EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0365

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/365 z 3. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1624, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, štandardné formy a vzory na poskytovanie informácií na účely plánov riešenia krízových situácií pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (Text s významom pre EHP)

C/2022/1227

OJ L 69, 4.3.2022, p. 60–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/365/oj

4.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/60


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/365

z 3. marca 2022,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1624, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, štandardné formy a vzory na poskytovanie informácií na účely plánov riešenia krízových situácií pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 (2) sa zaviedli určité zmeny minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky stanovenej v smernici 2014/59/EÚ. Informácie o schopnosti inštitúcií splniť túto požiadavku sa v obmedzenej miere zohľadňujú aj v kontexte plánovania riešenia krízových situácií.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1624 (3) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

(4)

Orgán EBA neuskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, ani neanalyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy, pretože sa domnieval, že by to bolo veľmi neprimerané vzhľadom na značne obmedzený rozsah pôsobnosti, malý počet a nízky vplyv zmien, pričom zohľadnil skutočnosť, že tieto zmeny zahŕňajú len aktualizácie odkazov na smernicu 2014/59/EÚ, dve nové položky, ktoré sa majú vykazovať, a drobné zmeny na odstránenie technických prekážok pri vykazovaní. Orgán EBA požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1624 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Vzor Z 02.00 sa nahrádza vzorom Z 02.00 prílohy I k tomuto nariadeniu;

b)

Vzor Z 03.00 sa nahrádza vzorom Z 03.00 prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019, s. 296).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1624 z 23. októbra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, štandardné formy a vzory na poskytovanie informácií na účely plánov riešenia krízových situácií pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1066 (Ú. v. EÚ L 277, 7.11.2018, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA I

Z 02.00 – Štruktúra záväzkov (LIAB)


 

Protistrana

SPOLU

 

Domácnosti

Nefinančné korporácie (MSP)

Nefinančné korporácie (iné ako MSP)

Úverové inštitúcie

Iné finančné korporácie

Orgány verejnej správy a centrálne banky

Neidentifikované, kótované na obchodnom mieste

Neidentifikované, nekótované na obchodnom mieste

z toho: v rámci skupiny

z toho: záväzky, ktoré sa riadia právom tretej krajiny, s výnimkou záväzkov v rámci skupiny

Riadok

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

ZÁVÄZKY VYLÚČENÉ ZO ZÁCHRANY POMOCOU VNÚTORNÝCH ZDROJOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Kryté vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Zabezpečené záväzky – časť zabezpečená kolaterálom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Záväzky voči klientom, ak sú chránené v prípade platobnej neschopnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Fiduciárne záväzky, ak sú chránené v prípade platobnej neschopnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Záväzky voči inštitúcii < 7 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161

Záväzky voči (prevádzkovateľovi) systému a centrálnym protistranám < 7 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Záväzky voči zamestnancom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Záväzky kritické pre každodenné fungovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Záväzky voči daňovým úradom a orgánom sociálneho zabezpečenia, ak sa uprednostňujú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Záväzky voči systémom ochrany vkladov (DGS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Záväzky voči iným subjektom skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ZÁVÄZKY NEVYLÚČENÉ ZO ZÁCHRANY POMOCOU VNÚTORNÝCH ZDROJOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Vklady, ktoré nie sú kryté, ale sú preferenčné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

z toho: zostatková splatnosť <= 1 mesiac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

z toho: zostatková splatnosť > 1 mesiac < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

z toho: zostatková splatnosť >= 1 rok a < 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

z toho: zostatková splatnosť >= 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Vklady, ktoré nie sú kryté ani preferenčné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

z toho: zostatková splatnosť <= 1 mesiac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

z toho: zostatková splatnosť > 1 mesiac < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

z toho: zostatková splatnosť >= 1 rok a < 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

z toho: zostatková splatnosť >= 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Súvahové záväzky vyplývajúce z derivátov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na zmluvné súbory vzájomného započítavania po úpravách trhovými cenami pred kompenzáciou kolaterálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na zmluvné súbory vzájomného započítavania po úpravách trhovými cenami po kompenzácii kolaterálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na zmluvné súbory vzájomného započítavania po úpravách trhovými cenami po kompenzácii kolaterálu so zahrnutím odhadovaných súm po konečnom zúčtovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na prudenciálne pravidlá vzájomného započítavania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Zabezpečené záväzky nezabezpečené kolaterálom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

z toho: zostatková splatnosť <= 1 mesiac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

z toho: zostatková splatnosť > 1 mesiac < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

z toho: zostatková splatnosť >= 1 rok a < 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

z toho: zostatková splatnosť >= 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Štruktúrované cenné papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

z toho: zostatková splatnosť <= 1 mesiac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

z toho: zostatková splatnosť > 1 mesiac < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

z toho: zostatková splatnosť >= 1 rok a < 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

z toho: zostatková splatnosť >= 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Nadriadené nezabezpečené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

z toho: zostatková splatnosť <= 1 mesiac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

z toho: zostatková splatnosť > 1 mesiac < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

z toho: zostatková splatnosť >= 1 rok a < 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

z toho: zostatková splatnosť >= 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Nadriadené záväzky bez prioritného postavenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

z toho: zostatková splatnosť <= 1 mesiac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

z toho: zostatková splatnosť > 1 mesiac < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

z toho: zostatková splatnosť >= 1 rok a < 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

z toho: zostatková splatnosť >= 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Podriadené záväzky (nevykázané ako vlastné zdroje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

z toho: zostatková splatnosť <= 1 mesiac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

z toho: zostatková splatnosť > 1 mesiac < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

z toho: zostatková splatnosť >= 1 rok a < 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

z toho: zostatková splatnosť >= 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Iné oprávnené záväzky pre MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

z toho: zostatková splatnosť >= 1 rok a < 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

z toho: zostatková splatnosť >= 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Nefinančné záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Zostatkové záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

VLASTNÉ ZDROJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Vlastný kapitál Tier 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

z toho: kapitálové nástroje/akciový kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

z toho: nástroje s rovnakým postavením ako kmeňové akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Dodatočný kapitál Tier 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

z toho: (časť) podriadených záväzkov vykazovaných ako vlastné zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Kapitál Tier 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

z toho: (časť) podriadených záväzkov vykazovaných ako vlastné zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

CELKOVÉ ZÁVÄZKY A VLASTNÉ ZDROJE VRÁTANE DERIVÁTOVÝCH ZÁVÄZKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 03.00 – Požiadavky na vlastné zdroje (OWN)


 

 

Suma alebo percentuálny podiel

0010

0100

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

0110

Príspevok k celkovej hodnote konsolidovanej rizikovej expozície

 

0120

Veľkosť celkovej expozície

 

 

POŽIADAVKA NA POČIATOČNÝ KAPITÁL A UKAZOVATEĽ FINANČNEJ PÁKY

 

0210

Počiatočný kapitál

 

0220

Požiadavka na ukazovateľ finančnej páky

 

0300

PODIEL CELKOVEJ KAPITÁLOVEJ POŽIADAVKY PODĽA SREP (TSCR)

 

0310

TSCR (celková kapitálová požiadavka podľa SREP): zložený z kapitálu CET1

 

0320

TSCR (celková kapitálová požiadavka podľa SREP): zložený z kapitálu Tier 1

 

0400

POŽIADAVKY NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ

 

0410

Vankúš na zachovanie kapitálu

 

0420

Vankúš na zachovanie z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu

 

0430

Proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu

 

0440

Vankúš na krytie systémového rizika

 

0450

Vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie

 

0460

Vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie

 

0500

Podiel celkovej kapitálovej požiadavky (OCR)

 

0510

Celková kapitálová požiadavka: zložená z kapitálu CET1

 

0520

Celková kapitálová požiadavka: zložená z kapitálu Tier 1

 

0600

Usmernenie o celkovej kapitálovej požiadavke a usmernenie pre pilier 2 (P2G)

 

0610

Celková kapitálová požiadavka a P2G: zložené z kapitálu CET1

 

0620

Celková kapitálová požiadavka a P2G: zložené z kapitálu Tier 1“

 


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Pokyny

I.   Všeobecné pokyny

I.1   Štruktúra

1.

Rámec tvorí 15 vzorov usporiadaných v 3 blokoch:

1.

„Všeobecné informácie“, ktorý poskytuje prehľad o organizačnej štruktúre skupiny a jej subjektov, rozdelení aktív a hodnotách rizikových expozícií. Tento blok pozostáva zo vzoru „Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG)“.

2.

„Informácie o súvahových a podsúvahových položkách“, ktorý poskytuje finančné informácie o záväzkoch, vlastných zdrojoch, finančných prepojeniach medzi subjektmi skupiny, záväzkoch voči hlavným protistranám, o podsúvahových položkách prijatých od hlavných protistrán a o poistení vkladov. Tento blok pozostáva zo 6 vzorov:

a)

„Z 02.00 – Štruktúra záväzkov (LIAB)“;

b)

„Z 03.00 – Požiadavky na vlastné zdroje (OWN)“;

c)

„Z 04.00 – Finančné prepojenia v rámci skupiny (IFC)“;

d)

dvoch vzorov o hlavných protistranách, „Z 05.01 – Záväzky voči hlavným protistranám (Z–MCP 1)“ a „Z 05.02 – Podsúvahové položky hlavných protistrán (Z–MCP 2)“;

e)

„Z 06.00 – Poistenie vkladov (Z–DIS)“.

3.

„Zásadné funkcie“, ktorý poskytuje prehľad o zásadných funkciách a priraďujú ich k právnickým osobám, hlavným oblastiam obchodnej činnosti, k zásadným službám, k infraštruktúram finančného trhu a informačným systémom. Tento blok pozostáva zo 7 vzorov:

a)

4 vzorov na identifikovanie zásadných funkcií a ich priraďovanie k hlavným oblastiam obchodnej činnosti a subjektom skupiny, „Z 07.01 – Posúdenie kritickosti hospodárskych funkcií (Z–FUNC 1)“, „Z 07.02 – Priraďovanie zásadných funkcií k právnickým osobám (Z–FUNC 2)“, „Z 07.03 – Priraďovanie hlavných oblastí obchodnej činnosti k právnickým osobám (Z–FUNC 3)“ a „Z 07.04 – Priraďovanie zásadných funkcií k hlavným oblastiam obchodnej činnosti (Z–FUNC 4)“;

b)

„Z 08.00 – Zásadné služby (Z-SERV)“;

c)

„Z 09.00 – Služby infraštruktúry finančného trhu (FMI) – Poskytovatelia a používatelia – Priraďovanie zásadných funkcií (FMI)“;

d)

2 vzorov týkajúcich sa kritických informačných systémov, „Z 10.01 – K\ritické informačné systémy (všeobecné informácie) (Z–CIS 1)“ a „Z 10.02 – Priraďovanie informačných systémov (Z–CIS 2)“.

I.2   Odkazy

2.

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto skratky:

a)

„BCBS“ je Bazilejský výbor pre bankový dohľad Banky pre medzinárodné zúčtovanie;

b)

„CPMI“ je Výbor pre platobnú a trhovú infraštruktúru Banky pre medzinárodné zúčtovanie;

c)

„FINREP“ sú vzory finančných informácií uvedené v prílohách III a IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/451 (1) a doplňujúce pokyny uvedené v prílohe V k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu;

d)

„COREP (OF)“ sú prílohy I (vzory) a II (pokyny) k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/451;

e)

„COREP (LR)“ sú prílohy X (vzory) a XI (pokyny) k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/451;

f)

„FSB“ je Rada pre finančnú stabilitu;

g)

„IAS“ sú medzinárodné účtovné normy uvedené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (2);

h)

„IFRS“ sú medzinárodné normy pre finančné výkazníctvo uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002;

i)

„Kód LEI“ je identifikačný kód právnickej osoby (3). Keď pre danú protistranu existuje identifikátor právnickej osoby (kód LEI), musí sa použiť na identifikáciu tejto protistrany;

j)

„Národné GAAP“ alebo „národné všeobecne prijaté účtovné zásady“ sú národné účtovné rámce vypracované podľa smernice Rady 86/635/EHS (4).

I.3   Účtovné štandardy

3.

Pokiaľ nie je v tejto prílohe stanovené inak, inštitúcie vykazujú všetky sumy na základe účtovného rámca, ktorý používajú na vykazovanie finančných informácií v súlade s článkami 9 až 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451. Inštitúcie, ktoré nie sú povinné vykazovať finančné informácie v súlade s uvedeným nariadením, uplatňujú pravidlá svojho príslušného účtovného rámca.

4.

Pre inštitúcie, ktoré vykazujú podľa štandardov IFRS, boli vložené odkazy na príslušné štandardy IFRS.

I.4   Rozsah pôsobnosti konsolidácie

5.

Tento rámec v závislosti od vzoru odkazuje na:

a)

konsolidáciu na základe účtovnej konsolidácie (subjekty zahrnuté do konsolidovaných účtovných závierok v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom),

b)

prudenciálnu konsolidáciu [subjekty v rozsahu pôsobnosti konsolidácie podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (5)] na úrovni materskej spoločnosti v Únii;

c)

konsolidáciu na úrovni subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, pre skupinu, ktorej krízová situácia sa rieši.

6.

Inštitúcie dodržiavajú pri každom vzore základy konsolidácie alebo základy uplatniteľné podľa článku 4 tohto nariadenia.

I.5   Číslovanie a iné pravidlá

7.

Pri odkazovaní na stĺpce, riadky a bunky vzorov sa v pokynoch v tejto prílohe dodržiava ďalej uvedené pravidlo označovania, v ktorom sa používajú číselné kódy. Tieto číselné kódy sa vo veľkej miere používajú v pravidlách validácie.

Používa sa tento všeobecný zápis:

a)

{vzor;riadok;stĺpec} na odkazy na stĺpce, riadky a bunky vzoru;

b)

{riadok;stĺpec} v prípade validácií v rámci vzoru, v ktorom sa používajú len údajové body daného vzoru, bez odkazu na vzor;

c)

{vzor;riadok} v prípade vzorov len s jedným stĺpcom sa odkazuje len na riadky;

d)

symbol hviezdičky sa používa na vyjadrenie toho, že validácia je vykonaná pre skôr vymedzené riadky alebo stĺpce.

8.

Ak sa informačná položka nevzťahuje na subjekty, za ktoré sa predkladá správa, príslušné pole sa ponechá prázdne.

9.

Ak sa v pokynoch v tejto prílohe odkazuje na primárny kľúč, znamená to stĺpec alebo kombináciu stĺpcov určených na jedinečnú identifikáciu všetkých riadkov vzoru. Primárny kľúč obsahuje jedinečnú hodnotu pre každý riadok vzoru. Nesmie obsahovať nulovú hodnotu.

II.   Pokyny týkajúce sa vzorov

II.1   Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG)

II.1.1   Všeobecné poznámky

10.

Tento vzor poskytuje prehľad o právnej a vlastníckej štruktúre skupiny. Vo vzťahu ku všetkým subjektom skupiny, ktoré spĺňajú minimálnu prahovú hodnotu stanovenú v článku 4 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, sa predkladá jeden vzor. V tomto vzore sa identifikujú len právnické osoby.

II.1.2   Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010 – 0160

Subjekt

0010

Názov

Názov subjektu. Oficiálny názov, ako sa uvádza v štatutárnych aktoch, vrátane označenia právnej formy.

