EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0545

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/545 z 26. januára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných skúšobných postupov a technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel vzhľadom na ich zariadenie na záznam údajov o udalostiach a na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek a ktorým sa mení príloha II k uvedenému nariadeniu (Text s významom pre EHP)

C/2022/395

OJ L 107, 6.4.2022, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/545/oj

6.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 107/18


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/545

z 26. januára 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných skúšobných postupov a technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel vzhľadom na ich zariadenie na záznam údajov o udalostiach a na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek a ktorým sa mení príloha II k uvedenému nariadeniu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 6 a článok 6 ods. 6,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2019/2144 sa stanovuje všeobecná povinnosť vybavovať motorové vozidlá určitými pokročilými systémami vozidiel. V prílohe II k uvedenému nariadeniu by sa mali uviesť požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel z hľadiska ich zariadení na záznam údajov o udalostiach a požiadavky na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek. Tieto požiadavky treba doplniť stanovením podrobných harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technických požiadaviek na takéto typové schvaľovanie.

(2)

Technické požiadavky a postupy skúšania stanovené v tomto nariadení sa týkajú motorových vozidiel kategórií M1 a N1 v súlade s príslušnými lehotami pre zamietnutie udelenia typového schválenia EÚ pre dané kategórie motorových vozidiel, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2019/2144.

(3)

V súlade s článkom 3 bodom 13 nariadenia (EÚ) 2019/2144 zariadenie na záznam údajov o udalostiach je systém, ktorého jediným účelom je zaznamenávanie a uchovávanie kritických parametrov a informácií súvisiacich so zrážkou, a to krátko pred zrážkou, počas nej a ihneď po nej, s cieľom získavať presnejšie a podrobnejšie údaje o nehodách, ktoré členským štátom umožnia vykonávať analýzu bezpečnosti cestnej premávky a posudzovať účinnosť osobitných opatrení.

(4)

Postupy skúšania a podrobné technické požiadavky na typové schvaľovanie typov vozidiel vzhľadom na zariadenia na záznam údajov o udalostiach sa riadia ustanoveniami predpisu OSN č. 160 (2). Uvedený predpis OSN by sa mal preto doplniť do zoznamu uplatniteľných požiadaviek uvedených v článku 4 ods. 5 a článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2144.

(5)

Predpis OSN č. 160 obsahuje požiadavky na prvky údajov, ktoré majú zaznamenávať zariadenia na záznam údajov o udalostiach, formát týchto údajov, požiadavky na zber, zaznamenávanie a uchovávanie údajov v palubnom systéme, ako aj požiadavky na výkonnosť a schopnosť uchovať údaje pri nárazových testoch.

(6)

Všetky technické požiadavky stanovené v sérii zmien 01 predpisu OSN č. 160 (3) sa uplatňujú od dátumov uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2019/2144 bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky Únie.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby výrobcovia vozidiel prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov zo zariadenia na záznam údajov o udalostiach pred manipuláciou a na zabezpečenie dostupnosti údajov zo zariadenia na záznam údajov o udalostiach prostredníctvom štandardizovaného rozhrania, a s cieľom umožniť anonymizáciu týchto údajov by sa uvedené požiadavky mali doplniť o dodatočné požiadavky týkajúce sa načítania údajov, ochrany súkromia a bezpečnosti údajov.

(8)

Aby údaje zaznamenané zariadeniami na záznam údajov o udalostiach zostali anonymizované, výrobcovia by mali mať povinnosť prijať primerané opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa tieto údaje nahlásili alebo načítali spolu s akýmikoľvek informáciami týkajúcimi sa fyzickej osoby.

(9)

Kým nebudú prostredníctvom delegovaného aktu Komisie zavedené štandardizované komunikačné protokoly na prístup k údajom o udalostiach a ich načítanie, výrobcovia vozidiel by mali poskytovať príslušným stranám informácie o tom, ako sprístupniť, načítať a interpretovať údaje zo zariadenia na záznam údajov o udalostiach.

(10)

Správny prevádzkový stav zariadenia na záznam údajov o udalostiach, ako aj správna funkčnosť a integrita softvéru by sa mali overovať pri pravidelných kontrolách technického stavu vozidiel.

(11)

Tabuľka obsahujúca zoznam požiadaviek v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2019/2144 neobsahuje žiadny odkaz na regulačné akty, pokiaľ ide o zariadenia na záznam údajov o udalostiach. Do uvedenej prílohy preto treba vložiť odkaz na toto nariadenie a predpis OSN č. 160.

(12)

Zoznam predpisov OSN uvedený v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2144, zahrnutý v prílohe I k uvedenému nariadeniu by sa mal zmeniť tak, aby zahŕňal odkaz na sériu zmien 01 predpisu OSN č. 160.

