EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2278

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/2278 z 8. novembra 2022 o schválení objemu emisie mincí v roku 2023 (ECB/2022/40)

ECB/2022/40

OJ L 300, 21.11.2022, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2278/oj

21.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/46


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2022/2278

z 8. novembra 2022

o schválení objemu emisie mincí v roku 2023 (ECB/2022/40)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí (ECB/2015/43) (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 9,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktorých menou euro (ďalej len „členské štáty eurozóny“).

(2)

19 členských štátov eurozóny a Chorvátsko, ktoré príjme euro ako jednotnú menu od 1. januára 2023, predložili ECB na schválenie svoje žiadosti o schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2023, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu. Niektoré z týchto členských štátov poskytli aj dodatočné informácie, ktoré sa týkajú obehových mincí, ak ich mali dotknuté členské štáty k dispozícii a považovali ich za dôležité na odôvodnenie ich žiadosti.

(3)

Keďže právo členských štátov eurozóny vydávať euromince je obmedzené objemom emisie, ktorý schvaľuje ECB, členské štáty v súlade s článkom 3 rozhodnutia (EÚ) 2015/2332 (ECB/2015/43) nemôžu prekročiť objemy schválené ECB bez toho, aby to vopred schválila.

(4)

Podľa článku 2 ods. 9 rozhodnutia (EÚ) 2015/2332 (ECB/2015/43), keďže nie je potrebná úprava požadovaného objemu emisie mincí, Výkonná rada je oprávnená prijať toto rozhodnutie o ročných žiadostiach predložených členskými štátmi eurozóny a Chorvátskom o schválenie objemu emisie mincí v roku 2023,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 1 rozhodnutia (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43).

Článok 2

Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2023

ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú členské štáty eurozóny vydať v roku 2023, ako je uvedené v tejto tabuľke:

(v miliónoch EUR)

 

Schválený objem euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2023

Obehové mince

Zberateľské mince

(neurčené do obehu)

Objem emisie mincí

Belgicko

38,00

0,40

38,40

Nemecko

427,00

206,00

633,00

Estónsko

15,30

0,29

15,59

Írsko

32,60

0,50

33,10

Grécko

125,50

0,62

126,12

Španielsko

303,00

40,00

343,00

Francúzsko

284,00

55,00

339,00

Chorvátsko

316,34

0,43

316,77

Taliansko

257,00

4,55

261,55

Cyprus

6,00

0,01

6,01

Lotyšsko

10,00

0,20

10,20

Litva

12,00

0,41

12,41

Luxembursko

13,20

0,26

13,46

Malta

8,00

0,50

8,50

Holandsko

49,00

1,00

50,00

Rakúsko

81,00

175,51

256,51

Portugalsko

71,50

2,00

73,50

Slovinsko

25,50

1,50

27,00

Slovensko

16,00

2,00

18,00

Fínsko

10,00

5,00

15,00

Spolu

2 100,94

496,18

2 597,12

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia adresátom.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom, ktorých menou je euro, a Chorvátsku.

Vo Frankfurte nad Mohanom 8. novembra 2022

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2015, s. 123.


Top