EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0350

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/350 z 1. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

OJ L 65, 2.3.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/350/oj

2.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/350

z 1. marca 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/351 z 1. marca 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 833/2014 (2).

(2)

Nariadením (EÚ) č. 833/2014 nadobúdajú účinnosť určité opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Rada 1. marca 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/351, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP a ukladajú sa nové opatrenia voči ruským médiám zapojeným do propagandistickej činnosti.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. februára 2022 čo najdôraznejšie odsúdila nevyprovokovanú a neopodstatnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Rusko svojimi protiprávnymi vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty Organizácie Spojených národov a oslabuje európsku a celosvetovú bezpečnosť a stabilitu. Európska rada vyzvala na urýchlenú prípravu a prijatie ďalšieho balíka individuálnych a hospodárskych sankcií. Európska rada vyzvala Rusko a ozbrojené formácie podporované Ruskom, aby zastavili svoju dezinformačnú kampaň.

(5)

Rada vo svojich záveroch z 10. mája 2021 zdôraznila potrebu ďalej posilniť odolnosť Únie a členských štátov, ako aj ich schopnosť bojovať proti hybridným hrozbám vrátane dezinformácií, zabezpečiť koordinované a integrované využívanie existujúcich a možných nových nástrojov na boj proti hybridným hrozbám na úrovni Únie a členských štátov a možné reakcie v oblasti hybridných hrozieb, a to aj na zahraničné zasahovanie a operácie ovplyvňovania, pričom tieto reakcie môžu zahŕňať preventívne opatrenia, ako aj uloženie povinnosti znášať náklady nepriateľským štátnym a neštátnym subjektom.

(6)

Ruská federácia vedie systematickú medzinárodnú kampaň zameranú na manipuláciu médií a skresľovanie faktov s cieľom posilniť svoju stratégiu destabilizácie svojich susedných krajín a Únie a jej členských štátov. Propaganda sa opakovane a dôsledne zameriavala najmä na európske politické strany, predovšetkým počas volebných období, ako aj na občiansku spoločnosť, žiadateľov o azyl, ruské etnické menšiny, rodové menšiny a fungovanie demokratických inštitúcií v Únii a jej členských štátoch.

(7)

S cieľom odôvodniť a podporiť svoju agresiu voči Ukrajine sa Ruská federácia zapájala do nepretržitých a koordinovaných propagandistických akcií zameraných na občiansku spoločnosť v Únii a susedných krajinách, pričom vážne skresľovala fakty a manipulovala s nimi.

(8)

Uvedené propagandistické činnosti sa uskutočňovali prostredníctvom viacerých médií pod neustálou priamou alebo nepriamou kontrolou vedenia Ruskej federácie. Takéto opatrenia predstavujú závažnú a priamu hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť Únie.

(9)

Uvedené médiá majú zásadný význam pri presadzovaní a podpore agresie voči Ukrajine a pri destabilizácii susedných krajín.

(10)

Vzhľadom na závažnosť situácie a v reakcii na konanie Ruska, ktorým sa destabilizuje situácia na Ukrajine, je vhodné konzistentne so základnými právami a slobodami uznanými v Charte základných práv, najmä s právom na slobodu prejavu a informácie uznaným v jej článku 11, zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia s cieľom urýchlene pozastaviť vysielaciu činnosť takýchto médií v Únii, alebo smerovanú na Úniu. Tieto opatrenia by sa mali zachovať až do ukončenia agresie voči Ukrajine a dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú vykonávať propagandistické akcie proti Únii a jej členským štátom.

(11)

Konzistentne so základnými právami a slobodami uznanými v Charte základných práv, najmä s právom na slobodu prejavu a informácie, na slobodu podnikania a vlastníckym právom uznanými v jej článkoch 11, 16 a 17, tieto opatrenia nebránia uvedeným médiám a ich personálu, aby vykonávali iné činnosti okrem vysielania v Únii, ako je výskum a rozhovory. Tieto opatrenia predovšetkým nemenia povinnosť rešpektovať práva, slobody a zásady uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a tiež v Charte základných práv a v ústavách členských štátov v rámci ich príslušných oblastí uplatňovania.

(12)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je na ich vykonanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, predovšetkým v snahe zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(13)

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 sa mení takto:

1.

Za článok 2e sa vkladá tento článok:

„Článok 2f

1.   Prevádzkovateľom sa zakazuje vysielanie akéhokoľvek obsahu právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v prílohe XV, a to aj prostredníctvom prenosu alebo distribúcie akýmikoľvek prostriedkami, ako sú káblové, satelitné, IP-TV, poskytovatelia internetových služieb, internetové platformy alebo aplikácie na zdieľanie videí, či už nové alebo vopred nainštalované, alebo takéto vysielanie umožňovať, uľahčovať alebo k nemu inak prispievať.

2.   Akákoľvek licencia na vysielanie alebo dohoda o povolení, prenose a distribúcii s právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v prílohe XV sa pozastavuje.“

2.

Článok 11 ods. 1 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohách III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV alebo XV alebo uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) alebo c), v článku 5 ods. 2 písm. b) alebo c), v článku 5 ods. 3 písm. c) alebo d), v článku 5 ods. 4 písm. b) alebo c) a v článku 5a písm. a), b) alebo c) alebo v článku 5h.“

3.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v tomto nariadení, vrátane konania ako zástupca fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v článku 2e ods. 3 alebo článku 2f, článkoch 5, 5a, 5b, 5e, 5f alebo 5h alebo konania v ich prospech využívaním výnimiek uvedených v článku 2e ods. 4, článku 5 ods. 6, článku 5a ods. 2 a 5, článku 5b ods. 2 a 3, článku 5e ods. 2 alebo článku 5f ods. 2.“

4.

Text nachádzajúci sa v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa ako príloha XV k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. marca 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Pozri stranu 2022/351 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XV

ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV PODĽA článku 2f

RT– Russia Today English

RT– Russia Today UK

RT – Russia Today Germany

RT – Russia Today France

RT– Russia Today Spanish

Sputnik

“.

Top