúce z tvrdeného alebo vrstveného skla

7010

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné nádoby, zo skla, druhu používaného na prepravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváranie; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla

7019

Sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny) a výrobky z nich (napríklad priadza, pramene, tkaniny)

7106

Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), neopracované (surové) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7606

Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm

7801

Neopracované (surové) olovo

ex 8411

Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny s výnimkou častí a súčastí prúdových motorov alebo turbovrtuľových pohonov kódu KN 8411 91 00

8431

Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na stroje a zariadenia položiek 8425 až 8430

8901

Lode na osobnú dopravu, turistické lode, trajektové lode, nákladné lode, nákladné člny a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo nákladov

8904

Ťažné a tlačné lode

8905

Majákové plavidlá, požiarne lode, plávajúce bagre, plávajúce žeriavy a ostatné plavidlá, pri ktorých je plavba iba vedľajšou činnosťou okrem ich hlavnej funkcie; plávajúce doky; plávajúce alebo ponorné vrtné alebo ťažobné plošiny

9403

Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti

PRÍLOHA XXII

ZOZNAM VÝROBKOV Z UHLIA PODĽA ČLÁNKU 3j

Číselný znak KN

Názov tovaru

2701

Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia

2702

Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu

2703 00 00

Rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná

2704 00

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie

2705 00 00

Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, iné ako ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

2706 00 00

Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo rašeliny a ostatné minerálne dechty, tiež dehydratované alebo čiastočne destilované, vrátane rekonštituovaných dechtov

2707

Oleje a ostatné výrobky z destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné výrobky, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek

2708

Smola a smolný koks získaný z čiernouhoľného dechtu alebo z ostatných minerálnych dechtov

PRÍLOHA XXIII

ZOZNAM TOVARU A TECHNOLÓGIÍ PODĽA ČLÁNKU 3k

Číselný znak KN

Názov tovaru

0601 10

Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji

0601 20

Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky

0602 30

Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované

0602 40

Ruže, tiež vrúbľované

0602 90

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie – Ostatné

0604 20

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo kvetinových pupencov, a trávy, machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé, sušené, farbené, bielené, impregnované alebo inak upravené – Čerstvé

2508 40

Ostatné íly

2508 70

Šamotové alebo dinasové hlinky

2509 00

Krieda

2512 00

Kremičité fosílne múčky (napríklad kremelina, tripolit a diatomit) a podobné kremičité hlinky, tiež kalcinované, so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 1 alebo menej

2515 12

Len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

2515 20

Ecaussin a ostatné vápenaté kamene na výtvarné alebo stavebné účely; alabaster

2518 20

Dolomit kalcinovaný alebo sintrovaný

2519 10

Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit)

2520 10

Sadrovec; anhydrit

2521 00

Vápencové tavidlo; vápenec a ostatné vápenaté kamene druhu používaného na výrobu vápna alebo cementu

2522 10

Vápno nehasené

2522 30

Vápno hydraulické

2525 20

Sľudový prach

2526 20

Prírodný steatit, tiež nahrubo opracovaný alebo len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru; mastenec – Drvený alebo práškový

2530 20

Kieserit, epsomit (prírodné sírany horečnaté)

2707 30

Xylol (xylény)

2708 20

Smolný koks

2712 10

Vazelína

2712 90

Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené

2715 00

Bitúmenový tmel, spätné frakcie a ostatné bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly z minerálneho dechtu – Ostatné

2804 10

Vodík

2804 30

Dusík

2804 40

Kyslík

2804 61

Kremík – Obsahujúci najmenej 99,99 hmotnostného % kremíka

2804 80

Arzén

2806 10

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

2806 20

Kyselina chlórsírová (chlórsulfónová)

2811 29

Ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov – Ostatné

2813 10

Sírouhlík

2814 20

Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku

2815 12

Hydroxid sodný (žieravá sóda) – Vo vodnom roztoku (sodný lúh alebo kvapalná sóda)

2818 30

Hydroxid hlinitý

2819 90

Oxidy a hydroxidy chrómu – Ostatné

2820 10

Oxid manganičitý

2827 31

Ostatné chloridy – Horčíka

2827 35

Ostatné chloridy – Niklu

2828 90

Chlórnany; komerčný chlórnan vápenatý; chloritany; brómnany – Ostatné

2829 11

Chlorečnany – Sodné

2832 20

Siričitany (okrem sodných)

2833 24

Sírany niklu

2833 30

Kamence

2834 10

Dusitany

2836 30

Hydrogénuhličitan sodný (sodium bikarbonát)

2836 50

Uhličitan vápenatý

2839 90

Kremičitany (silikáty); komerčné kremičitany alkalických kovov – Ostatné

2840 30

Peroxoboritany (perboritany)

2841 50

Ostatné chrómany a dichrómany; peroxochrómany

2841 80

Volfrámany

2843 10

Drahé kovy v koloidnom stave

2843 21

Dusičnan strieborný

2843 29

Zlúčeniny striebra – Ostatné

2843 30

Zlúčeniny zlata

2847 00

Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou

2901 23

Butén (butylén) a jeho izoméry

2901 24

1,3-butadién a izoprén

2901 29

Acyklické uhľovodíky – Nenasýtené – Ostatné

2902 11

Cyklohexán

2902 30

Toluén

2902 41

o-xylén

2902 43

p-xylén

2902 44

Zmesi izomérov xylénu

2902 50

Styrén

2903 11

Chlórmetán (metylchlorid) a chlóretán (etylchlorid)

2903 12

Dichlórmetán (metylénchlorid)

2903 21

Vinylchlorid (chlóretylén)

2903 23

Tetrachlóretylén (perchlóretylén)

2903 29

Nenasýtené chlórderiváty acyklických uhľovodíkov – Ostatné

2903 76

Brómdifluórchlórmetán (Halón-1211), brómtrifluórmetán (Halón-1301) a dibrómtetrafluóretány (Halón-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán (HCH (ISO)), vrátane lindánu (ISO, INN)

2903 91

Chlórbenzén, o-dichlórbenzén a p-dichlórbenzén

2904 10

Deriváty obsahujúce len sulfo-skupiny, ich soli a etylestery

2904 20

Deriváty obsahujúce len nitro- alebo len nitrózo-skupiny

2904 31

Kyselina perfluóroktán-sulfónová

2905 13

1-butanol (n-butylalkohol)

2905 16

Oktanol (oktylalkohol) a jeho izoméry

2905 19

Nasýtené jednosýtne alkoholy – Ostatné

2905 41

2-etyl-2-(hydroxymetyl)-1,3-propándiol (trimetylolpropán)

2905 59

Ostatné viacsýtne alkoholy – Ostatné

2906 13

Steroly a inozitoly

2906 19

Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické – Ostatné

2907 11

Fenol (hydroxybenzén) a jeho soli

2907 13

Oktylfenol, nonylfenol a ich izoméry; ich soli

2907 19

Monofenoly – Ostatné

2907 22

Hydrochinón (chinol) a jeho soli

2909 11

Pentachlórfenol (ISO)

2909 20

Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické étery a ich halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2909 41

2,2′-oxydietanol (dietylénglykol, digol)

2909 43

Monobutylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu

2909 49

Éteralkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty – Ostatné

2910 10

Oxirán (etylénoxid)

2910 20

Metyloxirán (propylénoxid)

2911 00

Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2912 12

Etanal (acetaldehyd)

2912 49

Aldehydalkoholy, aldehydétery, aldehydfenoly a aldehydy s ďalšou kyslíkatou funkčnou skupinou – Ostatné

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Acetón

2914 61

Antrachinón

2915 13

Estery kyseliny mravčej

2915 90

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty – Ostatné

2916 12

Estery kyseliny akrylovej

2916 13

Kyselina metakrylová a jej soli

2916 14

Estery kyseliny metakrylovej

2916 15

Kyselina olejová, linolová alebo linolénová, ich soli a estery

2917 33

Dinonyl alebo didecylortoftaláty

2920 11

Paratión (ISO) a paratiónmetyl (ISO) (metylparatión)

2921 22

Hexametyléndiamín a jeho soli

2921 41

Anilín a jeho soli

2922 11

Monoetanolamín a jeho soli

2922 43

Kyselina antranilová a jej soli

2923 20

Lecitíny a ostatné fosfoaminolipidy

2930 40

Metionín

2933 54

Ostatné deriváty malonylmočoviny (kyseliny barbiturovej); ich soli

2933 71

6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám)

3201 90

Trieslovinové výťažky rastlinného pôvodu; taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

3202 10

Syntetické organické trieslovinové látky

3202 90

Syntetické organické trieslovinové látky anorganické trieslovinové látky; trieslovinové prípravky, tiež obsahujúce prírodné trieslovinové látky; enzymatické prípravky na predčinenie

3203 00

Farbivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, vrátane farbiacich výťažkov (okrem živočíšneho uhlia), tiež chemicky definované; prípravky na základe farbiva rastlinného alebo živočíšneho pôvodu druhu používaného na farbenie textílií alebo na výrobu farbiacich prípravkov (okrem prípravkov položky 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 ) – Ostatné

3204 90

Syntetické organické farbivá, tiež chemicky definované; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole na základe syntetických organických farbív; syntetické organické výrobky druhu používaného ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry, tiež chemicky definované

3205 00

Farebné laky (iné ako čínske alebo japonské jemné laky a náterové farby); prípravky na základe farebných lakov druhu používaného na farbenie textílií alebo na výrobu farbiacich prípravkov (okrem prípravkov položky 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 )

3206 41

Ultramarín a prípravky na jeho základe druhu používaného na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo výrobu farbiacich prípravkov (okrem prípravkov položky 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 )

3206 49

Anorganické alebo minerálne farbivá, i. n.; prípravky na základe anorganických alebo minerálnych farbív druhu používaného na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo výrobu farbiacich prípravkov, i. n. (okrem prípravkov položky 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 a anorganických výrobkov druhov používaných ako luminofóry) – Ostatné

3207 10

Pripravené pigmenty, pripravené kalivá a pripravené farby a podobné prípravky

3207 20

Engoby

3207 30

Tekuté listre a podobné prípravky

3207 40

Sklenené frity a ostatné sklo, vo forme prášku, granúl alebo šupiniek

3208 10

Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) na základe syntetických polymérov alebo chemicky modifikovaných prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí; roztoky definované poznámkou 4 k 32. kapitole – Na základe polyesterov

3208 20

Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) na základe syntetických polymérov alebo chemicky modifikovaných prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí; roztoky definované poznámkou 4 k 32. kapitole – Na základe akrylových alebo vinylových polymérov

3208 90

Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) na základe syntetických polymérov alebo chemicky modifikovaných prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí; roztoky definované poznámkou 4 k 32. kapitole

3209 10

Náterové farby a laky, vrátane emailov a jemných lakov, na základe akrylových alebo vinylových polymérov, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí

3209 90

Náterové farby a laky, vrátane emailov a jemných lakov, na základe syntetických alebo chemicky modifikovaných prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí (okrem tých, ktoré sú na základe akrylových alebo vinylových polymérov) – Ostatné

3210 00

Ostatné náterové farby a laky (vrátane emailov, jemných lakov a temperových farieb); pripravené vodné pigmenty druhu používaného na konečnú úpravu usne

3212 90

Pigmenty (vrátane kovových práškov a šupiniek) rozptýlené v nevodnom prostredí, v tekutej alebo pastovitej forme, druhu používaného na výrobu náterových farieb (vrátane emailov); razbové fólie; farby a ostatné farbivá vo formách alebo baleniach na predaj v malom – Ostatné