(13)

Nariadenie (EÚ) 2019/2144 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Ustanovenia tohto nariadenia s tým úzko súvisia, keďže v uvedených ustanoveniach sa stanovujú pravidlá týkajúce sa technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel vzhľadom na ich zariadenie na záznam údajov o udalostiach, ako aj na typové schvaľovanie zariadení na záznam údajov o udalostiach ako samostatnej technickej jednotky. V dôsledku pravidiel stanovených v tomto nariadení je potrebné do prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/2144 doplniť odkaz na toto nariadenie, predpis OSN č. 160 a sériu zmien 01 predpisu OSN č. 160. Je preto vhodné stanoviť tieto ustanovenia v jednom delegovanom nariadení.

(15)

Keďže požiadavky nariadenia (EÚ) 2019/2144, pokiaľ ide o zariadenia na záznam údajov o udalostiach pre vozidlá kategórií M1 a N1, sa majú uplatňovať od 6. júla 2022, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na vozidlá kategórií M1 a N1, ako sú vymedzené v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 (4).

Článok 2

Uplatniteľné technické požiadavky

1.   Systém zariadenia na záznam údajov o udalostiach vozidla musí spĺňať technické požiadavky stanovené v:

a)

predpise OSN č. 160 a

b)

článkoch 3, 4 a 5 tohto nariadenia.

2.   Typové schválenie zariadenia na záznam údajov o udalostiach ako samostatnej technickej jednotky je podmienené tým, že samostatná technická jednotka musí spĺňať rovnaké požiadavky ako požiadavky stanovené v bodoch 5.3 (úvodný odsek), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 a 5.5 predpisu OSN č. 160.

3.   Ak je motorové vozidlo vybavené zariadením na záznam údajov o udalostiach, ktoré bolo typovo schválené ako samostatná technická jednotka, vozidlo a jeho zariadenie na záznam údajov o udalostiach musia spĺňať technické požiadavky uvedené v odseku 1 tohto článku. V súvislosti s bodom 5 predpisu OSN č. 160 však musia spĺňať požiadavky stanovené v bodoch 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 a 5.4 uvedeného predpisu.

Článok 3

Bezpečnosť údajov

1.   Údaje o zrážke, ktoré zariadenie na záznam údajov o udalostiach zaznamenáva a uchováva, musia byť chránené pred manipuláciou tým, že spĺňajú príslušné technické požiadavky a prechodné ustanovenia pôvodnej série alebo akýchkoľvek neskorších sérií zmien predpisu OSN č. 155 (5).

2.   Aktualizácie softvéru vykonávané na zariadení na záznam údajov o udalostiach musia byť chránené, aby sa primerane zabránilo poškodeniu a aby sa primerane zabránilo neplatným aktualizáciám.

Článok 4

Načítanie údajov

1.   Údaje o zrážke zaznamenané zariadeniami na záznam údajov o udalostiach sa sprístupňujú na načítanie cez sériový dátový port na normalizovanom spojovacom dátovom konektore uvedenom v bode 2.9 prílohy X k nariadeniu (EÚ) 2018/858. Ak sériový dátový port po zrážke nie je funkčný, údaje sa musia dať načítať priamym pripojením k zariadeniu na záznam údajov o udalostiach.

2.   Výrobca vozidla poskytne schvaľovaciemu úradu a na žiadosť schvaľovacieho úradu aj každému zainteresovanému výrobcovi alebo opravovni komponentov diagnostické nástroje alebo skúšobné vybavenie s informáciami o tom, ako možno sprístupniť, načítať a interpretovať údaje o udalosti.

3.   Vozidlá a ich zariadenia na záznam údajov o udalostiach sú navrhované tak, aby nástroj na načítanie údajov umožňoval vytvárať hlásenia udalostí, ktoré obsahujú tieto prvky údajov:

a)

všetky povinné prvky údajov, ako sa vyžaduje podľa predpisu OSN č. 160;

b)

presný typ, variant a verziu vozidla (vrátane nainštalovaných systémov aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám), v ktorom sa nachádza zariadenie na záznam údajov o udalostiach.

Údaje uvedené v písmene b) musia byť k dispozícii aj po skončení nárazového testu uvedeného v bode 5.4.3 predpisu OSN č. 160.

4.   Údaje zaznamenané zariadením na záznam údajov o udalostiach nesmú byť k dispozícii na načítanie cez rozhrania, ktoré sú prístupné bez toho, aby bolo potrebné vozidlo odomknúť alebo použiť nástroje, ani cez rozhrania vozidla pre bezdrôtové pripojenia.

5.   Údaje zariadenia na záznam údajov o udalostiach sprístupnené podľa odseku 1:

a)

musia byť k dispozícii v strojovo čitateľnom formáte;

b)

nesmú obsahovať žiadne informácie, ktoré by umožnili spojiť tieto údaje s fyzickou osobou, ani nesmú byť sprístupnené spolu s takýmito informáciami.