0020

Kód

Kód subjektu. V prípade inštitúcií je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI. V prípade iných subjektov je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI, alebo ak nie je k dispozícii, kód v rámci jednotnej kodifikácie uplatniteľnej v Únii, alebo ak ani tento kód nie je k dispozícii, vnútroštátny kód.

Tento kód musí byť jedinečný a musí sa používať konzistentne vo všetkých vzoroch. Kód musí mať vždy hodnotu.

0030

Kód LEI

20-miestny alfanumerický kód LEI subjektu, ak je k dispozícii.

0040

Typ subjektu

Typ subjektu podľa poradia priority je jedným z týchto subjektov:

a)

„Úverová inštitúcia“

Táto kategória sa vzťahuje na úverové inštitúcie v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s výnimkou subjektov uvedených v článku 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (6);

b)

„Investičná spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje požiadavka na počiatočný kapitál stanovená v článku 28 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ“

Táto kategória sa vzťahuje na investičné spoločnosti v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na počiatočný kapitál stanovená v článku 28 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.

c)

„Investičná spoločnosť, na ktorú sa nevzťahuje požiadavka na počiatočný kapitál stanovená v článku 28 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ“

d)

„Finančná inštitúcia“

Táto kategória sa vzťahuje na finančné inštitúcie v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, iné ako tie, ktoré sú klasifikované ako „holdingová spoločnosť“, ako sa uvádza v písmene e).

e)

„Holdingová spoločnosť“

Táto kategória sa vzťahuje na tieto subjekty:

finančnú holdingovú spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 21 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

holdingovú spoločnosť so zmiešanou činnosťou v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 22 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

materskú finančnú holdingovú spoločnosť v členskom štáte v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 30 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

materskú finančnú holdingovú spoločnosť v EÚ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 31 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť v členskom štáte v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 32 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

materskú zmiešanú finančnú holdingová spoločnosť v EÚ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 33 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

f)

„Poisťovňa“

Táto kategória sa vzťahuje na poisťovne v zmysle vymedzenia v článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (7).

g)

„Iný typ subjektu“, ak subjekt nepatrí do žiadnej z uvedených kategórií.

0050

Štát

Kód ISO 3166-1-alfa-2 krajiny registrácie subjektu, ktorým môže byť členský štát alebo tretia krajina.

0060

Zahrnuté do prudenciálneho obvodu

Vykazujú sa tieto skratky:

 

Á – áno;

 

N – nie.

0070

Výnimka z nariadenia o kapitálových požiadavkách podľa článku 7

Vykazujú sa tieto skratky:

 

Á – ak príslušný orgán upustil od uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

 

N – v iných prípadoch.

0080

Výnimka z nariadenia o kapitálových požiadavkách podľa článku 10

Vykazujú sa tieto skratky:

 

Á – ak príslušný orgán uplatnil výnimku podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

 

N – v iných prípadoch.

0090

Celkové aktíva

Celkové aktíva v zmysle vymedzenia na účely FINREP: {F 01.01;380,010}

0100

Celková hodnota rizikovej expozície

Celková hodnota rizikovej expozície v zmysle vymedzenia na účely COREP (OF): {C 02.00;0010;0010}

Táto položka sa nevykazuje v prípade subjektov, ktoré nie sú inštitúciami, a subjektov, na ktoré sa vzťahuje výnimka v súlade s článkom 7 alebo článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

0110

Expozícia ukazovateľa finančnej páky

Celková expozícia ukazovateľa finančnej páky v zmysle vymedzenia na účely COREP (LR): {C 47.00;0290;0010}

Táto položka sa nevykazuje v prípade subjektov, ktoré nie sú inštitúciami, a subjektov, na ktoré sa vzťahuje výnimka v súlade s článkom 7 alebo článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

0120

Účtovný štandard

Účtovné štandardy uplatňované subjektom. Vykazujú sa tieto skratky:

IFRS

Národné GAAP

0130

Príspevok k celkovým konsolidovaným aktívam

Suma, ktorou subjekt prispieva k celkovým konsolidovaným aktívam skupiny, ktorej sa týka vykazovanie.

0140

Príspevok k celkovej hodnote konsolidovanej rizikovej expozície

Suma, ktorou subjekt prispieva k celkovej hodnote konsolidovanej rizikovej expozície skupiny, ktorej sa týka vykazovanie.

0150

Príspevok ku konsolidovanej expozícii ukazovateľa finančnej páky

Suma, ktorou subjekt prispieva k celkovej konsolidovanej expozícii ukazovateľa finančnej páky skupiny, ktorej sa týka vykazovanie.

0160

Príslušná právnická osoba

Či subjekt predstavuje príslušnú právnickú osobu v zmysle vymedzenia v článku 2 tohto nariadenia.

0170 – 0210

Priama materská spoločnosť

Priama materská spoločnosť subjektu. Vykazuje sa iba tá priama materská spoločnosť, ktorá má v rámci subjektu viac ako 5 % hlasovacích práv.

Ak má subjekt viac ako jednu priamu materskú spoločnosť, vykazuje sa iba priama materská spoločnosť s najvyšším akciovým kapitálom, prípadne s najvyšším podielom hlasovacích práv.

0170

Názov

Názov priamej materskej spoločnosti subjektu.

0180

Kód

Kód priamej materskej spoločnosti. V prípade inštitúcií je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI. V prípade iných subjektov je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI, alebo ak nie je k dispozícii, kód v rámci jednotnej kodifikácie uplatniteľnej v Únii, alebo ak ani tento kód nie je k dispozícii, vnútroštátny kód.

Tento kód musí byť jedinečný a musí sa používať konzistentne vo všetkých vzoroch. Kód musí mať vždy hodnotu.

0190

Kód LEI

20-miestny alfanumerický kód LEI subjektu, ak je k dispozícii.

0200

Akciový kapitál

Výška akciového kapitálu v držbe priamej materskej spoločnosti subjektu bez rezerv.

0210

Hlasovacie práva v rámci subjektu

Percentuálny podiel hlasovacích práv, ktoré má priama materská spoločnosť subjektu.

Táto informácia sa vyžaduje len v prípade, ak sa jedna akcia nerovná jednému hlasu (hlasovacie práva sa teda nerovnajú akciovému kapitálu).

II.2   Z 02.00 – Štruktúra záväzkov (LIAB)

II.2.1   Všeobecné poznámky

11.

V tomto vzore sa vyžadujú podrobné informácie o štruktúre záväzkov subjektu alebo skupiny. Záväzky sa rozdeľujú na záväzky vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov a na záväzky, ktoré nie sú vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov. Poskytujú sa ďalšie rozdelenia podľa tried záväzkov, tried protistrán a splatnosti.

12.

Ak sa v tomto vzore uvádza rozdelenie podľa splatnosti, zostatková splatnosť predstavuje čas do zmluvnej splatnosti. Odchylne od toho:

a)

keď nástroj záväzkov zahŕňa opciu, na základe ktorej môže jej držiteľ nástroj umoriť a ktorá je uplatniteľná pred pôvodnou uvedenou splatnosťou nástroja, splatnosť nástroja je najskorší možný dátum, ku ktorému môže držiteľ uplatniť opciu na umorenie a požiadať o umorenie alebo splatenie daného nástroja;

b)

keď nástroj záväzkov zahŕňa stimul pre emitenta na to, aby na nástroj uplatnil kúpnu opciu, umorenie, splatenie alebo spätné odkúpenie pred pôvodnou uvedenou splatnosťou nástroja, splatnosť nástroja je najskorší možný dátum, ku ktorému môže emitent uplatniť uvedenú opciu a požiadať o umorenie alebo splatenie nástroja;

c)

keď nástroj zahŕňa takúto kúpnu opciu pre emitenta s nešpecifikovaným dátumom uplatnenia alebo keď uplatnenie opcie aktivujú osobitné udalosti, vykazuje sa konzervatívne odhadovaný pravdepodobný dátum uplatnenia opcie; na tento účel sa nesmú brať do úvahy regulačné alebo daňové kúpne opcie.

Pri priebežných splátkach istiny sa istina rozdeľuje a zaraďuje do zodpovedajúcich skupín splatností. Splatnosť sa podľa potreby posudzuje samostatne pre sumu istiny a pre vzniknutý úrok.

13.

Sumy vykazované v tomto vzore sú nesplatené sumy. Nesplatená suma pohľadávky alebo nástroja je súčtom istiny a vzniknutého úroku z pohľadávky alebo nástroja. Nesplatená dlžná suma sa rovná hodnote pohľadávky, ktorú by veriteľ mohol predložiť v rámci konkurzného konania.

14.

Súvahové záväzky vyplývajúce z derivátov (vykazované v riadku 0330) sa však vykazujú vo forme účtovných hodnôt. Účtovnou hodnotou je účtovná hodnota v zmysle vymedzenia na účely FINREP, buď podľa IFRS, alebo prípadne podľa národných GAAP. V opačnom prípade sa použijú čísla podľa schém vykazovania národných GAAP.

II.2.2   Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010

Domácnosti

FINREP, časť 1 ods. 42 písm. f) prílohy V

Jednotlivci alebo skupiny jednotlivcov ako spotrebitelia a výrobcovia tovarov a nefinančných služieb výhradne na svoju vlastnú konečnú spotrebu a ako výrobcovia trhových výrobkov a poskytovatelia nefinančných a finančných služieb za predpokladu, že ich činnosti nie sú činnosťami kvázikorporácií. Patria sem neziskové inštitúcie, ktoré slúžia domácnostiam a ktoré sú v zásade aktívne v produkcii netrhových výrobkov a služieb určených pre konkrétne skupiny domácností.

0020

Nefinančné korporácie (MSP)

hlava I, článok 2 ods. 1 prílohy k odporúčaniu Komisie zo 6. mája 2003 (8); FINREP, časť 1 ods. 5 písm. i) prílohy V

Podniky, ktoré zamestnávajú menej než 250 osôb a ktoré majú ročný obrat nepresahujúci 50 miliónov EUR a/alebo celkovú ročnú súvahu nepresahujúcu 43 miliónov EUR.

0030

Nefinančné korporácie (iné ako MSP)

FINREP, časť 1 ods. 42 písm. e) prílohy V

Korporácie a kvázikorporácie, ktoré nevykonávajú finančné sprostredkovanie, ale v zásade sú aktívne v produkcii trhových výrobkov a nefinančných služieb na základe nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/379 (9).

Okrem „MSP“ vykázaných v stĺpci 0020.

0040

Úverové inštitúcie

FINREP, časť 1 ods. 42 písm. c) prílohy V

Úverové inštitúcie v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a multilaterálne rozvojové banky.

0050

Iné finančné korporácie

FINREP, časť 1 ods. 42 písm. d) prílohy V

Všetky finančné korporácie a kvázikorporácie okrem úverových inštitúcií, ako sú investičné spoločnosti, investičné fondy, poisťovne, dôchodkové fondy, podniky kolektívneho investovania a klíringové ústavy, ako aj ostatní finanční sprostredkovatelia, finančné pomocné inštitúcie, kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí.

0060

Orgány verejnej správy a centrálne banky

FINREP, časť 1 ods. 42 písm. a) a b) prílohy V

Centrálne banky a ústredné vlády, štátne alebo regionálne vlády a miestne samosprávy vrátane správnych orgánov a neobchodných spoločností, ale s vylúčením verejných a súkromných spoločností, ktoré vedú tieto správy a ktoré vykonávajú obchodnú činnosť (ktoré sú v závislosti od svojej činnosti vykazované ako „úverové inštitúcie“, „ostatné finančné korporácie“ alebo „nefinančné korporácie“); fondy sociálneho zabezpečenia a medzinárodné organizácie, ako je Európska únia, Medzinárodný menový fond a Banka pre medzinárodné zúčtovanie.

0070

Neidentifikované, kótované na obchodnom mieste

Ak nie je známa totožnosť držiteľa cenného papiera, pretože nástroje sú kótované na obchodnom mieste v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (10), sumy sa priradia do tohto stĺpca.

0080

Neidentifikované, nekótované na obchodnom mieste

Ak nie je známa totožnosť držiteľa cenného papiera a nástroje nie sú kótované na obchodnom mieste, sumy sa priradia do tohto stĺpca a nevyžaduje sa ďalšie rozdelenie podľa protistrán. Subjekty vynakladajú maximálne úsilie na to, aby identifikovali protistrany a obmedzili používanie tohto stĺpca na minimum.

0090

Spolu

0100

Z toho: v rámci skupiny

Záväzky voči subjektom zahrnutým v konsolidovaných účtovných závierkach hlavnej materskej spoločnosti (na rozdiel od regulačného rozsahu pôsobnosti konsolidácie).

0110

Z toho: záväzky, ktoré sa riadia právom tretej krajiny s výnimkou záväzkov v rámci skupiny

Tieto emisie zahŕňajú hrubé sumy záväzkov, ktoré sa riadia právom tretej krajiny a/alebo ktoré emitujú subjekty skupiny usadené v tretích krajinách. Záväzky v rámci skupiny sú vylúčené.

Ak orgán pre riešenie krízových situácií potvrdil, že podľa článku 55 ods. 1 tretieho pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (11) je presvedčený, že každé rozhodnutie orgánu pre riešenie krízových situácií odpísať alebo konvertovať záväzok by bolo účinné podľa práva danej tretej krajiny, uvedený záväzok sa v rámci tohto stĺpca nevykazuje.


Riadky

Pokyny

0100

Záväzky vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov

V článku 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ sa uvádza, že orgány pre riešenie krízových situácií nevykonávajú právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho konverziu vo vzťahu k záväzkom vylúčeným zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov, či už sa na ne vzťahujú právne predpisy členského štátu alebo tretej krajiny.

0110

Kryté vklady

Suma krytých vkladov v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bodu 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (12) s výnimkou dočasných vysokých zostatkov v zmysle vymedzenia v článku 6 ods. 2 uvedenej smernice.

0120

Zabezpečené pasíva (záväzky) – časť zabezpečená kolaterálom

článok 44 ods. 2 písm. b) smernice 2014/59/EÚ

Zabezpečené záväzky vrátane zmlúv o repo transakciách (repoobchody), krytých dlhopisov a záväzkov vo forme finančných nástrojov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť krytého fondu a ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zabezpečené podobným spôsobom ako kryté dlhopisy.

Ani požiadavka zabezpečiť, aby všetky zabezpečené aktíva spojené s krytým fondom krytých dlhopisov zostali nedotknuté, oddelené a mali dostatočné financovanie, ani vylúčenie stanovené v článku 44 ods. 2 písm. b) smernice 2014/59/EÚ nesmú orgánom pre riešenie krízových situácií zabrániť, aby podľa potreby vykonávali uvedené právomoci vo vzťahu k akejkoľvek časti zabezpečeného záväzku alebo záväzku, na ktorý sa zložil kolaterál, ktorý presahuje hodnotu aktív, záložného práva, zadržiavacieho práva alebo kolaterálu, voči ktorému je zabezpečený. Takáto nekrytá suma týchto zabezpečených záväzkov sa nevykazuje v tomto riadku, ale vykazuje sa v riadku 0340 s výhradou dodatočného rozdelenia.

Záväzky centrálnej banky, ktoré sú kryté združovaním zábezpek (napríklad hlavné refinančné operácie, dlhodobá refinančná operácia, cieľové dlhodobejšie refinančné operácie atď.), sa považujú za zabezpečené záväzky.

