EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1500

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1500 z 9. septembra 2022 o úplnom pozastavení uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie

ST/12039/2022/INIT

Ú. v. EÚ L 234I, 9.9.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1500/oj

9.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 234/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/1500

z 9. septembra 2022

o úplnom pozastavení uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie (1) (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. júna 2007 súbežne s Dohodou medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o readmisii (2).

(2)

Účelom uvedenej dohody je na základe reciprocity zjednodušiť postup pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie na účely pobytu v trvaní najviac 90 dní počas 180 dní. V preambule dohody je zdôraznené želanie rozvíjať medziľudské vzťahy ako dôležitú podmienku trvalého rozvoja hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných vzťahov.

(3)

Podľa článku 15 ods. 5 dohody každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti pozastaviť uplatňovanie dohody z dôvodu ochrany verejného poriadku, národnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti.

(4)

V reakcii na protiprávnu anexiu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol Ruskou federáciou v roku 2014 a pokračujúce destabilizačné kroky Ruska na východnej Ukrajine Európska únia zaviedla hospodárske sankcie vzhľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, spojené s neúplným vykonávaním dohôd z Minska; sankcie za konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a sankcie v reakcii na protiprávnu anexiu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol Ruskou federáciou.

(5)

Ruská federácia ako signatár dohôd z Minska mala jasnú a priamu zodpovednosť za hľadanie mierového riešenia konfliktu v súlade s týmito zásadami. Ruská federácia svojím rozhodnutím uznať regióny východnej Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, za nezávislé subjekty jasne porušila dohody z Minska, v ktorých sa stanovuje úplné navrátenie týchto oblastí pod kontrolu ukrajinskej vlády.

(6)

Rozhodnutie Ruskej federácie uznať časti Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, za nezávislé subjekty a následné rozhodnutie vyslať ruské jednotky na Ukrajinu ďalej narušili územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a predstavujú závažné porušenie medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda.

(7)

Od začiatku ruskej nevyprovokovanej a neodôvodnenej agresie voči Ukrajine – 24. februára 2022 – sa situácia zhoršila a Rusko rozšírilo svoju úplnú alebo čiastočnú okupáciu vo východných a južných regiónoch Ukrajiny. Rusko takisto využíva najväčšiu jadrovú elektráreň Ukrajiny v Záporoží ako vojenské zariadenie, čím vytvára riziká závažnej jadrovej udalosti s účinkami, ktoré by presiahli do susedných krajín vrátane členských štátov.

(8)

Európska rada spolu so svojimi medzinárodnými partnermi 24. februára 2022 čo najdôraznejšie odsúdila nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine a vyjadrila Ukrajine a jej obyvateľom plnú solidaritu. Európska rada ďalej stanovila, že Rusko svojimi protiprávnymi vojenskými akciami výrazne porušuje medzinárodné právo a ohrozuje európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu. Rada následne 25. februára 2022 prijala okrem iných reštriktívnych opatrení, čiastočné pozastavenie uplatňovania dohody v reakcii na nevyprovokovanú a neodôvodnenú ruskú vojenskú agresiu (3).

(9)

Vojenská agresia voči krajine hraničiacej s Európskou úniou, ako je tá, ku ktorej došlo na Ukrajine a ktorá viedla k mnohým reštriktívnym opatreniam, odôvodňuje opatrenia na ochranu základných bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov.

(10)

Ruská federácia takisto porušila dohody z Minska tým, že narušila územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. To je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Ruskej federácie.

(11)

Vojenské akcie Ruskej federácie na Ukrajine zvýšili ohrozenie verejného poriadku, národnej bezpečnosti a verejného zdravia členských štátov.

(12)

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu vyvolanú vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine sa preto Rada domnieva, že uplatňovanie ustanovení dohody, ktorými sa stanovujú zjednodušenie postupu pri vydávaní víz pre občanov Ruskej federácie žiadajúcich o krátkodobé víza, by sa malo pozastaviť úplne.

(13)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES; Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(14)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Uplatňovanie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie (ďalej len „dohoda“) sa od 12. septembra 2022 úplne pozastavuje vo vzťahu k občanom Ruskej federácie.

Článok 2

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/333 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 15 ods. 5 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 9. septembra 2022

Za Radu

predseda

J. SÍKELA


(1)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 27.

(2)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 40.

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/333 z 25. februára 2022 o čiastočnom pozastavení uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie (Ú. v. EÚ L 54, 25.2.2022, s. 1).


Top