EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2078

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/2078 z 24. októbra 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie na 106. zasadnutí a vo Výbore pre ochranu morského prostredia Medzinárodnej námornej organizácie na 79. zasadnutí, pokiaľ ide o zmenu Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS), Medzinárodného kódexu programu rozšírených inšpekcií v rámci prehliadok lodí na hromadný náklad a ropných tankerov z roku 2011 („kódexu ESP z roku 2011“) a prílohy VI k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL)

ST/12627/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2078/oj

28.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/12


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/2078

z 24. októbra 2022

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie na 106. zasadnutí a vo Výbore pre ochranu morského prostredia Medzinárodnej námornej organizácie na 79. zasadnutí, pokiaľ ide o zmenu Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS), Medzinárodného kódexu programu rozšírených inšpekcií v rámci prehliadok lodí na hromadný náklad a ropných tankerov z roku 2011 („kódexu ESP z roku 2011“) a prílohy VI k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Cieľom činnosti Únie v odvetví námornej dopravy by malo byť zlepšovanie námornej bezpečnosti a ochrana morského prostredia a ľudského zdravia.

(2)

Očakáva sa, že Výbor pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) prijme na svojom 106. zasadnutí (ďalej len „106. zasadnutie MSC“) od 2. do 11. novembra 2022 zmeny kapitoly II-2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) a zmeny Medzinárodného kódexu programu rozšírených inšpekcií v rámci prehliadok lodí na hromadný náklad a ropných tankerov z roku 2011 (ďalej len „kódex ESP z roku 2011“).

(3)

Očakáva sa, že Výbor pre ochranu morského prostredia IMO prijme na svojom 79. zasadnutí (ďalej len „MEPC 79“) od 12. do 16. decembra 2022 zmeny nariadenia 14 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (ďalej len „dohovor MARPOL“) a dodatkov VII a IX prílohy VI k dohovoru MARPOL.

(4)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 106. zasadnutí MSC, keďže zmeny kapitoly II-2 dohovoru SOLAS a kódexu ESP z roku 2011 môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah práva Únie, konkrétne smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES (1) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 530/2012 (2).

(5)

Zmenami kapitoly II-2 dohovoru SOLAS sa zohľadnia dodávatelia naftového paliva, ktorí nesplnili požiadavky na bod vzplanutia, opatrenia zamerané proti dodávateľom naftového paliva, v prípade ktorých sa zistilo, že dodávajú naftové palivo, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na bod vzplanutia, a dokumentácia bodu vzplanutia skutočnej dávky paliva pri tankovaní lodného paliva. Únia by mala podporiť uvedené zmeny, keďže sa vďaka nim posilní bezpečnosť lodí.

(6)

Účelom zmien kódexu ESP z roku 2011 je zaviesť prísnejšie požiadavky na prehliadky balastných nádrží a prázdnych priestorov s cieľom riešiť bezpečnostné problémy, ktoré sa identifikovali pri námornom bezpečnostnom vyšetrovaní straty motorovej lode pre dopravu hromadného nákladu Stellar Daisy v roku 2017, ktoré viedol vlajkový štát. Únia by mala podporiť uvedené zmeny, keďže sa vďaka nim posilní bezpečnosť lodí.

(7)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 79. zasadnutí MEPC, keďže zmeny nariadenia 14 k dohovoru MARPOL a dodatkov VII a IX prílohy VI k dohovoru MARPOL môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah práva Únie, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 (3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 (4).

(8)

Zmeny nariadenia 14 k dohovoru MARPOL a dodatku VII prílohy VI k dohovoru MARPOL sa týkajú vyhlásenia Stredozemného mora ako celku za oblasť kontroly emisií oxidov síry (oblasť kontroly SOX v Stredozemnom mori). Únia by mala podporiť uvedené zmeny, keďže uvedené vyhlásenie povedie k významnému zníženiu úrovní znečistenia okolitého ovzdušia v Stredozemnom mori ako celku a v pobrežných štátoch Stredozemného mora, čo povedie k významnému prínosu pre ľudské zdravie a životné prostredie.

(9)

Zmenami dodatku IX prílohy VI k dohovoru MARPOL sa zlepšia aj informácie o uhlíkovej náročnosti lodí do systému IMO, ktorý slúži na zber údajov o spotrebe lodného paliva. Únia by mala podporiť uvedené zmeny, keďže zlepšené informácie o uhlíkovej náročnosti lodí bude predstavovať dôležité údaje o energetickej efektívnosti a uhlíkovej náročnosti celosvetovej flotily. Preto by sa takéto informácie mali nahlasovať do systému zberu údajov IMO.

(10)

Únia nie je členom IMO ani zmluvnou stranou dohovoru SOLAS, kódexu ESP z roku 2011 alebo dohovoru MARPOL. Rada by preto mala vyjadrením pozície Únie poveriť členské štáty.

(11)

Rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia by sa mal obmedziť na obsah navrhovaných zmien v miere, v akej tieto zmeny môžu ovplyvniť spoločné pravidlá Únie a patria do výlučnej právomoci Únie. Týmto rozhodnutím by nemalo byť dotknuté rozdelenie právomocí medzi Úniu a jej členské štáty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozíciou, ktorá sa má v mene Únie zaujať vo Výbore pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie(IMO) na jeho 106. zasadnutí (ďalej len „MSC 106“), je súhlas s prijatím zmien kapitoly II-2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS), ako sa uvádza v prílohe 1 k dokumentu IMO MSC 106/3, a Medzinárodného kódexu programu rozšírených inšpekcií v rámci prehliadok lodí na hromadný náklad a ropných tankerov z roku 2011 (ďalej len „kódex ESP z roku 2011“), ako sa uvádza v prílohe 5 k dokumentu IMO MSC 106/3.

Článok 2

Pozíciou, ktorá sa má v mene Únie zaujať vo Výbore IMO pre ochranu morského prostredia na jeho 79. zasadnutí (ďalej len „MEPC 79“), je súhlas s prijatím zmien nariadenia 14k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL) a dodatku VII prílohy VI k dohovoru MARPOL, ako sa uvádza v prílohe k dokumentu IMO MEPC 79/3/2, a s prijatím zmeny dodatku IX prílohy VI dohovoru MARPOL, ako sa uvádza v prílohe k dokumentu IMO MEPC 79/3/3.

Článok 3

1.   Pozície, ktoré sa majú v mene Únie zaujať, stanovené v tomto rozhodnutí, sa vzťahujú na príslušné zmeny v rozsahu, v akom tieto zmeny patria do výlučnej právomoci Únie a môžu mať vplyv na spoločné pravidlá Únie. Uvedené pozície vyjadria členské štáty, ktoré sú všetky členmi IMO, konajúc spoločne v záujme Únie.

2.   Menšie zmeny pozícií uvedených v článkoch 1 a 2 sa môžu dohodnúť bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 4

Členské štáty sa týmto poverujú, aby vyjadrili súhlas s tým, že budú v záujme Únie viazané zmenami uvedenými v článkoch 1 a 2 v rozsahu, v akom uvedené zmeny patria do výlučnej právomoci Únie.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 24. októbra 2022

Za Radu

predsedníčka

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 530/2012 z 13. júna 2012 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 3).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 58).


Top