3214 10

Sklenársky tmel, štepársky tmel, živicové spojivo, tesniace zmesi a ostatné tmely; maliarske tmely

3214 90

Sklenársky tmel, štepársky tmel, živicové spojivo, tesniace zmesi a ostatné tmely; maliarske tmely; nežiaruvzdorné prípravky na povrchovú úpravu fasád, vnútorných stien, podláh, stropov alebo podobné prípravky – Ostatné

3215 11

Tlačiarenská farba – Čierna

3215 19

Tlačiarenská farba – Ostatná

3403 11

Mastiace prípravky (vrátane rezných olejov, prípravkov na uvoľňovanie skrutiek alebo matíc, prípravkov proti hrdzi alebo korózii a prípravkov na vytieranie foriem, na základe mazadiel) a prípravky druhu používaného na olejovanie alebo mazanie textilných materiálov, usne, kožušín alebo ostatných materiálov, ale okrem prípravkov obsahujúcich ako základné zložky 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov – Obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov – Prípravky na úpravu textilných materiálov, usne, kožušín alebo ostatných materiálov

3403 19

Mastiace prípravky (vrátane rezných olejov, prípravkov na uvoľňovanie skrutiek alebo matíc, prípravkov proti hrdzi alebo korózii a prípravkov na vytieranie foriem, na základe mazadiel) a prípravky druhu používaného na olejovanie alebo mazanie textilných materiálov, usne, kožušín alebo ostatných materiálov, ale okrem prípravkov obsahujúcich ako základné zložky 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov – Obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov – Ostatné

3403 91

Prípravky na úpravu textilných materiálov, usne, kožušín alebo ostatných materiálov

3403 99

Mastiace prípravky (vrátane rezných olejov, prípravkov na uvoľňovanie skrutiek alebo matíc, prípravkov proti hrdzi alebo korózii a prípravkov na vytieranie foriem, na základe mazadiel) a prípravky druhu používaného na olejovanie alebo mazanie textilných materiálov, usne, kožušín alebo ostatných materiálov, ale okrem prípravkov obsahujúcich ako základné zložky 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov – Ostatné

3505 10

Dextríny a ostatné modifikované škroby

3506 99

Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, balené na predaj v malom, s čistou hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg – Ostatné

3701 20

Filmy na okamžitú fotografiu

3701 91

Na farebnú fotografiu (polychrómnu)

3702 32

Ostatné filmy, s emulziou halogenidov striebra

3702 39

Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, z materiálu iného ako z papiera, lepenky alebo textílií; filmy na okamžitú fotografiu vo zvitkoch, scitlivené, neexponované – Ostatné

3702 43

Ostatné filmy, bez perforácie, so šírkou presahujúcou 105 mm – So šírkou presahujúcou 610 mm a s dĺžkou nepresahujúcou 200 m

3702 44

Ostatné filmy, bez perforácie, so šírkou presahujúcou 105 mm – So šírkou presahujúcou 105 mm, ale nepresahujúcou 610 mm

3702 55

Ostatné filmy na farebnú fotografiu (polychrómnu) – So šírkou presahujúcou 16 mm, ale nepresahujúcou 35 mm a s dĺžkou presahujúcou 30 m

3702 56

Ostatné filmy na farebnú fotografiu (polychrómnu) – So šírkou presahujúcou 35 mm

3702 97

Ostatné filmy na farebnú fotografiu (polychrómnu) – So šírkou nepresahujúcou 35 mm a s dĺžkou presahujúcou 30 m

3702 98

Fotografické filmy, scitlivené, vo zvitkoch, neexponované, perforované, na monochromatickú fotografiu, so šírkou > 35 mm (okrem filmov z papiera, lepenky a textílií; filmov na röntgenové lúče)

3703 20

Fotografický papier, lepenka a textílie, scitlivené, neexponované, na farebnú fotografiu „polychrómnu“ (okrem výrobkov vo zvitkoch so šírkou > 610 mm)

3703 90

Fotografický papier, lepenka a textílie, scitlivené, neexponované, na monochromatické fotografie (okrem výrobkov vo zvitkoch so šírkou > 610 mm)

3705 00

Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané (okrem výrobkov z papiera, lepenky alebo textílií, kinematografických filmov a tlačiarenských platní pripravených na použitie)

3706 10

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo len zvukový záznam, so šírkou >= 35 mm

3801 20

Koloidný alebo semikoloidný grafit

3806 20

Soli kolofónie, živicových kyselín alebo soli derivátov kolofónie alebo živicových kyselín (okrem solí aduktov kolofónie)

3807 00

Drevný decht; oleje z drevného dechtu; drevný kreozot; drevný lieh; rastlinná smola; pivovarská smola a podobné prípravky na základe kolofónie, živicových kyselín alebo rastlinnej smoly (okrem burgundskej smoly, žltej smoly, stearínovej smoly, smoly z mastných kyselín, mastnej smoly a glycerínovej smoly)

3809 10

Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenie alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky, ako apretúry a moridlá, druhu používaného v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, i. n., na základe škrobových látok

3809 91

Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenie alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky, napríklad apretúry a moridlá, druhu používaného v textilnom alebo podobnom priemysle, i. n. (okrem prípravkov na základe škrobových látok)

3809 92

Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenie alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky, napríklad apretúry a moridlá, druhu používaného v papierenskom alebo podobnom priemysle, i. n. (okrem prípravkov na základe škrobových látok)

3809 93

Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenie alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky, napríklad apretúry a moridlá, druhu používaného v kožiarskom alebo podobnom priemysle, i. n. (okrem prípravkov na základe škrobových látok)

3810 10

Prípravky na morenie kovových povrchov; prášky a pasty na spájkovanie alebo zváranie zložené z kovu a ostatných materiálov

3811 21

Pripravené aditíva do mazacích olejov obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

3811 29

Pripravené aditíva do mazacích olejov neobsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

3811 90

Oxidačné inhibítory, živicové inhibítory, prípravky na zlepšenie viskozity, antikorózne prípravky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov, vrátane benzínov, alebo do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje (okrem antidetonačných prípravkov a aditív do mazacích olejov)

3812 20

Zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, i. n.

3813 00

Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty (okrem plných alebo prázdnych hasiacich prístrojov, tiež prenosných, nezmiešaných, chemicky nedefinovaných výrobkov s vlastnosťami hasiacich prístrojov v iných formách)

3814 00

Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, i. n.; prípravky na odstraňovanie náterov alebo lakov (okrem odlakovača na nechty)

3815 11

Katalyzátory na nosiči s niklom alebo so zlúčeninami niklu ako aktívnou látkou, i. n.

3815 12

Katalyzátory na nosiči s drahým kovom alebo so zlúčeninami drahého kovu ako aktívnou látkou, i. n.

3815 19

Katalyzátory na nosiči, i. n. (okrem katalyzátorov s drahým kovom alebo so zlúčeninami drahého kovu, s niklom alebo so zlúčeninami niklu ako aktívnou látkou)

3815 90

Iniciátory reakcie, urýchľovače reakcie a katalytické prípravky, i. n. (okrem urýchľovačov vulkanizácie a katalyzátorov na nosiči)

3816 00 10

Dolomitové ubíjacie zmesi

3817 00

Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov vyrobené alkyláciou benzénu a naftalénu (okrem zmesí izomérov cyklických uhľovodíkov)

3819 00

Kvapaliny do hydraulických bŕzd a ostatné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov neobsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov, alebo obsahujúce < 70 hmotnostných % ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

3820 00

Prípravky proti zamŕzaniu a prípravky na odmrazovanie (okrem pripravených aditív do minerálnych olejov alebo ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje)

3823 13

Mastné kyseliny z tallového oleja, technické

3827 90

Zmesi obsahujúce halogénované deriváty metánu, etánu alebo propánu (okrem zmesí podpoložiek 3824 71 00 až 3824 78 00 )

3824 81

Zmesi a prípravky obsahujúce oxirán „etylénoxid“

3824 84

Zmesi a prípravky obsahujúce aldrín (iso), kamfechlór (iso) „toxafén“, chlórdan (iso), chlórdekón (iso), ddt (iso) „klofenotán“ (inn), 1,1,1-trichlór- 2,2-bis (p-chlórfenyl)etán), dieldrín (iso, inn), endosulfán (iso), endrín (iso), heptachlór (iso) alebo mirex (iso)

3824 99

Chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov, i. n.

3825 90

Zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, i. n. (okrem odpadu)

3826 00

Bionafta a jej zmesi, tiež obsahujúce < 70 hmotnostných % ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

3901 40

Etylén-alfa-olefínové kopolyméry, so špecifickou hmotnosťou < 0,94, v primárnych formách

3902 20

Polyizobylén, v primárnych formách

3902 30

Kopolyméry propylénu, v primárnych formách

3902 90

Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov, v primárnych formách (okrem polypropylénu, polyizobutylénu a kopolymérov propylénu)

3903 19

Polystyrén, v primárnych formách [okrem expandovateľného (rozpínavého)]

3903 90

Polyméry styrénu, v primárnych formách (okrem polystyrénu, styrén–akrylonitrilových kopolymérov „san“ a akrylonitril–butadién–styrénových kopolymérov „abs“)

3904 10

Polyvinylchlorid, v primárnych formách, nezmiešaný s ostatnými látkami

3904 50

Vinylidénchloridové polyméry, v primárnych formách

3905 12

Polyvinylacetát, vo vodnej disperzii

3905 19

Polyvinylacetát, v primárnych formách (okrem polyvinylacetátu vo vodnej disperzii)

3905 21

Kopolyméry vinylacetátu, vo vodnej disperzii

3905 29

Kopolyméry vinylacetátu, v primárnych formách (okrem kopolymérov vo vodnej disperzii)

3905 91

Kopolyméry vinylu, v primárnych formách (okrem vinylchlorid-vinylacetátových kopolymérov a ostatných vinylchloridových kopolymérov, a kopolymérov vinylacetátu)

3906 10

Polymetylmetakrylát, v primárnych formách

3906 90

Akrylové polyméry, v primárnych formách (okrem polymetylmetakrylátu)

3907 21

Polyétery, v primárnych formách (okrem polyacetálov a tovaru položky 3002 10)

3907 40

Polykarbonáty, v primárnych formách

3907 70

Poly(mliečna kyselina), v primárnych formách

3907 91

Nenasýtené polyalylové estery a ostatné polyestery, v primárnych formách (okrem polykarbonátov, alkydových živíc, polyetyléntereftalátu a kyseliny poly(mliečnej))

3908 10

Polyamidy-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 alebo -6,12, v primárnych formách

3908 90

Polyamidy, v primárnych formách (okrem polyamidov-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 a -6,12)

3909 20

Melamínové živice, v primárnych formách

3909 39

Amínové živice, v primárnych formách (okrem močovinových živíc, tiomočovinových živíc a melamínových živíc a mdi)

3909 40

Fenolové živice, v primárnych formách

3909 50

Polyuretány, v primárnych formách

3912 11

Nemäkčené acetáty celulózy, v primárnych formách

3912 90

Celulóza a jej chemické deriváty, i. n., v primárnych formách (okrem acetátov celulózy, nitrátov celulózy a éterov celulózy)

3915 20

Odpady, úlomky a odrezky, z polymérov styrénu

3917 10

Umelé črevá „črievka párkov a salám“ z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov

