EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022H0561

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2022/561 zo 6. apríla 2022 o monitorovaní prítomnosti glykoalkaloidov v zemiakoch a výrobkoch zo zemiakov

C/2022/2080

OJ L 108, 7.4.2022, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/561/oj

7.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 108/66


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2022/561

zo 6. apríla 2022

o monitorovaní prítomnosti glykoalkaloidov v zemiakoch a výrobkoch zo zemiakov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „CONTAM“) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) prijala v roku 2020 hodnotenie rizika glykoalkaloidov v krmivách a potravinách, najmä v zemiakoch a výrobkoch zo zemiakov (1).

(2)

Akútne toxické účinky glykoalkaloidov v zemiakoch (α-solanín a α-chaconín) zahŕňajú u ľudí gastrointestinálne príznaky, ako je nevoľnosť, vracanie a hnačka. Pre tieto účinky skupina CONTAM určila najnižšiu hladinu, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom (ďalej len „LOAEL“) na úrovni 1 mg celkového obsahu glykoalkaloidov v zemiakoch/kg telesnej hmotnosti (Bw) za deň ako referenčný bod pre charakterizáciu rizika po akútnej expozícii. Rozpätie expozície (ďalej len „MOE“) vyššie ako 10 naznačuje, že neexistuje žiadne zdravotné riziko. V tomto MOE s hodnotou 10 sa zohľadňuje extrapolácia z LOAEL na hladinu bez pozorovaného nepriaznivého účinku (ďalej len „NOAEL“) (faktor 3) a interindividuálna variabilita v rámci toxikodynamiky (faktor 3,2). Odhady akútnej expozície pri určitých expozičných scenároch viedli k hodnotám MOE nižším ako 10, čo naznačuje obavy týkajúce sa zdravia.

(3)

Skupina CONTAM odporučila, aby sa zozbieralo viac údajov o výskyte glykoalkaloidov a ich aglykónov v odrodách zemiakov dostupných na trhu, v nových odrodách zemiakov, ktoré sú výsledkom šľachtiteľských experimentov, a v spracovaných zemiakových výrobkoch vrátane potravín pre deti.

(4)

Prítomnosť glykoalkaloidov v zemiakoch a spracovaných zemiakových výrobkoch možno znížiť správnou poľnohospodárskou praxou, vhodnými podmienkami skladovania a prepravy a správnou výrobnou praxou. Je však potrebné zhromaždiť viac informácií o faktoroch, ktoré vedú k relatívne vysokým hladinám glykoalkaloidov v zemiakoch a spracovaných zemiakových výrobkoch, aby sa dali určiť opatrenia, ktoré sa majú prijať na zabránenie alebo zníženie prítomnosti glykoalkaloidov v týchto potravinách. Ak je to možné, najmä v spracovaných zemiakových produktoch je vhodné analyzovať aj produkty rozkladu, β- a γ- solanín a chaconín a aglykón solanidín, keďže tieto zlúčeniny sú rovnako toxické ako α-solanín a α-chaconín.

(5)

Výsledky monitorovania glykoalkaloidov musia byť spoľahlivé a porovnateľné. Preto je vhodné poskytnúť pokyny na ich extrakciu, ako aj požiadavky na ich analýzu. Keďže prítomnosť glykoalkaloidov je vyššia v zemiakoch so šupou než v ošúpaných zemiakoch a vyššia v malých zemiakoch než vo väčších, pri oznamovaní údajov o výskyte je dôležité poskytnúť informácie o týchto faktoroch.

(6)

S cieľom odporučiť, kedy by bolo vhodné určiť faktory vedúce k relatívne vysokým hladinám glykoalkaloidov, je vhodné stanoviť orientačnú hodnotu pre zemiaky. Takisto je vhodné získať viac informácií o účinkoch spracovania na hladinu glykoalkaloidov.

(7)

Preto je vhodné odporučiť monitorovanie glykoalkaloidov v zemiakoch a zemiakových výrobkoch a identifikáciu faktorov, ktoré vedú k ich vysokým hladinám, a zhromaždiť viac informácií o účinkoch spracovania na hladinu glykoalkaloidov,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty s aktívnou účasťou prevádzkovateľov potravinárskych podnikov by mali monitorovať glykoalkaloidy α-solanín a α-chaconín v zemiakoch a zemiakových výrobkoch. Ak je to možné, najmä v spracovaných zemiakových výrobkoch by sa mali analyzovať aj produkty rozkladu β- a γ- solanín a chaconín a aglykón solanidín.

2.

Aby sa zabránilo enzymatickému rozkladu α-chaconínu, najmä pri analýze surových zemiakov (so šupou/ošúpaných), k zemiakom by sa mal pridať 1 % roztok kyseliny mravčej v metanole v pomere 1 : 2 (objem : hmotnosť), keď sa pred extrakciou a procesom čistenia zemiaky miešajú a homogenizujú. Odporúčanými analytickými metódami sú kvapalinová chromatografia s UV-DAD detekciou (ďalej len „LC-UV-DAD“) alebo kvapalinová chromatografia – hmotnostná spektrometria (ďalej len „LC-MS“). Iné analytické metódy sa môžu použiť za predpokladu, že sú k dispozícii dôkazy preukazujúce, že tieto metódy prinášajú spoľahlivé výsledky pre jednotlivé glykoalkaloidy. Kvantifikačný limit (ďalej len „LOQ“) na stanovenie každého glykoalkaloidu by mal byť podľa možnosti približne 1 mg/kg a nemal by presiahnuť 5 mg/kg.

3.

Členské štáty by mali za aktívnej účasti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vykonávať vyšetrovania s cieľom identifikovať faktory vedúce k hladinám vyšším ako orientačná úroveň 100 mg/kg pre sumu α-solanínu a α-chaconínu v zemiakoch a spracovaných zemiakových výrobkoch.

4.

Členské štáty a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov by mali úradu EFSA do 30. júna každého roka poskytnúť údaje za predchádzajúci rok na účely zhromaždenia týchto údajov do jednej databázy v súlade s požiadavkami uvedenými v usmerneniach EFSA o štandardnom opise vzorky (SSD) pre potraviny a krmivá a dodatočnými osobitnými požiadavkami úradu EFSA na podávanie správ (2). V prípade zemiakov a spracovaných zemiakových výrobkov je dôležité uviesť odrodu a veľkosť zemiakov (priemerná hmotnosť zemiakov, najmä v prípade zemiakov so šupou), či išlo o skoré zemiaky alebo skladované zemiaky (t. j. neskoré zemiaky a/alebo zemiaky skladované počas dlhšieho obdobia), miesto odberu vzoriek (výrobca, veľkoobchod, maloobchod) a či zemiaky boli alebo neboli ošúpané (3).

V Bruseli 6. apríla 2022

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  EFSA CONTAM Panel (Vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci), 2020. Scientific Opinion – Risk assessment of glycoalkaloids in feed and food, in particular in potatoes and potato-derived products (Vedecké stanovisko – Hodnotenie rizika glykoalkaloidov v krmivách a potravinách, najmä v zemiakoch a výrobkoch zo zemiakov). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(8):6222, 190 s, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6222.

(2)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.

(3)  Pri testoch účinkov šúpania na obsah glykoalkaloidov by sa mala použiť škrabka (na zemiaky).


Top