EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0129

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/129 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá pre typy intervencií týkajúcich sa olejnatých semien, bavlny a vedľajších produktov výroby vína podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 a pre požiadavky na informácie, publicitu a viditeľnosť v súvislosti s podporou z prostriedkov Únie a strategickými plánmi SPP

C/2021/9603

OJ L 20, 31.1.2022, p. 197–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/129/oj

31.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 20/197


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/129

z 21. decembra 2021,

ktorým sa stanovujú pravidlá pre typy intervencií týkajúcich sa olejnatých semien, bavlny a vedľajších produktov výroby vína podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 a pre požiadavky na informácie, publicitu a viditeľnosť v súvislosti s podporou z prostriedkov Únie a strategickými plánmi SPP

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2, článok 37 ods. 6, článok 59 ods. 8 a článok 123 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2021/2115 sa stanovuje nový právny rámec spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s cieľom zlepšiť jej plnenie cieľov Únie stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Bližšie sa v ňom špecifikujú predmetné ciele Únie, ktoré sa v SPP majú dosiahnuť, a vymedzujú typy intervencií, ako aj spoločné únijné požiadavky uplatniteľné na členské štáty, pričom sa im ponecháva flexibilita pri koncipovaní intervencií, ktoré majú zahrnúť do svojich strategických plánov SPP. Členské štáty musia dané strategické plány zostaviť a predložiť súvisiace návrhy Komisii. Na tento účel treba stanoviť určité pravidlá vykonávania.

(2)

V článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa stanovuje, že ak členské štáty stanovia intervencie na plochu, iné než intervencie, ktoré sú v súlade s ustanoveniami prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve, vrátane viazanej podpory príjmu podľa daného nariadenia, a ak sa dané intervencie vzťahujú na niektoré alebo všetky olejnaté semená uvedené v prílohe k Memorandu o porozumení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v súvislosti s olejnatými semenami v rámci GATT (2), celková podporovaná plocha na základe plánovaných výstupov uvedených v strategických plánoch SPP dotknutých členských štátov nemá presiahnuť maximálnu podporovanú plochu za celú Úniu v záujme zaručenia súladu s jej medzinárodnými záväzkami. Preto Komisia musí pre každý členský štát stanoviť orientačnú referenčnú podporovanú plochu ako podiel maximálnej podporovanej plochy v celej Únii, ktorá zodpovedá 7 854 446 hektárom, pričom výpočet je založený na priemernej obrábanej ploche v Únii v rokoch 2016 až 2020.

(3)

V hlave III kapitole II oddiele 3 pododdiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa stanovuje osobitná platba na bavlnu, na účely ktorej štyri členské štáty musia povoliť danú pôdu a odrody. Súvisiace podrobné pravidlá by mali stanoviť predmetné členské štáty. Postup pri daných povoleniach by sa však mal organizovať takým spôsobom, aby dotknutým poľnohospodárom umožňoval prijímať oznámenia týkajúce sa povolenia v dostatočnom časovom predstihu pred ďalšou sejbou. Navyše je vhodné stanoviť, aké minimálne informácie by dané oznámenia mali zahŕňať.

(4)

Určité členské štáty majú v súlade s článkom 58 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115 do svojich strategických plánov SPP vybrať jeden alebo viacero typov intervencií v sektore vinohradníctva a vinárstva vrátane destilácie vedľajších produktov výroby vína. Komisia musí stanoviť finančnú pomoc Únie na daný typ intervencie.

(5)

Riadiaci orgán je v súlade s článkom 123 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) 2021/2115 povinný prostredníctvom primerane viditeľných činností zabezpečiť, aby prijímatelia podpory financovanej z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), s výnimkou podpory v rámci intervencií na plochu a na zvieratá, priznávali danú podporu, vrátane náležitého používania znaku Únie. V súlade s článkom 123 ods. 2 písm. k) uvedeného nariadenia má riadiaci orgán zabezpečiť propagáciu strategických plánov SPP, a na daný účel realizovať akcie týkajúce sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti zamerané na širokú verejnosť, možných prijímateľov a relevantné cieľové skupiny. Napokon v súlade s článkom 124 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 je riadiaci orgán povinný monitorovaciemu výboru sprístupniť informácie potrebné na preskúmanie vykonávania daných akcií týkajúcich sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti. Je potrebné stanoviť jednotné podmienky uplatňovania požiadaviek na informácie, publicitu a viditeľnosť uvedené v daných ustanoveniach.