3917 23

Neohybné rúry, rúrky a hadice, z polymérov vinylchloridu

3917 31

Ohybné rúry, rúrky a hadice, z plastov, s tlakom prasknutia >= 27,6 MPa

3917 32

Ohybné rúry, rúrky a hadice, z plastov, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, bez príslušenstva

3917 33

Ohybné rúry, rúrky a hadice, z plastov, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, s príslušenstvom, tesneniami alebo spojkami

3920 20

Platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z neľahčených polymérov etylénu, nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi, bez podložky, nespracované alebo len povrchovo upravené alebo len rozrezané do štvorcových alebo pravouhlých tvarov (okrem samolepiacich výrobkov, a podlahových krytín a obkladov na steny a stropy položky 3918 )

3920 61

Platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z neľahčených polykarbonátov, nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi, bez podložky, nespracované alebo len povrchovo upravené alebo len rozrezané do štvorcových alebo pravouhlých tvarov (okrem druhov z polymetylmetakrylátu, samolepiacich výrobkov, a podlahových krytín a obkladov na steny a stropy položky 3918 )

3920 69

Platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z neľahčených polyesterov, nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi, nespracované alebo len povrchovo upravené, alebo len rozrezané do pravouhlých (vrátane štvorcových) tvarov (okrem polykarbonátov, polyetylénteraftalátu, samolepiacich výrobkov, a podlahových krytín a obkladov na steny a stropy položky 3918 )

3920 73

Platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z neľahčených acetátov celulózy, nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi, bez podložky, nespracované alebo len povrchovo upravené alebo len rozrezané do štvorcových alebo pravouhlých tvarov (okrem samolepiacich výrobkov, a podlahových krytín a obkladov na steny a stropy položky 3918 )

3920 91

Platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z neľahčeného polyvinylbutyralu, nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi, bez podložky, nespracované alebo len povrchovo upravené alebo len rozrezané do štvorcových alebo pravouhlých tvarov (okrem samolepiacich výrobkov, podlahových krytín a obkladov na steny a stropy položky 3918 )

3921 19

Platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z ľahčených plastov, nespracované alebo len povrchovo upravené alebo len rozrezané do štvorcových alebo pravouhlých tvarov (okrem plastov z polymérov styrénu, vinylchloridu, polyuretánov a regenerovanej celulózy, samolepiacich výrobkov, podlahových krytín a obkladov na steny a stropy položky 3918 a sterilných prostriedkov na zabránenie vzniku zrastov používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve podpoložky 3006 10 30 )

3922 90

Bidety, záchodové misy, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky, z plastov (okrem kúpacích vaní, spŕch, výleviek, umývadiel, záchodových sedadiel a krytov)

3925 20

Dvere, okná a ich rámy a prahy do dverí, z plastov

4002 11

Latex zo styrén-butadiénového kaučuku „sbr“; latex z karboxylovaného styrén-butadiénového kaučuku „xsbr“

4002 20

Butadiénový kaučuk „br“, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

4002 31

Izobutén-izoprénový kaučuk („iir“), v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

4002 39

Halogénovaný izobutén– izoprénový kaučuk „ciir“ alebo „biir“, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

4002 41

Chlóroprénový latex „chlórbutadiénový kaučuk, cr“

4002 51

Latex akrylonitril-butadiénového kaučuku „nbr“

4002 80

Zmesi prírodného kaučuku, balaty, gutaperče, guajalu, tropickej živice chicle alebo podobných druhov prírodnej gumy so syntetickým kaučukom alebo faktisom, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch

4002 91

Syntetický kaučuk a faktis získaný z olejov, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch [okrem styrén-butadiénového kaučuku „sbr“, karboxylovaného styrén-butadiénového kaučuku „xsbr“, butadiénového kaučuku „br“, izobutén-izoprénového (butylového) kaučuku „iir“, halogénovaného izobutén– izoprénového kaučuku „ciir alebo biir“, chlóroprénového kaučuku „cr“, akrylonitril-butadiénového kaučuku „nbr“, izoprénového kaučuku „ir“ a nekonjugovaného etylén-propylén-diénového kaučuku „edpm“]

4002 99

Syntetický kaučuk a faktis získaný z olejov, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch [okrem latexu, styrén-butadiénového kaučuku „sbr“, karboxylovaného styrén-butadiénového kaučuku „xsbr“, butadiénového kaučuku „br“, izobutén-izoprénového (butylového) kaučuku „iir“, halogénovaného izobutén– izoprénového kaučuku „ciir alebo biir“, chlóroprénového kaučuku „cr“, akrylonitril-butadiénového kaučuku „nbr“, izoprénového kaučuku „ir“ a nekonjugovaného etylén-propylén-diénového kaučuku „edpm“]

4005 10

Kaučuky, nevulkanizované, zmiešané so sadzami alebo oxidom kremičitým, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

4005 20

Zmiešané kaučuky, nevulkanizované, vo forme roztokov alebo disperzií (okrem kaučuku zmiešaného so sadzami alebo oxidom kremičitým, a zmesí prírodného kaučuku, balaty, gutaperče, guajalu, tropickej živice chicle a podobných prírodných gúm obsahujúcich syntetický kaučuk alebo faktis získaný z olejov)

4005 91

Zmiešané kaučuky, nevulkanizované, vo forme platní, listov alebo pásov (okrem kaučuku zmiešaného so sadzami alebo oxidom kremičitým, a zmesí prírodného kaučuku, balaty, gutaperče, guajalu, tropickej živice chicle a podobných prírodných gúm obsahujúcich syntetický kaučuk alebo faktis získaný z olejov)

4005 99

Zmiešané, nevulkanizované kaučuky v primárnych formách (okrem roztokov a disperzií, druhov obsahujúcich sadzby a oxid kremičitý, zmesí prírodného kaučuku, balaty, gutaperče, guajalu, tropickej živice chicle alebo podobných druhov prírodnej gumy so syntetickým kaučukom alebo faktisom, a druhov vo forme platní, listov alebo pásov)

4006 10

Pásy „camel-back“ alebo nevulkanizovaný kaučuk, používané na protektorovanie pneumatík

4008 21

Platne, listy a pásy, z neľahčeného kaučuku

4009 12

Rúry, rúrky a hadice, z plastov, z vulkanizovaného kaučuku (okrem tvrdeného kaučuku), nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, s príslušenstvom

4009 41

Rúry, rúrky a hadice, z plastov, z vulkanizovaného kaučuku (okrem tvrdeného kaučuku), spevnené alebo inak kombinované s inými materiálmi ako kovom alebo textilnými materiálmi, bez príslušenstva

4010 31

Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom „v-pásy“, z vulkanizovaného kaučuku, v-drážkované s vonkajším obvodom > 60 cm, ale <= 180 cm

4010 33

Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom „v-pásy“, z vulkanizovaného kaučuku, v-drážkované s vonkajším obvodom > 180 cm, ale <= 240 cm

4010 35

Nekonečné synchrónne pásy, z vulkanizovaného kaučuku, s vonkajším obvodom > 60 cm ale <= 150 cm

4010 36

Nekonečné synchrónne pásy, z vulkanizovaného kaučuku, s vonkajším obvodom > 150 cm ale <= 198 cm

4010 39

Hnacie pásy alebo remene, z vulkanizovaného kaučuku (okrem nekonečných hnacích pásov s lichobežníkovým prierezom „v-pásy“, v-drážkovaných, s vonkajším obvodom > 60 cm ale <= 240 cm a nekonečných synchrónnych pásov s vonkajším obvodom > 60 cm ale <= 198 cm)

4012 11

Protektorované pneumatiky, z kaučuku, druhu používaného na osobné motorové vozidlá (vrátane dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov)

4012 13

Protektorované pneumatiky, z kaučuku, druhu používaného na lietadlá

4012 19

Protektorované pneumatiky, z kaučuku (okrem pneumatík druhov používaných na osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily, pretekárske automobily, autobusy, nákladné automobily a lietadlá)

4012 20

Použité pneumatiky z kaučuku

4016 93

Ploché tesnenia, podložky a ostatné krúžky, z vulkanizovaného kaučuku (okrem tvrdeného kaučuku a výrobkov z ľahčeného kaučuku)

4407 19

Ihličnaté drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou > 6 mm (okrem borovice „pinus spp.“, jedle „abies spp.“ a smreka „picea spp.“)

4407 92

Drevo z buka „fagus spp.“, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou > 6 mm

4407 94

Drevo z čerešne alebo višne „prunus spp.“, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou > 6 mm

4407 97

Drevo z topoľa a osiky „populus spp.“, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou > 6 mm

4407 99

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou > 6 mm (okrem tropického dreva, ihličnatého dreva, duba „quercus spp.“, buka „fagus spp.“, javora „acer spp.“, čerešne alebo višne „prunus spp.“, jaseňa „fraxinus spp.“, brezy „betula spp.“, topoľa a osiky „populus spp.“)

4408 10

Listy na dyhy, vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva, listy na ihličnaté preglejky alebo na podobné vrstvené ihličnaté dosky a ostatné ihličnaté drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou <= 6 mm

4411 13

Stredne tvrdé vláknité dosky „MDF“ z dreva, s hrúbkou > 5 mm, ale <= 9 mm

4411 94

Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo ostatnými organickými spojivami, s hustotou <= 0,5 g/cm3 [okrem stredne tvrdých vláknitých dosiek „MDF“; drevotrieskových dosiek, tiež spájaných s jedným alebo viacerými listami drevovláknitých dosiek; laminovaného dreva s vrstvou preglejky; pórových (voštinových) dosiek, ktorých obe strany tvoria drevovláknité dosky; lepenky; identifikovateľných častí nábytku]

4412 31

Preglejky pozostávajúce výlučne z drevených listov s hrúbkou <= 6 mm, s aspoň jednou vonkajšou vrstvou z tropického dreva [okrem listov lisovaného dreva, pórovitých (voštinových) dosiek, inkrustovaných dosiek a listov z dreva identifikovateľných ako časti nábytku]

4412 34

Preglejky pozostávajúce výlučne z drevených listov s hrúbkou <= 6 mm, s aspoň jednou vonkajšou vrstvou z neihličnatého dreva [okrem bambusu, s jednou vonkajšou vrstvou z tropického dreva alebo z jelše, jaseňa, buka, brezy, čerešne alebo višne, gaštanu, brestu, eukalyptu, hikórie, pagaštanu, lipy, javora, dubu, platanu, topoľa, osiky, agátu, ľaliovníka alebo orecha vlašského, a listov lisovaného dreva, pórovitých (voštinových) dosiek, inkrustovaných dosiek a listov z dreva identifikovateľných ako časti nábytku]

4412 94

Vrstvené dosky ako latovky a spárovky (okrem tých z bambusu, preglejok pozostávajúcich výlučne z drevených listov s hrúbkou <= 6 mm, listov z lisovaného dreva, inkrustovaných dosiek a listov z dreva identifikovateľných ako časti nábytku)

4416 00

Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)

4418 40

Drevené debnenie na betónovanie (okrem preglejkového debnenia)

4418 60

Podpery a nosníky, z dreva

4418 79

Parketové dosky, zostavené, z dreva iného ako bambus (okrem viacvrstvových dosiek a dosiek na mozaikové podlahy)

4503 10

Všetky druhy uzáverov a zátok z prírodného korku vrátane polotovarov s oblými hranami

