EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0865

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/865 z 24. mája 2022, ktorým sa Českej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

ST/8365/2022/INIT

OJ L 151, 2.6.2022, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/865/oj

2.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/66


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/865

z 24. mája 2022,

ktorým sa Českej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článok 287 bod 7 smernice 2006/112/ES umožňuje Českej republike (ďalej len „Česko“) oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako ekvivalent sumy 35 000 EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň jej pristúpenia.

(2)

Česko požiadalo listom, ktorý Komisia zaevidovala 23. novembra 2021, o povolenie zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 bodu 7 smernice 2006/112/ES a oslobodiť tak od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako ekvivalent sumy 85 000 EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň jeho pristúpenia (ďalej len „osobitné opatrenie“). Osobitné opatrenie by sa uplatňovalo do 31. decembra 2024, čo je dátum, dokedy majú členské štáty transponovať smernicu Rady (EÚ) 2020/285 (2). Z uvedenej smernice vyplýva, že od 1. januára 2025 budú môcť členské štáty oslobodiť od DPH dodanie tovaru a poskytnutie služieb, ktoré uskutočnili zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat v danom členskom štáte nepresahuje limit 85 000 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene.

(3)

Podľa článku 395 ods. 2 druhého pododseku smernice 2006/112/ES Komisia listom zo 16. decembra 2021 postúpila žiadosť predloženú Českom ostatným členským štátom. Listom z 20. decembra 2021 Komisia oznámila Česku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(4)

Osobitné opatrenie je v súlade so smernicou (EÚ) 2020/285, ktorej cieľom je znížiť zaťaženie malých podnikov súvisiace s dodržiavaním predpisov a vyhnúť sa narušeniam hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(5)

Osobitné opatrenie zostane pre zdaniteľné osoby voliteľné, keďže majú naďalej možnosť rozhodnúť sa pre všeobecnú úpravu uplatňovania DPH podľa článku 290 smernice 2006/112/ES.

(6)

Podľa informácií, ktoré Česko poskytlo, bude mať osobitné opatrenie len zanedbateľný vplyv na celkovú sumu daňových príjmov, ktoré Česko vyberie na stupni konečnej spotreby.

(7)

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2021/769 (3) Česko už počnúc výkazom pre vlastný zdroj založený na DPH za rozpočtový rok 2022 nemá počítať žiadnu kompenzáciu.

(8)

Keďže Česko očakáva, že osobitné opatrenie povedie k zredukovaniu povinností súvisiacich s DPH, a teda zníženiu administratívnej záťaže malých podnikov a daňových orgánov, ako aj zníženiu ich nákladov na dodržiavanie predpisov, a to bez výraznejšieho vplyvu na celkový príjem plynúci z DPH, malo by sa Česku povoliť zaviesť dané osobitné opatrenie.

(9)

Uplatňovanie osobitného opatrenia by malo byť časovo obmedzené. Toto časové obmedzenie by malo byť dostatočné na to, aby Komisia mohla vyhodnotiť účinnosť a primeranosť daného limitu. Okrem toho členské štáty majú podľa článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/285 do 31. decembra 2024 prijať a uverejniť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 uvedenej smernice, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a stanovujú sa jednoduchšie pravidlá DPH pre malé podniky, a uplatňovať tieto ustanovenia od 1. januára 2025. Česku je preto vhodné povoliť, aby osobitné opatrenie uplatňovalo do 31. decembra 2024,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 287 bodu 7 smernice 2006/112/ES sa Česku povoľuje oslobodiť od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako ekvivalent sumy 85 000 EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň jeho pristúpenia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2024.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 24. mája 2022

Za Radu

predseda

B. LE MAIRE


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Smernica Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky (Ú. v. EÚ L 62, 2.3.2020, s. 13).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/769 z 30. apríla 2021, ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 165, 11.5.2021, s. 9).


Top