(6)

Členské štáty musia pri zostavovaní svojich strategických plánov SPP zohľadniť pravidlá stanovené v tomto nariadení, a preto by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú poľnohospodársku politiku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2021/2115 na účely zostavovania a vykonávania strategických plánov SPP členských štátov v súlade s uvedeným nariadením vzhľadom na:

a)

orientačnú referenčnú podporovanú plochu za každý členský štát na účely intervencií na plochu týkajúcich sa olejnatých semien;

b)

povolenie pôdy a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a súvisiacich oznámení;

c)

sumu podpory na destiláciu vedľajších produktov výroby vína;

d)

používanie znaku Únie v rámci určitých intervencií financovaných z EPFRV a požiadavky na informácie, publicitu a viditeľnosť, pokiaľ ide o strategické plány SPP a podporu z prostriedkov Únie poskytovanú na ich základe.

Článok 2

Orientačná referenčná podporovaná plocha

Orientačná referenčná podporovaná plocha za každý členský štát na účely intervencií na plochu týkajúcich sa olejnatých semien, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Postup na účely povoľovania pôdy a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a súvisiace oznámenia

1.   Postup na účely povoľovania pôdy a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu podľa hlavy III kapitoly II oddielu 3 pododdielu 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa organizuje takým spôsobom, aby dotknutým poľnohospodárom umožňoval prijímať oznámenia týkajúce sa povolenia v dostatočnom časovom predstihu pred sejbou.

Uvedené oznámenie musí zahŕňať aspoň tieto informácie:

a)

povolené odrody na siatie;

b)

kritériá povolenia pôdy na pestovanie bavlny, ako ich stanovili členské štáty v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/126 (3);

c)

minimálnu hustotu rastlín bavlny uvedenú v článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126.

2.   Ak členský štát pre určitú odrodu zruší platné povolenie, dotknutým poľnohospodárom túto skutočnosť oznamuje v dostatočnom časovom predstihu pred sejbou v nasledujúcom roku.

Článok 4

Finančná pomoc Únie na destiláciu vedľajších produktov výroby vína

1.   Finančná pomoc Únie na destiláciu vedľajších produktov výroby vína uvedená v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. g) nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktorá sa má vyplácať liehovarom vrátane paušálnej sumy na kompenzáciu nákladov na zber uvedená v článku 60 ods. 3 treťom pododseku uvedeného nariadenia nesmie presiahnuť:

a)

pri čistom alkohole získanom z výliskov: 1,1 EUR/% objem/hl;

b)

pri čistom alkohole získanom z vína a kalov: 0,5 EUR/% objem/hl.

2.   Členské štáty stanovia skutočné sumy, ktoré sa majú vyplatiť ako finančná pomoc Únie na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií a pri zohľadnení rôznych typov výroby.

Článok 5

Znak Únie

Členský štát a riadiaci orgán používajú znak Únie v súlade s požiadavkami stanoveným v prílohe II pri vykonávaní akcií týkajúcich sa viditeľnosti, transparentnosti a komunikácie uvedených v článku 123 ods. 2 písm. k) nariadenia (EÚ) 2021/2115. Riadiaci orgán zabezpečí aj, aby prijímatelia daný znak používali náležitým spôsobom.