Špecifický typ záväzkov sú kolaterálové pozície prijaté a vykázané v súvahe. Ak sú takéto kolaterálové pozície právne viazané s pozíciou aktív, na účely tejto správy sa považujú za zabezpečené záväzky.

0130

Záväzky voči klientom, ak sú chránené v prípade platobnej neschopnosti

článok 44 ods. 2 písm. c) smernice 2014/59/EÚ

Akýkoľvek záväzok, ktorý vznikne v dôsledku toho, že inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ má v držbe aktíva alebo peniaze klientov vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré sú v držbe v mene PKIPCP v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (13), alebo v mene alternatívnych investičných fondov v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (14) za predpokladu, že takýto klient je chránený podľa platného konkurzného práva.

0140

Fiduciárne záväzky, ak sú chránené v prípade platobnej neschopnosti

článok 44 ods. 2 písm. d) smernice 2014/59/EÚ

Akýkoľvek záväzok vznikajúci v dôsledku fiduciárneho vzťahu medzi inštitúciou alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ (ako fiduciárom) a iným subjektom (ako príjemcom), za predpokladu, že takýto príjemca je chránený podľa platného konkurzného alebo občianskeho práva.

0150

Záväzky voči inštitúciám < 7 dní

článok 44 ods. 2 písm. e) smernice 2014/59/EÚ

Záväzky voči inštitúciám s výnimkou subjektov, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, s pôvodnou lehotou splatnosti menej než sedem dní.

0161

Záväzky voči systémom (prevádzkovateľom systémov) a centrálnym protistranám < 7 dní

článok 44 ods. 2 písm. f) smernice 2014/59/EÚ

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti menej ako sedem dní voči systémom alebo prevádzkovateľom systémov určených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (15) alebo voči ich účastníkom a vyplývajúce z účasti v takomto systéme, alebo voči centrálnym protistranám povoleným v Únii podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (16) a centrálnym protistranám z tretej krajiny uznaným orgánom ESMA podľa článku 25 uvedeného nariadenia.

0170

Záväzky voči zamestnancom

článok 44 ods. 2 písm. g) bod i) smernice 2014/59/EÚ

Záväzky voči zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde, dôchodkovým dávkam alebo inej pevnej odmene s výnimkou variabilnej zložky odmeny, ktorá sa neupravuje v zákone ani v rámci kolektívneho vyjednávania. Nevzťahuje sa to však na variabilnú zložku odmeny osôb zodpovedných za podstupovanie významného rizika podľa článku 92 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.

0180

Záväzky kritické pre každodenné fungovanie

článok 44 ods. 2 písm. g) bod ii) smernice 2014/59/EÚ

Záväzky voči komerčnému či obchodnému veriteľovi na základe poskytovania tovaru alebo služieb zásadných pre každodenné fungovanie inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písmene b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ vrátane služieb IT, verejnoprospešných služieb, služieb súvisiacich s prenájmom, prevádzkou a údržbou priestorov.

0190

Záväzky voči daňovým úradom a orgánom sociálneho zabezpečenia, ak sa uprednostňujú

článok 44 ods. 2 písm. g) bod iii) smernice 2014/59/EÚ

Záväzky voči daňovým úradom a orgánom sociálneho zabezpečenia za predpokladu, že tieto pasíva (záväzky) sa v súlade s príslušnými právnymi predpismi uprednostňujú.

0200

Záväzky voči systémom ochrany vkladov (DGS)

článok 44 ods. 2 písm. g) bod iv) smernice 2014/59/EÚ

Záväzky voči systémom ochrany vkladov vyplývajúce zo splatných príspevkov v súlade so smernicou 2014/49/EÚ.

0210

Záväzky voči iným subjektom skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši

článok 44 ods. 2 písm. h) smernice 2014/59/EÚ

Záväzky voči inštitúciám alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, bez toho, aby boli sami subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, bez ohľadu na ich splatnosti okrem prípadov, keď majú uvedené záväzky postavenie nižšie ako bežné nezabezpečené záväzky podľa príslušných vnútroštátnych predpisov, ktorými sa upravuje bežné konkurzné konanie, uplatniteľných v deň transpozície smernice 2014/59/EÚ.

Keď je vylúčený záväzok derivátovým záväzkom, vykazujú sa pozície čistých záväzkov so zreteľom na prudenciálne pravidlá vzájomného započítavania stanovené v článku 429c nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

0300

Záväzky nevylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov

0310 – 0314

Vklady, ktoré nie sú kryté, ale sú preferenčné

článok 108 smernice 2014/59/EÚ

Vklady v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 3 smernice 2014/49/EÚ, ktoré nespĺňajú podmienky na vylúčenie zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov [článok 44 ods. 2 písm. a) smernice 2014/59/EÚ], v prípade ktorých sa však stanovuje preferenčné zaobchádzanie v súlade s článkom 108 smernice 2014/59/EÚ.

0320 – 0324

Vklady, ktoré nie sú kryté ani preferenčné

Vklady v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 3 smernice 2014/49/EÚ, ktoré nespĺňajú podmienky na vylúčenie zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov ani na prerefenčné zaobchádzanie na základe článku 44 ods. 2 písm. a) alebo článku 108 smernice 2014/59/EÚ.

0330

Súvahové záväzky vyplývajúce z derivátov

Účtovná hodnota záväzkov vyplývajúcich z derivátov.

0331

Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na zmluvné súbory vzájomného započítavania po úpravách trhovými cenami pred kompenzáciou kolaterálu

Štandardne súčet všetkých čistých trhových hodnôt derivátových záväzkov podľa zmluvných súborov vzájomného započítavania. Súbor vzájomného započítavania sa vykazuje len vtedy, ak čistá trhová hodnota súboru vzájomného započítavania predstavuje záväzok. Deriváty, ktoré nie sú predmetom dohôd o čistom zúčtovaní, sa považujú za jednu zmluvu, t. j., ako keby to bol súbor vzájomného započítavania len s jedným derivátom.

0332

Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na zmluvné súbory vzájomného započítavania po úpravách trhovými cenami po kompenzácii kolaterálu

Ocenenie v riadku 0331 podlieha úprave o kolaterál poskytnutý na zabezpečenie tejto expozície, takže výsledkom je súčet týchto čistých trhových hodnôt po kompenzácii kolaterálu pri jeho trhovej hodnote.

0333

Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na zmluvné súbory vzájomného započítavania po úpravách trhovými cenami po kompenzácii kolaterálu so zahrnutím odhadovaných súm po konečnom zúčtovaní

V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1401 (17) dodatočná suma po konečnom zúčtovaní, ktorá pokrýva výšku strát alebo nákladov, ktoré vznikli protistranám derivátu, alebo ziskov realizovaných týmito protistranami náhradou alebo nadobudnutím ekonomického ekvivalentu vecných podmienok ukončených zmlúv a práv na kúpne opcie zmluvných strán v súvislosti s ukončenými zmluvami.

Odhady požadované na určenie sumy pre konečné zúčtovanie v súlade s uvedeným delegovaným nariadením môžu byť v individuálnych prípadoch pomerne zložité. Preto sa namiesto nich môžu použiť náhradné hodnoty, ktoré môžu vychádzať z dostupných údajov, ako sú prudenciálne požiadavky týkajúce sa trhového rizika. Ak sa ukáže, že sumu po konečnom zúčtovaní pre derivátové záväzky nie je možné vypočítať, vykázaná suma sa rovná sume vykázanej v riadku 0332.

0334

Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na prudenciálne pravidlá vzájomného započítavania

Vykazujú sa pozície čistých záväzkov pre deriváty so zreteľom na pravidlá prudenciálneho vzájomného započítavania stanovené v článku 429c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (týkajúce sa výpočtu veľkosti celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky).

0340 – 0344

Zabezpečené záväzky nezabezpečené kolaterálom

Hodnota zabezpečených záväzkov alebo záväzkov, na ktoré sa zložil kolaterál, ktorý presahuje hodnotu aktív, záložného práva, zadržiavacieho práva alebo kolaterálu, voči ktorému je zabezpečený. Zahŕňa to časť akéhokoľvek záväzku zabezpečeného kolaterálom, ktorá je „nedostatočne zabezpečená kolaterálom“, napríklad časť krytých dlhopisov alebo repo transakcií, ktorá je nedostatočne zabezpečená kolaterálom.

0350 – 0354

Štruktúrované cenné papiere

Štruktúrované cenné papiere sú na tento účel špecifikované ako dlhové záväzky, ktoré obsahujú vložený derivátový prvok, pričom výnosy súvisia s podkladovým aktívom alebo indexom (verejným alebo individualizovaným, ako sú akcie alebo dlhopisy, úrokové sadzby s pevným výnosom alebo úver s pevným výnosom, výmenný kurz, komodity atď.). Štruktúrované cenné papiere nezahŕňajú dlhové nástroje, ktoré obsahujú len kúpne alebo predajné opcie, t. j. hodnota nástroja nezávisí od žiadneho vloženého derivátového prvku.

0360 – 0364

Nadriadené nezabezpečené záväzky

Patria sem všetky nadriadené nezabezpečené nástroje, ktoré nie sú zahrnuté do kategórie štruktúrovaných cenných papierov.

0365 – 0369

Nadriadené záväzky bez prioritného postavenia

Výška ktorýchkoľvek z týchto záväzkov:

nezabezpečené pohľadávky vyplývajúce z dlhových nástrojov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 108 ods. 2 písm. a), b) a c) a článku 108 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ,

nezabezpečené pohľadávky vyplývajúce z dlhových nástrojov uvedené v článku 108 ods. 5 písm. b) prvom pododseku smernice 2014/59/EÚ,

dlhové nástroje s najnižším stupňom prioritou patriace medzi bežné nezabezpečené pohľadávky vyplývajúce z dlhových nástrojov uvedené v článku 108 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ, pri ktorých členský štát v súlade s uvedeným odsekom stanovil, že majú rovnaký stupeň priority ako pohľadávky, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 108 ods. 2 písm. a), b) a c) a v článku 108 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ.

0370 – 0374

Podriadené záväzky

Záväzky, ktoré budú podľa vnútroštátneho konkurzného práva splatené až po úplnom splatení všetkých tried pohľadávok bežných veriteľov a nadriadených veriteľov bez prioritného postavenia. Patria sem zmluvné podriadené záväzky, ako aj záväzky podriadené zo zákona. V prípade holdingových spoločností sa v tejto kategórii môžu vykazovať aj nepodriadené dlhové cenné papiere (t. j. štrukturálna podriadenosť).

Do tejto kategórie patria len podriadené nástroje, ktoré nie sú vykázané ako vlastné zdroje.

Tento riadok zahŕňa aj tú časť podriadených záväzkov, ktorá sa v zásade kvalifikuje ako vlastné zdroje, ale ktorá sa nezahŕňa do vlastných zdrojov z dôvodu ustanovení o postupnom vyradení podľa článku 64 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (zostatková splatnosť) alebo desiatej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (vplyv zachovania predchádzajúceho stavu).

0380 – 0382

Iné oprávnené záväzky pre MREL

Akýkoľvek nástroj, ktorý je oprávnený na účely splnenia požiadavky stanovenej v článku 45 smernice 2014/59/EÚ, ale nie je zachytený v riadku 0320 a riadkoch 0340 až 0370.

0390

Nefinančné záväzky

Tento riadok zahŕňa nefinančné záväzky, ktoré sa netýkajú dlhových nástrojov, ktoré môžu držitelia z praktických dôvodov zachrániť pomocou vnútorných zdrojov, ako sú sumy vyčlenené na právne spory, na ktorých sa zúčastňuje subjekt.

0400

Zostatkové záväzky

Všetky záväzky nevykázané v riadkoch 0100 až 0390.

0500

Vlastné zdroje

článok 4 ods. 1 bod 118 a článok 72 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Rovnaké vymedzenie ako na účely COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Vlastný kapitál Tier 1

článok 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Rovnaké vymedzenie ako na účely COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

Z toho: kapitálové nástroje/akciový kapitál

právne nástroje, ktoré predstavujú kapitál (časť kapitálu) CET1 vo forme kapitálových nástrojov/akciového kapitálu

0512

Z toho: nástroje s rovnakým postavením ako kmeňové akcie

právne nástroje, ktoré predstavujú vlastné zdroje (časť vlastných zdrojov) CET1 vo forme iných nástrojov ako kapitálové nástroje/akciový kapitál, ktoré sú však rovnocenné s touto kategóriou

0520

Dodatočný kapitál Tier 1

článok 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Rovnaké vymedzenie ako na účely COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

Z toho: (časť) podriadených záväzkov vykazovaných ako vlastné zdroje

právne nástroje, ktoré predstavujú dodatočný kapitál Tier 1, prípadne jeho časť

0530

Kapitál Tier 2

článok 71 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Rovnaké vymedzenie ako na účely COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

Z toho: (časť) podriadených záväzkov vykazovaných ako vlastné zdroje

V tomto rozdelení sa identifikujú právne nástroje, ktoré predstavujú vlastných zdrojov Tier 2, prípadne ich časť.

0600

Celkové záväzky a vlastné zdroje vrátane derivátových záväzkov

Súčet všetkých záväzkov vykázaných v tomto vzore a výška regulačných vlastných zdrojov. Na tento účel sa spočítajú všetky sumy z vyššie uvedených riadkov. Pokiaľ ide o deriváty, použije sa hodnota v riadku 0334 „Súčet pozícií čistých záväzkov so zreteľom na prudenciálne pravidlá vzájomného započítavania“.

II.3   Z 03.00 – Požiadavky na vlastné zdroje (OWN)

II.3.1   Všeobecné poznámky

15.

V tomto vzore sa zhromažďujú informácie o požiadavkách na vlastné zdroje pre subjekt alebo skupinu.

16.

Vo všetkých vykázaných informáciách sa odzrkadľujú požiadavky na vlastné zdroje uplatniteľné k referenčnému dátumu vykazovania.

17.

Informácie o požiadavkách na pilier 2 vykázané v tomto vzore vychádzajú z posledného dostupného úradného oznámenia o postupe preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) vydaného príslušným orgánom.

18.

Ak subjekt, na ktorý sa vzťahuje vykazovanie, nepodlieha kapitálovým požiadavkám na individuálnom základe, vypĺňa len riadok 0110.

II.3.2   Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Riadky

Pokyny

0100

Celková hodnota rizikovej expozície

článok 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Pozri Z 01.00, stĺpec 0100

Celková hodnota rizikovej expozície v zmysle vymedzenia na účely COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Príspevok k celkovej hodnote konsolidovanej rizikovej expozície

Pozri Z 01.00, stĺpec 0140

Táto položka sa vykazuje len pre subjekty, ktoré nepodliehajú kapitálovým požiadavkám na individuálnom základe.

0120

Veľkosť celkovej expozície

článok 429 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0210 – 0250

Požiadavky na počiatočný kapitál a ukazovateľ finančnej páky

0210

Počiatočný kapitál

článok 12 a články 28 až 31 smernice 2013/36/EÚ a článok 93 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Výška počiatočného kapitálu požadovaná ako podmienka na získanie povolenia na začatie činnosti inštitúcie.