4504 10

Dlaždice akéhokoľvek tvaru, bloky, dosky, listy a pásy, plné valce, vrátane kotúčov, z aglomerovaného korku

4701 00

Drevovina, chemicky neupravená

4703 19

Nebielená chemická drevná buničina z neihličnatého dreva, nátronová alebo sulfátová (okrem druhov na rozpúšťanie)

4703 21

Polobielená alebo bielená chemická drevná buničina z ihličnatého dreva, nátronová alebo sulfátová (okrem druhov na rozpúšťanie)

4703 29

Polobielená alebo bielená chemická drevná buničina z neihličnatého dreva, nátronová alebo sulfátová (okrem druhov na rozpúšťanie)

4704 11

Nebielená chemická drevná buničina z ihličnatého dreva, sulfátová (okrem druhov na rozpúšťanie)

4704 21

Polobielená alebo bielená chemická drevná buničina z ihličnatého dreva, sulfátová (okrem druhov na rozpúšťanie)

4704 29

Polobielená alebo bielená chemická drevná buničina z neihličnatého dreva, sulfátová (okrem druhov na rozpúšťanie)

4705 00

Drevná buničina získaná kombináciou mechanického a chemického rozvlákňovacieho procesu

4706 30

Buničina z vlákninových celulózových bambusových materiálov

4706 92

Chemická buničina z vlákninových celulózových materiálov [okrem buničiny z bambusu, dreva, bavlneného lintersu a z vlákien získaných z recyklovaného papiera alebo lepenky (odpad a výmet)]

4707 10

Zberový „odpad a výmet“ papier alebo lepenka z nebieleného kraft papiera, vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky

4707 30

Zberový „odpad a výmet“ papier alebo lepenka vyrobené najmä z drevoviny, napríklad noviny, časopisy a podobné tlačoviny

4802 20

Papier a lepenka druhov používaných ako podklad na svetlocitlivý, teplocitlivý alebo elektrocitlivý papier a lepenku, nenatierané, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru

4802 40

Surový tapetový papier, nenatieraný

4802 58

Nenatieraný papier a lepenka, druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, a neperforované papierové dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru, neobsahujúce vlákninu získanú mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom alebo obsahujúce z celkového obsahu vlákniny <= 10 hmotnostných % takýchto vláknin, s plošnou hmotnosťou > 150 g/m2, i. n.

4802 61

Nenatieraný papier a lepenka, druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch akéhokoľvek rozmeru, obsahujúce z celkového obsahu vlákniny > 10 hmotnostných % vlákniny získanej mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom, i. n.

4804 11

Nebielená sulfátová krycia lepenka (tzv. kraftliner), nenatieraná, v kotúčoch so šírkou > 36 cm

4804 19

Sulfátová krycia lepenka (tzv. kraftliner), nenatieraná, v kotúčoch so šírkou > 36 cm (okrem nebielenej a tovaru položky 4802 a 4803 )

4804 21

Nebielený vrecový kraft papier, nenatieraný, v kotúčoch so šírkou > 36 cm (okrem tovaru položky 4802 , 4803 alebo 4808 )

4804 29

Vrecový kraft papier, nenatieraný, v kotúčoch so šírkou > 36 cm (okrem nebieleného a tovaru položky 4802 , 4803 alebo 4808 )

4804 31

Nebielený kraft papier a kraft lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou <= 150 g/m2 [okrem sulfátovej krycej lepenky (tzv. kraftliner), vrecového kraft papiera a tovaru položky 4802, 4803 alebo 4808]

4804 39

Kraft papier a kraft lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou <= 150 g/m2 [okrem nebielených, sulfátovej krycej lepenky (tzv. kraftliner), vrecového kraft papiera a tovaru položky 4802, 4803 alebo 4808]

4804 41

Nebielený kraft papier a kraft lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo v štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou > 150 g/m2 až < 225 g/m2 [okrem sulfátovej krycej lepenky (tzv. kraftliner), vrecového kraft papiera a tovaru položky 4802, 4803 alebo 4808]

4804 42

Kraft papier a kraft lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou > 150 g/m2 až < 225 g/m2, rovnomerne bielené v hmote, obsahujúce z celkového obsahu vlákniny > 95 hmotnostných % drevných vlákien získaných chemickým postupom [okrem sulfátovej krycej lepenky (tzv. kraftliner), vrecového kraft papiera a tovaru položky 4802, 4803 alebo 4808]

4804 49

Kraft papier a kraft lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou > 150 g/m2 až < 225 g/mm2 [okrem nebielených, bielených rovnomerne v hmote a obsahujúcich z celkového obsahu vlákniny > 95hmotnostných % drevných vlákien získaných chemickým postupom, sulfátovej krycej lepenky (tzv. kraftliner), vrecového kraft papiera a tovaru položky 4802, 4803 alebo 4808]

4804 52

Kraft papier a kraft lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou >= 225 g/m2, rovnomerne bielené v hmote, obsahujúce z celkového obsahu vlákniny > 95 hmotnostných % drevných vlákien získaných chemickým postupom [okrem sulfátovej krycej lepenky (tzv. kraftliner), vrecového kraft papiera a tovaru položky 4802, 4803 alebo 4808]

4804 59

Kraft papier a kraft lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou >= 225 g/m2 [okrem nebielených alebo rovnomerne bielených v hmote a obsahujúcich z celkového obsahu vlákniny > 95 hmotnostných % drevných vlákien spracovaných chemickým postupom, a sulfátovej krycej lepenky (tzv. kraftliner), vrecového kraft papiera a tovaru položky 4802, 4803 alebo 4808]

4805 24

Testliner „krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vlákien“, nenatieraný, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou <= 150 g/m2

4805 25

Testliner „krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vlákien“, nenatieraný, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou > 150 g/m2

4805 40

Filtračný papier a lepenka, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo v štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave

4805 91

Papier a lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo v štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou <= 150 g/m2; i. n.

4805 92

Papier a lepenka, nenatierané, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo v štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave, s plošnou hmotnosťou > 150 g/m2 až < 225 g/m2, i. n.

4806 10

Rastlinný pergamen, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave

4806 20

Nepremastiteľný papier, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave

4806 30

Pauzovací papier, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave

4806 40

Pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo v štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave (okrem rastlinného pergamenu, nepremastiteľného papiera a pauzovacieho papiera)

4807 00

Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave

4808 90

Papier a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave (okrem vrecového kraft papiera a ostatného kraft papiera, a tovaru položky 4803 )

4809 20

Samokopírovací papier, tiež potlačený, v kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo v štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm v nepreloženom stave (okrem uhľového papiera a podobných kopírovacích papierov)

4810 13

Papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, neobsahujúce vlákninu získanú mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom alebo obsahujúce z celkového obsahu vlákniny <= 10 hmotnostných % takejto vlákniny, natierané na jednej alebo oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, v kotúčoch akéhokoľvek rozmeru

4810 19

Papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, neobsahujúce vlákninu získanú mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom alebo obsahujúce z celkového obsahu vlákniny <= 10 hmotnostných % takejto vlákniny, natierané na jednej alebo oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, v štvorcových alebo pravouhlých listoch s jednou stranou > 435 mm alebo s jednou stranou <= 435 mm a druhou stranou > 297 mm v nepreloženom stave

4810 22

Ľahko natieraný papier používaný na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, s celkovou plošnou hmotnosťou <= 72 g/m2, s náterom, ktorého plošná hmotnosť na každej strane <= 15 g/m2, na podkladovom papieri obsahujúcom >= 50 hmotnostných % vlákniny získanej mechanickým postupom, natieraný na oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru

4810 31

Kraft papier a kraft lepenka, rovnomerne bielené v hmote a obsahujúce z celkového obsahu vlákniny > 95 hmotnostných % drevných vlákien získaných chemickým postupom, natierané na jednej alebo oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru, s plošnou hmotnosťou <= 150 g/m2 (okrem druhov používaných na písanie, tlač alebo ostatné grafické účely)

4810 39

Kraft papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, v kotúčoch alebo štvorcových, alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru (okrem druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely; papiera a lepenky rovnomerne bielených v hmote a obsahujúcich z celkového obsahu vlákniny > 95 hmotnostných % drevných vlákien získaných chemickým postupom)

4810 92

Viacvrstvový papier a lepenka, natierané na jednej alebo oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru (okrem druhov používaných na písanie, tlač alebo ostatné grafické účely, kraft papiera a kraft lepenky)

4810 99

Papier a lepenka, natierané na jednej alebo oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, a bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru (okrem druhov používaných na písanie, tlač alebo ostatné grafické účely, kraft papiera a kraft lepenky, viacvrstvového papiera a lepenky, a druhov bez akéhokoľvek ďalšieho náteru)

4811 10

Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru

4811 51

Papier a lepenka, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, potiahnuté, impregnované alebo pokryté umelou živicou alebo plastmi, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru, bielené a s plošnou hmotnosťou > 150 g/m2 (okrem priľnavého)

4811 59

Papier a lepenka, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, potiahnuté, impregnované alebo pokryté umelou živicou alebo plastmi, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru (okrem bieleného papiera a lepenky a s plošnou hmotnosťou > 150 g/m2, a priľnavého)

4811 60

Papier a lepenka, potiahnuté, impregnované alebo pokryté voskom, parafínovým voskom, stearínom, olejom alebo glycerolom, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru (okrem tovaru položky 4803 , 4809 a 4818 )

4811 90

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo štvorcových alebo pravouhlých listoch, akéhokoľvek rozmeru (okrem tovaru položky 4803 , 4809 , 4810 a 4818 , a podpoložky 4811 10 až 4811 60 )

4814 90

Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny z papiera, a okenný transparentný papier (okrem krycích materiálov na steny z papiera, pozostávajúcich z papiera potiahnutého alebo pokrytého na lícnej strane zrnitou, razenou, farbenou alebo vzorovane potlačenou alebo inak zdobenou vrstvou z plastov)

4819 20

Skladacie škatule a debny, z nevlnitého papiera alebo nevlnitej lepenky

4822 10

Dutinky, cievky, potáče a podobné podporné telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky, tiež perforované alebo vytvrdzované, na navíjanie textilnej priadze

4823 20

Filtračný papier a lepenka, v pásoch alebo kotúčoch so šírkou <= 36 cm, v pravouhlých alebo štvorcových listoch, ktorých ani jedna strana nemá > 36 cm v nepreloženom stave, alebo narezané do iných ako pravouhlých alebo štvorcových tvarov

4823 40

Kotúče, listy a disky, potlačené, do registračných zariadení, v kotúčoch so šírkou <= 36 cm, v pravouhlých alebo štvorcových listoch, ktorých ani jedna strana nemá > 36 cm v nepreloženom stave, alebo narezané do diskov

4823 70

Tvarované alebo lisované výrobky z papieroviny, i. n.