Článok 6

Požiadavky na informácie, publicitu a viditeľnosť

Podrobné pravidlá uplatňovania požiadaviek na informácie, publicitu a viditeľnosť uvedených v článku 123 ods. 2 písm. j) a k) nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa stanovujú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 147, 18.6.1993, s. 25.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (norma GAEC 1) (Pozri stranu 20 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Orientačná referenčná podporovaná plocha uvedená v článku 2

ha

Belgicko

7 295

Bulharsko

711 954

Česko

300 498

Dánsko

114 000

Nemecko

846 779

Estónsko

51 620

Írsko

7 197

Grécko

69 709

Španielsko

559 382

Francúzsko

1 525 286

Chorvátsko

117 366

Taliansko

302 843

Cyprus

Lotyšsko

89 153

Litva

154 217

Luxembursko

2 270

Maďarsko

707 720

Malta

Holandsko

1 952

Rakúsko

88 129

Poľsko

644 818

Portugalsko

7 865

Rumunsko

1 250 509

Slovinsko

4 059

Slovensko

184 603

Fínsko

32 342

Švédsko

72 880


PRÍLOHA II

Používanie a technické charakteristiky znaku Únie („znak“)

1.   

Znak musí byť jasne viditeľný na všetkých informačných materiáloch, ako napríklad na tlačených alebo digitálnych produktoch, webových stránkach alebo ich mobilných verziách, ktoré sa týkajú implementácie operácie a sú určené verejnosti alebo účastníkom.

2.   

Údaj „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“ sa vždy vypisuje celý a je umiestnený vedľa znaku.

3.   

V spojení so znakom Únie možno použiť akýkoľvek z týchto typov písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana alebo Ubuntu. Nesmie sa použiť kurzíva, podčiarkovanie ani efekty písma.

4.   

Text musí byť vo vzťahu k znaku umiestnený tak, aby sa nijakým spôsobom neprekrývali.

5.   

Použitá veľkosť písma musí byť úmerná veľkosti znaku.

6.   

V závislosti od pozadia treba ako farbu písma použiť reflexnú modrú (reflex blue), čiernu alebo bielu.

7.   

Znak sa nesmie upravovať ani spájať so žiadnymi inými grafickými prvkami alebo textami. Ak sú vedľa znaku zobrazené ďalšie logá, znak musí byť aspoň rovnako vysoký či široký ako najväčšie z týchto ďalších log. Okrem znaku sa na účely poukázania na podporu z prostriedkov Únie nesmie použiť žiadna iná vizuálna identita ani logo.

8.   

Ak na rovnakom mieste prebieha niekoľko operácií, ktoré sa podporujú rovnakými alebo rôznymi nástrojmi financovania, alebo sa ďalšie financovanie poskytne na tú istú operáciu neskôr, uvádza sa iba jedna tabuľa alebo pútač.

9.   

Grafické normy pre znak a vymedzenie štandardných farieb:

A.

OPIS SYMBOLOV

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť a jednotu.

B.

HERALDICKÝ OPIS

Na azúrovom poli je kruh z dvanástich zlatých päťcípych hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.

C.

GEOMETRICKÝ OPIS

Image 1

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky vlajky. Všetky hviezdy smerujú hore, t. j. jeden cíp smeruje zvisle nahor a ďalšie dva sú na imaginárnej priamke, ktorá je kolmá na sťažeň vlajky. Kruh je usporiadaný tak, že poloha hviezd zodpovedá umiestneniu čísel na hodinovom ciferníku Ich počet je nemenný.

D.

REGULAČNÉ FARBY

Znak má tieto farby: PANTONE REFLEX BLUE na ploche obdĺžnika, PANTONE YELLOW pre hviezdy.

E.

ŠTVORFAREBNÝ POSTUP

Ak sa používa postup štyroch farieb, znovu vytvorte tieto dve štandardné farby s použitím štyroch farieb z postupu štyroch farieb.

Farba PANTONE YELLOW sa získa použitím 100 % „Process Yellow“.

Farba PANTONE REFLEX BLUE sa získa zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

INTERNET

IPANTONE REFLEX BLUE zodpovedá na webovej palete farbe RGB: 0/51/153 (hexadecimálne: 003399) a PANTONE YELLOW zodpovedá na webovej palete farbe RGB: 255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00).

MONOCHROMATICKÝ REPRODUKČNÝ PROCES

Ak používate len čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Image 2

Ak používate modrú farbu (Reflex Blue), použite ju na 100 % s hviezdami zobrazenými v bielom negatíve.