0220

Požiadavka na ukazovateľ finančnej páky

Požiadavka na ukazovateľ finančnej páky v súlade s článkom 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorá sa vzťahuje na subjekt alebo skupinu, vyjadrená ako percentuálny podiel veľkosti celkovej expozície. Vykazujúce subjekty, ktoré vylučujú expozície voči centrálnej banke inštitúcie, ako sa uvádza v článku 429a ods. 1 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vykazujú upravenú požiadavku na ukazovateľ finančnej páky v súlade s článkom 429a ods. 7 uvedeného nariadenia. Ak sa neuplatňuje žiadna formálna požiadavka, subjekty nechajú túto bunku prázdnu.

0300

Podiel celkových kapitálových požiadaviek podľa SREP (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00;0130;0010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

celkového podielu kapitálu (8 %) špecifikovaného v článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

podielu dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje (požiadavky piliera 2 – P2R) určeného v súlade s článkom 104a smernice 2013/36/EÚ a usmerneniami orgánu EBA o spoločných postupoch a metodikách preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu a stresového testovania orgánmi dohľadu – konsolidovaná verzia (EBA/GL/2014/13).

V tejto položke sa odzrkadľuje podiel celkových kapitálových požiadaviek podľa SREP (TSCR), ktorý inštitúcii oznámil príslušný orgán. Celková kapitálová požiadavka podľa SREP (TSCR) je vymedzená v oddiele 1.2 usmernení EBA podľa SREP.

Ak príslušný orgán neoznámil žiadne dodatočné požiadavky na vlastné zdroje, potom sa vykáže iba bod i).

0310

TSCR (podiel celkovej kapitálovej požiadavky podľa SREP): zložený z kapitálu CET1

COREP (OF): {C 03.00;0140;0010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

podielu kapitálu CET1 (4,5 %) uvedeného v článku 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

časti podielu P2R uvedenej v riadku 0300 bode ii), v prípade ktorej príslušný orgán vyžaduje, aby bola držaná vo forme kapitálu CET 1.

Ak príslušný orgán neoznámil žiadne dodatočné požiadavky na vlastné zdroje, ktoré majú byť držané vo forme kapitálu CET1, potom sa vykáže iba bod i).

0320

iii)

TSCR (podiel celkovej kapitálovej požiadavky podľa SREP): zložený z kapitálu Tier 1

COREP (OF): {C 03.00;0150;0010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

podielu kapitálu Tier 1 (6 %) uvedeného v článku 92 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

časti podielu P2R uvedenej v riadku 0300 bode ii), v prípade ktorej príslušný orgán vyžaduje, aby bola držaná vo forme kapitálu Tier 1.

Ak nie sú oznámené žiadne dodatočné požiadavky na vlastné zdroje, ktoré majú byť držané vo forme kapitálu Tier 1, potom sa vykáže iba bod i).

0400

Požiadavky na kombinovaný vankúš

článok 128 bod 6 smernice 2013/36/EÚ

COREP (OF): {C 04.00;0740;0010}

0410

Vankúš na zachovanie kapitálu

článok 128 bod 1 a článok 129 smernice 2013/36/EÚ

COREP (OF): {C 04.00;750;010}).

Podľa článku 129 ods. 1 uvedenej smernice je vankúš na zachovanie kapitálu dodatočná suma nad rámec vlastného kapitálu Tier 1. Keďže miera vankúša na zachovanie kapitálu vo výške 2,5 % je stabilná, v tejto bunke sa vykazuje suma.

0420

Vankúš na zachovanie kapitálu z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu

článok 458 ods. 2 písm. d) bod iv) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

COREP (OF): {C 04.00;760;010}).

V tejto bunke sa vykazuje hodnota vankúša na zachovanie kapitálu z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu, ktorý sa môže požadovať podľa článku 458 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 popri vankúši na zachovanie kapitálu.

Vykázaná suma predstavuje výšku vlastných zdrojov potrebných na dodržanie príslušných požiadaviek na kapitálový vankúš k dátumu vykazovania.

0430

Proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu

článok 128 bod 2, článok 130 a články 135 až 140 smernice 2013/36/EÚ

[pozri COREP (OF): {C 04.00;770;010}].

Vykázaná suma predstavuje výšku vlastných zdrojov potrebných na dodržanie príslušných požiadaviek na kapitálový vankúš k dátumu vykazovania.

0440

Vankúš na krytie systémového rizika

článok 128 bod 5 a články 133 a 134 smernice 2013/36/EÚ

[pozri COREP (OF): {C 04.00;780;010}].

Vykázaná suma predstavuje výšku vlastných zdrojov potrebných na dodržanie príslušných požiadaviek na kapitálový vankúš k dátumu vykazovania.

0450

Vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie

článok 128 bod 3 a článok 131 smernice 2013/36/EÚ

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

Vykázaná suma predstavuje výšku vlastných zdrojov potrebných na dodržanie príslušných požiadaviek na kapitálový vankúš k dátumu vykazovania.

0460

Vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie

článok 128 bod 4 a článok 131 smernice 2013/36/EÚ

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

Vykázaná suma predstavuje výšku vlastných zdrojov potrebných na dodržanie príslušných požiadaviek na kapitálový vankúš k dátumu vykazovania.

0500

Podiel celkovej kapitálovej požiadavky (OCR)

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

podielu požiadavky podľa SREP (TSCR) uvedeného v riadku 0300;

ii)

v rozsahu, v akom je to právne uplatniteľné, podielu požiadavky na kombinovaný vankúš podľa článku 128 bodu 6 smernice 2013/36/EÚ.

V tejto položke sa odzrkadľuje podiel celkovej kapitálovej požiadavky (OCR) v zmysle vymedzenia v oddiele 1.2 usmernení EBA podľa SREP.

Ak sa neuplatňuje žiadna požiadavka na vankúš, vykazuje sa iba bod i).

0510

Celková kapitálová požiadavka: zložená z kapitálu CET1

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

podielu požiadavky podľa SREP (TSCR) zloženej z kapitálu CET1 uvedeného v riadku 0310;

ii)

v rozsahu, v akom je to právne uplatniteľné, podielu požiadavky na kombinovaný vankúš podľa článku 128 bodu 6 smernice 2013/36/EÚ.

Ak sa neuplatňuje žiadna požiadavka na vankúš, vykazuje sa iba bod i).

0520

Celková kapitálová požiadavka: zložená z kapitálu Tier 1

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

podielu požiadavky podľa SREP (TSCR) zloženej z kapitálu Tier 1 uvedeného v riadku 0320;

ii)

v rozsahu, v akom je to právne uplatniteľné, podielu požiadavky na kombinovaný vankúš podľa článku 128 bodu 6 smernice 2013/36/EÚ.

Ak sa neuplatňuje žiadna požiadavka na vankúš, vykazuje sa iba bod i).

0600

Usmernenie o celkovej kapitálovej požiadavke a usmernenie pre pilier 2 (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

podielu celkovej kapitálovej požiadavky uvedeného v riadku 0500;

ii)

podľa potreby sa usmernenie pre pilier 2 (P2G) vymedzené v usmerneniach EBA podľa SREP. P2G sa zahŕňa, iba ak to príslušný orgán oznámil inštitúcii.

Ak príslušný orgán neoznámil žiadny P2G, potom sa vykáže iba bod i).

0610

Celková kapitálová požiadavka: zložená z kapitálu CET1

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

podielu celkovej kapitálovej požiadavky zloženej z kapitálu CET1 uvedeného v riadku 0510;

ii)

podľa potreby časti P2G uvedenej v riadku 0600 bode ii), v prípade ktorej príslušný orgán vyžaduje, aby bola držaná vo forme kapitálu CET 1. P2G zahŕňa, len ak to inštitúcii oznámi príslušný orgán.

Ak príslušný orgán neoznámil žiadny P2G, potom sa vykáže iba bod i).

0620

Celková kapitálová požiadavka a P2G: zložené z kapitálu Tier 1

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Súčet nasledujúcich bodov i) a ii):

i)

podielu celkovej kapitálovej požiadavky zloženej z kapitálu Tier 1 uvedeného v riadku 0520;

ii)

podľa potreby časti P2G uvedenej v riadku 600 bode ii), v prípade ktorej príslušný orgán vyžaduje, aby bola držaná vo forme kapitálu Tier 1. P2G zahŕňa, len ak to inštitúcii oznámi príslušný orgán.

Ak príslušný orgán neoznámil žiadny P2G, potom sa vykáže iba bod i).

II.4   Z 04.00 – Finančné prepojenia v rámci skupiny (IFC)

II.4.1   Všeobecné poznámky

19.

V tomto vzore sa vyžadujú informácie o záväzkoch v rámci skupiny, ktoré nie sú vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov, kapitálových nástrojov a záruk.

20.

Vykazujú sa všetky finančné prepojenia medzi príslušnými právnickými osobami, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaných účtovných závierok. Vykázané sumy sa spočítajú vtedy, ak sa týkajú tých istých protistrán (emitenta alebo subjektu, pre ktorý sa poskytuje záruka, a veriteľa, držiteľa alebo poskytovateľa záruky) a toho istého druhu záväzkov, kapitálových nástrojov alebo záruk.

21.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0020, 0040 a 0050 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

II.4.2   Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010 – 0020

Emitent alebo subjekt, pre ktorý sa poskytuje záruka

Právnická osoba, ktorá emituje záväzky alebo kapitálový nástroj, alebo je subjektom, pre ktorý sa poskytuje záruka.

0010

Názov subjektu

Musí byť odlišný od názvu subjektu uvedeného v stĺpci 0030.

0020

Kód

Kód emitenta alebo príjemcu záruky. V prípade inštitúcií je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI. V prípade iných subjektov je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI, alebo ak nie je k dispozícii, kód v rámci jednotnej kodifikácie uplatniteľnej v Únii, alebo ak ani tento kód nie je k dispozícii, vnútroštátny kód.

Tento kód musí byť jedinečný a musí sa používať konzistentne vo všetkých vzoroch.

Kód musí byť odlišný od kódu uvedeného v stĺpci 0040.

0030 – 0040

Veriteľ, držiteľ alebo poskytovateľ záruky

Právnická osoba, ktorá je veriteľom záväzku, drží kapitálový nástroj alebo poskytuje záruku.

0030

Názov subjektu

Musí byť odlišný od názvu subjektu uvedeného v stĺpci 0010.

0040

Kód

Kód veriteľa, držiteľa, alebo poskytovateľa záruky. V prípade inštitúcií je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI. V prípade iných subjektov je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI, alebo ak nie je k dispozícii, kód v rámci jednotnej kodifikácie uplatniteľnej v Únii, alebo ak ani tento kód nie je k dispozícii, vnútroštátny kód.

Tento kód musí byť jedinečný a musí sa používať konzistentne vo všetkých vzoroch.

Musí byť odlišný od kódu uvedeného v stĺpci 0020.

0050 – 0080

Finančné prepojenie

V tomto poli sa opisuje finančné prepojenie medzi príslušnými právnickými osobami.

0050

Druh

Vyberie sa z tohto zoznamu:

Záväzky v rámci skupiny

L.1.

Vklady, ktoré nie sú kryté, ale sú preferenčné

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0310

L.2.

Vklady, ktoré nie sú kryté ani preferenčné

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0320

L.3.

Záväzky vyplývajúce z derivátov (sumy po konečnom zúčtovaní)

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0330

L.4.

Zabezpečené záväzky nezabezpečené kolaterálom

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0340

L.5.

Štruktúrované cenné papiere

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0350

L.6.

Nadriadené nezabezpečené záväzky

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0360

L.7.

Nadriadené záväzky bez prioritného postavenia

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0365

L.8.

Podriadené záväzky

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0370

L.9.

Iné oprávnené záväzky pre MREL

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0380

L.10.

Nefinančné záväzky

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0390

L.11.

Zostatkové záväzky

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0400. Akýkoľvek záväzok nezachytený v žiadnej z predchádzajúcich položiek.

L.12.

Kapitál Tier 2

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0530

L.13.

Dodatočný kapitál Tier 1

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0520

L.14.

Vlastný kapitál Tier 1

Rovnaké vymedzenie ako v Z 02.00 (LIAB), riadku 0510

Záruky v rámci skupiny

G.1.

Emisia

Záruky na špecifické nástroje/záväzky, ktoré boli emitované

G.2.

Protistrana

Záruky poskytnuté určitej protistrane inštitúcie

G.3.

Neobmedzené

Všeobecné záruky neobmedzené na pevne stanovenú sumu

G.4.

Iné

Akýkoľvek druh záruky nekrytej predchádzajúcimi druhmi záruk.

0060

Nesplatená suma

V prípade záväzkov (stĺpec 0050 druhy L.1, L.2 a L.4 – L.14) nesplatená suma záväzkov v rámci skupiny; v prípade záväzkov vyplývajúcich z derivátov (druh L.3) sumy po konečnom zúčtovaní v zmysle vymedzenia na účely vzoru Z 02.00 (LIAB), riadok 0333.

V prípade záruk (stĺpec 0050, hodnoty G.1 – G.4) maximálna možná výška budúcich platieb v rámci záruky

0070

Z toho emitované podľa práva tretej krajiny

Podiel nesplatenej sumy, ktorá sa riadi právom tretej krajiny, v peňažnej hodnote.

0080

Z toho: oprávnené záväzky pre MREL

Suma vlastných zdrojov a záväzkov oprávnených na splnenie požiadavky stanovenej v článku 45 smernice 2014/59/EÚ.

II.5   Z 05.01 a Z 05.02 – Hlavné protistrany (MCP)

II.5.1   Všeobecné poznámky

22.

V týchto vzoroch sa zhromažďujú informácie o záväzkoch voči hlavným protistranám (Z 05.01) a podsúvahových položkách prijatých od hlavných protistrán (Z 05.02). Vykazované hodnoty sa spočítajú, ak patria tej istej protistrane a tomu istému druhu záväzkov alebo podsúvahových položiek.

23.

V týchto vzoroch sa nevykazujú záväzky a podsúvahové položky, pri ktorých nie je možné identifikovať protistranu. Záväzky a podsúvahové položky, pri ktorých je protistranou subjekt zahrnutý v konsolidovaných účtovných závierkach, sa nevykazujú.

II.5.2   Z 05.01 – Záväzky voči hlavným protistranám – Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

24.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0020 a 0060 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

Stĺpce

Pokyny

0010 – 0050

Protistrana

Informácie o hlavných protistranách, v súvislosti s ktorými vznikajú záväzky.

Hlavné protistrany sa identifikujú na základe spočítania nesplatených súm všetkých záväzkov subjektu alebo skupiny, v prípade ktorých sa vykazuje vzor, voči každej protistrane alebo skupine prepojených klientov s výnimkou záväzkov voči subjektom zahrnutým v konsolidovaných účtovných závierkach.

Protistrany a skupiny prepojených protistrán sú potom zoradené na základe súhrnnej nesplatenej sumy s cieľom identifikovať 10 hlavných protistrán, o ktorých sa poskytnú informácie v tomto vzore.

Vymedzenie pojmu „skupina prepojených protistrán“ sa riadi vymedzením pojmu „skupina prepojených klientov“ stanoveným v článku 4 ods. 1 bode 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Na účely tohto vzoru nesmie byť protistrana subjektom zahrnutým v konsolidovaných účtovných závierkach.

0010

Názov subjektu

Názov hlavnej protistrany alebo podľa potreby názov skupiny prepojených klientov.

Názvom skupiny prepojených klientov je názov materskej spoločnosti, alebo ak skupina prepojených klientov nemá materskú spoločnosť, obchodný názov skupiny.

