EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0269

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/269 z 23. februára 2022 ktorým sa prijíma žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu, pokiaľ ide o konečné antidumpingové opatrenia uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1198

C/2022/957

OJ L 43, 24.2.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/269/oj

24.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 43/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/269

z 23. februára 2022

ktorým sa prijíma žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu, pokiaľ ide o konečné antidumpingové opatrenia uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1198

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1198 z 12. júla 2019, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Rada 13. mája 2013 uložila vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 412/2013 (ďalej len „pôvodné nariadenie“) konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu (ďalej len „dotknutý výrobok“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) do Únie (3).

(2)

V nadväznosti na revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Komisia 12. júla 2019 vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1198 predĺžila platnosť opatrení pôvodného nariadenia o ďalších päť rokov.

(3)

V nadväznosti na prešetrovanie obchádzania podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 Komisia 28. novembra 2019 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/2131 (4) zmenila nariadenie (EÚ) 2019/1198.

(4)

V pôvodnom prešetrovaní sa v súlade s článkom 17 základného nariadenia na prešetrenie vyvážajúcich výrobcov v ČĽR uplatnil výber vzorky.

(5)

Komisia uložila na dovoz dotknutého výrobku v prípade vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky individuálne antidumpingové colné sadzby v rozmedzí od 13,1 % do 18,3 %. V prípade spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli zaradení do vzorky, bola uložená colná sadzba vo výške 17,9 %. Zoznam spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2019/1198 zmenenej nariadením (EÚ) 2019/2131. Na dotknutý výrobok od spoločností z ČĽR, ktoré sa buď neprihlásili, alebo nespolupracovali pri prešetrovaní, bola ďalej uložená colná sadzba pre celú krajinu vo výške 36,1 %.

(6)

Podľa článku 2 nariadenia (EÚ) 2019/1198 Komisia môže prílohu I k uvedenému nariadeniu zmeniť tak, že novému vyvážajúcemu výrobcovi sa prizná colná sadzba uplatňovaná v prípade spolupracujúcich spoločností, ktoré neboli zaradené do vzorky alebo ktorým nebolo priznané individuálne zaobchádzanie, teda vážená priemerná colná sadzba vo výške 17,9 %, ak prípadný nový vyvážajúci výrobca v ČĽR poskytne Komisii dostatočné dôkazy, že:

a)

nevyvážal dotknutý výrobok do Únie počas obdobia prešetrovania, na základe ktorého boli uložené opatrenia, t. j. od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 (ďalej len „pôvodné obdobie prešetrovania“);

b)

nie je prepojený so žiadnymi vývozcami ani výrobcami v ČĽR, ktorí podliehajú antidumpingovým opatreniam uloženým uvedeným nariadením, a

c)

po uplynutí pôvodného obdobia prešetrovania skutočne vyvážal dotknutý výrobok do Únie alebo prijal neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť do Únie značné množstvo tohto výrobku.

B.   ŽIADOSŤ O UDELENIE ŠTATÚTU NOVÉHO VYVÁŽAJÚCEHO VÝROBCU

(7)

Spoločnosť Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. (ďalej len „Jewelmoon“ alebo „žiadateľ“) predložila Komisii žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu, na základe ktorého by podliehala colnej sadzbe uplatniteľnej na spolupracujúce spoločnosti v ČĽR nezaradené do vzorky, ktorá predstavuje 17,9 %. Žiadateľ tvrdil, že spĺňa všetky tri podmienky stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) 2019/1198.

(8)

S cieľom určiť, či žiadateľ splnil podmienky na udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) 2019/1198 (ďalej len „podmienky štatútu nového vyvážajúceho výrobcu“), Komisia najprv zaslala žiadateľovi dotazník, v ktorom ho požiadala o dôkazy o tom, že uvedené podmienky spĺňa.

(9)

Komisia vyplnený dotazník zanalyzovala a následne požiadala o ďalšie informácie a podporné dôkazy, ktoré žiadateľ predložil.