Image 3

REPRODUKCIA NA FAREBNOM POZADÍ

Ak nemáte inú možnosť ako farebné pozadie, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výšky obdĺžnika.

Image 4

Zásady používania znaku Únie tretími stranami sa vymedzujú v administratívnej dohode s Radou Európy o používaní znaku Únie tretími stranami (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 271, 8.9.2012, s. 5.


PRÍLOHA III

Požiadavky na informácie, publicitu a viditeľnosť

1.   Akcie riadiaceho orgánu zamerané na komunikáciu a zabezpečenie viditeľnosti

1.1.

Riadiaci orgán na účely článku 123 ods. 2 písm. k) nariadenia (EÚ) 2021/2115 zabezpečuje publicitu pre strategický plán SPP, a to prostredníctvom plánovania a vykonávania príslušných akcií zameraných na komunikáciu a zabezpečenie viditeľnosti počas celej prípravy a vykonávania strategického plánu SPP v snahe informovať cieľové skupiny uvedené v danom písmene.

1.2.

Riadiaci orgán na účely článku 124 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 monitorovaciemu výboru sprístupňuje informácie potrebné na to, aby mohol vykonávať úlohy spojené s preskúmaním realizácie akcií zameraných na komunikáciu a zabezpečenia viditeľnosti.

1.3.

Riadiaci orgán do šiestich mesiacov po prijatí rozhodnutia Komisie o schválení strategického plánu SPP zabezpečí webového sídlo, na ktorom budú k dispozícii informácie o strategickom pláne SPP, za ktoré je zodpovedný, pričom tieto informácie musia zahŕňať ciele, činnosti, dostupné možnosti financovania aj očakávané a potom dosiahnuté výsledky strategického plánu. Webové sídlo je určené pre širokú verejnosť, ako aj možných prijímateľov, ako sa uvádza v článku 123 ods. 2 písm. k) nariadenia (EÚ) 2021/2115.

1.4.

Riadiaci orgán zabezpečí, aby na webovom sídle uvedenom v bode 1.3. bol uverejnený harmonogram plánovaných výziev na predkladanie žiadostí a súvisiacich lehôt, ktorý sa aspoň trikrát za rok aktualizuje a obsahuje tieto orientačné údaje:

a)

dotknutú zemepisnú oblasť;

b)

príslušnú intervenciu a špecifický(-é) cieľ(-le);

c)

typ oprávnených žiadateľov;

d)

celkovú sumu podpory;

e)

dátum začiatku a uzávierky predkladania žiadostí.

1.5.

Riadiaci orgán v súlade s článkom 123 ods. 2 písm. k) bodom i) nariadenia (EÚ) 2021/2115 zabezpečuje, aby možní prijímatelia mali prístup ku všetkým potrebným informáciám o možnostiach financovania vrátane podmienok oprávnenosti, kritérií výberu a všetkých požiadaviek na prijímateľov vybratých na financovanie, ako aj ich povinností.

1.6.

Riadiaci orgán zabezpečuje, aby prijímatelia vybratí na financovanie boli informovaní o skutočnosti, že podporu spolufinancuje Únia.

1.7.

Riadiaci orgán zabezpečuje, aby materiály týkajúce sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti, a to aj na úrovni prijímateľov, boli na požiadanie dostupné inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram Únie a aby bola Únii v súlade s druhým odsekom bez licenčných poplatkov, nevýhradne a neodvolateľne udelená licencia na používanie týchto materiálov spolu so všetkými už existujúcimi pridruženými právami. Tento postup si nesmie vyžadovať významné dodatočné náklady ani nesmie predstavovať významné administratívne zaťaženie prijímateľov či riadiaceho orgánu.