4906 00

Plány a výkresy na stavebné, strojnícke, priemyselné, obchodné, topografické alebo podobné účely, ktorých originály boli nakreslené ručne; ručne písané texty; fotografické reprodukcie na citlivom papieri a uhľové kópie plánov, výkresov a textov uvedených v tejto položke

5105 39

Jemné chlpy zvierat, mykané alebo česané (okrem vlny a chlpov z kašmírskych kôz)

5105 40

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

5106 10

Mykaná vlnená priadza obsahujúca >= 85 hmotnostných % vlny (okrem priadze upravenej na predaj v malom)

5106 20

Mykaná vlnená priadza obsahujúca prevažne, ale < 85 hmotnostných % vlny (okrem priadze upravenej na predaj v malom)

5107 20

Priadza z česanej vlny obsahujúca prevažne, ale < 85 hmotnostných % vlny (okrem priadze upravenej na predaj v malom)

5112 11

Tkaniny obsahujúce >= 85 hmotnostných % česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat a s plošnou hmotnosťou <= 200 g/m2 (okrem textílií na technické účely položky 5911 )

5112 19

Tkaniny obsahujúce >= 85 hmotnostných % česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat a s plošnou hmotnosťou > 200 g/m2

5205 21

Jednoduchá bavlnená priadza, z česaných vlákien, obsahujúca >= 85 hmotnostných % bavlny a s dĺžkovou hmotnosťou >= 714,29 decitexov „metrické číslo <= 14“ (okrem šijacej nite a priadze upravenej na predaj v malom)

5205 28

Jednoduchá bavlnená priadza, z česaných vlákien, obsahujúca >= 85 hmotnostných % bavlny a s dĺžkovou hmotnosťou < 83,33 decitexov „metrické číslo > 120“ (okrem šijacej nite a priadze upravenej na predaj v malom)

5205 41

Násobná „súkaná“ alebo káblovaná bavlnená priadza, z česaných vlákien, obsahujúca >= 85 hmotnostných % bavlny a z jednoduchej priadze s dĺžkovou hmotnosťou >= 714,29 decitexov „metrické číslo <= 14“ (okrem šijacej nite a priadze upravenej na predaj v malom)

5206 42

Násobná „súkaná“ alebo káblovaná bavlnená priadza obsahujúca prevažne, ale < 85 hmotnostných % bavlny, z česaných vlákien a z jednoduchej priadze s dĺžkovou hmotnosťou 232,56 až < 714,29 decitexov „metrické číslo > 14 až 43“ (okrem šijacej nite a priadze upravenej na predaj v malom)

5209 11

Bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce >= 85 hmotnostných % bavlny a s plošnou hmotnosťou > 200 g/m2, nebielené

5211 19

Bavlnené tkaniny, obsahujúce prevažne, ale < 85 hmotnostných % bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami a s plošnou hmotnosťou > 200 g/m2, nebielené (okrem tkanín vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížového kepra, a tkanín v plátnovej väzbe)

5211 51

Bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe obsahujúce prevažne, ale < 85 hmotnostných % bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami a s plošnou hmotnosťou > 200 g/m2, potlačené

5211 59

Bavlnené tkaniny, obsahujúce prevažne, ale < 85 hmotnostných % bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami a s plošnou hmotnosťou > 200 g/m2, potlačené (okrem tkanín vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížového kepra, a tkanín v plátnovej väzbe)

5308 20

Priadza z konope

5402 63

Násobná „súkaná“ alebo káblovaná priadza z vlákien z polypropylénu, vrátane monofilu s dĺžkovou hmotnosťou < 67 decitexov (okrem šijacej nite, priadze upravenej na predaj v malom a tvarovanej priadze)

5403 33

Priadza z vlákien z acetátu celulózy, vrátane monofilu s dĺžkovou hmotnosťou < 67 decitexov, jednoduchá (okrem šijacej nite, vysokopevnostnej priadze a priadze upravenej na predaj v malom)

5403 42

Násobná „súkaná“ alebo káblovaná priadza z vlákien z acetátu celulózy, vrátane monofilu s dĺžkovou hmotnosťou < 67 decitexov (okrem šijacej nite, vysokopevnostnej priadze a priadze upravenej na predaj v malom)

5404 12

Monofil z polypropylénu s dĺžkovou hmotnosťou >= 67 decitexov a prierezom <= 1 mm (okrem elastomérov)

5404 19

Syntetický monofil s dĺžkovou hmotnosťou >= 67 decitexov a prierezom <= 1 mm (okrem elastomérov a polypropylénu)

5404 90

Pásik a podobné tvary, napríklad umelá slama, zo syntetických textilných materiálov, so zdanlivou šírkou <= 5 mm

5407 30

Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien, vrátane monofilu s dĺžkovou hmotnosťou >= 67 decitexov a prierezom <= 1 mm, pozostávajúce z vrstiev paralelných textilných priadzí naskladaných na seba v ostrom alebo pravom uhle, pričom tieto vrstvy sú spojené v miestach prekríženia priadzí spojivom alebo tepelným spájaním

5501 90

Kábel zo syntetických vlákien špecifikovaný v poznámke 1 k 55. kapitole (okrem druhov z akrylu, modakrylu, polyesterov, polypropylénu, nylonu alebo ostatných polyamidových vlákien)

5502 10

Kábel z umelých vlákien špecifikovaný v poznámke 1 k 55. kapitole, z acetátu

5503 19

Strižné vlákna z nylonu alebo ostatných polyamidov, nemykané, nečesané ani inak spracované na spriadanie (okrem vlákien z aromatických polyamidov)

5503 40

Strižné vlákna z polypropylénu, nemykané, nečesané ani inak spracované na spriadanie

5504 90

Umelé strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak spracované na spriadanie (okrem viskózových vlákien)

5506 40

Strižné vlákna z polypropylénu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

5507 00

Umelé strižné vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

5512 21

Tkaniny obsahujúce >= 85 hmotnostných % akrylových alebo modakrylových strižných vlákien, nebielené alebo bielené

5512 99

Tkaniny obsahujúce >= 85 hmotnostných % syntetických strižných vlákien, farbené, z rôznofarebných priadzí alebo potlačené (okrem tkanín z akrylových, modakrylových alebo polyesterových strižných vlákien)

5516 44

Tkaniny obsahujúce prevažne, ale < 85 hmotnostných % umelých strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, potlačené

5516 94

Tkaniny obsahujúce prevažne, ale < 85 hmotnostných % umelých strižných vlákien, iné ako tkaniny v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, vlnou, jemnými chlpmi zvierat alebo chemickými vláknami, potlačené

5601 29

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej (okrem vaty z bavlny alebo chemických vlákien; hygienických vložiek a tampónov, detských plienok a prebalov pre deti a podobných hygienických výrobkov, vaty a výrobkov z nej, impregnovaných alebo pokrytých farmaceutickými látkami alebo upravených na predaj v malom na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely, alebo impregnovaných, potiahnutých alebo pokrytých parfumami, líčidlami, mydlami alebo čistiacimi prostriedkami atď.)

5601 30

Textilné vločky a prach a nopky

5604 90

Textilná priadza a pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi (okrem imitácie katgutu, nití a šnúr s háčikmi alebo inak upravených ako rybársky vlasec)

5605 00

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , z textilných vlákien, kombinované s kovom vo forme nite, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom (okrem priadzí vyrobených zo zmesi textilných vlákien a kovových vlákien, s antistatickými vlastnosťami; priadzí zosilnených kovovým drôtom; výrobkov s povahou prámikárskych výrobkov)

5607 41

Motúzy na viazanie alebo balenie, z polyetylénu alebo polypropylénu

5801 27

Osnovné vlasové tkaniny, z bavlny [okrem slučkovej uterákoviny (froté) a podobných slučkových tkanín, všívaných textílií a stúh položky 5806 ]

5803 00

Perlinkové tkaniny (okrem stúh položky 5806 )

5806 40

Stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), so šírkou <=30 cm

5901 10

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhu používaného na vonkajšie obaly kníh, výrobu škatúľ a výrobkov z lepenky alebo na podobné účely

5905 00

Textilné tapety

5908 00

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované (voskovaných knôtov do úzkych sviečok, zápalníc a bleskovíc, knôtov vo forme textilnej priadze a knôtov zo sklených vláken)

5910 00

Hnacie alebo dopravníkové pásy alebo remene, z textilného materiálu, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, alebo zosilnené kovom alebo ostatným materiálom (okrem druhov s hrúbkou < 3 mm a s neurčitou dĺžkou alebo len rezaných na určitú dĺžku, a druhov impregnovaných, potiahnutých, pokrytých alebo laminovaných kaučukom alebo vyrobených z priadzí alebo kordov impregnovaných alebo potiahnutých kaučukom)

5911 10

Textílie, plsť a tkaniny s plstenou podšívkou, potiahnuté, pokryté alebo laminované kaučukom, usňou alebo ostatným materiálom, druhu používaného na mykacie povlaky, a podobné textílie druhu používaného na ostatné technické účely, vrátane velúrových stúh impregnovaných kaučukom, na krytie osnovných vratidiel

5911 31

Textílie a plsti, nekonečné alebo vybavené spojovacími časťami, druhu používaného v papierenských alebo podobných strojoch, napríklad na buničinu alebo azbestocement, s plošnou hmotnosťou < 650 g/m2

5911 32

Textílie a plsti, nekonečné alebo vybavené spojovacími časťami, druhu používaného v papierenských alebo podobných strojoch, napríklad na buničinu alebo azbestocement, s plošnou hmotnosťou >= 650 g/m2

5911 40

Filtračné plachtičky druhu používaného v olejových lisoch alebo na podobné technické účely, vrátane plachtičiek z ľudských vlasov

6001 99

Vlasové textílie, pletené alebo háčkované (okrem textílií z bavlny alebo chemických vlákien a textílií s „dlhým vlasom“)

6003 40

Pletené alebo háčkované textílie z umelých vlákien, so šírkou <= 30 cm (okrem textílií obsahujúcich >= 5 hmotnostných % elastomernej priadze alebo kaučukovej nite, a vlasových textílií, vrátane textílií s „dlhým vlasom“, slučkových vlasových textílií, štítkov, odznakov a podobných výrobkov, pletených alebo háčkovaných textílií, impregnovaných, potiahnutých, pokrytých alebo laminovaných, a sterilných prostriedkov na zabránenie vzniku zrastov používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve podpoložky 3006 10 30 )

6005 36

Nebielené alebo bielené textílie z osnovných pletenín z umelých vlákien „vrátane textílií vyrobených na galónových pletacích strojoch“, so šírkou > 30 cm (okrem textílií obsahujúcich >= 5 hmotnostných % elastomernej priadze alebo kaučukovej nite, a vlasových textílií, vrátane textílií s „dlhým vlasom“, slučkových vlasových textílií, štítkov, odznakov a podobných výrobkov, a pletených alebo háčkovaných textílií, impregnovaných, potiahnutých, pokrytých alebo laminovaných)

6005 44

Potlačené textílie z osnovných pletenín z umelých vlákien „vrátane textílií vyrobených na galónových pletacích strojoch“, so šírkou > 30 cm (okrem textílií obsahujúcich >= 5 hmotnostných % elastomernej priadze alebo kaučukovej nite, a vlasových textílií, vrátane textílií s „dlhým vlasom“, slučkových vlasových textílií, štítkov, odznakov a podobných výrobkov, a pletených alebo háčkovaných textílií, impregnovaných, potiahnutých, pokrytých alebo laminovaných)

6006 10

Textílie, pletené alebo háčkované, so šírkou > 30 cm, z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem textílií z osnovných pletenín „vrátane textílií vyrobených na galónových pletacích strojoch“, textílií obsahujúcich >= 5 hmotnostných % elastomernej priadze alebo kaučukovej nite, a vlasových textílií, vrátane textílií s „dlhým vlasom“, slučkových vlasových textílií, štítkov, odznakov a podobných výrobkov, a pletených alebo háčkovaných textílií, impregnovaných, potiahnutých, pokrytých alebo laminovaných)

