EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2297

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2297 z 19. októbra 2022 ktorým sa zriaďuje konzorcium Európska výskumná infraštruktúra pre koncentrovanú slnečnú energiu (EÚ-SOLARIS ERIC) [oznámené pod číslom C(2022) 7351] (Iba francúzske, grécke, nemecké, portugalské a španielske znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)

C/2022/7351

OJ L 304, 24.11.2022, p. 78–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2297/oj

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/78


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/2297

z 19. októbra 2022

ktorým sa zriaďuje konzorcium Európska výskumná infraštruktúra pre koncentrovanú slnečnú energiu (EÚ-SOLARIS ERIC)

[oznámené pod číslom C(2022) 7351]

(Iba francúzske, grécke, nemecké, portugalské a španielske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Cyprus a Portugalsko predložili Komisii žiadosť o zriadenie konzorcia Európska výskumná infraštruktúra pre koncentrovanú slnečnú energiu (EÚ-SOLARIS ERIC) (ďalej len „žiadosť“). Portugalsko oznámilo svoje rozhodnutie zúčastňovať sa na konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC najprv ako pozorovateľ.

(2)

Žiadatelia sa dohodli, že hostiteľským členským štátom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC bude Španielsko.

(3)

Nariadenie (ES) č. 723/2009 bolo rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 72/2015 začlenené do Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) (2).

(4)

Komisia podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 723/2009 posúdila žiadosť a dospela k záveru, že spĺňa požiadavky stanovené v uvedenom nariadení. V priebehu posudzovania Komisia získala názory nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa výskumnou infraštruktúrou pre koncentrovanú slnečnú energiu.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 723/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa zriaďuje konzorcium Európska výskumná infraštruktúra pre koncentrovanú slnečnú energiu (EÚ-SOLARIS ERIC).

2.   Základné prvky stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Cyperskej republike a Portugalskej republike.

V Bruseli 19. októbra 2022

Za Komisiu

Mariya GABRIEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 72/2015 z 20. marca 2015, ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2016, s. 85).


PRÍLOHA

ZÁKLADNÉ PRVKY STANOV KONZORCIA EÚ-SOLARIS ERIC

Články a odseky stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC uvedené ďalej predstavujú základné prvky v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 723/2009.

1.   Názov a sídlo (článok 1 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre európsku výskumnú infraštruktúru (ďalej len „nariadenie o ERIC“) sa zriaďuje Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) pod názvom „Európska výskumná infraštruktúra pre koncentrovanú slnečnú energiu“ (ďalej len „EÚ-SOLARIS ERIC“).

2.

Štatutárne sídlo konzorcia EU-SOLARIS ERIC je v Almeríi v Španielsku.

2.   Vízia, poslanie a strategické ciele (článok 2 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zriadi a bude prevádzkovať distribuovanú výskumnú infraštruktúru svetovej úrovne v oblasti koncentrovanej slnečnej energie/slnečnej tepelnej energie (CSP/STE), ktorá sa zriadi ako centrálna platforma zodpovedná za koordinované fungovanie národných výskumných centier v oblasti technológií CSP/STE, ktoré vyčlenia časť svojich výskumných a vývojových kapacít pre konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC a budú sa deliť o obsah, nástroje a know-how týkajúce sa technológií CSP/STE.

2.

Všetky výskumné zariadenia, ktoré sú súčasťou ERIC, zostávajú majetkom ich inštitúcií, ako aj práva na spravovanie prístupu k nim a podmienok, za ktorých sa poskytuje.

3.

Vzťah medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a národnými výskumnými centrami sa upraví podpísaním osobitných dohôd o úrovni poskytovaných služieb.

4.

V záujme uvedeného má konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC tieto účely a ciele.

5.

Vízia: stať sa európskou referenčnou výskumnou infraštruktúrou v oblasti technologického rozvoja CSP/STE a súvisiacich aplikácií.

6.

Poslanie: poskytnúť najlepšie podmienky na rozvoj výskumných činností v oblasti CSP/STE pre vedecké a priemyselné komunity.

7.

