EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0501

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/501 z 25. marca 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Beauveria bassiana kmeň 203 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Text s významom pre EHP)

C/2022/1742

OJ L 102, 30.3.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/501/oj

30.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/501

z 25. marca 2022,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Beauveria bassiana kmeň 203 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Spoločnosť GlenBiotech predložila 10. marca 2017 podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 spravodajskému členskému štátu, Holandsku, žiadosť o schválenie účinnej látky Beauveria bassiana kmeň 203.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 spravodajský členský štát 20. júla 2017 informoval žiadateľa, ostatné členské štáty, Komisiu a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o prijateľnosti uvedenej žiadosti.

(3)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie, pokiaľ ide o používanie navrhované žiadateľom, boli hodnotené podľa článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Spravodajský členský štát predložil 5. júna 2019 Komisii návrh hodnotiacej správy v ktorej sa konštatuje, že od danej účinnej látky možno očakávať, že spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009, a kópiu tohto návrhu zaslal úradu.

(4)

V súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 úrad rozoslal návrh hodnotiacej správy, ktorý dostal od spravodajského členského štátu, žiadateľovi a ostatným členským štátom a zorganizoval v tejto veci verejnú konzultáciu.

(5)

V súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 úrad požiadal žiadateľa, aby členským štátom, Komisii a úradu predložil doplňujúce informácie. Spravodajský členský štát posúdil doplňujúce informácie a v júli 2020 predložil úradu svoje posúdenie formou aktualizovaného návrhu hodnotiacej správy.

(6)

Úrad 6. októbra 2020 oznámil žiadateľovi, členským štátom a Komisii svoje závery (2) o tom, či od účinnej látky Beauveria bassiana kmeň 203 možno očakávať, že spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Úrad svoje závery sprístupnil verejnosti.

(7)

Komisia predložila 22. októbra 2021 Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá revíznu správu a návrh tohto nariadenia, ktorým sa stanovuje, že Beauveria bassiana kmeň 203 sa schvaľuje.

(8)

Žiadateľ mal možnosť predložiť k revíznej správe pripomienky.

(9)

Komisia sa domnieva, že na základe návrhu hodnotiacej správy spravodajského členského štátu, záverov úradu a pripomienok žiadateľa, pokiaľ ide o reprezentatívne použitie aspoň jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom Beauveria bassiana kmeň 203, ktoré bolo preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe, sú kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené. Preto je vhodné Beauveria bassiana kmeň 203 schváliť.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 písm. b), c) a e) a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však potrebné zaviesť určité podmienky a obmedzenia, t. j. maximálny obsah metabolitu beauvericínu v prípravkoch na ochranu rastlín, ako aj obmedzenie používania na okrasné palmy.

(11)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3) mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka Beauveria bassiana kmeň 203 špecifikovaná v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Záver z partnerského preskúmania účinnej látky Beauveria bassiana kmeň 203 z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(11):6295. doi: 10.2903/j.efsa.2020.6295.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

Beauveria bassiana kmeň 203

Katalógové číslo v zbierke Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Centrum pre biodiverzitu húb, Ústav holandskej kráľovskej akadémie umení a vied, Utrecht, Holandsko): CBS 121097

Neuvádza sa.

Max. obsah beauvericínu: 80 μg/kg v prípravku.

19. apríl 2022

18. apríl 2032

Povoľuje sa len použitie v prípade okrasných paliem.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o účinnej látke Beauveria bassiana kmeň 203, a najmä dodatky I a II k uvedenej správe.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

maximálnemu obsahu metabolitu beauvericínu v prípravku na ochranu rastlín;

b)

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom berú do úvahy skutočnosť, že druh Beauveria basssiana bez ohľadu na kmeň je potenciálnym ľudským alergénom pri zasiahnutí pokožky aj pri vdýchnutí, a tým zabezpečia, aby sa primerané osobné ochranné prostriedky zahrnuli ako podmienka používania.

Výrobca musí počas výrobného procesu zaistiť prísne dodržiavanie environmentálnych podmienok a analýzu kontroly kvality s cieľom zabezpečiť dodržanie limitov mikrobiologickej kontaminácie uvedených v pracovnom dokumente SANCO/12116/2012 (2).

V podmienkach používania sa podľa potreby musia uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

„151

Beauveria bassiana kmeň 203

Katalógové číslo v zbierke Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Centrum pre biodiverzitu húb, Ústav holandskej kráľovskej akadémie umení a vied, Utrecht, Holandsko): CBS 121097

Neuvádza sa.

Max. obsah beauvericínu: 80 μg/kg v prípravku.

19. apríl 2022

18. apríl 2032

Povoľuje sa len použitie v prípade okrasných paliem.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o účinnej látke Beauveria bassiana kmeň 203, a najmä dodatky I a II k uvedenej správe.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

maximálnemu obsahu metabolitu beauvericínu v prípravku na ochranu rastlín;

b)

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom berú do úvahy skutočnosť, že druh Beauveria basssiana bez ohľadu na kmeň je potenciálnym ľudským alergénom pri zasiahnutí pokožky aj pri vdýchnutí, a tým zabezpečia, aby sa primerané osobné ochranné prostriedky zahrnuli ako podmienka používania.

Výrobca musí počas výrobného procesu zaistiť prísne dodržiavanie environmentálnych podmienok a analýzu kontroly kvality s cieľom zabezpečiť dodržanie limitov mikrobiologickej kontaminácie uvedených v pracovnom dokumente SANCO/12116/2012 (*1).

V podmienkach používania sa podľa potreby musia uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.“.


Top