(10)

Komisia sa snažila overiť všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na to, aby stanovila, či žiadateľ spĺňa podmienky štatútu nového vyvážajúceho výrobcu. Komisia na tento účel zanalyzovala dôkazy predložené žiadateľom vo vyplnenom dotazníku, pričom nahliadla do rôznych webových lokalít vrátane webového sídla žiadateľa a databázy Qichacha (5) a krížovo overila informácie spoločnosti s informáciami predloženými v predchádzajúcich prípadoch. O žiadosti žiadateľa zároveň informovala výrobné odvetvie Únie a vyzvala ho, aby v prípade potreby poskytlo pripomienky. Výrobné odvetvie Únie k žiadosti predložilo pripomienky.

C.   ANALÝZA ŽIADOSTI

(11)

V súvislosti s podmienkou stanovenou v článku 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/1198, aby žiadateľ nevyvážal dotknutý výrobok do Únie počas pôvodného obdobia prešetrovania, Komisia počas prešetrovania zistila, že žiadateľ túto podmienku splnil. Spoločnosť žiadateľa bola založená 8. novembra 2010 a dotknutý výrobok začala vyrábať v roku 2011. Prvá vývozná licencia bola vydaná 4. mája 2011. Predaj na vývoz sa začal v roku 2012, a teda po pôvodnom období prešetrovania. Žiadateľ poskytol účtovnú knihu za pôvodné obdobie prešetrovania, z ktorej vyplýva, že počas tohto obdobia existoval iba predaj na domácom trhu. Objem predaja v tejto účtovnej knihe zodpovedá prevádzkovým výnosom uvedeným vo výkaze ziskov a strát. Informácie o faktúrach počas pôvodného obdobia prešetrovania boli vyžiadané a poskytnuté.

(12)

V súvislosti s podmienkou stanovenou v článku 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/1198, aby žiadateľ nebol prepojený so žiadnymi vývozcami ani výrobcami, ktorí podliehajú antidumpingovým opatreniam uloženým nariadením (EÚ) 2019/1198, Komisia počas prešetrovania zistila, že žiadateľ nie je prepojený so žiadnou spoločnosťou zaoberajúcou sa výrobou, spracovaním, predajom alebo nákupom dotknutého výrobku. Žiadateľ teda túto podmienku spĺňa.

(13)

V súvislosti s podmienkou stanovenou v článku 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/1198, že žiadateľ po pôvodnom období prešetrovania skutočne vyvážal dotknutý výrobok do Únie alebo prijal neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť do Únie značné množstvo tohto výrobku, Komisia počas prešetrovania zistila, že žiadateľ vyvážal do Únie pravidelne od júla 2012 (teda po pôvodnom období prešetrovania). Žiadateľ predložil faktúry, baliace listy, nákladné listy a potvrdenia o platbe za dve objednávky, ktoré zadala v rokoch 2017 a 2018 spoločnosť so sídlom v EÚ. Žiadateľ teda túto podmienku spĺňa.

(14)

Žiadateľ preto spĺňa všetky tri podmienky na priznanie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) 2019/1198, a žiadosť by sa preto mala schváliť. Žiadateľ by mal teda podliehať antidumpingovému clu vo výške 17,9 % pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky v rámci pôvodného prešetrovania.

D.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(15)

Žiadateľ a výrobné odvetvie Únie boli informovaní o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa považovalo za vhodné priznať spoločnosti Jewelmoon sadzbu antidumpingového cla uplatniteľnú na spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky v rámci pôvodného prešetrovania.

(16)

Strany dostali možnosť predložiť pripomienky. Neboli doručené žiadne pripomienky.

(17)

Nariadenie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) 2019/2131, ktorá obsahuje zoznam spolupracujúcich spoločností nezaradených do vzorky, sa dopĺňa táto spoločnosť:

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd.

C764

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 189, 15.7.2019, s. 8.

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013 z 13. mája 2013 , ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 131, 15.5.2013, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2131 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1198, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 321, 12.12.2019, s. 139).

(5)  Qichacha je súkromná zisková databáza v čínskom vlastníctve, ktorá spotrebiteľom/odborníkom poskytuje obchodné údaje, informácie o úveroch a analytické údaje o súkromných a verejných spoločnostiach usadených v Číne.


Top