Strategické ciele:

a)

koordinovať hlavné existujúce výskumné a vývojové zariadenia v Európe ako jedinečnú infraštruktúru distribuovaného charakteru a poskytovať tak najkomplexnejšie a vysokokvalitné portfólio vedeckej infraštruktúry na medzinárodnej úrovni pre odvetvie CSP/STE;

b)

vytvoriť jednotné kontaktné miesto, kde sa vysoko špecializované zariadenia, zdroje a výskumné služby účinne a optimálne ponúkajú používateľom požadujúcim služby súvisiace s CSP/STE;

c)

posilniť spoluprácu medzi vedeckými inštitúciami, akademickou obcou a priemyslom, ako aj podporiť spoločný výskum medzi hlavnými európskymi výskumnými centrami v tomto odvetví;

d)

identifikovať nové požiadavky na zlepšenie výskumných zariadení a na výstavbu nových (ak je to potrebné), ako aj optimalizovať a podporovať špecializáciu existujúcich zariadení, aby sa zabránilo zbytočnej technologickej duplicite a opakovaniu;

e)

identifikovať a zavádzať najlepšie výskumné a experimentálne postupy, viesť a koordinovať otvorené šírenie výsledkov a experimentálnych údajov, kedykoľvek je to možné, a tým prispievať k posilneniu vedúceho postavenia Európy na medzinárodnej úrovni;

f)

udržať Európu na čele a vedúcej pozícii vo vývoji technológií CSP/STE;

3.   Úlohy a činnosti (článok 3 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Na splnenie svojich účelov a cieľov vykonáva konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC priamo alebo prostredníctvom tretích strán tieto činnosti:

a)

v súlade s pravidlami stanovenými v týchto stanovách poskytovať európskej výskumnej a priemyselnej komunite účinný prístup k zdrojom a službám, ktoré sprístupňujú národné uzly;

b)

zlepšiť interoperabilitu medzi výskumnými centrami členov a pozorovateľov špecializujúcimi sa na technológie CSP/STE;

c)

zavádzať a uplatňovať technologický pokrok týkajúci sa zdrojov a služieb súvisiacich s CSP/STE;

d)

uzatvárať dohody o spolupráci s tretími stranami;

e)

poskytovať odbornú prípravu a uľahčovať mobilitu výskumných pracovníkov s cieľom posilniť a štruktúrovať európsky výskumný priestor;

f)

nadviazať medzinárodné vzťahy s inými organizáciami a orgánmi, verejnými alebo súkromnými, európskymi aj mimoeurópskymi, ktoré majú záujem o jeho činnosť a o súvisiace oblasti;

g)

koordinovať činnosti s ostatnými európskymi aktérmi výskumu a vývoja v oblasti CSP/STE;

h)

všetky ostatné činnosti potrebné na plnenie účelov a cieľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC ponúka prístup k portfóliu výskumných zariadení a spoločných výskumných a vývojových činností prostredníctvom koordinovaného, dlhodobého rozvojového programu medzi národnými uzlami na nehospodárske účely. Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC však môže vykonávať obmedzené ziskové činnosti za predpokladu, že:

a)

sú úzko spojené s jeho hlavnými činnosťami uvedenými v týchto stanovách a

b)

neohrozujú dosiahnutie účelov alebo cieľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

3.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC eviduje náklady a výnosy týchto hospodárskych činností oddelene a účtuje za ne trhové ceny. Všetky príjmy vyplývajúce z týchto hospodárskych činností sa použijú na podporu jeho cieľov.

4.   Trvanie a začiatok fungovania (článok 4 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týchto stanov o likvidácii konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, konzorcium sa zriaďuje na neurčité obdobie.

5.   Zodpovednosť a poistenie (článok 5 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zodpovedá za svoje dlhy, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti.

2.

Členovia zodpovedajú za dlhy ERIC do výšky ich príslušných príspevkov poskytnutých ERIC.

3.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC uzavrie a bude udržiavať primerané poistenie akéhokoľvek rizika týkajúceho sa fungovania ERIC.