6309 00

Obnosené odevy a odevné doplnky, prikrývky a cestovné koberčeky, bielizeň do domácnosti a výrobky pre nábytkárske potreby, zo všetkých druhov textilných materiálov, vrátane všetkých druhov obuvi a pokrývok hlavy, vykazujúce známky zjavného používania a predkladané hromadne alebo v balíkoch, vreciach alebo podobných obaloch (okrem kobercov, ostatných podlahových krytín a tapisérií)

6802 92

Vápenaté kamene, v akejkoľvek forme (okrem mramoru, travertínu a alabastru, dlaždíc, kociek a podobných výrobkov podpoložky 6802 10 , bižutérie, hodín, svietidiel a príslušenstva svietidiel a ich častí, pôvodných sôch a súsoší, dlažbových kociek, obrubníkov a dlažbových dosiek)

6804 23

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky, bez rámových konštrukcií, používané na brúsenie, ostrenie, leštenie, tvarové opracovanie alebo rezanie, z prírodného kameňa (okrem aglomerovaných prírodných brúsiv alebo keramiky, parfumovanej pemzy, kameňov na ručné ostrenie alebo leštenie, a mlynských kameňov atď. určených špeciálne do zubných vŕtačiek)

6806 10

Trosková vlna, horninová vlna a podobné nerastné vlny, vrátane ich zmesí, voľne ložené, v tvare listov alebo kotúčov

6806 90

Zmesi a výrobky z nerastných materiálov používané na tepelnú alebo zvukovú izoláciu alebo zvukovú absorpciu (okrem troskovej vlny, horninovej vlny a podobných nerastných vĺn, expandovaného vermikulitu, expandovaných ílov, penovej trosky a podobných expandovaných nerastných materiálov, výrobkov z ľahkého betónu, azbestocementu, celulózocementu alebo podobných výrobkov, zmesí a podobných výrobkov z azbestu alebo na základe azbestu, a keramických výrobkov)

6807 10

Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov, napríklad z petrolejového bitúmenu alebo zo smoly čiernouhoľného dechtu, v kotúčoch

6807 90

Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov, napríklad z petrolejového bitúmenu alebo zo smoly čiernouhoľného dechtu (okrem výrobkov v kotúčoch)

6809 19

Dosky, tabule, panely, dlaždice a podobné výrobky, zo sadry alebo zo zmesí na základe sadry (okrem ozdobených, potiahnutých alebo vystužených len papierom alebo lepenkou, a sadrových aglomerovaných výrobkov na tepelnú izoláciu, zvukovú izoláciu alebo zvukovú absorpciu)

6810 91

Montované konštrukčné dielce na stavby alebo pre stavebné inžinierstvo z cementu, betónu alebo umelého kameňa, tiež vystužené

6811 81

Vlnité dosky z celulózocementu alebo podobné výrobky, neobsahujúce azbest

6811 82

Dosky, tabule, dlažbové kocky, dlaždice a podobné výrobky, z celulózocementu alebo podobné výrobky, neobsahujúce azbest (okrem vlnitých dosiek)

6811 89

Výrobky z celulózocementu alebo podobné výrobky, neobsahujúce azbest (okrem vlnitých a ostatných dosiek, tabúľ, dlaždíc a podobných výrobkov)

6813 89

Trecí materiál a výrobky z neho, napríklad dosky, kotúče, pásy, segmenty, disky, podložky a vložky, na obloženia spojok alebo podobné použitie, na základe nerastných látok alebo celulózy, tiež v kombinácii s textíliami alebo ostatnými materiálmi (okrem výrobkov obsahujúcich azbest, a brzdových obložení a podložiek)

6814 90

Spracovaná sľuda a výrobky zo sľudy (okrem elektrických izolátorov, izolačných častí a súčastí, odporov a kondenzátorov, ochranných okuliarov zo sľudy a ich sklíčok, sľudy vo forme ozdôb na vianočný stromček, a dosiek, tabúľ a pásov z aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, tiež na podložke)

6901 00

Tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky a ostatný keramický tovar z kremičitých infuzóriových hliniek, napríklad kremeliny, tripolitu alebo diatomitu, alebo podobných kremičitých hliniek

6904 10

Tehly (okrem tehiel z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek a žiaruvzdorných tehiel položky 6902 )

6905 10

Krytinové škridly

6905 90

Keramické rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika (okrem výrobkov z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek, žiaruvzdorných keramických stavebných dielcov, rúr a rúrok a ostatných dielcov na odvodňovanie a podobné účely, a krytinových škridiel)

6906 00

Keramické rúry a rúrky, žliabky, odkvapové žľaby a potrubná armatúra (okrem výrobkov z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek, žiaruvzdorných keramických výrobkov, komínových výmuroviek, rúr a rúrok špecificky vyrobených pre laboratóriá, izolačných rúrok a ich príslušenstva a ostatných rúr a rúrok na elektrotechnické účely)

6907 22

Keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky, s koeficientom absorpcie vody (nasiakavosťou) > 0,5 hmotnostného % alebo <= 10 hmotnostého % (okrem žiaruvzdornej keramiky, keramickej mozaiky a ukončovacej keramiky)

6907 40

Ukončovacia keramika (okrem žiaruvzdornej)

6909 90

Keramické žľaby, kade a podobné nádrže druhov používaných v poľnohospodárstve; keramické hrnce, džbány a podobné výrobky druhu používaného na prepravu alebo balenie tovaru (okrem skladovacích nádob na všeobecné účely pre laboratóriá, nádob pre obchody a potrieb pre domácnosť)

7002 20

Tyče zo skla, nespracované

7002 31

Rúry z taveného kremeňa alebo ostatného kremenného skla, nespracované

7002 32

Rúry zo skla s lineárnym koeficientom teplotnej rozťažnosti <= 5 × 10-6 na Kelvin v rozmedzí teplôt od 0 °C do 300 °C, nespracované (okrem rúr zo skla s lineárnym koeficientom teplotnej rozťažnosti <= 5 × 10-6 na Kelvin v rozmedzí teplôt od 0 °C do 300 °C)

7002 39

Rúry zo skla, nespracované (okrem rúr zo skla s lineárnym koeficientom teplotnej rozťažnosti <= 5 × 10-6 na Kelvin v rozmedzí teplôt od 0 °C do 300 °C alebo z taveného kremeňa alebo ostatného kremenného skla)

7003 30

Profily zo skla, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7004 20

Tabuľové sklo, ťahané alebo fúkané, farbené v hmote, zakalené, vrstvené alebo s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7005 10

Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, tabuľové, s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované (okrem skla s drôtenou vložkou)

7005 30

Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené a leštené, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, s drôtenou vložkou, inak však nespracované

7007 11

Tvrdené bezpečnostné sklo, v rozmeroch a tvaroch vhodných na zabudovanie do motorových vozidiel, lietadiel, kozmických lodí, plavidiel a ostatných dopravných prostriedkov

7007 29

Vrstvené bezpečnostné sklo (okrem skla v rozmeroch a tvaroch vhodných na zabudovanie do motorových vozidiel, lietadiel, kozmických lodí, plavidiel alebo ostatných dopravných prostriedkov, izolačných jednotiek z niekoľkých sklenených tabúľ)

7011 10

Sklenené plášte, vrátane baniek a trubíc, otvorené, a ich sklenené časti, bez vybavenia, na elektrické osvetlenie

7202 92

Ferovanád

7207 12

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým „iným ako štvorcovým“ prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky

7208 25

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, vo zvitkoch, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm, piklované, bez vzorky v reliéfe

7208 90

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté

7209 25

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, nie vo zvitkoch, jednoducho valcované za studena „úberom za studena“, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 3 mm

7209 28

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, nie vo zvitkoch, jednoducho valcované za studena „úberom za studena“, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 0,5 mm

7210 90

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena „úberom za studena“, pokovované, plátované alebo potiahnuté (okrem pocínovaných, pokovovaných alebo potiahnutých olovom, zinkom, oxidmi chrómu, chrómom a oxidmi chrómu, alebo hliníkom, natieraných, lakovaných alebo potiahnutých plastmi)

7211 13

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm ale < 600 mm a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ

7211 14

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)

7211 29

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena „úberom za studena“, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka

7212 10

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena „úberom za studena“, pocínované

7212 60

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena „úberom za studena“, plátované

7213 20

Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch z nelegovanej automatovej ocele (okrem tyčí a prútov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania)

7213 99

Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov s kruhovým prierezom s priemerom < 14 mm, tyčí a prútov z automatovej ocele, a tyčí a prútov s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania)

7215 50

Tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem automatovej ocele)

7216 10

Profily v tvare U, I alebo H, zo železa alebo z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, s výškou < 80 mm

7216 22

Profily v tvare T, zo železa alebo z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, s výškou < 80 mm

7216 33

Profily v tvare H, zo železa alebo z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, s výškou >= 80 mm

7216 69

Uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo z nelegovanej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem rebrovaných plechov)

7218 91

Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým „iným ako štvorcovým“ prierezom

7219 24

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm

7222 30

Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené

7224 10

Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a zvyškov vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)

7225 19

Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, bez orientovanej štruktúry

7225 30

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)

7225 99

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena „úberom za studena“, a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)

7226 91

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)

7228 30

Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)

7228 60

Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)

7228 70

Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.

7228 80

Duté vrtné tyče a prúty na vrtáky z legovanej alebo nelegovanej ocele

7229 90

Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov a drôtov z kremíkomangánovej ocele)

7301 20

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo ocele, zvárané

7304 24

Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele

7305 39

Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, zo železa alebo z ocele, zvárané (okrem výrobkov pozdĺžne zváraných alebo druhov používaných na ropovody alebo plynovody alebo druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch)

7306 50

Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr, rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr, rúrok druhov používaných na ropovody alebo plynovody alebo pažníce a čerpacích rúrok druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch)

7307 22

Kolená, ohyby a nátrubky, so závitom

7309 00

Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia

7314 12

Nekonečné pásy z nehrdzavejúcej ocele, pre stroje

7318 24

Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo ocele

7320 20

Skrutkové (špirálové) pružiny, zo železa alebo ocele (okrem plochých špirálových pružín, hodinových a hodinkových pružín, pružín do palíc a násad dáždnikov alebo slnečníkov, tlmičov perovania uvedených v triede 17)

7322 90

Ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu, vrátane rozvádzačov, ktoré môžu distribuovať čerstvý alebo upravený vzduch, elektricky nevykurované, so vstavaným motoricky poháňaným ventilátorom alebo dúchadlom, a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele

7324 29

Vane z oceľových plechov

7407 10

Tyče, prúty a profily, z rafinovanej medi

7408 11

Drôty z rafinovanej medi, s prierezom, ktorého maximálny rozmer > 6 mm

7408 19

Drôty z rafinovanej medi, s prierezom, ktorého maximálny rozmer <= 6 mm

7409 11

Dosky, plechy a pásy, z rafinovanej medi, vo zvitkoch, s hrúbkou > 0,15 mm (okrem expandovaných plechov a pásov a elektricky izolovaných pásov)

7409 19

Dosky, plechy a pásy, z rafinovanej medi, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 0,15 mm (okrem expandovaných plechov a pásov a elektricky izolovaných pásov)