Článok 5

Ustanovenia týkajúce sa kontrol technického stavu

Na účely pravidelných kontrol technického stavu vozidiel musí byť možné overiť nasledujúce vlastnosti systému zariadenia na záznam údajov o udalostiach:

1.

správny prevádzkový stav na základe viditeľného pozorovania stavu výstražného signálu poruchy po aktivácii hlavného ovládacieho spínača vozidla a akejkoľvek kontrole kontroliek. Keď je výstražný signál poruchy zobrazený v spoločnom priestore (plocha, na ktorej môžu byť zobrazené dve alebo viac informačných funkcií/symbolov, ale nie súčasne), musí sa pred kontrolou stavu výstražného signálu poruchy najskôr skontrolovať, či je funkčný spoločný priestor;

2.

správne fungovanie a softvérovú integritu prostredníctvom použitia elektronického rozhrania vozidla, ako je stanovené v oddiele I bode 14 prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ (6), pokiaľ to umožňujú technické charakteristiky vozidla a sú dostupné potrebné údaje. Výrobcovia zabezpečia sprístupnenie technických informácií na používanie elektronického rozhrania vozidla v súlade s článkom 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/621 (7).

Článok 6

Dočasné ustanovenia týkajúce sa schválení podľa predpisu OSN č. 160

1.   S účinnosťou od 6. júla 2022 vnútroštátne orgány odmietajú udeľovať typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie z dôvodov súvisiacich so zariadeniami na záznam údajov o udalostiach pre nové typy vozidiel, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením a technickými požiadavkami série zmien 01 predpisu OSN č. 160. Vnútroštátne orgány však do 1. júla 2024 akceptujú schválenia v súlade s predpisom OSN č. 160 udelené mimo EÚ ako alternatívu k schváleniu v súlade so sériou zmien 01 predpisu OSN č. 160 na účely udelenia schválenia EÚ v súlade s týmto nariadením.

2.   S účinnosťou od 6. júla 2024 vnútroštátne orgány zakazujú prihlásenie do evidencie, predaj a uvádzanie do prevádzky nových vozidiel z dôvodov súvisiacich so zariadeniami na záznam údajov o udalostiach, ak takéto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a technickými požiadavkami série zmien 01 predpisu OSN č. 160, keďže certifikáty zhody takýchto vozidiel už nebudú platné. Vnútroštátne orgány však do 1. júla 2026 uznávajú schválenia v súlade s predpisom OSN č. 160 udelené mimo EÚ ako alternatívu k schváleniu v súlade so sériou zmien 01 predpisu OSN č. 160 na účely prihlásenia do evidencie, predaja a uvedenia do prevádzky takýchto vozidiel v súlade s článkami 48, 49 a 50 nariadenia (EÚ) 2018/858.

Článok 7

Zmena nariadenia (EÚ) 2019/2144

Prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) 2019/2144 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 6. júla 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 16.12.2019, s. 1.

(2)  Predpis OSN č. 160 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na zariadenie na záznam údajov (Ú. v. EÚ L 221, 21.6.2021, s. 15); Predpis OSN č. 160 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na zariadenie na záznam údajov [2021/1215], séria zmien 01 (Ú. v. EÚ L 265, 26.7.2021, s. 3).

(3)  Predpis OSN č. 160 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na zariadenie na záznam údajov [2021/1215], séria zmien 01 (Ú. v. EÚ L 265, 26.7.2021, s. 3).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

(5)  Predpis OSN č. 155 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na kybernetickú bezpečnosť a systém riadenia kybernetickej bezpečnosti [2021/387] (Ú. v. EÚ L 82, 9.3.2021, s. 30).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/621 zo 17. apríla 2019 o technických informáciách potrebných na kontrolu technického stavu jednotlivých kontrolovaných položiek, o používaní odporúčaných kontrolných metód a o stanovení podrobných pravidiel týkajúcich sa formátu údajov a postupov prístupu k príslušným technickým informáciám (Ú. v. EÚ L 108, 23.4.2019, s. 5).


PRÍLOHA

Zmena nariadenia (EÚ) 2019/2144

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2019/2144 sa mení takto:

160

Zariadenie na záznam údajov o udalostiach (EDR)

séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 265, 26.7.2021, s. 3

M1, N1

V prílohe II časti E sa riadok pre požiadavku E5 nahrádza takto:

„Predmet

Regulačné akty

Ďalšie špecifické technické ustanovenia

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

„E5 Zariadenie na záznam údajov o udalostiach

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/545  (*1)

Predpis OSN č. 160

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 


(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/545 z 26. januára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných skúšobných postupov a technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel vzhľadom na ich zariadenie na záznam údajov o udalostiach a na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek a ktorým sa mení príloha II k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 107, 5.4.2022, s. 18).“


Top