0020

Kód

Kód hlavnej protistrany alebo skupiny prepojených klientov. V prípade inštitúcií je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI. V prípade iných subjektov je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI, alebo ak nie je k dispozícii, kód v rámci jednotnej kodifikácie uplatniteľnej v Únii, alebo ak ani tento kód nie je k dispozícii, vnútroštátny kód.

Tento kód musí byť jedinečný a musí sa používať konzistentne vo všetkých vzoroch.

0030

Skupina alebo jednotlivé protistrany

Inštitúcia vykazuje „1“ pre jednotlivé hlavné protistrany a „2“ pre skupiny prepojených klientov.

0040

Štát

Kód ISO 3166-1-alfa-2 štátu, v ktorom bola protistrana zriadená. Tento kód zahŕňa pseudokódy ISO pre medzinárodné organizácie dostupné v najnovšom vydaní „Príručky platobnej bilancie“ Eurostatu.

Štát sa určuje odkazom na sídlo protistrany. V prípade skupín prepojených klientov štát, v ktorom bola materská spoločnosť zriadená.

0050

Sektor

Na základe nasledujúcich tried hospodárskych sektorov podľa FINREP (FINREP, časť 1, kapitola 6 prílohy V) sa každej protistrane prideľuje jeden sektor:

centrálne banky,

orgány verejnej správy,

úverové inštitúcie,

iné finančné korporácie,

nefinančné korporácie,

domácnosti.

V prípade skupín prepojených klientov sa sektor nevykazuje.

0060

Druh

Druh záväzku je jedným z druhov záväzkov uvedených vo vzore Z 02.00 – Štruktúra záväzkov [LIAB], a to:

L.0

Záväzky vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov

L.1

Vklady, ktoré nie sú kryté, ale sú preferenčné

L.2

Vklady, ktoré nie sú kryté ani preferenčné

L.3

Záväzky vyplývajúce z derivátov

L.4

Zabezpečené záväzky nezabezpečené kolaterálom

L.5

Štruktúrované cenné papiere

L.6

Nadriadené nezabezpečené záväzky

L.7

Nadriadené záväzky bez prioritného postavenia

L.8

Podriadené záväzky (nevykázané ako vlastné zdroje)

L.9

Iné oprávnené záväzky pre MREL

L.10

Nefinančné záväzky

L.11

Zostatkové záväzky

Ak záväzky voči hlavnej protistrane pozostávajú z viac ako jedného z uvedených druhov záväzkov, každý druh záväzku sa vykazuje v osobitnom riadku.

0070

Suma

Táto suma zodpovedá vymedzeniu pojmu „nesplatená suma“ stanovenému vo vzore Z 02.00 – Štruktúra záväzkov. V prípade záväzkov vyplývajúcich z derivátov (druh L.3) sa vykazujú sumy po konečnom zúčtovaní v zmysle vymedzenia na účely vzoru Z 02.00, riadok 0333.

II.5.3   Z 05.02 – Podsúvahové položky hlavných protistrán: Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

25.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0020 a 0060 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

Stĺpce

Pokyny

0010 – 0050

Protistrana

Informácie o podsúvahe hlavných protistrán.

Podsúvahové položky hlavných protistrán sa určujú na základe spočítania celkovej nominálnej hodnoty prijatých prísľubov a finančných záruk (v zmysle vymedzenia na účely FINREP, vzor F 09) subjektom alebo subjektmi skupiny, pre ktoré sa vzor vykazuje od protistrán alebo skupiny prepojených klientov. Z podsúvahových položiek hlavných protistrán sa vylúčia subjekty zahrnuté do konsolidovaných účtovných závierok skupiny. Protistrany a skupiny prepojených klientov sú potom zoradené na základe celkovej nesplatenej sumy s cieľom určiť 10 podsúvahových položiek hlavných protistrán, o ktorých sa poskytujú informácie v tomto vzore.

Na účely tohto vzoru sa vykazujú len protistrany, ktoré nie sú zahrnuté do konsolidovaných účtovných závierok.

0010

Názov subjektu

Pozri pokyny k stĺpcu 0010 vo vzore Z 05.01

0020

Kód

Pozri pokyny k stĺpcu 0020 vo vzore Z 05.01

0030

Skupina alebo jednotlivé protistrany

Pozri pokyny k stĺpcu 0030 vo vzore Z 05.01

0040

Štát

Pozri pokyny k stĺpcu 0040 vo vzore Z 05.01

0050

Sektor

Pozri pokyny k stĺpcu 0050 vo vzore Z 05.01

0060

Druh

Druhom podsúvahovej položky je jeden z týchto parametrov v zmysle vymedzenia vo FINREP, vzor F 09.02:

OBS.1

Prijaté úverové prísľuby

OBS.2

Prijaté finančné záruky

OBS.3

Ostatné prijaté prísľuby

Ak podsúvahové položky prijaté od hlavnej protistrany pozostávajú z viac ako jedného z uvedených druhov, každý druh podsúvahovej položky sa vykazuje v osobitnom riadku.

0070

Suma

II.6   Z 06.00 – Poistenie vkladov (DIS)

II.6.1   Všeobecné poznámky

26.

Tento vzor poskytuje prehľad o poistení vkladov v rámci skupiny. Systém ochrany vkladov sa vykazuje v tomto vzore, ak je príslušná právnická osoba skupiny jej členom.

27.

Každá úverová inštitúcia, ktorá patrí do skupiny, sa vykazuje v osobitnom riadku.

II.6.2   Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010 – 0020

Subjekt

0010

Názov subjektu

Názov subjektu vykázaný v Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG).

0020

Kód

Kód subjektu vykázaný v Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG).

Tento kód je identifikátorom riadku a musí byť jedinečný pre každý riadok vo vzore.

0030

DGS (Systém ochrany vkladov)

článok 4 ods. 3 smernice 2014/49/EÚ

Názov oficiálne uznaného systému ochrany vkladov, ktorého členom je subjekt na základe smernice 2014/49/EÚ. Ide o systém ochrany vkladov v členskom štáte, v ktorom je subjekt registrovaný, s vylúčením iných systémov ochrany vkladov, ktoré by v iných členských štátoch mohli poskytovať dodatočnú ochranu („doplnkovú“) zákazníkom subjektu v pobočke v uvedenom členskom štáte. Ak je inštitúcia členom schémy inštitucionálneho zabezpečenia (IPS), ktorá je zároveň oficiálne uznaná ako systém ochrany vkladov podľa článku 4 ods. 2 smernice 2014/49/EÚ, názov systému ochrany vkladov musí byť totožný s názvom schémy inštitucionálneho zabezpečenia v riadku 050.

Systém ochrany vkladov sa pre každý štát registrácie subjektu vyberá spomedzi týchto subjektov:

Pre Rakúsko

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.

„Sparkassen-Haftungs GmbH“

Belgicko

„Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers“

Bulharsko

„Фондът за гарантиране на влоговете в банките“

Chorvátsko

„Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka“

Cyprus

„Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων“

Česko

„Garanční systém finančního trhu“

Dánsko

„Garantiformuen“

Estónsko

„Tagatisfond“

Fínsko

„Talletussuojarahasto“

Francúzsko

„Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution“

Nemecko

„Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH“

„Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH“

„Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)“

„BVR Institutssicherung GmbH“

Gibraltár

„Gibraltar Deposit Guarantee Scheme“

Grécko

„Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων“

Maďarsko

„Országos Betétbiztosítási Alap“

Island

„Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta“

Írsko

„Irish Deposit Protection Scheme“

Taliansko

„Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi“

„Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo“

Lotyšsko

„Latvijas Noguldījumu garantiju fonds“

Lichtenštajnsko

„Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV“

Litva

„Indėlių ir investicijų draudimas“

Luxembursko

„Fond de garantie des Dépôts Luxembourg“

Malta

„Depositor Compensation Scheme“

Holandsko

„De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel“

Nórsko

„Bankenes sikringsfond“

Poľsko

„Bankowy Fundusz Gwarancyjny“

Portugalsko

„Fundo de Garantia de Depósitos“

Rumunsko

„Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare“

Slovensko

„Fond ochrany vkladov“

Slovinsko

„Banka Slovenije“

Španielsko

„Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito“

Švédsko

„Riksgälden“

Ak oficiálne uznaný systém ochrany vkladov, ktorého je subjekt členom, nie je uvedený vyššie, vykáže sa „iný“.

0040

Suma krytých vkladov

článok 2 ods. 1 bod 5 a článok 6 ods. 2 smernice 2014/49/EÚ

Suma krytých vkladov v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 5 v spojení s článkom 6 smernice 2014/49/EÚ, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov v riadku 00030 s výnimkou dočasných vysokých zostatkov v zmysle vymedzenia v článku 6 ods. 2 smernice 2014/49/EÚ.

0050

Schéma inštitucionálneho zabezpečenia

článok 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Názov schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorej je subjekt členom. Ak subjekt nie je členom schémy inštitucionálneho zabezpečenia, nevykazujte nič. Ak subjekt je členom schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ktorá je zároveň oficiálne uznaná ako systém ochrany vkladov podľa článku 4 ods. 2 smernice 2014/49/EÚ, názov schémy inštitucionálneho zabezpečenia musí byť totožný s názvom systému ochrany vkladov v riadku 030.

0060

Dodatočná ochrana v rámci zmluvného systému

článok 1 ods. 3 písm. a) smernice 2014/49/EÚ

Suma vkladov, na ktoré sa vzťahuje zmluvný systém v rámci subjektu.

II.7   Zásadné funkcie a hlavné oblasti obchodnej činnosti

II.7.1   Všeobecné poznámky

28.

Štyri vzory tohto oddielu poskytujú kľúčové údaje a kvalitatívne posúdenia vplyvu, zastupiteľnosti a kritickosti hospodárskych funkcií, ktoré skupina poskytuje, doplnené o priraďovanie týchto zásadných funkcií k hlavným oblastiam obchodnej činnosti a právnickým osobám.

29.

Konkrétnejšie sa vzory venujú týmto témam:

30.

Vzor Z 07.01 – Posúdenie kritickosti hospodárskych funkcií (FUNC 1) založené na kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch identifikuje zásadné funkcie a funkcie, ktoré nie sú zásadné, vykonávané skupinou za každý členský štát, v ktorom skupina pôsobí;

31.

Vzor Z 07.02 – Priraďovanie zásadných funkcií k právnickým osobám (FUNC 2) priraďuje identifikované zásadné funkcie k jednotlivým právnickým osobám a posudzuje, či je každá právnická osoba považovaná za vhodnú pre výkon zásadnej funkcie alebo nie;

32.

Vzor Z 07.03 – Priraďovanie hlavných oblastí obchodnej činnosti k právnickým osobám (FUNC 3) poskytuje úplný zoznam hlavných oblastí obchodnej činnosti a priraďuje ich k právnickým osobám;

33.

Vzor Z 07.04 – Priraďovanie zásadných funkcií k hlavným oblastiam obchodnej činnosti (FUNC 4) priraďuje identifikované zásadné funkcie k oblastiam obchodnej činnosti.

34.

Podľa článku 2 ods. 1 bodu 35 smernice 2014/59/EÚ „zásadné funkcie“ sú činnosti, služby alebo operácie, ktorých prerušenie by v jednom alebo vo viacerých členských štátoch pravdepodobne viedlo k narušeniu základných služieb reálneho hospodárstva alebo narušeniu finančnej stability v dôsledku veľkosti inštitúcie alebo skupiny alebo ich podielu na trhu, vonkajšej a vnútornej prepojenosti, zložitosti alebo cezhraničných činností, a to s osobitným zreteľom na nahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií.

35.

Podľa článku 6 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/778 (18) sa funkcia považuje za zásadnú, ak spĺňa obidve z týchto kritérií:

a)

funkciu poskytuje inštitúcia tretím stranám, ktoré nie sú pridružené k inštitúcii ani k skupine; a

b)

náhle prerušenie tejto funkcie by malo pravdepodobne významný negatívny vplyv na tretie strany, viedlo by k nákaze alebo narušeniu všeobecnej dôvery účastníkov trhu vzhľadom na systémový význam funkcie pre tretie strany a systémový význam inštitúcie alebo skupiny pri poskytovaní funkcie.

36.

Podľa článku 2 ods. 1 bodu 36 smernice 2014/59/EÚ „hlavné oblasti obchodnej činnosti“ sú oblasti obchodnej činnosti a súvisiace služby, ktoré pre inštitúciu alebo skupinu, ktorej súčasťou je táto inštitúcia, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo hodnoty koncesie.

37.

Na účely tohto vzoru sa hospodárske funkcie vzťahujú na funkcie uvedené v nasledujúcej tabuľke.

38.

Pre každú kategóriu hospodárskych funkcií sa môže zvoliť hospodárska funkcia „iné“, ak funkcia nie je zachytená inými vopred vymedzenými funkciami.

39.

Protistrany uvedené v riadkoch 0010 až 0070 a v riadkoch 0080 až 0150 sú vymedzené rovnako ako v prípade sektorov protistrany stanovených vo FINREP, časť 1 kapitola 6 prílohy V. „MSP“ sú MSP v zmysle vymedzenia vo FINREP, časť 1 ods. 5 písm. i) prílohy V.

ID

Hospodárska funkcia

Vklady

Prijímanie vkladov sa vzťahuje na prijímanie vkladov od nefinančných sprostredkovateľov. Nezahŕňa prijímanie úverov od iných finančných sprostredkovateľov, s ktorými sa obchoduje oddelene na základe „veľkoobchodného financovania“.

Vklady zahŕňajú: i) bežné účty/jednodňové vklady, ii) vklady s dohodnutou splatnosťou a iii) vklady s výpovednou lehotou, nie však zmluvy o repo transakciách.

Odkazy: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (Usmernenie FSB o identifikácii zásadných funkcií a zásadných spoločných služieb) (2013), s. 14; časť 2 body 9.1, 9.2 a 9.3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013.

1.1

Domácnosti

1.2

Nefinančné korporácie (MSP)

1.3

Nefinančné korporácie (iné ako MSP)

1.4

Orgány verejnej správy

1.5, 1.6, 1.7

Iné sektory/protistrany (1), (2) a (3)

Poskytovanie úverov

Poskytovanie úverov sa vzťahuje na poskytovanie finančných prostriedkov nefinančným protistranám, ako sú firemní alebo retailoví klienti. Poskytovanie úverov finančným protistranám je samostatnou činnosťou a posudzuje sa na základe „veľkoobchodného financovania“. Úvery zahŕňajú dlhové nástroje držané inštitúciami, nezahŕňajú však dlhové nástroje, ktoré sú cennými papiermi, bez ohľadu na ich účtovnú klasifikáciu.

Odkazy: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (Usmernenie FSB o identifikácii zásadných funkcií a zásadných spoločných služieb) (2013), s. 17; časť 2 bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013.

2.1

Domácnosti – úvery na bývanie

Úvery na bývanie znamenajú úvery poskytnuté domácnostiam na účely investovania do bývania na vlastné použitie a prenájom vrátane ich výstavby a rekonštrukcie.

2.2

Domácnosti – ostatné úvery

2.3

Nefinančné korporácie – MSP

2.4

Nefinančné korporácie – iné ako MSP

2.5

Orgány verejnej správy

2.6, 2.7, 2.8

Iné sektory/protistrany (1), (2) a (3)

Služby týkajúce sa platieb, peňažných prostriedkov, vyrovnania, zúčtovania a úschovy

Odkaz: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (Usmernenie FSB o identifikácii zásadných funkcií a zásadných spoločných služieb) (2013), s. 20.

