EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1229

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1229 z 11. júla 2022, ktorým sa menia rozhodnutia 2014/312/EÚ, 2014/391/EÚ, 2014/763/EÚ, (EÚ) 2016/1332 a (EÚ) 2017/176, pokiaľ ide o obdobie platnosti kritérií environmentálnej značky EÚ a platnosti súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie [oznámené pod číslom C(2022) 4739] (Text s významom pre EHP)

C/2022/4739

OJ L 189, 18.7.2022, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1229/oj

18.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/20


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1229

z 11. júla 2022,

ktorým sa menia rozhodnutia 2014/312/EÚ, 2014/391/EÚ, 2014/763/EÚ, (EÚ) 2016/1332 a (EÚ) 2017/176, pokiaľ ide o obdobie platnosti kritérií environmentálnej značky EÚ a platnosti súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie

[oznámené pod číslom C(2022) 4739]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že environmentálnu značku EÚ možno udeliť produktom so zníženým vplyvom na životné prostredie počas celého životného cyklu týchto výrobkov. V prípade každej skupiny produktov sa majú stanoviť osobitné kritériá environmentálnej značky EÚ.

(2)

Komisia rozhodnutím 2014/312/EÚ (2) stanovila kritériá environmentálnej značky EÚ týkajúce sa skupiny produktov „vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky“. Platnosť uvedených kritérií a súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie uplynie 31. decembra 2022.

(3)

Komisia rozhodnutím 2014/391/EÚ (3) stanovila kritériá environmentálnej značky EÚ týkajúce sa skupiny produktov „posteľné matrace“. Platnosť uvedených kritérií a súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie uplynie 28. júla 2022.

(4)

Komisia rozhodnutím 2014/763/EÚ (4) stanovila kritériá environmentálnej značky EÚ týkajúce sa skupiny produktov „absorpčné hygienické výrobky“. Platnosť uvedených kritérií a súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie uplynie 31. decembra 2022.

(5)

Komisia rozhodnutím (EÚ) 2016/1332 (5), stanovila kritériá environmentálnej značky EÚ týkajúce sa skupiny produktov „nábytok“. Platnosť uvedených kritérií a súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie uplynie 28. júla 2022.

(6)

Komisia rozhodnutím (EÚ) 2017/176 (6), stanovila kritériá environmentálnej značky EÚ týkajúce sa skupiny produktov „podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu“. Platnosť uvedených kritérií a súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie uplynie 26. januára 2023.

(7)

V súlade so závermi kontroly vhodnosti environmentálnej značky EÚ z 30. júna 2017 (7) Komisia spolu s Výborom EÚ pre environmentálne označovanie posúdila a potvrdila relevantnosť uvedených skupín produktov z hľadiska schémy environmentálnej značky EÚ.

(8)

Okrem toho v súlade so závermi kontroly vhodnosti environmentálnej značky EÚ z 30. júna 2017 Komisia spolu s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie realizuje riešenia na zlepšenie synergií v jednotlivých skupinách produktov a intenzívnejšie využívanie environmentálnej značky EÚ vrátane zoskupovania úzko súvisiacich skupín produktov v opodstatnených prípadoch a zabezpečenia toho, aby sa v procese revízie venovala náležitá pozornosť koherentnosti medzi príslušnými politikami EÚ, právnymi predpismi a vedeckými dôkazmi.

(9)

Komisia v snahe ďalej uľahčovať prechod na obehovejšie hospodárstvo testuje začlenenie metódy environmentálnej stopy výrobku (8) do revízie kritérií environmentálnej značky EÚ týkajúcich sa absorpčných hygienických výrobkov a vnútorných a vonkajších náterových farieb a lakov v súlade s Novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu (9). Preto je vhodné predĺžiť platnosť kritérií environmentálnej značky EÚ stanovených v rozhodnutiach 2014/312/EÚ a 2014/763/EÚ, aby Komisia mohla vykonať revíziu kritérií týkajúcich sa vnútorných a vonkajších náterových farieb a lakov, keď dané priemyselné odvetvie ukončí postup revízie pravidiel pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov v prípade dekoratívnych náterových farieb (10), a dokončiť prebiehajúcu revíziu kritérií týkajúcich sa absorpčných hygienických výrobkov, ktorá trvá dlhšie, než sa pôvodne plánovalo, a začleniť do nej aj výsledky štúdií environmentálnej stopy výrobku.

