EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0425

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/425 zo 14. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947, pokiaľ ide o odloženie prechodných lehôt súvisiacich s používaním určitých bezpilotných leteckých systémov v „otvorenej“ kategórii a dátumu uplatňovania štandardných scenárov na prevádzku s priamym vizuálnym kontaktom alebo bez neho (Text s významom pre EHP)

C/2022/1445

Ú. v. EÚ L 87, 15.3.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/425/oj

15.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/425

zo 14. marca 2022,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947, pokiaľ ide o odloženie prechodných lehôt súvisiacich s používaním určitých bezpilotných leteckých systémov v „otvorenej“ kategórii a dátumu uplatňovania štandardných scenárov na prevádzku s priamym vizuálnym kontaktom alebo bez neho

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 57,

keďže:

(1)

Podľa článku 20 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947 (2) sa bezpilotné letecké systémy (ďalej len „UAS“), ktoré nie sú v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/945 (3) a nie sú vyrobené súkromne, môžu za určitých obmedzených podmienok prevádzky naďalej používať v „otvorenej“ kategórii, ak boli uvedené na trh pred 1. januárom 2023. Podľa článku 22 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 sa UAS, ktoré nespĺňajú požiadavky častí 1 až 5 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945, môžu používať v „otvorenej“ kategórii len za určitých obmedzených podmienok prevádzky, a to v prechodnom období, ktoré sa končí 1. januára 2023.

(2)

Podľa článku 23 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 môžu členské štáty od 3. decembra 2023 prijímať od prevádzkovateľov UAS iba vyhlásenia v súlade s článkom 5 ods. 5 uvedeného vykonávacieho nariadenia, ktoré sa týkajú prevádzky podľa jedného z dvoch štandardných scenárov, t. j. buď v priamom vizuálnom kontakte a nad riadenou pozemnou oblasťou v osídlenej oblasti, alebo bez priameho vizuálneho kontaktu s pozorovateľmi vzdušného priestoru nad riadenou pozemnou oblasťou v riedko osídlenej oblasti, ako sa stanovuje v dodatku 1 k prílohe k danému vykonávaciemu nariadeniu.

(3)

Niektoré harmonizované normy týkajúce sa požiadaviek uplatniteľných na prevádzku UAS tried C0 až C6 v „otvorenej“ kategórii alebo podľa štandardných scenárov, ako aj na priamu diaľkovú identifikáciu budú k dispozícii až v polovici roka 2023. Bez týchto harmonizovaných noriem by sa výrobcom UAS prakticky bránilo v uvádzaní vyhovujúcich UAS na trh pred koncom prechodného obdobia stanoveného v článku 22 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947.

(4)

Preto treba predĺžiť lehoty stanovené v článkoch 20 a 22 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 tak, aby harmonizované normy týkajúce sa požiadaviek uplatniteľných na UAS tried C0 až C6 mali výrobcovia a prevádzkovatelia UAS k dispozícii pred uplynutím týchto lehôt. Zároveň treba odložiť dátum uplatňovania dvoch štandardných scenárov stanovených v dodatku 1 k prílohe k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu, aby sa zabezpečilo, že spomínané harmonizované normy budú k dispozícii skôr, než začnú členské štáty prijímať vyhlásenia týkajúce sa prevádzky v súlade s uvedenými štandardnými scenármi. Dovtedy by členské štáty mali mať možnosť prijímať vyhlásenia prevádzkovateľov UAS v súlade s článkom 5 ods. 5 uvedeného vykonávacieho nariadenia na základe vnútroštátnych štandardných scenárov alebo ich ekvivalentu.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947 sa mení takto:

1.

V článku 20 sa dátum „1. januárom 2023“ nahrádza dátumom „1. januárom 2024“.

2.

V článku 22 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, sa používanie UAS, ktoré nespĺňajú požiadavky častí 1 až 5 prílohy k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/945 (*1), povoľuje v „otvorenej“ kategórii počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembrom 2023, a to za týchto podmienok:

(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019, s. 1).“"

3.

V článku 23 sa odseky 2, 3 a 4 nahrádzajú takto:

„2.   Článok 5 ods. 5 sa uplatňuje od 1. januára 2024.

3.   Odsek 2 písm. g) ustanovenia UAS.OPEN.060 a odsek 1 písm. l) bod i) ustanovenia UAS.SPEC.050 prílohy sa uplatňujú od 1. júla 2022 a odsek 1 písm. l) bod ii) ustanovenia UAS.SPEC.050 prílohy sa uplatňuje od 1. januára 2024.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 21 ods. 1, do 31. decembra 2023 môžu členské štáty prijímať vyhlásenia prevádzkovateľov UAS v súlade s článkom 5 ods. 5 na základe vnútroštátnych štandardných scenárov alebo ich ekvivalentu, ak uvedené vnútroštátne scenáre spĺňajú požiadavky ustanovenia UAS.SPEC.020 prílohy.

Takéto vyhlásenia prestávajú platiť od 1. januára 2026.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019, s. 45).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019, s. 1).


Top