6.   Postup likvidácie konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC (článok 6 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC prostredníctvom výkonného riaditeľa informuje Európsku komisiu o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli vážne ohroziť účel konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC alebo brániť jeho schopnosti plniť podmienky stanovené v nariadení o ERIC.

2.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC sa zlikviduje najmä v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

na základe uznesenia valného zhromaždenia prijatého väčšinou stanovenou v týchto stanovách alebo

b)

na základe rozhodnutia Európskej komisie za podmienok stanovených v nariadení o ERIC.

3.

Postup bude nasledovný:

a)

Výkonný riaditeľ konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC informuje Európsku komisiu o rozhodnutí valného zhromaždenia o likvidácii konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC do desiatich (10) dní odo dňa prijatia uznesenia.

b)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 stanov, všetok majetok a záväzky zostávajúce po úhrade dlhov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sa rozdelia medzi členov v pomere k ich kumulovaným príspevkom konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC v čase jeho zrušenia.

c)

Výkonný riaditeľ konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC informuje Európsku komisiu o ukončení procesu likvidácie konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC do desiatich (10) dní od ukončenia tohto procesu.

d)

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zaniká dňom uverejnenia príslušného oznámenia Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie.

e)

Ak konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC kedykoľvek počas svojej existencie nie je schopné splácať dlhy, ihneď o tom informuje Európsku komisiu v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (ES) č. 723/2009.

7.   Politika prístupu pre používateľov (článok 7 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC podporuje prístup na základe vedeckých zásluh k službám a infraštruktúram, ktoré podporujú a podnecujú excelentnosť vo výskume v oblasti činnosti konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ako aj kultúru praktických zlepšení prostredníctvom činností odbornej prípravy.

2.

Prístup ku konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC (ktorý nie je nevyhnutne bezplatný) je otvorený všetkým typom používateľov, a to vrátane používateľov zo všetkých európskych a mimoeurópskych krajín. Žiadosti prejdú zjednodušeným procesom zahŕňajúcim kontroly oprávnenosti a uskutočniteľnosti podľa postupov a kritérií hodnotenia.

3.

Postupy a kritériá hodnotenia, ktorými sa udeľuje alebo obmedzuje prístup k údajom a nástrojom infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, a náklady na takýto prístup sa vymedzia v pravidlách prístupu alebo vo vnútorných predpisoch, ktoré vypracuje výkonný riaditeľ a schváli valné zhromaždenie po porade s vedeckým a technickým výborom (STC) a radou národných uzlov (BNN).

4.

Postupy a kritériá hodnotenia sa uverejnia na webovom sídle konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

5.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC poskytne používateľom infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC pravidlá a usmernenia týkajúce sa prístupu, aby sa zaručilo, že výskum vykonávaný s využitím zdrojov infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC patriacich výskumným centrám členských krajín (ako sa uvádza v článku 2 stanov) uznáva a rešpektuje vlastnícke práva, súkromie, etiku a ochranu výskumnej infraštruktúry a údajov vlastníka, ako aj povinnosti týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti, a aby používatelia dodržiavali podmienky prístupu, bezpečnostné opatrenia a správu informácií výskumných inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na infraštruktúre konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

8.   Politika vedeckého hodnotenia (článok 8 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

Postup vedeckého hodnotenia projektov, ktoré sa uchádzajú o prístup k infraštruktúre konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, zohľadňuje vedecký prínos, neuspokojené potreby odvetvia a potenciálne využitie a vplyv v odvetví a je založený na zásadách transparentnosti, spravodlivosti a nestrannosti. Tento postup sa vymedzí vo vnútorných predpisoch, ktoré vypracuje výkonný riaditeľ a schváli valné zhromaždenie po konzultácii s vedeckým a technickým výborom a radou národných uzlov.

9.   Politika šírenia informácií (článok 9 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC prijme vhodné opatrenia na podporu svojej infraštruktúry a jej využívania vo výskume a vo všetkých službách súvisiacich s cieľmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC podporuje šírenie a výmenu výsledkov získaných využívaním jeho výskumnej infraštruktúry.

3.

