EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0333

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/333 z 25. februára 2022 o čiastočnom pozastavení uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie

ST/6622/2022/INIT

OJ L 54, 25.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/09/2022; Zrušil 32022D1500

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/333/oj

25.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/333

z 25. februára 2022

o čiastočnom pozastavení uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. júna 2007 (1) súbežne s Dohodou medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o readmisii (2).

(2)

Účelom uvedenej dohody je na základe reciprocity zjednodušiť postup pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie na účely pobytu v trvaní najviac 90 dní počas 180 dní. Želanie rozvíjať medziľudské vzťahy ako dôležitú podmienku trvalého rozvoja hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných vzťahov je zdôraznené v preambule dohody.

(3)

Podľa článku 15 ods. 5 dohody každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti pozastaviť uplatňovanie dohody z dôvodu ochrany verejného poriadku, národnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania dohody sa má oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti.

(4)

V reakcii na protiprávnu anexiu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol Ruskou federáciou v roku 2014 a na pokračujúce kroky Ruska vedúce k destabilizácii na východnej Ukrajine Európska únia zaviedla hospodárske sankcie vzhľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, spojené s úplným vykonávaním dohôd z Minska, sankcie vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a sankcie v reakcii na protiprávnu anexiu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol Ruskou federáciou.

(5)

Rozhodnutie Ruskej federácie uznať časti Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, za nezávislé subjekty a následné rozhodnutie vyslať ruské jednotky do týchto častí ďalej podkopali zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a predstavujú závažné porušenie medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda.

(6)

Ruská federácia ako signatár dohôd z Minska nesie jasnú a priamu zodpovednosť za úsilie o nájdenie mierového riešenia konfliktu v súlade s uvedenými zásadami. Rozhodnutím uznať regióny východnej Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, za nezávislé subjekty Ruská federácia jasne porušila dohody z Minska, v ktorých sa stanovuje úplné navrátenie týchto oblastí pod kontrolu ukrajinskej vlády.

(7)

Udalosti, ku ktorým dochádza v krajine susediacej s Úniou, ako sú tie, ku ktorým došlo na Ukrajine a ktoré viedli k prijatiu reštriktívnych opatrení, môžu odôvodňovať opatrenia určené na ochranu základných bezpečnostných záujmov Únie a členských štátov. Uvedené konanie Ruskej federácie porušuje základné zásady medzinárodného práva. Kroky Ruskej federácie pravdepodobne takisto vyvolajú migračné pohyby vyplývajúce z činov, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.

(8)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že by sa malo pozastaviť uplatňovanie určitých ustanovení dohody, v ktorých sa stanovujú zjednodušenia pre určité kategórie občanov Ruskej federácie žiadajúcich o krátkodobé víza pri výkone ich povinností, konkrétne členov oficiálnych delegácií Ruskej federácie, členov národných a regionálnych vlád a parlamentov Ruskej federácie, Ústavného súdu Ruskej federácie a Najvyššieho súdu Ruskej federácie, občanov Ruskej federácie, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov, a podnikateľov a zástupcov obchodných organizácií.

(9)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím 2002/192/ES; Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(10)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Od 28. februára 2022 sa pozastavuje uplatňovanie týchto ustanovení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie:

a)

článku 4 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o členov oficiálnych delegácií Ruskej federácie, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Ruskej federácii majú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území jedného z členských štátov;

b)

článku 4 ods. 1 písm. b), pokiaľ ide o podnikateľov a zástupcov obchodných organizácií;

c)

článku 5 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o členov národných a regionálnych vlád a parlamentov Ruskej federácie, Ústavného súdu Ruskej federácie a Najvyššieho súdu Ruskej federácie;

d)

článku 5 ods. 2 písm. a), pokiaľ ide o členov oficiálnych delegácií Ruskej federácie, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Ruskej federácii majú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území jedného z členských štátov;

e)

článku 5 ods. 2 písm. b), pokiaľ ide o podnikateľov a zástupcov obchodných organizácií;

f)

článku 5 ods. 3, pokiaľ ide o kategórie občanov uvedené v článku 5 ods. 2 písm. a) a b);

g)

článku 6 ods. 3 písm. b) a c), pokiaľ ide o členov oficiálnych delegácií Ruskej federácie, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Ruskej federácii majú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území jedného z členských štátov, a pokiaľ ide o členov národných a regionálnych vlád a parlamentov Ruskej federácie, Ústavného súdu Ruskej federácie a Najvyššieho súdu Ruskej federácie;

h)

článku 11 ods. 1, pokiaľ ide o občanov Ruskej federácie, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov vydaných Ruskou federáciou.

i)

článku 6 ods. 1, pokiaľ ide o poplatok za spracovanie žiadosti o víza pre kategórie občanov a osôb uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b), článku 6 ods. 3 písm. b) a c) a článku 11 ods. 1. Automaticky sa bude uplatňovať štandardný poplatok stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex).

j)

článku 7, pokiaľ ide o kategórie občanov a osôb uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) a b), článku 6 ods. 3 písm. b) a c) a článku 11 ods. 1.

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 15 ods. 5 dohody.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. februára 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 27.

(2)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 40.


Top