EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1620

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1620 z 19. septembra 2022, ktorým sa stanovujú vzorové opatrenia pre nepredvídané udalosti pre prípady, keď na vonkajších hraniciach nie je z technických príčin možný prístup k údajom, vrátane núdzových postupov, ktoré majú dodržiavať pohraničné orgány, podľa článku 48 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240

C/2022/6591

OJ L 243, 20.9.2022, p. 144–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1620/oj

20.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/144


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1620

z 19. septembra 2022,

ktorým sa stanovujú vzorové opatrenia pre nepredvídané udalosti pre prípady, keď na vonkajších hraniciach nie je z technických príčin možný prístup k údajom, vrátane núdzových postupov, ktoré majú dodržiavať pohraničné orgány, podľa článku 48 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (1), a najmä na jeho článok 48 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2018/1240 sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ďalej len „ETIAS“) pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od povinnosti byť držiteľom víza na účely vstupu na územie členských štátov a pobytu na tomto území.

(2)

Podľa článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1240 majú pohraničné orgány zodpovedné za vykonávanie hraničných kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 (2) povinnosť nahliadnuť do centrálneho systému ETIAS s použitím údajov nachádzajúcich sa v strojovo čitateľnej zóne cestovného dokladu. Z dôvodu technickej poruchy, ktorá sa vyskytne v ktorejkoľvek časti informačného systému ETIAS, alebo z dôvodu poruchy vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry v členskom štáte môžu nastať okolnosti, za ktorých pohraničný orgán nemusí byť schopný uskutočniť nahliadnutie podľa článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1240.

(3)

Účelom tohto rozhodnutia je stanoviť vzorové opatrenia pre nepredvídané udalosti vrátane núdzových postupov, ktoré majú dodržiavať pohraničné orgány na vonkajších hraniciach v situáciách, keď pohraničný orgán nemusí byť schopný uskutočniť takéto nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS.

(4)

Vzorové opatrenia pre nepredvídané udalosti majú členské štáty použiť ako usmernenia aj ako základ, ktorý sa podľa potreby upraví, na vypracovanie a prijatie vnútroštátnych plánov pre nepredvídané udalosti v prípadoch, keď by pohraničný orgán nebol schopný pri vykonávaní hraničných kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach uskutočniť nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399.

(5)

Pohraničné orgány by v prípade technickej poruchy mali mať možnosť dočasne sa odchýliť od povinnosti nahliadnuť do centrálneho systému ETIAS a overiť stav cestovných povolení prostredníctvom overovacieho nástroja uvedeného v článku 31 nariadenia (EÚ) 2018/1240. Okrem toho treba stanoviť obsah oznámení pohraničných orgánov v prípade, keď nie je z technických príčin možné uskutočniť nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS z dôvodu poruchy vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry v členskom štáte.

(6)

Keďže nariadenie (EÚ) 2018/1240 je založené na schengenskom acquis, Dánsko v súlade s článkom 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, oznámilo, že nariadenie (EÚ) 2018/1240 prevezme do svojho vnútroštátneho práva. Dánsko je preto týmto rozhodnutím viazané.

(7)

Toto rozhodnutie nepatrí do rozsahu pôsobnosti opatrení stanovených v rozhodnutí Rady 2002/192/ES (3). Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje. Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (4), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (5).

(9)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (6), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (7).

(10)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (8), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (9).

(11)

Pokiaľ ide o Cyprus, Bulharsko a Rumunsko a Chorvátsko, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí, v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

(12)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (10) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 18. februára 2022 stanovisko.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre inteligentné hranice (ETIAS),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vzorové opatrenia pre nepredvídané udalosti vrátane núdzových postupov pre prípady, keď na vonkajších hraniciach nie je z technických príčin možný prístup k údajom

1.   Ak je technicky nemožné uskutočniť nahliadnutie alebo vyhľadávanie uvedené v článku 48 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240, pohraničné orgány môžu:

a)

požiadať štátnych príslušníkov tretích krajín, aby poskytli informáciu o stave svojho cestovného povolenia (platné, zamietnuté, zrušené alebo odvolané) a obdobie platnosti; na tento účel môžu pohraničné orgány zriadiť internetové pripojenie alebo poskytnúť prístup k vybaveniu nainštalovanému na hraničných priechodoch, aby sa štátni príslušníci tretích krajín mohli pripojiť k overovaciemu nástroju uvedenému v delegovanom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2019/970 (11);

b)

lokálne uchovávať informácie týkajúce sa vstupov, ako sú údaje o totožnosti alebo údaje z cestovného dokladu, aby bolo možné následné overiť stav cestovného povolenia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na územie vstúpili počas obdobia, keď nebol z technických príčin možný prístup k údajom; pohraničné orgány môžu uchovávať tieto informácie len počas obdobia, keď nie je z technických príčin možný prístup k údajom, a obdobia následného overovania, alebo

c)

byť dočasne zbavené povinnosti nahliadnuť do centrálneho systému ETIAS.

2.   Oznámenia podľa článku 48 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240 sa uskutočňujú bezodkladne cez komunikačné kanály medzi pohraničnými orgánmi, národnými jednotkami ETIAS a centrálnou jednotkou ETIAS.

3.   Oznámenia podľa článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240, ktoré majú pohraničné orgány zaslať centrálnej jednotke ETIAS a svojej príslušnej národnej jednotke ETIAS, obsahujú tieto informácie:

a)

hraničný priechod alebo hraničné priechody, ktoré sú poruchou dotknuté, a orgán, ktorý nie je schopný vykonať nahliadnutie, a

b)

dátum a čas, keď k poruche došlo;

c)

ak je to možné, opis poruchy a čas potrebný na jej odstránenie.

Keď centrálna jednotka ETIAS informuje agentúru eu-LISA a Komisiu v súlade s článkom 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240, poskytne im tie isté informácie, ktoré dostala od pohraničných orgánov.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. septembra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(6)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(7)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(9)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11)  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/970 z 22. februára 2019 o nástroji pre žiadateľov na overenie stavu ich žiadostí a na skontrolovanie doby platnosti a stavu ich cestovných povolení podľa článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 (Ú. v. EÚ L 156, 13.6.2019, s. 15).


Top