Bez toho, aby boli dotknuté prípadné práva duševného vlastníctva, konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zabezpečí, aby jeho používatelia sprístupnili verejnosti výsledky výskumu vykonaného v infraštruktúrach ERIC a aby tak urobili prostredníctvom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC v súlade s európskymi a vnútroštátnymi grantovými podmienkami. Nebude sa to vzťahovať na výskumné a vývojové činnosti, ktoré vykonávajú výskumné centrá, keď využívajú svoje vlastné infraštruktúry mimo rozsahu pôsobnosti ERIC.

4.

V politike šírenia informácií sa vymedzia rôzne cieľové skupiny a konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC využije všetky kanály v rámci svojej pôsobnosti, aby zabezpečilo ich maximálne šírenie.

10.   Politika v oblasti práv duševného vlastníctva (článok 10 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vytvorilo, získalo alebo vyvinulo konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC, patria konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC a sú jeho absolútnym vlastníctvom. Napriek tomu sa používateľom môžu udeliť obmedzené obdobia ochrany údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva.

2.

Bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené v zmluvách uzavretých medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a členmi alebo pozorovateľmi, všetky práva duševného vlastníctva vytvorené, vzniknuté, získané alebo vyvinuté zamestnancami člena alebo pozorovateľa patria tomuto členovi alebo pozorovateľovi.

3.

Pokiaľ ide o otázky práv duševného vlastníctva, vzťahy medzi členmi a pozorovateľmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členov a pozorovateľov a medzinárodnými dohodami, ktorých sú členovia a pozorovatelia stranou.

4.

Ustanoveniami týchto stanov a vnútornými predpismi nie sú dotknuté základné práva duševného vlastníctva členov a pozorovateľov.

5.

Členovia konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC na návrh výkonného riaditeľa a po konzultácii s vedeckým a technickým výborom a radou národných uzlov odsúhlasia a schvália prostredníctvom valného zhromaždenia politiku a predpisy konzorcia EÚ-SOLARIS v oblasti práv duševného vlastníctva. V predpisoch o právach duševného vlastníctva sa určia pravidlá konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC týkajúce sa identifikácie, ochrany, správy a udržiavania práv duševného vlastníctva konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC vrátane prístupu k týmto právam.

6.

Rada národných uzlov môže výkonnému riaditeľovi odporučiť dohody s vnútroštátnymi infraštruktúrnymi centrami a konzorciami, pokiaľ ide o výskumnú infraštruktúru konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, s cieľom zaručiť, aby tieto subjekty a tretie strany mali prístup k vedeckým poznatkom výskumnej infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

11.   Politika zamestnávania (článok 11 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC dodržiava zásadu rovnosti a nediskriminácie.

2.

V dôsledku toho konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC vo svojej politike zamestnávania ponúka rovnaké príležitosti a zdržiava sa diskriminácie osôb na základe pohlavia, rasy, viery, ideológie, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo akéhokoľvek iného kritéria, ktoré sa v súlade s právom Spoločenstva považuje za diskriminačné.

3.

Výkonný riaditeľ môže navrhnúť zmeny vnútorných predpisov v oblasti zamestnávania, a to vždy so súhlasom valného zhromaždenia.

12.   Politika verejného obstarávania (článok 12 stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC)

1.

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC uplatňuje vo svojom obstarávaní spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi, osobami ponúkajúcimi tovar a osobami poskytujúcimi služby. Politika obstarávania konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC je v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže.

2.

Výkonný riaditeľ stanoví podrobné vnútorné predpisy a kritériá na zabezpečenie transparentnosti, rovnosti a nediskriminácie pri zadávaní zákaziek. Takéto pravidlá musí schváliť valné zhromaždenie.

3.

Výkonný riaditeľ zodpovedá za všetky verejné obstarávania konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC. Na tento účel musí výkonný riaditeľ dodržiavať vnútroštátne a európske predpisy o verejnom obstarávaní platné v danom čase. Všetky ponuky by mali byť zverejnené na webovom sídle konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC. Rozhodnutie o zadaní zákazky by sa malo zverejniť a malo by obsahovať úplné odôvodnenie.

Top