7409 40

Dosky, plechy a pásy, zo zliatin na základe medi a niklu „kupronikel“ alebo zliatin na základe medi, niklu a zinku „niklová mosadz“, s hrúbkou > 0,15 mm (okrem expandovaných plechov a pásov a elektricky izolovaných pásov)

7411 29

Rúry a rúrky zo zliatin medi (okrem zliatin na základe medi a zinku „mosadz“, zliatin na základe medi a niklu „kupronikel“ a zliatin na základe medi, niklu a zinku „niklová mosadz“)

7415 21

Podložky „vrátane pružných podložiek a poistných pružných podložiek“, z medi

7505 11

Tyče, prúty, profily a drôty, z nelegovaného niklu, i. n. (okrem elektricky izolovaných výrobkov)

7505 21

Drôty z nelegovaného niklu (okrem elektricky izolovaných výrobkov)

7506 10

Dosky, plechy, pásy a fólie, z nelegovaného niklu (okrem expandovaných dosiek, plechov alebo pásov)

7507 11

Rúry a rúrky z nelegovaného niklu

7508 90

Ostatné predmety z niklu

7605 19

Drôty z nelegovaného hliníka, s maximálnym rozmerom prierezu <= 7 mm (iné ako lanká, káble, laná a ostatné výrobky položky 7614 , elektricky izolované drôty, struny na hudobné nástroje)

7605 29

Drôty, zo zliatin hliníka, s maximálnym rozmerom prierezu <= 7 mm (iné ako lanká, káble, laná a ostatné výrobky položky 7614 , elektricky izolované drôty, struny na hudobné nástroje)

7606 92

Dosky, plechy a pásy, zo zliatin hliníka, s hrúbkou > 0,2 mm (iné ako štvorcové alebo pravouhlé)

7607 20

Hliníkové fólie, na podložke, s hrúbkou (bez podložky) <= 0,2 mm (okrem razbových fólií položky 3212 a fólií upravených ako ozdobný materiál na vianočný stromček)

7611 00

Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, z hliníka, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)

7612 90

Sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky, vrátane pevných valcovitých zásobníkov, z hliníka, na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom <= 300 l, i. n.

7613 00

Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn

7616 10

Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305 ), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky

7804 11

Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a vločky – Dosky, plechy, pásy a fólie – Plechy, pásy a fólie s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm

7804 19

Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a vločky – Dosky, plechy, pásy a fólie – Ostatné

7905 00

Zinkové dosky, plechy, pásy a fólie

8001 20

Neopracované (surové) zliatiny cínu

8003 00

Cínové tyče, prúty, profily a drôty

8007 00

Výrobky z cínu

8101 10

Volfrámové prášky

8102 97

Molybdénový odpad a šrot (okrem popola a zvyškov obsahujúcich molybdén)

8105 90

Výrobky z kobaltu

8109 31

Zirkóniový odpad a šrot – Obsahujúce menej ako 1 hmotnostný diel hafnia na 500 hmotnostných dielov zirkónia

8109 39

Zirkóniový odpad a šrot – Ostatné

8109 91

Výrobky zo zirkónia – Obsahujúce menej ako 1 hmotnostný diel hafnia na 500 hmotnostných dielov zirkónia

8109 99

Výrobky zo zirkónia – Ostatné

8202 20

Listy pásových píl zo základného kovu

8207 60

Nástroje na vyvrtávanie alebo preťahovanie

8208 10

Nože a rezacie čepele, na stroje alebo mechanické zariadenia – na obrábanie kovov

8208 20

Nože a rezacie čepele, na stroje alebo mechanické zariadenia – na opracovanie dreva

8208 30

Nože a rezacie čepele, na stroje alebo mechanické zariadenia – používané v potravinárskom priemysle

8208 40

Nože a rezacie čepele, na stroje alebo mechanické zariadenia – na stroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve

8208 90

Nože a rezacie čepele, na stroje alebo mechanické zariadenia – ostatné

8301 20

Zámky druhov používaných do motorových vozidiel, zo základných kovov

8301 70

Kľúče predkladané samostatne

8302 30

Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky vhodné na motorové vozidlá

8307 10

Ohybné hadice zo železa alebo ocele, tiež s príslušenstvom

8309 90

Zátky, viečka a uzávery fliaš, vrátane korunkových čapov so závitom a nalievacích zátok, odtrhovacie kapsle (na uzávery fliaš), vrchnáky so závitom, plomby a ostatné príslušenstvo obalov zo základných kovov (okrem korunkových uzáverov)

8402 12

Vodorúrové kotly s produkciou pary nepresahujúcou 45 t pary za hodinu

8402 19

Ostatné parné kotly, vrátane hybridných kotlov

8402 20

Kotly na prehriatu vodu

8402 90

Kotly na výrobu vodnej alebo ostatnej pary – parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru); kotly na prehriatu vodu – Časti a súčasti

8404 10

Pomocné stroje a zariadenia na kotly položky 8402 alebo 8403 , napríklad ohrievače vody, tzv. ekonomizéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí a zariadenia na rekuperáciu plynov

8404 20

Parné kondenzátory alebo kondenzátory pre ostatné parné pohonné jednotky

8404 90

Plynové generátory na generátorový alebo vodný plyn, tiež vybavené čističmi plynov; vyvíjače acetylénu a podobné generátory na vyvíjanie plynu mokrou cestou, tiež vybavené čističmi plynov – Časti a súčasti

8405 90

Časti a súčasti plynových generátorov na generátorový alebo vodný plyn a vyvíjačov acetylénu a podobných generátorov na vyvíjanie plynu mokrou cestou, i. n.

8406 90

Turbíny na vodnú a ostatnú paru – Časti a súčasti

8412 10

Reaktívne motory, iné ako prúdové motory

8412 21

Motory a pohony – s lineárnym pohybom (valca)

8412 29

Hydraulické motory a pohony – Ostatné

8412 39

Pneumatické motory a pohony – Ostatné

8414 90

Vzduchové čerpadlá alebo vákuové čerpadlá, kompresory, ventilátory a dúchadlá na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom; plynotesné biologické bezpečnostné boxy, tiež so vstavaným filtrom – Časti a súčasti

8415 83

Klimatizačné stroje a prístroje skladajúce sa z ventilátorov so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene – bez vstavanej chladiacej jednotky

8416 10

Horáky na kúreniská na tekuté palivá

8416 20

Horáky na kúreniská na práškové alebo plynné palivá, vrátane kombinovaných horákov

8416 30

Mechanické prikladacie zariadenia, vrátane ich mechanických roštov, mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia (okrem horákov)

8416 90

Časti a súčasti horákov na kúreniská ako mechanické prikladacie zariadenia, vrátane ich mechanických roštov, mechanických zariadení na odstraňovanie popola a podobných zariadení

8417 20

Pece na pekárske výrobky, vrátane pecí na výrobu sušienok, neelektrické

8419 19

Prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, neelektrické (okrem prietokových plynových ohrievačov vody a kotlov alebo ohrievačov vody na ústredné kúrenie)

8420 99

Časti a súčasti kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov, iných ako strojov na valcovanie kovov alebo skla, a valce na tieto stroje – Ostatné

8421 19

Odstredivky, vrátane odstredivých sušičiek – ostatné

8421 91

Časti a súčasti odstrediviek, vrátane odstredivých sušičiek

8424 89

Ostatné zariadenia – Ostatné

8424 90

Mechanické prístroje (tiež ručné) na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov; hasiace prístroje, tiež s náplňou; striekacie pištole a podobné prístroje; dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje – Časti a súčasti

8425 11

Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia iné ako skipové výťahy alebo zariadenia druhu používaného na zdvíhanie vozidiel – poháňané elektrickým motorom

8426 12

Mobilné zdvíhacie rámy pohybujúce sa na pneumatikách a zdvíhacie obkročné vozíky alebo portálové nízkozdvižné vozíky

8426 99

Lodné otočné stĺpové žeriavy; žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky – Ostatné

8428 20

Pneumatické elevátory a dopravníky

8428 32

Ostatné elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie tovarov alebo materiálov – Ostatné, korčekového typu

8428 33

Ostatné elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie tovarov alebo materiálov – Ostatné, pásového typu

8428 90

Ostatné stroje a zariadenia

8429 19

Buldozéry a angledozéry – Ostatné

8429 59

Mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače – Ostatné

8430 10

Baranidlá a vyťahovače pilót

8430 39

Stroje a zariadenia na ťažbu uhlia alebo hornín a na razenie tunelov – Ostatné

8439 10

Stroje a zariadenia na výrobu vlákniny z vláknitých celulózových materiálov

8439 30

Stroje a zariadenia na konečnú úpravu papiera alebo lepenky

8440 90

Stroje na väzbu kníh, vrátane strojov na brožovanú väzbu kníh – Časti a súčasti

8441 30

Stroje na výrobu škatúľ, debien, puzdier, túb, súdkov alebo podobných obalov okrem tých, ktoré obaly vyrábajú tvarovaním

8442 40

Časti a súčasti vyššie uvedených strojov, zariadení, prístrojov, alebo príslušenstva

8443 13

Ostatné ofsetové tlačiarenské stroje

8443 15

Kníhtlačiarenské stroje, iné ako kotúčové, okrem strojov na flexografickú tlač

8443 16

Stroje na flexografickú tlač

8443 17

Hĺbkotlačové stroje

8443 91

Časti, súčasti a príslušenstvo tlačiarenských strojov používaných na tlač pomocou štočkov, dosiek, valcov a ostatných tlačiarenských komponentov položky 8442

8444 00

Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných materiálov

8448 11

Listovky a žakárové stroje; stroje na redukciu, kopírovanie alebo dierovanie štítkov (kariet); stroje na spojovanie štítkov (kariet) po ich dierovaní

8448 19

Pomocné strojové zariadenia na stroje položky 8444 , 8445 , 8446 alebo 8447 – Ostatné

8448 33

Vretená, krídla, dopriadacie prstence a bežce prstencového spriadacieho stroja

8448 42

Dostavy na krosná, niteľnice a brdové listy

8448 49

Časti, súčasti a príslušenstvo tkáčskych krosien alebo ich pomocného strojového zariadenia – Ostatné

8448 51

Platiny, ihly a ostatné výrobky používané na vytváranie ôk

8451 10

Stroje na chemické čistenie

8451 29

Sušičky – Ostatné

8451 30

Žehliace stroje (vrátane mangľov)

8451 90

Stroje a zariadenia (iné ako stroje a zariadenia položky 8450 ) na pranie, čistenie, žmýkanie, sušenie, žehlenie (vrátane žehliacich strojov a mangľov), bielenie, farbenie, apretovanie zušľachťovanie, poťahovanie alebo impregnovanie textilných priadzí, textílií alebo celkom dohotovených textilných výrobkov a stroje na nanášanie spojív na textilný podklad alebo ostatné podložky používané na výrobu podlahových krytín takých ako linoleum; stroje na navíjanie, odvíjanie, skladanie, plisovanie, strihanie alebo zúbkovanie textílií – Časti a súčasti

8453 10

Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží, kožiek alebo usní

8453 80

Ostatné stroje a zariadenia

8453 90

Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží, kožiek alebo usní, alebo na výrobu alebo opravy obuvi alebo výrobkov z koží, kožiek alebo usní, iné ako šijacie stroje – Časti a súčasti