Medzi hospodárske funkcie zahrnuté v tejto rubrike patrí zabezpečovanie služieb týkajúcich sa platieb, peňažných prostriedkov, vyrovnania, zúčtovania a úschovy úverovou inštitúciou ako sprostredkovateľom medzi vlastnými klientmi alebo ako sprostredkovateľom medzi klientom a jednou alebo viacerými príslušnými infraštruktúrami finančného trhu (FMI) alebo zabezpečovanie (nepriameho) prístupu k infraštruktúram finančného trhu (FMI) alebo iným bankám. V súlade s usmernením FSB o identifikácii zásadných funkcií a zásadných spoločných služieb sú platby a funkcia zúčtovania a vyrovnania obmedzené na služby, ktoré banky poskytujú svojim klientom. Táto kategória nezahŕňa služby, ktoré poskytujú (čistí) poskytovatelia FMI. Na účely tohto vzoru infraštruktúry finančného trhu zahŕňajú platobné systémy, systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi, centrálne depozitáre cenných papierov a centrálne protistrany (nie však archívy obchodných údajov).

„Platobná služba“, „platobná transakcia“ a „platobný systém“ majú rovnaký význam ako v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 3, 5 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 v uvedenom poradí (19).

3.1

Platobné služby pre peňažné finančné inštitúcie

Tento riadok zahŕňa platobné služby poskytované peňažným finančným inštitúciám s použitím externých platobných systémov alebo bez ich použitia. Patria sem aj korešpondenčné bankové služby, prípadne platby týkajúce sa takýchto služieb. Peňažné finančné inštitúcie pozostávajú zo všetkých inštitucionálnych jednotiek zahrnutých do podsektorov: i) centrálna banka; ii) korporácie prijímajúce vklady s výnimkou centrálnej banky; iii) fondy peňažného trhu.

3.2

Platobné služby pre nepeňažné finančné inštitúcie

Platobné služby poskytované klientom s použitím externých platobných systémov alebo bez ich použitia. Vzťahujú sa iba na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nepatrí do sektora peňažných finančných inštitúcií. Poskytovatelia platobných služieb sú takisto vyňatí z odvetvia „nepeňažné finančné inštitúcie“.

3.3

Hotovostné služby

Poskytovanie hotovostných služieb klientom (jednotlivým osobám aj podnikom, len nepeňažným finančným inštitúciám). Uvedené služby sa týkajú výberov v bankomatoch a pri priehradkách pobočiek a nezahŕňajú iné hotovostné služby (vrátane služieb prepravy hotovosti určených pre maloobchodných predajcov). Ide aj o výber hotovosti šekmi a pri priehradkách pobočiek s použitím bankových formulárov (keď sa na identifikáciu môžu použiť karty).

3.4

Služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi

Služby poskytované klientom na účely potvrdenia, zúčtovania a vyrovnania transakcií s cennými papiermi s použitím systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo bez ich použitia. „Vyrovnanie“ je uskutočnenie transakcie s cennými papiermi, ak bola uzatvorená s cieľom splniť záväzky strán uvedenej transakcie prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných papierov.

3.5

Služby zúčtovania centrálnych protistrán

Služby zúčtovania cenných papierov a derivátov poskytované klientom. Patrí sem aj poskytovanie nepriameho prístupu k centrálnej protistrane (CCP).

3.6

Služby úschovy

Úschova (safekeeping) a úschova (custody) pre klientov a služby súvisiace so zvereneckou správou, ako napríklad riadenie likvidity a kolaterálu.

3.7, 3.8, 3.9

Iné služby/činnosti/funkcie (1), (2) a (3)

Kapitálové trhy

Činnosti na kapitálových trhoch sa vzťahujú na emitovanie cenných papierov a obchodovanie s nimi, na súvisiace poradenské služby a súvisiace služby, ako sú napríklad služby hlavného makléra a tvorba trhu.

4.1

Deriváty držané na obchodovanie (OTC)

článok 2 body 5 a 7 nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Deriváty alebo derivátové kontrakty (ďalej aj „zmluvy o derivátoch“) sú finančné nástroje uvedené v bodoch 4 až 10 oddielu C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ (20), ktoré sa vykonávajú článkami 38 a 39 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006.

OTC derivát alebo zmluva o OTC derivátoch je zmluva o derivátoch, ktorej vykonávanie sa neuskutočňuje na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 21 smernice 2014/65/ES ani na trhu v tretej krajine, ktorý sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom v súlade s článkom 2a nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Vykázaná suma zahŕňa len deriváty, s ktorými sa obchoduje na mimoburzovom trhu.

4.2

Deriváty držané na obchodovanie (iné ako OTC)

Všetky deriváty držané na obchodovanie okrem OTC derivátov držaných na obchodovanie.

4.3

Sekundárne trhy/obchodovanie:

Sekundárne trhy predstavujú trhy, na ktorých investori kupujú a predávajú cenné papiere. Táto funkcia sa vzťahuje na celkové obchodné portfólio (t. j. vlastný kapitál, firemné úvery, štátny dlh).

Suma, ktorá sa má vykázať, zahŕňa hodnotu cenných papierov meranú ako celková hodnota cenných papierov držaných na obchodovanie. Cenné papiere sa vykazujú v reálnej hodnote k dátumu vykazovania.

Táto hodnota nezahŕňa úvery, deriváty a neobchodovateľné aktíva (napr. pohľadávky).

4.4

Primárne trhy/upisovanie

Primárne trhy predstavujú trhy, na ktorých sú nové cenné papiere emitované na burzách spoločnosťami, vládami a inými skupinami s cieľom získať financovanie prostredníctvom cenných papierov založených na dlhu alebo vlastnom kapitáli (ako sú kmeňové a prioritné akcie, podnikové dlhopisy, poukážky, zmenky, štátne dlhopisy). Činnosť primárnych trhov uľahčujú upisovacie skupiny.

4.5, 4.6, 4.7

Iné služby/činnosti/funkcie (1), (2) a (3)

Veľkoobchodné financovanie

Činnosti poskytovania a prijímania úverov na veľkoobchodných trhoch finančnými protistranami od finančných protistrán (úverové inštitúcie a iné finančné korporácie).

5.1

Prijímanie úverov

Prijímanie úverov na veľkoobchodných trhoch od finančných protistrán (aj prostredníctvom zmlúv o repo transakciách, medzibankového prijímania úverov, komerčných cenných papierov, depozitných certifikátov, fondov peňažného trhu, úverových liniek, cenných papierov zabezpečených aktívami a fiduciárnych vkladov).

5.2

Deriváty (aktíva)

Všetky deriváty s finančnými protistranami držané na strane aktív súvahy. Na rozdiel od časti „Kapitálové trhy“ deriváty v časti „Veľkoobchodné financovanie“ zahŕňajú všetky zmluvy o derivátoch s finančnými protistranami (nielen vysokofrekvenčné obchodovanie).

5.3

Poskytovanie úverov

Poskytovanie úverov na veľkoobchodných trhoch finančným protistranám (aj prostredníctvom zmlúv o repo transakciách, komerčných cenných papierov, depozitných certifikátov, fondov peňažného trhu, úverových liniek, aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov a fiduciárnych vkladov).

5.4

Deriváty (záväzky)

Všetky deriváty s finančnými protistranami držané na strane záväzkov súvahy.

5.5, 5.6, 5.7

Iné druhy výrobkov (1), (2) a (3)

Akákoľvek funkcia hospodárskej funkcie v časti „Veľkoobchodné financovanie“, ktorá nie je zahrnutá v bodoch 5.1 až 5.4.

II.7.2   Z 07.01 – Posúdenie kritickosti hospodárskych funkcií (FUNC 1) Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

40.

Tento vzor sa vykazuje raz za každý členský štát (identifikovaný ako „štát“), v ktorom skupina pôsobí.

41.

Zahŕňa všetky hospodárske funkcie vykonávané v danom členskom štáte akýmkoľvek subjektom skupiny bez ohľadu na to, či táto funkcia predstavuje zásadnú funkciu alebo nie.

Riadky

Pokyny

0010 – 0380

Hospodárske funkcie

hospodárske funkcie podľa vymedzenia vyššie

Stĺpce

Pokyny

0010

Opis hospodárskej funkcie

Ak hospodárska funkcia patrí k druhu „iné“ (funkcie 1.5 – 1.7, 2.6 – 2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 5.7), uvádza sa opis tejto funkcie.

0020

Trhový podiel

Odhad trhového podielu inštitúcie alebo skupiny pre hospodársku funkciu v príslušnom štáte. Ako percentuálny podiel celkového trhu z hľadiska peňažnej sumy.

0030

Peňažná suma

Obsah tohto stĺpca závisí od poskytovanej hospodárskej funkcie.

1.

Vklady

Účtovná hodnota (vrátane vzniknutých úrokov) prijatých vkladov.

Odkazy: FINREP, prílohy III a IV, vzor F 08.01 a časť 2 ods. 97 prílohy V.

2.

Poskytovanie úverov

Hrubá účtovná hodnota neznehodnotených a znehodnotených úverov a záloh (vrátane vzniknutých úrokov). Objem úverov sa považuje za ukazovateľ očakávaných budúcich úverov.

Odkazy: FINREP, prílohy III a IV, vzor F 04.04.01 a časť 1 ods. 34 písm. b) prílohy V.

3.

Služby týkajúce sa platieb, peňažných prostriedkov, vyrovnania, zúčtovania a úschovy

Vo všeobecnosti sa vykazujú priemerné denné transakcie v priebehu roka. Ak nie sú k dispozícii, môže sa vykázať priemer transakcií za kratšie obdobie (napr. niekoľko mesiacov).

So zreteľom na rôzne funkcie sa uvažuje o týchto opatreniach:

Platobné služby (3.1 a 3.2): Hodnota odoslaných transakcií.

(Odkazy: článok 4 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366; ECB/2013/43 (21))

Pokladničná hotovosť (3.3): hodnota transakcií prostredníctvom bankomatov v zmysle vymedzenia v tabuľke 7 v odporúčaní ECB/2013/43, ako aj OTC výbery hotovosti v zmysle vymedzenia v tabuľke 4 v odporúčaní ECB/2014/15 (22).

Služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi (3.4): hodnota prevodov cenných papierov spracovaných v mene klientov. Patria sem transakcie vyrovnané systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo vyrovnané interne vykazujúcimi inštitúciami, a transakcie „bez platby“.

Služby zúčtovania centrálnych protistrán (3.5): pozície (expozície), ktoré centrálne protistrany, ktorých členom je inštitúcia, prijímajú v mene svojich klientov v spolupráci s inštitúciou. Uveďte priemerné denné hodnoty otvorených pozícií týkajúcich sa činnosti klienta u centrálnych protistrán. Ak nie sú k dispozícii, môžu sa vykázať priemery za kratšie obdobie (napr. niekoľko mesiacov).

Služby týkajúce sa úschovy (3.6): suma aktív v úschove s použitím reálnej hodnoty. Ostatné základy oceňovania vrátane nominálnej hodnoty sa môžu použiť, ak nie je k dispozícii reálna hodnota. V prípadoch, v ktorých inštitúcia poskytuje služby subjektom, ako sú podniky kolektívneho investovania alebo dôchodkové fondy, sa príslušné aktíva môžu vykazovať v hodnote, v ktorej tieto subjekty vykazujú aktíva vo vlastnej súvahe. Vykázané hodnoty podľa potreby zahŕňajú vzniknuté úroky.

(Odkaz: FINREP, vzor F 22.02, stĺpec 010 príloh III a IV)

4.

Kapitálové trhy

Pomyselná hodnota – vykazuje sa iba pri derivátoch (4.1 – 4.2): hrubá nominálna hodnota všetkých uzatvorených obchodov, ktoré k referenčnému dátumu ešte neboli vyrovnané.

Odkazy: FINREP, časť 2 ods. 133 prílohy V, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu; FINREP, prílohy III, IV a V, pokiaľ ide o údaje.

Deriváty spolu (4.1 – 4.2): vzor F 10.00 stĺpec 030 riadok 290.

Deriváty OTC (4.1): vzor F 10.00 stĺpec 030 riadky 300 + 310 + 320.

Činnosti na sekundárnom trhu (4.3): účtovná hodnota aktív – účtovná hodnota vykazovaná na strane aktív súvahy vrátane vzniknutého úroku [FINREP: časť 1 ods. 27 prílohy V], pokiaľ ide o kapitálové nástroje a dlhové cenné papiere [FINREP: časť 1 ods. 31 prílohy V] zatriedené ako „držané na obchodovanie“ [FINREP: príloha V časť 1 ods. 15 písm. a) a odsek 16 písm. a)].

Odkaz: FINREP: vzor F 04.01 stĺpec 010 riadky 010 + 060 + 120 prílohy III.

Primárne trhy (4.4): príjem z poplatkov – poplatky a provízie získané za zapájanie sa do vzniku alebo emisie cenných papierov, ktoré neboli iniciované alebo emitované inštitúciou.

Odkaz: FINREP: vzor F 22.01 stĺpec 010 riadky 030 + 180 príloh III a IV.

5.

Veľkoobchodné financovanie

Použite hrubú účtovnú hodnotu v zmysle vymedzenia na účely FINREP.

Odkazy: FINREP: časť 1 ods. 34 prílohy V, FINREP: prílohy III a IV, vzory:

Prijímanie úverov (5.1): vzor F 20.06 stĺpec 010 riadky 100 + 110, všetky štáty.

Deriváty (aktíva) (5.2): vzor F 20.04 stĺpec 010 riadok 010, všetky štáty.

Poskytovanie úverov (5.3): vzor F 20.04 stĺpec 010 riadky 170 + 180, všetky štáty.

Deriváty (aktíva) (5.4): vzor F 20.06 stĺpec 010 riadok 010, všetky štáty.

0040

Numerický ukazovateľ

Obsah tohto stĺpca závisí od poskytovanej hospodárskej funkcie.

1.

Vklady

Celkový počet klientov, ktorí vložili hodnoty vykázané v peňažnej hodnote. Ak klient používa viac než jeden vkladový produkt/účet, tento klient sa počíta len raz.

2.

Poskytovanie úverov

Celkový počet klientov. Ak klient používa viacero vkladových produktov/účtov, tento klient sa počíta len raz.

3.

Služby týkajúce sa platieb, peňažných prostriedkov, vyrovnania, zúčtovania a úschovy

Vo všeobecnosti sa vykazujú priemerné denné transakcie v priebehu roka. Ak nie sú k dispozícii, môžu sa vykázať priemery za kratšie obdobie (napr. niekoľko mesiacov).

So zreteľom na rôzne funkcie sa uvažuje o týchto opatreniach:

Platobné služby (3.1 až 3.2): počet uskutočnených transakcií.

Odkazy: článok 4 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366; ECB/2013/43.

Pokladničná hotovosť (3.3): počet transakcií prostredníctvom bankomatov v zmysle vymedzenia v tabuľke 7 v odporúčaní ECB/2013/43, ako aj OTC výbery hotovosti v zmysle vymedzenia v tabuľke 4 v odporúčaní ECB/2014/15.

Služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi (3.4): počet transakcií prevodov cenných papierov spracovaných v mene klientov. Patria sem transakcie vyrovnané systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo vyrovnané interne vykazujúcou inštitúciou alebo skupinou a transakcie „bez platby“.