(10)

Z toho istého dôvodu treba vykonať revíziu kritérií environmentálnej značky EÚ týkajúcich sa posteľných matracov, nábytku a podlahových krytín na báze dreva, korku a bambusu v súlade s Novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu a súvisiacimi nadchádzajúcimi legislatívnymi iniciatívami. Preto je vhodné predĺžiť platnosť kritérií environmentálnej značky EÚ stanovených v rozhodnutiach 2014/391/EÚ, (EÚ) 2016/1332 a (EÚ) 2017/176 do toho istého konečného termínu, aby Komisia mohla zrevidovať kritériá týkajúce sa všetkých troch skupín produktov spolu, v súčinnosti s nadchádzajúcimi legislatívnymi iniciatívami, a zoskupiť ich, ak to považuje za vhodné.

(11)

S cieľom poskytnúť dostatok času na dokončenie postupov revízie pri všetkých skupinách produktov a zabezpečiť pre držiteľov licencie kontinuitu trhu by sa obdobie platnosti aktuálnych kritérií a súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie malo predĺžiť do 31. decembra 2025 v prípade vnútorných a vonkajších náterových farieb a lakov, do 31. decembra 2026 v prípade posteľných matracov, do 31. decembra 2023 v prípade absorpčných hygienických výrobkov a do 31. decembra 2026 v prípade nábytku a podlahových krytín na báze dreva, korku a bambusu.

(12)

Rozhodnutia 2014/312/EÚ, 2014/391/EÚ, 2014/763/EÚ, (EÚ) 2016/1332 a (EÚ) 2017/176 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena rozhodnutia 2014/312/EÚ

Článok 4 rozhodnutia 2014/312/EÚ sa nahrádza takto:

„Článok 4

Kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky“ a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia do 31. decembra 2025.“

Článok 2

Zmena rozhodnutia 2014/391/EÚ

Článok 4 rozhodnutia 2014/391/EÚ sa nahrádza takto:

„Článok 4

Kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „posteľné matrace“, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia do 31. decembra 2026.“

Článok 3

Zmena rozhodnutia 2014/763/EÚ

Článok 4 rozhodnutia 2014/763/EÚ sa nahrádza takto:

„Článok 4

Kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „absorpčné hygienické výrobky“, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia do 31. decembra 2023.“

Článok 4

Zmena rozhodnutia (EÚ) 2016/1332

Článok 4 rozhodnutia (EÚ) 2016/1332 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „nábytok“, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia do 31. decembra 2026.“

Článok 5

Zmena rozhodnutia (EÚ) 2017/176

Článok 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/176 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu“ a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia do 31. decembra 2026.“

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. júla 2022

Za Komisiu

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2014/312/EÚ z 28. mája 2014, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ vnútorným a vonkajším náterovým farbám a lakom (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 45).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2014/391/EÚ z 23. júna 2014, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ posteľným matracom (Ú. v. EÚ L 184, 25.6.2014, s. 18).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2014/763/EÚ z 24. októbra 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom (Ú. v. EÚ L 320, 6.11.2014, s. 46).

(5)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1332 z 28. júla 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ nábytku (Ú. v. EÚ L 210, 4.8.2016, s. 100).

(6)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/176 z 25. januára 2017, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu (Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2017, s. 44).

(7)  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o revízii vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ [COM(2017) 355 final].

(8)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm

(9)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu [COM(2020) 98 final].

(10)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_Decorative%20Paints_Feb%202020.pdf.


Top