8454 10

Konvertory

8459 10

Stroje s pohyblivou hlavou

8459 70

Ostatné stroje na rezanie vonkajších alebo vnútorných závitov

8461 20

Vodorovné alebo zvislé obrážačky, na obrábanie kovov, karbidov kovov alebo cermetov

8461 30

Preťahovacie stroje, na obrábanie kovov, karbidov kovov alebo cermetov

8461 40

Stroje na obrábanie, brúsenie alebo na konečnú úpravu ozubení

8461 90

Obrábacie stroje na hobľovanie, obrážanie, drážkovanie, preťahovanie, obrábanie ozubení, brúsenie ozubení alebo ich konečné úpravy, strojové píly, odrezávacie stroje a ostatné stroje pracujúce metódou úberu kovov alebo cermetov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté – Ostatné

8465 20

Obrábacie centrá

8465 93

Stroje na brúsenie, hladenie alebo leštenie

8465 94

Ohýbacie alebo spájacie stroje

8466 10

Nástrojové (nožové) držiaky a samočinné závitorezné hlavy

8466 92

Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo výlučne alebo hlavne na stroje a zariadenia položiek 8456 až 8465 , vrátane upínacích prípravkov alebo nástrojových (nožových) držiakov, samočinných závitorezných hláv, deliacich hláv a ostatných špeciálnych prídavných zariadení k strojom; nástrojové (nožové) držiaky pre všetky typy ručných nástrojov a náradia – Na stroje položky 8464

8472 10

Rozmnožovacie stroje

8472 30

Stroje na triedenie alebo skladanie korešpondencie alebo na vkladanie do obálok alebo balíkov, stroje na otváranie, zatváranie alebo pečatenie korešpondencie a stroje na lepenie alebo pečiatkovanie poštových známok

8473 21

Časti, súčasti a príslušenstvo k elektronickým počítacím strojom podpoložiek 8470 10 , 8470 21 alebo 8470 29

8474 10

Stroje a prístroje na triedenie, preosievanie, oddeľovanie alebo na pranie

8474 39

Stroje na miešanie alebo hnetenie – Ostatné

8474 80

Stroje a prístroje na triedenie, preosievanie, oddeľovanie, pranie, drvenie, mletie, miešanie alebo hnetenie zemín, kameňov, rúd alebo ostatných nerastných látok v pevnom stave (vrátane prášku alebo pasty); stroje a prístroje na aglomerovanie, tvarovanie alebo lisovanie pevných nerastných palív, keramických látok, cementu, sadry alebo ostatných nerastných látok vo forme prášku alebo pasty; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku – Ostatné stroje a prístroje

8475 21

Stroje na výrobu optických vlákien a ich predliskov

8475 29

Stroje na výrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla – Ostatné

8475 90

Stroje a zariadenia na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc, elektrónok, alebo výbojok, alebo bleskových žiariviek, v sklenených puzdrách; stroje na výrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla – Časti a súčasti

8477 40

Stroje na tvarovanie podtlakom a ostatné stroje na tvarovanie za tepla

8477 51

Na lisovanie pneumatík alebo na obnovovanie (protektorovanie) pneumatík alebo na lisovanie alebo ostatné tvarovanie duší pneumatík

8479 10

Stroje a zariadenia na verejné práce, stavebníctvo alebo podobné

8479 30

Lisy na výrobu drevotrieskových dosiek alebo vláknitých dosiek z dreva alebo ostatných drevitých materiálov a ostatné stroje a zariadenia na spracovanie dreva alebo korku

8479 50

Priemyslové roboty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

8479 90

Stroje a mechanické zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v 84. kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté – Časti a súčasti

8480 20

Formovacie základne

8480 30

Modely na formy

8480 60

Formy na nerastné materiály

8481 10

Redukčné ventily

8481 20

Ventily na olejohydraulické alebo pneumatické prevodovky

8481 40

Poistné alebo odvzdušňovacie ventily

8482 40

Kuželíkové ložiská, vrátane zostáv kužeľových a kuželíkových ložísk

8482 91

Guľôčky, ihly a valčeky

8482 99

Ostatné časti a súčasti

8484 10

Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu

8484 20

Mechanické upchávky

8484 90

Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory alebo zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia, balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky – Ostatné

8501 33

Ostatné motory na jednosmerný prúd; generátory na jednosmerný prúd iné ako fotovoltické generátory – s výkonom presahujúcim 75 kW, ale nepresahujúcim 375 kW

8501 62

Generátory na striedavý prúd (alternátory), iné ako fotovoltické generátory – s výkonom presahujúcim 75 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA

8501 63

Generátory na striedavý prúd (alternátory), iné ako fotovoltické generátory – s výkonom presahujúcim 375 kVA, ale nepresahujúcim 750 kVA

8501 64

Generátory na striedavý prúd (alternátory), iné ako fotovoltické generátory – s výkonom presahujúcim 750 kVA

8502 31

Generátorové agregáty, na veternú energiu

8502 39

Ostatné generátorové agregáty – Ostatné

8502 40

Elektrické rotačné meniče

8504 33

Tranformátory s výkonom presahujúcim 16 kVA, ale nepresahujúcim 500 kVA

8504 34

Tranformátory s výkonom presahujúcim 500 kVA

8505 20

Elektromagnetické spojky a brzdy

8506 90

Galvanické články a batérie – Časti a súčasti

8507 30

Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež pravouhlé (vrátane štvorcových) – Niklo-kadmiové

8514 31

Pece využívajúce elektrónové lúče

8525 50

Vysielacie prístroje

8530 90

Elektrické zariadenia signalizačné, bezpečnostné alebo na riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie, prístavné alebo letiskové zariadenia (iné ako položky 8608 ) – Časti a súčasti

8532 10

Pevné kondenzátory, projektované na použitie v obvodoch s 50/60 Hz, pri ktorých je jalový výkon >= 0,5 kvar „silové kondenzátory“

8533 29

Ostatné stále odpory – Ostatné

8535 30

Izolačné spinače a vypínače záťaže

8535 90

Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu (napríklad prepínače, vypínače, spínače, poistky, bleskoistky, obmedzovače napätia, obmedzovače prúdových nárazov, zásuvky a ostatné prípojky, rozvodné skrine), na napätie presahujúce 1 000 V – Ostatné

8539 41

Oblúkovky

8540 20

Snímacie elektrónky televíznych kamier; meniče a zosilňovače obrazu; ostatné fotokatódové elektrónky

8540 60

Ostatné CRT obrazovky

8540 79

Mikrovlnné elektrónky (napríklad magnetróny, klystróny, permaktróny, karcinotróny), okrem elektróniek s riadiacou mriežkou – Ostatné

8540 81

Prijímacie alebo zosilňovacie elektrónky a trubice

8540 89

Ostatné elektrónky a trubice – Ostatné

8540 91

Časti a súčasti obrazoviek CRT

8540 99

Ostatné časti a súčasti

8543 10

Urýchľovače častíc

8547 90

Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546 ; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom – Ostatné

8602 90

Železničné lokomotívy poháňané elektrickými akumulátormi

8604 00

Vozidlá na údržbu alebo opravy železničných alebo električkových tratí, tiež s vlastným pohonom (napríklad dielenské vozne, žeriavové vozne, vozne vybavené podbíjačkami štrkového lôžka, vyrovnávačky koľají, skúšobné vozne a kontrolné vozidlá železničných a električkových tratí)

8606 92

Ostatné nákladné vagóny na železničnú alebo električkovú dopravu, bez vlastného pohonu – Otvorené, s nesnímateľnými bočnicami s výškou presahujúcou 60 cm

8701 21

Cestné návesové ťahače – Iba so vznetovým spaľovacím motorom (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou)

8701 22

Cestné návesové ťahače – So vznetovým piestovým spaľovacím motorom (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou) a elektrickým motorom slúžiacimi ako motory na pohon

8701 23

Cestné návesové ťahače – So zážihovým piestovým spaľovacím motorom a elektrickým motorom slúžiacimi ako motory na pohon

8701 24

Cestné návesové ťahače – Iba s elektrickým motorom slúžiacim ako motor na pohon

8701 30

Pásové traktory a ťahače (okrem druhov riadených chodcom)

8704 10

Vyklápače (dumpry) určené na použitie mimo komunikácií

8704 22

Ostatné motorové vozidlá na nákladnú dopravu – s celkovou hmotnosťou presahujúcou 5 ton, ale nepresahujúcou 20 ton

8704 32

Ostatné motorové vozidlá na nákladnú dopravu – s celkovou hmotnosťou presahujúcou 5 ton

8705 20

Pojazdné vrtné súpravy

8705 30

Požiarne automobily

8705 90

Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú alebo na nákladnú dopravu (napríklad vyslobodzovacie automobily, žeriavové nákladné automobily, požiarne automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné rádiologické stanice) – Ostatné

8709 90

Vozíky s vlastným pohonom, bez zdvíhacieho alebo manipulačného zariadenia, typov používaných v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu nákladu na krátke vzdialenosti; malé ťahače typov používaných na nástupištiach železničných staníc; ich časti a súčasti – Časti a súčasti

8716 20

Samonakladacie alebo samovykladacie prívesy a návesy na poľnohospodárske účely

8716 39

Ostatné prívesy a návesy na prepravu tovaru – Ostatné

9010 10

Prístroje a vybavenie na automatické vyvolávanie fotografických filmov (vrátane kinematografických filmov) alebo fotografických papierov vo zvitkoch alebo na automatickú expozíciu vyvolaných filmov na zvitky fotografického papiera

9015 40

Fotogrammetrické vymeriavacie prístroje a zariadenia

9015 80

Ostatné prístroje a zariadenia

9015 90

Vymeriavacie (vrátane fotogrammetrických vymeriavacích zariadení), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; zameriavacie zariadenia – Časti, súčasti a príslušenstvo

9029 10

Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobné počítače

9031 20

Skúšobné zariadenia

9032 81

Ostatné automatické regulačné alebo riadiace prístroje a nástroje – Hydraulické alebo pneumatické – Ostatné

9401 10

Sedadlá pre lietadlá

9401 20

Sedadlá pre motorové vozidlá

9403 30

Kancelársky drevený nábytok

9406 10

Montované stavby z dreva

9406 90

Montované stavby, tiež úplné alebo už zmontované – Ostatné

9606 30

Formy na gombíky a ostatné časti gombíkov; gombíkové polotovary

9608 91

Hroty a špičky pier

9612 20

Pečiatkovacie vankúšiky, tiež napustené, tiež v škatuľkách

PRÍLOHA XXIV

ZOZNAM TOVARU PODĽA ČLÁNKU 3ea ODS. 4 PÍSM. a)

Číselný znak KN

Názov tovaru

2810 00 10

Oxid boritý

2810 00 90

Oxidy bóru; kyseliny borité (s výnimkou oxidu boritého)

2812 15 00

Chlorid sírny

2814 10 00

Bezvodý amoniak (čpavok)

2825 20 00

Oxid a hydroxid lítia

2905 42 00

Pentaerytritol (pentaerythrit)

2909 19 90

Étery, acyklické étery a ich halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty (s výnimkou dietyléteru a terc-butyletyléteru (etyl-terc-butyléter, ETBE))

3006 92 00

Farmaceutický odpad

3105 30 00

Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (s výnimkou výrobkov v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg)

3105 40 00

Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny) a jeho zmesi s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfátom diamónnym)

(s výnimkou výrobkov v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg)

3811 19 00

Antidetonačné prípravky pre benzín (s výnimkou tých na základe zlúčenín olova)

ex 7203