4.

Kapitálové trhy

Počet protistrán alebo transakcií. Pri derivátoch (4.1 – 4.2) a nástrojoch sekundárneho trhu (4.3) celkový počet protistrán. V prípade primárnych trhov (4.4) celkový počet upísaných transakcií.

5.

Veľkoobchodné financovanie

Celkový počet protistrán Ak má protistrana viac ako jeden účet a/alebo viac ako jednu transakciu, táto protistrana sa počíta len raz.

0050

Vplyv na trh

Odhadovaný vplyv náhleho prerušenia funkcie na tretie strany, finančné trhy a reálnu ekonomiku so zreteľom na veľkosť, podiel na trhu v danom štáte, vonkajšiu a vnútornú prepojenosť, zložitosť a cezhraničné činnosti inštitúcie.

Toto posúdenie je kvalitatívne vyjadrené ako „vysoké (H)“, „stredne vysoké (MH)“, „stredne nízke (ML)“ alebo „nízke (L)“.

„H“ sa vyberie, ak má prerušenie značný vplyv na vnútroštátny trh; „MH“, ak je vplyv významný; „ML“, ak je vplyv významný, ale obmedzený; a „L“, ak je vplyv nízky.

0060

Zastupiteľnosť

Článok 6 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/778.

Funkcia sa považuje za zastupiteľnú, ak ju možno nahradiť prijateľným spôsobom a v primeranej lehote, čím sa zabráni systémovým problémom pre reálnu ekonomiku a finančné trhy. Treba zohľadniť:

a)

štruktúru trhu pre túto funkciu a dostupnosť náhradných poskytovateľov;

b)

schopnosť iných poskytovateľov v oblasti kapacity, požiadaviek na výkon funkcie a potenciálnych prekážok pre vstup alebo rozšírenie;

c)

motiváciu iných poskytovateľov, pokiaľ ide o prevzatie týchto činností;

d)

čas, ktorý používatelia služby potrebujú na prechod k novému poskytovateľovi služieb, a s tým spojené náklady, čas, ktorý potrebujú ostatní konkurenti na prevzatie úloh, a či tento čas stačí na to, aby sa zabránilo výraznému narušeniu v závislosti od druhu služby.

Toto posúdenie je kvalitatívne vyjadrené ako „vysoké (H)“, „stredne vysoké (MH)“, „stredne nízke (ML)“ alebo „nízke (L)“.

„H“ sa vyberie, ak funkciu môže ľahko zabezpečiť iná banka za porovnateľných podmienok v primeranom časovom rámci;

„L“, ak funkciu nie je možné ľahko alebo rýchlo nahradiť;

„MH“ a „ML“ pre prechodné prípady zohľadňujúce rôzne rozmery (napr. trhový podiel, koncentrácia trhu, čas na nahradenie, ako aj právne prekážky pre vstup alebo rozšírenie a prevádzkové požiadavky na vstup alebo rozšírenie).

0070

Zásadná funkcia

V tomto stĺpci sa uvádza, či sa hospodárska funkcia na trhu príslušného štátu považuje za zásadnú so zreteľom na kvantitatívne údaje a ukazovatele kritickosti v tomto vzore.

vykazujte „áno“ alebo „nie“

II.7.3   R 07.02 – Priraďovanie zásadných funkcií k právnickým osobám (FUNC 2) Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

42.

Tento vzor sa vykazuje za celú skupinu. V tomto vzore sa vykazujú len zásadné funkcie identifikované ako také v {Z 07.01; 070} (za každý členský štát).

43.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0010, 0020 a 0040 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

Stĺpce

Pokyny

0010

Štát

Štát, pre ktorý je funkcia zásadná, vykázaný v Z 07.01 (FUNC 1)

0020

ID

Identifikácia zásadných funkcií podľa vymedzenia v kapitole II.7.1 vyššie a vo vzore Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Názov subjektu

Názov subjektu vykonávajúceho zásadnú funkciu vykázaný v Z 01.00 (ORG).

Ak existuje viacero subjektov vykonávajúcich rovnaké zásadné funkcie v tom istom štáte, každý subjekt sa vykazuje v osobitnom riadku.

0040

Kód

Kód subjektu vykonávajúceho zásadnú funkciu vykázaný v Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG).

0050

Peňažná suma

Peňažný príspevok právnickej osoby k peňažnej sume, ako je uvedené v stĺpci 0030 vzoru Z 07.01 (FUNC 1)

II.7.4   Z 07.03 – Priraďovanie hlavných oblasti obchodnej činnosti k právnickým osobám (FUNC 3) Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

44.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0020 a 0040 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

45.

V tomto vzore sa identifikujú len príslušné právnické osoby.

Stĺpce

Pokyny

0010

Hlavná oblasť obchodnej činnosti

Hlavná oblasť obchodnej činnosti podľa článku 2 ods. 1 bodu 36 smernice 2014/59/EÚ a článku 7 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/778.

0020

ID oblasti obchodnej činnosti

Jedinečná identifikácia obchodnej činnosti poskytnutá inštitúciou.

0030

Opis

Opis hlavnej oblasti obchodnej činnosti.

0040

Názov subjektu

Názov subjektu vykázaný v Z 01.00 (ORG), ktorý má hlavnú oblasť obchodnej činnosti alebo je jej súčasťou.

Ak existuje viacero subjektov, ktoré majú tú istú hlavnú oblasť obchodnej činnosti alebo sú jej súčasťou, údaje o každom subjekte sa vykazujú v osobitnom riadku.

0050

Kód

Kód subjektu, ktorý má hlavnú oblasť obchodnej činnosti alebo je jej súčasťou, vykázaný v Z 01.00 (ORG).

II.7.5   R 07.04 – Priraďovanie zásadných funkcií k hlavným oblastiam obchodnej činnosti (FUNC 4) Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

46.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0010, 0020 a 0040 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

47.

V tomto vzore sa vykazujú len zásadné funkcie identifikované v {Z 07.01; 0070}.

Stĺpce

Pokyny

0010

Štát

Štát, pre ktorý je funkcia zásadná, vykázaný v Z 07.01 (FUNC 1)

0020

ID funkcie

Identifikácia zásadných funkcií v zmysle vymedzenia v kapitole II.7.1 vyššie a vo vzore Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Hlavná oblasť obchodnej činnosti

Hlavná oblasť obchodnej činnosti podľa článku 2 ods. 1 bodu 36 smernice 2014/59/EÚ a článku 7 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/778 z 2. februára 2016 vykázaná vo vzore Z 07.03 (FUNC 3).

0040

ID oblasti obchodnej činnosti

Jedinečná identifikácia obchodnej činnosti poskytnutá inštitúciou; rovnaká identifikácia, ako sa vykazuje vo vzore Z 07.03 (FUNC 3).

II.8   Z 08.00 – Zásadné služby (SERV)

II.8.1   Všeobecné pokyny

48.

Informácie, ktoré sa majú zahrnúť do tohto vzoru, sa vykazujú raz za celú skupinu, obsahujú zoznam zásadných služieb prijatých ktorýmkoľvek subjektom skupiny a spájajú ich so zásadnými funkciami poskytovanými skupinou.

49.

Zásadné služby sú podkladové operácie, činnosti a služby poskytované jednej (osobitné služby) alebo viacerým podnikateľským jednotkám alebo právnickým osobám (spoločné služby) v rámci skupiny, ktoré sú potrebné na poskytovanie jednej alebo viacerých zásadných funkcií. Zásadné služby môžu vykonávať subjekty v rámci skupiny (interná služba) alebo sa môžu zadávať externým poskytovateľom (externá služba). Služba by sa mala považovať za zásadnú, ak jej narušenie môže predstavovať vážnu prekážku pre výkon zásadných funkcií alebo tieto funkcie úplne znemožniť, keďže sú úzko spojené so zásadnými funkciami, ktoré inštitúcia vykonáva pre tretie strany.

50.

Služby, ktoré sa vykonávajú výlučne interne v prospech právnickej osoby, sa v tomto vzore nevykazujú.

51.

Služby, ktoré nemajú významný vplyv na zásadné funkcie, sa v tomto vzore sa nevykazujú.

52.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0005, 0010, 0030, 0050, 0070 a 0080 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

II.8.2   Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0005

Identifikátor

0010

Druh služby

Druh služby je jeden z druhov služieb uvedených nižšie.

Vykazuje sa podľa možnosti podkategória (dvojmiestny identifikačný kód). Ak neexistuje žiadna podkategória alebo žiadna podkategória riadne neopisuje služby poskytované inštitúciou, uvádza sa hlavná kategória (jednomiestny identifikačný kód).

1.

Podpora ľudských zdrojov

1.1.

správa zamestnancov vrátane správy zmlúv a odmeňovania

1.2.

vnútorná komunikácia

2.

Informačné technológie

2.1.

informačné technológie a komunikačný hardvér

2.2.

uchovávanie a spracúvanie údajov

2.3.

iná infraštruktúra informačných technológií, pracovné stanice, telekomunikácie, servery, dátové centrá a súvisiace služby

2.4.

správa softvérových licencií a aplikačný softvér

2.5.

prístup k externým poskytovateľom, najmä poskytovateľom údajov a infraštruktúry

2.6.

údržba aplikácií vrátane údržby softvérových aplikácií a súvisiace toky údajov

2.7.

tvorba správ, toky interných informácií a databázy

2.8.

podpora používateľov

2.9.

obnova v stave núdze a po katastrofe

3.

Spracovanie transakcií vrátane otázok právnych transakcií, najmä boja proti praniu špinavých peňazí.

4.

Poskytnutie alebo správa nehnuteľností a zariadení a súvisiace zariadenia

4.1.

kancelárske a skladovacie priestory

4.2.

interné riadenie zariadení

4.3.

bezpečnosť a kontrola prístupu

4.4.

riadenie portfólia nehnuteľností

4.5.

iné, uveďte

5.

Právne služby a útvary vykonávajúce funkciu dodržiavania súladu s predpismi:

5.1.

právna podpora spoločnostiam

5.2.

právne služby týkajúce sa obchodných činností a transakcií

5.3.

podpora súladu

6.

Služby súvisiace s pokladnicou

6.1.

koordinácia, správa a riadenie činností pokladnice

6.2.

koordinácia, správa a riadenie refinancovania subjektov vrátane riadenia kolaterálu

6.3.

funkcia vykazovania, najmä so zreteľom na regulačné ukazovatele likvidity

6.4.

koordinácia, správa a riadenie strednodobých a dlhodobých programov financovania a refinancovanie subjektov skupiny

6.5.

koordinácia, správa a riadenie refinancovania, najmä krátkodobé otázky

7.

Riadenie obchodovania/správa aktív

7.1.

spracovanie operácií: zadávanie, návrh, realizácia obchodu, obsluha obchodných produktov

7.2.

potvrdenie, úhrada, platba

7.3.

riadenie pozícií a protistrán so zreteľom na vykazovanie údajov a vzťahy k protistranám

7.4.

riadenie pozícií (riziko a zosúladenie)

8.

Riadenie a hodnotenie rizík

8.1.

riadenie ústredného rizika alebo rizika pre oblasti obchodnej činnosti alebo riadenie rizík súvisiacich s typom rizika

8.2.

tvorba správ o rizikách

9.

Účtovníctvo

9.1.

zákonné a regulačné vykazovanie

9.2.

oceňovanie, najmä trhových pozícií

9.3.

podávanie správ o hospodárení

10.

Spracovanie hotovosti

0020 – 0030

Príjemca služieb

Subjekt skupiny prijímajúci zásadné služby vykázané v stĺpci 0010 od iného subjektu skupiny alebo externého poskytovateľa vykázaného v stĺpcoch 0040 – 0050.

0020

Názov subjektu

Musí byť odlišný od názvu uvedeného v stĺpci 0040.

0030

Kód

Jedinečný identifikátor právnickej osoby v stĺpci 0020 vykazovaný vo vzore Z 01.00 (ORG)

Musí byť odlišný od identifikátora vykazovaného v stĺpci 0050.

0040 – 0050

Poskytovateľ služby

Právnická osoba (interná alebo externá), ktorá poskytuje subjektu skupiny zásadnú službu vykázanú v stĺpci 0010

0040

Názov subjektu

Musí byť odlišný od názvu uvedeného v stĺpci 0020.

0050

Kód

Jedinečný identifikátor právnickej osoby v stĺpci 0040. Musí byť odlišný od identifikátora uvedeného v stĺpci 0030.

Ak je poskytovateľ služby subjektom skupiny, kód musí byť rovnaký, ako sa vykazuje v stĺpci n vzoru Z 01.00 (ORG).

Ak poskytovateľ služieb nie je subjektom skupiny, kód tohto subjektu je:

v prípade inštitúcií 20-miestny alfanumerický kód LEI,

v prípade iných subjektov je kódom 20-miestny alfanumerický kód LEI, alebo ak nie je k dispozícii, kód v rámci jednotnej kodifikácie uplatniteľnej v Únii, alebo ak ani tento kód nie je k dispozícii, vnútroštátny kód.

Tento kód musí byť jedinečný a musí sa používať konzistentne vo všetkých vzoroch.

0060

Časť skupiny

„Áno“ – ak službu poskytuje subjekt skupiny („interný“)

„Nie“ – ak službu poskytuje subjekt skupiny („externý“)

0070 – 0080

Zásadná funkcia

Zásadná funkcia, ktorej výkon by v prípade narušenia zásadnej služby utrpel závažné problémy alebo by bol úplne znemožnený. Ide o jednu z funkcií, ktoré sa považujú za zásadné vo vzore Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Štát

Členský štát, pre ktorý je funkcia zásadná, vykazovaný v Z 07.01 (FUNC 1)

0080

ID

Identifikácia zásadných funkcií v zmysle vymedzenia v kapitole II.7.1 vyššie a vo vzore Z 07.01 (FUNC 1)

0090

Odhadovaný čas zastupiteľnosti

Odhadovaný čas potrebný na zastúpenie poskytovateľa iným poskytovateľom, a to v porovnateľnom rozsahu, pokiaľ ide o predmet, kvalitu a náklady na prijaté služby.

Uveďte jednu z týchto hodnôt:

„1 deň – 1 týždeň“, ak čas na nahradenie nie je dlhší ako týždeň,

„1 týždeň – 1 mesiac“, ak čas na nahradenie je dlhší ako týždeň, ale nie je dlhší ako mesiac,

„1 až 6 mesiacov“, ak čas na nahradenie je dlhší ako mesiac, ale nie je dlhší ako 6 mesiacov,

„6 až 12 mesiacov“, ak čas na nahradenie je dlhší ako 6 mesiacov, ale nie je dlhší ako rok,

„viac ako 1 rok“, ak čas na nahradenie je dlhší ako rok.

0100

Odhad času potrebného na prístup k zmluvám

Odhad času potrebného na získanie nasledujúcich informácií o zmluve upravujúcej službu na základe žiadosti orgánu pre riešenie krízových situácií:

trvanie zmluvy

zmluvné strany (objednávateľ a dodávateľ, kontaktné osoby) a ich jurisdikcia

druh služby (t. j. stručný opis povahy transakcie medzi stranami vrátane cien)

či tú istú službu môže ponúkať ktorýkoľvek iný interný alebo externý poskytovateľ (a identifikovať potenciálnych kandidátov)

jurisdikcia zmluvy

útvar zodpovedný za vybavovanie hlavných operácií, na ktoré sa vzťahuje zmluva

hlavné sankcie uvedené v zmluve v prípade pozastavenia alebo omeškania platieb

dôvod predčasného odstúpenia od zmluvy a výpovedná lehota

prevádzková podpora po odstúpení od zmluvy

závažnosť pre jednotlivé zásadné funkcie a oblasti obchodnej činnosti

Uveďte jednu z týchto hodnôt:

1 deň

1 deň – 1 týždeň

viac než 1 týždeň

službu neupravuje žiadna zmluva

0110

Rozhodné právo

Kód ISO štátu, ktorého právom sa riadi zmluva.