Licencia na práva duševného vlastníctva uvedená v prvom odseku zabezpečuje Únii aspoň tieto práva:

a)

interné použitie, t. j. právo reprodukovať, kopírovať a sprístupňovať materiály týkajúce sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti pre inštitúcie a agentúry Únie, orgány členských štátov a ich zamestnancov;

b)

reprodukciu materiálov týkajúcich sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou ako celok alebo čiastočne,

c)

sprístupňovanie materiálov týkajúcich sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti verejnosti akoukoľvek formou komunikácie;

d)

verejné šírenie materiálov týkajúcich sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti (alebo ich kópií) akoukoľvek formou;

e)

ukladanie a archiváciu materiálov týkajúcich sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti;

f)

udeľovanie sublicencií práv tretím stranám na materiály týkajúce sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti.

2.   Viditeľnosť určitých operácií podporovaných prostredníctvom EPFRV

Riadiaci orgán na účely článku 123 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) 2021/2115 zabezpečuje, aby prijímatelia, ktorých sa týkajú intervencie financované z EPFRV iné než intervencie na plochu a na zvieratá, priznávali podporu prostredníctvom týchto opatrení nasledovne:

a)

na oficiálnom webovom sídle prijímateľa, ak také sídlo existuje, a na oficiálnych stránkach sociálnych médií uverejnia krátky opis operácie zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôraznia finančnú podporu zo strany Únie;

b)

v dokumentoch a informačných materiáloch týkajúcich sa vykonávania operácie určených pre verejnosť alebo účastníkov poskytnú vyhlásenie zdôrazňujúce podporu z Únie viditeľným spôsobom spolu so znakom Únie v súlade s technickými charakteristikami stanovenými v prílohe II;

c)

v prípade operácií pozostávajúcich z financovania infraštruktúry alebo stavebných prác, pri ktorom celkové verejné výdavky alebo celkové náklade v prípade podpory vo forme finančného nástroja vrátane financovania prevádzkového kapitálu presahujú 500 000 EUR, vystavujú trvalé tabule alebo pútače jasne viditeľné verejnosti, na ktorých sa uvádza aj znak Únie v súlade s technickými charakteristikami stanovenými v prílohe II, a to hneď po začatí fyzického vykonávania operácií alebo po inštalácii zakúpených zariadení;

d)

v prípade operácií pozostávajúcich z investícií do hmotného majetku, ktoré nespadajú pod písmeno c) a pri ktorých celková podpora z verejných zdrojov presahuje 50 000 EUR alebo v prípade podpory vo forme finančných nástrojov vrátane financovania prevádzkového kapitálu, pri ktorých celkové náklady presahujú 500 000 EUR, umiestnia informačnú tabuľu alebo rovnocenné elektronické zobrazenie s informáciami o projekte, v ktorých zdôraznia finančnú podporu zo strany Únie, spolu so znakom Únie zobrazeným v súlade s technickými charakteristikami stanovenými v prílohe II.

e)

v prípade operácií pozostávajúcich z operácií LEADER, základných služieb a infraštruktúry, ktoré nespadajú pod písmená c) a d) a pri ktorých celková podpora z verejných zdrojov presahuje 10 000 EUR alebo v prípade podpory vo forme finančných nástrojov vrátane financovania prevádzkového kapitálu, pri ktorých celkové náklady presahujú 100 000 EUR, vystavia na mieste dobre viditeľnom verejnosti aspoň jeden plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazenie s informáciami o operácii, v ktorých zdôraznia podporu zo strany Únie. Informačná tabuľa sa inštaluje aj v priestoroch miestnych akčných skupín financovaných iniciatívou LEADER.

Riadiaci orgán odchylne od prvého odseku v najväčšom možnom rozsahu zabezpečuje, aby v prípadoch, keď prijímateľom je fyzická osoba, boli k dispozícii primerané informácie, v ktorých sa zdôrazní podpora z fondov na mieste dobre viditeľnom verejnosti v podobe elektronického zobrazenia.

Prvý odsek písm. a) a b) sa uplatňujú mutatis mutandis na orgány implementujúce finančné nástroje financované z EPFRV.

Prvý odsek písm. c), d) a e) sa uplatňujú na konečných príjemcov finančných nástrojov prostredníctvom zmluvných podmienok stanovených v dohode o financovaní, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 (1).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).


Top