EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0283

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/283 z 13. decembra 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb na všeobecné účely osvetlenia (Text s významom pre EHP)

C/2021/8963

OJ L 43, 24.2.2022, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/283/oj

24.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 43/54


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2022/283

z 13. decembra 2021,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb na všeobecné účely osvetlenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali nebezpečné látky vymenované v prílohe II k uvedenej smernici. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na určité vyňaté použitia vymenované v prílohe III k uvedenej smernici.

(2)

Kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa smernica 2011/65/EÚ vzťahuje, sú vymenované v prílohe I k uvedenej smernici.

(3)

Ortuť je obmedzovanou látkou uvedenou v prílohe II k smernici 2011/65/EÚ.

(4)

Rozhodnutím 2010/571/EÚ (2) Komisia okrem iného udelila výnimku na používanie ortuti vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb Ra > 60 na všeobecné účely osvetlenia s obsahom (na výbojový zdroj), ktorý nepresahuje určitú hodnotu (ďalej len „výnimka“), ktorá sa teraz uvádza ako výnimka 4 b) položka I, výnimka 4 b) položka II a výnimka 4 b) položka III v prílohe III k smernici 2011/65/EÚ. Platnosť výnimky mala uplynúť 21. júla 2016 v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom písm. a) uvedenej smernice.

(5)

Ortuť sa používa vo vysokotlakových sodíkových výbojkách z dôvodu svetlej farby a podania farieb.

(6)

Komisii bola v januári 2015 doručená žiadosť o predĺženie platnosti výnimky na používanie v prípade výnimky 4 b) položiek I, II a III (ďalej len „žiadosť o predĺženie platnosti“), teda v rámci lehoty stanovenej v článku 5 ods. 5 smernice 2011/65/EÚ. V januári 2020 ten istý žiadateľ predložil aktualizovanú žiadosť o predĺženie platnosti týkajúcu sa iba položky I výnimky 4 b). V súlade s článkom 5 ods. 5 smernice 2011/65/EÚ výnimka platí až do prijatia rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o predĺženie jej platnosti.

(7)

V hodnotení žiadosti o predĺženie platnosti výnimky, v ktorom sa zohľadnila dostupnosť náhrad a sociálno-ekonomický vplyv nahradenia, sa dospelo k záveru, že nahradenie alebo odstránenie ortuti v príslušných použitiach je vedecky a technicky uskutočniteľné, pokiaľ ide o časť položky I výnimky 4 b), ako aj položky II a III výnimky 4 b) prílohy III k smernici 2011/65/EÚ. V hodnotení sa však dospelo k záveru, že platnosť výnimky by sa mala predĺžiť pre tú časť položky I výnimky 4 b), ktorá sa týka svetelných zdrojov s podaním farieb vyšším ako 80, 105 W alebo menej, a že hoci je používanie ortuti stále potrebné, môže sa ešte jej obsah viac znížiť. Súčasťou hodnotenia boli v súlade s článkom 5 ods. 7 smernice 2011/65/EÚ konzultácie so zainteresovanými stranami. Pripomienky doručené počas týchto konzultácií boli sprístupnené verejnosti na osobitnom webovom sídle.

(8)

Preto je vhodné predĺžiť platnosť časti položky I výnimky 4 b) a prečíslovať ju ako výnimku 4 b) na maximálne obdobie piatich rokov v súlade s článkom 5 ods. 2 prvým pododsekom smernice 2011/65/EÚ. Toto predĺženie platnosti výnimky bude obsahovať revidované znenie, v ktorom sa stanoví ďalší obmedzený rozsah danej výnimky. Vzhľadom na výsledky prebiehajúceho úsilia s cieľom nájsť spoľahlivú náhradu je nepravdepodobné, že by trvanie predmetnej výnimky malo nepriaznivý vplyv na inovácie.

(9)

Toto predĺženie platnosti výnimky je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), a teda sa ním neoslabuje ochrana životného prostredia a zdravia stanovená v uvedenom nariadení.

(10)

Keďže podmienky na predĺženie platnosti výnimky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2011/65/EÚ už nie sú splnené v prípade použití uvedených vo zvyšnej časti položky I výnimky 4 b), ako aj v položkách II a III výnimky 4 b) prílohy III k uvedenej smernici, výnimka na tieto použitia by sa mala odňať. Dátumy uplynutia platnosti týchto výnimiek by sa mali stanoviť v súlade s článkom 5 ods. 6 smernice 2011/65/EÚ.

(11)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty najneskôr do 30. septembra 2022 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

Tieto ustanovenia musia uplatňovať od 1. októbra 2022.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/571/EÚ z 24. septembra 2010, ktorým sa na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybromovaných bifenylov alebo polybromovaných difenyléterov (Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 28).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa položky 4 b), 4 b) I, 4 b) II a 4 b) III nahrádzajú takto:

Vyňatie

Rozsah a obdobie platnosti

„4 b)

Ortuť vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb Ra > 80 na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na výbojový zdroj): P ≤ 105 W: na jeden výbojový zdroj sa môže použiť 16 mg

Platí do 24. februára 2027.

4 b) I

Ortuť vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb Ra > 60 na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na výbojový zdroj): P ≤ 155 W: na jeden výbojový zdroj sa môže použiť 30 mg

Platí do 24. februára 2023.

4 b) II

Ortuť vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb Ra > 60 na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na výbojový zdroj): 155 W < P ≤ 405 W: na jeden výbojový zdroj sa môže použiť 40 mg

Platí do 24. februára 2023.

4 b) III

Ortuť vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb Ra > 60 na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na výbojový zdroj): P > 405 W: na jeden výbojový zdroj sa môže použiť 40 mg

Platí do 24. februára 2023.“


Top