0120

Zmluva neovplyvniteľná riešením krízovej situácie

Odzrkadľuje posúdenie, či by zmluva mohla byť zachovaná a prevedená aj v prípade riešenia krízovej situácie.

Pri posúdení sa okrem iného zohľadňujú tieto faktory:

každé ustanovenie, na základe ktorého by bola protistrana oprávnená odstúpiť od zmluvy výhradne v dôsledku riešenia krízových situácií, opatrení včasnej intervencie alebo scenárov krížového nezaplatenia (cross-default) aj napriek tomu, že si závažné povinnosti naďalej plní,

každé ustanovenie, na základe ktorého by bola protistrana oprávnená zmeniť podmienky služby alebo stanovenie ceny výhradne v dôsledku riešenia krízovej situácie, opatrení včasnej intervencie alebo scenárov krížového nezaplatenia (cross-default) aj napriek tomu, že si závažné povinnosti naďalej plní,

uznanie práv orgánov pre riešenie krízovej situácie pozastaviť plnenie uvedené v zmluve.

Uveďte jednu z týchto hodnôt:

„Áno“ – ak je zmluva posúdená ako neovplyvniteľná riešením krízovej situácie

„Nie“ – ak zmluva nie je posúdená ako neovplyvniteľná riešením krízovej situácie

„Neposúdené“ – ak sa posúdenie nevykonalo

II.9   Z 09.00 – Služby infraštruktúry finančného trhu – Poskytovatelia a používatelia – Priraďovanie k zásadným funkciám

II.9.1   Všeobecné poznámky

53.

V tomto vzore sa identifikujú činnosti, funkcie alebo služby týkajúce sa zúčtovania, platieb, vyrovnania transakcií s cennými papiermi a úschovy, ktorých narušenie môže predstavovať vážnu prekážku pre výkon jednej alebo viacerých zásadných funkcií alebo tieto funkcie úplne znemožniť.

54.

Tento vzor sa vykazuje raz za celú inštitúciu alebo skupinu.

55.

Identifikujú sa len tie infraštruktúry finančného trhu, ktorých narušenie by predstavovalo vážnu prekážku pre výkon zásadnej funkcie alebo by túto funkciu úplne znemožnilo.

56.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0020, 0030, 0040, 0070 a 0100 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

II.9.2   Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010 – 0020

Používateľ

Subjekt skupiny využívajúci služby týkajúce sa platieb, úschovy, vyrovnania, zúčtovania alebo archívu obchodných údajov vykazovaný v Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG).

0010

Názov subjektu

Názov subjektu využívajúceho služby týkajúce sa platieb, úschovy, vyrovnania, zúčtovania alebo archívu obchodných údajov vykazovaného v Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG).

Vykazujú sa len subjekty identifikované ako poskytujúce zásadné funkcie vo vzore Z 07.02.

0020

Kód

Kód subjektu využívajúceho služby týkajúce sa platieb, úschovy, vyrovnania, zúčtovania alebo archívu obchodných údajov vykazovaného v Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG).

0030 – 0040

Zásadná funkcia

Zásadná funkcia vykonávaná subjektom, ktorej výkon by bol obmedzený alebo znemožnený narušením prístupu k službám týkajúcim sa platieb, úschovy, vyrovnania, zúčtovania alebo archívu obchodných údajov.

0030

Štát

Štát, pre ktorý je funkcia zásadná, vykázaný v Z 07.01 (FUNC 1)

0040

ID

Identifikácia zásadných funkcií v zmysle vymedzenia v kapitole II.7.1 vyššie a vo vzore Z 07.01 (FUNC 1)

0050 – 0070

Infraštruktúra finančného trhu (FMI)

Odkaz: CPMI, Zásady infraštruktúr finančného trhu

Multilaterálny systém medzi zúčastnenými finančnými inštitúciami vrátane prevádzkovateľa systému používaný na účely zaznamenávania, zúčtovania alebo vyrovnania platieb, cenných papierov, derivátov alebo iných finančných transakcií.

0050

Druh systému

Uveďte jednu z týchto hodnôt:

„PS“

Platobný systém

„(I) CSD“

(medzinárodný) centrálny depozitár cenných papierov vrátane centrálnych depozitárov cenných papierov, ktorí poskytujú služby vyrovnania (interne alebo externe)

„SSS“ systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi

Systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi bez úschovy

„CCP – cenné papiere“

centrálna protistrana pre zúčtovanie cenných papierov

„CCP – deriváty“

centrálna protistrana pre zúčtovanie derivátov

„TR“

archív obchodných údajov

„iný“

ak druh systému FMI nezodpovedá žiadnemu z vymedzených druhov uvedených vyššie.

„neuvádza sa“

ak zásadné služby týkajúce sa platieb, zúčtovania, vyrovnania alebo úschovy poskytuje subjekt, ktorý nie je vyššie uvedenou infraštruktúrou finančného trhu, napríklad správcovské banky.

0060

Názov

obchodný názov infraštruktúry finančného trhu

Ak je v stĺpci 0050 vykázané „neuvádza sa“, tento stĺpec zostáva prázdny.

0070

Kód infraštruktúry finančného trhu (FMI)

Kód infraštruktúry finančného trhu (FMI). Kódom je 20-miestny alfanumerický kód LEI, ak je k dispozícii. Ak kód LEI nie je k dispozícii, kód v rámci jednotnej kodifikácie uplatniteľnej v Únii, alebo ak nie je k dispozícii ani ten, vnútroštátny kód.

Ak je v stĺpci 0050 vykázané „neuvádza sa“, tento stĺpec zostáva prázdny.

0080

Účasť na režime

Uveďte jednu z týchto hodnôt:

„priama“

v prípade priameho členstva alebo priamej účasti

„nepriama“

v prípade nepriameho členstva alebo nepriamej účasti

„neuvádza sa“

ak je v stĺpci 0050 vykázané „neuvádza sa“.

0090

Názov

Obchodný názov sprostredkovateľa, ak je v stĺpci 0080 vykázané „nepriama“ alebo „neuvádza sa“.

Ak je v stĺpci 0080 vykázané „priama“, musí sa vykázať „neuvádza sa“ (t. j. nehodiace sa).

Sprostredkovateľ môže byť súčasťou skupiny, do ktorej patrí vykazujúci subjekt, alebo inou úverovou inštitúciou, ktorá nie je prepojená s touto skupinou.

Sprostredkovateľom môže byť spoločnosť, ktorá iným spoločnostiam poskytuje služby týkajúce sa zúčtovania, platieb, vyrovnania transakcií s cennými papiermi a/alebo úschovy (najmä ak je v stĺpci 0050 vykázané „neuvádza sa“); môže ísť o priameho člena jednej alebo viacerých infraštruktúr finančného trhu (FMI), ktorý poskytuje nepriamy prístup k službám ponúkaným touto infraštruktúrou finančného trhu (FMI) (najmä ak je v stĺpci 0080 vykázané „nepriama“).

0100

Kód

Kód sprostredkovateľa. Kódom je 20-miestny alfanumerický kód LEI, ak je k dispozícii. Ak kód LEI nie je k dispozícii, kód v rámci jednotnej kodifikácie uplatniteľnej v Únii, alebo ak nie je k dispozícii ani ten, vnútroštátny kód.

Ak je v stĺpci 0090 vykázané „priama“, musí sa vykázať „neuvádza sa“ (t. j. nehodiace sa).

0110

Opis služby

Opis služby, ak druh systému uvedený v stĺpci 050 je „iný“ alebo „neuvádza sa“.

0120

Rozhodné právo

Kód ISO 3166-1-alfa-2 identifikácie krajiny, ktorej právom sa riadi prístup k FMI.

V prípade priameho členstva alebo priamej účasti treba uviesť rozhodné právo zmluvy medzi infraštruktúrou finančného trhu a používateľom. V prípade nepriameho členstva alebo nepriamej účasti treba uviesť rozhodné právo zmluvy medzi zástupcom inštitúcie a používateľom.

II.10   Kritické informačné systémy

II.10.1   Všeobecné poznámky

57.

Tento oddiel sa skladá z týchto vzorov:

a)

Z 10.01 – Kritické informačné systémy (všeobecné informácie) (CIS 1), v ktorom sa uvádza zoznam všetkých kritických informačných systémov v skupine;

b)

Z 10.02 – Priraďovanie kritických informačných systémov (CIS 2), ktorým sa kritické informačné systémy priraďujú k používateľským subjektom v skupine a k zásadným funkciám.

58.

Kritický informačný systém (CIS) sa chápe ako IT aplikácia alebo softvér, ktorý podporuje kritickú službu, ktorej narušenie by predstavovalo vážnu prekážku pre výkon zásadnej funkcie alebo by túto funkciu úplne znemožnilo.

59.

Tento vzor sa vykazuje za celú skupinu.

II.10.2   Z 10.01 – Kritické informačné systémy (Všeobecné informácie) (CIS 1): Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

60.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpci 0010 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

Stĺpce

Pokyny

0010 – 0040

Kritický informačný systém

0010

Identifikačný kód systému

Identifikačný kód systému je skratka určená inštitúciou, ktorá jednoznačne identifikuje kritický informačný systém.

Tento kód je identifikátorom riadku a musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru

0020

Názov systému

Obchodný alebo interný názov systému.

0030

Druh systému

Uveďte jednu z týchto hodnôt:

„softvér prispôsobený na mieru na podporu obchodu“

Aplikácie, ktoré boli vypracované v súlade s podrobnými obchodnými špecifikáciami. Mohol byť vyvinutý interne alebo externými dodávateľmi, ale vždy na účel podpory podnikania.

„softvér zakúpený bez úprav“

Aplikácie nakupované na trhu, zvyčajne predávané alebo licencované predajcom, ktoré neboli upravené v zmysle špecifickej úpravy pre obchodnú činnosti organizácie. Aplikácie, ktoré boli podrobené normálnym konfiguračným mechanizmom, sú zahrnuté do tejto kategórie.

„softvér zakúpený s úpravami na mieru“

Aplikácie zakúpené na trhu, pre ktoré však predávajúci (alebo jeho zástupca) vytvoril osobitnú verziu daného zariadenia. Táto konkrétna verzia je charakterizovaná zmenami v správaní aplikácie, novými prvkami alebo zahrnutím neštandardných pripojiteľných (plug-in) modulov vyvinutých v súlade s obchodnou činnosťou organizácie.

„aplikácia/externý portál“

Externé portály alebo aplikácie, ktoré poskytujú tretie strany, zvyčajne partneri, na prístup k službám, ktoré ponúkajú. Zvyčajne sú mimo rámca riadenia informačných systémov organizácie a sú inštalované, udržiavané a riadené samotným partnerom. Takéto žiadosti majú často formu portálov (prístupných prostredníctvom internetu alebo súkromných sietí) a napriek tomu, že sú mimo rozsahu služieb riadenia informačných systémov organizácie, sú dôležité (alebo kritické) pre niektoré obchodné funkcie.

0040

Opis

Opis hlavného účelu informačného systému v obchodných súvislostiach.

0050 – 0060

Subjekt skupiny zodpovedný za systém

0050

Názov subjektu

Názov právnickej osoby zodpovednej za systém v rámci skupiny.

Ide o subjekt zodpovedný za celkové obstarávanie, vývoj, integráciu, úpravu, prevádzku, údržbu a vyradenie informačného systému, ktorý je kľúčovým prispievateľom pri vývoji konštrukčných špecifikácií systému s cieľom zabezpečiť zdokumentovanie, testovanie a splnenie bezpečnostných a operačných potrieb používateľov.

0060

Kód

Kód právnickej osoby zodpovednej za systém v rámci skupiny vykázaný v Z 01.00 – Organizačná štruktúra (ORG).

II.10.3   Z 10 – 02 – Priraďovanie informačných systémov (CIS 2): Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

61.

Kombinácia hodnôt vykázaných v stĺpcoch 0010, 0030, 0040, 0050 a 0060 tohto vzoru tvorí primárny kľúč, ktorý musí byť jedinečný pre každý riadok vzoru.

Stĺpce

Pokyny

0010

Identifikačný kód systému

Identifikačný kód informačného systému vykázaný v stĺpci 010 vzoru Z 10.01 (CIS 1).

0020 – 0030

Používateľ systému v rámci subjektu skupiny

Subjekt, ktorý používa systém v rámci skupiny („používateľ“). V prípade viacerých používateľov sa údaje o každom používateľovi toho istého informačného systému vykazujú v osobitnom riadku.

0020

Názov subjektu

názov používateľského subjektu vykázaný v Z 01.00 (ORG)

0030

Kód

kód používateľského subjektu vykázaný v Z 01.00 (ORG)

0040

Zásadná služba

Identifikátor zásadnej služby, ktorú systém podporuje, vykázaný v Z 08.00 (stĺpec 0005). Zásadná služba môže byť sama osebe IT službou alebo iným druhom služby, ktorú podporuje informačný systém (napríklad spracovanie transakcií).

0050 – 0060

Zásadná funkcia

Zásadná funkcia, ktorá by bola vážne obmedzená alebo úplne znemožnená v dôsledku prerušenia služieb podporovaných informačným systémom. Môže existovať niekoľko zásadných funkcií, pričom v takom prípade sa ten istý informačný systém vykazuje v niekoľkých riadkoch.

0050

Štát

štát, pre ktorý je funkcia zásadná, vykázaný v Z 07.01 (FUNC 1)

0060

ID

Identifikácia zásadných funkcií v zmysle vymedzenia v kapitole II.7.1 vyššie a vo vzore Z 07.01 (FUNC 1).


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 (Ú. v. EÚ L 97, 19.3.2021, s. 1 – 1955).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(3)  Podrobné informácie možno nájsť na tomto webovom sídle: www.leiroc.org.

(4)  Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)  Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(9)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/379 o bilančných položkách úverových inštitúcií a sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 73, 3.3.2021, s. 16 – 85).

(10)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/379 o bilančných položkách úverových inštitúcií a sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1401 z 23. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa metodík a zásad vzťahujúcich sa na ocenenie záväzkov vyplývajúcich z derivátov (Ú. v. EÚ L 228, 23.8.2016, s. 7).

(18)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/778 z 2. februára 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ so zreteľom na okolnosti a podmienky, za ktorých sa platba mimoriadnych príspevkov ex post môže čiastočne alebo úplne odložiť, a o kritériách na určenie činností, služieb a operácií so zreteľom na zásadné funkcie a na určenie oblastí obchodnej činnosti a súvisiacich služieb so zreteľom na hlavné oblasti obchodnej činnosti (Ú. v. EÚ L 131, 20.5.2016, s. 41).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013 z 28. novembra 2013 o štatistike platieb (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 18 – 44).

(22)  Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2014 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2014/15) (Ú. v. EÚ L 340, 26.11.2014, s. 1 – 209).


Top